«umm
"fymulst Hut-H ~ Il-v'
v f,
I`: ./
gj1«~_»*suiç: '.
l a; fl~y, ~;u~. i_ - --
írañx» F? !gmífühlia I. ...
Tiêc Buffet
"` 54.3
d: dau tu thangl 1/20 1 5, t1éc Buffet
B Dhote hap dan cüa khach san
Novotel Danang Prem1er Han
Rw...
of 2

Press Club Giới Thiệu Buffet Mới, Tạp Chí Ngày Mới - Tháng 12 / 2014

Với giá 288.000đ ++/ người bao gồm một đồ uống, buffet trưa mới được giới thiệu tại nhà hàng Press Club ở Hà Nội với những món ăn hấp dẫn sẽ lôi cuốn nhiều thực khách.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Food      


Transcripts - Press Club Giới Thiệu Buffet Mới, Tạp Chí Ngày Mới - Tháng 12 / 2014

  • 1. «umm "fymulst Hut-H ~ Il-v' v f, I`: ./ gj1«~_»*suiç: '. l a; fl~y, ~;u~. i_ - -- írañx» F? !gmífühlia I. A . _ _, . ó nvr: : t: iíiàlíííáí* = , MU *J "f-nw . 'HU' Y* 'I_C'I>:1.,37'57'mii. / '1ís= +.~z1;y_VVA'= '* _gi-If J / "'r (vi: tsini? !? v <7 T t Uri: ) IUVKW: A, -. . ` 7m . nimu *a x " l, t ` * "' ` 'y . , 4 . - f' ~ I . ; . V1~`)vu_= !* u. ~ . m, - ? W K »- -~ _ _. ,; 1 v ~. ,H _ UI U u T ~' . J/wa- 1,/ :-i à , - i / J f ` J_ __1__, _I_1_jj4 j / ' ' _ n( &Lagw fthqli ` k; k_ r' ':4 ; m I y? ! “W . _F;3i. 'f1:~', 5=NN¢íZ é? ' 3719!. ' TW'. : ikw 'Migz-rs `r«»: $:+"`f` H'-
  • 2. Tiêc Buffet "` 54.3 d: dau tu thangl 1/20 1 5, t1éc Buffet B Dhote hap dan cüa khach san Novotel Danang Prem1er Han Rwer sé duoc d1ên ra vdo móí tól thü Bay. Tra1ngh1em dm thuc 1y thü nay se mang la1 cho cac thuc khach Da Nang co hó1duoc kham phd cac nên dm thuc lang danh the 9101 von chü dê duoc thay dóltheotuar1. 3 Buó1 t1ec dau nen duoc ra mat voi phong Cach dm thuc Y, mang 1a1 nhüng lua chon phong phu vo1 cac mon khcn v1, salad va trang m1eng hap dan. Han ntra thuc khach con duoc go1món khong g1o1 han tü thuc don Cac mon chính duoc nhüng dau bep 5 sao cüa nha hang The Square truc hep chuãn b1. G1a chi 625.000~+ -t / khach . DH NIínty 70 I mwa/ sw SO) THANG Il 2012 I Thong 1 1 tai KS Gear-z' ~t1r1e1fi.3 ay kham pha va trai nghiem Hnghe thuat dm thuc cao cap Phap qua doi ban tay tai hoa cüa V1 dau bep tai ba Thierry Drapeau mang dang cap Michehn 2 sao. Thuc don phong phü khóng chi mang dên su ngon m1eng ma con thé h1én su sang tao thü v1. Day chãc chan la mót cohó1 khóng thé bolo! Tü ngay 22-28/1 1/2014. tai Saigon Sa1gon Bar, thuc don se them phan phong phü nha su xuãt h1en cüa món hotdog. Duoc chê b1én vo1 cóng thüc da: : blet va day sang tao, bón loai hotdog voi mu1v1 hap dan nhu pho ma1hanhtay, th1txóng kho1, ca chua cay kíêu Mex1co va mu tat k1é`u Duo. M61 phàn hotdog duot phuc vu kem khoat tay chíén, pho ma1 cay co g1a 298.000 dóng + 4 . ? grass Cfifraaí: ) Vói buffet chü dê Dtu gni HA duong LyThatTo, Had; K1r-: n ila Ni. l! ;inuna Lg. ' Da: Thanh, Haan Ktnr: ltz1N<n1 LM 383470888 a - * ~ 5 __"_"í*""-"'__`_` txthuHcxi dénthü Sau hang tuàn, , 'L H _' = V' Press Club g1o1th1êu buffettrua hap dãn vo1 mot phong Cach dm thuc hoac mot chü dé dm thuc ma1 dé lóx cuón them nh1êu thuc khach Ha N01. Cac phong cach dm thuc va chü dé dm thuc món do bep truórng Gmllaume Guertm g1ó1th1eu bao góm: Bufíet Phap, Buffet Y, , Buffet A, Buffet ha1 san va Buffet dac b1et cüa bêp truórng (Guertín se g1o1th1eu cac món an dac sac cüa m`1nh nhulan cuón pho ma1, ca vuoc vo1 sót ca chua mót nang va bo nuong uop g1a V1). Gm 288.000 dong + tr/ nguo1, tang kem mot dó udng nhu nuorc ngot, nuóc khoang hoac bia.

Related Documents