แนวทางการจัดการเรียนรู
รายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง
เอกสารประกอบการอบรมวิทยากรแกนนํา
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประว...
คํานํา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ไดจัดทํา
เอกสาร “แนวทางการจัดการเรียนรู...
สารบัญ
เรื่อง หนา
คํานํา
สารบัญ
ความนํา ๑
กรอบความคิดในการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง ๓
เปาหมายสําคัญในการจัดการ...
แนวทางการจัดการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง
ความนํา
การศึกษาของประเทศไทยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของเด็กไทย...
2
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาการศึกษาไทย
ในประเด็นของการพัฒนาการเรียนการสอนหนา...
3
4
เปาหมายสําคัญในการจัดการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง
ความเปนไทย
รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา
และเทิดทูนสถาบัน
พระม...
๕
จุดเนนและขอบขาย รายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จุดเนนที่ 1 ความเปนไ...
๖
ผลการเรียนรูชั้นป / ชวงชั้น รายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จุดเนน ผ...
๗
จุดเนน ผลการเรียนรูชั้นป ผลการเรียนรูชวงชั้น
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ - ๖
2. รักชาติ ยึดมั่น
ในศาสนา...
๘
จุดเนน
ผลการเรียนรูชั้นป ผลการเรียนรูชวงชั้น
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ - ๖
๓. ความเปน
พลเมืองดี
ในระ...
๙
จุดเนน
ผลการเรียนรูชั้นป ผลการเรียนรูชวงชั้น
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ – ๖
๔. ความปรองดอง
สมานฉันท
๔...
๑๐
จุดเนน
ผลการเรียนรูชั้นป ผลการเรียนรูชวงชั้น
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ – ๖
5. ความมีวินัย
ในตนเอง
ซื...
11
ผลการเรียนรูและสาระการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จุดเนน...
12
ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู
ป.6 1. ปฏิบัติตนและชักชวนผูอื่นใหมี
มารยาทไทย
มารยาทไทย
- การแสดงความเคารพ
- การสน...
13
ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู
ม.4 - 6 1. มีสวนรวมและแนะนําผูอื่นใหอนุรักษ
และเผยแพรมารยาทไทยสูสาธารณะ
มารยา...
14
๑.2 ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย (การแตงกาย ภาษา ภูมิปญญา ประเพณี)
ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู
ป.1 ...
15
จุดเนนที่ 2 รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
การเห็นคุณคาและการแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศา...
16
ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู
ป.4 ๔. เห็นความสําคัญและแสดงออกถึง
ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมห...
17
ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู
ม.1 ๔. เปนแบบอยางของความรักชาติ
ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย
การ...
18
ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู
ม.4 - 6 ๔. เปนแบบอยาง มีสวนรวมในการจัด
กิจกรรม และสนับสนุนใหผูอื่นแสดงออกถึง
ค...
19
จุดเนนที่ 3 ความเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
3.1 การดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย
...
20
ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู
ม.1 ๖. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถี-
ประชาธิปไตย
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
- มีส...
21
๓.๒ การมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรีย...
22
ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู
ม.1 ๗. มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ
ตรวจสอบขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ
ใน...
23
จุดเนนที่ 4 ความปรองดอง สมานฉันท
4.1 การอยูรวมกันในสังคมแหงความหลากหลาย
ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู
ป.1 ๘. ...
24
ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู
ม.1 ๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคม-
วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก-
เฉียงใต และอยู...
25
4.2 การจัดการความขัดแยงและสันติวิธี
ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู
ป.1 ๙. ยกตัวอยางความขัดแยงในหองเรียน
และเสนอ...
26
ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู
ม.2 ๙. มีสวนรวมและเสนอแนวทาง
การแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี
๑. ความขัดแยง
- ก...
27
จุดเนนที่ 5 ความมีวินัยในตนเอง
ซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ ยอมรับผลที่เกิดจา...
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
Ponlamoung2557
of 101

Ponlamoung2557

แนวการจัดการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Ponlamoung2557

 • 1. แนวทางการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง เอกสารประกอบการอบรมวิทยากรแกนนํา ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตรและหนาที่พลเมือง รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 22 - 25 กันยายน 2557 ณ โรงแรมอะเดรียติค กรุงเทพมหานคร รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 24 - 27 กันยายน 2557 ณ โรงแรมอะเดรียติค กรุงเทพมหานคร รุนที่ 3 ระหวางวันที่ 30 กันยายน – 3 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร พระนครศรีอยุธยา รุนที่ 4 ระหวางวันที่ 3 – 6 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร พระนครศรีอยุธยา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๕๗
