Wybierz swój kierunek
Prawo, budownictwo, medycyna? Od maja większość
naszych uczelni będzie przyjmować chętnych
STR. 2
na...
02// Na studia Kurier Poranny
Czwartek, 30 kwietnia 2015
W
n a s z y m
m i e ś c i e
działawtej
chwili kil-
kanaście
u c z...
//03Na studiaKurier Poranny
Czwartek, 30 kwietnia 2015
N
auka przeważnie
trwa rok lub dwa
lata. W ofercie są
kierunki płat...
04// Na studia Kurier Poranny
Czwartek, 30 kwietnia 2015
CentrumNaukiiBiznesuŻak,ul.Św.Rocha6lok.15,tel.85746-08-40,85746-...
//05Na studiaKurier Poranny
Czwartek, 30 kwietnia 2015
S
tudia artystyczne
związane z kreacją,
estetykątopropozy-
cjadlamł...
06// Na studia Kurier Poranny
Czwartek, 30 kwietnia 2015
Poznaj szczegółową
ofertę białostockich
szkół wyższych.
Przedstaw...
//07Na studiaKurier Poranny
Czwartek, 30 kwietnia 2015
UniwersytetwBiałymstoku
ul.M.Skłodowskiej-Curie14
tel.857457000
www...
08// Na studia Kurier Poranny
Czwartek, 30 kwietnia 2015
Szkoły wyższe kuszą kandydatów
nowymi kierunkami i specjalnościam...
//09Na studiaKurier Poranny
Czwartek, 30 kwietnia 2015
REKLAMA W015030427B
WWW.WSFIZ.EDU.PL
PRAKTYCZNIE WSFIZ
AUTOPROMOCJA...
10// Na studia Kurier Poranny
Czwartek, 30 kwietnia 2015
REKLAMA W015035367A
//11Na studiaKurier Poranny
Czwartek, 30 kwietnia 2015
PROMOCJA W015035471A
Szukaj nas także na Facebooku:
www.facebook.co...
12// Na studia Kurier Poranny
Czwartek, 30 kwietnia 2015
REKLAMA W015034361A
of 12

Na studia

Dodatek na Studia
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Na studia

 • 1. Wybierz swój kierunek Prawo, budownictwo, medycyna? Od maja większość naszych uczelni będzie przyjmować chętnych STR. 2 na studia Praktyka jest najważniejsza To priorytet szkół policealnych. W Białymstoku działa ich kilkadziesiąt. STR. 3 Czwartek, 30 kwietnia 2015 Rekrutacyjna wiosna. Dołącz do studenckiej braci dodatek specjalny do „Gazety Współczesnej” i „Kuriera Porannego” REKLAMA W015035517A CODZIENNIE INNA PROMOCJA! RESTAURACJA WINCHESTER Białystok, ul. Grochowa 3, tel. 506 203 952 NOWY LOKAL W MIEŚCIE! Rabat studencki – 10% zniżki! Codziennie do lunchu – kawa/herbata gratis! Impreza cykliczna – karaoke w każdy czwartek Od godz. 9.00 zapraszamy na ŚNIADANIA www.winchester-restauracja.pl
 • 2. 02// Na studia Kurier Poranny Czwartek, 30 kwietnia 2015 W n a s z y m m i e ś c i e działawtej chwili kil- kanaście u c z e l n i publicznych i niepublicznych. Największą z nich jest Uniwer- sytet w Białymstoku. W no- wym roku akademickim chce przyjąćnastudiastacjonarneI, II stopnia oraz jednolite magi- sterskie łącznie 3805 osób. W swojej ofercie uczelnia ma blisko 30 kierunków studiów. Wachlarz jest bardzo szeroki. To m.in. biologia, prawo, kry- minologia, filologia angielska, fizyka, filologia polska, rosyj- ska,ekonomia,studiawschod- nie, matematyka. – Podstawowa rekrutacja rozpoczniesię12majaipotrwa do 2 lipca – przypomina Kata- rzyna Dziedzik, rzeczniczka Uniwersytetu w Białymstoku. Pierwszewynikirekrutacyj- ne zostaną ogłoszone 10 lipca. Wartopamiętać,żeuczelnia proponujeteżpłatnestudiasta- cjonarne w językach obcych. Na wydziale fizyki jest to na przykład fizyka medyczna, gdzie zajęcia odbywają się poangielsku.Natekierunkiza- pisy też rozpoczną się 12 maja. DzieńotwartynaUwBzaplano- wany jest na 22 maja. Medycyna,amoże budownictwo Wcześniej, bo 5 maja, zapisy przyszłychstudentówrozpocz- nie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kandydaci na kierunki lekarski, lekarsko- dentystycznyorazfarmacjębę- dą przyjmowani do 3 lipca. Sześćdnidłużejbędzieprowa- dzona rejestracja na pozostałe kierunkim.in.naanalitykęme- dyczną,zdrowiepubliczne,po- łożnictwo,kosmetologię.Wsu- mieuczelniaoferujeprzyszłym studentom 17 kierunków. – Na wszystkich trzech wy- działachkształcimyteżnastu- diach doktoranckich – dodaje Hanna Sarosiek, przedstawi- cielka uczelni. Przypomina, że 20 maja uczelnia zaprasza wszystkich chętnych na dzień otwarty na dziedzińcu Pałacu Branickich. Maturzyści mogli już zwie- dzić największą uczelnię tech- niczną w regionie – Politechni- kę Białostocką. Ta proponuje przyszłym studentom 27 kie- runków na siedmiu wydzia- łach.Tom.in.automatykairo- botyka, ekoenergetyka, inży- nieria środowiska, informaty- ka,turystykairekreacja,zarzą- dzanie, budownictwo. Rekru- tacja rozpocznie się 11 maja i potrwa do 2 lipca. –Planujemynabórnapozio- mie 2014 roku. Podczas rekru- tacji na rok akademicki 2015/2016nawydzialebudow- nictwa i inżynierii środowiska kandydacinaarchitekturękra- jobrazu nie będą musieli zda- wać egzaminu z rysunku od- ręcznego –mówiDorotaSawi- cka, rzeczniczka Politechniki Białostockiej. Dodaje,żenauczelnidziała około 60 kół naukowych, któ- remogąpochwalićsięniezwy- kłymi projektami. Kosmetologia, psychologia,ekonomia Ciekawe propozycje dla no- wych studentów mają też uczelnieniepubliczne.Kandy- datów już rekrutuje Wyższa SzkołaMedycznawBiałymsto- ku. W swojej ofercie ma takie kierunki jak fizjoterapia, kos- metologia, pielęgniarstwo. – Uczelnia nieustannie po- szerza i dostosowuje zarówno kierunki,jakiprogramstudiów dopotrzebrynkupracynietyl- kowPolsce,aleiEuropie–pod- kreślaZofiaDąbrowska,przed- stawicielkauczelni.Dodaje,że podstawowarekrutacjazakoń- czy się 31 sierpnia. Zaraz po długim weeken- dzie majowym zapisy kandy- datówrozpocznieNiepaństwo- waWyższaSzkołaPedagogicz- na. Przyszłych studentów za- prasza m.in. na psychologię i pedagogikę. Rekrutacja pot- rwa do końca wakacji. Ekonomięorazbezpieczeń- stwo i higienę pracy proponu- jezkoleiWyższaSzkołaEkono- miczna. Tu rejestracja kandy- datów rozpocznie się 1 czerw- ca i zakończy 30 września. