NR SPECJALNY / GRUDZIEŃ 2012 egzemplarz bezpŁatny ...
BIZNES ...
na półmetku ...
komunikacja ...
ZDROWIE ...
rada powiatu ...
12 13
wiadomości z powiatu ...
POWIATOWY URZĄD PRACY W OŚWIĘCIMIU www.pup.oswiecim.pl ...
Nasz powiat nr1
Nasz powiat nr1
Nasz powiat nr1
Nasz powiat nr1
of 13

Nasz powiat nr1

Published on: Mar 3, 2016
Published in: News & Politics      


Transcripts - Nasz powiat nr1

  • 1. NR SPECJALNY / GRUDZIEŃ 2012 egzemplarz bezpŁatny Wicestarosta Przewodniczący Rady Starosta Oświęcimski Zbigniew Starzec Powiatu w Oświęcimiu Józef Krawczyk Jarosław JurzakW NUMERZE: Najlepsi przedsiębiorcy...... str. 2 Placówka edukacyjna na miarę XXII wieku...... str. 11 Wyższy standard w Powiatowym Szpitalu...... str. 8
  • 2. BIZNES inwestycje Największą część kosztów związa- pewne, że obwodnica, która w znacz- 137 tys. zł przekaże Województwo Ma- nych z przeprowadzeniem prac pro- nym stopniu odciąży ruch na drogach łopolskie. Z kolei Powiat Oświęcimski jektowych pokryje Województwo Ma- Oświęcimia i sąsiednich gmin powsta- wyłoży na projekt ponad 80 tysięcy łopolskie oraz Starostwo Powiatowe nie. Starosta Oświęcimski podpisał złotych. Reszta kosztów została po- w Oświęcimiu. Przygotowania mają się umowę z Zarządem Województwa dzielona pomiędzy Miasto Oświęcim, zakończyć w ciągu najbliższego roku. Małopolskiego, na mocy której strony Chełmek, Kęty oraz Przeciszów. postanawiają wspólnie przygotować Wspomniana obwodnica będzie do realizacji zadanie inwestycyjne. miała swój początek w Oświęcimiu - Szczegóły umowy zobowiązują na rondzie, stanowiącym skrzyżo- strony do przygotowania wszelkich wanie ulic: Chemików, Olszewskiego wymaganych materiałów, opracowa- i Fabrycznej. Obwodnica będzie się nia pełnej dokumentacji projektowej pokrywać z ulicą Chemików, następnie wraz z pozyskaniem niezbędnych będzie przebiegać nowymi terenami decyzji, opinii i uzgodnień koniecz- po wschodniej stronie cmentarza ko- nych do realizacji budowy obwodnicy munalnego. W dalszej części przetnie – zaznacza Józef Krawczyk, Starosta linię kolejową Oświęcim – Skawina, Oświęcimski. a następnie rzekę Wisłę oraz ulicę Nad- Droga Współpracy Regionalnej w znacznym stopniu odciąży ruch w Oświęcimiu Inwestorem zadania jest Wojewódz- wiślańską w sołectwie Bobrek (gmina two Małopolskie. Po przetargu war- Chełmek) i połączy się z drogą DW 933Starosta oświęcimski Józef Krawczyk w gronie wyróżnionych „Orłem Biznesu” przedsiębiorców Jest szansa, że ciężki sprzęt pojawi się tość zadania wynosi blisko 550 tys. (Chrzanów-Jastrzębie) za kościołem Lider Biznesu Małopolski Zachodniej rozwój technologii chroniących środo- na terenach objętych inwestycją już zł. Połowę tej kwoty stanowią środki w sołectwie Bobrek. Łączna długośćto konkurs organizowany przez Cen- wisko połączony z ekspansją bizneso- w 2014 roku. z budżetu państwa w ramach Oświę- oświęcimskiej obwodnicy ma wynieśćtrum Biznesu Małopolski Zachod- wą na terenie kraju i za granicą, dzięki Na tę wiadomość mieszkańcy Zie- cimskiego Strategicznego Programu 5 kilometrów.niej Sp. z o.o. wraz z m.in. Starostwem której spółka poszerza zakres i obszar mi Oświęcimskiej czekali od lat. To już Rządowego na lata 2012-2014. BliskoPowiatowym w Oświęcimiu, który ma swojej działalności, stając się liczącymna celu wyróżnienie przedsiębiorstw udziałowcem w rynku oferowanych no stosowne porozumienie odbyło sięmogących stanowić wzór do naślado- przez siebie usług. w maju.wania i przyczyniających się do roz- W kategorii: przedsiębiorstwo małe Przekazaną przez rząd pulę środ-woju gospodarczego Małopolski i średnie - nagrodę specjalną Starosty ków Powiat Oświęcimski przeznaczy Oświęcimskiego otrzymała Fabryka Marszałek Marek Sowa gratuluje Liderom Biznesu na przebudowę dróg - ul. Obozo- Małopolski Zachodniej Maszyn i Urządzeń OMAG Sp. z o.o. wej, ul. Nojego oraz drugiego etapu W tej kategorii Kapituła Nagrody doce- ul. Tysiąclecia w Oświęcimiu. Zmoder- niła zaangażowanie sponsorskie firmy nizowana zostanie również ul. Pilata w licznie inicjatywy na rzecz miesz- Pieniądze zostaną przeznaczone w ds. OSPR Włodzimierzem Karpińskim i Olszewskiego - II etap remontu - kańców Powiatu Oświęcimskiego oraz dużej mierze na inwestycje drogowe. oraz Wojewodą Małopolskim Jerzym oraz droga powiatowa łącząca Babice efektywną mobilność przedsiębior- Spotkanie z pełnomocnikiem rządu Millerem, podczas którego podpisa- z Harmężami – II etap. Dzięki rządowej stwa w dostosowaniu się do zmien- pomocy powstanie również Centrum nych wymogów ekonomiczno-gospo- Edukacyjno-Sportowe przy Powia- darczych. towym Zespole Nr 2 Szkół Ogólno-Zachodniej. Celem przedsięwzięcia W kategorii: przedsiębiorstwo mikro kształcących Mistrzostwa Sportowego Przedsiębiorcy wyróżnieni przez Centrum Biznesujest również promocja regionu jako - „Orłem Biznesu” została uhonoro- Małopolski Zachodniej i Technicznych w Oświęcimiu. Uchwałędogodnego obszaru do inwestowa- wana Grupa MAROX S.C. Firmę wy- dotyczącą realizacji czwartego etapunia i prowadzenia działalności go- różniono za prowadzenie działalno- OSPR przyjętego przez rząd podjęłaspodarczej. ści gospodarczej w zakresie rozwoju już Rada Powiatu w Oświęcimiu pod- Z kolei nagroda specjalna Starosty