Zorganizowane
wakacje od 2 do 16
Wakacje w klasie VIP w hotelach 4 i 5-
gwiazdkowych, po cenach hoteli 2 i 3-
gwiazdkowych z gwarancj cenyą
Dwa rodzaje cz onkostwał
199$ jednorazowo /
49,99$ mc (+VAT)
ok. 980 zł jednorazowo /
ok. 246 zł mc wraz z VAT
299$ jednor...
Za ka dy wydany dolar otrzymujeszż
1 punkt do wydania na wakacje:
199$ jednorazowo = 200 punktów na wakacje (natychmiast)
...
Za ka dego poleconegoż
cz onka otrzymaszł
100 punktó w do wydania
na wakacje DreamTrips.
Za ka dego poleconegoż
cz onka ot...
Polecaj c 4 cz onkó wą ł
Twoje miesi czneę op aty zostan zniesioneł ą ,
ale w dalszym ci gu b d si odk ada naą ę ą ę ł ć
w...
50$ x 12 = 600$ na wakacje (ok. 2400z )ł
100$ x 12 = 1200$ na wakacje (ok. 4800z )ł
Polecaj c 4 klientó w nie masz kosztó ...
Jako cz onek Klubuł
otrzymujesz
spersonalizowaną
stron do wyszukiwaniaę
i rezerwacji podró yż
Rezerwujesz:
üZorganizowane
...
Oko o tysi cał ą
ci gleą
dost pnychę
ofert na ca ył
wiat. Noweś
dodatkowe
wycieczki w
ka dyż
poniedzia ek.ł
Ka da wycieczk...
Znajd w ci gu 7 dni od rezerwacji takie same lub ta szeź ą ń
wakacje, a zwró cimy Ci pieni dze i wy lemy w podróą ś ż
ZA D...
Przyk ad zorganizowanychł
pobytó w DreamTrips
(349$ + 349$) –
75 punktó w =
623$ za 2
os.
Jako cz onekł
Platinium masz
dodatkowe dodatki:
- 50€ do
wykorzystania
w hotelu na
os.;
- 20 min. masaż
stó p,
oraz mo esz...
Wi cej szczegó ó w na temat DreamTrip:ę ł
ü Dla dzieci w wieku 0 – 2 lata pobyt bezp atny;ł
ü Powy ej 2 roku ycia cena zal...
Firma tworzy wycieczki globalnie, ceny lotó w
nie s wliczone – przedstawiamyą
Najlepsza agencja turystyczna online
17 pres...
Znajd ten sam ta szy hotel b dź ń ą źZnajd ten sam ta szy hotel b dź ń ą ź
biletbilet
w ci gu 24h od rezerwacji, aąw ci gu...
Od momentu rezerwacji hotelu / lotu,
RateShrinker zaczyna swoją
prac , poszukuj cę ą ta szejń opcji tej
samej rezerwacji. ...
Podsumowanie,
Jako cz onek Gold / Platinum otrzymujesz:ł
Podró e DreamTripsż Tydzie wcze niej dost p do DreamTripsń ś ę
(m...
22
- Backoffice
- Korzyści podatkowe
- Czeki bądź przelewy bankowe
- Backoffice
- Korzyści podatkowe
- Czeki bądź przelewy...
Kiedy zostaniesz ju reprezentantemż
WorldVentures i nab dziesz prawo doę
dystrybucji cz onkostwa, otrzymaszł
indywidualne ...
Aby uzyska wi cej informacji na tematć ę
mo liwo ci zarabiania jak i wi kszej ilo ciż ś ę ś
szczegó ó w zostania cz onkiem...
Dlaczego warto dowiedzie si wi cejć ę ę
szczegó ó w i zosta cz onkiem orazł ć ł
reprezentantem firmy WorldVentures?
Firma ...
Za o yciele zostali nominowani w 2010 roku doł ż
nagrody Przedsi biorcy Roku Ernst & Youngę
Uznania firmy na wiecieś
17 presti owych nagró d World Travelż
Awards
2015 Africa's Leading Travel Club
2015 Asia's Leading Online Travel Agency
20...
