Prezentacja drugiego etapu wdrażania strategii 2013-16
Warszawa, 7 października 2014 r.
Drugi etap strategii 2013-16
STRATEGIA
2013-16
Wzrost wartości spółki
Osiągnięcie pozycji lidera w
wybranych niszach rynkowych
(np. infrastruktura...
STRATEGIA
2013-16
Wzrost wartości spółki
Osiągnięcie pozycji lidera w
wybranych niszach rynkowych
(np. infrastruktura...
Struktura backlogu 2014-2015+
Pozostałe
6%
Data Center
12%
Infrastruktura
Lotnicza
12%
Intelligent
Transportation...
Stworzenie Grupy Kapitałowej Qumak
Grupa Kapitałowa Qumak – główne założenia
Akwizycje kompetencji – silna pozycja rynkowa Grupy Qumak platformą rozwoju dla...
Grupa Kapitałowa Qumak – dlaczego takie rozwiązanie
Alternatywa wobec kosztownych i często nieudanych przejęć
Spółki „ro...
Pozyskanie ekspertów:
sprawnych
menedżerów lub
mikroprzedsiębiorców
Szybki rozwój
w strukturach GK
Qumak, dzięki sil...
Spółki zależne Grupy Qumak
Zakres
działalności
93% udział Qumak SA
• Kalibracja, obsługa i utrzymanie systemów sterowania
i zarządzania ruchem
•...
Zakres
działalności
100% udział Qumak SA
• Projektowanie, wdrażanie i utrzymanie systemów nawigacyjnych oraz
radarów m...
EKSPOZYCJE MULTIMEDIALNE
Zakres
działalności
75% udział Qumak SA
• Kompleksowe projektowanie i wykonawstwo multimedialnych sal
wystawienniczych...
Podsumowanie
Podsumowanie
Qumak chce być platformą dla ekspertów-menedżerów
i mikroprzedsiębiorców o unikatowych kompetencjach wpisuj...
O spółce
FIRMA
Filia w Gdańsku
Centrala w Warszawie
Oddział w Krakowie
Filia w Bielsku-Białej
Qumak jest spółką informatyczno-...
ZASTRZEŻENIA PRAWNE
Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki Qumak ...
Dziękujemy za uwagę
Prezentacja drugiego etapu wdrażania strategii Qumak 2013-16
Prezentacja drugiego etapu wdrażania strategii Qumak 2013-16
of 22

Prezentacja drugiego etapu wdrażania strategii Qumak 2013-16

Star ITS oraz Skylar – to dwie pierwsze spółki w tworzonej przez Qumak grupie kapitałowej. Obie firmy będą oferować usługi projektowo-inżynieryjne i utrzymaniowe odpowiednio: na rynku inteligentnych systemów transportowych i infrastruktury lotniczej. Ich powstanie związane jest ściśle z wdrożeniem kolejnego etapu strategii spółki na lata 2013-16.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Investor Relations      


