Dušan Pollák, Mgr.
Športová príprava - futbal
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný ...
Ciele vyučovacieho
procesu
Prehľad tematických
celkov
Etapy športovej
prípravy mládeže
Etapa základnej
športovej prípravy
...
Ciele vyučovacieho procesu
o zabezpečiť všestranný harmonický rozvoj osobnosti
hráča
o dôraz na výchovno-vzdelávaciu funkc...
Herná príprava (HC-HN-PH)
Kondičná príprava (PSCH-REG)
TE-TA príprava
Testovanie
Regenerácia
Prehľad tematických celkov
športová
predpríprava
6 - 11 ročné
deti
základná
športová
príprava
12 - 15 roční
žiaci
1. fáza:
12 - 13 roční
mladší žiaci...
Etapa základnej športovej prípravy
Výchova: Schopnosti:
-učiť sa plniť úlohy skupiny, družstva -rozvoj koordinácie s lopto...
Týždenný mikrocyklus
Kategória Počet TJ Dĺžka TJ
U-8 / U-11 3x týždenne 90 minút
U-12 / U-13 3x týždenne 75 - 90 minút
U-1...
Ciele hernej prípravy
o rozvoj takých vlastností, schopností a vedomostí
hráča, ktoré mu pomáhajú porozumieť obsahu
a prav...
Obsah hernej prípravy
o osvojenie si technickej a taktickej stránky HČJ
o nácvik a zdokonaľovanie HK a HS
o rozvoj špeciál...
organizačná metodicko-organizačná
sociálno-interakčná
organizácia hráčov
v priebehu cvičenia
Formy hernej prípravy
herný nácvik
herný tréning
Súčasti hernej prípravy
Kondičná príprava
Cieľom kondičnej prípravy, kondičného tréningu je
vytvárať nešpecifické predpoklady na herný výkon
hráč...
Testy všeobecnej motorickej výkonnosti
hráčov
skok do diaľky z miesta
predklon na lavičke s dosahovaním
ľah - sed počas...
Testy špeciálnej motorickej výkonnosti
hráčov
prekážková dráha s loptou
kop na výkon
kontrola lopty
rýchlosť vedenia l...
Teoretická príprava
Ciele teoretickej prípravy:
o poznanie základných termínov;
o osvojenie si pravidiel a základov futba...
Regenerácia
Cieľom regenerácie je obnova síl, aktívne
vytváranie podmienok na optimalizáciu
tréningového zaťaženia.
Rege...
Regeneračné prostriedky
1) pedagogické 2) psychologické 3) biologicko-lekárske
-striedanie intenzity zaťaženia -pohovory, ...
tréne
r
hráč rodič
Hráč
Výkonnosť hráča
Klub/tréning Škola/vzdelanie Rodina/život
-obsahové zameranie TP -kontrola školského režimu -komunikácia
-...
výsledky
výchova
komunikáciaplánovanie
vzdelávanie
Tréner
Moderný tréner dneška
skúsenosti z praxe (hráč - tréner)
komunikácia (hráč - vedenie klubu)
spoľahlivosť, otvorenosť
p...
Úlohy učiteľa-trénera pri príprave, vedení
a vyhodnotení hodiny ŠP
Príprava hodiny
o nevyhnutný predpoklad splnenia cieľo...
Činnosť učiteľa-trénera počas hodiny
ŠP
o motivuje
o vysvetľuje
o organizuje
o dbá na disciplínu a poriadok
o poskytuje sp...
Činnosť učiteľa-trénera po skončení
hodiny ŠP
Písomné zhodnotenie:
splnenia cieľa;
vhodnosti cvičení, počtu cvičení;
vh...
Použitá literatúra
• Kačáni, L.: Periodizácia športového tréningu, ciele a úlohy prípravného
obdobia. Tréner futbalu, 1981...
Ďakujem za pozornosť
of 26