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Kolejnaniepaństwowauczel- niatoWyższaSzkołaAdministra- cji Publicznej. Można tu studio- waćm.in.ekonomię,administra- cję,bezpieczeństwonarodowe. Zainteresowani finansami i zarządzaniem powinni przyj- rzeć się ofercie Wyższej Szkoły FinansówiZarządzania.Tapro- wadzirekrutacjędwa razywda- nym roku akademickim. Dla przyszłych studentów oznacza to, iż mogą rozpocząć studia od października lub od lutego. Zapisynasemestrjesiennyroz- poczną się 2 czerwca. Dzień otwarty na tej uczelni zaplano- wanyjestna30maja. W Białymstoku można też studiowaćwychowaniefizycz- ne.Tokierunek,któryproponu- je Wyższa Szkoła Wychowania FizycznegoiTurystyki.Termin składaniadokumentównastu- dia I-go stopnia mija 17 lipca. Z kolei Wyższa Szkoła Me- nedżerska będzie rekrutowała odczerwcadokońcawrześnia. Wswojejoferciemam.in.tury- stykę i rekreację. a ą bDzieńotwartyorganizowałajużPolitechnikaBiałostocka.Zostałonpołączonyzwielkąakcją:DziewczynynaPolitechniki. FOT.WOJCIECHWOJTKIELEWICZ Prawo, budownictwo, a może medycyna. Zapisz się na wymarzoną uczelnię ANakandydatówczekawBiałymstokukilkadziesiątkierunkówstudiów.Każdymożeznaleźćcośdlasiebie MartaGawina mgawina@poranny.pl REKLAMA W015032321A Rekrutacja UMB tel. 85 748 54 73 e-mail: brip@umb.edu.pl, www.umb.edu.pl WYBIERZ PRZYSZŁOŚCIOWY ZAWÓD MEDYCZNY ZdrowiePubliczne AnalitykaMedyczna DietetykaElektroradiologia FarmacjaFizjoterapia LekarskiLekarsko-Dentystyczny Kosmetologia LogopediazFonoaudiologią Pielęgniarstwo PołożnictwoRatownictwoMedyczne TechnikiDentystyczneDzień Otwarty 20 maja
 • 3. //03Na studiaKurier Poranny Czwartek, 30 kwietnia 2015 N auka przeważnie trwa rok lub dwa lata. W ofercie są kierunki płatne jak i darmowe. Podstawowy wa- runek przy rekrutacji to ukoń- czona szkoła średnia. Takie warunki proponują szkoły po- licealnepubliczneiniepublicz- ne. W Białymstoku jest ich kil- kadziesiąt. Ich oferta jest na- prawdę bogata i praktycznie dla każdego. Wiekniemażadnego znaczenia Przychodzą do nas ludzie w różnym wieku. To osoby, które szukają prace albo chcą się przebranżowić. Jeden za- wód bowiem za mało. Mamy też studentów, którzy łączą naukę konkretnego zawodu zkształceniem akademickim – wymienia Paweł Sędziak, ze szkoły Cosinus. Ta oferuje takie zawody jak asystentosobyniepełnospraw- nej,geodeta,opiekunkaśrodo- wiskowa,czyochronafizyczna osób i mienia. Nauka jest tu bezpłatna. – Najważniejsze dla nas zajęcia praktyczne – doda- je Paweł Sędziak. Praktyka jest priorytetem w większości szkół policeal- nych. Ich słuchacze uczą się przedewszystkimumiejętnoś- ci. – Mogą korzystać z najno- wocześniejszegosprzętuiurzą- dzeń. Kształcenie praktyczne odbywa się w laboratoriach, pracowniach szkolnych oraz w podlaskich placówkach me- dycznych,zktórymiszkołapo- siada umowy w sprawie orga- nizacji praktyk zawodowych – wymienia Zofia Dąbrowska, przedstawicielka Wyższej Szkoły Medycznej w Białym- stoku, która prowadzi akade- micką szkołę policealną. Prowadzone są tu takie za- wody jak technik farmaceu- tyczny, technik masażysta, te- rapeutazajęciowy,czytechnik usług kosmetycznych. – W zależności od kierunku czas trwania nauki wynosi od dwóch do czterech seme- strów – dodaje Zofia Dąbrow- ska. Medyczne zawody oferuje też Szkoła Policealna nr 1 Ochrony Zdrowia. Są wśród nich dietetyk, higienistka sto- matologiczna,technikmasaży- sta. Coś dla siebie w szkołach policealnych znajdą też osoby zainteresowane informatyką, czy transportem drogowym. Tenostatnizawódmożnazdo- być m.in. w szkole policealnej nr 4 przy ul. Świętojańskiej. W ofercie jest tu także technik mechaniklotniczy,czytechnik usług pocztowych i finanso- wych. Na ochronie osób fizycz- nych i mienia skupia się szko- ła O’CHIKARA przy ul. Legio- nowej. ZkoleiwCentrumKształce- niaUstawicznegoprzyulicyŻa- biejmożnazdobyćtakiezawo- dyjak:technikteleinformatyk, opiekunka w domu pomocy społecznej, technik pojazdów samochodowych. Rekrutacjabez świadectwadojrzałości Wiele szkół policealnych przyjmuje praktycznie przez cały rok.Inne robią nabory kil- ka razy w roku. Wiele placó- wek zacznie w najbliższym czasie rekrutację na wrześnio- we zajęcia. Szczegóły można znaleźć na stronach inter- netowychposzczególnychpla- cówek. Większość z nich pre- zentujemywdodatku„Nastu- dia”. Co ważne, przy rekrutacji do szkoły policealnej nie jest potrzebne świadectwo dojrza- łości. Trzeba mieć tylko ukoń- czonąszkołęśrednią.Todobre rozwiązaniedlaosób,którenie dostały się nawymarzone stu- dia lub nie zdały egzaminu dojrzałości. Nie muszą tracić roku. Można go poświęcić na zdobycie konkretnego za- wodu. Szkoły policealne to także dobre rozwiązanie dla osób starszych,któremuszązmienić zawód lub zdobyć dodatkowe kwalifikacje wymagane przez pracodawcę. a ą bWAkademickiejPolicealnejSzkoleMedycznejwBiałymstokumożnam.in.zdobyć zawód:technikusług kosmetycznych. FOT.POLICEALNASZKOŁAMEDYCZNA Najważniejsza jest zawodowa praktyka ATopriorytetszkółpolicealnych.Wnaszymmieściedziała ichkilkadziesiąt.Ichofertajestnaprawdębogata. MartaGawina marta.gawina@polskapress.pl REKLAMA W015033081A Studia w Instytucie Historii i Nauk Politycznych UwB w zakresie: W czasie studiów organizujemy zajęcia terenowe m.in. w Rzymie, Wilnie, Rydze, Lwowie. Kształcimy studentów w różnych grupach wiekowych, także 40+ HISTORIA (I i II stopień) STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (I i II stopień) STUDIA WSCHODNIE (I stopień) Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytet w Białymstoku Pl. Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok tel./fax: +48 85 745 74 43; historia@uwb.edu.pl REKLAMA W015031400A
