Prezentacja mająca na celu promocję regionu oraz zwrócenie uwagi na konieczność ochrony naszego pięknego środowiska<br />T...
Wstęp – s. 5 – 6<br />Ogólna charakterystyka Gminy i Miasta Szczebrzeszyn:<br /> 1.	Położenie Gminy –s. 9<br /> 2. Demo...
Warunki przyrodnicze - Szata roślinna:<br /> 1. Lasy i obszary leśne – s. 32<br /> 2. Roślinność na słonecznych zboczach...
Warunki przyrodnicze – Świat zwierząt:<br /> 1. Fauna Gminy Szczebrzeszyn – s.64 :<br /> - Fauna leśna – s. 65<br /> ...
Wstęp<br />	Tereny, które są przedmiotem mojego zainteresowania w prezentacjach, znajdują się na obszarach gmin: Szczebrze...
	Oczarowana urokami Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, postanowiłam podzielić się ze wszystkimi swoją pasją. Takic...
Na zdjęciu:Roztocze Szczebrzeszyńskie – miejscowość Sąsiadka<br />
Ogólna charakterystyka Gminy iMiasta Szczebrzeszyn<br />
	Gmina Szczebrzeszyn położona jest w południowej części województwa lubelskiego, a zachodniej powiatu zamojskiego. Została...
Źródło:<br />Biuletyn Informacji Publicznej – Urząd Miejski w Szczebrzeszynie<br />http://gmina.szczebrzeszyn.sisco.info/z...
<ul><li>	Przestrzenny układ gminy jest specyficzny. Ukształtowany został w oparciu o naturalne warunki środowiska przyrod...
	Powierzchnia gminy wynosi 12 316 ha, w tym powierzchnia leśna 2 624 ha tj. 21,3 % ogólnej powierzchni gminy, zaś użytki r...
<ul><li>Na terenie gminy i miasta Szczebrzeszyn w roku 2002 zamieszkiwało 12 327 osób. Społeczeństwo gminy jest stosunkowo...
Według regionalizacji fizyczno – geograficznej teren gminy Szczebrzeszyn położony jest w trzech mezoregionach: <br ...
Roztocze Zachodnie,
Roztocze Środkowe.</li></ul>Warunki geograficzno - klimatyczne<br />
<ul><li>Padół Zamojski</li></ul>	Jest to rozległe, równoleżnikowe obniżenie terenu typu kotliny, zbudowane w większości z ...
Warunki geograficzno - klimatyczne<br />Padół Zamojski<br />Źródło:<br />http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:34...
<ul><li>Roztocze Zachodnie</li></ul>	Obszar ten charakteryzuje się bardzo zróżnicowanym ukształtowaniem terenu. Rzeźba opi...
Warunki geograficzno - klimatyczne<br />Roztocze Zachodnie<br />Źródło:<br />http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons...
<ul><li>Roztocze Środkowe</li></ul>	Południowe niewielkie skrawki obszaru gminy Szczebrzeszyn występują w mezoregionie Roz...
Warunki geograficzno - klimatyczne<br />Roztocze Środkowe<br />Źródło:<br />http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/...
Warunki klimatyczne<br />Na zdjęciach: Wiosna 2008r. na terenach Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego – miejscowość Są...
<ul><li>	Klimat obszaru gminy kształtuje kilka mas powietrznych. Przeważają masy polarno – morskie i polarno – kontynental...
	Charakterystyczną cechą tego obszaru są mroźne zimy i gorące lata.</li></ul>Warunki klimatyczne<br />
Dane charakteryzujące klimat gminy Szczebrzeszyn – średnia roczna<br />Źródło: <br />Plan Lokalnego Rozwoju Gminy Szczebrz...
<ul><li>Średnia roczna temperatura powietrza na poziomie rzeczywistym wynosi 7,2°C miesiącem najcieplejszym jest lipiec ze...
Pierwsza pokrywa śnieżna występuje ok. 1 grudnia, a ostatnia ok. 31 marca.
 Wilgotność względna powietrza wynosi 81% (średnia roczna). </li></ul>Warunki klimatyczne<br />
<ul><li>Lata są upalne, z dużą liczbą dni słonecznych częstymi burzami i sporą ilością opadów. Dość wysokie t...
 Obszar gminy leży w obrębie lubelskiego pasa gradowego – burze gradowe najczęściej występują w lip...
 Na obszarze gminy przeważają wiatry zachodnie (SW, W i NW), oraz w mniejszym udziale wschodnie (E, SE i NE).</li><...
<ul><li>Obszar ten cechuje najmniejsze zachmurzenie w Polsce. Średnie, roczne zachmurzenie waha się o...
Mgły, które mają duże znaczenie w rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń, nie występują często. Pojawiają się...
	Zasoby glebowe w części północnej i zachodniej terenu miasta i gminy Szczebrzeszyn są złożone z gleb brunatn...
Wąwóz lessowy<br />Na zdjęciu:<br />Fragment wąwozu na terenie Sąsiadki. Czerwiec 2008r.<br />
	Charakterystyczną cechą całego powiatu zamojskiego jest mała gęstość sieci rzecznej i koncentracja zjawisk wodnych w...
<ul><li>Główną rzeką występującą na terenie Gminy Szczebrzeszyn jest Wieprz. Prawym dopływem Wieprza jest rzeka Świnka. Be...
