P CHI CUA TRUNG UONG ĐOÀN TNCS HÒ CHI MINH
J 5 (814). 20. Ĩ. ZOĨ5
9 ngộ nhân
ề -ê Collagen
ì4Ì"
Ầl
...
ly `srj"/.` KI)
ÍI
. /,
Ì N p I
` ".:; “
F
q L
v”_ 'i 35 _4 `
I. v `S
Incl Iluự ~ -ŕ hau :lk
- 7 » x
X *L " I u ŕ` °
' ‹ ...
of 2

Thưởng thức những món salad tươi ngon tại Press Club Hanoi trong tháng Hai, Thời Trang Trẻ

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Thưởng thức những món salad tươi ngon tại Press Club Hanoi trong tháng Hai, Thời Trang Trẻ

  • 1. P CHI CUA TRUNG UONG ĐOÀN TNCS HÒ CHI MINH J 5 (814). 20. Ĩ. ZOĨ5 9 ngộ nhân ề -ê Collagen ì4Ì" Ầl new fashlon `Ẩ-=Ỹ* W WwtapchỈỈhO1`trangtre.COm.Vn N I ` ' I Jong mặt bìa: Phuong Trình }” _ ử Ỉ " * `Tre em 7 ,, =ŕj ` C Vr1V đuọç " ịỈ`í@ . epal - ,ý`,_`;,.v.,ử nước Iiễ 1É;üỆẺL ?fm EỈỀỆM WÍ @Mimi ` ”ẵ2ẵ°ĨlE.í!.ẳỄI
  • 2. ly `srj"/.` KI) ÍI . /, Ì N p I ` ".:; “ F q L v”_ 'i 35 _4 ` I. v `S Incl Iluự ~ -ŕ hau :lk - 7 » x X *L " I u ŕ` ° ' ‹ Ơ l ;_ Tllangl, 2015 Ạ TOC PHIM I Vua tóc Việt Nan Ivỉẹ chõng ràc ròi (Íl1LlCìI1,L',II1I1I1 l1”I`[I Jlllllt IÌIIIL lt~ ‹I‹l1k 1lt“Iì tỈ[[:1 ‹l‹`lì ‹ Ììíì L<!ì.llì ,1t1.l IIĨIIIIÌẶ', lìlII]I LìlìÌì <`Ỉì‹1Iì I111I‹ `‹1Ìxl4 l<1ì.ll Lx'Ìì.1rl'l` IìÌì[[I1ẤKỊ I1;ỊlIt1 l`1lìl lìị:]ì‹` ỈI1«“Ỉ 1x'tl 'Al I.Iu1 II1‹ì[lĨ«ì` (Vl1ỬIlễIlĨ`l11I1l1l<t1Ầl1Ề1IĩìIÌÌÌIIIÌLẪĨ μlcì II1 l`1‹>tl‹llìt', EE`.",l1t`Il1l1.I1 (IL1IlỊỆ'v‹lll f`Ìì1‹`^ l<1`L›x 11.1 l1l1IIl;;Iìl‹l l.l‹› Iììưltl Ỉảìl ‹`11L`Y'lì lìịL]llt`|ì III Jl1.lẵ llItìlì,:', 1.11 'I 1ì‹lIlI }ỈìtI ‹ Ì1kI<Ĩ|],11ỈIlllÌI I A11 IỈII ^-1l1I1 v ‹›Iì ‹llI1ì‹ <Ĩ‹l4ì T‹1í›`.1Iìị1Iì^LịL`.1t»IìtIlt`1l‹°Il.1Ilμ.ỊJ11Ll‹°`.'ll v`Iì<`rI1,L'.ìIìÌ1 Iìị1llt`L'.