ทานรัฐมนตรีวาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล)
ไดใหสัมภาษณสื่อมวลชนเกี่ยวกับแนวทางการดําเน...
of 1

Policy veerachai53

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Policy veerachai53

  • 1. ทานรัฐมนตรีวาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล) ไดใหสัมภาษณสื่อมวลชนเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานของ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 รวม 4 ขอ ดังตอไปนี้ 1) สานตอโครงการตามแนวพระราชดําริ 2) การใช วิท ยาศาสตร เทคโนโลยี แ ละนวั ตกรรมเป น สว นหนึ่ง ในการขั บ เคลื่ อ น เศรษฐกิจ โดยใชองคความรูเพื่อเปนพื้นฐานในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ชวยในการพัฒนาอุตสาหกรรมตางๆ ที่มีความสําคัญของประเทศ โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับดาน เกษตร อาหาร และพลังงานทดแทน 3) การนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีลงไปใหถึงโรงเรียน รวมถึงเด็กและเยาวชน ใหเด็กสนุกกับการเรียนและในขณะเดียวกันไดพื้นฐานทางความรูที่เด็กและเยาวชนจะสามารถ นําไปใชประโยชนไดในอนาคต 4) การนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีลงไปใหถึงชุมชน ชนบท และจังหวัด อันจะเปน องคประกอบสวนหนึ่งในแผนการปรองดองของรัฐบาล ที่จะพยายามลดเรื่องความเหลื่อมล้ํา แกปญหาความยากจน

Related Documents