!"#$%&'()*+,
efektywne -.
!"#$%&%'("$)*+*,-.$*/-0#1$/'"2-3,*4.$5$3'"*25',6-%78$%*$3*+9-3,5'$2*/5.
5$,-:%"#.$(58$,*0';*$)2*(6';*$)*3'74%5-$3*$)5(-,5...
!"#$%&#'()*+,%-.
/.,0-1*+#234#5-.16*-1+4#7,&89(:(;+#<#=1->-1+#%"(?&@+><+#01+8&#<#,0-A><-><+
!"#$%&'#()*+*,-./&'"0./4
# ...
O-">M#%#1%-8%&4#.*F1-#0(@<><->-C#@<-"%<-E#)-,*#*(4#G-#*->#,&,*-B#1FG><#,<D#("#<>>&89#>+1%D"%<#*@(1%-><+#23J###############...
#O+.#,*@(1%&E#)-">(#%"+><-#@#234#.*F1-#><-#0(%@(:<#1-.16*-1(@<#,06C8<E#%#(8%6#=@()-;(#23V
#O+.#,T(1B6A(@+E#8-:#%+@("(@&#@...
!"#$%&'()*+,-./'
01*+23'!"4"5%+
!"#$%"&'()#*+,-.+/(+,0&12%,3(/-#+2+/(4-,(/-(+
56+'+&4(1$-7+&+89(12."2-&'/-0+56/(:%*-(1;...
VJ0,?0"3)%2,&50"<#8.%#50&?/70&340&:6%2&92"(92+</50&
#(#?/&"2+"*<*,-.2,L&1);(<#&6%2&,2(<&#.)/5%(<2&340&60(=&
,0+&9#(<")2$...
/012342567859$-.$80$':;501$<$*1=>$?6$%0;
@<58A?1B9?0C
D!09$A?7612:E$
FGF9?:78F$-.HI
&:J648567:$
9B1A$;05K67:
'261:$L...
7 KLUCZOWYCH kroków tworzenia CV w EBOOKU – specjalnie
opracowa"am 7 kroków, co do których odkry"am, i$ s' konieczne,
by...
Program jest równie$ zaprojektowany tak, $e dostaniesz te$ pog"&bion' wiedz&.
Przez pierwszy tydzie% od zakupu b&dziesz d...
0123453678069":;"01"8<=612 !""#"$%&'()*+%
Marek Idziecki
Dziennikarz telewizyjno-prasowy ze specjalizacj#
w tematyce za...
of 11

Narzędziownik CV na Wymiar - zrób-to-sam

Narzędziownik CVnaWymiar zrób-to-sam jest dla Ciebie, jeśli chcesz szybko i samodzielnie skroić dopasowane do Twoich marzeń CV (a nie tylko dopasowane do pracodawcy). Narzędziownik da ci praktycznie wszystko co potrzebujesz, by „uszyć” sobie CV na Wymiar (szablony i wzory CV; ebook z wizualnym instruktażem krok-po-kroku; techniki opracowania sekcji specjalnych jak profil czy zdanie pozycjonujące; przykłady zwycięskich CV z warsztatu tworzenia CV na Wymiar), abyś zaczął, zaczęła tworzyć olśniewające CV i dostał, dostała szybko zaproszenia na rozmowę do pracy.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Career      


Transcripts - Narzędziownik CV na Wymiar - zrób-to-sam

 • 1. !"#$%&'()*+, efektywne -.
 • 2. !"#$%&%'("$)*+*,-.$*/-0#1$/'"2-3,*4.$5$3'"*25',6-%78$%*$3*+9-3,5'$2*/5. 5$,-:%"#.$(58$,*0';*$)2*(6';*$)*3'74%5-$3*$)5(-,5-$0#2<=,5-7>%#%&$ 5$)2"'+*,:7>%#%&$!?1$ +6<2'$)*@*;>$!5$"3*/#.$"-)2*("',5-$,-$2*"@*0#$2'+2:6-%#7,'$3*$A')("'7$ %"#$028%"$0#@-2"*,'7$)2-%#B C'4A5$7'(6'4$;*6*0#1$/#$0$+*D%:$0#'A5@5,*0-.$E2:(62-%7'$ 0#,5+-7>%'$"$/2-+:$@*=A50*4%5$)2"'/5%5-$(58$3*$*3)*05'3,5'7$)2-%#$ 5$/#%5-$$5;,*2*0-,#@$*2-"$3'"*25',6-%7'1$+6<2-$)*0(62"#@:7'$%58$*3$2'-A5"-%75$ @-2"'D$"-0*3*0#%&F 6*$%"#6-7$3-A'7F