 • 2. คํานํา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ไดจัดทํา เอกสาร “แนวทางการจัดการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง” เพื่อเปนแนวทางใหสถานศึกษานําไปใช ในการจัดการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง เพื่อพัฒนาคานิยม ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค ของผูเรียนที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหเปนพลเมืองดีของสังคมไทยที่มีการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณ ผูทรงคุณวุฒิและคณะทํางานทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดทําเอกสารฉบับนี้ใหสําเร็จลุลวงดวยดี และ หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนสําหรับสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนา เยาวชนไทยใหเปนพลเมืองที่ดี มีความรู ความสามารถ มีทักษะกระบวนการคิด คุณลักษณะอันพึงประสงค มีคุณธรรม และอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 3. สารบัญ เรื่อง หนา คํานํา สารบัญ ความนํา ๑ กรอบความคิดในการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง ๓ เปาหมายสําคัญในการจัดการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง ๔ จุดเนนและขอบขาย ๕ ผลการเรียนรูชั้นป / ชวงชั้น ๖ ผลการเรียนรูและสาระการเรียนรู ๑๑ คําอธิบายรายวิชา ๒๘ การจัดการเรียนรู ๓๙ การวัดและประเมินผลการเรียนรู ๔๐ บรรณานุกรม ๔๖ ภาคผนวก ๔๘ - คําอธิบายของคําหลักในจุดเนนและขอบขายรายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง ๔๙ - การเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง: แนวปฏิบัติสําคัญ ๕๙ - การจัดเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง ๖๒ - การใชเทคนิค / กระบวนการ / วิธีสอน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง ๖๖ - ตัวอยางหนวยการเรียนรู ๘๐ - คําสั่ง สพฐ. เรื่อง แนวปฏิบัติที่สอดคลองกับนโยบายการจัดการเรียนการสอน ประวัติศาสตรและหนาที่พลเมือง ๙๓ คณะผูจัดทํา ๙๖
 • 4. แนวทางการจัดการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง ความนํา การศึกษาของประเทศไทยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของเด็กไทย โดยสะทอนจากพัฒนาการจัด การศึกษาอยางตอเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการเห็นความสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อใหนําไปสูการปฏิบัติ ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการปฏิรูปครู ปฏิรูปโรงเรียน และปฏิรูประบบบริหารจัดการศึกษา ทั้งนี้ ในประเด็นของ หลักสูตรไดเนนการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และการบริหารจัดการ เพื่อใหคนรุนใหมเกิดกระบวนการคิด อยางมีระบบ และแกปญหาอยางเปนเหตุเปนผล รวมทั้งการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การสรางระเบียบวินัย การมีจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และความภาคภูมิใจ ในการเปนคนไทย ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสังคมไทยในอนาคต แนวคิดดังกลาวคือ การพัฒนาความเปนพลเมืองไทย และพลเมืองโลก ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งเปนวิสัยทัศนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นอกจากนี้ ในการจัดการศึกษา ของโลก มีแนวโนมเกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติดานเนื้อหาและการเรียนรู เชน การสงเสริมการพัฒนาดานทักษะ การรูเทาทัน ทักษะชีวิต (Life Skills) การบูรณาการในลักษณะสหวิทยาการ รวมทั้งมีการเนนวิชาการศึกษา เพื่อความเปนพลเมือง (Citizenship Education) กอปรกับในขณะนี้มีนโยบายดานการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตรและหนาที่พลเมืองของคณะรักษา ความสงบเรียบรอยแหงชาติ (คสช.) ที่สงเสริมใหเด็กและเยาวชนในชาติไดมีความรูความเขาใจในเรื่อง ประวัติศาสตร ความเปนไทย รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย และเปนพลเมืองดีในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความปรองดองสมานฉันท เพื่อสันติสุขในสังคมไทย และ กําหนดคานิยมหลัก ๑๒ ประการ เพื่อสรางคนไทยที่เขมแข็งนําไปสูการสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง ดังนี้ ๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน ๒. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม ๓. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย ๔. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทางตรงและทางออม ๕. รักษาวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยอันงดงาม ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอ ผูอื่น เผื่อแผและแบงปน ๗. เขาใจ เรียนรู การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุขที่ถูกตอง ๘. มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักเคารพผูใหญ ๙. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ๑๐. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย และขยายกิจการ เมื่อมีความพรอมโดยมีภูมิคุมกันที่ดี ๑๑. มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัว ตอบาปตามหลักของศาสนา ๑๒. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมและตอชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง
 • 5. 2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาการศึกษาไทย ในประเด็นของการพัฒนาการเรียนการสอนหนาที่พลเมืองในฐานะที่เปนกลไกสําคัญในการเตรียมพลเมือง ของชาติไปสูการเปนพลเมืองดีที่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะมีการกําหนดสาระหนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และ การดําเนินชีวิตในสังคม ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แลว และเพื่อพัฒนาผูเรียน ใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะอันพึงประสงค สอดคลองกับนโยบายการพัฒนาการเรียน การสอนหนาที่พลเมือง และคานิยมหลัก ๑๒ ประการ จึงนํามาสูการกําหนดรายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง โดยเนนการพัฒนาผูเรียน ในเรื่อง ความเปนไทย รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ความเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ความปรองดอง สมานฉันท และ ความมีวินัยในตนเอง เพื่อใหสถานศึกษานําไปจัดเปนรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบความคิด ในการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ
 • 6. 3
 • 7. 4 เปาหมายสําคัญในการจัดการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง ความเปนไทย รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย การดํารงชีวิตในสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข พลเมืองดี ในระบอบ ประชาธิปไตย ปรองดอง สมานฉันท การเปนพลเมืองดี ของชาติ
 • 8. ๕ จุดเนนและขอบขาย รายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จุดเนนที่ 1 ความเปนไทย 1. ลักษณะที่ดีของคนไทย (มารยาทไทย กตัญูกตเวที เอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ) 2. ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย (การแตงกาย ภาษา ภูมิปญญา ประเพณี) จุดเนนที่ 2 รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย การเห็นคุณคาและการแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย จุดเนนที่ 3 ความเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 1. การดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย 2. การมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข จุดเนนที่ 4 ความปรองดอง สมานฉันท 1. การอยูรวมกันในสังคมแหงความหลากหลาย 2. การจัดการความขัดแยงและสันติวิธี จุดเนนที่ 5 ความมีวินัยในตนเอง ซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ ยอมรับผลที่เกิดจาก การกระทําของตนเอง
 • 9. ๖ ผลการเรียนรูชั้นป / ชวงชั้น รายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จุดเนน ผลการเรียนรูชั้นป ผลการเรียนรูชวงชั้น ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ - ๖ 1. ความเปนไทย 1.๑ ลักษณะ ที่ดีของคนไทย (มารยาทไทย กตัญูกตเวที เอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ) ๑. ปฏิบัติตน เปนผูมี มารยาทไทย ๑. ปฏิบัติตน เปนผูมี มารยาทไทย ๑. ปฏิบัติตน เปนผูมี มารยาทไทย ๑. เห็นคุณคา และปฏิบัติตน เปนผูมี มารยาทไทย ๑. เห็นคุณคา และปฏิบัติตน เปนผูมี มารยาทไทย ๑. ปฏิบัติตน และชักชวน ผูอื่นใหมี มารยาทไทย ๑. มีสวนรวม ในการอนุรักษ มารยาทไทย 1. มีสวนรวม และแนะนําผูอื่น ใหอนุรักษ มารยาทไทย 1. มีสวนรวม แนะนําผูอื่น ใหอนุรักษ และ ยกยองผูมี มารยาทไทย ๑. มีสวนรวม และแนะนําผูอื่น ใหอนุรักษ และ เผยแพรมารยาท ไทยสูสาธารณะ ๒. แสดงออกถึง ความกตัญู- กตเวทีตอบุคคล ในครอบครัว ๒. แสดงออกถึง ความกตัญู- กตเวทีตอบุคคล ในโรงเรียน ๒. แสดงออกถึง ความกตัญู- กตเวทีตอบุคคล ในชุมชน ๒. แสดงออกถึง ความกตัญู- กตเวทีตอ ผูทําประโยชน ในสังคม ๒. รูคุณคา และบํารุงรักษา ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม ๒. มีสวนรวม และชักชวน ผูอื่นใหอนุรักษ ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม ๒. แสดงออกถึง ความเอื้อเฟอ เผื่อแผ และ เสียสละตอสังคม ๒. แสดงออก และแนะนําผูอื่น ใหมีความเอื้อเฟอ เผื่อแผ และ เสียสละตอสังคม ๒. แสดงออก แนะนําผูอื่น และมีสวนรวม ในกิจกรรม เกี่ยวกับ ความเอื้อเฟอ เผื่อแผ และ เสียสละ ๒. แสดงออก แนะนําผูอื่น และยกยองบุคคล ที่มีความเอื้อเฟอ เผื่อแผ และ เสียสละ ๑.2 ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย (การแตงกายภาษา ภูมิปญญา ประเพณี) ๓. เห็น ความสําคัญ ของภาษาไทย ๓. เห็น ประโยชนของ การแตงกาย ดวยผาไทย ๓. เห็นคุณคา ของภูมิปญญา ทองถิ่น ๓. มีสวนรวม ในขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ๓. มีสวนรวมใน ศิลปวัฒ นธรรมไทย ๓. มีสวนรวม ในขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญ ญ าไทย ๓. เห็นคุณคา และอนุรักษ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญ ญ าไทย ๓. เห็นคุณคา อนุรักษ และ สืบสาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญ ญาไทย ๓. เห็นคุณคา อนุรักษ สืบสาน และประยุกต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญ ญ าไทย ๓. เห็นคุณคา อนุรักษ สืบสาน ประยุกต และ เผยแพร ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญ ญ าไทย
 • 10. ๗ จุดเนน ผลการเรียนรูชั้นป ผลการเรียนรูชวงชั้น ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ - ๖ 2. รักชาติ ยึดมั่น ในศาสนา และ เทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย การเห็นคุณคา และการแสดงออกถึง ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย ๔. เขารวม กิจกรรม เกี่ยวกับชาติ ศาสนา และ สถาบัน พระมหากษัตริย ๔. เขารวม กิจกรรม เกี่ยวกับชาติ ศาสนา และ สถาบัน พระมหากษัตริย ๔. เขารวม กิจกรรม เกี่ยวกับชาติ ศาสนา และ สถาบัน พระมหากษัตริย ๔. เห็น ความสําคัญ และแสดงออกถึง ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูน สถาบัน พระมหากษัตริย ๔. เห็นคุณคา และแสดงออก ถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูน สถาบัน พระมหากษัตริย ๔. เห็นคุณคา และแนะนํา ผูอื่นให แสดงออกถึง ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูน สถาบัน พระมหากษัตริย ๔. เปนแบบอยาง ของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูน สถาบัน พระมหากษัตริย ๔. เปนแบบอยาง และแนะนําผูอื่น ใหมีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูน สถาบัน พระมหากษัตริย ๔. เปนแบบอยาง และมีสวนรวม ในการจัดกิจกรรม ที่แสดงออกถึง ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูน สถาบัน พระมหากษัตริย ๔. เปนแบบอยาง มีสวนรวมในการ จัดกิจกรรม และ สนับสนุนใหผูอื่น แสดงออกถึง ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูน สถาบัน พระมหากษัตริย ๕. ปฏิบัติตนตาม พระบรมราโชวาท หลัก การทรงงาน และหลักปรัชญ า ของเศรษฐกิจ พอเพียง ๕. ปฏิบัติตนตาม พระบรมราโชวาท หลัก การทรงงาน และหลักปรัชญ า ของเศรษฐกิจ พอเพียง ๕. ปฏิบัติตนตาม พระบรมราโชวาท หลัก การทรงงาน และหลักปรัชญ า ของเศรษฐกิจ พอเพียง ๕. ปฏิบัติตนตาม พระบรมราโชวาท หลัก การทรงงาน และ หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ พอเพียง ๕. ปฏิบัติตนตาม พระบรมราโชวาท หลัก การทรงงาน และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ พอเพียง ๕. ปฏิบัติตนตาม พระบรมราโชวาท หลัก การทรงงาน และหลักปรัชญ า ของเศรษฐกิจ พอเพียง ๕. ประยุกต และเผยแพร พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ พอเพียง ๕. ประยุกต และเผยแพร พระบรมราโชวาท หลัก การทรงงาน และหลักปรัชญ า ของเศรษฐกิจ พอเพียง ๕. ประยุกต และเผยแพร พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ พอเพียง ๕. เปนแบบอยาง ประยุกต และเผยแพร พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญ า ของเศรษฐกิจ พอเพียง