energooszczędnych, nowoczesnych czas nadzwyczajnej sesji, która odbyłaOświęcimskiego „Orzeł Biznesu” i przyjaznych środowisku naturalnemu się 15 maja 2012 roku. W sumie, w ra-przyznawana jest wyróżniającym się technologii oświetlenia, czym spółka mach ostatniego rozdania funduszyfirmom z terenu Powiatu Oświęcim- wpisuje się w propagowaną przez Sta- z OSPR rząd wyłożył z budżetu 33 mlnskiego. rostwo Powiatowe w Oświęcimiu ideę zł., które zostaną podzielone między: W kategorii: przedsiębiorstwo duże oszczędzania energii, wykorzystywa- Powiat Oświęcimski (10 mln zł), Gminę- nagroda została przyznana firmie nia odnawialnych źródeł energii oraz Oświęcim (11 mln zł), Miasto Oświęcim W części artystycznej wydarzenia zaśpiewałyChemoserwis - Dwory S.A. Kapituła, ochrony środowiska naturalnego. dziewczyny z zespołu The Chance, znane (ponad 7 mln zł), oświęcimską uczelnięna czele której stoi starosta oświęcim- z programu X-Factor (4 mln zł), oraz Urząd Marszałkowskiski Józef Krawczyk wyróżniła spółkę za Podpisanie porozumienia w sprawie OSPR (1 mln zł).2 3
  • 3. na półmetku na półmetku Regionalnej, która miałaby swój po- czątek w Oświęcimiu i łączyłaby się z autostradą A-4 w miejscowości Jeleń niedaleko Jaworzna. Warto podkre- ślić, że zagadnienie to wpisane jest w program subregionalny wojewódz- twa małopolskiego i w części sfinan- to wiedzą - po problemach tyskiego sowane będzie z Oświęcimskiego szpitala korzysta bardzo duża liczba Strategicznego Programu Rządowe- pacjentów ze Śląska.... go. Nie zapominajmy, że w sprawie dostępności komunikacyjnej Powiatu ...Ale mieszkańcom sąsiedniego wciąż trwa batalia o S-1. Tutaj niestety powiatu bieruńsko-lędzińskiego, nie możemy się pochwalić sukcesa- który swojego szpitala nie posiada mi, ponieważ sprzeciw części miesz- wciąż chyba bliżej do Tychów, czy W 2011 roku strażacy z Oświęcimia wprowadzili się do nowej strażnicy kańców powoduje, że do tej pory nie Katowic niż Oświęcimia? przedsiębiorstw. Pewnie sporo praw- i dalej z Sosnowcem. Dziś nie wyobra- mamy ustalonej trasy przebiegu drogi dy jest również w tym, że kryzysu aż żam sobie sytuacji, gdy pociąg, który ekspresowej. Gdy z kolei weźmiemy Zdarza się, że powiaty, zwłaszcza te, tak bardzo nie odczujemy, ponieważ jest częścią strategii zrównoważonego pod uwagę południową część Powia- które powstały stosunkowo niedawno jesteśmy z natury oszczędni. Przecięt- transportu dojedzie jedynie do Bie- tu Oświęcimskiego trzeba zaznaczyć, są „niekompletne”. Brakuje tam po- ny mieszkaniec Europy Zachodniej czy runia Nowego. Szynobus przejeżdża- że przyjęliśmy pomysł budowy jeszcze wiatowego szpitala, powiatowej ko- Amerykanin przez lata nie przejmował jący trasę z Tychów do Oświęcimia jednej drogi, która zaczynałaby się na mendy straży pożarnej czy chociażby się tym, że żyje na kredyt i niespłacając w niewiele ponad 30 minut, za prze- zatorszczyźnie, dalej przecinałaby po- powiatowego urzędu pracy. Dlatego jednego, zaciągał kolejny. Przeciętny - jak w tym przypadku - Powiat Oświę- Polak bierze jeden kredyt i sumiennie cimski świadczy usługi na zewnątrz. go spłaca każdego miesiąca. A powra- To jest dla nas szansa, którą może- cając do kryzysu. W Powiecie się go nie my wykorzystać i zaprezentować, że boimy. Nasza sytuacja finansowa jest jakość usług w naszym szpitalu jest bardzo dobra. Środków finansowych co najmniej na tym samym, a często nam nie zabraknie. Powiem więcej. i wyższym poziomie niż w wielu ślą- Na przyszły rok proponujemy Radzie skich i małopolskich szpitalach. Czę- Powiatu podwojenie środków na in- sto zdarza się również, iż nasi strażacy westycje. wyjeżdżają do pożarów i wypadków w Bieruniu czy Lędzinach, ponieważ Bezrobocie w Powiecie Oświęcim-Połowa kadencji obecnego Zarządu konkretnie na pytanie - postawiliśmy mogą tam dojechać szybciej niż wozy skim sięga 13 procent. Z kolei w Ty-Powiatu minęła. na bezpieczeństwo mieszkańców strażackie z Tychów. W tym konkret- chach stopa bezrobocia to zaledwieW 2010 roku nowo wybrany wi- w powiecie. Byliśmy jednym z pierw- nym przypadku najważniejsza jest 5 procent. Pan jako pierwszy mówi Nowoczesne szynobusy, z których korzystają już mieszkańcy Powiatu są jednym z kluczowych elementów zróżnicowanego transportucestarosta Zbigniew Starzec po- szych powiatów w Polsce, który uru- doskonała koordynacja działań służb dzisiaj wprost o zintensyfikowaniuwiedział: „Dajcie nam trochę chomił SMS-owy system ostrzegania ratowniczych dwóch województw. działań zmierzających do otwar- jazd którym zapłacimy około 4 zł bę- wiat wadowicki i kończyła się na auto-czasu - szansę, by się wykazać przed niebezpieczeństwami, jak ano- Pamiętajmy, że w zeszłym roku nasi cia zachodniej części Małopolski dzie strzałem w dziesiątkę. Kolejnym stradzie A-4 w okolicach Alwernii.i na półmetku będzie można mó- malia pogodowe czy podwyższone strażacy przeprowadzili się do nowo- na wschodnią część Śląska i często krokiem powinien być projekt „Parkwić co się udało zrobić w powiecie, stany wód w rzekach. Obecnie w sys- czesnej komendy powiatowej, na któ- spotyka się Pan z władzami Tychów & Ride”, czyli sedno zróżnicowanego Na koniec trzeba wspomniećna co mamy jeszcze czas, a z czym temie mamy zalogowanych ponad rą wraz z