 • 3. !"#$%&#'()*+,%-. /.,0-1*+#234#5-.16*-1+4#7,&89(:(;+#<#=1->-1+#%"(?&@+><+#01+8&#<#,0-A><-><+ !"#$%&'#()*+*,-./&'"0./4 # '#*&B#:<C8<-#898D#2<#0(@<-"%<-E#(#,&,*-B<-4#.*F1-;(#6G&@+B#("#0(>+"#HI#:+*#"(#0<,+><+#%@&8<D,.<89#234# <#.*F1&#,01+@"%<A#,<D#1F@><-G#":+#@<-:6#<>>&89#(,F?J K+)0<-1@#)-">+.#B+B#"(#2<-?<-#.<:.+#0&*+L4#.*F1-#0(B(;M#2<#(.1-C:<E#)+.#?+1"%(#*-;(#0(*1%-?6)-,%J# !"0(@<-"%#,(?<-#>+#><-#>+)?+1"%<-)#,%8%-1%-#)+.#0(*1+N,%J &1)/&+%23/+#45%2+&60504%728&5&9#)/(+%506%*&)09"#()26%0&60&"#):#5;&"2+"*<0./,6-&60&(<06#5%(+#=& +<>"2&?/7#&340&1%2?%2&#39#5%236%2@ &1)/&+%23/+#45%2+&:%0728&5&";+0.A&#B2"<;&0<"0+./,62,&340&(%2?%2&9"0./&042&?0728&(%;=&C2&)2&(5#%:&1D& 6%2&)#(<06%2()&5)%;</&9#3&*50$;&%&)"2)/$6#50728&)&*?%2$06%0&(%;&#&6%-E@ &1)/&(9">?#50728&,*C&5()/(<+%2$#=&0?/&(<5#")/F&(5#,2&1D&042&:%:#&<#&6%2&*307#&1%&(%;&9")2?%F@ &1)/&+%23/+#45%2+&?/728&(B"*(<"#506/&(9")2.)6/:%&0&.)0(0:%&9")2%60.)#6/:%&%6B#":0.,0:%&60&<2:0<& <5#")26%0&1D&5&G6<2"62.%2&%&+(%-C+0.A@ &1)/&+%23/+#45%2+&.)*728&(%;&9")2703#506/&605072:&%6B#":0.,%=&<0+&C2&6%2&5%23)%0728&#3&.)2$#&)0.)-F& "#?%26%2&1D@ &H%2()&,0+&(<5#")/F&1D&3#&9%2"5()2,&429()2,&9"0./&042&6%2&5%2()&,0+&,2&)"#?%F=&?/&3#(<0F&(%;&3#&60,?0"3)%2,& #39#5%236%2,&340&(%2?%2&.)/&5";.)&5/:0")#62,@ Je!li odpowiedzia"e! "TAK" na cho#by jedno z powy$szych pyta%, nie jeste! sam. To by"y najwi&ksze frustracje, z którymi sama si& kiedy! boryka"am tworz'c swoje CV. Je!li chcesz pozna# rozwi'zanie, które pomog"o mi i wielu innym, którym pomog"am zdoby# prac&, to mo$e by# bardzo wa$ny dla Ciebie list.
 • 4. O-">M#%#1%-8%&4#.*F1-#0(@<><->-C#@<-"%<-E#)-,*#*(4#G-#*->#,&,*-B#1FG><#,<D#("#<>>&89#>+1%D"%<#*@(1%-><+#23J####################### !*(#>+)@+G><-),%-#1FG><8-P & IJ0");3)%#56%+&1D&60&H/:%0"K&)#(<07&(<5#")#6/&#(#?%8.%2&9")2)2&:6%2L&Q&A+B#0(#"16;<-)#,*1(><-#B616#)+.(# 1-.16*-14#<#*(#%+1F@>(#@#"%<+A+89#0-1,(>+:>&89#)+.#<#+;->8)<#%+*16"><-><+P#@<"%<+A+B#*&,<M8-#234#)0<"*36%070:& %&5%2:&.)2$#&<")2?0&()*+0,-./:&9"0./=&C2?/&9")2+#60F&3#&)09"#()26%0&60&"#):#5;&"2+"*<0./,6-J#R+B# *-G#?(;+*-#"(C@<+"8%-><-#@#<5#")26%*&1D&60&)0:>5%26%2J#2(#@<D8-)4#)+.