Časti počítača
von Neumanovského typu,
ich klasifikácia
Marcel Prievozník
2013
1. ročník RŠI
Časti počítača von Neumanovského
typu, ich klasifikácia
Ing. Marcel Prievozník
OBSAH
 Kto je John von Neumann?
 von Neumannov počítač - úvod
 Operačná pamäť
 Aritmeticko-logická jednotka
 Radič
 ...
John von Neumann
 * 1903 (Budapešt) †1957 (Washington)
 jeden z najväčších matematikov 20. st.
 otec teórie hier
 podi...
von Neumanov počítač - úvod
V roku 1946 on a jeho kolegovia z Princeton
Institute for Advanced Studies naprojektovali
nový...
von Neumanov počítač
POČÍTAČ OBSAHUJE
OPERAČNÚ PAMÄŤ,ALJ, RADIČ,
V/V ZARIADENIA
počítač obsahuje operačnú pamäť, v ktorej
...
ALU
operačná pamäť
VV zariadenia
von Neumanov počítač
POČÍTAČ OBSAHUJE
OPERAČNÚ PAMÄŤ,ALJ, RADIČ,
V/V ZARIADENIA
počítač má procesor, ktorý sa skladá z
ria...
von Neumanov počítač
POČÍTAČ OBSAHUJE
OPERAČNÚ PAMÄŤ,ALJ, RADIČ,
V/V ZARIADENIA
• zabezpečuje styk (interfacing) s počítač...
von Neumanov počítač
POČÍTAČ OBSAHUJE
OPERAČNÚ PAMÄŤ,ALJ, RADIČ,
V/V ZARIADENIA
• vstupné zariadenia pre zadávanie
program...
von Neumanov počítač
V/V ZARIADENIA
von Neumanov počítač
PREDPIS PRE RIEŠENIE ÚLOHY JE
PREVEDENÝ DO POSTUPNOSTI
INŠTRUKCIÍ.
• do pamäte sa cez ALJ zapíše prog...
von Neumanov počítač
ÚDAJE A INŠTRUKCIE SÚ
VYJADRENÉ BINÁRNE.
 počítač využíva dvojkovú sústavu, t.j. je
digitálny.
• des...
von Neumanov počítač
ÚDAJE A INŠTRUKCIE SA
UCHOVÁVAJÚV PAMÄTI NA
MIESTACH OZNAČOVANÝCH
ADRESAMI.
Pre správnu funkciu pamät...
von Neumanov počítač
PROGRAMOM RIADENÉ
SPRACOVÁVANIE DÁT PREBIEHA
V POČÍTAČI SAMOČINNE.
Poradie operácií a krokov v počíta...
von Neumanov počítač - schéma
YOUTUBEVIDEO
The greatest computer programmer
Ako sa líši von Neumannov
počítač od súčasnej schémy?
von Neumannov počítač pracuje
nad jedným programom (žiadny
multitas...
CPU – central processing unit
 hlavný procesor počítača
 Interpretuje, vykonáva alebo
spracúva inštrukcie alebo
dáta pro...
Ako pracuje procesor?
 Procesor je synchrónne zariadenie, ktoré
pracuje podľa hodinových kmitov
generovaných kryštálom um...
Ako pracuje procesor?
 Moderné procesory pracujú na dvoch
samostatných rýchlostiach –
◦ rýchlosť jadra:
rýchlosť, na ktor...
Operačná pamäť
 označovaná aj ako hlavná pamäť
počítača
 ukladajú sa do nej dáta, ktoré procesor
počítača momentálne nes...
Operačná pamäť
 je energeticky závislá, teda po prerušení
dodávky elektrického prúdu alebo po
vypnutí počítača, sa všetky...
Otestuj sa...
 Z koľkých častí sa skladá von Neumannovská architektúra počítača?
Vymenuj ich.
 Ako sú vyjadrované inštru...
