18.
 02.
 2014
 r.
 
Wielkopolskie
 Centrum
 Konferencyjne
 w
 Licheniu
 Starym
 
www.pstrag.eu
 
Katedra
 Patofizjologii,
 Weterynarii
 Sądowej
 
 
i
 Administracji,
 UWM
 w
 Olsztynie
 
J.
 Szarek1...
1Uniwersytet
 Warmińsko-­‐Mazurski
 w
 Olsztynie
 
2Instytut
 Rybactwa
 Śródlądowego
 im.
 S.
 Sakowicza...
L.P
.
 
ZESPÓŁ
 BADAWCZY
  KOORDYNATORZY
 
1.
  technologiczno
 –
 hodowlany
 
prof.
 zw.
 dr
 hab.	...
05.
 08.
 2009
 r.
 _
 Rozporządzenie
 Komisji
 (WE)
 
 
Nr
 710/2009
 ustanawiające
 szczegółowe...
_
 Rozporządzenie
 Komisji
 (WE)
 
 
Nr
 710/2009
 
 
 
 
 
6
 
_ Ekologiczna
 produkcja
...
 _
 Szczegółowy
 opis
 warunków
 hodowli
 
 
 
 
 
 
 i
 działań
 producenta
 wymaganych
 ...
_
 Rozporządzenie
 Komisji
 (WE)
 
 
Nr
 710/2009
 
 
 
 
 
8
 
_ Opieka
 nad
 zdrowiem	...
_
 Rozporządzenie
 Komisji
 (WE)
 
 
Nr
 710/2009
 
 
 
 
 
9
 
_ Biorąc
 pod
 uwagę
 ...
_
 Rozporządzenie
 Komisji
 (WE)
 
 
Nr
 710/2009
 
 
 
 
 
10
 
Otoczenie
 gospodarskie
...
_
 Rozporządzenie
 Komisji
 (WE)
 
 
Nr
 710/2009
 
 
 
 
 
11
 
b)
 były
 utrzymywane
...
_
 Rozporządzenie
 Komisji
 (WE)
 
 
Nr
 710/2009
 
 
 
 
 
12
 
d)
 w
 przypadku
 ryb	...
_
 Rozporządzenie
 Komisji
 (WE)
 
 
Nr
 710/2009
 
 
 
 
 
13
 
Uwzględniając
 wpływ
 gę...
_
 Rozporządzenie
 Komisji
 (WE)
 
 
Nr
 710/2009
 
 
 
 
 
14
 
Projekt
 i
 budowa
 za...
_
 Rozporządzenie
 Komisji
 (WE)
 
 
Nr
 710/2009
 
 
 
 
 
15
 
Wszelkie
 czynności
 prz...
_
 Rozporządzenie
 Komisji
 (WE)
 
 
Nr
 710/2009
 
 
 
 
 
16
 
Z
 każdym
 osobnikiem
...
_
 Rozporządzenie
 Komisji
 (WE)
 
 
Nr
 710/2009
 
 
 
 
 
17
 
Działania
 związane
 z
...
_
 Rozporządzenie
 Komisji
 (WE)
 
 
Nr
 710/2009
 
 
 
 
 
18
 
W
 celu
 zapewnienia
 ...
_
 Rozporządzenie
 Komisji
 (WE)
 
 
Nr
 710/2009
 
 
 
 
 
19
 
Jeżeli
 pomimo
 środków	...
_
 Rozporządzenie
 Komisji
 (WE)
 
 
Nr
 710/2009
 
 
 
 
 
20
 
a)
 substancje
 roślinne...
_
 Rozporządzenie
 Komisji
 (WE)
 
 
Nr
 710/2009
 
 
 
 
 
21
 
Dzięki
 postępowi
 techn...
Rozporządzenie
 Komisji
 (WE)
 
 
Nr
 710/2009:
 
Zgodnie
 z
 tym
 aktem
 normatywnym
 
 
„nie
 ...
Baza
 poznawcza
 -­‐
 to
 wnikliwe
 poznanie
 
 
 środowiska
 chowu
 pstrąga
 
 
 końcowego
...
Badania
 zmierzają
 w
 myśl
 wytycznych
 
 
Światowej
 Organizacji
 Zdrowia
 Zwierząt
 (OIE)
 z
 2...
25
 
•  Akwakultura
 na
 śródlądziu
 to
 
 
 
 22%
 wielkości
 produkcji
 
 
 
 całej
 akwakul...
•  UE
 ma
 ogromny
 deficyt
 
 
w
 obrocie
 rybami.
 