(#9(/.A#4#$#@<-B#)+.<-#)0(03/& 9")2<50")06%0&%6B#":0.,%#*1%-?+#%+,*(,(@+E#@#234#?/&597/6-F&?2)5%236%2&60&"2+"*<2">5#(1+%#B+B# +504%M+0.,2&%&3#85%03.)26%2&5&()+#426%*&)&*:%2,;<6#8.%&<5#")26%0&1DJ#5F@><-G#B+B#"6G-#"(C@<+"8%-><-# <#1-%6:*+*&#@#%"(?&@+><6#%+01(,%-L#>+#1(%B(@D#1-.16*+8&)>M#01%-%#23#":+#,+B-)#,<-?<-#S#@#01%-8<@<-L,*@<-# "(#@<-:6#(,F?#(T-16)M8&89#0("(?>M#0(B(8J#R(G-#*-G#2<D#%+<>*-1-,(@+E4#G-#23#,*@(1%(>-#@#(0+18<6#(#01(;1+B# <#>+1%D"%<+#23#>+#'&B<+1#,M#?0"3)#&3#?")2&#.26%062&9")2)&:2623C2">5&)0<"*36%0,-./.AJ # '<D.,%(CE#0(1+"#23#"+)-#*6%<>&#1FG>&89#,6;-,*<<#%B<+>#@#234#%#.*F1&89#@,%&,*.<-#0(@<><->-C#@&.(1%&,*+E# 1F@>(8%-C><-J#U#"16;<-)#,*1(>&#01(;1+B#23#>+#'&B<+14#30,2&1%&NGO!OP&+4*.)#5/.A&%&+#6+"2<6/.A&+"#+>5=& +<>"/.A&*.)/()&(%;&"0)&60&)05()2&%&(<#(*,2()&9")/&+0C3/:&+#42,6/:&1DJ#2(#*(#(%>+8%+#":+#2<-?<-V# P6%2,&.A0#(*=&70<5#8F&(<#(#506%0&<2$#&.)2$#&(%;&*.)/()=&<5#")/()&?0"3)%2,&9")2+#6*,-.2=&032+50<62& %&(9>,62&1D&%&#(<0<2.)6%2&)5%;+()0()&()06(2&60&#36%2(%26%2&(*+.2(*J & '"#$"0:&IJ0");3)%#56%+&1D&60&H/:%0"K&,2(<&<#&90+%2<&*"#):0%.#6/.A&60");3)%=&+<>"2&(%;&605)0,2:& *)*9276%0,-J#/WQ((.#%+@<-1+#*&:.(#<>T(1B+8)-#><-%?D">-#"(#,*@(1%-><+#23J#=+.#0?/8&:>$7&(9;3)%F&"0.)2,&.)0(& 60&9406#506%*&(5#,2$#&1D&6%C&.)/<06%*J#X("+*.(@(#"(,*+><-,%#,-1<D#Q&()+#426%#5/.A&2R:0%4%=&+<>"2&9#:#$-& 1%&5/.%(6-F&,2().)2&5%;.2,&)&2R?##+0#<#9#3<")/:0,-&S5#,-&:#</50.,;&5&()*+06%0&9"0./&5&9#.)-<+#5/:& #+"2(%2J#U+0-@><A+B#*-G#B>F,*@(#01%&.A+"F@4#@<%6+:<%+8)<#*-;(#8(#<#)+.#>+:-G&#%1(?<E#(1+%#"("+*.(@(# 60,6#5()2&5)#"/&)5/.%;(+%.A&1DL # YK+1%D"%<(@><.#23#>+#'&B<+1Z#*.)/&5()/(<+%2$#&.#&9#<")2?*,2()&5%23)%2F&#&<5#")26%*&1DJ# O-,*#*(#.(B0:-*>&#01%-@("><.#"(#,*@(1%-><+#,.6*-8%>-;(#23#W&6%2&:*(%()&+*9#50F&,*C&6%.)2$#&5%;.2,J
 • 5. #O+.#,*@(1%&E#)-">(#%"+><-#@#234#.*F1-#><-#0(%@(:<#1-.16*-1(@<#,06C8<E#%#(8%6#=@()-;(#23V #O+.#,T(1B6A(@+E#8-:#%+@("(@&#@#234#G-?&#><-#?1%B<-E#1(,%8%-><(@(#8%&#)+.#;(A(,A(@>&#89@+:<0<D*+V #2(#@0<,+E#@#>+;AF@.6[*&*6:-#23V #O+.#,01+@<E#@1+G-><-4#G-#)-,*-C#<"-+:>&B#.+>"&"+*-B#>+#,*+>(@<,.(4#>+@-*#)-C:<#><-#,0-A><+,%#HII#@&B+;+LV #O+.#%+<>*1&;(@+E#01+8("+@8D4#?&#%+8%MA#2<D#@<"%<-E#)+.(#<"-+:>-;(#.+>"&"+*+#>+#,*+>(@<,.(4#(#.*F1-#,<D# 6?<-;+,%#<#(,(?D4#.*F1M#R]^$#0(%>+EV #2(#*(#)-,*#01(N:#@#23#(1+%#%"+><-#0(%&8)(>6)M8-4#.<-"&#<#)+.#)-#1(?<E4#G-?&#01%-.(>+E#"(#%+01(,%-><+# >+#1(%B(@DV #'#.