 • 11. ๘ จุดเนน ผลการเรียนรูชั้นป ผลการเรียนรูชวงชั้น ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ - ๖ ๓. ความเปน พลเมืองดี ในระบอบ ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข ๓.๑ การดําเนิน ชีวิตตามวิถี ประชาธิปไตย ๖. ปฏิบัติตน ตามขอตกลง กติกา และ หนาที่ที่ตอง ปฏิบัติ ในหองเรียน ๖. ปฏิบัติตน ตามกฎ ระเบียบ และหนาที่ ที่ตองปฏิบัติ ในโรงเรียน ๖. ปฏิบัติตน ตามขอตกลง กติกา กฎ ระเบียบ และหนาที่ ที่ตองปฏิบัติ ในหองเรียน และโรงเรียน ๖. มีสวนรวม ในการสราง และปฏิบัติตาม ขอตกลง กติกา ของหองเรียน ๖. มีสวนรวม ในการสราง และปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ของโรงเรียน ๖. ปฏิบัติตน และแนะนําผูอื่น ใหปฏิบัติตาม ขอตกลง กติกา กฎ ระเบียบ ของหองเรียน และโรงเรียน ๖. ปฏิบัติตน เปนพลเมืองดี ตามวิถี- ประชาธิปไตย ๖. ปฏิบัติตน เปนพลเมืองดี ตามวิถี- ประชาธิปไตย ๖. ปฏิบัติตน เปนพลเมืองดี ตามวิถี- ประชาธิปไตย ๖. เปนแบบอยาง และสงเสริม สนับสนุนใหผูอื่น เปนพลเมืองดี ตามวิถี ประชาธิปไตย ๓.๒ การมีสวนรวม ทางการเมือง การปกครอง ในระบอบ ประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข ๗. ปฏิบัติตน ตามบทบาท หนาที่ใน ฐานะสมาชิก ที่ดีของ ครอบครัว และ หองเรียน ๗. ปฏิบัติตน ตามบทบาท หนาที่ในฐานะ สมาชิกที่ดีของ หองเรียน และ โรงเรียน ๗. ปฏิบัติตน ตามบทบาท หนาที่ และ มีสวนรวม ในกิจกรรม ตาง ๆ ของ หองเรียน และ โรงเรียน ๗. ปฏิบัติตน ตามบทบาท หนาที่ มีสวนรวม และรับผิดชอบ ในการตัดสินใจ ในกิจกรรม ของครอบครัว และหองเรียน ๗. ปฏิบัติตน ตามบทบาท หนาที่ มีสวนรวม และรับผิดชอบ ในการตัดสินใจ ในกิจกรรม ของ หองเรียน และ โรงเรียน ๗. เห็นคุณคา และปฏิบัติตน ตามบทบาท หนาที่ มีสวนรวม และรับผิดชอบ ในการตัดสินใจ ในกิจกรรมของ หองเรียน และ โรงเรียน ๗. มีสวนรวม และรับผิดชอบ ในการตัดสินใจ ตรวจสอบขอมูล เพื่อใชประกอบ การตัดสินใจ ในกิจกรรม ตาง ๆ ๗. มีสวนรวม และรับผิดชอบ ในการตัดสินใจ ตรวจสอบ ขอมูลเพื่อใช ประกอบ การตัดสินใจ ในกิจกรรม ตาง ๆ และ รูทันขาวสาร ๗. มีสวนรวม และรับผิดชอบ ในการตัดสินใจ ตรวจสอบ ขอมูล ตรวจสอบ การทําหนาที่ของ บุคคลเพื่อใช ประกอบ การตัดสินใจ ๗. ประยุกตใช กระบวนการ ประชาธิปไตย ในการวิพากษ ประเด็นนโยบาย สาธารณะที่ตน สนใจ ๘. มีสวนรวม และตัดสินใจ เลือกตั้งอยางมี วิจารณญาณ ๙. รูทันขาวสาร และรูทันสื่อ
 • 12. ๙ จุดเนน ผลการเรียนรูชั้นป ผลการเรียนรูชวงชั้น ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ – ๖ ๔. ความปรองดอง สมานฉันท ๔.๑ การอยูรวมกัน ในสังคมแหง ความหลากห ลาย ๘. ยอมรับ ความเหมือน และ ความแตกตาง ของตนเอง และผูอื่น ๘. ยอมรับ ความเหมือน และ ความแตกตาง ของตนเอง และผูอื่น ๘. ยอมรับ และอยูรวมกับ ผูอื่นอยางสันติ ๘. ยอมรับ และอยูรวมกับ ผูอื่นอยางสันติ และพึ่งพา ซึ่งกันและกัน ๘. ยอมรับ ความ หลากหลาย ทางสังคม- วัฒนธรรม ในทองถิ่น และอยูรวมกับ ผูอื่นอยางสันติ และพึ่งพา ซึ่งกันและกัน ๘. ยอมรับ ความ หลากหลาย ทางสังคม- วัฒนธรรม ในประเทศไทย และอยูรวมกับ ผูอื่นอยางสันติ และพึ่งพา ซึ่งกันและกัน ๘. ยอมรับ ความ หลากหลาย ทางสังคม- วัฒนธรรม ในภูมิภาค- เอเชียตะวันออก- เฉียงใต และ อยูรวมกันอยาง สันติและพึ่งพา ซึ่งกันและกัน ๘. เห็นคุณคา ของการอยูรวมกัน ในภูมิภาคเอเชีย อยางสันติ และ พึ่งพาซึ่งกัน และกัน ๘. เห็นคุณคา ของการอยูรวมกัน ในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก อยางสันติ และ พึ่งพาซึ่งกัน และกัน ๑๐. คาดการณ เหตุการณลวงหนา บนพื้นฐานของ ขอมูล ๑๑. ยอมรับ ในอัตลักษณ และเคารพ ความหลากหลาย ในสังคม- พหุวัฒนธรรม ๑๒. เห็นคุณคา ของการอยูรวมกัน อยางสันติ และ พึ่งพาซึ่งกัน และกัน ๔.๒ การจัดการ ความขัดแยง และ สันติวิธี ๙. ยกตัวอยาง ความขัดแยง ในหองเรียน และเสนอวิธีการ แกปญหา โดยสันติวิธี ๙. ยกตัวอยาง ความขัดแยง ในโรงเรียน และเสนอวิธีการ แกปญหา โดยสันติวิธี ๙. ยกตัวอยาง ความขัดแยง ในชุมชน และเสนอวิธีการ แกปญหา โดยสันติวิธี ๙. วิเคราะห ปญหา ความขัดแยง ในทองถิ่น และเสนอ แนวทาง การแกปญหา โดยสันติวิธี ๙. วิเคราะห ปญหา ความขัดแยง ในภูมิภาคของ ตนเอง และเสนอ แนวทาง การแกปญหา โดยสันติวิธี ๙. วิเคราะห ปญหา ความขัดแยง ในประเทศไทย และเสนอ แนวทาง การแกปญหา โดยสันติวิธี ๙. มีสวนรวม ในการ แกปญหา ความขัดแยง โดยสันติวิธี ๙. มีสวนรวม และเสนอ แนวทาง การแกปญหา ความขัดแยง โดยสันติวิธี ๙. มีสวนรวม และเสนอ แนวทาง การปองกัน ปญหา ความขัดแยง ๑๓. มีสวนรวม ในการแกปญหา เมื่อเกิด ความขัดแยง โดยสันติวิธี และ สรางเครือขาย การปองกันปญหา ความขัดแยง
 • 13. ๑๐ จุดเนน ผลการเรียนรูชั้นป ผลการเรียนรูชวงชั้น ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ – ๖ 5. ความมีวินัย ในตนเอง ซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ ยอมรับผลที่เกิด จากการกระทํา ของตนเอง ๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ๑๔. ปฏิบัติตนเปนผูมี วินัยในตนเอง