Na terenie gminy nie występują większe zbiorniki wód stojących.</li></ul>Wody powierzchniowe<br />
<ul><li>Źródła stanowią naturalne wypływy wód podziemnych. Na Roztoczu występują w strefie krawędziowej i w dolinach ...
Szata roślinna<br />Warunki przyrodnicze<br />
Lasy i obszary leśne<br /><ul><li>Obejmują powierzchnię 2.748,0 ha, co stanowi 22,3% ogólnej powierzchni gminy.
Są one bardzo zróżnicowane pod względem rozmieszczenia i wielkości kompleksów leśnych.</li></ul>Źródło: https://p...
<ul><li>Oprócz lasów na drzewostan leśny składają się porośnięte drzewami doliny rzeczne, wąwozy oraz zadrzewienia śródpol...
<ul><li>W granicach omawianego terenu wyróżnia się wiele typów siedliskowych lasu. Największą powierzchnię zajmują siedlis...
W drzewostanach o najmniejszym przekształceniu i ingerencji człowieka, znajdują się liczne jodły i buki.
Drzewostany przekształcone charakteryzuje przytłaczająca przewaga sosny, która wtedy zajmuje ok. 80 % pow...
<ul><li>buk,
dąb,
grab,
osika,
sosna,
jodła,
jesion,
olcha,
świerk,
klon,
jawor,
brzoza,
modrzew,
lipa.</li></ul>Gatunki drzew występujące w lasach<br />Na zdjęciu:<br />Fragment drogi przez wąwóz. Miejscowość Sąsiadka.<...
<ul><li> Struktura przestrzenna lasów jest bardzo niejednolita. Lasy państwowe to niemal wyłącznie zwarte kompleksy leśne ...
Jednak wszystkie powierzchnie leśne spełniają funkcje wodochronne, glebochronne oraz tworzą wyjątkowo piękny krajobraz.</...
Źródło:<br />http://www.mojeroztocze.pl/galeria/szczebrzeszynski-park-krajobrazowy/poranek-319.html#joomimg<br />Widok Szc...
	Na tych obszarach najbardziej rozpowszechniona jest roślinność stepowa z rzadkimi gatunkami kserotermicznymi. Jest to f...
Roślinność na słonecznych zboczach dolin, skarp lessowych i wąwozów<br />Ligustr pospolity<br />(Ligustrumvulgare L. )<br ...
Roślinność na słonecznych zboczach dolin, skarp lessowych i wąwozów<br />Dereń świdwa (Cornus sanguinea)<br />Źródła ilust...
	Najczęściej spotykamy tutaj czarny bez, leszczynę, śliwę, kruszynę pospolitą, tarninę, kalinę koralową, trzmielinę zwycza...
	Występuje najczęściej w korytach rzek, partiach rowów melioracyjnych, a także w obrębie stawów. Zbiorowiska te są tworzon...
 Zbiorowiska łąkowo-pastwiskowe koncentrują się głównie w dolinach rzek i w przeważającej części zostały silnie ...
ostrożenia warzywnego,
sitowia leśnego i innych. </li></ul>Roślinność łąk i pastwisk<br />
występujące na terenie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn<br />Rośliny chronione<br />
Parzydło leśne<br />Wawrzynek wilczełyko<br />Naparstnica zwyczajna<br />Barwinek pospolity<br />Lilia złotogłów<br />Pod...
Parzydło leśne (Aruncussylvestris)<br />Uwaga!<br />Gatunek trujący i pod ochroną.<br />Źródło ilustracji (od lewej):<br /...
Wawrzynek wilczełyko (Daphnemezereum.)<br />Uwaga!<br />Gatunek trujący i pod ochroną.<br />Źródła ilustracji (od góry):<b...
Naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora Mill.)<br />Uwaga!<br />Gatunek pod ochroną.<br />Gatunek trujący.<br />Gatun...