*F1-)#(,(?<-#0<,+E#234#G-?&#@&@1%-E#@<D.,%&#@0A&@#>+#("?<(18DV #O+.#%+*6,%(@+E#8%+,#?-%#01+8&#@#23V #O+.#6A(G&E#*1-CE#@#23#(,(?&#0(8%M*.6)M8-)#+#)+.#@#23#"(C@<+"8%(>-;(#01+8(@><.+V #O+.<-#,-.8)-#23#,M#>+)@+G><-),%-#<#8(#0(@<>>(#?&E#0<-1@,%-4#G-?&#@%?6"%<E#6@+;DV #O+.#6B<-C8<E#%")D8<-4#G-?&#@0A&>ME#>+#0("C@<+"(B(CE#1-.16*-1+V #$:-#,*+>(@<,.#<#(?(@<M%.F@#0("+@+E#@#23V #O+.#"(.(>+E#,-:-.8)<#(?(@<M%.F@4#G-?&#><-#%+>6"%<E#<#6A+*@<E#("?<F1V #2(#B&C:<#1-.16*-1#.<-"&#@<"%<#=@()-#23V #K+)01(,*,%&#,0(,F?#>+#@<%6+:>-#@&1FG><-><-#23V #O+.#T(1B+*(@+E#23#<#"(?<-1+E#_8%8<(>.<_V O+.#,.1(<E#234#.*F1-#0(B(G-#%"(?&E#%+01(,%-><-#>+#1(%B(@D#@#,01+@<-#01+8&4#;"&#898-,%#+@+>,(@+E4# 01%-?1+>G(@<E#,<D4#01%-.@+:<N.(@+E4#,%6.+,%#01+8&#0(#01%-1@<-#8%&#0<-1@,%-)#01+8&#+#)+.#;"&#898-,%#*&:.(#%B<-><E# N1BDV T0+&)"#?%F&1D&3#(<#(#5062&3#&S5#%.A&:0")2U&,0+&%&9#<")2?&9"0.#305./&R&1D&60&H/:%0"@
 • 6. !"#$%&'()*+,-./' 01*+23'!"4"5%+ !"#$%"&'()#*+,-.+/(+,0&12%,3(/-#+2+/(4-,(/-(+ 56+'+&4(1$-7+&+89(12."2-&'/-0+56/(:%*-(1;4<=>+ ?"%@+&"+"('/(+/-#+4-,()#*+@("/#?&+56+-+/-#+2/()#*+ (037(</%$A+31#/"B';+C&2(+3%*+/-#+'-#"2-()#*>+D(0+ 4&'-//&+'%?<E"(F+56+"<(+4&312#G+1#0173($D-+ *-."2%/(1&"&'#D; HI#03%+412#1&,)%+*&D#+&$2#0-'(/-(;+J&,0&/(<#+,01&D&/#+ 56+4&2'&<-)&+*-+D7@+'+4-#1',2%*+4&"#DK$-7+ 2(0'(<-L0&'(F+,-.+"&+L/()7+1#0173($D-+ /(+,3(/&'-,0(+'+MHNO;+ C&<#$(*+,2$2#12#>+-+@%$2.+',2%,30-*+,70$#,B';$
 • 7. VJ0,?0"3)%2,&50"<#8.%#50&?/70&340&:6%2&92"(92+</50& #(#?/&"2+"*<*,-.2,L&1);(<#&6%2&,2(<&#.)/5%(<2&340&60(=& ,0+&9#(<")2$0&60()2&1D&"2+"*<2"&WXY&Z&"2+"*<0.,0& 9")/9#:%60&V.)0"6-&(+")/6+;V[L !)%;+*,;&)0&9")/,0)62=&9#*.)0,-.2&%6B#":0.,2& #"0)&#+0)06-&9#:#.L&OB2+<&:*"#506/V R&]2.A ! VOR?##+&5/.)2"9*,-.#&#9%(*,2&+#42,62&+"#+%&9%(06%0& 1DL&T2(<&9")2,")/8.%2&609%(06/&%&9")/,2:6%2&(%;&)&6%2$#& +#")/(<0L&H237*$&:6%2&,2(<&<#&60,429()/&2R?##+& 60&<2:0<&<5#")26%0&1D=&+<>"/&60&9"053;& ,2(<&9")/30<6/LV R&^40 V_5%2<6/&%&609"053;&9")/30<6/&9")25#36%+& VT0+&(<5#")/F&2B2+</562&1DV&&WE[&)2&5)$4;3>5& 9"0+</.)6/.A=&5()/(<+%2&9#<")2?62&%6B#":0.,2& )2?"062&#"0)&5/,086%#62&+40"#56%2&%&#?"0)#5#& 5&,236/:&:%2,(.*L N).)2")2&9#42.0:K R&P#6%+0 ! Wiecej referencji na stronie CVnaWymiar,pl
 • 8. /012342567859$-.$80$':;501$<$*1=>$?6$%0; @<58A?1B9?0C D!09$A?7612:E$ FGF9?:78F$-.HI &:J648567:$ 9B1A$;05K67: '261:$L$%20>K68:$ 27:M53A95MN$-.