 • 14. 11 ผลการเรียนรูและสาระการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จุดเนนที่ 1 ความเปนไทย ๑.๑ ลักษณะที่ดีของคนไทย (มารยาทไทย กตัญูกตเวที เอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ) ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู ป.1 1. ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย มารยาทไทย - การแสดงความเคารพ (การไหว) - การรับประทานอาหาร - การทักทายดวยวาจา และยิ้ม ๒. แสดงออกถึงความกตัญูกตเวที ตอบุคคลในครอบครัว ความกตัญูกตเวทีตอพอแม ญาติผูใหญ ป.2 1. ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย มารยาทไทย - การพูดดวยถอยคําไพเราะ - การมีกิริยาสุภาพออนนอม ๒. แสดงออกถึงความกตัญูกตเวที ตอบุคคลในโรงเรียน ความกตัญูกตเวทีตอบุคคลในโรงเรียน ป.3 1. ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย มารยาทไทย - การตอนรับผูมาเยือน - การปฏิบัติตนตามกาลเทศะ ๒. แสดงออกถึงความกตัญูกตเวที ตอบุคคลในชุมชน ความกตัญูกตเวทีตอบุคคลในชุมชน ป.4 1. เห็นคุณคาและปฏิบัติตนเปนผูมี มารยาทไทย มารยาทไทยในพิธีการตาง ๆ - การกลาวคําตอนรับ - การแนะนําตัวเอง แนะนําสถานที่ ๒. แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอ ผูทําประโยชนในสังคม ความกตัญูกตเวทีตอผูทําประโยชนในสังคม ป.5 1. เห็นคุณคาและปฏิบัติตนเปนผูมี มารยาทไทย มารยาทไทย - การสนทนา - การปฏิบัติตนตามกาลเทศะ - การตอนรับผูมาเยือน ๒. รูคุณคาและบํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การรูคุณคา การใชอยางประหยัดและคุมคา และ การบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 • 15. 12 ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู ป.6 1. ปฏิบัติตนและชักชวนผูอื่นใหมี มารยาทไทย มารยาทไทย - การแสดงความเคารพ - การสนทนา - การปฏิบัติตนตามกาลเทศะ - การตอนรับผูมาเยือน ๒. มีสวนรวมและชักชวนผูอื่นใหอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ม.1 1. มีสวนรวมในการอนุรักษมารยาทไทย มารยาทไทย - การแสดงความเคารพ - การสนทนา - การแตงกาย - การมีสัมมาคารวะ ๒. แสดงออกถึงความเอื้อเฟอเผื่อแผ และ เสียสละตอสังคม ความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม ม.2 1. มีสวนรวมและแนะนําผูอื่นใหอนุรักษ มารยาทไทย มารยาทไทย - การแสดงความเคารพ - การสนทนา - การแตงกาย - การมีสัมมาคารวะ ๒. แสดงออกและแนะนําผูอื่นใหมี ความเอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละ ตอสังคม ความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม ม.3 1. มีสวนรวม แนะนําผูอื่นใหอนุรักษ และ ยกยองผูมีมารยาทไทย มารยาทไทย - การแสดงความเคารพ - การสนทนา - การแตงกาย - การมีสัมมาคารวะ ๒. แสดงออก แนะนําผูอื่น และมีสวนรวม ในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละ ความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม
 • 16. 13 ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู ม.4 - 6 1. มีสวนรวมและแนะนําผูอื่นใหอนุรักษ และเผยแพรมารยาทไทยสูสาธารณะ มารยาทไทย - การแสดงความเคารพ - การสนทนา - การแตงกาย - การมีสัมมาคารวะ ๒. แสดงออก แนะนําผูอื่น และยกยอง บุคคลที่มีความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละ ความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม
 • 17. 14 ๑.2 ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย (การแตงกาย ภาษา ภูมิปญญา ประเพณี) ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู ป.1 ๓. เห็นความสําคัญของภาษาไทย ความสําคัญของภาษาไทย ป.2 ๓. เห็นประโยชนของการแตงกาย ดวยผาไทย การแตงกายดวยผาไทย ป.3 ๓. เห็นคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่นในเรื่องตาง ๆ ป.4 ๓. มีสวนรวมในขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในทองถิ่น ป.5 ๓. มีสวนรวมในศิลปวัฒนธรรมไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ป.6 ๓. มีสวนรวมในขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปญญาไทย ม.1 ๓. เห็นคุณคาและอนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา ไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปญญาไทย ม.2 ๓. เห็นคุณคา อนุรักษ และสืบสาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปญญาไทย ม.3 ๓. เห็นคุณคา อนุรักษ สืบสาน และ ประยุกตขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปญญาไทย ม.4 - 6 ๓. เห็นคุณคา อนุรักษ สืบสาน ประยุกต และเผยแพร ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปญญาไทย
 • 18. 15 จุดเนนที่ 2 รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย การเห็นคุณคาและการแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู ป.1 ๔. เขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย ๑. กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบัน พระมหากษัตริย ๒. วันสําคัญของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย ๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ๑. พระบรมราโชวาท - การออม - การประหยัด ๒. หลักการทรงงาน - ประหยัด เรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด - ความซื่อสัตย สุจริต จริงใจตอกัน ป.2 ๔. เขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย ๑. กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบัน พระมหากษัตริย ๒. วันสําคัญของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย ๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ๑. พระบรมราโชวาท - ความขยัน - ความอดทน ๒. หลักการทรงงาน - การพึ่งตนเอง - รู รัก สามัคคี ป.3 ๔. เขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย ๑. กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบัน พระมหากษัตริย ๒. วันสําคัญของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย ๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ๑. พระบรมราโชวาท - ความซื่อสัตย - ความเสียสละ ๒. หลักการทรงงาน - การมีสวนรวม - ความเพียร: พระมหาชนก