Pollák kea10 0582_2011_§35_pkro_du_ 5

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Sports      


Transcripts - Pollák kea10 0582_2011_§35_pkro_du_ 5

 • 1. Dušan Pollák, Mgr. Športová príprava - futbal Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 2015 Táto záverečná prezentácia bola vytvorená v súlade s obsahom vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania realizovaného v rámci projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov, financovaného zo zdrojov Európskej únie. VP: Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní, VS: KEA28_0052_2010_PKRO
 • 2. Ciele vyučovacieho procesu Prehľad tematických celkov Etapy športovej prípravy mládeže Etapa základnej športovej prípravy Týždenný mikrocyklus Ciele hernej prípravy Obsah hernej prípravy Formy hernej prípravy Súčasti hernej prípravy Kondičná príprava Testy všeobecnej motorickej výkonnosti hráčov Testy špeciálnej motorickej výkonnosti hráčov Teoretická príprava Regenerácia Regeneračné prostriedky Hráč Výkonnosť hráča Tréner Moderný tréner dneška Úlohy učiteľa-trénera pri príprave, vedení a vyhodnotení hodiny ŠP Činnosť učiteľa-trénera počas hodiny ŠP Činnosť učiteľa-trénera po skončení hodiny ŠP Obsah
 • 3. Ciele vyučovacieho procesu o zabezpečiť všestranný harmonický rozvoj osobnosti hráča o dôraz na výchovno-vzdelávaciu funkciu športovej prípravy o rozvoj všestrannosti s dôrazom na osvojenie si základov techniky a taktiky futbalu o rozvoj pohybových schopností, atletickej abecedy, kondície o formovanie pozitívneho vzťahu k športu - futbalu o disciplína-sebadisciplína-životospráva-zdravá výživa
 • 4. Herná príprava (HC-HN-PH) Kondičná príprava (PSCH-REG) TE-TA príprava Testovanie Regenerácia Prehľad tematických celkov
 • 5. športová predpríprava 6 - 11 ročné deti základná športová príprava 12 - 15 roční žiaci 1. fáza: 12 - 13 roční mladší žiaci 2. fáza: 14 - 15 roční starší žiaci špeciálna športová príprava 16 - 19 roční dorastenci Etapy športovej prípravy mládeže
 • 6. Etapa základnej športovej prípravy Výchova: Schopnosti: -učiť sa plniť úlohy skupiny, družstva -rozvoj koordinácie s loptou, bez lopty -radostné prežitie zážitkov s TJ a hry -rozvoj jemnej koordinácie -ovládanie pocitov hnevu a radosti -rozvoj rýchlosti -počúvať pokyny trénera -rozvoj odrazových schopností -samostatné konanie -motivačné cvičenia a hry
 • 7. Týždenný mikrocyklus Kategória Počet TJ Dĺžka TJ U-8 / U-11 3x týždenne 90 minút U-12 / U-13 3x týždenne 75 - 90 minút U-14 / U-15 4x týždenne 75 - 90 minút
 • 8. Ciele hernej prípravy o rozvoj takých vlastností, schopností a vedomostí hráča, ktoré mu pomáhajú porozumieť obsahu a pravidlám hry o zabezpečenie vysokej úrovne špeciálnych kondičných a koordinačných schopností, ktoré tvoria základňu zvyšovania herného výkonu o zdokonaľovanie tvorivého variabilného riešenia senzo motorických zručností, technického majstrovstva hráčov o rozvíjanie psychickej stability hráčov
 • 9. Obsah hernej prípravy o osvojenie si technickej a taktickej stránky HČJ o nácvik a zdokonaľovanie HK a HS o rozvoj špeciálnych vedomostí hráča o rozvoj intelektuálnych a tvorivých schopností hráča o bioenergetické zabezpečenie herných činností o zvyšovanie odolnosti hráča o akceleráciu regeneračných procesov po veľkom zaťažení hráča
 • 10. organizačná metodicko-organizačná sociálno-interakčná organizácia hráčov v priebehu cvičenia Formy hernej prípravy
 • 11. herný nácvik herný tréning Súčasti hernej prípravy