of 77

Prezentacja tereny gminy szczebrzeszyn – ogólna charakterystyka

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacja tereny gminy szczebrzeszyn – ogólna charakterystyka

 • 1. Prezentacja mająca na celu promocję regionu oraz zwrócenie uwagi na konieczność ochrony naszego pięknego środowiska<br />Tereny Gminy Szczebrzeszyn – ogólna charakterystyka<br />Dorota Ręba<br />Informacja Naukowa <br /> i<br /> Bibliotekoznawstwo II rok<br />UMCS Lublin<br />
 • 2. Wstęp – s. 5 – 6<br />Ogólna charakterystyka Gminy i Miasta Szczebrzeszyn:<br /> 1. Położenie Gminy –s. 9<br /> 2. Demografia Gminy – s. 12<br /> 3. Warunki geograficzno – klimatyczne:<br /> - Padół Zamojski - s. 14<br /> - Roztocze Zachodnie - s. 16<br /> - Roztocze Środkowe - s. 18<br /> 4. Warunki klimatyczne – s. 20<br /> 5. Gleby – s. 26<br /> 6. Zasoby wód powierzchniowych i podziemnych – s.28<br /> - Wody powierzchniowe – s. 29<br />Spis treści (s. – slajd)<br />
 • 3. Warunki przyrodnicze - Szata roślinna:<br /> 1. Lasy i obszary leśne – s. 32<br /> 2. Roślinność na słonecznych zboczach dolin, skarp lessowych i wąwozów – s. 38<br /> 3. Szata roślinna zrębów leśnych i nieużytków – s. 41<br /> 4. Roślinność zbiorowisk wodnych – s. 42<br /> 5. Roślinność łąk i pastwisk – s. 43<br />Rośliny chronione:<br /> 1. Rośliny chronione występujące na siedliskach leśnych – s. 45<br /> 2. Rośliny chronione występujące na siedliskach kserotermicznych – s. 51<br /> 3. Rośliny chronione występujące na torfowiskach – s. 55<br />Spis treści (s. – slajd)<br />
 • 4. Warunki przyrodnicze – Świat zwierząt:<br /> 1. Fauna Gminy Szczebrzeszyn – s.64 :<br /> - Fauna leśna – s. 65<br /> - Fauna łąkowo – zaroślowa i wodna – s. 67 <br /> - Fauna w zadrzewieniach śródpolowych oraz kserotermiczna – s. 68<br />Pomniki przyrody na terenie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn – s.69<br />Bibliografia – s. 76<br />Zakończenie – s. 77<br />Spis treści (s. – slajd)<br />
 • 5. Wstęp<br /> Tereny, które są przedmiotem mojego zainteresowania w prezentacjach, znajdują się na obszarach gmin: Szczebrzeszyn, Sułów oraz Radecznica. <br /> W tej prezentacji przedstawię ogólnie Gminę Szczebrzeszyn. W kolejnych – Miasto Szczebrzeszyn, Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy i wiele ciekawych miejsc, które warto odwiedzić w tym regionie.<br />
 • 6. Oczarowana urokami Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, postanowiłam podzielić się ze wszystkimi swoją pasją. Takich pięknych, a niedocenianych miejsc jest zapewne w Polsce wiele, jednak ja, chcę zainteresować akurat tym obszarem naszego kraju, ponieważ jest mi on szczególnie bliski. Myślę, że i dla Was będzie godny uwagi. Postaram się przedstawić w sposób skrótowy podstawowe informacje o terenach, na których leży Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy, a także – w kolejnych prezentacjach - zagadnienia dotyczące ochrony środowiska na Roztoczu Szczebrzeszyńskim.<br />Wstęp<br />
 • 7. Na zdjęciu:Roztocze Szczebrzeszyńskie – miejscowość Sąsiadka<br />
 • 8. Ogólna charakterystyka Gminy iMiasta Szczebrzeszyn<br />
 • 9. Gmina Szczebrzeszyn położona jest w południowej części województwa lubelskiego, a zachodniej powiatu zamojskiego. Została ona utworzona w grudniu 1972 roku. Obecnie obejmuje ona teren o powierzchni 123km². Obszar Gminy otacza miasto Szczebrzeszyn - siedzibę Urzędu Miejskiego, oddaloną od Zamościa o 22 km w kierunku zachodnim. Ponadto Szczebrzeszyn jest ośrodkiem turystycznym na terenie otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego (około 1500 ha) oraz Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego (4,310 ha). <br />Położenie gminy<br />
 • 10. Źródło:<br />Biuletyn Informacji Publicznej – Urząd Miejski w Szczebrzeszynie<br />http://gmina.szczebrzeszyn.sisco.info/zalaczniki/167/gmina_mapa.gif<br />Mapa Gminy Szczebrzeszyn<br />
 • 11. <ul><li> Przestrzenny układ gminy jest specyficzny. Ukształtowany został w oparciu o naturalne warunki środowiska przyrodniczego, a także jego dostępność komunikacyjną. Osadnictwo rozwijało się po obu stronach doliny rzeki Wieprz i jej dopływu Świnki oraz wzdłuż szlaku komunikacyjnego Zwierzyniec - Zamość.