Transcripts - Prezentacja drugiego etapu wdrażania strategii Qumak 2013-16

 • 1. Prezentacja drugiego etapu wdrażania strategii 2013-16 Warszawa, 7 października 2014 r.
 • 2. Drugi etap strategii 2013-16
 • 3. STRATEGIA 2013-16 Wzrost wartości spółki Osiągnięcie pozycji lidera w wybranych niszach rynkowych (np. infrastruktura lotnicza) Rozwój kompetencji w segmencie infrastruktury transportowej Współpraca z uczelniami wyższymi w ramach rozwoju R&D (m.in.: WAT, UJK, AGH, PG) Utrzymanie pozycji lidera w perspektywicznych obszarach (np. data center) Zmiana struktury organizacji – uzyskanie synergii kosztowych i przychodowych Wygaszanie linii biznesowych: -najmniej perspektywicznych (wysokie nasycenie rynku, brak przewag konkurencyjnych, np. ERP, CRM) -obarczonych największym ryzykiem najmniej zyskownych, np. dostawy sprzętu bez wartości dodanej Stopniowe zwiększanie rentowności: -eksploracja wysokomarżowych nisz -rozwój dedykowanego oprogramowania Wzrost ekspozycji na sektor publiczny - interdyscyplinarne projekty zwiększające komfort i bezpieczeństwo obywateli Główne założenia strategii 2013-16
 • 4. STRATEGIA 2013-16 Wzrost wartości spółki Osiągnięcie pozycji lidera w wybranych niszach rynkowych (np. infrastruktura lotnicza) Rozwój kompetencji w segmencie infrastruktury transportowej Stopniowe zwiększanie rentowności: -eksploracja wysokomarżowych nisz -rozwój dedykowanego oprogramowania Główne założenia strategii 2013-16
 • 5. Struktura backlogu 2014-2015+ Pozostałe 6% Data Center 12% Infrastruktura Lotnicza 12% Intelligent Transportation System 8% BMS i technologie budynkowe 19% Systemy IT dla sektora publicznego 18% Ekspozycje multimedialne 8% Dostawy sprzętu i licencji 9% Zarzadzanie i serwis systemów komputerowych 8% Backlog wg linii biznesowych
 • 6. Stworzenie Grupy Kapitałowej Qumak
 • 7. Grupa Kapitałowa Qumak – główne założenia Akwizycje kompetencji – silna pozycja rynkowa Grupy Qumak platformą rozwoju dla mikroprzedsiębiorstw i wysoko wykwalifikowanych ekspertów Powoływanie wyspecjalizowanych spółek zależnych Głębokie zagospodarowanie najbardziej perspektywicznych nisz rynkowych Qumak pozostaje jako oferent lub lider konsorcjum przy wysokobudżetowych kontraktach Duża niezależność operacyjna spółek córek przy zachowaniu kontroli i nadzoru spółki matki (Zarząd GKQ w RN) Przejęcie marż podwykonawców – rozwój kompetencji wewnątrz organizacji Cel nadrzędny: wzrost rentowności
 • 8. Grupa Kapitałowa Qumak – dlaczego takie rozwiązanie Alternatywa wobec kosztownych i często nieudanych przejęć Spółki „rosną” w strukturach i biznesowym środowisku QMK – brak ryzyka niedopasowania kultur organizacyjnych Podmioty zależne będą zdobywać mniejsze, ale wysokomarżowe kontrakty, przy pozyskiwaniu których QMK nie jest konkurencyjny w dotychczasowej strukturze Niższe koszty sprzedaży – menedżerowie spółek zależnych doskonale poruszają się w swoich niszach, nie potrzebują wsparcia pionu handlowego QMK Niskie zaangażowanie kapitałowe = niskie ryzyko Potencjalnie wysoki zwrot z inwestycji, dużo szybszy niż w przypadku klasycznych akwizycji Alternatywa wobec kosztownych przejęć
 • 9. Pozyskanie ekspertów: sprawnych menedżerów lub mikroprzedsiębiorców Szybki rozwój w strukturach GK Qumak, dzięki sile sprzedażowej i pozycji rynkowej GKQ Wyodrębnienie i dokapitalizowanie spółki - uzyskanie niezależności operacyjnej Osiągniecie ambitnych targetów finansowych Zbudowanie silnej pozycji rynkowej Samodzielna realizacja większości kontraktów Grupa Kapitałowa Qumak – schemat rozwoju 1 3 4 2
 • 10. Spółki zależne Grupy Qumak
 • 11. Zakres działalności 93% udział Qumak SA • Kalibracja, obsługa i utrzymanie systemów sterowania i zarządzania ruchem • Projektowanie i konsulting • Rozbudowa i dostosowanie istniejących ITS-ów • Kompleksowe wdrożenia ITS jako podwykonawca GK Qumak kapitał zakładowy 250 tys. zł Star ITS to firma składająca się z wykwalifikowanych inżynierów ruchu, analityków i informatyków, działająca w szeroko pojętej sferze Inteligentnych Systemów Transportowych.