 • 9. 7 KLUCZOWYCH kroków tworzenia CV w EBOOKU – specjalnie opracowa"am 7 kroków, co do których odkry"am, i$ s' konieczne, by przedstawi# osob& w najbardziej zwi&z"y i przekonuj'cy sposób. Te kroki s' proste i krótkie (oko"o 1 strony opisu ka$dy) ale bardzo WA(NE i sprawdzone. Wielu klientów powiedzia"o mi, $e ju! po zastosowaniu pierwszego kroku sami siebie widz" inaczej. Ka$demu krokowi w ebooku towarzysz' dok#adne wskazówki i przyk#ady, jak zrobi# to o czym pisz& oraz jak dokona$ zmian w istniej"cych CV na przyk#adzie ró!nych przypadków, problemów i b#%dów CV (t.j. dziury w CV czy nadmiar informacji). Zamie!ci"am te$ ca"o!ciowy PRZYK&AD CV PRZED I PO ZMIANIE. Aby Ci jeszcze bardziej u"atwi# prac& nad CV dostaniesz te! nowoczesne i biznesowe SZABLONY CV, które pokrywaj' si& z wszystkimi krokami z ebooka. Mo$esz sam wybra# najbardziej odpowiedni i wype"nia# go równolegle z czytaniem e-booka. Dzi&ki temu nim sko%czysz czyta# e-booka, b&dziesz mie# gotowe CV. Dodatkowo przygotowa"am, PAKIET WZORÓW CV, które zosta"y opracowane na podstawie zwyci%skich CV moich klientów CVnaWymiar na zamówienie. Wzory te obrazuj' ca"o!ciowe zastosowanie metodologii na ró$nych profilach zawodowych. Mog' by# cennym )ród"em inspiracji. Co wi&cej, s' to najnowsze wzory CV jakie istniej" na rynku. Co za tym idzie odnosz' si& wi&c do najnowszych wymogów rynku pracy. Program jest skonstruowany tak, aby! zacz"# SZYBKO, bez uczenia si% kupy teorii. Mo$esz zacz'# szybko robi'c pierwszy draft CV w niespe"na godzin& podczas czytania e-booka. To dlatego, bo wierz&, $e jest krytyczne, by zacz'# dzia"a# natychmiast i szybko dosta# wymarzon' prac&. Wzory & Szablony
 • 10. Program jest równie$ zaprojektowany tak, $e dostaniesz te$ pog"&bion' wiedz&. Przez pierwszy tydzie% od zakupu b&dziesz dostawa# ode mnie KURS MAILOWY, który pomo!e Ci wyci"gn"$ jeszcze wi%cej z materia#ów startowych. Kurs mailowy przybli$y specyfik& pracy rekrutera i poka$e jak si& w ni' wpisa# ze swoim CV; na przyk"adach poka$e jak dokona# doboru zdj&cia do CV; odpowie na najcz&!ciej zadawane pytania takie jak, co z zainteresowaniami w CV. Je!li uznasz, $e chcesz pozna# dog"&bnie pod"o$e ca"ego systemu, to b&dziesz móg" te$ prze!ledzi# )ród"owe linki podane w materia"ach. Kurs mailowy podtrzyma te$ motywacj& w tworzeniu CV i szukaniu pracy na pocz'tkowym etapie. KURS MAIL-OWY Marcin ! Marek Idziecki Dziennikarz telewizyjno-prasowy ze specjalizacj# w tematyce zagranicznej i ekonomicznej Telefon: 501 705 900 Marek Idziecki Dziennikarz telewizyjno-prasowy ze specjalizacj# w tematyce zagranicznej i ekonomicznej Telefon: 501 705 900 E-mail: m.idziecki@gmail.com Adres: ul. Pruszkowska 9, 09-322 Warszawa E-mail: m.idziecki@gmail.com Adres: ul. Pruszkowska 9, 09-322 Warszawa Profil kompetencyjny •Ponad 9 lat do!wiadczenia dziennikarskiego (telewizja, radio, prasa) • Specjalizacja dziennikarska w ekonomii i polityce mi"dzynarodowej (ponad 550 materia#ów telewizyjnych i artyku#ów opublikowanych w mediach krajowych i mi"dzynarodowych) • Zarz$dzanie projektem medialnym (organizacja pracy zespo#u ENG i SNG). Realizacja i wydawanie programów na %ywo i relacji z wydarze& •Trener umiej"tno!ci medialnych dla kadry zarz$dzaj$cej w biznesie, administracji publicznej i ambasadorów • Bieg#y j"zyk angielski (bie%$ce publikacje w j"zyku angielskim w m.in. XXX Magazine. Do!wiadczony w t#umaczeniach Magister Filologii Angielskiej •Bieg#y j"zyk polski (sprawowanie nadzoru nad dziennikarzami pisz$cymi po polsku o sprawach zagranicznych) • Szybka adaptacja do zmieniaj$cy si" warunków, miejsc i kultur Do!wiadczenie zawodowe Dziennikarz dzia"u zagranica - Korpo Kampania (Portal internetowy);! od IV 2011 Zadania: • Analiza sytuacji spo#eczno-politycznej Felietonista - Expats; Londyn" od IV 2011 Zadania: • Wydarzenia dotycz$ce wydarze& zagranicznych maj$ce wp#yw na Polsk" i Polaków Reporter ekonomiczny - The XXX Magazine; Londyn "" od IX 2010 Zadania: •Analiza sytuacji gospodarczej krajów europejskich i poza europejskich pod k$tem inwestycji zagranicznych' Dziennikarz - Telewizja Polska"" "" "" od VIII 2006 Zadania: • Reporter i wydawca programów: ekonomicznych - Pls, W!asne zdanie; relacji na %ywo (wydarzenia zwi$zane z tragedi$ w Sole&sku; spo#ecznych - Z daleka a z bliska; dokumentalnych - Notacje; kulturalno-rozrywkowych - Oprawa TVP Seriale, Kawa czy herbata! ' !!!! ! 