 • 12. Powierzchnia gminy wynosi 12 316 ha, w tym powierzchnia leśna 2 624 ha tj. 21,3 % ogólnej powierzchni gminy, zaś użytki rolne zajmują 8747 ha tj. 71 %. Obszar gminy jest dość zróżnicowany hipsometrycznie - od 202m.n.p.m w dolinie Wieprza na północy gminy w Bodaczowie (Padół Zamojski) do 334m.n.p.m na Roztoczu Zachodnim w Zachodniej części gminy w Kol. Kawęczyn, czyli max. deniwelacja wynosi 132 m.</li></ul>Położenie gminy<br />
 • 13. <ul><li>Na terenie gminy i miasta Szczebrzeszyn w roku 2002 zamieszkiwało 12 327 osób. Społeczeństwo gminy jest stosunkowo młode, około 60% stanowią osoby w wieku produkcyjnym (od 15 do 59 lat). Jest to bardzo korzystny wskaźnik, więc należałoby poczynić starania, aby zatrzymać i zainteresować młodych ludzi sprawami gminy. Również tymi, dotyczącymi ochrony środowiska i turystyki regionalnej.</li></ul>Demografia gminy<br />
 • 14. Według regionalizacji fizyczno – geograficznej teren gminy Szczebrzeszyn położony jest w trzech mezoregionach: <br /><ul><li>Padół Zamojski,
 • 15. Roztocze Zachodnie,
 • 16. Roztocze Środkowe.</li></ul>Warunki geograficzno - klimatyczne<br />
 • 17. <ul><li>Padół Zamojski</li></ul> Jest to rozległe, równoleżnikowe obniżenie terenu typu kotliny, zbudowane w większości z mało odpornych margli i epok marglistych w północno - zachodniej części gminy przykryte lessem. Południowy brzeg Padołu wyznacza zgodny z układem warstw skłon Roztocza. W rzeźbie terenu wyraźnie zaznaczają się rozległe garby i wzgórza ostańcowe o wysokościach dochodzących do 270m n.p.m. Garby te oddzielają rozległe, suche doliny o bardzo łagodnych zboczach. <br />Warunki geograficzno - klimatyczne<br />
 • 18. Warunki geograficzno - klimatyczne<br />Padół Zamojski<br />Źródło:<br />http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:343.19_Pad%C3%B3%C5%82_Zamojski.png&filetimestamp=20080415171818<br />
 • 19. <ul><li>Roztocze Zachodnie</li></ul> Obszar ten charakteryzuje się bardzo zróżnicowanym ukształtowaniem terenu. Rzeźba opisywanego terenu jest bardzo urozmaicona i żywa, gdyż krawędzie graniczne osiągają znaczną wysokość. Dzięki temu Roztocze wznosi się wyraźnie ponad sąsiednie krainy. Cały obszar Roztocza Zachodniego pokrywają miąższe pokłady lessu, które rozcięte są gęstą siecią suchych dolin i wąwozów. Wcięcie wąwozów dochodzi do kilkunastu metrów, a długość do kilku kilometrów. Roztocze Zachodnie jest największym i najbardziej zniszczonym „erozją wąwozową” obszarem. Intensywne rozcinanie erozyjne i denudacja lessów zachodzi w dalszym ciągu. Intensywność urzeźbienia tego obszaru w pewnym stopniu obrazują wysokości względne. Deniwelacja dla całej gminy wynosi 130m. Najwyższy punkt 333,0 m n.p.m. występuje na Roztoczu Zachodnim we wsi Kawęczyn, a najniższy 203,0 m n.p.m. na Padole Zamojskim w Bodaczowie /dolina rzeki Świnki/.<br />Warunki geograficzno - klimatyczne<br />
 • 20. Warunki geograficzno - klimatyczne<br />Roztocze Zachodnie<br />Źródło:<br />http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/343.21_Roztocze_Zachodnie.png<br />
 • 21. <ul><li>Roztocze Środkowe</li></ul> Południowe niewielkie skrawki obszaru gminy Szczebrzeszyn występują w mezoregionie Roztocze Środkowe. Teren ten również wyraźnie góruje nad Padołem Zamojskim. Różnice wysokości względnych osiągają ponad 30m. W tej części Roztocza brak jest pokrywy lessowej. Jest to Roztocze wapienno - piaszczyste i brak jest wyraźnej granicy pomiędzy Roztoczem Środkowym, a Padołem Zamojskim. Rzeźba tego obszaru gminy jest mniej urozmaicona, rozciągnięta niewielkimi dolinkami denudacyjnymi i wąwozami. Główne formy to pagóry i grzbiety, na których odsłania się kreda. Poziom zrównań wierzchowinowych wznosi się na wysokości 270 - 280 m n.p.m.<br />Warunki geograficzno - klimatyczne<br />
 • 22. Warunki geograficzno - klimatyczne<br />Roztocze Środkowe<br />Źródło:<br />http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/343.22_Roztocze_%C5%9Arodkowe.png<br />
 • 23. Warunki klimatyczne<br />Na zdjęciach: Wiosna 2008r. na terenach Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego – miejscowość Sąsiadka<br />
 • 24. <ul><li> Klimat obszaru gminy kształtuje kilka mas powietrznych. Przeważają masy polarno – morskie i polarno – kontynentalne. Mniejsze znaczenie odgrywają masy arktyczne oraz tropikalno – morskie.
 • 25. Charakterystyczną cechą tego obszaru są mroźne zimy i gorące lata.</li></ul>Warunki klimatyczne<br />
 • 26. Dane charakteryzujące klimat gminy Szczebrzeszyn – średnia roczna<br />Źródło: <br />Plan Lokalnego Rozwoju Gminy Szczebrzeszyn 2004r. Załącznik do Uchwały Nr XXI/126/04 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dn. 28.05.2004r.<br />
 • 27. <ul><li>Średnia roczna temperatura powietrza na poziomie rzeczywistym wynosi 7,2°C miesiącem najcieplejszym jest lipiec ze średnia temperaturą 18°C, a najzimniejszym styczeń -4,4°C.</li></ul> Termiczny początek wiosny występuje ok. 1 kwietnia, zaś koniec jesieni występuje ok. 1 listopada, okres wegetacyjny trwa średnio 215 dni. <br /><ul><li>Średni roczny opad wynosi 656mm. W przebiegu rocznym opadów, zdecydowanie dominują opady letnie nad zimowymi. Najwięcej opadów przypada na lipiec i sierpień (88-90mm), najmniej w grudniu, styczniu i marcu (32-35 mm).
 • 28. Pierwsza pokrywa śnieżna występuje ok. 1 grudnia, a ostatnia ok. 31 marca.
