Posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju 7.01.2010 System zabezpieczenia społecznego w Polsce wobec uwarunkowań przyszłości Sta...
Wyzwania przyszłości <ul><li>Wyzwania przyszłości: energetyczne, ekologiczne, technologiczne (rewolucja informacyjna), d...
Problemy wywołane przez starzenie się populacji <ul><li>Zmniejszony dopływ nowych zasobów pracy na rynek pracy </li></ul...
Jakie polityki w odpowiedzi na problemy wywołane przez starzenie <ul><li>Stabilizacja i wzrost dopływu – przyjazna polit...
Zabezpieczenie społeczne osób starszych <ul><li>Ochrona zdrowia </li></ul><ul><li>Opieka długoterminowa </li></ul><ul...
Wzrost potrzeb zdrowotnych; wzrost kosztów opieki zdrowotnej
Deficyt ubezpieczenia zdrowotnego
Wzrost potrzeb opiekuńczych i pielęgnacyjnych 10,1 3,3 mln 31,6 10,5 mln 2050 5,6 2,0 mln 22,3 8,2 mln 2030 4,4 4,3 3,9 3,...
Opieka długoterminowa w Polsce <ul><li>Sprawowana w domu przez rodzinę (kobietę) – 80 % potrzeb > nacisk na wcześniejsz...
Opieka długoterminowa – nowy dział zabezpieczenia społecznego <ul><li>Dalsze sprawowanie opieki długoterminowej w domu prz...
Zabezpieczenie dochodów osób starszych - emerytury <ul><li>Jeden z celów strategii socjalnych UE – zabezpieczenie adekwa...
Stopa zastąpienia – stosunek emerytur do zarobków (50-59)
Stopa ubóstwa ludności w wieku 65+
Wydatki na emerytury porównawczo - Eurostat
Finansowanie kosztów ‘przejścia’ reformy 24,0% 40,0% 100,0% 19,9 mld w tym refundacja z tytułu przekazania składki do O...
Problemy z zabezpieczeniem emerytalnym <ul><li>Wzrost świadczeniobiorców (demografia) </li></ul><ul><li>Ograniczone przy...
Deficyt FUS - ubezpieczenia społecznego
Stopa zwrotu inwestycji OFE 2000-2008
Co dalej z zabezpieczeniem emerytalnym? <ul><li>Przesunięcie wieku emerytalnego lub elastyczny wiek emerytalny w przedzi...
Jakie świadczenia emerytalne w przyszłości? <ul><li>Wysoka redystrybucja międzypokoleniowa w okresie przejścia </li></ul...
Dziękuję za uwagę
of 21

