Prezentacja efektów udziału w projekcie "Szkolenia z zakresu zarządzania środowiskiem" Maria We...
Informacja o firmie Zakład Tartaczno – Stolarski MariaWełna
Oddziaływanie firmy na środowisko3.Emisja do powietrza (silniki samochodów, maszyn, piec grzewczy)5.Wytwarzanie odpadów (t...
Wymagania prawne/obowiązki w zakresie ochronyśrodowiska które spełnia firma:3.Emisja do powietrza:zgłoszenie instalacji, ...
Wymagania prawne/obowiązki w zakresie ochronyśrodowiska które spełnia firma:2. Gospodarka odpadami :sporządzenie informac...
Wymagania prawne/obowiązki w zakresie ochronyśrodowiska które spełnia firma:3. Wprowadzanie na rynek opakowań:zgłoszenie ...
Wywiązywanie się z obowiązków środowiskowych:• Emisja do powietrza:składanie co pół roku sprawozdań z korzystania ze środ...
Wywiązywanie się z obowiązków środowiskowych:3.Gospodarka odpadami :sporządzenie i złożenie informacji o wytwarzanych odp...
Wywiązywanie się z obowiązków środowiskowych:2. Gospodarka odpadami:przekazywanie opadów tylko uprawnionym podmiotom,sel...
Wywiązywanie się z obowiązków środowiskowych:3. Wprowadzanie na rynek opakowań:zgłoszenie do urzędu marszałkowskiego info...
Potrzeba szkoleń i projektów edukacyjnych z zakresuochrony środowiska dla przedsiębiorców:4.Konieczna wiedza z zakresu obo...
Nowe technologiach i możliwości finansowaniainwestycji:
Dziękuję za uwagę
of 13

Prezentacja srodowisko maria wełna ah

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja srodowisko maria wełna ah

 • 1. Prezentacja efektów udziału w projekcie "Szkolenia z zakresu zarządzania środowiskiem" Maria Wełna
 • 2. Informacja o firmie Zakład Tartaczno – Stolarski MariaWełna
 • 3. Oddziaływanie firmy na środowisko3.Emisja do powietrza (silniki samochodów, maszyn, piec grzewczy)5.Wytwarzanie odpadów (trociny, wióry, czyściwo i. inne)7.Wprowadzanie na rynek opakowań (taśma, strecz)
 • 4. Wymagania prawne/obowiązki w zakresie ochronyśrodowiska które spełnia firma:3.Emisja do powietrza:zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a która wymagazgłoszenia do starostwa,składanie półrocznych sprawozdań z korzystania ze środowiska do UrzęduMarszałkowskiego,złożenie uproszczonego elektronicznego formularza do Krajowego OśrodkaBilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE).
 • 5. Wymagania prawne/obowiązki w zakresie ochronyśrodowiska które spełnia firma:2. Gospodarka odpadami :sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowanianimi. Złożenie dokumentu do starostwa,składanie rocznych sprawozdań o wytworzonych odpadach do UrzęduMarszałkowskiego,prowadzenie ewidencji odpadów: karty ewidencji odpadów.
 • 6. Wymagania prawne/obowiązki w zakresie ochronyśrodowiska które spełnia firma:3. Wprowadzanie na rynek opakowań:zgłoszenie do urzędu marszałkowskiego informacji o prowadzonej działalnościpolegającej na wprowadzaniu na rynek opakowań,składanie rocznych sprawozdań o ilości wprowadzonych na rynek opakowań doUrzędu Marszałkowskiego.
 • 7. Wywiązywanie się z obowiązków środowiskowych:• Emisja do powietrza:składanie co pół roku sprawozdań z korzystania ze środowiska do UrzęduMarszałkowskiego (od 5 lat) – po szkoleniu umiejętność samodzielnego obliczenia iwypełniania sprawozdania,wysłanie uproszczonego elektronicznego formularza do Krajowego OśrodkaBilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) za rok 2011.
 • 8. Wywiązywanie się z obowiązków środowiskowych:3.Gospodarka odpadami :sporządzenie i złożenie informacji o wytwarzanych odpadach i sposobachgospodarowania nimi. Złożenie dokumentu do starostwa,prowadzenie aktualnej ewidencji odpadów: karty ewidencji odpadów(samodzielne),Złożenie rocznego sprawozdania o wytworzonych odpadach do UrzęduMarszałkowskiego za rok 2011,
 • 9. Wywiązywanie się z obowiązków środowiskowych:2. Gospodarka odpadami:przekazywanie opadów tylko uprawnionym podmiotom,selektywna zbiórka odpadów na terenie zakładu i biura,odzysk energetyczny odpadów (spalenie wiórów w piecu i ogrzewanie zakładu),przekazywanie odpadów (wiórów) do recyklingu (wytwarzania płyt wiórowych).
 • 10. Wywiązywanie się z obowiązków środowiskowych:3. Wprowadzanie na rynek opakowań:zgłoszenie do urzędu marszałkowskiego informacji o prowadzonej działalnościpolegającej na wprowadzaniu na rynek opakowań,złożenie zaległych rocznych sprawozdań o ilości wprowadzonych na rynekopakowań i wniesienie zaległej opłaty do Urzędu Marszałkowskiego ( za 5 latwstecz),podpisanie umowy z organizacją odzysku na rok 2012,samodzielne ewidencjonowanie ilości i rodzajów wprowadzanych na rynekopakowań.
 • 11. Potrzeba szkoleń i projektów edukacyjnych z zakresuochrony środowiska dla przedsiębiorców:4.Konieczna wiedza z zakresu obowiązków środowiskowych,5.Brak informacji z urzędów,6.Brak wiedzy i informacji może prowadzić do zaległości, kar, opłat podwyższonychi niekorzystnych rozwiązań dla firm,7.Ciągłe zmiany przepisów, trudne do śledzenia we własnym zakresie,8.Możliwość wypełniania samodzielnie obowiązków środowiskowych,9.Informacje o nowych technologiach i możliwości finansowania.
 • 12. Nowe technologiach i możliwości finansowaniainwestycji:
 • 13. Dziękuję za uwagę

Related Documents