HELSINGIN YLIOPISTO
Y-sukupolvi työelämässä
Millaisia odotuksia yliopisto-opiskelijat
työhön kohdistavat?
Poola Marita Iso...
Tiedekunta/Osasto – Fakultet/Sektion –
Faculty Valtiotieteellinen
tiedekunta
Laitos – Institution – Department Sosiaalitie...
i
Sisällysluettelo
1 Johdanto................................................................................................
ii
4.4.3 Analyysin kulku .....................................................................43
5 Analyysi..................
iii
Taulukkoluettelo
Taulukko 1. Elinkeinorakenteen muutos Suomessa v. 1945–2030....24
Kuvaluettelo
Kuvio 1. Työvoiman tar...
1
1 Johdanto
Työelämän tutkimuksessa on 2000-luvulla tapahtunut positiivinen käänne – samaan
aikaan, kun työelämän vaatimu...
2
Työelämän kehityksestä voidaan erottaa tietotyön yleistyminen. Tiedon
käsitteleminen on lisääntynyt ja korvannut fyysist...
3
merkityksiä tällä hetkellä uransa alkupuolella olevat yliopisto-opiskelijat antavat
työlleen, eli miten he kokevat työns...
4
opiskelijoiden odotukset työelämästä osittain omasta asemastani tutkittaviin nähden
ja osittain siitä syystä, että aTale...
5
 Kuinka henkilökohtaisena ja itseä määrittävänä työ koetaan, paljonko siihen
ollaan valmiita panostamaan; mitä työ heil...
6
Millainen tämän sukupolven lähtökohta sitten on? Lapsuudessaan Y-sukupolvi on
saanut paljon huomiota vanhemmiltaan. Tava...
7
Maailmanlaajuisesta kontekstista katsottuna Y-sukupolvi alkoi tulla työelämään
2000-vuosikymmenellä (Tienari 2010; Suuta...
8
palkkaa, haastavampia tehtäviä tai vaihtelua. Aikaisemmat sukupolvet pitävät
enemmän kiinni jo nyt hyvin toimivista työp...
9
vaikuttaa päätöksiin ja muuttaa työprosesseja tehokkaammiksi. (Vesterinen 2011,
121; Tapscott 2010, 104, 106.)
Aikaisemm...
10
paikassa, toisen maailmansodan jälkeisessä niin sanottujen Bretton Woods –
instituutioiden vakauttamassa kapitalismissa...
11
Yhteiskuntatieteellinen tutkimus tunnistaa ja tunnustaa kehittyneen kapitalismin
sisäiset erot (Julkunen 2008, 16). Näi...
12
uusliberaaliin aikaan säilyttäneet omaleimaisuuttaan. Tältä pohjalta ne ovat pystyneet
jatkamaan taloudellista menestys...
13
massatyöntekijän työkyky pelkistettiin ”ruumiilliseksi” ja työläisen subjektiivisuus
käsitettiin häiriötekijäksi, joka ...
14
henkilökohtaista identiteettityötä myös suhteessa työhön, erilaisia tapoja toimia
samassa ammatissa ja eriytyneitä minä...
15
menestyminen vahvistavat persoonaa, samalla kun epäonnistuminen näyttäytyy
persoonallisuuden kriisinä (Vähämäki 2006, 2...
16
myös itsen esittämisen strategioita. Ammatit ja professionaaliset ideaalit voivat
edelleen toimia työntekijöiden resurs...
17
keskuspankin ulottumattomissa olleita öljy- ja eurodollareita. Uudella politiikalla oli
tarkoitus turvata sekä amerikka...
18
samanlaista merkitystä kuin Yhdysvalloissa, voi silti väittää, että suomalaiset
työntekijät on sidottu tiukemmin suomal...
19
Työn kierto on arkijärkinen keino työn yksipuolisten kuormitusten ja
yksitoikkoisuuden lievittämiseen. Työn laajentamis...
20
Itseohjautuvia työ- ja tuotantoryhmiä perustellut sosiotekninen teoria oli
monipuolisempi. Se syntyi 1950-luvulla Tavis...
21
seuraamalla organisaatiot alkoivat kuitenkin muokkautua pois tayloristisesta tavasta
ja pois mekanisaatiosta, ennustett...
22
solmitaan toistaiseksi, joissa työtä tehdään yhdelle työnantajalle tämän tiloissa
(työpaikalla) ja kokoaikaisesti. Epät...
23
työkyvystä, myönteisestä työasenteesta sekä vähäisistä työpaikan vaihto- ja
eläkeaikomuksista. (Mäkikangas ym. 2005, 71...
24
Taulukko 1. Elinkeinorakenteen muutos Suomessa v. 1945–2030. (Notkola 2005.)
”1990-luvulla työpaikkojen määrä kasvoi so...
25
aiheuttavat työntekijöille tyytymättömyyden tunteita, kun taas vaihtelevissa töissä
oltiin melko tyytyväisiä. Työtyytyv...
26
taloudellisiin suhdanteisiin. (Mauno & Kinnunen 2005, 168.) Määriteltäessä työn
epävarmuutta voidaan erottaa ainakin ko...
27
nämä tekijät ovat omiaan lisäämään palkansaajien kokemaa epävarmuutta työsuhteen
jatkumisesta ja työssä tapahtuvista mu...
28
pessimistinen elämänasenne, alhainen elämänhallinnan tunne ja itsearvostus ovat
yhteydessä lisääntyneisiin työn epävarm...
29
näiden kykyihin. Nyt elämme suomalaisen kulttuurin aggressiivisen
monimuotoistumisen kierteessä, missä emme voi enää ol...
30
kesken; kaikki johtavat jotakin – ainakin itseään. Valitettavan monissa
organisaatioissa tämä ei vielä näy ja tarvittai...
31
aikaa yrityksessä, joka suhtautuu avoimesti innovaatioihin. Tämän lisäksi monet
kokevat, etteivät saa yrityksen puolest...
32
menetelmämuoto perustuu vapaamuotoiseen vuorovaikutukseen ja syvempiin
sosiaalisiin kontakteihin. (Siekkinen 2001, 43.)...
33
haastateltavan ehdoilla. Toki haastattelussa on tarkoitus puhua erinäisistä, tutkijan
etukäteen pohtimista ja määrittäm...
34
analyysimenetelmäksi, jossa korostetaan tekstin sisällöllisiä ja laadullisia merkityksiä
(Seitamaa-Hakkarainen 2000, 1)...
35
käsitteenä määritellään, on vapaata suhteessa teoriaosan jo tiedettyyn tietoon
tutkittavasta ilmiötä. Raportointivaihee...
36
määrällinen tutkimusote, tällöin molemmat lähestymistavat voivat täydentää toisiaan
ennemmin kuin olla toisilleen vasta...
37
käsitteellisiksi osiksi ja synteesin avulla osat kootaan uudelleen tieteellisiksi
johtopäätöksi.” (Grönfors 1982.) Sisä...
38
jonkin verran apua luotettavuuden arvioinnissa. On kuitenkin muistettava, että vaikka
kaikki listan kohdat olisivat eri...
39
käytännössä mahdotonta poistaa ja joka käänteessä oli varottava, etten johdattele
aihetta liikaa omien mielikuvieni muk...