1 najszybciej rozwijaj ca si firma wą ę
USA;
3 najszybciej rozwijaj ca si firma naą ę
wiecie.ś
54 miesi cy z rz du zachowa...
Partnerzy WorldVentures
Firma znajduje si w fazieę Momentum na
wiecie, czyli bardzo dynamicznego wzrostuś
Wykres zyskó w firmy za ostatnie lata
dzia alno ci:ł ś
Ten biznes jest niezwykle prosty! Nie potrzebujesz
zmienia , ani rezygnowa z adnych zaj , mo esz toć ć ż ęć ż
robi dodatko...
W roku 2015 firma skoncentrowa a si na rozwojuł ę
rynku Azjatyckiego, gdzie otworzy a drug siedzib nał ą ę
wiecie. Wzrost ...
Dzi kuj za zapoznanie si z materia emę ę ę ł
Przemys aw Kratiukł
Tel. 789 261 759
@: przemyslaw.Kratiuk.wv@gmail.com
Prezentacja WorldVentures Polska
Prezentacja WorldVentures Polska
Prezentacja WorldVentures Polska
of 35

Prezentacja WorldVentures Polska

Prezentacja styczeń 2015
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Travel      


Transcripts - Prezentacja WorldVentures Polska

 • 1. Zorganizowane wakacje od 2 do 16
 • 2. Wakacje w klasie VIP w hotelach 4 i 5- gwiazdkowych, po cenach hoteli 2 i 3- gwiazdkowych z gwarancj cenyą
 • 3. Dwa rodzaje cz onkostwał 199$ jednorazowo / 49,99$ mc (+VAT) ok. 980 zł jednorazowo / ok. 246 zł mc wraz z VAT 299$ jednorazowo / 99,95$ mc (+VAT) ok. 1470 zł jednorazowo / ok. 492 zł mc wraz z VAT
 • 4. Za ka dy wydany dolar otrzymujeszż 1 punkt do wydania na wakacje: 199$ jednorazowo = 200 punktów na wakacje (natychmiast) 49,99$ mc = 50 x 12 mc = 600 punktów na wakacje (po roku) 299$ jednorazowo = 300 punktów na wakacje (natychmiast) 99,95$ mc = 100 x 12 mc = 1200 punktów na wakacje (po roku)
 • 5. Za ka dego poleconegoż cz onka otrzymaszł 100 punktó w do wydania na wakacje DreamTrips. Za ka dego poleconegoż cz onka otrzymaszł 200 punktó w do wydania na wakacje DreamTrips, oraz 50$ w gotó wce. Za ka dego nowego cz onka z Twojegoż ł polecenia otrzymasz gratyfikacje
 • 6. Polecaj c 4 cz onkó wą ł Twoje miesi czneę op aty zostan zniesioneł ą , ale w dalszym ci gu b d si odk ada naą ę ą ę ł ć wakacje.
 • 7. 50$ x 12 = 600$ na wakacje (ok. 2400z )ł 100$ x 12 = 1200$ na wakacje (ok. 4800z )ł Polecaj c 4 klientó w nie masz kosztó wą Nie odk adaj marze , odk adaj na marzeniał ń ł
 • 8. Jako cz onek Klubuł otrzymujesz spersonalizowaną stron do wyszukiwaniaę i rezerwacji podró yż Rezerwujesz: üZorganizowane wakacje DreamTrips; üHotele; üWypo yczalnia aut;ż üWyszukiwarka atrakcji, koncertó w, etc.; üRejsy statkiem; üApartamenty.
 • 9. Oko o tysi cał ą ci gleą dost pnychę ofert na ca ył wiat. Noweś dodatkowe wycieczki w ka dyż poniedzia ek.ł Ka da wycieczkaż ma swoją g ó wn cenł ą ę (tak p aci os.ą ł tow.) - klubowicz p aci mniej oł ilo punktó w,ść któ re gromadzi z w asnych op at ił ł polece .ń Czyli: (1079$ +1079$) - 450$ = 1708$ za dwie os.