 • 29. Wilgotność względna powietrza wynosi 81% (średnia roczna). </li></ul>Warunki klimatyczne<br />
 • 30. <ul><li>Lata są upalne, z dużą liczbą dni słonecznych częstymi burzami i sporą ilością opadów. Dość wysokie temperatury i słoneczna pogoda utrzymują się zwykle do końca września.
 • 31. Obszar gminy leży w obrębie lubelskiego pasa gradowego – burze gradowe najczęściej występują w lipcu i sierpniu, stanowiąc zagrożenie dla rolnictwa.
 • 32. Na obszarze gminy przeważają wiatry zachodnie (SW, W i NW), oraz w mniejszym udziale wschodnie (E, SE i NE).</li></ul>Warunki klimatyczne<br />
 • 33. <ul><li>Obszar ten cechuje najmniejsze zachmurzenie w Polsce. Średnie, roczne zachmurzenie waha się od 6,3 – 6,6 w 11-stopniowej skali pokrycia nieba, a usłonecznienie osiąga 46-50% usłonecznienia względnego. Najwyższe wartości usłonecznienia względnego notuje się w sierpniu i wrześniu (48-50%) a najniższe w listopadzie i styczniu (22%). W okresie wegetacyjnym średnia wartość usłonecznienia względnego wynosi 46%. Najlepiej usłonecznione są obszary wyniesione.
 • 34. Mgły, które mają duże znaczenie w rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń, nie występują często. Pojawiają się głównie w październiku i listopadzie, a ich obecność jest ściśle związana z rzeźbą terenu i wilgotnością podłoża. Mgły najczęściej występują w obrębie Padołu Zamojskiego.</li></ul>Warunki klimatyczne<br />
 • 35. Zasoby glebowe w części północnej i zachodniej terenu miasta i gminy Szczebrzeszyn są złożone z gleb brunatnych wytworzonych z utworów lessowych (I, II i III klasy bonitacyjnej). W części południowej i południowo - wschodniej znajdują się rędziny kredowe zaliczane do IV klasy bonitacyjnej. Punktowo w części południowej - gleby bielicowe wytworzone z piasków słabogliniastych i gliniastych (V i VI klasy bonitacyjnej). Na obszarach łąk oraz wzdłuż cieków wodnych występują gleby mułowo-bagienne (III, IV i V klasy bonitacyjnej).<br />Gleby<br />
 • 36. Wąwóz lessowy<br />Na zdjęciu:<br />Fragment wąwozu na terenie Sąsiadki. Czerwiec 2008r.<br />
 • 37. Charakterystyczną cechą całego powiatu zamojskiego jest mała gęstość sieci rzecznej i koncentracja zjawisk wodnych w stosunkowo nielicznych dolinach rzecznych, które rozdzielają duże bezwodne międzyrzecza. Wynika to z obecności utworów przepuszczalnych, które umożliwiają infiltrację wód opadowych i roztopowych. Infiltracja ta zasila wody podziemne.<br />Zasoby wód powierzchniowych i podziemnych<br />
 • 38. <ul><li>Główną rzeką występującą na terenie Gminy Szczebrzeszyn jest Wieprz. Prawym dopływem Wieprza jest rzeka Świnka. Bezimienny strumień jest natomiast prawym dopływem Świnki. Wszystkie te rzeki i strumienie zasilane są głównie przez wody podziemne.
 • 39. Na terenie gminy nie występują większe zbiorniki wód stojących.</li></ul>Wody powierzchniowe<br />
 • 40. <ul><li>Źródła stanowią naturalne wypływy wód podziemnych. Na Roztoczu występują w strefie krawędziowej i w dolinach rzek. Są to przeważnie źródła szczelinowe charakteryzujące się obfitym wypływem wody. Na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn źródło o największej wydajności (36,17 l/s) występuje w Szczebrzeszynie przy ul. Dr Z. Klukowskiego.</li></ul>Wody powierzchniowe<br />
 • 41. Szata roślinna<br />Warunki przyrodnicze<br />
 • 42. Lasy i obszary leśne<br /><ul><li>Obejmują powierzchnię 2.748,0 ha, co stanowi 22,3% ogólnej powierzchni gminy.
 • 43. Są one bardzo zróżnicowane pod względem rozmieszczenia i wielkości kompleksów leśnych.</li></ul>Źródło: https://picasaweb.google.com/eLukasz/RoztoczeSzczebrzeszynskie#5112356168561315026<br />
 • 44. <ul><li>Oprócz lasów na drzewostan leśny składają się porośnięte drzewami doliny rzeczne, wąwozy oraz zadrzewienia śródpolowe i przydrożne.</li></ul>Lasy i obszary leśne<br />Na zdjęciu:<br />Widok na fachowo zwane „zadrzewienie śródpolowe”. Ale jakie urocze <br />Miejscowość Mokrelipie. <br />
 • 45. <ul><li>W granicach omawianego terenu wyróżnia się wiele typów siedliskowych lasu. Największą powierzchnię zajmują siedliska borowe, bór mieszany świeży, bór świeży oraz las mieszany świeży.
 • 46. W drzewostanach o najmniejszym przekształceniu i ingerencji człowieka, znajdują się liczne jodły i buki.