ì1 Ỷìçìlì ‹I.lIljị lÌìt`‹› rllltìl “Vua tóc Việt Nam” phát sóng 19h-20h các ngày thú nàm và chủ nhật hàng luân từ 8/1 - 8/2/2015. Thông un có tại hÌỈl1ÍÍHla[0C.C0m. sn ' *n,'‹' ` Tháng I. 2015 Ả Dx; - ' ri 7 ' __,.li "` ‹ V JẨ Ú lì- I I . . [ -- - AM TllUC Thallh lọc cùng sa-lát lìt`Iì I`ĩ‹`*w`w`<`l1lỈ» I I`l Ntìl tl‹` [I1wIỈIÌì 1r›v k`<ĨĨìt`(`[lIìj.',í`‹ìI lìlLvl1^ả.I Í`ll `x.11lIììl1‹I lt' tI‹7ltl;1'l`1ì1I‹ ‹ĨLII <ILlL` Ììl‹`I Iltllìịt ỈỈìxll1_`, _ỂẸ(lìl11Ể`(l5L11t1l`lIÌIĨĨIX(ìlìịẵ1‹ÌI()1xv(ỳlkẫ()I 1>t`HIí)ẵ(IILIIlììlìlìẫzlk1v›I`l1ỈìIlIllI(Ĩ(`I4llIì Ììtìì 1'ỈìII`Iì,(Ỉl1lì4:`,Ì<t*lI1^‹ll r ‹1t`lì1lưI Il1‹›l Ĩ1‹ìlì`Xĩ`H‹I ‹'.l '1l xIll1,íĩ1<lì‹›l ‹ kl 1 .ll tỈl[<I14Ăị. t`I (Í‹ìl| _ììlxllìl ^v.I 1.1! IIlL[Ẩ`<Ĩ11l'l17KĂlếì(ì[`Ĩ`‹lIĨ‹lI `x'.l `»‹l ÍLỈ [í)Iìì Ìì‹IỊì II.ìl ‹llI.1 ÌìlI‹ìl I1I1A)kIì(J,^,‹)I Ì`‹7II/kl [VI‹›l íIl.l `1ỵì IKIỈ <l= (llltìt Ị›11tlx`VIl l`Ấ“IìI IIÌIJĨĨ)μÍt`‹1I1Ì1ĨI1[I1ẶỊtỈ‹lllỊJỈ111 Içlll XLIIĨĨĨ Ììt›.ìA lIμ.1‹›'xlt <)IIì I1fìIìμ‹'1lIìị1Iì1‹ìIIy'l11I‹›t lI.ì1 A'íy1íìlì;1lì‹›Ịì,kẸ‹ìIìl4 ‹1IIì,‹”,ì l‹1I` `‹1Ậl.LIIì}Ị lk/J ç1`y`, ,Ị (IR `ả‹ll‹l1l.l "ì Ỉ`1I<`Ỉì‹ìl ‹111‹`lì Iì1ì..I11 I ỈĨ1Ỉ`1 íĩìlxìt ìì.1‹›l.111II1II‹ì1]Il`(.lIìI lI‹5l'l Ỉ1<>l‹ìI]ìỈIì‹ì' l1Iì†ì`ạ'r`lJL1‹vrì†ìVlVlĩ!]ì‹I111 IY ›ưì1 111111 klì‹›IìậỆ ỈĨìí^ Ĩ‹ì< Ìì I‹>ì Nẵìlĩlìçĩ trrlk- ]Iì` Al ‹]11.I 1`Ì1Iì‹lIì_L',lÌI<ố1lìlnlI1<lk1‹1IẺ',‹I1Ì<Ỉ1Ăĩ`I1lI1t`«L‹1Ì`1l<›Ì]‹l1 Ì1‹1I1.u.l<Ì1t1A`1ì.1Ị› 1ìI1‹ìl1 `1 ]‹›`u‹>l 1111 ‹l.lll A`]t1.1 ^,‹` Illlìì v 1Il1_L`,l1[nl I)‹l '.l llĨ.1IììíI‹`lì 1Ỉ1‹`I1.1"v1l1tìlI‹JIì;Ẹ Ìì^ì.“ẫ‹IỈ‹ìỈỈIlJl ‹"íìlì1I‹ì1`I`1ì‹ìIììK`]ìlIìμ1:`‹>Iìl».1ĩL`lwIì‹llxlŕẫμ1]`1llμì`I`Iì1ll1Illlllt 1II‹1 kyllìlì lJl‹`l1Iì.ìy'1<Ììl‹`Iì<`1ì›:ẩ.1[.ì1]‹1t.llI;Lllt l`xIlì}lỈ1[llĨI 1111 `,"ì i`lì`x` I1gl11lNL`Ỉví1l`‹ìl l'L1A`lì.ìl (ẵItI‹ll ÌìtIÌì1‹›1ì'μlr I1LIĨ1l1Ì1.1“1l‹°Ì1n111‹1Iíìl1;: Ììlt `l Ịìììxìl 1.1111 Ỉẳçìí) (IKE [I<›Iì 1111 `L1 111111 Pmm Thá] Lan phát sóng 211130 kèn kênh Let's Việt. l4lĨuìĂ`Í [ Ị I "F ` ĨhangỈ,20I5 Í 37- '“ Ế Í / ŕ I _ ,Ị ._ 1 lầ , ~ ŕ. K Ì I " 1 Ấ ` , ` J f VI Ỉ/l .