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä
of 92

Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Poolan gradu y-sukupolvesta työelämässä

 • 1. HELSINGIN YLIOPISTO Y-sukupolvi työelämässä Millaisia odotuksia yliopisto-opiskelijat työhön kohdistavat? Poola Marita Isomäki Helsingin Yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu –tutkielma Elokuu 2014
 • 2. Tiedekunta/Osasto – Fakultet/Sektion – Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta Laitos – Institution – Department Sosiaalitieteiden laitos Tekijä – Författare – Author Poola Isomäki Työn nimi – Arbetets titel – Title Y-sukupolvi työelämässä – Millaisia odotuksia yliopisto-opiskelijat työhön kohdistavat? Oppiaine – Läroämne – Subject Yhteiskuntapolitiikka Työn laji – Arbetets art – Level Pro gradu Aika – Datum – Month and year Elokuu 2014 Sivumäärä – Sidoantal – Number of pages 92 Tiivistelmä – Referat – Abstract Selvitän tässä tutkielmassani, millaisia odotuksia Y-sukupolven yliopisto-opiskelijat kohdistavat työtä ja työelämää kohtaan. Apunani sekä teoreettisena viitekehyksenä käytän Y-sukupolven jäseniä kuvaavia teorioita ja määritelmiä sekä Raija Julkusen teoriaa uudesta työstä ja siihen liittyvistä ominaisuuksista. Päätutkimuskysymykseni on: Millaisena akateemista korkeakoulututkintoa suorittavat näkevät tulevan työuransa? Tämän selvittämiseen olen käyttänyt apuna seuraavia kolmea alakysymystä: mitä työltä/työolosuhteilta odotetaan ja mitä siltä/niiltä halutaan; kohtaavatko nämä, mitä työn pitäisi puolestaan tarjota/antaa sekä kuinka henkilökohtaisena ja itseä määrittävänä työ koetaan, paljonko siihen ollaan valmiita panostamaan; mitä työ heille merkitsee? Käytän aineistonani 10 syvähaastattelua, jotka olen analysoinut sisällönanalyysiä käyttäen. Haastatteluistani ja analyysistäni nousee selvästi esiin se, että Y-sukupolven yliopisto-opiskelijat odottavat työltä muun muassa joustavuutta, mielekkyyttä, mahdollisuutta vaikuttaa, miellyttävää työympäristöä ja työn kokemista osaksi omaa itseä ja identiteettiä. Työ on heille erittäin henkilökohtainen ja tärkeä asia. Y-sukupolveen sekä uuteen työhön liitetyt ominaisuudet näkyvät heidän ajatuksissaan töistä ja työelämästä selkeästi. Avainsanat – Nyckelord – Keywords Y-sukupolvi, yliopisto-opiskelijat, uusi työ, työn subjektivoituminen, työn yksilöllistyminen, työn henkilökohtaistuminen
 • 3. i Sisällysluettelo 1 Johdanto..................................................................................................1 1.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset...............................4 2 Teoreettinen viitekehys...........................................................................5 2.1 Y-sukupolvi.....................................................................................5 2.1.1 Y-sukupolven kahdeksan normia.............................................7 2.2 Uusi työ ...........................................................................................9 2.2.1 Työn subjektivoituminen .......................................................12 2.2.2 Työn yksilöllistyminen ja henkilöityminen ...........................13 2.2.3 Työn tietoistuminen ja jälkiammatillisuus.............................15 2.2.4 Työn uudelleen järjestelyn käynnistyminen – kohti joustavuutta ..........................................................................................16 2.3 Muita käsitteitä..............................................................................22 2.3.1 Työn imu................................................................................22 2.3.2 Tietotyö ..................................................................................23 2.3.3 Työtyytyväisyys ja –sitoutuneisuus .......................................24 2.3.4 Työn epävarmuus...................................................................25 3 Aikaisempi empiirinen tutkimus...........................................................28 3.1 Työ- ja elinkeinoministeriön kartoitus ..........................................28 3.2 Kansainvälinen näkökulma ...........................................................30 4 Menetelmät ja aineisto..........................................................................31 4.1 Syvä- tai avoin haastattelu.............................................................31 4.2 Kvalitatiivinen sisällönanalyysi ....................................................33 4.3 Tutkimuksen luotettavuus .............................................................37 4.4 Aineiston kuvaus ...........................................................................38 4.4.1 Tutkimusasenteen omaksuminen ...........................................38 4.4.2 Aineisto sekä analysoitavien valinta: kriteerit ja esittely.......39
 • 4. ii 4.4.3 Analyysin kulku .....................................................................43 5 Analyysi................................................................................................43 5.1 Tulevat työolosuhteet ....................................................................44 5.1.1 Odotetut..................................................................................44 5.1.2 Halutut....................................................................................48 5.1.3 Kohtaavatko?..........................................................................52 5.1.4 Epävarmuus............................................................................53 5.2 Mitä työn pitäisi antaa? .................................................................56 5.2.1 Joustavuuden monet muodot..................................................59 5.3 Työn merkitys: ”sellainen työ, mitä ei aina koeta työksi” ............61 5.3.1 Paljonko ollaan valmiita panostamaan?.................................61 5.3.2 Kuinka henkilökohtaisena ja itseä määrittävänä se koetaan? 63 5.4 Yhteenveto.....................................................................................65 6 Johtopäätökset.......................................................................................67 6.1 Millaisia Y-sukupolvea edustavat haastateltavat ovat työelämässä? 67 6.2 Epävarmuuden kokemukset ..........................................................71 6.3 Uuden työn ominaisuudet..............................................................74 6.4 Pohdintaa.......................................................................................77 Lähdeluettelo................................................................................................80 Liitteet ..........................................................................................................86
 • 5. iii Taulukkoluettelo Taulukko 1. Elinkeinorakenteen muutos Suomessa v. 1945–2030....24 Kuvaluettelo Kuvio 1. Työvoiman tarjontapotentiaalin muutos vuosina 1945 – 2030 ………………………………………………………………………...6
 • 6. 1 1 Johdanto Työelämän tutkimuksessa on 2000-luvulla tapahtunut positiivinen käänne – samaan aikaan, kun työelämän vaatimukset ja uhat ovat lisääntyneet. Työn ja työelämän epäkohtien lisäksi huomiota on suunnattu siihen, mikä työntekijöitä motivoi, kannattelee ja tekee heidän työstään mielekkään myös silloin, kun ulkoinen toimintaympäristö ja työ ovat muutoksessa. On huomattu, että työpaikkojen aineettomilla voimavaroilla ja henkilöstön kokemalla työn imulla – aidolla tunne- ja motivaatiotäyttymyksen tilalla työssä – voi olla merkittävä rooli yritysten ja muiden työorganisaatioiden menestykselle. (Hakanen 2009, 1.) Samalla, kun työelämän tutkimuksessa on otettu uusia näkökulmia ja teemoja, kuten globalisaation tuoma epävarmuus ja joustavuuden vaatimukset, työ itsessäänkin on muuttunut, mutta kehityssuunnasta parempaan tai huonompaan ei voi tehdä selkeitä johtopäätöksiä. Negatiivisesta kehityksestä kertovat esimerkiksi kiireen ja henkisten vaatimusten lisääntyminen, kun taas positiivisesta kehityksestä muun muassa oppimis- ja kehittymismahdollisuuksien lisääntyminen (Lehto & Sutela 2008; Green 2006). Seuraava sitaatti kuvastaa itse työssä tapahtuneita muutoksia (Julkunen 2008, 9): ”Työ vaatii jokaiselta enemmän ja enemmän panostusta, asiat muuttuvat ja kehittyvät niin nopeasti. Ihmisen pitää sietää hyvin monenlaista puristusta enemmän kuin ennen. Yksilöön kohdistuu hyvin monelta puolelta sitä painetta: tee paremmin, tee tehokkaammin, opi uusia asioita, muutu, muuta päätäs. Niin ennen siinä ympärillä oli niin kuin enemmän sellainen turvakehä, niin se rakenne piti sitä puristusta vähän kauempana, se ei niin kuin osunut. Mutta nyt se tärähtää suoraan henkilöön itseensä. Enää ei ole olemassa sellaista kasvotonta juttua, vaan jokaisella on oma vastuualueensa.”