 • 47. Drzewostany przekształcone charakteryzuje przytłaczająca przewaga sosny, która wtedy zajmuje ok. 80 % powierzchni lasów.</li></ul>Lasy i obszary leśne<br />
 • 48. <ul><li>buk,
 • 49. dąb,
 • 50. grab,
 • 51. osika,
 • 52. sosna,
 • 53. jodła,
 • 54. jesion,
 • 55. olcha,
 • 56. świerk,
 • 57. klon,
 • 58. jawor,
 • 59. brzoza,
 • 60. modrzew,
 • 61. lipa.</li></ul>Gatunki drzew występujące w lasach<br />Na zdjęciu:<br />Fragment drogi przez wąwóz. Miejscowość Sąsiadka.<br />
 • 62. <ul><li> Struktura przestrzenna lasów jest bardzo niejednolita. Lasy państwowe to niemal wyłącznie zwarte kompleksy leśne . Natomiast lasy prywatne to głównie mniejsze skupiska, o znacznym zróżnicowaniu drzewostanu.
 • 63. Jednak wszystkie powierzchnie leśne spełniają funkcje wodochronne, glebochronne oraz tworzą wyjątkowo piękny krajobraz.</li></ul>Lasy i obszary leśne<br />
 • 64. Źródło:<br />http://www.mojeroztocze.pl/galeria/szczebrzeszynski-park-krajobrazowy/poranek-319.html#joomimg<br />Widok Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego<br />
 • 65. Na tych obszarach najbardziej rozpowszechniona jest roślinność stepowa z rzadkimi gatunkami kserotermicznymi. Jest to flora światło-wapno-lubna. W zaroślach dominują: ligustr pospolity, głóg jednoszyjkowy i prostokielichowy, jeżyna popielica, dereń świdwa, wisienka karłowata i inne.<br />W murawach, które są prawie całkowicie pozbawione drzew i krzewów najczęściej występują: bodziszek czerwony, koniczyny, a także cieciorka pstra.<br />Roślinność na słonecznych zboczach dolin, skarp lessowych i wąwozów<br />
 • 66. Roślinność na słonecznych zboczach dolin, skarp lessowych i wąwozów<br />Ligustr pospolity<br />(Ligustrumvulgare L. )<br />Źródła ilustracji (od lewej):<br />http://www.drzewa.nk4.netmark.pl/atlas/ligustr/ligustr.php<br />2) http://www.encyklopedia.multiflora.pl/roslina/144<br />Głóg jednoszyjkowy (Crataegusmonogyna)<br />Źródła ilustracji (od lewej):<br />http://przyroda.osiedle.net.pl/Glog_jednoszyjkowy.htm<br />2) http://drzewa.net/galeria.php?gid=26&oid=427<br />
 • 67. Roślinność na słonecznych zboczach dolin, skarp lessowych i wąwozów<br />Dereń świdwa (Cornus sanguinea)<br />Źródła ilustracji (od lewej):<br />http://zielonotu.pl/encyklopedia/czytaj/dere-widwa<br />2) http://www.atlas-roslin.com/deren_swidwa.html<br />
 • 68. Najczęściej spotykamy tutaj czarny bez, leszczynę, śliwę, kruszynę pospolitą, tarninę, kalinę koralową, trzmielinę zwyczajną, szałwię okółkową, barwinka pospolitego, jaskółcze ziele, rdest, a także łubin trwały i wiele innych. <br />Szata roślinna zrębów leśnych i nieużytków<br />Kruszyna pospolita (Frangulaalnus)<br />Źródła ilustracji (od lewej):<br />http://przyroda.osiedle.net.pl/Kruszyna_pospolita.htm<br />2) http://www.cilp.lasy.gov.pl/web/koniecpol/ochronaprzyrody<br />
 • 69. Występuje najczęściej w korytach rzek, partiach rowów melioracyjnych, a także w obrębie stawów. Zbiorowiska te są tworzone głównie przez: zespół rdestnicy (wywłóczniki, rogatki, jaskry) – związany z wodami płynącymi oraz zespół lilii wodnych.<br />Roślinność zbiorowisk wodnych<br />Grzybienie, Lilie wodne (Nymphaea)<br />Źródło ilustracji:<br />http://www.fotoplatforma.pl/pl/cd/biale_kwiaty/?foto=3320<br />
 • 70. Zbiorowiska łąkowo-pastwiskowe koncentrują się głównie w dolinach rzek i w przeważającej części zostały silnie przekształcone wskutek melioracji. Są to przede wszystkim łąki owsicowe i pastwiska życicowe z udziałem traw:<br /><ul><li>wiązówki błotnej,
 • 71. ostrożenia warzywnego,
 • 72. sitowia leśnego i innych. </li></ul>Roślinność łąk i pastwisk<br />
 • 73. występujące na terenie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn<br />Rośliny chronione<br />
 • 74. Parzydło leśne<br />Wawrzynek wilczełyko<br />Naparstnica zwyczajna<br />Barwinek pospolity<br />Lilia złotogłów<br />Podkolan zielonawy <br />Rośliny chronione występujące na siedliskach leśnych<br />Podkolan zielonawy (Platantherachlorantha)<br />Źródło ilustracji:<br />http://pl.wikipedia.org/wiki/Podkolan<br />
