FORUM MŁODYCH LEWIATAN
o ponad 60 członków w 4 województwach
o organizacja i pomoc w organizacji
ponad 34 wydarzeń
o Świat...
GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY
o Pakiet na rzecz Zatrudnienia Młodzieży
(Youth Employment Package)
o Plan realizacji Gwarancji dl...
PAKIET NA RZECZ ZATRUDNIENIA MŁODZIEŻY
to skierowany do państw członkowskich UE postulat
zagwarantowania wszystkim młodym ...
PLAN REALIZACJI GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY
WSPARCIE OSÓB MŁODYCH
W RAMACH OSI I PO WER
PROJEKTY KONKURSOWE WUP.
Grupa docelowa: Osoby młode należące do kategorii NEET
w wieku 15-29 organizacja i pomoc w organi...
WSPARCIE OSÓB MŁODYCH
W RAMACH OSI I PO WER
INSTRUMENTY RYNKU PRACY
OPIS PROBLEMU
*/**Eurostat (styczeń 2014)
STOPA
BEZROBOCIA W
GRUPIE WIEKOWEJ
15-24 W POLSCE
STOPA
BEZROBOCIA W
GRUPIE WIEK...
WYZWANIA ZWIĄZANE Z GRUPĄ NEET
(wynikające ze schematu monitorowania stosownego przez OHP)
Zgodnie ze schematem stosowanym...
WYZWANIA ZWIĄZANE Z MŁODYMI BEZROBOTNYMI
(wynikające ze schematu monitorowania stosownego przez UP)
Zgodnie ze schematem s...
PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK
Zgodnie ze schematem stosowanym przez OHP kluczowym
o Single Information Point – FIFE / Szkocja
...
Rekomendacje
(Departament for Education UK)
Zgodnie ze schematem stosowanym przez OHP kluczowymSpersonalizowane podejście ...
PUNKT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
Regionalny projekt aktywizacji zawodowej i społecznej
młodych, ze szczególnym uwzględnieniem g...
CELE PROJEKTU
ETAPY PROJEKTU
(DZIAŁANIA I METODY)
ETAPY PROJEKTU
(DZIAŁANIA I METODY)
ETAPY PROJEKTU
(DZIAŁANIA I METODY)
PLANOWANE REZULTATY
INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU
o Single Information Point – FIFE / Szkocja
o Zaangażowanie organizacji i środowisk młodzieżowych /...
KORZYŚCI Z REALIZACJI PROJEKTU
Zgodnie ze schematem stosowanym przez OHP kluczowym
o Rozwój związku – finansowanie miejsca...
WSPÓŁPRACA
TUTAJ DODAĆ TEKST
o Przygotowanie wniosku
o Pomoc w rekrutacji i przeszkolenie koordynatora projektu
o Wsparcie...
DZIĘKUJEMY Z UWAGĘ
ADAM KĄDZIELA
514 955 536
adam.kadziela@fmlewiatan.pl
JAKUB GONTAREK
504 109 453
jakub.gontarek@fmlewia...
Forum Młodych Lewiatan
of 23