 • 10. Znajd w ci gu 7 dni od rezerwacji takie same lub ta szeź ą ń wakacje, a zwró cimy Ci pieni dze i wy lemy w podróą ś ż ZA DARMO! * DreamPrice Promise dostępna jest wyłącznie dla obecnych członków DreamTrips lub DreamTrips Life. Konkurencyjne niższe ceny muszą być dla identycznej rezerwacji w pojedynczej transakcji. Szczegóły znajdują się na dreamtrips.com/membership.
 • 11. Przyk ad zorganizowanychł pobytó w DreamTrips
 • 12. (349$ + 349$) – 75 punktó w = 623$ za 2 os.
 • 13. Jako cz onekł Platinium masz dodatkowe dodatki: - 50€ do wykorzystania w hotelu na os.; - 20 min. masaż stó p, oraz mo eszż wykorzysta doć 20% wi ceję punktó w, czyli: (349$ + 349$) – 90 punktó w = 608$ za 2
 • 14. Wi cej szczegó ó w na temat DreamTrip:ę ł ü Dla dzieci w wieku 0 – 2 lata pobyt bezp atny;ł ü Powy ej 2 roku ycia cena zale na od hotelu i DreamTrips (szczegó y przy ka dej z ofertż ż ż ł ż DreamTrips); ü W momencie dokonywania rezerwacji zostanie wy wietlona strona z numerem telefonu,ś numerem rezerwacji i kosztó w podró y – to jest potwierdzenie rezerwacji, któ re nale yż ż mie przy sobie w momencie przyjazdu do hotelu;ć ü Ka dy DreamTrip ma zaplanowany harmonogram pobytu: poni ej przyk adż ż ł prezentowanego: ü ü ü ü ü ü ü Rezerwacj mo na anulowa na 46 dni przed podró , otrzymujemy pe ny zwrotę ż ć żą ł pieni dzy. Nazwiska osó b podró uj cych mo na zmieni do 30 dni przed planowanymę ż ą ż ć przyjazdem.
 • 15. Firma tworzy wycieczki globalnie, ceny lotó w nie s wliczone – przedstawiamyą Najlepsza agencja turystyczna online 17 presti owych nagró d World Travel Awardsż
 • 16. Znajd ten sam ta szy hotel b dź ń ą źZnajd ten sam ta szy hotel b dź ń ą ź biletbilet w ci gu 24h od rezerwacji, aąw ci gu 24h od rezerwacji, aą zwró cimy Ci 150% ró nicy w cenie.żzwró cimy Ci 150% ró nicy w cenie.ż
 • 17. Od momentu rezerwacji hotelu / lotu, RateShrinker zaczyna swoją prac , poszukuj cę ą ta szejń opcji tej samej rezerwacji. W momencie znalezienia automatycznie ró nic wż ę cenie zwraca na Twoj kartą ę p atniczł ą, tym samym zmieniaj cą rezerwacj naę najta sz mo liw .ń ą ż ą RateShrinker dzia a od momentuł rezerwacji do momentu jej spe nieniał (zameldowania w hotelu / odprawy na lotnisku).