1/2 WorldNews Dzia! Personalny Ul. Skarbka Gór 5 65- 030 Warszawa Data 12-01-30 Szanowni Pa"stwo: W nawi!zaniu do informacji ze strony www.worldnews.com/jobs chc" z#o$y% swoj! kandydatur" na stanowisko KIEROWNIK ODDZIA&U POLSKIEGO w Warszawie (Symb. RE/PL/EUR). Postanowi#em z#o$y% swoj! ofert" poniewa$, spe#niam wszystkie wymagania przedstawione w og#oszeniu. W szczególno'ci mam do'wiadczenie w polsko-i angloj"zycznych mediach mi"dzynarodowych. Przez ponad 9 lat pracy dziennikarskiej mia#em mo$liwo'% poznania specyfiki ró$nych mediów, przede wszystkim telewizji. Praca dla Telewizji Polskiej (TVP) - najwi"kszej stacji w Polsce - da#a mi mo$liwo'% przygotowywania materia#ów dziennikarskich o sprawach polskich i zagranicznych po polsku. Równolegle, dzi"ki wspó#pracy z zagranicznymi mediami, pisa#em o sprawach polskich i zagranicznych po angielsku. To wszystko pozwoli#o mi naby% bieg#o'% tworzenia materia#ów informacyjnych poprzedzonych analiz! przyczyn i skutków wydarze(. W efekcie, zakres moich obowi!zków poszerzy# si" do roli wydawcy audycji telewizyjnych. W tym samym czasie rozwin!#em w#asn! dzia#alno'% komercyjn! zwi!zan! z produkcj! filmów korporacyjnych i prowadzeniem szkole( medialnych. Oba projekty wymaga#y ode mnie organizacji pracy zespo#u, dzia#ania pod presj! i mobilno'ci. W czasie pracy dziennikarskiej wielokrotnie odwiedzi#em nie tylko niemal wszystkie kraje europejskie, ale tak$e wi"kszo'% kontynentów. Perspektywa po#!czenia moich pasji jakimi s! dziennikarstwo i podró$e dodatkowo motywuje mnie do pracy w Worldnews. W razie dodatkowych pyta( prosz" o kontakt. B"dzie mi te$ bardzo mi#o spotka% si" z Pa(stwem. Dzi"kuj" za po'wi"cony czas i uwag". Z powa$aniem, Marek Idziecki Marek Idziecki Telefon: 501 705 900 E-mail: m.idziecki@gmail.com Adres: ul. Pruszkowska 9, 09-322 Warszawa Profil kompetencyjny •Ponad 9 lat do!wiadczenia dziennikarskiego (telewizja, radio, prasa) • Specjalizacja dziennikarska w ekonomii i polityce mi"dzynarodowej (ponad 550 materia#ów telewizyjnych i artyku#ów opublikowanych w mediach krajowych i mi"dzynarodowych) • Zarz$dzanie projektem medialnym (organizacja pracy zespo#u ENG i SNG). Realizacja i wydawanie programów na %ywo i relacji z wydarze& •Trener umiej"tno!ci medialnych dla kadry zarz$dzaj$cej w biznesie, administracji publicznej i ambasadorów • Bieg#y j"zyk angielski (bie%$ce publikacje w j"zyku angielskim w m.in. XXX Magazine. Do!wiadczony w t#umaczeniach Magister Filologii Angielskiej •Bieg#y j"zyk polski (sprawowanie nadzoru nad dziennikarzami pisz$cymi po polsku o sprawach zagranicznych) • Szybka adaptacja do zmieniaj$cy si" warunków, miejsc i kultur Do!wiadczenie zawodowe Dziennikarz dzia"u zagranica - Korpo Kampania (Portal internetowy);! od IV 2011 Zadania: • Analiza sytuacji spo#eczno-politycznej Felietonista - Expats; Londyn" od IV 2011 Zadania: • Wydarzenia dotycz$ce wydarze& zagranicznych maj$ce wp#yw na Polsk" i Polaków Reporter ekonomiczny - The XXX Magazine; Londyn "" od IX 2010 Zadania: •Analiza sytuacji gospodarczej krajów europejskich i poza europejskich pod k$tem inwestycji zagranicznych' Dziennikarz - Telewizja Polska"" "" "" od VIII 2006 Zadania: • Reporter i wydawca programów: ekonomicznych - Pls, W!asne zdanie; relacji na %ywo (wydarzenia zwi$zane z tragedi$ w Sole&sku; spo#ecznych - Z daleka a z bliska; dokumentalnych - Notacje; kulturalno-rozrywkowych - Oprawa TVP Seriale, Kawa czy herbata! ' !!!! ! 1/2 Ze wzgl&du na to, $e w wielu rekrutacjach nadal wymagane s' list motywacyjne dostaniesz ode mnie w pakiecie dwa bezp"atne bonusy. WZÓR LISTU MOTYWACYJNEGO oraz BONUS 2 SZABLON LISTU MOTYWACYJNEGO, zgodny ze stylistyk" CV na Wymiar. Dzi&ki temu, w razie potrzeby stworzysz zgrany wizualnie komplet dokumentów. Jest to szablon, na którym tworz& listy klientom indywidualnym CVnaWymiar na zamówienie. Wzór listu z kolei stworzy"am dla uczestników szko"y i praktyki Zdob'd) prac& MARZE*!, któr' prowadz&.