 
•  UE
 importuje
 60%
 konsumowanych
 ryb...
•  Wg
 danych
 FAO
 już
 połowa
 ryb
 i
 owoców
 
morza
 spożywanych
 na
 świecie
 pochodzi
 
...
W
 Polsce
 istnieją
 dwie
 dobrze
 rozwinięte
 
technologie
 chowu:
 
 
"   ekstensywny
 na
 wodzie	...
Obecnie
 wysokie
 standardy
 środowiskowe,
 
dotyczące
 jakości
 i
 bezpieczeństwa
 produktu,
 
 
oraz...
31
 
32
 
of 32

CZEMU SŁUŻĄ BADANIA KOMPLEKSOWE ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 710/2009

TESTING THE TROUT PRODUCTION TECHNOLOGY USED IN POLAND IN THE LIGHT OF THE COMMISSION REGULATION (EC) No 710 /2009
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - CZEMU SŁUŻĄ BADANIA KOMPLEKSOWE ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 710/2009

 • 1. 18.  02.  2014  r.   Wielkopolskie  Centrum  Konferencyjne  w  Licheniu  Starym   www.pstrag.eu
 • 2. Katedra  Patofizjologii,  Weterynarii  Sądowej     i  Administracji,  UWM  w  Olsztynie   J.  Szarek1,  I.  Babińska1,  K.A.  Skibniewska1,  J.  Guziur1  ,  K.  Goryczko2,  A.  Wiśniewska1,   J.  Zakrzewski1,    J.  Koc1,  A.  Andrzejewska3,  B.  Szynaka3,    S.  Dobosz2,  K.A.  Siwicki1,     E.  Terech-­‐Majewska1,  E.  Strzyżewska1,  E.  Siemianowska1,  M.  Sidoruk1     2
 • 3. 1Uniwersytet  Warmińsko-­‐Mazurski  w  Olsztynie   2Instytut  Rybactwa  Śródlądowego  im.  S.  Sakowicza  w  Olsztynie     Zakład  Hodowli  Ryb  Łososiowatych  w  Rutkach   3Uniwersytet  Medyczny  w  Białymstoku     3
 • 4. L.P .   ZESPÓŁ  BADAWCZY   KOORDYNATORZY   1.   technologiczno  –  hodowlany   prof.  zw.  dr  hab.  Krzysztof  Goryczko,   prof.  dr  hab.  Janusz  Guziur,     dr  hab.  Stefan  Dobosz   2.   immunologiczny   prof.  dr  hab.  Andrzej  K.  Siwicki,  prof.  zw.   3.   patomorfo-­‐ logiczny   makroskopowy     i  mikroskopowy   prof.  dr  hab.  Józef  Szarek,  prof.  zw.   ultrastrukturalny   prof.  dr  hab.  Anna  Andrzejewska,     dr  hab.  B.  Szynaka   histochemiczny     dr  Izabella  Babińska   4.   chemiczny,  sensoryczny     i  konsumencki   prof.  dr  hab.  Krystyna  A.  Skibniewska   4
 • 5. 05.  08.  2009  r.  _  Rozporządzenie  Komisji  (WE)     Nr  710/2009  ustanawiające  szczegółowe   zasady  dotyczące  ekologicznej  produkcji     w  sektorze  akwakultury.         5   02.  11.  2010  r.  _  początek  badań
 • 6. _  Rozporządzenie  Komisji  (WE)     Nr  710/2009           6   _ Ekologiczna  produkcja  zwierzęca  w  sektorze          akwakultury  powinna  zapewniać  zwierzętom          zaspokojenie  ich  potrzeb  gatunkowych.   _ Należy  ustanowić  szczegółowe  przepisy            uwzględniające  szeroki  wachlarz  gatunków            o  szczególnych  potrzebach.
 • 7.  _  Szczegółowy  opis  warunków  hodowli              i  działań  producenta  wymaganych              dla  uzyskania  certyfikatu  NATURLAND            „organiczności”  pstrąga  zawiera              publikacja  Krysińskiego     _  referowana  w  Jastrzębiej  Górze                w  2008  r.           7
 • 8. _  Rozporządzenie  Komisji  (WE)     Nr  710/2009           8   _ Opieka  nad  zdrowiem  zwierząt   powinna  przede  wszystkim  opierać  się   na  zapobieganiu  chorobom.
 • 9. _  Rozporządzenie  Komisji  (WE)     Nr  710/2009           9   _ Biorąc  pod  uwagę  rosnące   zainteresowanie  konsumentów   produktami  z  ekologicznej  akwakultury,   oczekuje  się,  że  coraz  więcej  jednostek   produkcji  w  sektorze  akwakultury     będzie  przechodzić  na  produkcję   ekologiczną.