 • 4. 04// Na studia Kurier Poranny Czwartek, 30 kwietnia 2015 CentrumNaukiiBiznesuŻak,ul.Św.Rocha6lok.15,tel.85746-08-40,85746-02-38,e-mail: bialystok@zak.edu.pl, www.bialystok.zak.edu.pl SzkołaPolicealnadlaDorosłych LiceumOgólnokształcąceZaocznedlaDorosłychul.Brukowa2, tel.857420469,e-mail:kan- celaria@spo.edu.pl,www.spo.edu.pl AkademickaPolicealnaSzkołaMedycznawBiałymstoku,ul.Krakowska9,tel.857456476,531 876999,e-mail:policealna@wsmed.pl, szkolypolicealne.wsmed.edu.pl APEdukacjaCentrumKształcenia,.RynekKościuszki24, tel.857322680,857327131, 508 198012,e-mail:bialystok@apedukacja.pl,www.apedukacja.pl BeautyExpertSubePolicealneStudiumKosmetyczne, ul.Warszawska9,tel.856746389, e- mail:sekretariat@su-be.pl,www.su-be.pl CentrumEdukacjiAkademiaSukcesuul.Cieszyńska3A, tel.856672260, 883351004,e-mail: biuro@as.edu.pl,www.as.edu.pl Cosinus-bezpłatneszkoły,ul.Św.Rocha3A, tel.857445121,e-mail:bialystok@cosinus.pl, www.cosinus.pl EducentrumPolicealnaSzkołaMedycznaul.Ciepła1lok.10, tel.857447280,796 101 342,e- mail:biuro@educentrum.com.pl,policealnaszkola.bialystok.pl EduX-szkołypolicealneul.Warszawska21,lok.123, tel.509699393,506555018e-mail: szkola-edux@wp.pl,www.edux.bialystok.pl PolicealnaSzkołaDetektywówiPracownikówOchronyO’CHIKARAul.Legionowa7, tel.857446090,e-mail:bialystok@ochikara.pl,www.ochikara.pl PolicealnaSzkołaFryzjerskaVector.Meritumul.Poleska52,tel.856747077,661028866,e- mail:szkola.vector@onet.eu,www.vector.bialystok.pl PolicealnaSzkołaZawodowaMeritumul.Poleska52,tel.856747077,e-mail: szkola.vector@onet.eu,www.meritum.bialystok.pl PolicealneStudiumWokalno-AktorskieSzkołaTalentówul.Zwycięstwa28tel.857424084, 795455545,e-mail:biuro@szkolatalentow.edu.pl,www.szkolatalentow.edu.pl StudiumHandluZagranicznego,ObsługiCelnejiSpedycjiul.Przędzalniana60,tel.876213471, 503648751,e-mail:forumelk@op.pl,www.szkolycelne.infoserwis.elk.pl StudiumTechnikiDentystycznej-AkademiaStartuul.Sobieskiego3A,tel.857328944, www.stdbialystok.pl SzkołaPolicealna-ZDZul.Sienkiewicza77,tel.856752491,856751389, e-mail: szkoly@zdz.bialystok.pl,szkoly.zdz.bialystok.pl SzkołaPolicealnanr1OchronyZdrowiaul.Czackiego8, tel.857421881,e-mail: medstuzaw@wp.pl,www.sp1oz.pl SzkołaPolicealnaNr4-ZespółSzkółZawodowychNr2ul.Świętojańska1,tel.857416143,e- mail:zsz2@zsz2.bialystok.pl,zsz2.bialystok.pl TEBEdukacja.SzkołyPolicealneul.Choroszczańska31, tel.858751510,e-mail: bialystok@teb.pl,www.teb.pl/miasta/bialystok SzkołaPolicealnanr5DlaDorosłych wBiałymstokuul.Żabia5,tel.856515855,e-mail:sekreta- riat@ckubialystok.ckubialystok.pl/ SzkołaPolicealnadwuletnia(darmowa):technikrachunkowości,opiekunwdomupomocyspołecznej,technikinformatyk,technikbhp,technikadmi- nistracji,technikturystykiwiejskiej,technikusługkosmetycznychSzkołaPolicealnaroczna(darmowa):opiekunkaśrodowiskowa,florysta,asystent osobyniepełnosprawnej.SzkołaPolicealnaroczna(płatna):terapeutads.uzależnień,konsultantds.żywienia,dekoratorwnętrz,grafikkomputerowy, instruktorfitness,biomasażysta(masażleczniczy),przedstawicielhandlowy,pracownikpomocyspołecznejipracysocjalnej,biomasażysta(fizjotera- pia).SzkołaMedyczna:technikmasażysta Wofercietakiezawodyjak:technikochronyfizycznejosóbimienia,technikinformatyk,opiekunwdomupomocyspołecznej,opiekunosobystarszej, opiekunkaśrodowiskowa,technikadministracji,techniklogistyk,technikBHP,technikhandlowiec Wofercie:technikusługkosmetycznych,technikfarmaceutyczny,technikmasażysta,techniksterylizacjimedycznej,terapeutazajęciowy,opiekun medyczny,technikBHP PolicealnaSzkołaMedyczna:asystentastomatologiczna,elektronikaiinformatykamedyczna,higienistkastomatologiczna,masaż,opiekunmedyczny, opiekunkadziecięca,protetyksłuchu,sterylizacjamedyczna,technikortopeda technikusługkosmetycznych Dwuletniaszkołapolicealna:opiekunmedyczny,technikBHP,opiekunwdomupomocyspołecznej,technikarchiwista,technikusługpocztowychifi- nansowych,opiekunosobystarszej,opiekunkaśrodowiskowa,florysta,technikturystykiwiejskiej,technikusługkosmetycznych,technikrachunkowoś- ci,technikadministracji.Rocznaszkołapolicealna:administratornieruchomości,agentcelny, asystentzarządu,biomasażysta,brokerinformacji,broker ubezpieczeniowy,dekoratorwnętrz,instruktorfitness,instruktorodnowybiologicznej,instruktorterapiiuzależnień,ogrodnikterenówzieleni, organizatorimprezślubnych,organizatorobsługisprzedażyinternetowej,organizatorusługcateringowych,pracownikbiurapodróży,przedstawiciel medyczny,sekretarkamedyczna,specjalistads.sprawlogistyki,specjalistads.reklamy,wizażystka/stylistka Wofercie:administracja,asystentosobyniepełnosprawnej,BHP,eksploatacjaportówiterminali,florystyka,geodeta,informatyka,kosmetyka,ochro- nafizycznaosóbimienia,opiekunmedyczny,opiekunwdomupomocyspołecznej,opiekunkaśrodowiskowa,rachunkowość,technikmasażysta,te- leinformatyk,turystykawiejska Wofercie:technikmasażysta,opiekunmedyczny,terapeutazajęciowy Wofercie:technikusługkosmetycznych,technikinformatyki,florysta Wofercie:technikochronyfizycznejosóbimienia Wofercie:technikusługfryzjerskich Wofercie:technikusługkosmetycznych,technikusługfryzjerskich,technikBHP,technikadministracji,Policealnaszkoławizażuistylizacji Wofercie:zawód:aktorscenmuzycznych,Specjalność:wokalno–aktorska,oraz wokalno–baletowa(specjalnośćbędzieuruchomiona, jeżelibędąchętni) Wofercie:technikadministracjioprofilucelnym,technikspedytor,handelzagraniczny,obsługacelnaispedycja Wofecir:technikdentystyczny Wofercie:technikusługkosmetycznych Wofercie:asystentkastomatologiczna,dietetyk,higienistkastomatologiczna,opiekunmedyczny,ortoptystka,protetyksłuchu,technikdentystyczny, technikelektroradiolog,technikfarmaceutyczny,technikmasażysta,terapeutazajęciowy Wofercie:technikadministracji,technikeksploatacjiportówiterminali,technikinformatyk,techniktransportudrogowego,technikusługkosmetycz- nych,technikusługpocztowychifinansowych,technikmechaniklotniczy Kierunkibezpłatne:higienistkastomatologiczna,opiekunmedyczny,opiekunosobystarszej,opiekunwdomupomocyspołecznej,technikadmini- stracji,technikBHP,technikrachunkowości,technikteleinformatyk.Kierunkipłatne:asystentnauczycielaprzedszkola,asystentkastomatologiczna, dekoracjaiaranżacjawnętrz,dietetyka,kosmetykaestetyczna,manikiurzystka-pedikiurzystka,podologiaipielęgnacjastóp,rejestratorkamedyczna, technikfarmaceutyczny,technikmasażysta,technikoptyk,technikusługkosmetycznych,wizażistylizacja-personalshopper Wofercie:technikinformatyk,technikteleinformatyk,techniktyfloinformatyk,technikarchiwista,technikrachunkowości,technikadministracji,tech- nikbezpieczeństwaihigienypracy-1,5roku,opiekunkaśrodowiskowa-1rok, florysta-1rok, technikpojazdówsamochodowych,opiekunkadziecię- ca, technikturystykiwiejskiej,opiekunosobystarszej,opiekunwdomupomocyspołecznej Znajdź swoją idealną szkołę policealną APrzedstawiamyplacówki działającewBiałymstoku.Ichspispowstałnapodstawiedanychdostępnychwinternecie