 • 11. 0123453678069":;"01"8<=612 !""#"$%&'()*+% Marek Idziecki Dziennikarz telewizyjno-prasowy ze specjalizacj# w tematyce zagranicznej i ekonomicznej Telefon: 501 705 900 Marek Idziecki Dziennikarz telewizyjno-prasowy ze specjalizacj# w tematyce zagranicznej i ekonomicznej Telefon: 501 705 900 E-mail: m.idziecki@gmail.com Adres: ul. Pruszkowska 9, 09-322 Warszawa E-mail: m.idziecki@gmail.com Adres: ul. Pruszkowska 9, 09-322 Warszawa Profil kompetencyjny • Ponad 9 lat do!wiadczenia dziennikarskiego (telewizja, radio, prasa) • Specjalizacja dziennikarska w ekonomii i polityce mi"dzynarodowej (ponad 550 materia#ów telewizyjnych i artyku#ów opublikowanych w mediach krajowych i mi"dzynarodowych) • Zarz$dzanie projektem medialnym (organizacja pracy zespo#u ENG i SNG). Realizacja i wydawanie programów na %ywo i relacji z wydarze& • Trener umiej"tno!ci medialnych dla kadry zarz$dzaj$cej w biznesie, administracji publicznej i ambasadorów • Bieg#y j"zyk angielski (bie%$ce publikacje w j"zyku angielskim w m.in. XXX Magazine. Do!wiadczony w t#umaczeniach Magister Filologii Angielskiej • Bieg#y j"zyk polski (sprawowanie nadzoru nad dziennikarzami pisz$cymi po polsku o sprawach zagranicznych) • Szybka adaptacja do zmieniaj$cy si" warunków, miejsc i kultur Do!wiadczenie zawodowe Dziennikarz dzia"u zagranica - Korpo Kampania (Portal internetowy);! od IV 2011 Zadania: • Analiza sytuacji spo#eczno-politycznej Felietonista - Expats; Londyn" od IV 2011 Zadania: •Wydarzenia dotycz$ce wydarze& zagranicznych maj$ce wp#yw na Polsk" i Polaków Reporter ekonomiczny - The XXX Magazine; Londyn "" od IX 2010 Zadania: • Analiza sytuacji gospodarczej krajów europejskich i poza europejskich pod k$tem inwestycji zagranicznych' Dziennikarz - Telewizja Polska"" "" "" od VIII 2006 Zadania: • Reporter i wydawca programów: ekonomicznych - Pls, W!asne zdanie; relacji na %ywo (wydarzenia zwi$zane z tragedi$ w Sole&sku; spo#ecznych - Z daleka a z bliska; dokumentalnych - Notacje; kulturalno-rozrywkowych - Oprawa TVP Seriale, Kawa czy herbata! ' !!!! ! 1/2 WorldNews Dzia! Personalny Ul. Skarbka Gór 5 65- 030 Warszawa Data 12-01-30 WorldNews Dzia! Personalny Ul. Skarbka Gór 5 65- 030 Warszawa Data 12-01-30 Marek Idziecki Telefon: 501 705 900 E-mail: m.idziecki@gmail.com Adres: ul. Pruszkowska 9, 09-322 Warszawa Szanowni Pa"stwo: W nawi!zaniu do informacji ze strony www.worldnews.com/jobs chc" z#o$y% swoj! Szanowni Pa"stwo: W nawi!zaniu do informacji ze strony www.worldnews.com/jobs chc" z#o$y% swoj! kandydatur" na stanowisko KIEROWNIK ODDZIA&U POLSKIEGO w Warszawie (Symb. RE/PL/EUR). Postanowi#em z#o$y% swoj! ofert" poniewa$, spe#niam wszystkie wymagania przedstawione w og#oszeniu. W szczególno'ci mam do'wiadczenie w polsko-i kandydatur" na stanowisko KIEROWNIK ODDZIA&U POLSKIEGO w Warszawie (Symb. RE/PL/EUR). Postanowi#em z#o$y% swoj! ofert" poniewa$, spe#niam wszystkie wymagania przedstawione w og#oszeniu. W szczególno'ci mam do'wiadczenie w polsko-i angloj"zycznych mediach mi"dzynarodowych. Przez ponad 9 lat pracy dziennikarskiej mia#em mo$liwo'% poznania specyfiki ró$nych angloj"zycznych mediach mi"dzynarodowych. Przez ponad 9 lat pracy dziennikarskiej mia#em mo$liwo'% poznania specyfiki ró$nych mediów, przede wszystkim telewizji. Praca dla Telewizji Polskiej (TVP) - najwi"kszej stacji w Polsce - da#a mi mo$liwo'% przygotowywania materia#ów dziennikarskich o sprawach polskich i zagranicznych po polsku. Równolegle, dzi"ki wspó#pracy z zagranicznymi mediami, mediów, przede wszystkim telewizji. Praca dla Telewizji Polskiej (TVP) - najwi"kszej stacji pisa#em o sprawach polskich i zagranicznych po angielsku. To wszystko pozwoli#o mi naby% bieg#o'% tworzenia materia#ów informacyjnych poprzedzonych analiz! przyczyn i skutków wydarze(. W efekcie, zakres moich obowi!zków w Polsce - da#a mi mo$liwo'% przygotowywania materia#ów dziennikarskich o sprawach polskich i zagranicznych po polsku. Równolegle, dzi"ki wspó#pracy z zagranicznymi mediami, pisa#em o sprawach polskich i zagranicznych po angielsku. To wszystko pozwoli#o mi naby% bieg#o'% tworzenia materia#ów informacyjnych poprzedzonych analiz! przyczyn i skutków wydarze(. W efekcie, zakres moich obowi!zków poszerzy# si" do roli wydawcy audycji telewizyjnych. W tym samym czasie rozwin!