 • 7. 2 Työelämän kehityksestä voidaan erottaa tietotyön yleistyminen. Tiedon käsitteleminen on lisääntynyt ja korvannut fyysistä suorittamista. (Kauppinen ym. 2007, 8 – 9.) Lisäksi on luultavaa, että tulevaisuudessa osaamisvaatimukset lisääntyvät edelleen ja todennäköisesti parhaat kehitysmahdollisuudet avautuvat ”luovan talouden” tehtävissä (Florida 2002; Kauppinen ym. 2007, 9). Luovan talouden työntekijöiltä vaaditaan luovaa ongelmanratkaisukykyä ja itsenäistä ajattelua. Heitä ei motivoi pelkästään raha, vaan aito työstä saatava nautinto. (Florida 2002.) Työ pitää sisällään työsuorituksen, haastavuuden, luovuuden, mahdollisuuden toteuttaa itseään sekä oppimisen, itsenäisyyden sekä mahdollisuuden voimaantua. Useimmiten työ on välttämätöntä toimeentulon turvaamiseksi, se luo mahdollisuuksia saavutuksille, vaikuttaa identiteettiimme ja sen myötä saamme paikan laajemmassa yhteisössä. Näiden lisäksi se antaa meille mahdollisuuden erilaisiin tunteisiin ja kokemuksiin, kuten iloon ja tyytyväisyyteen mutta myös pettymykseen ja epätoivon kokemuksiin. (Leiviskä 2011, 115.) Työelämään on vaikuttanut ja tulee vaikuttamaan tulevaisuudessakin laaja yhteiskunnallinen ja väestörakenteellinen muutos. Seuraavina vuosikymmeninä työ tulee olemaan erilaista edellisiin vuosikymmeniin verrattuna, ja monimuotoistumista tulee tapahtumaan tuotanto- ja yritysrakenteissa, työn tekemisen muodoissa, työurissa sekä työsuhteissa. Yleinen työelämäpuhe on kohdistunut pitkälti kiireeseen, väsymykseen, jaksamiseen ja stressiin, mutta myös työn iloon – tosin hieman harvemmin. Sanotaan, että ahdistus, henkinen epävarmuus, pelko, toivottomuus ja voimattomuus ovat yleistyneet. Näiden teemojen lisäksi työelämään liittyvissä keskusteluissa puhutaan paljon muutoksista ja väitellään siitä, onko työelämässä tapahtunut muutos kallellaan huonompaan vai parempaan suuntaan. Puolesta ja vastaan esitettyjä näkökulmia keskeisempi kysymys on kuitenkin se, millaisia työelämän käytäntö ja toimintaperiaatteet ylipäätään ovat ja kuinka niitä voitaisiin kehittää siten, että ne mahdollistaisivat omalta osaltaan hyvinvoinnin luomisen ja hyvän elämän rakentamisen. (Leiviskä 2011, 115 – 116.) Työhön liittyviä ilmiöitä on tutkittu Suomessa varsin runsaasti eri tieteenalojen, kuten psykologian ja yhteiskuntatieteiden, toimesta. Tämä yhteiskuntapolitiikan tutkielma pyrkii vastaamaan osaltaan kysymykseen, millaisia subjektiivisia
 • 8. 3 merkityksiä tällä hetkellä uransa alkupuolella olevat yliopisto-opiskelijat antavat työlleen, eli miten he kokevat työnsä merkityksen ja mikä tässä kokemuksessa nousee keskeisimmäksi. Tulen tuomaan tutkielmani kautta esiin uuden sukupolven, joka on hyväksynyt epävarman suhteen itsensä ja työnantajien välillä, ottaen oman kehittymisensä tärkeäksi ja välttämättömäksi tavoitteeksi, pyrkien ja pystyen samalla kokemaan työnsä mielekkäänä ja palkitsevana. Aion tässä pro gradu –tutkielmassani tutkia sitä, mikä on työn merkitys Y- sukupolven eli 2010-luvun akateemiselle korkeakouluopiskelijalle; millaisia ajatuksia ja odotuksia he kohdistavat työtä ja työelämää kohtaan? Tutkielma toteutetaan yhteistyössä aTalent Recruitingin kanssa, joka on Aalto-yliopiston alumni- ja opiskelijajärjestöjen, Tuotantotalouden Kilta Prodeko ry:n, Prodekon Alumni ry:n ja Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:n, omistama yritys. Yrityksen omistajien tavoitteina on yritystoiminnan kautta edistää nuorten ammatillista kehittymistä opintojen alusta pitkälle työelämään ja auttaa yrityksiä hyödyntämään nuorten ammattilaisten osaamista. Y-sukupolven edustajat ovat urbaanin, yltäkylläisyyden sekä globaalin markkina- ja mediakulttuurin kasvatteja, jotka elävät kutistuneessa maailmassa. He ajattelevat globaalisti ja ovat verkostoituneet laajasti. Heidän odotuksensa työstä, johtamisesta ja työyhteisön toiminnasta poikkeavat aikaisempien sukupolvien odotuksista. Samaan aikaan lähtökohdat työelämään ovat yhteiskunnallisesti täysin erilaiset aikaisempiin sukupolviin verrattuna. Y-sukupolven on täytynyt muuttua ja on edelleenkin muututtava markkinoiden mukana. Heitä kuvataan kiihkeiksi, kärsimättömiksi ja kykenemättömäksi sietämään epäonnistumista. Samaan aikaan he kuitenkin ovat nopeita, omiin kykyihinsä luottavia, yrittäjähenkisiä, tietoteknisesti osaavia, verkostoitumistaitoisia, vapaa-aikaa arvostavia, ympäristötietoisia ja – vastuullisia sekä ryhmähenkisiä. (Vesterinen 2011, 119 – 120.) Tämä sukupolvi eroaa edeltäjistään monella tapaa, ja ovat edellä lueteltuja ominaisuuksia omaavia ja paljon muuta. Tutkittava aihe kiinnostaa minua itseäni, koska lukeudun kyseiseen kohderyhmään ja olen useaan otteeseen huomannut, kuinka työn merkitys on vaihteleva riippuen iästä ja koulutustaustasta. Valitsin tutkittavaksi ilmiöksi nimenomaan yliopisto-
 • 9. 4 opiskelijoiden odotukset työelämästä osittain omasta asemastani tutkittaviin nähden ja osittain siitä syystä, että aTalent Recruitingia kiinnostaa nimenomaan akateemisesti korkeakoulutettujen Y-sukupolven edustajien ajatukset ja odotukset. Myöskin itse työltä odotetaan erilaisia asioita kuin aikaisemmin. Olen itse töissä aTalentilla rekrytoimassa juurikin näitä 2010-luvun korkeakoulutettuja oman alan työtehtäviin, ja mahdollisilla tutkimustuloksillani on merkitystä niin meidän rekrytoijien näkökulmasta kuin asiakkaidemme, eli työnantajienkin. On tärkeää tiedostaa, mitä odotuksia tulevaisuuden tietotyöläiset kohdistavat monta vuosikymmentä kestävää työuraansa kohtaan. Tulen tässä tutkielmassani lähestymään tutkimusongelmaani aluksi määrittelemällä, millainen tämä Y-sukupolvi on – miten se eroaa aikaisemmista sukupolvista – ja ottamalla teoreettiseksi viitekehyksekseni nyt vallitsevaan uuteen työhön liittyviä ominaisuuksia (Julkunen 2008). Kiinnostukseni kohdistuu siis korkeakouluissa opiskelevien Y-sukupolven edustajien näkemyksiin työstä ja heidän odotuksiinsa työelämää kohtaan. Tulosten perusteella pyrin luomaan yhteenvetoa siitä, miten 2010-luvun korkeakouluopiskelijat kuvailisivat omia odotuksiaan työstä ja mitä työn odotetaan antavan heille. 1.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset Tarkoituksenani on siis selvittää, millaisia arvoja, asenteita ja odotuksia korkeakouluissa opiskelevat Y-sukupolven edustajat kohdistavat työelämään ja työhön ylipäänsä. aTalent Recruitingin näkökulmasta katsottuna tällä tiedolla on merkitystä asiakasyritysten puolesta: millaisia töitä kannattaisi tarjota nuorille korkeakoulutetuille, jotta kaikki pääsisivät hyödyntämään täyden potentiaalinsa? Aion pyrkiä tekemään sen seuraavan tutkimuskysymyksen ja sen alakysymysten avulla: Millaisena akateemista korkeakoulututkintoa suorittavat näkevät tulevan työuransa?  Mitä työltä/työolosuhteilta odotetaan ja mitä siltä/niiltä halutaan; kohtaavatko nämä?  Mitä työn pitäisi puolestaan tarjota/antaa?