 • 5. //05Na studiaKurier Poranny Czwartek, 30 kwietnia 2015 S tudia artystyczne związane z kreacją, estetykątopropozy- cjadlamłodychuta- lentowanych ludzi. Takie kształcenie możnazdobyćwBiałymstoku. Lalkarskiezagłębie Stolica Podlasia to ważny ośro- dek teatralny, a w szczególnoś- cilalkarki.Tuod40latzpowo- dzeniem działa Wydział Sztuki Lalkarskiej(ul.Sienkiewicza14, tel. 85 7435 398) warszawskiej Akademii Teatralnej. Uczelnia wykształciławieluartystówce- nionych nie tylko w Polsce. Aż połową polskich teatrów lalek kierująabsolwencibiałostockie- goWSL.Uczelniaoferujejedno- lite studia magisterskie na dwóch kierunkach: aktorskim (9 semestrów) i reżyserii teatru lalek(10semestrów).Tobardzo kameralne studia. Na roku jest zazwyczaj do kilkunastu osób. Internetowa rejestracja kandy- datównakierunekaktorskiroz- poczniesięwmaju.Zaśegzami- ny wstępne planowane są na przełom czerwca i lipca. To sprawdzianzpredyspozycjiak- torskich takich jak: głos, słuch, wymowa, interpretacja. Egza- miny na studia reżyserskie od- będą się we wrześniu. To dy- skusjanatemategzemplarzare- żyserskiego i jego obrona. Muzyczne poszukiwania Wydział Instrumentalno-Peda- gogiczny(ul.Kawaleryjska5,tel. 857421507)stołecznegoUniwer- sytetuMuzycznegoim.Frydery- ka Chopina to jedyna tego typu placówkapowschodniejstronie Wisły. Uczelnia oferuje trzy kie- runki:instrumentalistyka,woka- listyka i edukacja artystyczna wzakresiesztukimuzycznej.Re- jestracjarusza1maja.Egzaminy na studia I stopnia odbędą się wdniach22-26czerwca,aIIstop- nia: 1-10 lipca. Uczelnia organi- zujetakżeseminaria,cyklekon- certywykładowcówistudentów w orkiestrze smyczkowej lub symfonicznejorazwprogramach oratoryjno-kantatowych. SzkołaTalentówzaprasza W Białymstoku działa jedyna, bezpłatna szkoła artystyczna o profilu wokalno-aktorskim. StudiumWokalno-Aktorskie(ul. Zwycięstwa28tel.857424084) toszkoładlaosóbdo23.rokuży- cia, posiadających predyspozy- cje wokalne, aktorskie lub ta- neczne. Warunkiem dołączenia dogronasłuchaczyjestukończo- naszkołaśrednia,złożeniedoku- mentówipozytywnezdanieeg- zaminu (te się odbyły w kwiet- niu). Wynik matury nie stanowi kryteriumprzyjęcia.Kształcenie wSzkoleTalentówtrwa3lata(6 semestrów). Absolwenci otrzy- mują dyplom z tytułem aktora scenmuzycznych.aą bStudenciWydziałuSztukiLalkarskiejregularnieprezentująpublicznościswojeosiągnięciawprzedsta- wieniachdyplomowych.Jednązgłośniejszychbyłasztuka„Pancerni”wystawianawmarcu2014roku. FOT.BARTEKWARZECHA Białystok to ważne miasto artystyczne. Tu kształcą się przyszli muzycy i aktorzy ABiałystokoferujestudianawydzialesztukilalkarskiejiinstrumentalno-pedagogicznymlubwSzkoleTalentów AnnaKopeć akopec@poranny.pl REKLAMA W015033083A
 • 6. 06// Na studia Kurier Poranny Czwartek, 30 kwietnia 2015 Poznaj szczegółową ofertę białostockich szkół wyższych. Przedstawiamy dziesięć uczelni AKierunkistudiów,dokładneadresy,zasadyrekrutacyjne, najważniejszeterminy.Takopisujemynaszeszkoływyższe. Tepraktyczneinformacjezpewnościąprzydadząsięmatu- rzystom,którzywybierająsięnastudia. PolitechnikaBiałostocka ul.Wiejska45A tel.85 7469037,85 7469034,857467148 www.pb.edu.pl Rektor:prof.LechDzienis aWydziałArchitektury Kierunki studiów: architektura iurbanistyka (I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne), architektura wnętrz (I iII stopnia stacjonarne i niestacjonarne), grafika (I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) aWydziałBudownictwaiInżynieriiŚrodowi- ska Kierunki studiów: architektura krajobrazu (I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne), biotechno- logia (I stopnia stacjonarne i niestacjonarne), bu- downictwo (I i II stopnia stacjonarne i niestacjonar- ne), ekoinżynieria (I stopnia stacjonarne i niesta- cjonarne), gospodarka przestrzenna (I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne), inżynieria rolno- spożywcza i leśna (I stopnia stacjonarne i niesta- cjonarne), inżynieria środowiska (I i II stopnia sta- cjonarne iniestacjonarne), ochrona środowiska (II stopnia stacjonarne i niestacjonarne) aWydziałElektryczny Kierunki studiów: ekoenergetyka (I stopnia stacjo- narne i niestacjonarne), elektronika i telekomuni- kacja (I iII stopnia stacjonarne i niestacjonarne), elektrotechnika (I i II stopnia stacjonarne i niesta- cjonarne) aWydziałMechaniczny Kierunki studiów: automatyka i robotyka (I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne) , edukacja techniczno-informatyczna (I stopnia stacjonarne), ekoenergetyka (II stopnia stacjonar- ne), inżynieria biomedyczna (I iII stopnia stacjo- narne i niestacjonarne), mechanika i budowa maszyn (Ii II stopnia stacjonarne i niestacjonarne), systemy mechatroniczne imateriały (I stopnia sta- cjonarne) aWydziałInformatyki Kierunki studiów: informatyka (I iII stopnia stacjo- narne i niestacjonarne), informatyka i ekonometria (Istopnia stacjonarne i niestacjonarne), matema- tyka stosowana (I i II stopnia stacjonarne po uzy- skaniu zgody MNISW), matematyka (rekrutacja będzie prowadzona wprzypadku braku zgody nakierunek matematyka stosowana). aWydziałZarządzania Kierunki studiów: logistyka (I stopnia stacjonarne i niestacjonarne), turystyka i rekreacja (I stopnia stacjonarne i niestacjonarne), zarządzanie (I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne), zarządzanie i inżynieria produkcji (I i II stopnia stacjonarne i nie- stacjonarne), zarządzanie