 • 19. 16 ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู ป.4 ๔. เห็นความสําคัญและแสดงออกถึง ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย - การใชสินคาไทย - การดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ - การรักษาสาธารณสมบัติ - การปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดี - การปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร ๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ๑. พระบรมราโชวาท - การมีวินัย - การขมใจ ๒. หลักการทรงงาน - ประโยชนสวนรวม - พออยูพอกิน ป.5 ๔. เห็นคุณคาและแสดงออกถึง ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย - การใชสินคาไทย - การดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ - การรักษาสาธารณสมบัติ - การปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดี - การปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร ๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 1. พระบรมราโชวาท - เอื้อเฟอเผื่อแผ - ความสามัคคี ๒. หลักการทรงงาน - ทําตามลําดับขั้น - ทํางานอยางมีความสุข ป.6 ๔. เห็นคุณคาและแนะนําผูอื่น ใหแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย - การใชสินคาไทย - การดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ - การรักษาสาธารณสมบัติ - การปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดี - การปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร ๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 1. พระบรมราโชวาท - ความใฝรู - ความกตัญูกตเวที ๒. หลักการทรงงาน - องครวม - ทําใหงาย
 • 20. 17 ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู ม.1 ๔. เปนแบบอยางของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย การปฏิบัติตนที่แสดงออกถึง - ความรักชาติ - การยึดมั่นในศาสนา - การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ๕. ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ๑. พระบรมราโชวาท - มีเหตุผล - รอบคอบ ๒. หลักการทรงงาน - การใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ - การปลูกปาในใจคน ม.2 ๔. เปนแบบอยางและแนะนําผูอื่นใหมี ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย การปฏิบัติตนที่แสดงออกถึง - ความรักชาติ - การยึดมั่นในศาสนา - การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ๕. ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ๑. พระบรมราโชวาท - การมีสติ - ความขยันอดทน ๒. หลักการทรงงาน - ภูมิสังคม - ขาดทุนคือกําไร ม.3 ๔. เปนแบบอยางและมีสวนรวมในการจัด กิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย การปฏิบัติตนที่แสดงออกถึง - ความรักชาติ - การยึดมั่นในศาสนา - การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ๕. ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ๑. พระบรมราโชวาท - การเสียสละ - ความซื่อสัตย ๒. หลักการทรงงาน - ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ - แกปญหาที่จุดเล็ก
 • 21. 18 ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู ม.4 - 6 ๔. เปนแบบอยาง มีสวนรวมในการจัด กิจกรรม และสนับสนุนใหผูอื่นแสดงออกถึง ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย การปฏิบัติตนที่แสดงออกถึง - ความรักชาติ - การยึดมั่นในศาสนา - การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ๕. เปนแบบอยาง ประยุกต และเผยแพร พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๑. พระบรมราโชวาท - การมีระเบียบวินัย - ความสามัคคี ๒. หลักการทรงงาน - ระเบิดจากขางใน - ไมติดตํารา - บริการรวมที่จุดเดียว - ใชอธรรมปราบอธรรม
 • 22. 19 จุดเนนที่ 3 ความเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 3.1 การดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู ป.1 ๖. ปฏิบัติตนตามขอตกลง กติกา และ หนาที่ที่ตองปฏิบัติในหองเรียน ขอตกลง กติกา และหนาที่ที่ตองปฏิบัติในหองเรียน - การรักษาความสะอาด - การรักษาของใชรวมกัน - การสงงาน ป.2 ๖. ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และหนาที่ ที่ตองปฏิบัติในโรงเรียน กฎ ระเบียบ และหนาที่ที่ตองปฏิบัติในโรงเรียน - การแตงกาย - การเขาแถว - การดูแลพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย ป.3 ๖. ปฏิบัติตนตามขอตกลง กติกา กฎ ระเบียบ และหนาที่ที่ตองปฏิบัติ ในหองเรียนและโรงเรียน ขอตกลง กติกา กฎ ระเบียบ และหนาที่ที่ตองปฏิบัติ ในหองเรียนและโรงเรียน - การใชสิ่งของ เครื่องใช และสถานที่ของสวนรวม - การดูแลรักษาสิ่งของ เครื่องใช และสถานที่ ของสวนรวม ป.4 ๖. มีสวนรวมในการสรางและปฏิบัติตาม ขอตกลง กติกา ของหองเรียน ๑. ขอตกลง กติกา ในหองเรียน - การรักษาความสะอาด - การรักษาของใชรวมกัน - การสงงาน ๒. การใชกระบวนการมีสวนรวมในการสรางขอตกลง กติกา ดวยหลักเหตุและผล และยึดถือประโยชน สวนรวม ป.5 ๖. มีสวนรวมในการสรางและปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ของโรงเรียน ๑. กฎ ระเบียบ ในโรงเรียน - การรักษาความสะอาด - การรักษาของใชรวมกัน - การดูแลพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย ๒. การใชกระบวนการมีสวนรวมในการสรางกฎ ระเบียบ ดวยหลักเหตุและผล และยึดถือประโยชน สวนรวม ป.6 ๖. ปฏิบัติตนและแนะนําผูอื่นใหปฏิบัติตาม ขอตกลง กติกา กฎ ระเบียบ ของหองเรียน และโรงเรียน ขอตกลง กติกา กฎ ระเบียบ ในหองเรียนและ โรงเรียน - การใชสิ่งของ เครื่องใช วัสดุอุปกรณ และสถานที่ ของสวนรวม - การดูแลรักษาสิ่งของ เครื่องใช วัสดุอุปกรณ และสถานที่ของสวนรวม
 • 23. 20 ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู ม.1 ๖. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถี- ประชาธิปไตย พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย - มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของสังคม - การตัดสินใจโดยใชเหตุผล ม.2 ๖. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถี- ประชาธิปไตย พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย - การติดตามขาวสารบานเมือง - ความกลาหาญทางจริยธรรม - การเปนผูนํา และการเปนสมาชิกที่ดี ม.3 ๖. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถี- ประชาธิปไตย พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย - การใชสิทธิและหนาที่ - การใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ - การมีสวนรวมในกิจกรรมการเลือกตั้ง ม.4 - 6 ๖. เปนแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนให ผูอื่นเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย - การเปนผูนําและการเปนสมาชิกที่ดี - การใชสิทธิและหนาที่ - การใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ - ความกลาหาญทางจริยธรรม - การเสนอแนวทางการแกปญหาสังคมตอสาธารณะ - การติดตามและประเมินขาวสารทางการเมือง และ การรูเทาทันสื่อ - การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง
 • 24. 21 ๓.๒ การมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู ป.1 ๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ในฐานะ สมาชิกที่ดีของครอบครัว และหองเรียน บทบาทหนาที่ของการเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว และหองเรียน - เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม ญาติผูใหญ และครู ป.2 ๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ในฐานะ สมาชิกที่ดีของหองเรียน และโรงเรียน บทบาทหนาที่ของการเปนสมาชิกที่ดีของหองเรียน และโรงเรียน - การเปนผูนําและการเปนสมาชิกที่ดี - หนาที่และความรับผิดชอบ ป.3 ๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ และ มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของหองเรียน และโรงเรียน ๑. บทบาทหนาที่ของการเปนสมาชิกที่ดีของหองเรียน และโรงเรียน - การใชสิทธิและหนาที่ - การใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ ๒. กิจกรรมตาง ๆ ของหองเรียนและโรงเรียน ป.4 ๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ในกิจกรรมของครอบครัวและหองเรียน ๑. บทบาทหนาที่ของการเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว และหองเรียน - การเปนผูนําและการเปนสมาชิกที่ดี - การมีเหตุผลและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น - การปฏิบัติตามเสียงขางมากและยอมรับ เสียงขางนอย ๒. กิจกรรมตาง ๆ ของครอบครัวและหองเรียน ป.5 ๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ในกิจกรรมของหองเรียนและโรงเรียน ๑. บทบาทหนาที่ของการเปนสมาชิกที่ดีของหองเรียน และโรงเรียน - การยึดถือหลักความจริง ความดีงาม ความถูกตอง และหลักเหตุผล - การยึดถือประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ - การยึดหลักความเสมอภาคและความยุติธรรม ๒. กิจกรรมตาง ๆ ของหองเรียนและโรงเรียน ป.6 ๗. เห็นคุณคาและปฏิบัติตนตามบทบาท หนาที่ มีสวนรวมและรับผิดชอบในการ ตัดสินใจในกิจกรรมของหองเรียน และโรงเรียน ๑. บทบาทหนาที่ของการเปนสมาชิกที่ดีของหองเรียน และโรงเรียน - การเปนผูนําและการเปนสมาชิกที่ดี - การยึดถือประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ - การใชสิทธิและหนาที่ - การใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ ๒. กิจกรรมตาง ๆ ของหองเรียนและโรงเรียน
 • 25. 22 ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู ม.1 ๗. มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ ในกิจกรรมตาง ๆ 1. การมีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตอกิจกรรมของหองเรียน และโรงเรียน 2. การตรวจสอบขอมูล ม.2 ๗. มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ ในกิจกรรมตาง ๆ และรูทันขาวสาร 1. การมีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตอกิจกรรมของหองเรียน และโรงเรียน 2. การตรวจสอบขอมูล ๓. การรูทันขาวสาร ม.3 ๗. มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบขอมูล ตรวจสอบการทําหนาที่ของ บุคคลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ 1. การมีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตอกิจกรรมของหองเรียน และโรงเรียน 2. การตรวจสอบขอมูล ๓. การตรวจสอบการทําหนาที่ของบุคคล ม.4 - 6 ๗. ประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตย ในการวิพากษประเด็นนโยบายสาธารณะ ที่ตนสนใจ การประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตย ในการวิพากษประเด็นนโยบายสาธารณะ ๘. มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกตั้ง อยางมีวิจารณญาณ การมีสวนรวมและการตัดสินใจเลือกตั้ง อยางมีวิจารณญาณ ๙. รูทันขาวสารและรูทันสื่อ การรูทันขาวสารและการรูทันสื่อ ๑๐. คาดการณเหตุการณลวงหนา บนพื้นฐานของขอมูล การคาดการณเหตุการณลวงหนาบนพื้นฐาน ของขอมูล
 • 26. 23 จุดเนนที่ 4 ความปรองดอง สมานฉันท 4.1 การอยูรวมกันในสังคมแหงความหลากหลาย ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู ป.1 ๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกตาง ของตนเองและผูอื่น ความเหมือนและความแตกตางระหวางบุคคล ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความพิการ ความสามารถ ถิ่นกําเนิด ฯลฯป.2 ๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกตาง ของตนเองและผูอื่น ป.3 ๘. ยอมรับและอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ ๑. ความเหมือนและความแตกตางระหวางบุคคล ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความพิการ ความสามารถ ถิ่นกําเนิด สถานะของบุคคล ฯลฯ ๒. การอยูรวมกันอยางสันติและการพึ่งพาซึ่งกัน และกัน - ไมรังแก ไมทําราย - ไมลอเลียน - ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปน ป.4 ๘. ยอมรับและอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน ป.5 ๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคม- วัฒนธรรมในทองถิ่น และอยูรวมกับผูอื่น อยางสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ๑. ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในทองถิ่น ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดลอม ๒. การอยูรวมกันอยางสันติและการพึ่งพาซึ่งกัน และกัน - เคารพซึ่งกันและกัน - ไมแสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผูอื่น - ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปน ป.6 ๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคม- วัฒนธรรมในประเทศไทย และอยูรวมกับ ผูอื่นอยางสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ๑. ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศ ไทย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดลอม ๒. การอยูรวมกันอยางสันติและการพึ่งพาซึ่งกัน และกัน - เคารพซึ่งกันและกัน - ไมแสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผูอื่น - ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปน
 • 27. 24 ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู ม.1 ๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคม- วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก- เฉียงใต และอยูรวมกันอยางสันติและ พึ่งพาซึ่งกันและกัน 1. ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดลอม 2. การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และ การพึ่งพาซึ่งกันและกัน - เคารพซึ่งกันและกัน - ไมแสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผูอื่น - ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปน ม.2 ๘. เห็นคุณคาของการอยูรวมกัน ในภูมิภาคเอเชียอยางสันติ และพึ่งพาซึ่งกัน และกัน 1. ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาค เอเชีย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดลอม 2. การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และ การพึ่งพาซึ่งกันและกัน - เคารพซึ่งกันและกัน - ไมแสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผูอื่น - ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปน ม.3 ๘. เห็นคุณคาของการอยูรวมกัน ในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกอยางสันติ และ พึ่งพาซึ่งกันและกัน 1. ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาค ตาง ๆ ของโลก ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดลอม 2. การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และ การพึ่งพาซึ่งกันและกัน - เคารพซึ่งกันและกัน - ไมแสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผูอื่น - ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปน ม.4-6 ๑๑. ยอมรับในอัตลักษณและเคารพ ความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 1. อัตลักษณและความหลากหลายในสังคม- พหุวัฒนธรรม 2. การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และ การพึ่งพาซึ่งกันและกัน - เคารพซึ่งกันและกัน - ไมแสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผูอื่น - ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปน ๑๒. เห็นคุณคาของการอยูรวมกัน อยางสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน
 • 28. 25 4.2 การจัดการความขัดแยงและสันติวิธี ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู ป.1 ๙. ยกตัวอยางความขัดแยงในหองเรียน และเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธี ความขัดแยงในหองเรียน และวิธีการแกปญหา โดยสันติวิธี ในกรณี - ความคิดเห็นไมตรงกัน - การละเมิดสิทธิของผูอื่น ป.2 ๙. ยกตัวอยางความขัดแยงในโรงเรียน และเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธี ความขัดแยงในโรงเรียนและวิธีการแกปญหา โดยสันติวิธี ในกรณี - หนาที่และความรับผิดชอบ - การใชของสวนรวม ป.3 ๙. ยกตัวอยางความขัดแยงในชุมชน และเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธี ความขัดแยงในชุมชนและวิธีการแกปญหา ความขัดแยงโดยสันติวิธี ในกรณี - การใชสาธารณสมบัติ - การรักษาสิ่งแวดลอม ป.4 ๙. วิเคราะหปญหาความขัดแยง ในทองถิ่น และเสนอแนวทางการแกปญหา โดยสันติวิธี ความขัดแยงในทองถิ่น และแนวทางการแกปญหา โดยสันติวิธี ในกรณี - การใชสาธารณสมบัติ - การรักษาสิ่งแวดลอม ป.5 ๙. วิเคราะหปญหาความขัดแยง ในภูมิภาคของตนเอง และเสนอ แนวทางการแกปญหาโดยสันติวิธี ความขัดแยงในภูมิภาคของตนเอง และแนวทาง การแกปญหาโดยสันติวิธี - การจัดการทรัพยากร (น้ํา ปาไม ที่ดิน) - การขัดแยงทางความคิด ป.6 ๙. วิเคราะหปญหาความขัดแยง ในประเทศไทย และเสนอแนวทาง การแกปญหาโดยสันติวิธี ปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และ แนวทางการแกปญหาโดยสันติวิธี - การละเมิดสิทธิ - การรักษาสิ่งแวดลอม ม.1 ๙. มีสวนรวมในการแกปญหา ความขัดแยงโดยสันติวิธี ๑. ความขัดแยง - การทะเลาะวิวาท - ความคิดเห็นไมตรงกัน ๒. การแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี - การเจรจาไกลเกลี่ย - การเจรจาตอรอง - การระงับความขัดแยง
 • 29. 26 ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู ม.2 ๙. มีสวนรวมและเสนอแนวทาง การแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี ๑. ความขัดแยง - การละเมิดสิทธิ - การใชของสวนรวม ๒. การแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี - การเจรจาไกลเกลี่ย - การเจรจาตอรอง - การระงับความขัดแยง ม.3 ๙. มีสวนรวมและเสนอแนวทาง การปองกันปญหาความขัดแยง ๑. ความขัดแยง - ทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ - ชูสาว ๒. การปองกันปญหาความขัดแยง ม.4 - 6 ๑๓. มีสวนรวมในการแกปญหาเมื่อเกิด ความขัดแยงโดยสันติวิธี และสราง เครือขายการปองกันปญหาความขัดแยง ๑. การแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี - การเจรจาไกลเกลี่ย - การเจรจาตอรอง - การระงับความขัดแยง ๒. การสรางเครือขายการปองกันปญหาความขัดแยง
 • 30. 27 จุดเนนที่ 5 ความมีวินัยในตนเอง ซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ ยอมรับผลที่เกิดจาก การกระทําของตนเอง ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู ป.1 – ๓ ๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง คุณลักษณะของผูมีวินัยในตนเอง - ความซื่อสัตยสุจริต - ขยันหมั่นเพียร อดทน - ใฝหาความรู - ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ - ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง (การพัฒนาผูเรียนใหมีวินัยในตนเองใหนําไปบูรณาการ กับผลการเรียนรูและสาระการเรียนรูของจุดเนน ที่ ๑ - ๔ ที่เกี่ยวของ) ป.๔ – ๖ ๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ม.1 – ๓ ๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ม.๔ – ๖ ๑๔. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง

Related Documents