Prezentacja StanisłAwa Golinowska

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja StanisłAwa Golinowska

 • 1. Posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju 7.01.2010 System zabezpieczenia społecznego w Polsce wobec uwarunkowań przyszłości Stanisława Golinowska
 • 2. Wyzwania przyszłości <ul><li>Wyzwania przyszłości: energetyczne, ekologiczne, technologiczne (rewolucja informacyjna), demograficzne i globalizacja </li></ul><ul><li>Wyzwanie demograficzne – starzenie się populacji – zjawisko nieuniknione i uniwersalne </li></ul><ul><li>Wielowymiarowe skutki: dla wzrostu gospodarczego i rozwoju, dla rynku pracy, dla warunków i stylu życia,… </li></ul><ul><li>i dla systemu zabezpieczenia społecznego </li></ul>
 • 3. Problemy wywołane przez starzenie się populacji <ul><li>Zmniejszony dopływ nowych zasobów pracy na rynek pracy </li></ul><ul><li>Starszy wiek zasobów pracy </li></ul><ul><li>Zwiększony odpływ starszych zasobów pracy z rynku pracy </li></ul>
 • 4. Jakie polityki w odpowiedzi na problemy wywołane przez starzenie <ul><li>Stabilizacja i wzrost dopływu – przyjazna polityka rodzinna i dostosowana do wyzwań polityka edukacyjna </li></ul><ul><li>Podtrzymywanie i wzrost produktywności pracy starszych zasobów pracy – polityka kształcenia przez całe życie, innowacyjność, aktywizacja i zdrowie </li></ul><ul><li>Ograniczanie odpływu z rynku pracy – przesuwanie wieku emerytalnego i aktywizacja osób starszych. </li></ul>
 • 5. Zabezpieczenie społeczne osób starszych <ul><li>Ochrona zdrowia </li></ul><ul><li>Opieka długoterminowa </li></ul><ul><li>Zabezpieczenie dochodów – stabilny system emerytalny </li></ul>
 • 6. Wzrost potrzeb zdrowotnych; wzrost kosztów opieki zdrowotnej
 • 7. Deficyt ubezpieczenia zdrowotnego
 • 8. Wzrost potrzeb opiekuńczych i pielęgnacyjnych 10,1 3,3 mln 31,6 10,5 mln 2050 5,6 2,0 mln 22,3 8,2 mln 2030 4,4 4,3 3,9 3,5 1,3 mln 80+ 21,0 7,8 mln 18,4 6,9 mln 15,6 5,9 mln 13,5 5,1 mln 65+ 2025 2020 2015 2010 Udział
 • 9. Opieka długoterminowa w Polsce <ul><li>Sprawowana w domu przez rodzinę (kobietę) – 80 % potrzeb > nacisk na wcześniejsze wychodzenie z rynku pracy (56 i 47 lat) </li></ul><ul><li>Opieka stacjonarna </li></ul><ul><ul><li>trudny dostęp do instytucji publicznych; w sektorze zdrowotnym – niski poziom indeksu Barthel (zmieniono z 60% na 40%) – tylko dla obłożnie chorych, w sektorze pomocy społecznej – test dochodowy i współpłacenie podopiecznego oraz rodziny </li></ul></ul><ul><ul><li>dynamiczny rozwój prywatnych placówek komercyjnych: niskie standardy (także ceny) i niedostateczny nadzór </li></ul></ul><ul><li>Formalna opieka domowa – pielęgniarka środowiskowa – dostęp także tylko na podstawie testu Barthel </li></ul><ul><li>Domy dziennego pobytu – początek rozwoju; trudności organizacyjne i transportowe </li></ul><ul><li>Świadczenia pieniężne: dodatki pielęgnacyjne dla osób 75+ (duży i rozproszony wydatek), zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne (w sytuacji rezygnacji z pracy w celu sprawowania opieki) </li></ul>
 • 10. Opieka długoterminowa – nowy dział zabezpieczenia społecznego <ul><li>Dalsze sprawowanie opieki długoterminowej w domu przez kobiety w dotychczasowej skali – istotnie ograniczone ; gwałtowne zmniejszenie wskaźnika potencjału pielęgnacyjnego (relacja kobiet w wieku 45-64 lat do osób w wieku 75+ lub 80+); w 2030 r. – 2/5 wartości z 1988 r. </li></ul><ul><li>Konieczny rozwój zintegrowanego i wyodrębnionego sektora opieki długoterminowej; rozszerzenie dostępu, finansowanie ze środków spoza sektora zdrowotnego, uporządkowanie wspólpłacenia, rozwój formalnej i wspieranej opieki domowej oraz form półstacjonarnych, adresowane wspieranie dochodów osób wymagających opieki </li></ul><ul><li>Wzrost kształcenia w zawodach pielęgniarskich i w zawodach łączących kompetencje socjalne i zdrowotne także na poziomie średnim </li></ul><ul><li>Imigracja pielęgniarek i opiekunek ? </li></ul>
 • 11. Zabezpieczenie dochodów osób starszych - emerytury <ul><li>Jeden z celów strategii socjalnych UE – zabezpieczenie adekwatnych i stabilnych emerytur (także Krajowej Strategii Emerytalnej) </li></ul><ul><li>Zabezpieczenie emerytur w Polsce obecnie – relatywnie dobre; wysoka stopa zastąpienia (prawie 60 %), niższy wskaźnik ubóstwa (17% przeciętnie i 8 % - emeryci) </li></ul><ul><li>Wysoki koszt dobrego zabezpieczenia – 12 % PKB – wydatki na emerytury </li></ul><ul><li>Wprowadzenie reformy emerytalnej z segmentem kapitałowym - dodatkowe koszty ‘przejścia’ </li></ul><ul><li>Wprowadzenie reformy – jako ‘ucieczka do przodu’ bez tzw. reformy parametrycznej (aktuarialnego zrównoważenia systemu) – dodatkowy balast w warunkach wysokich kosztów systemu emerytalnego </li></ul>
 • 12. Stopa zastąpienia – stosunek emerytur do zarobków (50-59)
 • 13. Stopa ubóstwa ludności w wieku 65+
 • 14. Wydatki na emerytury porównawczo - Eurostat
 • 15. Finansowanie kosztów ‘przejścia’ reformy 24,0% 40,0% 100,0% 19,9 mld w tym refundacja z tytułu przekazania składki do OFE 33,2 mld Dotacje z budżetu państwa 82,7 mld Przychody FUS 2008
 • 16. Problemy z zabezpieczeniem emerytalnym <ul><li>Wzrost świadczeniobiorców (demografia) </li></ul><ul><li>Ograniczone przychody FUS (rynek pracy) </li></ul><ul><li>Wzrost deficytu FUS (także z powodu aktuarialnej nierównowagi systemu) </li></ul><ul><li>Globalny kryzys finansowy (spadek stopy zwrotu z inwestycji OFE) </li></ul><ul><li>Kryzys finansów publicznych w Polsce; narastanie długu publicznego i wysokie koszty jego obsługi – ograniczone możliwości finansowania deficytu FUS i kosztów przejścia reformy emerytalnej </li></ul>
 • 17. Deficyt FUS - ubezpieczenia społecznego
 • 18. Stopa zwrotu inwestycji OFE 2000-2008
 • 19. Co dalej z zabezpieczeniem emerytalnym? <ul><li>Przesunięcie wieku emerytalnego lub elastyczny wiek emerytalny w przedziale 63 -70 lat z motywacją do późniejszego wychodzenia z rynku pracy (warunkiem dobry rynek pracy i kształcenie ustawiczne) </li></ul><ul><li>Aktuarialne równoważenie systemu </li></ul><ul><li>Jak finansować deficyt FUS – w jakiej skali z kredytów bankowych ? </li></ul><ul><li>Jak finansować koszty przejścia – zmniejszyć składkę do drugiego filaru? </li></ul>
 • 20. Jakie świadczenia emerytalne w przyszłości? <ul><li>Wysoka redystrybucja międzypokoleniowa w okresie przejścia </li></ul><ul><li>Ograniczona wewnątrzpokoleniowa redystrybucja w przyszłym systemie emerytalnym – system ubezpieczeń społecznych bez solidaryzmu; indywidualizacja i ekwiwalentność </li></ul><ul><li>Niska przeciętna stopa zwrotu i wzrost nierówności w pokoleniu starszym – wzrost ubóstwa </li></ul><ul><li>Problemy z finansowaniem potrzeb zdrowotnych i opieki długoterminowej z dochodów indywidualnych ludności starszej > publiczna opieka zdrowotna dla biednych? </li></ul>
 • 21. Dziękuję za uwagę

Related Documents