#em w#asn! dzia#alno'% komercyjn! zwi!zan! z produkcj! filmów korporacyjnych i prowadzeniem szkole( medialnych. Oba projekty wymaga#y ode mnie organizacji pracy zespo#u, dzia#ania pod presj! poszerzy# si" do roli wydawcy audycji telewizyjnych. W tym samym czasie rozwin!#em w#asn! i mobilno'ci. W czasie pracy dziennikarskiej wielokrotnie odwiedzi#em nie tylko niemal wszystkie kraje dzia#alno'% komercyjn! zwi!zan! z produkcj! filmów korporacyjnych i prowadzeniem szkole( medialnych. Oba projekty wymaga#y ode mnie organizacji pracy zespo#u, dzia#ania pod presj! i mobilno'ci. W czasie pracy dziennikarskiej wielokrotnie odwiedzi#em nie tylko niemal wszystkie kraje europejskie, ale tak$e wi"kszo'% kontynentów. Perspektywa po#!czenia moich pasji jakimi s! dziennikarstwo i podró$e dodatkowo motywuje mnie do pracy w Worldnews. W razie dodatkowych pyta( prosz" o kontakt. B"dzie mi te$ bardzo mi#o spotka% si" europejskie, ale tak$e wi"kszo'% kontynentów. Perspektywa po#!czenia moich pasji jakimi s! dziennikarstwo i podró$e dodatkowo motywuje mnie do pracy w Worldnews. W razie dodatkowych pyta( prosz" o kontakt. B"dzie mi te$ bardzo mi#o spotka% si" z Pa(stwem. Dzi"kuj" za po'wi"cony czas i uwag". Z powa$aniem, Marek Idziecki z Pa(stwem. Dzi"kuj" za po'wi"cony czas i uwag". Z powa$aniem, Marek Idziecki Marek Idziecki Telefon: 501 705 900 E-mail: m.idziecki@gmail.com Adres: ul. Pruszkowska 9, 09-322 Warszawa Profil kompetencyjny • Ponad 9 lat do!wiadczenia dziennikarskiego (telewizja, radio, prasa) • Specjalizacja dziennikarska w ekonomii i polityce mi"dzynarodowej (ponad 550 materia#ów telewizyjnych i artyku#ów opublikowanych w mediach krajowych i mi"dzynarodowych) • Zarz$dzanie projektem medialnym (organizacja pracy zespo#u ENG i SNG). Realizacja i wydawanie programów na %ywo i relacji z wydarze& • Trener umiej"tno!ci medialnych dla kadry zarz$dzaj$cej w biznesie, administracji publicznej i ambasadorów • Bieg#y j"zyk angielski (bie%$ce publikacje w j"zyku angielskim w m.in. XXX Magazine. Do!wiadczony w t#umaczeniach Magister Filologii Angielskiej • Bieg#y j"zyk polski (sprawowanie nadzoru nad dziennikarzami pisz$cymi po polsku o sprawach zagranicznych) • Szybka adaptacja do zmieniaj$cy si" warunków, miejsc i kultur Do!wiadczenie zawodowe Dziennikarz dzia"u zagranica - Korpo Kampania (Portal internetowy);! od IV 2011 Zadania: • Analiza sytuacji spo#eczno-politycznej Felietonista - Expats; Londyn" od IV 2011 Zadania: • Wydarzenia dotycz$ce wydarze& zagranicznych maj$ce wp#yw na Polsk" i Polaków Reporter ekonomiczny - The XXX Magazine; Londyn "" od IX 2010 Zadania: • Analiza sytuacji gospodarczej krajów europejskich i poza europejskich pod k$tem inwestycji zagranicznych' Dziennikarz - Telewizja Polska"" "" "" od VIII 2006 Zadania: • Reporter i wydawca programów: ekonomicznych - Pls, W!asne zdanie; relacji na %ywo (wydarzenia zwi$zane z tragedi$ w Sole&sku; spo#ecznych - Z daleka a z bliska; dokumentalnych - Notacje; kulturalno-rozrywkowych - Oprawa TVP Seriale, Kawa czy herbata! ' !!!! ! 1/2 $,+-./ `2?/&)0+*9%F&)2(<05& +4%+6%,&4%6+&9#6%C2,& 4*?&52,3a&60b& 555L1D60H/:%0"L94 )0+703+0& G6(<"*+<0C&)">?R<#R(0: Wzory & Szablony KURS MAIL-OWY Marcin !

Related Documents