 • 75. Parzydło leśne (Aruncussylvestris)<br />Uwaga!<br />Gatunek trujący i pod ochroną.<br />Źródło ilustracji (od lewej):<br />http://onaturzebezkomentarza.blox.pl/2007/06/Parzydlo-lesne.html<br />2)http://www.bank-zdjec.com/foto/3066/<br />3) http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Aruncus-dioicus.JPG&filetimestamp=20060909194350<br />
 • 76. Wawrzynek wilczełyko (Daphnemezereum.)<br />Uwaga!<br />Gatunek trujący i pod ochroną.<br />Źródła ilustracji (od góry):<br />http://wroclaw.lasy.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=811&Itemid=780&tpe=wegliniec<br />2) http://galeria.swiatkwiatow.pl/zdjecie/jeszcze-troszke-wiosny--wawrzynek-wilczelyko,18849,1206.html<br />
 • 77. Naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora Mill.)<br />Uwaga!<br />Gatunek pod ochroną.<br />Gatunek trujący.<br />Gatunek leczniczy.<br />Źródła ilustracji (od lewej):<br />http://www.mount.cad.pl/p/rosliny/kwiaty/p-alp/naparst_zwycz/galeria.htm<br />2) http://www.msw-pttk.org.pl/galeria/galeria_flora/galeria7.html<br />
 • 78. Barwinek pospolity (Vinca minor)<br />Uwaga!<br />Gatunek pod ochroną.<br />Gatunek trujący.<br />Gatunek leczniczy.<br />Źródła ilustracji (od góry):<br />http://www.e-ogrody.pl/Ogrody/0,0.html?i=3<br />2) http://kwiaty-ogrody.pl/?p=385<br />
 • 79. KwiatostanLilia złotogłów (Liliummartagon)<br />Uwaga!<br />Gatunek pod ochroną.<br />Źródła ilustracji (od góry):<br />http://www.zegocina.pl/przyroda/flora/flora.htm<br />2) http://zdjecia.polska.pl/katalog/galeria/slide,Lilia_zlotoglow_%28Lilium_martagon%29,pid,208039,gid,208032,cid,11.htm?sh=4<br />
 • 80. Roślinność kserotermiczna - zbiorowiska roślinne wykształcające się na siedliskach o bardzo silnym nasłonecznieniu, silnie nagrzewających się, z niewielką dostępnością wody. W zbiorowiskach tego rodzaju dominują rośliny przystosowane do takich warunków określane mianem kserofitów. (Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Blinno%C5%9B%C4%87_kserotermiczna)<br />Na tych obszarach w Gminie Szczebrzeszyn występują następujące rośliny chronione:<br />Wiśnia karłowata<br />Storczyk kukawka<br />Żmijowiec czerwony<br />Rośliny chronione występujące na siedliskach kserotermicznych<br />
 • 81. Wiśnia karłowata, wisienka stepowa (Prunusfruticosa Pall.)<br />Uwaga!<br />Gatunek pod ochroną.<br />Źródła ilustracji (od góry) :<br />http://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C5%9Bnia_kar%C5%82owata<br />2) http://portalwiedzy.onet.pl/72448,1,,,wi_nia_karlowata,haslo.html<br />
 • 82. Storczyk kukawka (Orchismilitaris)<br />Uwaga!<br />Gatunek pod ochroną.<br />Źródła ilustracji (od lewej):<br />http://kris1304.ovh.org/chronione/chronione.htm<br />2) http://www.salamandra.sylaba.pl/magazyn/b19a04.html<br />
 • 83. Żmijowiec czerwony, żmijowiec ruski (Echiumrussicum)<br />Uwaga!<br />Gatunek pod ochroną.<br />Źródła ilustracji (od lewej): <br />http://www.kul.pl/mijowiec-czerwony-echium-russicum,art_25040.html<br />2) http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Echium_russicum_1.JPG&filetimestamp=20100525080352<br />
 • 84. Na tych obszarach w Gminie Szczebrzeszyn występują następujące rośliny chronione:<br />Rosiczka długolistna i pośrednia<br />Brzoza niska<br />Kosatka kielichowa<br />Goryczuszka błotna<br />Ciemiężyca zielona<br />Lipiennik Loesla<br />Rośliny chronione występujące na torfowiskach<br />
 • 85. Źródło ilustracji:<br />http://ogrodek-thilien.blogspot.com/2008/09/rosiczka-dugolistna-drosera-anglica.html<br />Rosiczka długolistna (Droseraanglica)Uwaga! Gatunek chroniony.<br />Źródło ilustracji:<br />http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Drosera_anglica_Kauai.jpg&filetimestamp=20060422212312<br />
 • 86. Źródło ilustracji:<br />http://www.eko.org.pl/lkp/dpn/dpn_bajeczka.html<br />Rosiczka pośrednia (Drosera intermedia)Uwaga! Gatunek chroniony.<br />Źródło ilustracji:<br />http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Drosera_intermedia1.jpg&filetimestamp=20041028022346<br />
 • 87. Brzoza niska (BetulahumilisSchrank) Uwaga! Gatunek chroniony.<br />Źródła ilustracji (od lewej):<br />http://www.republika.pl/katrinh2o/brzoza_niska.jpg<br />2) http://gellonia.sarmacja.org/parki/?menu=glonyflora<br />