i inżynieria usług (I stop- nia stacjonarne i niestacjonarne po uzyskaniu zgo- dy MNiSW) aZamiejscowyWydziałLeśnywHajnówce Kierunki studiów: leśnictwo (I stopnia stacjonarne i niestacjonarne) aRekrutacja Rejestracja kandydatów rozpocznie się 11 maja i potrwa do 2 lipca. Rekrutacja będzie prowadzona drogą elektroniczną na stronie: https://irk.pb.edu.pl/ Co ważne, kandydaci na kie- runek architektura krajobrazu nie będą musieli zdawać egzaminu z rysunku odręcznego. Uczelniapubliczna WyższaSzkołaMedyczna ul.Krakowska9 tel. 857499430,857499440 www.wsmed.edu.pl Rektor:prof.drhab.n.med.Z.Puchalski aKierunkiStudiów Biotechnologia ( licencjackie 6 semestrów), bio- technologia (studia inżynierskie 7 semestrów), fi- zjoterapia ( Ii II stopnia) , kosmetologia ( I i II stop- nia), pielęgniarstwo ( Ii II stopnia), ratownictwo medyczne ( I stopnia) aRekrutacja Od3 marca do 31 sierpnia trwa rekrutacja podsta- wowa, natomiast przez cały wrzesień będzie pro- wadzona rekrutacja weryfikująco-uzupełniająca. Oprzyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Podanie należy wypełnić na stronie: http://irk.wsmed.edu.pl, potem je wydrukować i wraz z kompletem dokumentów złożyć w dzieka- nacie uczelni. Uczelnianiepubliczna UniwersytetMedycznywBiałymstoku ul.Kilińskiego1 tel.857485473 www.umb.edu.pl Rektor:prof.JacekNikliński aWydziałLekarskizOddziałemStomatologii iOddziałemNauczaniawJęzykuAngielskim Kierunki studiów: lekarski (studia jednolite, stacjo- narne, niestacjonarne oraz wsystemie nauczania w jęz. angielskim), lekarsko - dentystyczny ( jedno- lite, stacjonarne i niestacjonarne), techniki denty- styczne (I stopnia, stacjonarne). aWydziałFarmaceutycznyzOddziałemMe- dycynyLaboratoryjnej Kierunki studiów: analityka medyczna ( jednolite, stacjonarne i niestacjonarne), farmacja (jednolite, stacjonarne i niestacjonarne), kosmetologia (stu- dia Ii II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne) aWydziałNaukoZdrowiu Kierunki studiów: dietetyka ( Ii II stopnia, stacjo- narne), elektroradiologia (I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne), fizjoterapia (studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne), logopedia zfonoaudiologią (studia I i II stopnia stacjonarne), pielęgniarstwo (studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne), położnictwo (studia I i II stopnia, stacjonarne), ratownictwo medyczne (Istopnia, stacjonarne), zdrowie publiczne (I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne). aRekrutacja Rejestracja elektroniczna rusza już 5 maja, pierw- sze listy uczelnia opublikuje 9 lipca (kierunki: lekar- ski, lekarsko-dentystyczny ifarmacja) oraz 15 lipca w przypadku pozostałych kierunków. Rekrutacja naUniwersytet Medyczny w Białymstoku odbywa się drogą elektroniczną. Kandydaci mogą rejestro- wać się na dowolną liczbę kierunków. Uczelniapubliczna WyższaSzkołaFinansówiZarządzania ul.Ciepła40, tel.856785846www.wsfiz.edu.pl Rektor:doc.drEdwardHościłowicz aKierunkistudiów Wydział Nauk Ekonomicznych: Finanse irachun- kowość ( I i II stopnia), zarządzanie (I i II stopnia) Filia wEłku: Wydział Zarządzania: zarządzanie, (Istopnia), Wydział Nauk Technicznych: budowni- ctwo ( Istopnia - inżynierskie) Wydział Nauk Ekonomicznych w Ostrowi Mazo- wieckiej: ekonomia (I stopnia) aRekrutacja Odbywa się dwa razy w danym roku akademickim. Terminy składania dokumentów upływają15 paź- dziernika (rekrutacja jesienna), i15 lutego (rekruta- cja wiosenna). Kandydaci przyjmowani są bez eg- zaminów. Decyzję w sprawie przyjęcia kandyda- tów nastudia podejmuje Rektor. Uczelnianiepubliczna
 • 7. //07Na studiaKurier Poranny Czwartek, 30 kwietnia 2015 UniwersytetwBiałymstoku ul.M.Skłodowskiej-Curie14 tel.857457000 www.uwb.edu.pl Rektor:prof.Leonard Etel aWydziałBiologiczno-Chemiczny Kierunki studiów: biologia (I iII stopnia, stacjonar- ne ), chemia (I i II stopnia, stacjonarne) , ochrona środowiska (I i II stopnia, stacjonarne ) przyroda (Ii stopnia, stacjonarne ) aWydziałEkonomiiiZarządzania Kierunki studiów: ekonomia ( I i II stopnia, stacjo- narne i niestacjonarne), ekonomiczno-prawny (I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne), międzyna- rodowe stosunki gospodarcze (Ii II stopnia, stacjo- narne i niestacjonarne) , logistyka (I stopnia, sta- cjonarne iniestacjonarne), zarządzanie ( Ii II stop- nia, stacjonarne i niestacjonarne) aWydziałFilologiczny Kierunki studiów: filologia polska (Ii II stopnia, sta- cjonarne) filologia, specjalności: filologia angielska (I i II stop- nia, stacjonarne i niestacjonarne), język angielski stosowany z hiszpańskim (I stopnia, stacjonarne), język angielski stosowany, zrosyjskim (I stopnia, stacjonarne), filologia francuska dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw (I stopnia, stacjonarne), język francu- ski stosowany, z hiszpańskim dla kandydatów roz- poczynających naukę języka francuskiego od pod- staw (I stopnia, stacjonarne), język francuski (od podstaw) zangielskim – profil tłumaczeniowy (I stopnia, stacjonarne), filologia rosyjska (I i II stop- nia, stacjonarne), filologia rosyjska dla kandyda- tów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw (I stopnia, stacjonarne) filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesu (I stopnia, stacjonarne), filologia rosyjska zjęzykiem angielskim (I i II stopnia, stacjonarne), filologia rosyjska - przekładoznawstwo (studia II stopnia stacjonarne), kulturoznawstwo (I i II stop- nia, stacjonarne) aWydziałFizyki Kierunki studiów: fizyka (I i II stopnia, stacjonarne) aWydziałHistoryczno-Socjologiczny Kierunki studiów: filozofia ietyka (I stopnia, stacjo- narne) historia (I i II stopnia, stacjonarne), kognitywistyka i komunikacja (Istopnia, stacjonarne), socjologia (Ii II stopnia, stacjonarne), stosunki międzynaro- dowe (Ii II stopnia, stacjonarne), studia wschodnie (Istopnia, stacjonarne), filozofia (studia II stopnia) aWydziałMatematykiiInformatyki Kierunki studiów: informatyka (I i II stopnia, stacjo- narne i niestacjonarne), informatyka i ekonometria (Istopnia, stacjonarne i niestacjonarne), matema- tyka (I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne) aWydziałPedagogikiiPsychologii Kierunki studiów: pedagogika (I i II stopnia, stacjo- narne i niestacjonarne), praca socjalna ( I i II stop- nia, stacjonarne i niestacjonarne), polityka spo- łeczna (II stopnia stacjonarne) aWydziałPrawa Kierunki studiów: administracja ( I i II stopnia, sta- cjonarne iniestacjonarne), bezpieczeństwo naro- dowe (Ii II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne), kryminologia (I i II stopnia, stacjonarne i niestacjo- narne), prawo (jednolite studia magisterskie sta- cjonarne iniestacjonarne) aWydziałEkonomiczno-Informatyczny wWilnie Kierunki studiów: ekonomia ( I i II stopnia, stacjo- narne) europeistyka wrazie otrzymania zgody MNiSW ( Istopnia, stacjonarne), informatyka (I stopnia, sta- cjonarne) aRekrutacja Rozpocznie się 12 maja ipotrwa 2 lipca. Zaintere- sowani muszą wejść nastronę Internetowej Reje- stracji Kandydatów (IRK) irk.uwb.edu.pl, zało- żyćindywidualne konto i wprowadzić swoje dane. Wstępne wyniki rekrutacji pojawią się 10 lipca. Uczelniapubliczna WyższaSzkołaWychowaniaFizycznego iTurystykiwBiałymstoku ul.Mickiewicza49 tel.857131591 www.wswfit.com.pl Rektor:prof.WSWFiTdrElżbietaBarańczuk aKierunkistudiów Wychowanie Fizyczne (studia Ii II stopnia stacjo- narne i niestacjonarne) aRekrutacja Dokumenty na studia I-go stopnia można składać do 17 lipca, na studia II stopnia do 29 września. Na studia I stopnia brane są pod uwagę wyniki ma- turalne. Uczelnianiepubliczna WyższaSzkołaMenedżerska ul.Sobieskiego3tel.857320260 www.wsm.bialystok.pl Rektor:drMichałLisowski aKierunkistudiów Turystyka irekreacja (specjalność: menedżer tury- styki i rekreacji, menedżer hotelarstwa i gastrono- mii, menedżer rodzinnej firmy turystycznej) Techniki dentystyczne (specjalność: menedżer technik protetycznych oraz menedżer technik or- todontycznych) aRekrutacja Będzie trwała od początku czerwca do końca września. Rekrutacja odbywa się na podstawie zło- żonego kompletu dokumentów (wykaz dokumen- tów dostępny jest na www.wsm.bialystok.pl) Uczelnianiepubliczna WyższaSzkołaAdministracjiPublicznej ul.ks.Suchowolca6 tel.857321293 www.wsap.edu.pl Rektor:drAndrzejMalec,profesorWSAP aKierunkistudiów Bezpieczeństwo narodowego (stacjonarne i nie- stacjonarne I i II stopnia), administracja (stacjonar- ne iniestacjonarne I i II stopnia), ekonomia ( stacjonarne i niestacjonarne I stopnia), psychologia (jednolite studia magisterskie stacjo- narne i niestacjonarne) Uczelnia uruchomi też specjalności między kierun- kowe w ramach administracji i ekonomii. To po- datki i rachunkowość, zarządzanie ryzykiem i compliance, zarządzanie zasobami ludzkimi, pra- wo gospodarcze aRekrutacja Rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do końca waka- cji. Wrazie potrzeby zostanie przedłużona do 2 października. Punkt rekrutacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku 8-16 Uczelnianiepubliczna NiepaństwowaWyższaSzkoła PedagogicznawBiałymstoku ul.JanaPawłaII91 tel.857420199,857420166 www.nwsp.bialystok.pl Rektor:drMarekJasiński,prof.NWSP aKierunkistudiów Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia Istopnia, pedagogika - studia I i II stopnia, psychologia - stu- dia jednolite magisterskie, praca socjalna – studia Istopnia aRekrutacja Rozpocznie się 4 maja i potrwa do końca sierpnia. Pod uwagę brane jest świadectwo dojrzałości i ko- lejność zgłoszeń. Uczelnianiepubliczna WyższaSzkołaEkonomiczna ul.Zwycięstwa14/3 tel. 856520024 www.wse.edu.pl Rektor:drAleksanderProkopiuk aKierunkiStudiów Bezpieczeństwo i higiena pracy ( Istopnia I stopnia), ekonomia ( I i II stopnia). Tu wśród specjalności: e-biznes, ekonomika biznesu, zarządzanie organizacjami aRekrutacja Rekrutacja rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do końca września. Oprzyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydat składa komplet do- kumentów, opłaca wpisowe, wnosi opłatę rekruta- cyjną oraz I ratę czesnego. Uczelnianiepubliczna
 • 8. 08// Na studia Kurier Poranny Czwartek, 30 kwietnia 2015 Szkoły wyższe kuszą kandydatów nowymi kierunkami i specjalnościami N owe kierunki i specjal- ności to odpowiedź szkółwyższychnazain- teresowaniamłodzieży,potrze- by rynku pracy i przedsię- biorstw. Mają też przyciągnąć jaknajwiększąliczbękandyda- tów. Tegoroczna oferta uczel- nianych nowości jest napraw- dę bogata. Aż cztery nowe kierunki nastudiachIstopniaproponu- jeUniwersytetwBiałymstoku. Jestwśródnichkognitywistyka ikomunikacja,filozofiaietyka, którazastąpidotychczasowąfi- lozofię,logistykaorazeuropei- styka w Wilnie. –Kognitywistyka ikomuni- kacjatopropozycjadlaosóbin- teresujących się umysłem, po- znaniem i procesami komuni- kacyjnymi – mówi Katarzyna Dziedzik, rzeczniczka UwB. Z kolei na logistyce studen- ci będą uczyć się m.in. analizy rynku usług logistycznych, tworzeniastrategiiczyprzygo- towywania umów. Na wykła- dach i ćwiczeniach pojawią się ponadtoelementygeografii,to- waroznawstwa czy wiedza z zakresu systemów informa- tycznych. UwB zaprasza też na szereg nowych specjalności. Jest wśród nich chemia kryminali- styczna na wydziale biolo- giczno-chemicznym. Program studiów został przygotowany przy udziale specjalistów z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji wWarszawie.Studencizdobę- dą wiedzę m.in. zzakresu me- todanalitycznychstosowanych wewspółczesnejkryminalisty- ce, wykorzystywanych np. przyanaliziemateriałówdowo- dowych. Nowekierunkimateżwpla- nachPolitechnikaBiałostocka. – Wydział informatyki otrzymał zgodę MNiSW na wprowadzeniedooferty infor- matyki i ekonometrii. Wydział czeka też na