 • 12. Zakres działalności 100% udział Qumak SA • Projektowanie, wdrażanie i utrzymanie systemów nawigacyjnych oraz radarów meteo, modernizacja i serwis systemów radiokomunikacji • Projektowanie i serwis heliportów oraz lądowisk wojskowych i cywilnych • Montaż i serwis systemów bagażowych (BHS) oraz prześwietlarek (EDS) • Kompleksowe wdrożenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony jako konsorcjant Qumak kapitał zakładowy 250 tys. zł Firma zatrudniająca wysokiej klasy inżynierów specjalizujących w projektach związanych z modernizacją i serwisem lotnisk i lądowisk oraz wdrożeniach zapewniających bezpieczeństwo w portach lotniczych
 • 13. EKSPOZYCJE MULTIMEDIALNE
 • 14. Zakres działalności 75% udział Qumak SA • Kompleksowe projektowanie i wykonawstwo multimedialnych sal wystawienniczych, ekspozycji stałych i czasowych w muzeach, wystaw okolicznościowych oraz części interaktywnych w parkach nauki w konsorcjum z Qumak • Prace architektoniczne, koncepcje kreatywnych zastosowań rozwiązań IT/Audio/Video • Produkcja kontentu multimedialnego 2 i 3D (animacje, filmy, zdjęcia, prezentacje, etc.) kapitał zakładowy ~1 mln zł Firmę tworzy multidyscyplinarny zespół kreatywny, który opracowuje i wdraża projekty z wykorzystaniem nowoczesnych technologii ekspozycyjnych. EKSPOZYCJE MULTIMEDIALNE
 • 15. Podsumowanie
 • 16. Podsumowanie Qumak chce być platformą dla ekspertów-menedżerów i mikroprzedsiębiorców o unikatowych kompetencjach wpisujących się w model biznesowy Grupy Strategia rozwoju oparta na minimalnym ryzyku (niskie zaangażowanie finansowe, pełna kontrola i nadzór) Usamodzielnienie spółek generujące wartość dodaną dla Grupy Zwiększenie rentowności – wysoka marżowość wyspecjalizowanych usług Opracowanie produktów i wyjście na rynki zagraniczne Wzrost wartości dla akcjonariuszy
 • 17. O spółce
 • 18. FIRMA Filia w Gdańsku Centrala w Warszawie Oddział w Krakowie Filia w Bielsku-Białej Qumak jest spółką informatyczno-technologiczną wdrażającą innowacyjne rozwiązania IT w przedsiębiorstwach usługowych (telekomunikacja, finanse) oraz w sektorach: przemysłowym, infrastrukturalnym, edukacyjnym czy administracji publicznej. Firma zapewnia jednocześnie ich serwis i utrzymanie. Qumak współpracuje z czołowymi dostawcami sprzętu i oprogramowania. Przy realizacji złożonych projektów interdyscyplinarnych wspiera się sprawdzonymi podwykonawcami, którzy uzupełniają kompetencje firmy.
 • 19. ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki Qumak S.A. (“Spółka”), w szczególności nie zawiera informacji o papierach wartościowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży papierów wartościowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na papiery wartościowe Spółki. Niniejsza prezentacja ani żadna jej część jak też fakt jej dystrybucji nie będą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie stanowi ona też źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania. Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszej prezentacji, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzieliły żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani zapewnień co do ścisłości, kompletności lub rzetelności informacji bądź opinii zawartych w niniejszej prezentacji. Oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji, które nie stanowią faktów historycznych są „oświadczeniami dotyczącymi przyszłości”. Oświadczenia dotyczące przyszłości, w szczególności takich jak przewidywania co do przychodów z określonych rynków czy rozważania dotyczące rozwoju Spółki jej podmiotów zależnych oraz podmiotów stowarzyszonych i powiązanych („Grupa Kapitałowa”), nie należy traktować jako wiążących prognoz. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami jak również tego, że przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej nie będą się istotnie różnić od przewidywanych. Informacje zamieszczone w niniejszej prezentacji mogą ulegać istotnym zmianom. Ani Spółka ani żadna inna osoba nie ma obowiązku aktualizowania lub dbania o aktualność informacji zawartych w niniejszej prezentacji ani też poprawiania jakichkolwiek ewentualnych nieścisłości; wszelkie wyrażone w niniejszej prezentacji opinie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Ani Spółka, ani jakikolwiek członek jej organów, pracownik wyższego lub niższego szczebla, ani też jakakolwiek inna osoba nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści. Poprzez udział w niniejszej prezentacji lub przyjęcie kopii niniejszego dokumentu, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wspomnianych wyżej ograniczeń i warunków.
 • 20. Dziękujemy za uwagę

Related Documents