Použitá literatúra
 http://gdusecovce.edupage.org/files/von_
neumannova_koncepcia_pocitaca.doc
 http://sk.wikipedia.org/...
of 25

Prezentácia (časti počítača von neumanovského typu, ich klasifikácia)

Prezentácia (časti počítača von neumanovského typu, ich klasifikácia)
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentácia (časti počítača von neumanovského typu, ich klasifikácia)

 • 1. Časti počítača von Neumanovského typu, ich klasifikácia Marcel Prievozník 2013 1. ročník RŠI
 • 2. Časti počítača von Neumanovského typu, ich klasifikácia Ing. Marcel Prievozník
 • 3. OBSAH  Kto je John von Neumann?  von Neumannov počítač - úvod  Operačná pamäť  Aritmeticko-logická jednotka  Radič  Vstupno-výstupné zariadenie  Predpis pre riešenie úloh  von Neumanov počítač – schéma  The greatest computer programmer (video)  Použitá literatúra  CPU  Operačná pamäť  Otestuj sa  Použitá literatúra
 • 4. John von Neumann  * 1903 (Budapešt) †1957 (Washington)  jeden z najväčších matematikov 20. st.  otec teórie hier  podieľal sa na vytvorení základných predpokladov termonukleárnych reakcií a vodíkovej bomby.  je spoluautorom Koncepcie alebo architektúry počítača
 • 5. von Neumanov počítač - úvod V roku 1946 on a jeho kolegovia z Princeton Institute for Advanced Studies naprojektovali nový počítač postavený na týchto pravidlách:  Počítač obsahuje operačnú pamäť,ALJ, radič, V/V zariadenia (vstupno - výstupné).  Predpis pre riešenie úlohy je prevedený do postupnosti inštrukcií.  Údaje a inštrukcie sú vyjadrené binárne.  Údaje a inštrukcie sa uchovávajú v pamäti na miestach označovaných adresami.  Programom riadené spracovávanie dát prebieha v počítači samočinne.
 • 6. von Neumanov počítač POČÍTAČ OBSAHUJE OPERAČNÚ PAMÄŤ,ALJ, RADIČ, V/V ZARIADENIA počítač obsahuje operačnú pamäť, v ktorej sa operácie vykonávajú.V operačnej pamäti sa nachádzajú všetky dáta potrebné na vykonanie danej úlohy, program, medzivýsledky a konečné výsledky.
 • 7. ALU operačná pamäť VV zariadenia
 • 8. von Neumanov počítač POČÍTAČ OBSAHUJE OPERAČNÚ PAMÄŤ,ALJ, RADIČ, V/V ZARIADENIA počítač má procesor, ktorý sa skladá z riadiacej jednotky, ktorá riadi činnosť počítača a z aritmeticko-logickej jednotky, ktorá realizuje výpočty ... (+,-,*,/, and, or, not , > , < ,…). Procesor vykonáva činnosť podľa programu, ktorý ho riadi.
 • 9. von Neumanov počítač POČÍTAČ OBSAHUJE OPERAČNÚ PAMÄŤ,ALJ, RADIČ, V/V ZARIADENIA • zabezpečuje styk (interfacing) s počítačovou perifériou • funguje ako tlmočník, údaje z periférie prekladá do formátu, ktorému rozumie zbernica počítača a naopak. • riadenie sa uskutočňuje pomocou riadiacich signálov, ktoré predáva každému konkrétnemu zariadeniu v periférii.
 • 10. von Neumanov počítač POČÍTAČ OBSAHUJE OPERAČNÚ PAMÄŤ,ALJ, RADIČ, V/V ZARIADENIA • vstupné zariadenia pre zadávanie programov a dát • výstupné zariadenia, ktoré umožnia vidieť výsledok výpočtu
 • 11. von Neumanov počítač V/V ZARIADENIA
 • 12. von Neumanov počítač PREDPIS PRE RIEŠENIE ÚLOHY JE PREVEDENÝ DO POSTUPNOSTI INŠTRUKCIÍ. • do pamäte sa cez ALJ zapíše program (postupnosť inštrukcií, ktoré sú postupne vykonávané ALJ) zo vstupných zariadení. • vstupné dáta, ktoré program požaduje sa zapíšu do pamäte aj • prebehne vlastný výpočet, ktorý postupne vykonáva ALJ. Táto jednotka je riadená radičom, pričom si medzivýsledky ukladá do pamäte. • výsledky sú kontrolovane poslané na výstupné zariadenie. 4 1 2 3
 • 13. von Neumanov počítač ÚDAJE A INŠTRUKCIE SÚ VYJADRENÉ BINÁRNE.  počítač využíva dvojkovú sústavu, t.j. je digitálny. • desiatková číselná sústava je nepohodlná, lebo by bolo nutné presne rozlíšiť od seba 10 rôznych stavov, čo z fyzikálneho hľadiska je komplikovanejšie a menej spoľahlivejšie ako rozlíšenie len 2 stavov
 • 14. von Neumanov počítač ÚDAJE A INŠTRUKCIE SA UCHOVÁVAJÚV PAMÄTI NA MIESTACH OZNAČOVANÝCH ADRESAMI. Pre správnu funkciu pamäti treba riešiť okrem vlastného princípu uchovanie informácie aj lokalizáciu uložených dát. Hovoríme o adrese pamäťového miesta, kde adresa je zvyčajne opäť vyjadrená číselne.