 • 10. _  Rozporządzenie  Komisji  (WE)     Nr  710/2009           10   Otoczenie  gospodarskie  zwierząt  akwakultury   powinno  być  zaprojektowane  w  taki  sposób,   aby  –  zgodnie  ze  szczególnymi  potrzebami     określonych  gatunków     –  zwierzęta  akwakultury:        a)  miały  wystarczają  przestrzeń                    zapewniającą  im  dobrostan;
 • 11. _  Rozporządzenie  Komisji  (WE)     Nr  710/2009           11   b)  były  utrzymywane  w  wodzie  dobrej  jakości              z  odpowiednią  zawartością  tlenu,  oraz   c)  były  utrzymywane  w  temperaturze            i  warunkach  oświetlenia  zgodnie            z  wymogami  dla  danego  gatunku            z  uwzględnieniem  lokalizacji  geograficznej;
 • 12. _  Rozporządzenie  Komisji  (WE)     Nr  710/2009           12   d)  w  przypadku  ryb  słodkowodnych  rodzaj  dna            powinien  być  możliwie  zbliżony              do  występującego  w  warunkach  naturalnych;   e)  w  przypadku  karpia  dno  powinna  stanowić            naturalna  gleba.
 • 13. _  Rozporządzenie  Komisji  (WE)     Nr  710/2009           13   Uwzględniając  wpływ  gęstości  obsady     na  dobrostan  utrzymywanych  ryb,     należy  monitorować  stan  ryb:     -­‐  (uszkodzenia  płetw,  inne  zranienia,  tempo        wzrostu,  zachowanie  i  ogólny  stan  zdrowia)     -­‐    oraz  jakość  wody.
 • 14. _  Rozporządzenie  Komisji  (WE)     Nr  710/2009           14   Projekt  i  budowa  zamkniętych  systemów   wodnych  powinny  uwzględniać:   -­‐  przepływy  wody,   -­‐  parametry  fizyko-­‐chemiczne  zapewniające      zwierzętom  dobry  stan  zdrowia  i  dobrostan     -­‐  oraz  zaspokajać  ich  potrzeby  behawioralne.
 • 15. _  Rozporządzenie  Komisji  (WE)     Nr  710/2009           15   Wszelkie  czynności  przy  zwierzętach  akwakultury   należy  ograniczyć  do  minimum     i  wykonywać  je  bardzo  ostrożnie     przy  użyciu  odpowiednich  narzędzi  i  procedur,   dzięki  którym:   -­‐    unika  się  stresu     -­‐  i  szkód  fizycznych  związanych          z  tymi  czynnościami.
 • 16. _  Rozporządzenie  Komisji  (WE)     Nr  710/2009           16   Z  każdym  osobnikiem  należy  obchodzić  się     w  taki  sposób,  aby:     -­‐  ograniczyć  do  minimum  szkody  fizyczne  i  stres,     -­‐  zastosować  znieczulenie  -­‐  jeżeli  wskazane.
 • 17. _  Rozporządzenie  Komisji  (WE)     Nr  710/2009           17   Działania  związane  z  sortowaniem  ogranicza  się   do  minimum  i  na  tyle,     ile  wymaga  zapewnienie  rybom  dobrostanu.
 • 18. _  Rozporządzenie  Komisji  (WE)     Nr  710/2009           18   W  celu  zapewnienia  zwierzętom  dobrostanu     i  zdrowia  zezwala  się  na  napowietrzanie,     pod  warunkiem,     że  mechaniczne  napowietrzacze  są     w  miarę  możliwości  zasilane  energią     ze  źródeł  odnawialnych.   Stosować  pomiar  tlenu  w  wodzie     -­‐  sondy  tlenowe.
 • 19. _  Rozporządzenie  Komisji  (WE)     Nr  710/2009           19   Jeżeli  pomimo  środków  zapobiegawczych,     aby  zapewnić  zdrowie  zwierząt  zgodnie  z  art.  15  ust.   1  lit.  f)  ppkt  (i)  rozporządzenia  (WE)  nr  834/2007,   występuje  problem  zdrowotny,     można  stosować  leczenie  weterynaryjne     zgodnie  z  następującą  hierarchią:
 • 20. _  Rozporządzenie  Komisji  (WE)     Nr  710/2009           20   a)  substancje  roślinne,  zwierzęce              lub  mineralne  w  roztworze  homeopatycznym;   b)  rośliny  i  wyciągi  z  nich              bez  działania  znieczulającego,  i   c)  substancje  takie  jak:  pierwiastki  śladowe,              metale,  naturalne  immunostymulanty              lub  dozwolone  probiotyki.
 • 21. _  Rozporządzenie  Komisji  (WE)     Nr  710/2009           21   Dzięki  postępowi  technicznemu  coraz  częściej   w  produkcji  w  sektorze  akwakultury  używa  się   zamkniętych  systemów  z  recyrkulacją  wody     –  systemów  zależnych  od  dostaw  z  zewnątrz            oraz  wysokich  nakładów  energii,            ale  pozwalających  na  ograniczenie            zrzutów  odpadów  i  zapobieganie            ucieczce  zwierząt.
 • 22. Rozporządzenie  Komisji  (WE)     Nr  710/2009:   Zgodnie  z  tym  aktem  normatywnym     „nie  zezwala  się  na  używanie  takich  systemów   (systemu  recyrkulacji  wody  –  przypisek  autorów)     w  produkcji  ekologicznej  do  czasu  uzyskania   szerszej  wiedzy”.     Wyjątkowo  dopuszcza  się  ich  stosowanie     w  szczególnych  sytuacjach  produkcyjnych     na  etapie  wylęgarni  i  podchowalni.     22
 • 23. Baza  poznawcza  -­‐  to  wnikliwe  poznanie      środowiska  chowu  pstrąga      końcowego  produktu  -­‐  efektu  chowu:     "   ekstensywnego  na  wodzie  przepływowej:          OOH,   "   intensywnego  przy  użyciu  recyrkulacji  wody:      RAS.     23
 • 24. Badania  zmierzają  w  myśl  wytycznych     Światowej  Organizacji  Zdrowia  Zwierząt  (OIE)  z  2008  r.   do  zapewnienie  rybom:      optymalnych  warunków  życia,      szybkiego  wzrostu,    dobrej  kondycji  i  zdrowia,      dobrej  żywotności.       Mają  na  względzie  lepszą  pozycję  pstrąga  tęczowego     na  rynku.   24
 • 25. 25
 • 26. •  Akwakultura  na  śródlądziu  to        22%  wielkości  produkcji        całej  akwakultury  w  Europie.   •   Na  liście  10  głównych  gatunków  ryb     znajdują  się  dwa  śródlądowe:        pstrąg  (blisko  200  tys.  ton)        karp  (70  tys.  ton).     Ich  łączna  wartość  stanowi  ok.  ¼  wartości.     całej  unijnej  produkcji  akwakultury.         26
 • 27. •  UE  ma  ogromny  deficyt     w  obrocie  rybami.     •  UE  importuje  60%  konsumowanych  ryb,     a  powinniśmy  się  sami  wyżywić!   •  Około  25%  wszystkich  ryb  i  owoców  morza   konsumowanych  w  UE  pochodzi  z  chowu     i  hodowli      (produkcja  unijna  plus  import).   27
 • 28. •  Wg  danych  FAO  już  połowa  ryb  i  owoców   morza  spożywanych  na  świecie  pochodzi     z  chowu  i  hodowli,     a  do  2030  r.  będzie  ona  stanowić  65%.     •  Akwakultura  jest  i  powinna  pozostać     najszybciej  rozwijającym  się  segmentem     produkcji  żywności.   28
 • 29. W  Polsce  istnieją  dwie  dobrze  rozwinięte   technologie  chowu:     "   ekstensywny  na  wodzie  przepływowej:    OOH,   "   intensywny  przy  użyciu  recyrkulacji  wody:    RAS.     29
 • 30. Obecnie  wysokie  standardy  środowiskowe,   dotyczące  jakości  i  bezpieczeństwa  produktu,     oraz  dobrostanu  ryb,  powodują,       ⇛  że  produkcja  ryb  na  terenie  UE              jest  droższa  niż  poza  nią.   30
 • 31. 31
 • 32. 32

Related Documents