oficjalne potwier- dzenie z MNiSW pozwalające na zmianę nazwy, a co za tym idzietakżemodyfikacjęprogra- mu kształcenia na kierunku matematyka. Po przekształce- niubędzieonnosiłnazwę ma- tematykastosowana,ajegoab- solwenci zdobędą tytuł zawo- dowyinżyniera–informujeDo- rota Sawicka z PB. Toniewszystko.Nawydzia- lezarządzania popularnykieru- nek: turystyka i rekreacja – po uzyskaniu zgody ministra nauki – zmieni program kształ- ceniaizyskanazwęgospodarka turystyczna.Wplanachjesturu- chomienie nowego kierunku: zarządzanieiinżynieriausług. Nowości ma też w swojej ofercie WSAP. To cztery spe- cjalności międzykierunkowe wramachadministracjiinowo- czesnej ekonomii. Są wśród nich: podatki i rachunkowość, zarządzanie ryzykiem i comp- liance,czyprawogospodarcze. Na nową specjalność za- prasza też Wyższa Szkoła Me- nedżerska. To menedżer ro- dzinnej firmy turystycznej. Będzie ona prowadzona w ra- mach kierunku turystyka i re- kreacja. a ą Inżynierskamatematyka,che- miakryminalistyczna,prawo gospodarcze–takienowości pojawiąsięnabiałostockich uczelniachodpaździernika. MartaGawina marta.gawina@polskapress.pl T o dane Minister- stwaNaukiiSzkol- nictwa Wyższego, którepodsumowa- ło ubiegłoroczną rekrutację.Wiado- mo jakie kierunki cieszyły się największą popularnością wśródwszystkichkandydatów na polskie uczelnie. Pierwsze miejsce zajęła in- formatyka,naktórązgłosiłosię 30 309 chętnych. – Todobrysygnałdlagospo- darki. W Polsce z dużą inten- sywnościąrozwijasięprzemysł kreatywny.Jestsporezapotrze- bowanienainformatyków,pro- gramistów,grafikówkompute- rowych – taki komentarz mini- ster nauki prof. Leny Kolar- skiej-Bobińskiej można prze- czytać na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolni- ctwa Wyższego. Wpierwszejpiątcenajpopu- larniejszych studiów znalazły sięrównieżprawo(20418kan- dydatów),zarządzanie(19158), ekonomia (16 061), budowni- ctwo (15 982). Pierwszą dzie- siątkęzamykapedagogika,któ- rą chciało studiować 13 443 osób.–Młodziludziewidządo- breperspektywynaprzyszłość wsektorzebiznesowym,admi- nistracji czy usługach – dodaje prof. Lena Kolarska-Bobińska. Wśród uczelni najbardziej obleganychprzezubiegłorocz- nych kandydatów cztery pierwszemiejscezajmująPoli- techniki: Warszawska, Gdań- ska, Poznańska, Łódzka. Ta pierwsza miała aż 7,9 osób na jedno miejsce. Wśród uni- wersytetów najlepiej wypadł Uniwersytet Warszawski. Pierwszą dziesiątkę najpopu- larniejszych uczelni zamyka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Z kolei wśród uczelni niepublicznych naj- większym zainteresowaniem kandydatów na studia stacjo- narne cieszyły się Szkoła Wyż- sza Psychologii Społecznej wWarszawie,KrakowskaAka- demia im. Frycza-Modrzew- skiego oraz Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pewne jest, że najpopular- niejsze uczelnie przyciągają kandydatówzcałejPolski,tak- że z naszego regionu. Powody są bardzo różne. Wielu mło- dych ludzi chce łączyć studia z rozpoczęciem samodzielne- gożycia,wyjazdemzdomuro- dzinnego. Dlatego nawet nie dopuszczają do siebie myśli o nauce w Białymstoku. Dla części kandydatów liczy się opinia i renoma danej uczelni. Dlategowpierwszejkolejności składajądokumentydonajbar- dziej znanych w Polsce szkół wyższych. Nie bez znaczenia jest też oferta. Niektórych kie- runkównadalwnaszymregio- nie nie ma. a ą bWBiałymstokunajwięcejosóbnapierwszyrokstudiówIstopniazarejestrowałosięnaUwB.Było7189 chętnych.PBmiała6559kandydatów,aUMB–3952.Nazdjęciuuroczystainauguracjaumedyków. FOT.ANDRZEJZGIET Studiowanie nie ma granic. Znamy najbardziej oblegane uczelnie i kierunki AWnaszymkrajumamy44uniwersytetyiponad20uczelnitechnicznych.Teostatnieciesząsięnajwiększąpopularnością MartaGawina marta.gawina@polskapress.pl O nowości postarały się zarówno szkoły publiczne jak i niepubliczne REKLAMA W015031426A
 • 9. //09Na studiaKurier Poranny Czwartek, 30 kwietnia 2015 REKLAMA W015030427B WWW.WSFIZ.EDU.PL PRAKTYCZNIE WSFIZ AUTOPROMOCJA W015035471B REKLAMA W015035508A
 • 10. 10// Na studia Kurier Poranny Czwartek, 30 kwietnia 2015 REKLAMA W015035367A
 • 11. //11Na studiaKurier Poranny Czwartek, 30 kwietnia 2015 PROMOCJA W015035471A Szukaj nas także na Facebooku: www.facebook.com/BialystokNM REKLAMA W015034114A SZKOŁA POLICEALNA NR 4 …z myślą o karierze 7(&+1,. 86â8* .260(7<&=1<&+ 9 JDELQHW NRVPHWF]QH KRWHOH 63$ 7(+1,. 75$1632578 '52*2:(*2 9 ILUP WUDQVSRUWRZH SU]HZy] RVyE L U]HF] QDG]yU SUDF NLHURZFyZ 7(+1,. $'0,1,675$-, 9 XU]čG ELXUD SXQNW REVãXJL NOLHQWD 7(+1,. (.63/2$7$-, 3257Ð: , 7(50,1$/, 9 SU]HMĤFLD JUDQLF]QH WHUPLQDOH SU]HãDGXQNRZH ORWQLVND SUDFD Z ORJLVWFH L VSHGFML 7(+1,. ,1)250$7. 9 VHUZLV L QDSUDZD XU]ĈG]Hę VVWHPyZ 7(+1,. 86â8* 32=72:+ , ),1$162:+ 9 XU]čG L DJHQFMH SRF]WRZH ELXUD REVãXJL NOLHQWD SODFyZNL XVãXJ ILQDQVRZFK 7(+1,. 0(+$1,. /271,= 9 DHURNOXE SRUW ORWQLF]H ILUP VHUZLVXMĈFH VWDWNL SRZLHWU]QH ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 w Białymstoku Szkoła Policealna Nr 4 XO ģZLčWRMDęVND %LDãVWRN WHO ZZZ]V]ELDOVWRNSO Niekoniecznie. Możesz szybko i łatwo zdobyć dobry zawód w Szkole Policealnej Nr 4 przy ulicy Świętojańskiej 1 w Białym- stoku. Nie potrzebujesz nawet matury – wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej. Możesz jednocześnie pracować lub nawet studiować drugi kierunek, bo nauka w tej szkole odbywa się w systemie dziennym, zaocznym, stacjonarnym i kur- sowym. Dzisiejszych czasach liczą się umiejętności i konkretny zawód. Tu w cią- gu dwóch lat uzyskasz kwalifikacje za- wodowe, które są poszukiwane na rynku pracy. Oczywiście przygotujesz się też do otwarcia własnej firmy w sektorze usług. Jak wyjść naprzeciw zmianom na rynku pracy? Rynek pracy zmienia się tak dynamicznie, że w Szkole Policealnej Nr 4 przy ulicy Świętojańskiej 1 pojawiły się nowe kierunki kształcenia, dostosowane do rozwoju sekto- ra usług, między innymi do dynamicznych zmian na rynku