 • 15. von Neumanov počítač PROGRAMOM RIADENÉ SPRACOVÁVANIE DÁT PREBIEHA V POČÍTAČI SAMOČINNE. Poradie operácií a krokov v počítači prebieha nezávisle od užívateľa. Počítač si sám riadi postupnosť a proces výpočtov, inštrukcií.
 • 16. von Neumanov počítač - schéma
 • 17. YOUTUBEVIDEO The greatest computer programmer
 • 18. Ako sa líši von Neumannov počítač od súčasnej schémy? von Neumannov počítač pracuje nad jedným programom (žiadny multitasking) počítač môže disponovať len jedným procesorom
 • 19. CPU – central processing unit  hlavný procesor počítača  Interpretuje, vykonáva alebo spracúva inštrukcie alebo dáta programu vo forme strojového kódu.  v súčasnosti takmer vždy realizované vo forme mikroprocesora.
 • 20. Ako pracuje procesor?  Procesor je synchrónne zariadenie, ktoré pracuje podľa hodinových kmitov generovaných kryštálom umiestneným na základnej doske.  Behom jedného kmitu vykoná procesor jednu operáciu  Ak je schopný pracovať s vyššou frekvenciou kmitov, vykoná viac operácií, teda vykazuje vyšší výkon.
 • 21. Ako pracuje procesor?  Moderné procesory pracujú na dvoch samostatných rýchlostiach – ◦ rýchlosť jadra: rýchlosť, na ktorej beží väčšina vnútorných obvodov procesoru. Toto číslo je často spájané s označením procesora ◦ rýchlosť zbernice procesora: rýchlosť rozhrania medzi procesorom a základnou doskou.
 • 22. Operačná pamäť  označovaná aj ako hlavná pamäť počítača  ukladajú sa do nej dáta, ktoré procesor počítača momentálne nespracováva, ale budú potrebné neskôr  veľkou prednosťou je jej rýchlosť v porovnaní s pevným diskom
 • 23. Operačná pamäť  je energeticky závislá, teda po prerušení dodávky elektrického prúdu alebo po vypnutí počítača, sa všetky údaje, ktoré obsahovala, vymažú.  v počítači najčastejšie v podobe pamäťového modulu
 • 24. Otestuj sa...  Z koľkých častí sa skladá von Neumannovská architektúra počítača? Vymenuj ich.  Ako sú vyjadrované inštrukcie?  Demonštruj systém uchovávania údajov v pamäti.  Vlastnými slovami vyjadri princíp práce operačnej pamäte.  Vymenuj časti ALJ, popíš ich funkcie.  Vyjadri vlastnými slovami prácu radičov.  Kategorizuj vstupno-výstupné zariadenia.  Zorganizuj inštrukcie, ktoré sa vykonávajú v počítači s von Neumannovou architektúrou.  Zdôvodni používanie binárnej sústavy.  Vyvoď závery k použitiu von Neumannovho počítača (výhody, nevýhody).  Objasni prácu procesora v počítači.  Popíš, akými parametrami hodnotíme kvalitu procesora.  Rozhodni, prečo je pre procesor lepšie použitie operačnej pamäte ako pevného disku.
 • 25. Použitá literatúra  http://gdusecovce.edupage.org/files/von_ neumannova_koncepcia_pocitaca.doc  http://sk.wikipedia.org/wiki/Koncepcia_J ohna_von_Neumanna  Gajdoš, Š.:Technické vybavenie počítača (www.zborovna.sk)

Related Documents