 • 18. Podsumowanie, Jako cz onek Gold / Platinum otrzymujesz:ł Podró e DreamTripsż Tydzie wcze niej dost p do DreamTripsń ś ę (mo liwo wybrania lepszych ofert zanim zostanż ść ą wykupione przez innych cz onków)ł Spersonalizowana strona do bukowania podró yż www.twojeimie.dreamtrips.com Transfery z lotniska specjalnym samochodem / limuzyną Concierge Serwis 24h w J. polskim i 30 innych Wcze niejsze zameldowanie / pó niejsze wymeldowanieś ź DT Marketplace Wy szy standard pokoiż Aplikacja mobilna Specjalne Platynowe dodatki Gwarancje najni szych cen wakacji DreamPrice Promise*ż Specjalne Ekskluzywne wycieczki Dost p do Rovii i rezerwacji biletó w lotniczych oraz hoteli zę gwarancjami Rovia Price Pledge oraz RateShrinker** Awaryjna ewakuacja *patrz slajd nr. 11 **patrz slajd nr. 17 i 18 Mo liwo wykorzystania o 20% wi cej punktó wż ść ę DTP Wszystko co Gold oraz:
 • 19. 22 - Backoffice - Korzyści podatkowe - Czeki bądź przelewy bankowe - Backoffice - Korzyści podatkowe - Czeki bądź przelewy bankowe ©2015 WorldVentures Marketing, LLC Jednorazowo $9995 (ok.400z )ł + (44z )ł $1099/mcper c B d w a cicielem swojego biznesu, zostaą ź ł ś ń reprezentantem WorldVentures i zacznij zarabiać
 • 20. Kiedy zostaniesz ju reprezentantemż WorldVentures i nab dziesz prawo doę dystrybucji cz onkostwa, otrzymaszł indywidualne ID i zaczniesz budowa w asnyć ł zespó ludzi, otrzymuj c wynagrodzenie zał ą aktywno ka dej osoby w Twojej organizacji.ść ż Je li zapiszesz si do 15 stycznia ju za jednś ę ż ą
 • 21. Aby uzyska wi cej informacji na tematć ę mo liwo ci zarabiania jak i wi kszej ilo ciż ś ę ś szczegó ó w zostania cz onkiem b dł ł ą ź reprezentantem DreamTrips, skontaktuj si zę osob , któ ra udost pni a Ci t prezentacj ,ą ę ł ą ę czyli: Przemys aw Kratiukł
 • 22. Dlaczego warto dowiedzie si wi cejć ę ę szczegó ó w i zosta cz onkiem orazł ć ł reprezentantem firmy WorldVentures? Firma powsta a w 2005 roku, g ó wna siedzibał ł w Dallas
 • 23. Za o yciele zostali nominowani w 2010 roku doł ż nagrody Przedsi biorcy Roku Ernst & Youngę
 • 24. Uznania firmy na wiecieś
 • 25. 17 presti owych nagró d World Travelż Awards 2015 Africa's Leading Travel Club 2015 Asia's Leading Online Travel Agency 2015 Asia's Leading Travel Club 2015 Europe's Leading Travel Club 2015 North America's Leading Travel Club 2014 World's Leading Online Travel Agency 2014 World's Leading Travel Club 2014 Africa's Leading Travel Club 2014 Asia's Leading Online TravelAgency
 • 26. 1 najszybciej rozwijaj ca si firma wą ę USA; 3 najszybciej rozwijaj ca si firma naą ę wiecie.ś 54 miesi cy z rz du zachowany wzrost.ę ę Direct Selling News Global (lista najwi kszych firm na wiecie)ę ś 2013r. – 75 pozycja 2014r. - 65 pozycja
 • 27. Partnerzy WorldVentures
 • 28. Firma znajduje si w fazieę Momentum na wiecie, czyli bardzo dynamicznego wzrostuś
 • 29. Wykres zyskó w firmy za ostatnie lata dzia alno ci:ł ś
 • 30. Ten biznes jest niezwykle prosty! Nie potrzebujesz zmienia , ani rezygnowa z adnych zaj , mo esz toć ć ż ęć ż robi dodatkowo! Po prostu przeka ten mail tym, nać ż któ rych Ci najbardziej zale y!ż
 • 31. W roku 2015 firma skoncentrowa a si na rozwojuł ę rynku Azjatyckiego, gdzie otworzy a drug siedzib nał ą ę wiecie. Wzrost wycieczek na tamtejszym rynku wzró sś ł o ponad 1000%, a rynek ten sta si drugimł ę najsilniejszym dla firmy rynkiem wiata -ś w roku 2016 firma koncentruje si na rozwoju rynku wę Europie!
 • 32. Dzi kuj za zapoznanie si z materia emę ę ę ł Przemys aw Kratiukł Tel. 789 261 759 @: przemyslaw.Kratiuk.wv@gmail.com

Related Documents