nvesteşte în oameni!FONDUL SOCIAL EUROPEANAxa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii econo...
Nevoi de formarePrezentarea programului „Competență, inovare şi profesionalism prin TIC”Modulul 1CATEGORIA DE PROGRAM: cat...
Nevoi de formare Scop şi obiectiveSCOPUL PROGRAMULUI:• Programul de formare are ca scop dezvol...
Nevoi de formare Tematica programului de formareTema 1. Rolul instrumentelor TIC în aplicarea metodologiil...
Nevoi de formareEvaluarea în cadrul programului de formare Evaluarea inițială• completarea unui chestionar de autoev...
Nevoi de formarePlanul de învăţământ Tema Nr. Nr. ore total Din c...
Nevoi de formarePlanul de învăţământ Tema 3. Internetul şi potenţialul său pentru 10 ore şi 10 3...
Nevoi de formarePlanul de învăţământ Tema 5. Platforma de învăţare AeL 7 ore 6 ore şi 2 ore 4 o...
Nevoi de formare Activitatăţi online• Tema 1 – 1 h• Tema 2 – 4 h• Tema 3 – 2 h 30 min• Tema 4 – 1...
of 9

Prezentarea modulul i

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentarea modulul i

  • 1. nvesteşte în oameni!FONDUL SOCIAL EUROPEANAxa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”Titlul proiectului: „Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional”Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/57406Beneficiar: INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BOTOŞANI Modulul I: Formarea competențelor IT. Certificare IT prof. formator Florin Pop
  • 2. Nevoi de formarePrezentarea programului „Competență, inovare şi profesionalism prin TIC”Modulul 1CATEGORIA DE PROGRAM: categoria 2. a) – programe de dezvoltareprofesională în concordanţă cu politicile şi strategiile MECTS, conform art.244 alin. (5) lit. e) şi f) din Legea nr. 1/2011, dobândirea unor competenţecomplementare prin care se extinde categoria de activităţi ce pot fi prestateîn activitatea curentă, cum ar fi: predarea asistată de calculator etc.FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Zi si onlineTIPUL PROGRAMULUI : Modul mediuNUMAR DE ORE: 45 oreGRUP ŢINTĂ: cadre didactice din învăţământul preuniversitarNUMAR DE CREDITE PROFESIONALE TRANSFERABILE: 10 crediteFURNIZOR PROGRAM: Casa Corpului Didactic Botoşani
  • 3. Nevoi de formare Scop şi obiectiveSCOPUL PROGRAMULUI:• Programul de formare are ca scop dezvoltarea capacităţii cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar de a utiliza aplicaţii de bază pe calculator și Internet în planificarea, derularea, evaluarea și îmbunătăţirea unor experienţe creativ- inovative de predare-învăţare-evaluare, în activităţile curriculare, extracurriculare și în activitatea de dezvoltare profesională.OBIECTIVE GENERALE:O1. Identificarea potenţialului educaţional al utilizării TIC în activitatea de planificare,implementare și evaluare a învăţării elevilor și în dezvoltarea profesionalăO2. Definirea contextelor educaţionale în care utilizarea TIC poate facilita și îmbunătăţiprocesele de predare-învăţare-evaluareO3. Utilizarea aplicaţiilor de bază oferite de calculator în contexte educaţionalespecifice (World, Excel, Prezi, multimedia).O4. Exersarea capacităţii de a utiliza instrumente de comunicare și de dezvoltare aresurselor educaţionale cu ajutorul Internet-ului.O5. Explorarea platformei de învăţare AeL și familiarizarea cu principalele facilităţi aleacesteia, pentru designul unor secvenţe sau materiale de învăţare.
  • 4. Nevoi de formare Tematica programului de formareTema 1. Rolul instrumentelor TIC în aplicarea metodologiilor activ participative în educaţie: experienţe, valenţe, limiteTEMA 2. Aplicaţii de bază pe calculator și utilizarea acestora în educaţie – Word, Excel, Prezi, multimediaTEMA 3. Internetul și potenţialul său pentru îmbunătăţirea proceselor de învăţare-predare-evaluareTema 4. Planificarea, implementarea și evaluarea situaţiilor de învăţare cu ajutorul TIC: unde?,când?, cine?, cum?, cu ce impact?TEMA 5. Platforma de învăţare AeL