 • 10. 5  Kuinka henkilökohtaisena ja itseä määrittävänä työ koetaan, paljonko siihen ollaan valmiita panostamaan; mitä työ heille merkitsee? Päädyin rajaamaan tutkimuskohteekseni Y-sukupolvesta korkeakouluopiskelijat osin siitä syystä, koska uskon, että suurimmalla osalla heistä, jotka ovat päätyneet valitsemaan akateemisen uran, on ollut jo ennen opiskelupaikan valitsemista joitain tietynlaisia odotuksia ja toiveita tulevaa työuraansa ajatellen, ei kuitenkaan välttämättä suoraan konkreettisia urasuunnitelmia. Pääsyynä valintaani on kuitenkin se, että toimeksiantajayritystä kiinnostaa nimenomaan tämän sukupolven yliopisto- opiskelijoiden näkemykset. Kaikki haastateltavani opiskelevat pääkaupunkiseudulla eri tiedekunnissa ja korkeakouluissa yksinkertaistaakseni tuloksia enkä siten joudu huomioimaan tuloksissani mahdollisia alueellisia eroja. Tarkemmin aineistoni valintakriteereistä kerron myöhemmin luvussa 4, jossa esittelen aineistoa muutenkin enemmän. 2 Teoreettinen viitekehys 2.1 Y-sukupolvi Y-sukupolvi on nimitys Euroopassa ja Yhdysvalloissa noin vuosina 1977 – 2000 syntyneelle nuorisosukupolvelle, joille sanotaan olevan tyypillistä demokraattisuus sekä alkava liberalismi. Sukupolven nimitys on johdettu edellistä sukupolvea kuvaavasta X-sukupolvesta, jonka on nimennyt Douglas Coupland romaanissaan Generation X: Tales for an Accelerated Culture (1991). Tämä sukupolvi kyseenalaistaa edellisen sukupolven elämänarvot, on avoimempi erilaisuudelle sekä on myötäkasvanut tietotekniikan kehityksen kanssa. Edustajat toteuttavatkin suuren osan kommunikaatiostaan kansainvälisessä tietoverkossa. (Shroer 2013.) Tästä syystä tämä kyseinen sukupolvi on saanut myös sellaisia nimityksiä kuten Nettisukupolvi tai Diginatiivit (Tapscott 2010; Suutarinen 2011, 19). Y-sukupolvi on vahvasti perhe- ja yksilökeskeinen. He ovat itse joustavia ja vaativat sitä myös muilta. (Shroer 2013.) Eri lähteissä on käytössä hieman eri vuosiluvut, mutta aion tässä pro gradu –työssäni pitää syntymävuosirajana 1980 – 2000 (esim. Suutarinen 2011, 17).
 • 11. 6 Millainen tämän sukupolven lähtökohta sitten on? Lapsuudessaan Y-sukupolvi on saanut paljon huomiota vanhemmiltaan. Tavallista on, että vanhemmat ovat antaneet lapsen mielipiteille ja tunteille paljon tilaa. Kouluista asti on jo totuttu saamaan palautetta opettajilta sekä harrastuksissa valmentajilta. Y-sukupolven lapsia on rohkaistu ilmaisemaan itseään, vaikuttamaan ja verkostoitumaan. Tästä syystä näitä taitoja hyödynnetään myös myöhemmin työelämässä. Taloudellisesti tämän sukupolven lapset ovat saaneet elää suhteellisen vakaata elämää, jossa ei hirveästi ole ollut materiaalista puutetta. Nuoria on usein luonnehdittu kärsimättömiksi; Y- sukupolven edustajat saattavat vaikuttaa vieläkin kärsimättömimmiltä, koska he ovat eläneet runsaan tietotulvan keskellä ja samalla oppineet valitsemaan sekä siirtymään nopeasti toimimattomasta ratkaisusta uuteen vaihtoehtoon. (Suutarinen 2011, 17 – 18.) Tämä ”pieneksi ikäluokaksikin” kutsuttu Y-sukupolvi on edeltäviä sukupolviaan koulutetumpi sekä tiedostavampi omista neuvotteluvoimistaan tilanteessa, jossa suuret ikäluokat eläköityvät ja edessä on mahdollisesti työvoimapulaa: ”Työnhakijoista tulee työnvalitsijoita” (mt. 17). Edeltävän kappaleen viimeistä lausetta erityisesti Suomen kohdalla tukee myös Työministeriön vuonna 2003 (Alasoini 2010, 11 – 12) tekemä laskelma, josta selkeästi on huomattavissa, että väestörakenteen epätasaisuudesta johtuen Suomen työmarkkinoilta poistuu enemmän ihmisiä kuin sinne on tulossa, ja tämä kestää ainakin 2020-luvun loppuun (Kuvio 1). Kuvio 1. Työvoiman tarjontapotentiaalin muutos vuosina 1945 – 2030 (Alasoini 2010, 12).