ầ rồ ĨIBÌ IÙỈẫIÍlμ`Ỉr ẨUII `° ũủnh phục mùa thử hai Trải qua 24 cuộc thì tuân cùng 240 bạn nhó thông minh Va tài nàng trên kháp cả nươc, Chính Phục - Vietnam's Braìniest Kid chính thưc buớc vào chang cuôi cung của hanh trình tìm kiêm Quán quán Mùa giái thứ haí, lứa tuôi 11 - 12. Buối thí Chung kêt sè phát sòng vào Các khung giỜ 21h05' ngày 14/1/2015 trên VTV6; 16h ngày 18/1 và 25/I/2015 trên VTV3, Thí sinh đang quang ngói Vị Quản quản Chinh Phục Sẻ gianh được 1 suát học bỏng trại hè tại Cambrige và Paris trị giá 300 triệu dông. `Ỉíll Kè máulạllh Kẻ máu lạnh do nghệ SĨ Minh Béo dàn dựng từ kịch bản do biên kịch Vương Huyên CƠ chấp but. Cáu chuyện ly kỳ, háp dân vơi nhủng tinh tiêt IÔÍ cuốn hé lộ cho người Xem di từ bãt ngò này đẽn bãt ngòi khác. ĐÓ là nhũng cái chét kỳ lạ của các CỎ gải đặc biét nan nhản lại là gai mại dàm. Canh sat hình sự Nam (Ngọc Hùng). Thuý (Kim Yên) bât tay vào tìm kíẽm và lán ra dấu vét Cua kè ac nhản vơi mói nghi ngò bát dáu tù bac sỉ Hung (Cao Đuc Tiên), Vở dlěn ra măt từ 20/1/2015 và sang đèn suốt Ĩět Ắt Mùl Iạl Sân khấu kịch Sao Mính Béo. Q.11, ĨP.HCM. uu "!' X J ĨÍ' I ' bfgộ Tríẽn làm cả nhân mang tén gọi Ngó của hoa sí Trịnh Cung - một trong nhứng tẻn tuôi hàng dáu của hội hoa miên Nam Việt Nam truóc 1975. "NgỘ" gôm cac tác phấm mơí nhất của Trịnh Cung, 9 phác họa than chì và 7 bưc Sdn dáu khó lón, sẽ dánh dáu sự xuất hiện trở lại của người hoa sí này Sau hon 20 nam váng bóng trong các triên làm mỷ thuật tại Việt Nam. "Đà làu róí tòi không làm triên lảm, do tòi Vẻ Ít và củng do nhừng xảo tròn của cuộc sóng riêng chung, thuơng khiên IÔÍ như người mác chứng trám càm hay khác nghiệt VÓÍ nhúng gì tỏi Vé ra‹ TỎÍ đả cuốn Chúng tai, nhót chúng trong mỘt Ổng hóp, bát chúng di chuyên cùng tòi từ nơi này đén nơi khác đẽ tìm cho ra một thìẻn dường, cho tòi và cho chúng. Và cuói cùng. hôm nay, Ỏ tuói 77, tôi Ngộ ra, Chung Cán phải đuợc giải thoat khói tòi, Chúng phải được Sóng và đươc choi nhu nhủng dúa trẻ". hoa sỉ chia sé.

Related Documents