miastem Oświęcim nie szczę- oraz tamtejszymi środowiskami transportu - duży, poziomowy par- o kolejnym problemie, który do-nie zdążymy”. Dziś wiemy, że spła- 4 tysiące mieszkańców, a ta liczba dziliśmy środków. Na całą inwestycje, biznesowymi. To kierunek, gdzie king w sąsiedztwie dworca PKP, gdzie tyczy nie tylko nas, a jest nim niżta 12 mln zł niesłusznie naliczonej wciąż wzrasta. Nasze priorytety to która w sumie kosztowała 14 mln zło- Powiat powinien dzisiaj skierować mieszkańcy Powiatu będą mogli zo- demograficzny. Szkoły walcząsubwencji dobiega końca. Pomi- także bezpieczeństwo zdrowotne, tych, przeznaczyliśmy 2,5 mln złotych. część sił i środków? stawić swoje pojazdy i z tego miejsca o uczniów, część placówek jest za-mo znacznego obciążenia budżetu dlatego w sąsiedztwie powiatowego pociągiem lub autobusem dostać się mykana lub łączona. Jakie są dzia-spłatą, która stanowiła 35 procent szpitala wybudowaliśmy nowoczesne Ekonomiści i znawcy tematu Nasz rynek pracy długo jeszcze nie na Śląsk lub w stronę Krakowa. łania Powiatu w tym kierunku?dochodów Powiatu, w zeszłym roku lądowisko, które pozwala pilotowi ostrzegają przed 2013 rokiem, będzie tak konkurencyjny jak ten pow kasie starostwa udało się zaosz- medicoptera wylądować w każdych w którym mamy silniej niż do tej wschodniej części Śląska. Tutaj nie ma ...I w ten sposób przeszliśmy do naj- Uważam, że pomimo niżu demogra-czędzić 1 mln zł. Co jeszcze można warunkach atmosferycznych i o każ- pory odczuć echa światowego kry- miejsca na polemikę, a jedynie na dzia- większego problemu Powiatu czyli ficznego, wyniki jakie osiągają naszeuznać za sukces na półmetku ka- dej porze. Lądowisko kosztowało nas zysu. Powiat Oświęcimski stawi czo- łania ułatwiające mieszkańcom nasze- komunikacji. szkoły wciąż są niezłe. Nierzadko zda-dencji? ponad 480 tysięcy złotych. Jednak aby ła kryzysowi, czy wprowadzi reżim go Powiatu szybkie dotarcie do zakła- walność matur czy egzaminów zawo- na etapie tej pierwszej i często najważ- budżetowy czekając na lepsze cza- dów pracy w Tychach czy Bieruniu. To prawda. Mamy mocno niewydolny dowych kształtuje się na poziomie stuJózef Krawczyk Starosta Oświę- niejszej pomocy udzielanej pacjentowi sy? Musimy nadrobić stracony czas i bar- układ komunikacyjny. Węzłem gordyj- procent, więc nie boimy się, że ucznio-cimski: Wspólnym sukcesem Zarządu spełnić najwyższe standardy, za kwo- dziej konkretnie niż do tej pory włą- skim jest zakorkowana stolica Powiatu wie zaczną wybierać szkoły pozaPowiatu w Oświęcimiu i Rady jest nie- tę blisko 5,5 mln zł zmodernizowany Minione lata pokazały, że Polacy po- czać się w idee, które na Śląsku już się - Oświęcim. Dlatego postanowiliśmy naszym Powiatem. Dzisiejszy rynekwątpliwie udana współpraca. Nasza, został Szpitalny Oddział Ratunkowy, trafili stawić czoła kryzysowi. Kiedy sprawdziły. Dlatego z niecierpliwością odkurzyć stare projekty obwodnicy pracy potrzebuje fachowców, dlategowydawać by się mogło wielu osobom, a całkiem niedawno przebudowany Europa czeka na kolejne następstwa czekamy na dalsze decyzje związane Oświęcimia i wprowadzić pomysł w postawiliśmy na 4-letni projekt mo-„egzotyczna” koalicja PO-PiS to na- został również blok operacyjny w na- światowego kryzysu, w Polsce z roku z realizacją pomysłu Szybkiej Kolei Re- życie. Chcemy wybudować arterię dernizacji kształcenia zawodowego,prawdę zgrany duet. Odpowiadając szym szpitalu, z którego - nie wszyscy na rok wzrasta liczba małych i średnich gionalnej, łączącej Tychy z Katowicami komunikacyjną - Drogę Współpracy który wart jest 7,5 mln złotych.4 5
  • 4. komunikacja inwestycje pie można wyświetlić wiele warstw, wzbogacona jest o informacje o pla- którymi są obiekty użyteczności pu- nach zagospodarowania przestrzen- blicznej, służby zdrowia, kultury czy nego – dodaje Wiesław Kmak. urzędy – tłumaczy Wiesław Kmak, kie- i Nowym. Początkowo pomysł zakła- rownik Biura Spraw Obronnych i Zarzą- Całkowita wartość projektu to dał wykorzystanie do tego celu torów, dzania Kryzysowego oświęcimskiego 3.583.940,28 zł tys. zł, z czego dofinan- które przebiegają przez teren kopalni Starostwa Powiatowego. – W serwisie sowane ze środków europejskich wy- „Piast”. Ostatecznie okazało się to nie- została również stworzona zakładka niosło 2.542.615,01 tys. zł. możliwe ze względu na zbyt dużą ilość dla turysty i inwestora. Pierwsza z nich przetaczanych tam pociągów towaro- zawiera informacje o hotelach, bazie Geoportal dostępny jest pod wych. Budowa kilku kilometrowego, noclegowej, obiektach gastronomicz- adresem: dwutorowego odcinka torów to koszt nych i instytucjach kultury. Druga zaś www.geoportal.powiat.oswiecim.pl rzędu 20 mln zł. Szanse na szybkie Geoportal ułatwi mieszkańcom rozwiązanie tego problemu pojawiły wgląd w swoje działki, turystom za- się w czasie spotkania roboczego po- oferuje poznanie zabytków Ziemi święconego Szybkiej Kolei Regional- Oświęcimskiej, a inwestorom wskaże nej, które pod koniec kwietnia tego tereny z aktualnymi planami zagospo- roku odbyło się w tyskim magistracie. darowania przestrzennego w gminach. Wtedy to Andrzej Massel, podsekre- W ramach przedsięwzięcia w budyn- tarz stanu w Ministerstwie Transportu kach urzędów gmin