 • 12. Kondičná príprava Cieľom kondičnej prípravy, kondičného tréningu je vytvárať nešpecifické predpoklady na herný výkon hráča. Kondičné schopnosti: vytrvalosť; sila; rýchlosť; pohyblivosť; koordinácia.
 • 13. Testy všeobecnej motorickej výkonnosti hráčov skok do diaľky z miesta predklon na lavičke s dosahovaním ľah - sed počas 1 minúty beh na 50 metrov člnkový beh 10x5 metrov vytrvalostný člnkový beh - 20m
 • 14. Testy špeciálnej motorickej výkonnosti hráčov prekážková dráha s loptou kop na výkon kontrola lopty rýchlosť vedenia lopty presnosť prihrávky nohou presnosť streľby po vedení lopty
 • 15. Teoretická príprava Ciele teoretickej prípravy: o poznanie základných termínov; o osvojenie si pravidiel a základov futbalu; o dosiahnutie kolektívnych cieľov. Obsah teoretickej prípravy: o základy športového tréningu; o rozcvičenie-strečing-výživa-životospráva; o pravidlá futbalu; o fair play-disciplína-sebadisciplína; o futbalová terminológia; o HČJ-HK-HS-PH; o organizácia hry v obrane a útoku.
 • 16. Regenerácia Cieľom regenerácie je obnova síl, aktívne vytváranie podmienok na optimalizáciu tréningového zaťaženia. Regeneračné prostriedky: pedagogické prostriedky; psychologické prostriedky; biologicko-lekárske prostriedky.
 • 17. Regeneračné prostriedky 1) pedagogické 2) psychologické 3) biologicko-lekárske -striedanie intenzity zaťaženia -pohovory, besedy -výživa, fyzikálne -striedanie tréningových prostriedkov -tvorivá činnosť prostriedky -doplnkové hry -autoregulačné hry -kompenzačné cvičenia -odpútanie pozornosti od futbalu
 • 18. tréne r hráč rodič Hráč
 • 19. Výkonnosť hráča Klub/tréning Škola/vzdelanie Rodina/život -obsahové zameranie TP -kontrola školského režimu -komunikácia -filozofia TP -kontrola prospechu, správania -disciplína, vzorné -testovanie, hodnotenie -spolupráca klub-škola-rodič správanie výkonnosti -životospráva, zdravá -regenerácia výživa -priateľstvo, trpezlivosť
 • 20. výsledky výchova komunikáciaplánovanie vzdelávanie Tréner
 • 21. Moderný tréner dneška skúsenosti z praxe (hráč - tréner) komunikácia (hráč - vedenie klubu) spoľahlivosť, otvorenosť podpora, rešpekt štýl práce, hry
 • 22. Úlohy učiteľa-trénera pri príprave, vedení a vyhodnotení hodiny ŠP Príprava hodiny o nevyhnutný predpoklad splnenia cieľov o potrebná pre začínajúceho učiteľa  Plánovanie o ciele o metódy o prostriedky o pomôcky o organizácia, operatívne riešenia, resp. alternatívy o čas cvičení, počet opakovaní
 • 23. Činnosť učiteľa-trénera počas hodiny ŠP o motivuje o vysvetľuje o organizuje o dbá na disciplínu a poriadok o poskytuje spätnú informáciu o robí korektívne, operatívne zásahy do plánu hodiny
 • 24. Činnosť učiteľa-trénera po skončení hodiny ŠP Písomné zhodnotenie: splnenia cieľa; vhodnosti cvičení, počtu cvičení; vhodnosti organizácie; vhodnosti metodických opatrení.
 • 25. Použitá literatúra • Kačáni, L.: Periodizácia športového tréningu, ciele a úlohy prípravného obdobia. Tréner futbalu, 1981, č. 3, s. 3-27. • Kačáni, L.: Futbal. Hra - výkon - tréning. Bratislava, PAMIKO 1993. 110 s. • Kačáni, L. - Moravec, M. - Peráček, P.: Základný programový materiál. Výkonnostný futbal. Bratislava, Šport 1989. 104 s. • Korček, F.: Súčasné tendencie športovej prípravy mládeže. Tréner, 32, 1988, č. 6. Metodický list. s. 6-9. • www.trenerfutbalu.sk • www.fotbalatrenink.cz • www.trenink.cz • www.futbalsfz.sk • www.topsoccercoach.com
 • 26. Ďakujem za pozornosť

Related Documents