  • 5. Nevoi de formareEvaluarea în cadrul programului de formare Evaluarea inițială• completarea unui chestionar de autoevaluare a competenţelor de utilizare a calculatorului în activitatea didactică Evaluarea pe parcurs• Pentru fiecare temă/disciplină activitatea de evaluare pe parcurs are alocate 30 de minute, conform planului-cadru de formare.• Evaluarea prin probe practice adăugate în portofoliul individual, corespunzătoare fiecărei teme• Evaluare prin chestionare de evaluare a activităţilor de învăţare corespunzătoare fiecărei teme• Autoevaluare• Evaluare în perechi Evaluarea finală• Prezentarea în ședinţă publică a unui proiect/teme din portofoliul realizat sau a unei lucrări elaborate în acest scop• Portofoliul va fi pregătit de către cursanţi pe parcursul derulării programului de formare
  • 6. Nevoi de formarePlanul de învăţământ Tema Nr. Nr. ore total Din care Evaluare ore predare - Nr. ore Nr. ore continuă total învăţare teorie practică Tema 1. Rolul instrumentelor TIC în 3 ore 3 ore 1 oră 2 ore 30 min. metodologiile activ participative în şi 30 educaţie: experienţe, valenţe, limite min. 1.1. Utilizarea TIC în educaţie – 30 min 1 oră situaţia actuală în context naţional şi european 1.2. Dimensiuni ale inovării 30 min 1 oră metodologiilor de predare-învăţare- evaluare cu ajutorul TIC Tema 2. Aplicaţii bază pe calculator 16 ore 15 ore 4 ore 11 ore 1 oră şi utilizarea acestora în educaţie – Word, Excel, PowerPoint, multimedia 2.1. Procesarea textului – utilizarea 1 oră 2 ore şi Word in situaţii de predare/ 30 min. învăţare/evaluare 2.2. Calcul tabelar – utilizarea 1 oră 2 ore şi Microsoft Excel în predare / învăţare / 30 min. evaluare 2.3. Realizarea unei prezentări 1 oră 3 ore (PowerPoint şi Prezi) 2.4.Instrumente multimedia (editarea 1 oră 3 ore foto şi video)
  • 7. Nevoi de formarePlanul de învăţământ Tema 3. Internetul şi potenţialul său pentru 10 ore şi 10 3 ore şi 6 ore şi 30 îmbunătăţirea proceselor de învăţare-predare- 30 de ore 30 min. 30 min. min. evaluare min. 3.1. Funcţiile Internetului şi valenţele sale în 1 oră 1 oră activitatea educativă (Internet, www, Google) - căutare avansată 3.2. Comunicarea virtuala şi utilitatea acesteia în 1 oră 2 ore şi educaţie (e-mail, mesagerie instant, grupuri) 30 min. 3.3. Instrumente de colaborare online. 1 oră şi 3 ore Valorificarea instrumentelor de colaborare în 30 min. activitatea didactică (wiki, google doc etc.) Tema 4. Planificarea, implementarea şi 6 ore şi 6 3 ore 3 ore 30 evaluarea situaţiilor de învăţare cu ajutorul TIC 30 min ore min. 4.1. Instrumente şi aplicaţii TIC în analiza de nevoi 1 oră 1 oră educaţionale şi în planificarea experienţelor de învăţare ale elevilor 4.2. Instrumente şi aplicaţii TIC în activităţile 1 oră 1 oră ş curriculare şi extracurriculare 30 min. 4.3. Instrumente şi aplicaţii TIC în evaluarea 1 oră 30 min. învăţării elevilor
  • 8. Nevoi de formarePlanul de învăţământ Tema 5. Platforma de învăţare AeL 7 ore 6 ore şi 2 ore 4 ore şi 30 30 min. 30 min min. 5.1. E-learning – Cadrul conceptual. 30 30 min. Abordări pedagogice min. 5.2. Facilităţi şi funcţii de bază ale 30 1 oră si platformei de învăţare AeL min. 30 min. 5.3 Instrumente de comunicare pe 30 30 min. platforma de învăţare min. 5.4. Crearea conţinutului educaţional 30 2 ore min Evaluare finală 1 oră şi 30 min. Total act. predare-învăţare 40 ore şi Din care aplicaţii 27 ore 30 min Total activităţi evaluare continuă 3 ore TOTAL 45 ore ( activităţi de predare – învăţare - evaluare continuă – evaluare finală)
  • 9. Nevoi de formare Activitatăţi online• Tema 1 – 1 h• Tema 2 – 4 h• Tema 3 – 2 h 30 min• Tema 4 – 1 h• Tema 5 – 3 h