zainstalowano zaoferował wsparcie finansowe dla także specjalne infokioski, które uła-Efekt modernizacji peronów Szybkiej Kolei Regionalnej na Śląsku. Fot. Marek Proszak przedsięwzięcia. twią dostęp do systemu. W tym roku pojawiła się szansa - Warto zaznaczyć, że w czterech Ostatni raz o Szybkiej Kolei Regio-zamiast podróżować samochodem, największych spółkach działających nalnej dyskutowano w gronie eksper- Mieszkańcy Powiatu Oświęcimskie-lepiej postawić na kolej, gdyż bilet na na terenie Fiat Auto Poland pracuje tów rynku kolejowego w czasie debaty go mogą za pośrednictwem Geopor-pociąg z Oświęcimia do Tychów może łącznie 653 pracowników z terenu Po- zorganizowanej na początku paździer- talu obejrzeć swoje działki na mapiekosztować mniej niż 4 zł. Pierwszy po- wiatu Oświęcimskiego, z czego 430 to nika w Tychach przez tygodnik „Kurier powstałej ze zdjęć lotniczych wyko-ciąg Szybkiej Kolei Regionalnej może sami mieszkańcy Oświęcimia. Z kolei nanych w 2009 roku, sprawdzić klasęwjechać na Ziemię Oświęcimską już Kopalnia Węgla Kamiennego „Piast” gruntu oraz budynki zgodnie z ewi-w 2015 roku. w Bieruniu zatrudnia ponad 1800 osób dencją gruntów budynków. – Na ma- W 2011 roku z inicjatywy prezyden- z terenu Powiatu. Górników z Oświę-ta Tychów Andrzeja Dziuby na terenie cimia jest blisko 750.Kopalni Węgla Kamiennego „Piast”w Bieruniu odbyło się pierwsze spo-tkanie, którego celem było przywróce-nie połączenia kolejowego pomiędzyTychami i Bieruniem. Wtedy też zrodził Etatowy Członek Zarządu Andrzej Skrzypińskisię pomysł, by linię kolejową prze- przybliżał korzyści płynące z przedłużenia trasydłużyć do Oświęcimia. W tej sprawie Szybkiej Kolei Regionalnej do Oświęcimiapodpisano list intencyjny. Pierwszy W sumie 58 uczestników z pięciu gmin, miasta Oświę- elektrycznej. Ważne jest, by nie mylić tego porozumie-z założonych celów jest już realizowa- cim oraz Starostwa Powiatowego zaakceptowało treść nia z tańszą dystrybucją prądu - to wyłącznie przetargny. W styczniu 2013 roku Szybka Kolej porozumienia w sprawie przeprowadzenia postępowa- na dostawę energii.Regionalna dotrze do Bierunia Sta- nia i udzielenia zamówienia publicznego na zakup ener- Najwięcej, bo ponad 288 tysięcy złotych (czyli ponadrego. Teraz przyszedł czas na kolejny – Musimy dać szansę na migrację gii elektrycznej. 27 procent mniej niż dotychczas) zaoszczędzi Miastokrok - przedłużenie trasy szynobusu zarobkową mieszkańcom nie tylko Oświęcim, które zużywa najwięcej energii elektrycznejdo Bierunia Nowego i dalej Oświę- Powiatu Oświęcimskiego. W prze- w całym powiecie oświęcimskim. Na drugim miejscucimia. ciwnym wypadku w żaden sposób pod względem oszczędności będzie Starostwo Powia- Jak duże jest natężenie ruchu po- nie będziemy konkurencyjni dla du- towe w Oświęcimiu wraz ze swoimi jednostkami. Tutajmiędzy Powiatem Oświęcimskim, żych metropolii – podkreślił Starosta oszczędności sięgną ponad 229 tysięcy złotych (18,5 pro-a Bieruniem i dalej Tychami najlepiej Oświęcimski. – Jestem pewien, że Starosta Józef Krawczyk z wizytą u zastępcy cent). Trzecie pod względem zużycia energii są Brzesz-widać na drodze krajowej nr 44. Gene- współpraca zachodniej części Mało- Prezydenta Tychów Mieczysława Podmokłego cze. Dzięki wspólnemu zakupowi prądu w kasie gminyralny Pomiar Ruchu przeprowadzony polski ze wschodnią częścią Śląska jest pozostanie blisko 120 tysięcy złotych (15,8 procent).w 2010 roku wykazał, iż przez Babice dla nas kluczem do rozwoju. Dlatego Kolejowy”. Wśród zaproszonych gości – Projekt pokazał, że warto działać razem – podkre-w Gminie Oświęcim dziennie przejeż- tę szansę musimy wykorzystać – dodał znaleźli się m.in. przedstawiciele Pol- Na przystąpienie do pomysłu grupowego zakupu śla Maria Pędrak, zastępca prezydenta Oświęcimia. – Todżało ponad 17 tysięcy samochodów. Józef Krawczyk. skich Linii Kolejowych, Urzędu Trans- energii elektrycznej zdecydowały się: Gmina Chełmek, czego być może nie bylibyśmy w stanie dokonać w poje-Dziś te dane zapewne są mało aktu- Aby mówić o Szybkiej Kolei Regio- portu Kolejowego, Kompanii Węglo- Zator, Oświęcim, Brzeszcze, Polanka Wielka, miasto dynkę, udało się dzięki wspólnej inicjatywie. Jesteśmy naalne, gdyż powszechnie wiadomo, że nalnej z Oświęcimia do Tychów po- wej oraz dyrekcja Fiat Auto Poland Oświęcim oraz Starostwo Powiatowe. etapie konstruowania budżetu, dlatego każda złotówkaz roku na rok liczba samochodów na trzeba jednak wybudować połączenie w Tychach i Danone Sp. z o.o. Najistotniejsza korzyść płynąca z porozumienia to jest dla nas ważna – dodaje Maria Pędrak.polskich drogach wzrasta. kolejowe pomiędzy Bieruniem Starym oszczędność kosztów bieżących opłat za zużycie energii6 7