 • 12. 7 Maailmanlaajuisesta kontekstista katsottuna Y-sukupolvi alkoi tulla työelämään 2000-vuosikymmenellä (Tienari 2010; Suutarinen 2011, 17, 19, 40) ja on ennustettu, että vuoteen 2020 mennessä Y-sukupolvi muodostaa 50 prosenttia maailman työvoimasta (Raunio 2011). Tämä sukupolvi ei ole valmis juoksemaan niinkään pelkästään työn korkean statuksen tai perempien ansioiden perässä, vaan olennaista on halu toteuttaa itseään työn kautta ja tehdä sitä, mikä tuntuu mielenkiintoiselta (Suutarinen 2011, 20). Arvostusta ei etsitä niinkään saavutetun ammatti- tai organisaatioaseman kautta kuin tekemällä asioita, joita arvostetaan kyseisen Y- sukupolvilaisen omissa sosiaalisissa – mahdollisesti digitaalisesti linkittyneissä – verkostoissa. Työntekijänä Y-sukupolven edustaja on valmis joustamaan työajoista sekä töiden sisällöistä, mutta vastavuoroisuutta odotetaan myös työnantajan puolelta. (Alasoini 2010, 42.) 2.1.1 Y-sukupolven kahdeksan normia Don Tapscott, johtamisen apulaisprofessori Toronton yliopistosta, on tutkimuksissaan löytänyt kahdeksan ”normia”, joilla hän tarkoittaa sukupolvelle ominaisia asenteisiin ja käyttäytymiseen liittyviä piirteitä, jotka erottavat Y- sukupolven suuria ikäluokkia edustavista vanhemmistaan ja muista sukupolvista. Nämä normit ovat vapaus, räätälöinti, tutkiminen, eettisyys, yhteistyö, viihde, nopeus sekä innovatiivisuus. He arvostavat vapautta; vapautta olla keitä he haluavat ja valinnan vapautta. He haluavat kustomoida kaiken – myös työnsä. He oppivat kyseenalaistamaan ja tarkistamaan kaiken, mitä näkevät ja kuulevat. Rehellisyys, vilpittömyys, harkitsevaisuus, avoimuus ja sitoumusten noudattaminen ovat arvostuslistan kärjessä. He ovat erinomaisia toimimaan ryhmissä. Nopeus on jotain, mistä he nauttivat, samoin kuin uusista ajatuksista. (Tapscott 2010, 88, 111.) Vapaudella viitataan esimerkiksi siihen Y-sukupolvilaisten odotukseen, että he saavat valita työpaikkansa ja –aikansa. Teknologian avulla he vapautuvat perinteisistä toimistotiloista ja työajoista sekä yhdistelevät koti- ja sosiaalista elämäänsä työn kanssa. Kaikki eivät kuitenkaan odota ensimmäisiltä työnantajiltaan isoa joustoa työajoista, sillä itsestä halutaan antaa ammattimainen kuva. Palkkauksessa ja joustavissa työajoissa ollaan siirtymässä trendiin, joka perustuu suoritukseen ja markkina-arvoon eikä toimistossa vietettyyn aikaan. Pelkoa ei myöskään ole jättää mieletöntä työtä, jos he löytävät toisen, joka tarjoaa parempaa
 • 13. 8 palkkaa, haastavampia tehtäviä tai vaihtelua. Aikaisemmat sukupolvet pitävät enemmän kiinni jo nyt hyvin toimivista työpaikoistaan eikä vaihtoon koeta näissä tilanteissa olevan tarvetta. Tämä vapauden kaipuu liitetään myös koulutusjärjestelmän muutoksiin tai politiikkaan: sitä pidetään vanhanaikaisena saapua tiettyyn aikaan tietyssä paikassa pidettävälle massaluennolle, missä he ovat passiivisina kuulijoina, tai edustaako vain muutaman vaihtoehdon tarjoama poliittinen malli heitä kaikkia, kun tottumuksena on valinnanvapaus. (Tapscott 2010, 89 – 91.) Työtä ja työnkuvia halutaan räätälöidä oman näköiseksi, vaikka jonkinlaisesta järjestyksestä pidetään ja sukupolven edustajat haluavat tietää, mitä heiltä odotetaan. Ihannetilanteissa yhtiöt korvaavat työnkuvat tavoitteilla ja antavat työntekijälle työn suorittamiseen tarvittavat välineet. Sanotaan myös, että nettisukupolven edustajat ovat tutkijoita. Ympärillä on jatkuvasti valtavasti virikkeitä ja eri tiedonlähteitä ja tästä johtuen sukupolven edustajat ovatkin kehittäneet kykyä erottaa olennaista tietoa epäolennaisesta. (Tapscott 2010 92 – 94.) Parempi ilmaisu tälle voisi olla se, että Y- sukupolven edustajille on kehittynyt kyky ajatella kriittisesti eikä ottaa kaikkea tietoa annettuna. Stereotypiat saattavat antaa tietynlaista kuvaa tämän sukupolven arvoista, mutta tosiasiat eivät tue sitä, että he olisivat jotenkin piittaamattomia. Sen sijaan he arvostavat rehellisyyttä, vilpittömyyttä ja avoimuutta sekä sitä, että ihmiset välittävät toisistaan ja pitävät kiinni sitoumuksistaan. Suvaitsevaisuus kuuluu myöskin kuvaan ainakin kun verrataan aikaisempiin sukupolviin. Tämä saattaa johtua siitä, että heihin on vaikuttanut valtava määrä tieteellistä, lääketieteellistä ja muuta olennaista tietoa, jota heidän vanhemmillaan ei ollut saatavilla. Rehellisyyttä, luotettavuutta ja avoimuutta odotetaan vastavuoroisesti myös muilta. (Tapscott 2010, 97, 99 – 100, 103.) Y-sukupolven ihmiset tekevät luonnostaan yhteistyötä. He vaikuttavat toisiinsa erilaisissa verkostoissa, ja täten heillä on koko ajan tunne yhteenkuuluvuudesta paikasta ja ajasta riippumatta. Yhteistyö vaikuttaa myös muihin nettisukupolven nuorten elämänaloihin. Esimerkiksi työpaikoillaan he haluavat saada äänensä kuuluviin. Vaikka he tiedostavatkin, ettei heillä ole kovin paljon kokemusta, heistä tuntuu, että heillä on varteenotettavia näkemyksiä ja he haluavatkin mahdollisuuden
 • 14. 9 vaikuttaa päätöksiin ja muuttaa työprosesseja tehokkaammiksi. (Vesterinen 2011, 121; Tapscott 2010, 104, 106.) Aikaisemmin ihmiset selvästi erottelivat työn ja vapaa-ajan: töissä tehtiin pelkästään töitä ja sen jälkeen oli aikaa hauskanpidolle. Nyt työelämään astuvalle sukupolvelle tämä raja ei ole enää niin selkeä, sillä tavoitteena on hankkia työ, mistä nauttii. Työn oletetaan olevan luonnostaan tyydyttävää ja sen pitäisi olla itsessäänkin jo viihdyttävää. (Tapscott 2010, 107 – 108.) Internet on mahdollistanut välittömien vastausten saamisen ja nopeat reaktiot. Välittömien tapahtumien ympäristössä eläminen voi ottaa jotkut Y-sukupolvilaiset täysin valtaansa. He tietävät toisten odottavan välitöntä reaktiota heiltä ja monet saattavatkin kokea kyllästymistä, outoja tuntemuksia ja ettei heillä ole hetkeäkään omaa rauhaa. Tarve pysyä sosiaalisessa ympäristössä on kuitenkin sen verran voimakas, että tätä kaikkea kestetään. Monet haluaisivat työuriensa etenevän samalla kiivaalla tahdilla kuin muunkin elämänsä. Tähän he tarvitsevatkin työnantajaltaan jatkuvaa palautetta. Tämä edesauttaa lojaalisuutta työnantajaa kohtaan, koska palautteen saaminen auttaa heitä tuntemaan itsensä hyödylliseksi yritykselle ja parantaa heidän ammatillista itsetuntoaan. (Tapscott 2010 108 – 109.) Tämä sukupolvi on kasvatettu keksimisen kulttuuriin, jossa innovaatiot tapahtuvat reaaliajassa. Työpaikoilla innovaatio merkitsee perinteisen komento- ja kontrollihierarkian hylkäämistä ja työprosessien kehittämistä yhteistoimintaa sekä luovuutta rohkaiseviksi. He eivät siis halua samalla byrokraattisella tavalla kuin heidän vanhempansa. (Tapscott 2011, 110 – 111.) 