 • 88. Kosatka kielichowa, kosatka kielichowata (Tofieldiacalyculata) Uwaga! Gatunek pod ochroną. Gatunek trujący.<br />Źródła ilustracji:<br />http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Tofieldia_calyculata_habit.jpg&filetimestamp=20080719075659<br />2) http://www.mount.cad.pl/p/rosliny/kwiaty/p-alp/kosatka_kiel/kosat_kiel.htm<br />
 • 89. Goryczuszka błotna (Gentianellauliginosa) Uwaga! Gatunek pod ochroną.<br />Źródła ilustracji (od lewej):<br />http://www.biebrza.org.pl/aktualizacja/data/galerie/464_big.jpg<br />2) http://www.biebrza.org.pl/aktualizacja/data/galerie/465_big.jpg<br />
 • 90. Ciemiężyca zielona, ciemierzyca zielona, strzemieszyca (Veratrumlobelianum) Uwaga! Gatunek pod ochroną. Gatunek trujący.<br />Źródła ilustracji (od lewej):<br />http://www.lipnicamurowana.pl/grafa/park/10.jpg<br />2) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Veratrum_lobelianum.png/386px-Veratrum_lobelianum.png<br />
 • 91. Lipiennik Loesela (Liparisloeselii) Uwaga! Gatunek pod ochroną.<br />Źródła ilustracji (od lewej):<br />http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/74/Cypripedium_calceolus_wiki_mg-k01.jpg/250px-Cypripedium_calceolus_wiki_mg-k01.jpg<br />2) http://eko.chrzanow.pl/_files_/lipiennik_loesela.jpeg<br />
 • 92. Świat zwierząt<br />Warunki przyrodnicze<br />
 • 93. Występowanie fauny na omawianym terenie jest związane z jej głównymi siedliskami:<br /><ul><li>Fauna leśna
 • 94. Fauna łąkowo – zaroślowa i wodna
 • 95. Fauna w zadrzewieniach śródpolowych
 • 96. Fauna kserotermiczna.</li></ul> Pokrótce wymienię występujące na tych obszarach zwierzęta. <br />Fauna Gminy Szczebrzeszyn<br />
 • 97. Jej występowanie jest związane z kompleksami leśnymi. Zajmuje ona największy obszar i cechuje się ogromną różnorodnością gatunków, m.in. :<br /><ul><li>Sarna
 • 98. Dzik
 • 99. Jeleń
 • 100. Borsuk
 • 101. Jenot
 • 102. Kuna leśna
 • 103. Drapieżne z rodziny łasicowatych
 • 104. Lis
 • 105. Zając
 • 106. Sporadycznie występuje wilk
 • 107. Bóbr
 • 108. Wydra</li></ul>Fauna leśna<br />Źródło ilustracji: http://www.lukaszlukasik.pl/galeria/Ssaki/slides/Sarna%20(Capreolus%20capreolus)_0394.jpg<br />
 • 109. Wśród ptaków licznie występują gatunki drapieżne, jak np. :<br /><ul><li>Orlik krzykliwy
 • 110. Pustułka
 • 111. Kania
 • 112. Myszołów</li></ul>Duża jest również liczebność dzięcioła.<br />Fauna leśna<br />
 • 113. Występuje różnorodna gatunkowo fauna wodna z bogatą reprezentacją awifauny, np. : błotniak stawowy, kilka gatunków kaczek, a także ichtiofauna. Z siedliskami wilgotnymi związane są również płazy i gady.<br />Fauna łąkowo – zaroślowa i wodna<br />Błotniak stawowy (Circusaeruginosus)<br />Źródło ilustracji: http://www.msw-pttk.org.pl/galeria/galeria_fauna/fauna/blotniak_stawowy.jpg<br />
 • 114. W zadrzewieniach śródpolnych występują bażanty, czajki i kuropatwy.<br /> Fauna kserotermiczna reprezentowana jest przez ryjkowce, trzmiela stepowego, owady pszczołowate oraz ptaki – np. pokrzewkę ciernistą.<br />Fauna w zadrzewieniach śródpolowych oraz kserotermiczna <br />
 • 115. Na terenie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn - wykaz<br />Pomniki przyrody<br />
 • 116.
 • 117.
 • 118.
 • 119.
 • 120.
 • 121. Źródło informacji:<br />Program ochrony środowiska – Gmina Szczebrzeszyn do 2015 roku, oprac. mgr inż. Jarosław Piotr Zgiet, Szczebrzeszyn, 2004.<br />
 • 122. Parki krajobrazowe w Polsce : monografia / pod red. Grzegorza Rąkowskiego, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, 2002.<br />Program ochrony środowiska – Gmina Szczebrzeszyn do 2015 roku, oprac. mgr inż. Jarosław Piotr Zgiet, Szczebrzeszyn, 2004.<br />Plan rozwoju lokalnego Gminy Szczebrzeszyn - Załącznik do Uchwały Nr XXI/126/04 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dn. 28.05.2004r., Szczebrzeszyn, 2004.<br />Bibliografia<br />
 • 123. Zapraszam do obejrzenia kolejnych prezentacji, a także na konto na Facebook:<br />http://www.facebook.com/pages/Studencki-projekt-o-Szczebrzeszy%C5%84skim-Parku-Krajobrazowym/209443215736214<br />Dorota Ręba<br />Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo II rok<br />UMCS Lublin<br />Zakończenie<br />