  • 5. ZDROWIE wydarzenia Wykonano salę przygotowania leka- rzy oraz sale opatrunków gipsowych. W skład obszaru obserwacji wchodzi pomieszczenie z czterema łóżkami i stanowiskiem pielęgniarskim. Warto dodać, że w ramach inwesty- cji zakupiono i zamontowano nowo- czesny sprzęt i aparaturę medyczną. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, w budżecie Powiatu Oświęcimskiego zaplanowano kwotę 300 tys. zł z przeznaczeniem na wy- konanie zasilania rezerwowego, czyli agregatu prądotwórczego dla Szpi-Szpitalny Oddział Ratunkowy wyposażony w profesjonalną aparaturę medyczną tala Powiatowego w Oświęcimiu, któ- „Przebudowa i wyposażenie Szpi- Szpitalny Oddział Ratunkowy bez- ry w sumie kosztował 760 tysięcy zło-talnego Oddziału Ratunkowego wraz pośrednio połączony jest z Izbą Przy- tych – inwestycja zostanie zakończonaz modernizacją lądowiska ZZOZ jęć. Posiada kryty podjazd dla karetek, w grudniu 2012r.Oświęcim”- to z pewnością najwięk- z którego prowadzą dwa wejścia, jed-sza inwestycja zrealizowana w ciągu no do obszaru segregacji medycznej, Powiat Oświęcimski sfinansowałostatnich dwóch lat. Oddział został rejestracji i przyjęć a drugie do po- również w połowie zakup videoga-gruntownie przebudowany i wyposa- mieszczenia dekontaminacji. stroskopu z torem wizyjnym, któ- Prezes Fundacji Pomnika - Hospicjum Miastu Oświęcim Helena Wisła w towarzystwie m.in byłego więźnia i aktora śp. Augusta Kowalczyka oraz Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowiczażony w nowoczesny sprzęt kosztem rego wartość całkowita wyniosła stoponad 5 milionów złotych. W ramach tysięcy złotych. Nowoczesne urządze- W drugiej połowie czerwca tego roku na terenie Pomni- gniew Starzec i dodał. - To Państwo swoją pracą pokazuje-inwestycji wykonano nowoczesne nie pozwala w profesjonalny sposób ka - Hospicjum Miastu Oświęcim zarząd i rada Fundacji po- cie, że można każdego dnia dawać cząstkę siebie tym naj-lądowisko, które umożliwia prawi- zdiagnozować schorzenia układu po- dziękowali wszystkim tym, którzy przyczynili się do budo- bardziej potrzebującym, których często w pośpiechu dniadłową obsługę śmigłowców sanitar- karmowego. — Do naszego szpitala wy oświęcimskiego hospicjum. Z okazji otwarcia obiektu nie zauważamy.nych w porze dziennej i w nocy. Na trafia wielu pacjentów potrzebujących na potrzeby hospicjum został przekazany specjalistyczny W piętrowym obiekcie znajduje się oddział stacjonarnejinwestycję tę powiat przekazał dotację gastroskopii, dlatego staramy się, aby ambulans, którego zakup sfinansował międzynarodowy opieki hospicyjnej, poradnia medycyny paliatywnej, biuraw wysokości ponad 480 tysięcy zło- lecznica posiadała nowoczesny sprzęt Rotary Club. oraz 22 łóżka dla pacjentów. Budowę Pomnika-Hospicjumtych. Obecnie tabor karetek Zespo- medyczny - mówi wicestarosta Zbi- - Dzisiaj jest szczególny dzień, który w swoisty sposób Miastu Oświęcim udało się zakończyć dzięki wsparciu fi-łu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Obecna sala zabiegowa i gipsownia gniew Starzec i dodaje. - Zależy nam wieńczy dorobek Fundacji. Nie byłoby to możliwe, gdyby nansowemu wielu darczyńców. Inicjatywę tę wsparły m.in.liczy siedem samochodów, w tym zostały przeprojektowane tak, aby na tym, aby nasz szpital stale się roz- nie oddanie wielu ludzi, a w szczególności pana Augusta rządy Włoch, Niemiec i Szwajcarii, a także Polski. Japoniadwa ambulanse rezerwowe. zapewnić wygodny wjazd pacjenta. wijał i coraz bardziej się specjalizował. Kowalczyka oraz pani Prezes Fundacji Pomnika - Hospicjum przekazała środki na wyposażenie. Starostwo Powiato- Dlatego korzystamy z każdej możliwo- Miastu Oświęcim Heleny Wisły. Wytrwałą pracą realizowa- we w Oświęcimiu wsparło budowę hospicjum kwotą ści, aby pomóc placówce. liście krok po kroku wizję stworzenia hospicjum. To dzieło 150 tysięcy złotych oraz przekazało grunt pod budowę dane nam jest dzisiaj oglądać – zaznaczył wicestarosta Zbi- obiektu. Ale to nie koniec planów i inwestycji. Przed Zespołem Opieki Zdrowotnej stoją kolejne wyzwania, a należy do nich głównie: „Przebudowa Pawilo- nu nr 2 dla potrzeb Centrum Reha- bilitacji oraz Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy wraz z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej oraz zespo- łu poradni i pracowni specjalistycz- nych”. Tę inwestycję przewidziano do realizacji w latach 2013-2016. W bu- dżecie Powiatu zaplanowano na ten cel blisko 5 milionów złotych. W sumie inwestycja będzie kosztowała 14,4 mlnJeden z nowoczesnych ambulansów w oświęcimskim szpitalu „Oś Dobra” czyli rządy państw, dzięki pomocy którym udało się wybudować Wicestarosta Zbigniew Starzec podczas uroczystego otwarcia Hospicjum złotych. Hospicjum8 9
  • 6. rada powiatu inwestycje Mija połowa kadencji Rady cia etap II, Zwycięstwa w Oświęcimiu, „przebudować” sale dostosowując Powiatu w Oświęcimiu. Wielu dróg powiatowych w Kętach i Cheł- je do umieszczenia nowoczesnych mieszkańców oczekuje podsu- mku oraz ul. Podlesie w Przeciszowie. urządzeń będących podstawą prawi- mowania efektów pracy nowej rady. Strategicznym projektem o ogromnej dłowej rehabilitacji ucznia. – Niestety Sądzę jednak, że na poważne podsu- wadze dla Ziemi Oświęcimskiej jest sprzęt terapeutyczny, który obecnie mowania przyjdzie jeszcze czas i są przystąpienie do projektu budowy posiada placówka nie może zostać one dzisiaj przedwczesne. Efekty już „Drogi Współpracy Regionalnej – bu- wykorzystany w stu procentach, po- wykonanych w tej kadencji inwestycji dowy obwodnicy Oświęcimia”, która nieważ obiekty nie posiadają odpo- KAZIMIERZ HOMA są natomiast widoczne dla każdego umożliwi połączenie komunikacyjne wiednich pomieszczeń – akcentuje - czy to w zakresie modernizacji sieci z siecią dróg szybkiego ruchu. Nie wicestarosta. Wiadomo jak ważną drogowej na terenie całego Powiatu, mniej ważna będzie modernizacja rolę w rehabilitacji odgrywają również czy postępującej modernizacji Szpi- szkół w całym Powiecie, placówek ćwiczenia ruchowe w wodzie, dlatego Rodowity Oświęcimianin, ab- tala w Oświęcimiu, wybudowania opiekuńczo leczniczych w Grojcu nowa siedziba SOSW ma być wyposa- solwent Politechniki Krakowskiej Placówki Opiekuńczej dla dzieci w Kę- i Bobrku. Przebudowa pawilonu nr żona w basen. oraz studiów podyplomowych na tach, rozpoczęcia budowy Hali Spor- 2 dla potrzeb Centrum Rehabilitacji, Kolejne decyzje w sprawie nowej AE w Krakowie i AWF w Poznaniu, towej w Brzeszczach i wielu innych. Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy z Po- siedziby oświęcimskiego Specjalnego inżynier i menedżer Chemobu- Oprócz inwestycji Powiat realizuje doddziałem Chemioterapii Dziennej Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dowy Kraków S.A. w Oświęcimiu, zadania własne polegające na ogra- i poradni specjalistycznych w Szpita- Inwestycja z innowacyjnymi rozwią- potrzebach. – Wraz z dyrektorem pla- zapadały bardzo szybko. – Wyłonili- menedżer sportu, dyrektor MOSiR niczeniu bezrobocia i pobudzaniu lu Powiatowym w Oświęcimiu. Zmo- zaniami technologicznymi, salą gim- cówki Jackiem Polakiem oraz starostą śmy biuro projektowe, które przygo- Oświęcim 2002 - 2005, radny i prze- rozwoju gospodarczego, a także two- dernizowany zostanie również Dom nastyczną oraz basenem służącym Józefem Krawczykiem udaliśmy się towało dla nas kilka niesamowitych wodniczący Klubu PO w RM Oświę- rzeniu silnego ośrodka edukacyjnego, Dziecka w Oświęcimiu. Podkreślenia rehabilitacji na najwyższym poziomie z wizytą do jednej z niemieckich szkół, projektów, zmieniających myślenie cim 2006 - 2010, przewodniczący kulturowego i sportowego. Oczeku- w tym miejscu wymaga fakt dobrej kosztować będzie 45 mln zł. by zobaczyć jak funkcjonują tamtej- o szkole jako wyłącznie budynku, zarządu koła miejskiego PO RP jemy, że działania te będą zwiększać współpracy wszystkich radnych po- W październiku obchodzono jubi- sze specjalne ośrodki szkolno-wycho- a uwzględniających uczniów o specjal- w Oświęcimiu. poczucie bezpieczeństwa i poprawią wiatowych z opozycji i koalicji, bez leusz 50-lecia istnienia Specjalnego wawcze – mówi wicestarosta i dodaje. nych potrzebach. Następnie konsulto- komfort życia w naszym powiecie. której realizacja wielu zadań nie była- Ośrodka Szkolno-Wychowawczego waliśmy się dyrekcją i nauczycielami Przed nami następne dwa lata bu- by możliwa. w Oświęcimiu. Był to doskonały mo- ośrodka, by wybrać ten najbardziej dżetowe z kolejnymi inwestycjami. ment na podsumowanie funkcjonowa- odpowiedni – podkreśla Zbigniew Myślę, że dobrą informacją dla wszyst- Rada Powiatu w Oświęcimiu jest nia placówki edukacyjnej, która odgry- Starzec. kich będzie to, iż budżet na rok 2013 dobrym przykładem tego, że tocząc wa ogromną rolę w codziennym życiu Inwestycja kosztować będzie 45 mln w zakresie inwestycji sięga blisko 30 spory dotyczące wyboru najlepszych wielu mieszkańców Powiatu Oświę- zł. Wraz z niezbędnym wyposażeniem mln zł, a planowane zadania dotyczą rozwiązań dla mieszkańców Powiatu, cimskiego. Nauczyciele i wychowawcy jej koszt wzrośnie o dodatkowe 2 mln przebudowy następujących ulic: Ba- będąc jednocześnie reprezentantami szkoły - bardzo często osoby z najwyż- zł. Budynek będzie posiadał szkołę bice-Harmęże etap II, Grojeckiej na różnych światopoglądów i opcji po- szymi kwalifikacjami pedagogiczny- oraz część administracyjną. Dodat- Zaborzu, Bugajskiej i Granicznej w Za- litycznych potrafimy współpracować mi - wykształcili i pomogli wkroczyć kowo wydzielone zostaną - szkoła torze, Obozowej, Pilata i Olszewskie- i szanować się nawzajem w dorosłość osobom wielokrotnie po- podstawowa, gimnazjum oraz szko- go, Wysokie Brzegi, Nojego i Tysiącle- krzywdzonym przez los. ła przygotowująca do zawodu. – To Obecna siedziba SOSW składa się z pewnością będzie jedna z najno- z dwóch budynków. Jeden z nich mie- wocześniejszych szkół w Polsce. Nie ści się przy ulicy Kościelnej w Oświę- chciałbym ryzykować stwierdzenia, cimiu, drugi na oświęcimskim osiedlu że również w Europie – podkreśla Zbi- Zasole. – Obiekty te już dawno nie – Nie ukrywam, że starostę i mnie naj- gniew Starzec. spełniają standardów związanych bardziej zdziwiło to, że szkoła została Obecnie trwa intensywne szukanie z nauczaniem i terapią uczniów – za- wybudowana 20 lat temu, a posiada- rozwiązań mających sfinansować całe znacza wicestarosta Zbigniew Starzec. ła rozwiązania technologiczne jakich przedsięwzięcie. Starostwo Powiato- Nowa siedziba specjalnego ośrod- u nas wciąż brak. we w Oświęcimiu, przy swoich możli- ka to konieczność. Zarząd Powiatu Nowy budynek musi być przede wościach budżetowych może wyłożyć w Oświęcimiu zdecydował, że szkoła wszystkim parterowy, by żaden na ten cel od około 10 do 15 procent potrzebuje nowoczesnego budyn- z uczniów nie miał problemów z po- całej kwoty. – W kolejnym rozdaniu ku, podobnego do istniejących już ruszaniem się po obiekcie. Podstawą europejskich środków województwo w kilku miejscach w Polsce i będących takiego projektu są przede wszystkim małopolskie otrzyma 250 mln złotych standardem w Europie obiektów ce- duże, przestronne pomieszczenia, na takie właśnie cele. Myślę, że z nasząRada Powiatu w Oświęcimiu podczas pracy Prezydium Rady Powiatu. Od lewej siedzą: wiceprzewodniczący Adam Merta, chujących się innowacyjnością uła- które posiadają samodzielne ścia- determinacją, projektem i przychylno- przewodniczący Rady Jarosław Jurzak oraz wiceprzewodniczący Kazimierz Homa twiającą naukę uczniom o specjalnych ny pozwalające w szybkim tempie c.d na str. 1410 11