2.2 Uusi työ Raija Julkunen (2008) on tutkinut 2000-luvulla, millaisia paradokseja uuteen työhön liittyy. Jotta voidaan puhua ”uudesta” työstä, on ensin määriteltävä, mikä on se ”vanha”, mihin muutosta on tapahtunut; mitä oli ennen uutta? Määrittelen alkuun lyhyesti lähtökohdan, mistä tämä ”uusi” työ on ikään kuin lähtöisin. ”Ennen” näyttää erilaiselta riippuen siitä, mihin sen asettaa. Sosiologeille ennen on usein traditionaaliseksi tai esimoderniksi – nykyään myös moderniksi – kutsutussa ajassa. Työelämän huonontumisväitteissä ennen sijaitsee aivan tietyssä ajassa ja
 • 15. 10 paikassa, toisen maailmansodan jälkeisessä niin sanottujen Bretton Woods – instituutioiden vakauttamassa kapitalismissa, täystyöllisyydessä ja hyvinvointivaltion rakentamisessa, joka paikantuu ajallisesti eri maissa vähän eri aikoihin. Suomessa 1950 – 1960 – lukua on mahdotonta pitää hyvinvointivaltion kultakautena. Ylipäänsä siirtymä hyvinvointivaltiolliseen ajatteluun käynnistyi Suomessa 1950 – luvun lopussa, mutta kehityksessä muuta Eurooppaa ja Pohjoismaita otettiin kiinni seuraavat kolme vuosikymmentä. Se ennen, johon vertailuja tehdään, kestää Suomen kohdalla ainakin 1980-luvun puoliväliin ellei jopa 1990-luvun talouskriisiin asti. Entisen ja nykyisen katkos paikantuu myöskin eri maissa vähän eri paikkoihin. Esimerkiksi brittikirjallisuudessa katkos paikantuu Margaret Thatcheriin (pääministerinä 1979 – 1990) ja Suomessa puolestaan 1990-luvun lamaan. (Julkunen 2008, 13 – 14.) Ennen – nyt – jaottelu pitää sisällään ajatuksen muutoksesta tai murroksesta. Nämä käsitteet puolestaan sisältävät aina implisiittisesti jonkin entisen, josta siirrytään pois. (Julkunen 2008, 12 – 13.) Työn yksittäisiä muutostrendejä on helppo luetella, näitä ovat esimerkiksi tietotyöläistyminen, verkostoituminen, joustavoituminen, kansainvälistyminen, työnteon muotojen epätyypillistyminen ja palvelutyövaltaistuminen (Kairinen ym. 2003). Kokonaiskuvan hahmottaminen ei sen sijaan ole yhtä helppoa, eikä sosiologialla ole yhtä tulkintaa tai nimeä murrokselle. Yksi tapa kuvata muutosta ovat olleet erilaiset jälki-käsitteet: jälkimoderni, jälkiteollinen, jälkifordistinen, jälki-institutionaalinen. Kun nykyisyyttä ei osata nimetä millään ylivoimaisella tavalla, on tullut tavaksi puhua vain uudesta kapitalismista tai uudesta työstä (Jakonen ym. 2006). Työelämästä ja sen tilasta kerrotaan hyvin erilaisia versioita, toiveikkaita ja kriittisiä, myönteisiä ja kielteisiä, osin palautuen tutkijan teoreettisiin, normatiivisiin ja metodisiin sitoumuksiin, osin siksi, että työtä yksinkertaisesti vain on monenlaista. Richard Sennett (2007, 19) väittää, että työelämän institutionaaliset muutokset liittyvät pelkästään talouden kärkiyrityksiin, toisin sanoen korkeaan teknologiaan, kansainväliseen rahoitustoimintaan sekä yli kolmentuhannen hengen uusiin palveluyrityksiin. Tämän ei ole tarkoitus kuvata koko työelämää – edes Amerikassa – mutta Sennettin mukaan (2007, 19) suurten menestyvien yritysten siivulla on osuuttaan suurempaa kulttuurista vaikutusvaltaa.
 • 16. 11 Yhteiskuntatieteellinen tutkimus tunnistaa ja tunnustaa kehittyneen kapitalismin sisäiset erot (Julkunen 2008, 16). Näiden erojen kuvaukseen on kaksi muiden ylitse nousevaa teoriaa. Sosiaalipoliittisessa tutkimuksessa tunnetumpi on Gøsta Esping- Andersenin (1999) jaottelu kolmeen yhteiskuntasuhteiden regiimiin: liberaaliin, konservatiivis-korporatistiseen ja sosiaalidemokraattiseen. Tämä teoria on usein pelkistetty eri sosiaalipolitiikkamallien vertailuksi, mutta siinä on pohjimmiltaan silti kysymys valtion, markkinoiden sekä perheen suhteista, siis myös taloudesta ja työllisyydestä katseen kohdistuessa ennen muuta valtioon ja niihin valtaresursseihin, joiden nojalla yhteiskuntaluokat taivuttavat valtiota omien intressiensä taakse (Julkunen 2008, 16). Toinen teoria on Peter Hallin ja David Soskicen edustama varietes of capitalism – suuntaus (Soskice 2005). Kapitalismin variaatiot -teoriassa kehittyneet kapitalistiset maat on tyypitelty koordinoiduiksi ja liberaaleiksi markkinatalouksiksi. Suuntaus kohdistaa katseen yhtiöihin ja niiden institutionaalisiin puitteisiin. Yhtiöiden toimintaa ohjaavia avaininstituutioita ovat esimerkiksi ammatillinen koulutus, työmarkkinoiden säätely, kansalliset innovaatiojärjestelmät, yhtiöhallinnon säännöt, teknologian siirto, (erityisesti naisten) työvoiman tarjontaa säätelevä sosiaalipolitiikka sekä hoivapalvelut. Koordinoiduissa markkinatalouksissa koulutusjärjestelmä valmentaa ammatteihin, työelämän suhteet ovat säänneltyjä, palkkaneuvottelut ovat keskitettyjä, työntekijöillä on edustus myös työpaikoilla, yhtiöiden hallinto mahdollistaa kärsivällisemmän pääoman ja teknologian siirto tapahtuu yhtiöiden, tutkimuslaitosten ja teknisten yliopistojen muodostamissa verkostoissa. Liberaaleissa markkinatalouksissa puolestaan koulutus tuottaa yleisiä taitoja, säätelemättömät työmarkkinat suosivat yhtiöiden johdon yksisuuntaista vallankäyttöä, yhtiöhallinto vaatii voiton näyttämistä kvartaalirytmissä ja teknologiamarkkinat perustuvat kilpailuun. (Soskice 2005; Julkunen 2008, 16.) Kummankin teoriaryhmän avulla on tutkittu kansallisten regiimien mahdollista lähenemistä, toimintatapojen polkuriippuvuuksia sekä katkoksia. Taustalla on ollut oletus uusliberaalin käänteen aikaansaamasta kansallisten erojen katoamisesta ja uusliberaalista yhdenmukaistumisesta. Karkea johtopäätös on, että regiimeissä on enemmän omia jatkuvuuksia ja vähemmän lähenemistä kuin uusliberaalin hyökkäyksen perusteella olisi odotettu. Myös Pohjoismaat ovat mukautuessaan