transportu towarowego i eks- pansji w sektorze usług lotniczych. W Szkole Policealnej Nr 4 możesz zdobyć tytuł technika transportu drogowego, tech- nika administracji, technika eksploatacji portów i terminali, technika mechanika lotniczego, technika usług pocztowych i finansowych. Od lat popularnością cie- szą się kierunki proponowane w szkole: technik usług kosmetycznych i technik informatyk, co dowodzi ich przydatność na rynku pracy. Nauka w tej szkole to nie tylko poznawanie teorii, ale i działanie praktyczne. Szkoła przy Świętojańskiej 1 ma świetne za- plecze techniczne w postaci doskonale wypo- sażonych pracowni kształcenia praktycznego, poza tym zapewnia praktyki w konkretnych, renomowanych zakładach pracy i udział w szkoleniach i wyjazdach z projektów unijnych. Osobom zainteresowanym szyb- kim zdobyciem dodatkowych umiejętności i kwalifikacji oferuje się ponadto elastyczne formy kształcenia - kursy kwalifikacyjne w za- wodach: technik hotelarstwa, technik usług kosmetycznych, technik usług fryzjerskich, technik administracji, technik mechatronik, technik informatyk, technik usług pocztowych i finansowych, monter mechatronik. Nauka na kursach realizowana jest w systemie dzien- nym i zaocznym. Co najważniejsze - nauka tu jest bezpłatna. Co na to słuchacze szkoły? Aneta, kształcąca się na kosmetyczkę: W zasadzie już zarabiam, maluję, stylizuję paznokcie, wykonuję drobne zabiegi kosme- tyczne, klientki same do mnie trafiają, przez znajomych z polecenia. Nawet się nie ogła- szam. Sama ustalam sobie czas pracy. Robię to, co lubię, to jest ważne. I ta satysfakcja, kie- dy klientka przegląda się w lusterku z uśmie- chem i aprobuje moją pracę. Po szkole założę własną firmę, sama zrobi- łam już projekt reklamy na zajęciach, jestem dobrze przygotowana zawodowo zarówno praktycznie jak i teoretycznie. Myślę teraz nad dobrą nazwą. Marta, koleżanka Ani z semestru: Ja to bym chciała wyjechać na zagraniczne praktyki. W tym roku były u nas kosmetycz- ki z Litwy, teraz my jedziemy do nich, a na innych kierunkach uczniowie mogli wyjechać na staż, na przykład do hotelu w Niemczech. W sumie to my też mamy, co napisać w CV, często są szkolenia z różnych firm kosme- tycznych, wyjazdy, pokazy. No i ten liposuk- tor, z projektu unijnego, wszystkie chcemy korzystać, nie tylko klientki (śmieje się). Za- stanawiacie się, co to jest, polecam spraw- dzić w praktyce zaczynając naukę w mojej szkole. Kamil przyszły informatyk, uczy się w syste- mie zaocznym; Studiuję jeszcze ekonomię, ale do magisterki daleko, nie wiadomo, co będzie… Kiedyś tyle osób kończyło zarządzanie i marketing, a po- tem nie było pracy, rynek się nasycił. Kolega mi doradził szkołę policealną, sam tu się uczył, teraz pracuje w dobrej firmie, w której odbywał praktykę zawodową. Właściciel zauważył do- bre przygotowanie. Informatyk w dzisiejszych czasach zawsze będzie miał co robić. Marek wybrał kierunek technik eksploatacji portów i terminali: Ja bym sobie jeszcze zrobił w tej szkole szybki kurs, żeby mieć kwalifikacje do pracy w administracji, to się wszędzie przyda. Mój brat studiuje, zawsze mi rodzice wypominali, że uczył się lepiej, a zobaczymy, kto pierwszy zacznie zarabiać. Artur wybrał kierunek technik transportu dro- gowego: Już zdobyłem prawo jazdy kategorii “C” i pracuję jako kierowca na ciężarówce i sobie chwalę. Mogę zrobić jeszcze prawo jazdy na “C+E”. Dobry fach lepszy niż studia!Dobry fach lepszy niż studia! 5 lat studiów, stresujące egzaminy, pisanie obszernej pracy magisterskiej, wysokie opłaty za studia? REKLAMA W015034376A POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE TWP rok założenia 1995 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej ul. Warszawska 2, 15-063 Białystok tel. 85 74-35-106 tel. /fax 85 74-35-705 www.twp.bialystok.pl e-mail: nauka@twp.bialystok.pl Prowadzimy również bezpłatne Liceum Ogólnokształcące. Gwarantujemy: • doświadczonych wykładowców •rzetelne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych •przyjazną atmosferę •zajęcia tylko w soboty i niedziele co 2 tygodnie W naszej szkole nauka jest BEZPŁATNA. NIE WYMAGAMY MATURY. Kształcimy w zawodach: •TECHNIK ADMINISTRACJI (nauka trwa 2 lata) •TECHNIK ARCHIWISTA (nauka trwa 2 lata) •TECHNIK BHP (nauka trwa 1,5 roku) •TECHNIK INFORMATYK (nauka trwa 2 lata) •TECHNIK RACHUNKOWOŚCI (nauka trwa 2 lata) REKLAMA W015034307A Uniwersytet w Białymstoku plac Uniwersytecki 1, 15-403 Białystok tel. 85 745 71 04, icos@uwb.edu.pl SOCJOLOGIA www.soc.uwb.edu.pl www.kognitywistyka.uwb.edu.pl KOGNITYWISTYKA I KOMUNIKACJA Twoje życie zależy od innych ludzi. Ty również na nich wpływasz. Społeczeństwo to sieć skomplikowanych relacji między ludźmi. Socjologia daje Ci narzędzia do rozumienia świata społecznego oraz kształci kompetencje do sprawnego w nim działania. Spójrz na świat z szerszej perspektywy Gdzie pracuje socjolog, jakie może pełnić role? Badacz społeczny, dziennikarz, edukator, public relations, reklama, badania rynkowe, instytucje kultury, animator kultury, samorządowiec, administracja publiczna, pracownik socjalny, organizacje pozarządowe, social media… Więcej informacji na stronie: Społeczeństwo informacyjne potrzebuje specjalistów kognitywistyki i komunikacji. Wiedza o umiejętnościach poznawczych i komunikacyjnych człowieka jest warunkiem kreatywnego udziału w świecie internetu i komunikacji elektronicznej. Wybierając „kognitywistykę i komunikację” obierasz nie tylko modny kierunek studiów, ale i przyszłość. Zmierz się z przyszłością Gdzie pracują kognitywiści? W firmach i instytucjach wykorzystujących nowoczesne technologie komunikacyjne i internet, agencjach reklamowych i w marketingu, w środkach masowego przekazu, administracji… Więcej informacji na stronie:
 • 12. 12// Na studia Kurier Poranny Czwartek, 30 kwietnia 2015 REKLAMA W015034361A

Related Documents