  • 7. 12 13
  • 8. wiadomości z powiatu sprawy społecznec.d ze str. 11 nych, a bliskość ulicy Olszewskiego przyszło nam na myśl, że tereny przy i Tysiąclecia niewątpliwie korzystnie PZ Nr 2 nie są terenami edukacyjnymi,ścią urzędu marszałkowskiego mamy wpływa na dostępność komunikacyj- a „zielonymi” – dodaje wicestarosta. –szansę na uzyskanie większościowego ną przyszłego obiektu. Warto również Stąd nasza prośba do Radnych Radydofinansowania – mówi Zbigniew Sta- wspomnieć niewielką odległość od Miasta i władz Oświęcimia o zmianęrzec i dodaje. – Obecnie poszukujemy obiektów sportowych oraz możliwość studium przeznaczenia działki na te-również mecenasa, który mógłby ob- wykorzystania infrastruktury powiato- reny edukacyjne. Teraz czekamy na za-jąć patronatem tę inicjatywę. Mamy wej „Dwójki” jak bieżna, czy Orlik. twierdzenie planu zagospodarowanianadzieję, że cel jakiemu służy inwe- przestrzennego – kończy Zbigniewstycja otworzy każde drzwi, pomoże Starzec.dzieciom i młodzieży wielokrotnie po-krzywdzonym przez los. Nowa siedziba Specjalnego Ośrod-ka Szkolno-Wychowawczego ma po-wstać w sąsiedztwie PowiatowegoZespołu nr 2 w Oświęcimiu. – Długoszukaliśmy odpowiedniego terenupod inwestycje, aż któregoś dnia, gdywraz z etatowym członkiem ZarząduPowiatu w Oświęcimiu AndrzejemSkrzypińskim wizytowaliśmy inwesty-cje prowadzone przy internacie PZ nr2, dostrzegliśmy działkę, która mogła-by być gruntem pod nowy ośrodek –tłumaczy Zbigniew Starzec. Teren ten - Jedyny problem jaki napotkaliśmyjest własnością Powiatu, znajduje się to miejscowy plan zagospodarowaniaw sąsiedztwie parku i terenów zielo- przestrzennego dla tego terenu. Nie Starosta oraz minister w trakcie briefingu prasowego Władysław Kosiniak-Kamysz przy- blem jest mi doskonale znany. Wystą- wersje związane z tym dokumentem jechał do Starostwa Powiatowego piłem już do Ministerstwa Finansów przedstawiła Elżbieta Kos, dyrektor w Oświęcimiu, by zapoznać się z sy- o dodatkowe 500 mln zł. z przezna- Powiatowego Centrum Pomocy tuacją na tutejszym rynku pracy oraz czeniem na aktywizację osób bezro- Rodzinie w Oświęcimiu. – Założenia „Przy każdej wizytacji placówki byliśmy zgodni, że Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy potrzebuje szybkich poznać problemy jednostek samo- botnych. Te pieniądze do urzędów ustawy są słuszne, natomiast koszty zmian. Wychowawcy SOSW to wybitni specjaliści w swojej dziedzinie. Sporo do życzenia pozostawiają za to warunki rządowych odpowiedzialnych za re- miałyby trafić jeszcze w tym roku – za- funkcjonowania powołania zespo- lokalowe, w jakich obecnie przebiega rehabilitacja dzieci i młodzieży. Dzięki nowemu ośrodkowi, który będzie jed- alizację polityki społecznej. Debatę znaczył Władysław Kosiniak-Kamysz. łu pieczy zastępczej przy niewielkim nym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce i Europie osiągniemy nową jakość, która zapewni uczniom rozpoczęła Wiesława Drabek-Polek, Przy okazji minister podkreślił, że na wsparciu ministerstwa są zbyt duże – SOSW lepszy start w dorosłym życiu. Dziś już wiemy, że nowy ośrodek to nie marzenia, a konkretne plany”. dyrektorPowiatowegoUrzęduPracy dodatkowe środki będą mogły liczyć tłumaczyła Elżbieta Kos. w Oświęcimiu, która scharakteryzo- tylko te urzędy, które aktywnie potrafią wała problem bezrobocia w Powiecie pozyskiwać fundusze. Właśnie jednym Po debacie z przedstawicielami Oświęcimskim. Zwrócono uwagę na z takich urzędów, w opinii ministra, samorządów, która trwała ponad środki pieniężne Powiatowych Urzę- jest oświęcimski Powiatowy Urząd godzinę odbył się krótki briefing pra- Wicestarosta Zbigniew Starzec dów Pracy przeznaczanych na aktywi- Pracy. Kolejnym tematem debaty sowy. O korzyściach jakie dla Powia- zację osób bezrobotnych, które w tym była Ustawa o Wspieraniu Rodziny tu Oświęcimskiego płyną z wizyty „W kolejnym rozdaniu europejskich środków w województwie małopolskim największe szanse na uzyskanie dofi- roku są już na wyczerpaniu. – Ten pro- i Systemie Pieczy Zastępczej. Kontro- ministra wspomniał starosta Józef nansowania będą mieć duże projekty. To jest nasza szansa, by pozyskać większość kwoty pozwalającej wybudować Krawczyk. – Aktywnie uczestniczymy nową siedzibę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu. Jesteśmy zdeterminowani, by pierwszą w Związku Powiatów Polskich, a także łopatę pod budowę szkoły wbić w 2014 roku. Obecnemu Zarządowi Powiatu niestety nie uda się dokończyć budowy w Konwencie Starostów Małopolskich. ośrodka. To będzie zadanie dla naszych następców”. To tam wymieniamy się doświad- czeniami i staramy się rozwiązywać problemy, które często bez ministe- rialnego wsparcia byłyby niemożliwe. Cieszę się, że Pan minister mógł usłyszeć o problemach powiatu, które wyma- gają interwencji na wyższym szczeblu – mówił starosta Józef Krawczyk. „Warunki w jakich kształcimy uczniów dalece odbiegają od standardów. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy potrzebuje nowej siedziby. W poprzednich kadencjach Zarządu Powiatu skupiał się głównie na modernizacji lub bu- – Dzięki Państwa opiniom mogę zo- dowie nowych dróg. Po raz pierwszy w historii Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zdecydowało się na takie posunię- baczyć jak na samorządowym szcze- cie i tak dużą inwestycje”. blu wygląda realizacja zadań, które określamy w ustawach – odpowiedział minister.14 15