 • 17. 12 uusliberaaliin aikaan säilyttäneet omaleimaisuuttaan. Tältä pohjalta ne ovat pystyneet jatkamaan taloudellista menestystarinaa, joka on 2000-luvun puolivälissä ruokkinut kiinnostusta pohjoismaista mallia kohtaan. (Julkunen 2008, 16 – 17.) Suomalainen työ on tietysti ns. yleistä ja tavallaan amerikkalaistunutta; talous on suuryritysvaltainen. Globaalisti toimivien pörssiyhtiöiden toimintatapa on amerikkalaistunut meilläkin, toisin sanoen ne toimivat kvartaalirytmissä, orientoituvat voiton tuottamiseen omistajilleen ja niiden on osoitettava samanlaista tuottoa pääomalle kuin amerikkalaisten yhtiöiden. (Julkunen 2008, 17.) Samalla Suomi on kuitenkin erityinen – ja erilainen verrattuna Yhdysvaltoihin – aina siihen saakka, että on paikannettu erityinen ”Suomen malli”, jolla viitataan talouden, työmarkkinoiden, työelämän ja hyvinvointivaltion kokonaisuuteen (Saari 2006). Kansainväliset vertailut näyttävät, ettei työelämän laatu Suomessa tai muissa Pohjoismaissa ole heikentynyt samassa märin eikä työssäkäyvien köyhien ongelma ole samaa mittaluokkaa kuin anglosaksisissa maissa (Alasoini 2007; Green 2006). 2000-luvun työtä voi kuvailla hybridiksi. Työ on rutiinia ja liikkuvuutta, tylsyyttä ja kiinnostavuutta, valvottua ja vapaata, ositettua ja kokonaista, ammattien hajoamista ja ammattien jatkuvuuksia. Siinä viihdytään ja kärsitään. Työ on muun muassa globaalisti eriytynyttä, luokkastunutta ja sukupuolistunutta. Julkunen (2008, 20) on etsinyt vastausta tähän työn henkilökohtaiseen tärähtämiseen ja on päätynyt siihen, että teoreettisessa ytimessä on työn subjektivoituminen, yksilöllistyminen ja henkilöityminen. Näiden teemojen käsittelemisen jälkeen palaan vielä pohtimaan, miten nykyiseen joustavuuteen on päädytty 2.2.1 Työn subjektivoituminen Objektivoidulle työlle ominaiset ulkoiset kontrollit eivät riitä tämän ajan työssä, vaan vallan on kolonisoitava työntekijöiden mielet, muututtava itsekontrolliksi ja itseohjaukseksi (Julkunen 2008, 118 – 119). Tayloristinen työn organisointi tavoittelee työn objektivoimista ja standardisoimista kulloisestakin tekijästään riippumattomaan muottiin. Automatisoinnilla, mekanisoinnilla ja työn taylorisoinnilla tuotantoprosessi pyrittiin tekemään mahdollisimman riippumattomaksi inhimillisen työkyvyn luonteesta, kyvystä suunnitella, harkita, ajatella, reagoida ja tehdä päätöksiä. Fordistisen
 • 18. 13 massatyöntekijän työkyky pelkistettiin ”ruumiilliseksi” ja työläisen subjektiivisuus käsitettiin häiriötekijäksi, joka tuli eliminoida antamalla työntekijällä toisen suunnittelemat ohjeet. Näin työntekijän ajattelu, tunteet ja sosiaalinen kapasiteetti jätettiin tunnustamatta. (Julkunen 2008, 120.) Kaikkia töitä ei ole kuitenkaan koskaan voitu tässä mielessä objektivoida. Ja vaikka muodollinen organisaatio olisi rakentunut objektivoinnille, inhimillisen harkinnan alueen ja keskinäisen vuorovaikutuksen säilyttäminen on ollut työntekijöille eloonjäämiskysymys ja piilotettukin harkinnan käyttö on ollut tuotannon sujumisen edellytys. Silti jälkiteollinen työ tuottaa katkoksen pitkään objektivoinnin linjaan. Työn subjektivoituminen on seurausta tuotannon ja työvoiman rakennemuutoksesta sekä uusista tuotantokäsityksistä. Monet jälkiteolliselle ajalle ominaiset palvelu-, tieto-, hoiva-, asiantuntija- ja luovat työt eivät ole objektivoitavissa tietokoneohjelmiin, koneisiin tai byrokraattisiin sääntöihin. Tänä päivänä vaaditut joustavuus ja aloitteellisuus eivät ole mahdollisia pitkälle objektivoiduissa rakenteissa, ennalta annetuilla säännöillä ja rutiineja toistamalla. Subjektivoituminen tarkoittaa siis työn olennaista riippuvuutta tekijänsä subjektiviteetista. (Julkunen 2008, 120.) Damian O’Doherty ja Hugh Willmott (2001) käyttävät subjektiviteettia viittaamaan inhimillisen toimijuuden avoimeen, refleksiiviseen ja ilmentämään laatuun. Subjektivoituminen merkitsee mahdollisuutta ja välttämättömyyttä investoida, mobilisoida ja ilmaista työssä omaa subjektiivisuuttaan (Marazzi 2006). Työntekijää pyydetään käyttämään osaamistaan, taitojaan, motivaatiotaan sekä tunteitaan, osallistumaan päätöksentekoon ja vastuunjakoon tekemällä tämä kommunikoiden toisten kanssa. Työprosessin organisaatio joutuu tunnustamaan työntekijät ajattelevina, kommunikoivina ja vastuullisina olentoina – ainakin ideaalityyppisesti. Samalla johto joutuu pyytämään, että työntekijät hylkäisivät vastakohtaisen ja –hakoisen asenteen ja omistautuisivat työlleen ja tuotannon tehokkaalle sujumiselle. (Julkunen 2008, 120 – 121.) 2.2.2 Työn yksilöllistyminen ja henkilöityminen Subjektivoitumisen ohella uuteen työhön liitetään yksilöityminen, henkilökohtaistuminen ja persoonan mukaantulo. Manuel Castells (1996, 265) pitää työn yksilöitymistä työn keskeisenä kehityspiirteenä ja tarkoittaa sillä kollektiivisten luokka- ja ammatti-identiteettien haurastumista ja niiden tilalle tulevaa