Forum Młodych Lewiatan

Forum Młodych Lewiatan
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      


Transcripts - Forum Młodych Lewiatan

 • 1. FORUM MŁODYCH LEWIATAN o ponad 60 członków w 4 województwach o organizacja i pomoc w organizacji ponad 34 wydarzeń o Światowy Tydzień Przedsiębiorczości o uczestnictwo w ponad 20 spotkaniach i konsultacjach w Ministerstwach o 11 opracowań merytorycznych
 • 2. GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY o Pakiet na rzecz Zatrudnienia Młodzieży (Youth Employment Package) o Plan realizacji Gwarancji dla Młodzieży w Polsce (MIR i MPiPS) o Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy
 • 3. PAKIET NA RZECZ ZATRUDNIENIA MŁODZIEŻY to skierowany do państw członkowskich UE postulat zagwarantowania wszystkim młodym ludziom (w wieku od 15 do 24 lat), którzy nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET), dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu 4 miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy. o grudzień 2012r. – ustanowienie przez KE “Pakietu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży”, którego częścią są „Gwarancje dla Młodzieży”; o 7-8 lutego 2013 – decyzja na szczycie Rady Europejskiej o realizacji Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jako uzupełnienie “Gwarancji dla Młodzieży”.; o 22 kwietnia 2013 – zalecenie Rady Europejskiej. obligujące wszystkie państwa do wdrożenia “Gwarancji dla Młodzieży”; o Państwa członkowskie wdrażające ten instrument zostały zobowiązane do przyjęcia do końca 2013 r. planu zwalczania bezrobocia osób młodych, w tym poprzez realizację Gwarancji dla Młodzieży.
 • 4. PLAN REALIZACJI GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY
 • 5. WSPARCIE OSÓB MŁODYCH W RAMACH OSI I PO WER
 • 6. PROJEKTY KONKURSOWE WUP. Grupa docelowa: Osoby młode należące do kategorii NEET w wieku 15-29 organizacja i pomoc w organizacji 34 wydarzeń; Cel konkursu: zapewnienie zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia, przez instytucje inne niż Publiczne Służby Zatrudnienia. Zasady wynikające z PO WER (indywidualne podejście, kompleksowość wsparcia, efektywność zatrudnieniowa) oraz wskazane przesz WUP-y. Planowany termin ogłoszenia konkursów: I połowa 2015 r.
 • 7. WSPARCIE OSÓB MŁODYCH W RAMACH OSI I PO WER
 • 8. INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 • 9. OPIS PROBLEMU */**Eurostat (styczeń 2014) STOPA BEZROBOCIA W GRUPIE WIEKOWEJ 15-24 W POLSCE STOPA BEZROBOCIA W GRUPIE WIEKOWEJ 15-24 W UNII EUROPEJSKIEJ OSOBY NIEAKTYWNE ZAWODOWO Z POWODÓW INNYCH NIŻ NAUKA, OBOWIĄZKI RODZINNE, CZY CHOROBA LICZBA BEZROBOTYCH Wielkość populacji w wieku 15-25 w grupie NEET w Polsce 27,4% 23,4% 88 tys. 400 tys. 560 tys. (12,5%) Brak doświadczenia zawodowego i niedopasowanie kwalifikacji młodzieży do potrzeb rynku pracy. Niewystarczająca liczba ofert staży, praktyk zawodowych i pracy, a także niedostateczna współpraca instytucji rynku pracy.
 • 10. WYZWANIA ZWIĄZANE Z GRUPĄ NEET (wynikające ze schematu monitorowania stosownego przez OHP) Zgodnie ze schematem stosowanym przez OHP kluczowym o Nabór kandydatów o Przerwanie udziału po rozpoczęciu cyklu zajęć projektowych o Identyfikacja przyczyn przerwania udziału
 • 11. WYZWANIA ZWIĄZANE Z MŁODYMI BEZROBOTNYMI (wynikające ze schematu monitorowania stosownego przez UP) Zgodnie ze schematem stosowanym przez OHP kluczowym o Rejestracja w Urzędzie Pracy o Odmowa sprofilowania i wyłączenie z ewidencji o Przerwanie udziału po przyjęciu propozycji
 • 12. PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK Zgodnie ze schematem stosowanym przez OHP kluczowym o Single Information Point – FIFE / Szkocja o Zaangażowanie organizacji i środowisk młodzieżowych / USA o Szkolenia i treningi przed udzieleniem wsparcia / Japonia
 • 13. Rekomendacje (Departament for Education UK) Zgodnie ze schematem stosowanym przez OHP kluczowymSpersonalizowane podejście do młodego… bazujące na jasno wspólnie uzgodnionym celu… prowadzące do utrzymania procesu edukacji i szkoleń… podbudowane odpowiednim informowaniem, wsparciem… i sprawnie działającym partnerstwie „Participation of young people in education, employment or training. Statutory guidance for local authorities”, wrzesień 2014
 • 14. PUNKT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Regionalny projekt aktywizacji zawodowej i społecznej młodych, ze szczególnym uwzględnieniem grupy NEET, realizowany w ramach konkursu „Gwarancje dla Młodzieży”, organizowanego na szczeblu regionalnym
 • 15. CELE PROJEKTU
 • 16. ETAPY PROJEKTU (DZIAŁANIA I METODY)
 • 17. ETAPY PROJEKTU (DZIAŁANIA I METODY) ETAPY PROJEKTU (DZIAŁANIA I METODY)
 • 18. PLANOWANE REZULTATY
 • 19. INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU o Single Information Point – FIFE / Szkocja o Zaangażowanie organizacji i środowisk młodzieżowych / USA o Szkolenia i treningi przed udzieleniem wsparcia / Japonia
 • 20. KORZYŚCI Z REALIZACJI PROJEKTU Zgodnie ze schematem stosowanym przez OHP kluczowym o Rozwój związku – finansowanie miejsca pracy, kosztów utrzymania biura i dział promocyjnych o Kreowanie wizerunku Związku i przedsiębiorców w nim zrzeszonych jako wspierających młodych i zaangażowanych we wsparcie młodych wchodzących na rynek pracy o Wpisanie Związku Pracodawców na listę podmiotów realizujących program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Gwarancje dla Młodzieży” o Wykorzystanie instrumentów rynku pracy przez pracodawców zrzeszonych w związku
 • 21. WSPÓŁPRACA TUTAJ DODAĆ TEKST o Przygotowanie wniosku o Pomoc w rekrutacji i przeszkolenie koordynatora projektu o Wsparcie w realizacji projektu – merytoryczne i organizacyjne
 • 22. DZIĘKUJEMY Z UWAGĘ ADAM KĄDZIELA 514 955 536 adam.kadziela@fmlewiatan.pl JAKUB GONTAREK 504 109 453 jakub.gontarek@fmlewiatan.pl

Related Documents