  • 9. POWIATOWY URZĄD PRACY W OŚWIĘCIMIU www.pup.oswiecim.pl EDUKACJA z głównych problemów jest naszym zdaniem wciąż zbyt małe zaangażo- wanie polskich związków sportowych w szkoły mistrzostwa sportowego. Ta forma, którą próbujemy opraco- wać zakłada większy udział związków w szkołach. Właśnie związek powinien brać odpowiedzialność za zawodnika, szczególnie na etapie sportu młodzie- żowego, gdy uczeń najsilniej kształtuje swoje umiejętności. Obecnie rozczłon- kowanie odpowiedzialności pomiędzy różne instytucje nie sprzyja rozwojowi zawodnika jakiego ostatecznie otrzy- W debacie wzięli udział dyrektorzy 9 tkanie, które zorganizowało Minister- mujemy w wieku seniorskim – przybli- szkół mistrzostwa sportowego, które stwo Sportu i Turystyki to wstęp do żyła minister Joanna Mucha. szkolą sportowców na terenie całe- poprawy jakość szkolenia, a także in- Zdaniem przedstawicieli szkół spor- go kraju. Nie zabrakło również przed- dywidualnej opieki nad sportowcami. towych i samorządowców problemem stawicieli samorządów jako organów – Spotykamy się tutaj wspólnie, by nie są jedynie popularne „PZS-y”. prowadzących dla tego typu placó- rozwiązać istniejące problemy i cieszyć W wielu szkołach mistrzostwa sporto- wek, delegatów Ministerstwa Edukacji się większą ilością sukcesów naszych wego występuje brak płynności prze- Narodowej na czele z podsekretarz sportowców na arenach międzynaro- chodzenia z jednego szczebla eduka- stanu Joanną Berdzik oraz prezesów dowych– zaznaczyła Minister Sportu cyjnego na kolejny. Często zdarza się, polskich związków sportowych. Spo- i Turystyki Joanna Mucha. – Jednym że dzieci uzdolnione sportowo przy- padkowo trafiają ze sportowej szkoły podstawowej do gimnazjum. W efek- cie tego młodzi sportowcy przecho- dzą z jednej dyscypliny sportowej na dyscyplinę zupełnie inną co sprawia, że nie mogą płynnie rozwijać swojego talentu w jednej dziedzinie. Wicestarosta Zbigniew Starzec, któ- ry przez lata zajmował się szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowoObrady Powiatowej Rady Zatrudnienia prowadzi przewodniczący Jerzy Płaszczyca wskazał również inne, jego zdaniem Była to kwota o wiele mniejsza od by po 50 roku życia, osoby będące równie ważne problemy. Jednymśrodków otrzymywanych w latach w szczególnej sytuacji na rynku pracy z nich jest brak spójności i sprecyzo-ubiegłych, co związane jest z deficy- oraz osoby zwolnione z pracy z przy- wanych kryteriów dotyczących szkole-tem budżetu państwa, skutkującym czyn nie dotyczących pracodawcy. nia dzieci i młodzieży. – Wciąż brakujemiędzy innymi zamrożeniem środków W ramach tych dodatkowych środków pozycji, która określa w stopniu ogól-Funduszu Pracy przeznaczanych na zrealizowano staże dla 488 osób, szko- nokrajowym liczbę i wymiar godzinwalkę z bezrobociem. Ze względu na lenia dla 177 osób, udzielono jednora- Minister Sportu i Turystyki Joanna Mucha wraz z Joanną Berdzik z Ministerstwa Edukacji na poszczególnych etapach szkoleniastosunkowo wysoki poziom bezrobo- zowe środki na podjęcie działalności młodych sportowców -tłumaczył wi-cia w Powiecie Oświęcimskim, urząd gospodarczej dla 114 osób, refundacje cestarosta i dodał. – Trenerzy w szko-pracy podejmował wszelkie działania kosztów wyposażenia lub doposaże- łach sportowych mają różną liczbęw celu pozyskania dodatkowych środ- nia stanowiska pracy dla 55 osób oraz godzin na różnych etapach cyklu szko-ków na aktywizacje osób bezrobot- roboty publiczne dla 19 osób. leniowego. To powoduje, że ucznio-nych. Działania te poskutkowały po- wie - rówieśnicy, którzy powinni iśćzyskaniem dodatkowych środków na określonym cyklem szkoleniowym sąrealizację 8 projektów o wartości 4,38 na różnych poziomach sportowych.mln zł. Prawie połowę tych środków Innym problemem, który wskazałstanowił projekt współfinansowany Zbigniew Starzec są właśnie pienią-ze środków Unii Europejskiej pozo- dze, a konkretnie wynagrodzenie na-stałą część stanowiło 7 programów uczycieli-trenerów.z rezerwy Ministra Pracy. Łączna kwo- – Ministerstwo Edukacji Narodowejta środków na aktywizację osób bez- oraz Ministerstwo Sportu i Turystykirobotnych w Powiecie Oświęcimskim powinny zmodyfikować Kartę Nauczy-w 2012 roku wynosi ponad 8 360 ciela w odniesieniu do osób uczących000 zł. Dzięki tym działaniom objęto i trenujących w szkołach sportowych –dodatkowo 853 osoby bezrobotne, zaakcentował wicestarosta.w tym osoby do 30 roku życia, oso- Debata w Warszawie była wstępem do poprawy efektywności szkolenia młodych sportowców16 17

Related Documents