 • 19. 14 henkilökohtaista identiteettityötä myös suhteessa työhön, erilaisia tapoja toimia samassa ammatissa ja eriytyneitä minän tekniikoita. Ulrich Beckille (1998, 39 – 54) työn yksilöityminen on osa sitä destandardisoitumista, jota hän pitää toisen eli reflektiisivisen modernin läpäisevänä kehityspiirteenä. Ammatin, ammattiliiton ja – roolin, normaalin työuran, -suhteen tai –ajan kaltaiset instituutiot menettävät sosiaalista sitovuutta (Julkunen 2008, 121). Keskusteluissa esiintyy myös työn henkilökohtaistuminen tai persoonan mukaantulo työhön. Jussi Vähämäki (2003, 16 – 17) toteaa, että uudessa työssä ero työn ja tekijän väliltä katoaa. Töihin joutuvat työntekijän kaikki mahdolliset taidot ja kyvyt, ei vain ammattitaito; työntekijä ei voi suorittaa pelkästään mekaanisesti määrättyä tehtävää ja samalla unohtaa itsensä, vaan hän joutuu panemaan peliin aistinsa ja tunteensa. Tieto ja taidot eivät materialisoidu koneiksi, esineiksi tai omaisuudeksi, vaan työntekijä kantaa niitä aina mukanaan ja ne kehkeytyvät osana hänen persoonaansa. Ammattiroolit ja ennalta määrätyt työnkuvat eivät tarjoa riittäviä ohjeita, vaan työntekijät joutuvat ottamaan kantaa, tekemään valintoja, osallistumaan henkilökohtaisten näkemysten perusteella sekä laittamaan peliin tunteensa ja minuutensa. Työn ennalta määräämättömyys vaatii esimiesten ja alaisten välisiä keskusteluja työstä, sen tavoitteista ja rajauksista. Samalla työntekijät joutuvat pohtimaan omaa osaamistaan, mahdollisuuksiaan, voimavarojaan ja rajojaan. Myös töiden vaatima sosiaalinen kanssakäyminen kasvattaa henkilökohtaista läsnäoloa, sillä sosiaalista vuorovaikutusta ei voi objektivoida tai käskeä. (Julkunen 2008, 122 – 123.) Asiantuntijatyössä yksilöllistyminen on vastuuta itsensä kehittämisestä ja omista verkostoista (Horppu 2007, 37). Yksilöllistyminen on työssäkin omien sitoumusten valintaa. Yksilöllistyminen on myös sitä, että yksilöt ovat vastuussa omasta menestyksestään ja epäonnistumisestaan, kuten myös omasta työhyvinvoinnistaan ja rajojen asettamisesta työlleen. Työn rajattomuus edellyttää, että osaa organisoida, priorisoida ja tarvittaessa pitää työtä etäällä, tulla toimeen oman kontrollin ulottumattomissa olevien tai esimerkiksi oman vakaumuksen kanssa ristiriitaisten kehityssuuntien kanssa ja käsitellä kielteisiä tunteita tai haavoittavia piirteitä. Työhön voi liittää henkilökohtaisia haaveita ja siitä voi saada syvää tyydytystä. (Julkunen 2008, 123.) Kun työhön laittaa peliin koko persoonansa, onnistuminen ja
 • 20. 15 menestyminen vahvistavat persoonaa, samalla kun epäonnistuminen näyttäytyy persoonallisuuden kriisinä (Vähämäki 2006, 27). 2.2.3 Työn tietoistuminen ja jälkiammatillisuus Yhteiskunnallista ja työn luonteen muutosta on aikaisemmin pyritty kuvaamaan talouden sektorikuvauksin. Jälkiteollisen yhteiskunnan kuvauksissa korostettiin ensin palvelu- ja tertiäärisektorien kasvua. Sittemmin katse käännettiin tietoyhteiskuntaan ja tietoon yhteiskunnallisen dynamiikan päälähteenä. Vaikka tietoon nojaavan talouden sekä tietoyhteiskunnan ideat syntyivät jo ennen mikroelektroniikkakumousta, tieto on sittemmin kasvanut yhteen tieto- ja informaatioteknologian kanssa aina siinä määrin, että se on alkanut tarkoittaa digitalisoitua dataa. Tietoyhteiskunnan tai vastaaviin teorioihin kuuluu ajatus tiedon, luovuuden, innovatiivisuuden ja oppimisen uudenlaisesta asemasta kilpailun ja tuotannon moottorina. Yksinkertaistaen: kilpailussa voittaa se tuottaja/yritys, joka tuo ensimmäisenä markkinoille uudet ideat, ei se, joka organisoi työprosessin mahdollisimman rationaalisesti ja tehokkaasti. Tiedon, innovaatioiden ja muiden ei- materiaalisten elementtien osuus arvonluonnissa on kasvanut ja puhtaasti fyysisten elementtien vastaavasti laskenut. (Julkunen 2008, 128 – 129.) Työprosessien osalta tietokumouksen on ajateltu vaikuttavan sekä kaikkien töiden tietoistumiseen että erityisten tietotyön ja –ammattien muodostumiseen. Työn tietoistuminen on työn subjektivoitumisen, yksilöllistymisen ja personoitumisen mekanismi. Samaan aikaan tietoistunut työ on myös ryhmämuotoista, yhteistoiminnallista, verkostoitunutta ja verkottunutta. Tietopääoma on kollektiivisesti luotua, välitettyä ja elossa pidettyä. (Julkunen 2008, 131, 133.) Jälkiammatillisuuden (post-occupational) teesillä viitattiin alun perin huippuyrityksen sisäiseen alituiseen uudelleenmuotoiluun, joka esti henkilöstöä kiinnittymästä mihinkään ammattiin tai nimikkeeseen (Casey 1995). Ammatit ja ammattinimikkeet ovat liikkeessä, nimikkeet ovat liudentuneet ja merkitykset epämääräistyneet. Ammatti on enemmänkin vaihtunut tietoon, informaatioon, asiantuntemukseen ja osaamiseen. Eri tutkintoja ja ammattikoulutusta kyllä silti arvostetaan edelleen. Tilanne on kuitenkin muuttunut siihen, ettei tutkinto riitä, vaan oma osaaminen ja persoona on myös osattava esittää ja kertoa; on siis kehitettävä
 • 21. 16 myös itsen esittämisen strategioita. Ammatit ja professionaaliset ideaalit voivat edelleen toimia työntekijöiden resursseina ja kiinnekohtina, mutta suhde niihin on henkilökohtaistunut ja ammatillinen identiteetti on muovattava itse. (Julkunen 2008, 137 – 139.) 2.2.4 Työn uudelleen järjestelyn käynnistyminen – kohti joustavuutta Jälkifordismista on tullut yleissana, jolla keskustellaan aikakaudesta, tuotannosta, työläisestä, yrityksestä, työvoiman käytöstä, työstä ja ylipäänsä koko talouden säätelystä. Näkökulmasta riippuen siirtymä fordismista jälkifordismiin voidaan sijoittaa joko 1960- ja 1970-luvun vaihteen protesteihin tai vuoden 1973 öljykriisiin. Taloudellinen käänne koski ensimmäisenä ja oikeastaan syvimmin isoja fordistisimpia talouksia, kuten Yhdysvaltoja ja Britanniaa, mutta vuotta 1973 pidetään yleisenä käännekohtana kultaisten vuosien päättymisessä ja siirtymisessä taloudelliseen epävakauteen. Samalla kun markkina- ja uusliberalismi pääsivät asteittain valtaan, haettiin uusia tuotantokonseptioiden ja työvoiman käyttötapoja sekä saavutettiin informaatioteknologian läpimurto. (Julkunen 2008, 81.) Kun taylorismin kyky tuottaa jatkuvaa talouskasvua alkoi hiipua 1960-luvun lopussa, palkkatyöläisten järjestäytyminen, kollektiivinen sopimusjärjestelmä ja taisteluhenkisyys pitivät edelleen yllä ostovoiman, palkkojen ja sosiaaliturvan kasvua. Puhuttiin maailmanlaajuisesta ”palkkaräjähdyksestä” (Hobsbawm 1999, 361). Tämä rajoitti yritysten voittojen kasvua ja ruokki inflaatiota makrotaloudessa. 1970-luku tuottikin aikaisemmin tuntemattoman ilmiön, stagflaation eli samanaikaisen inflaation vauhdittumisen, talouskasvun hidastumisen ja työttömyyden kasvun aivan uudelle tasolle. 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa tultiin kriisin toiseen vaiheeseen ja sen myötä yhteiskunnallisten voimasuhteiden selkeämpään muutokseen. Hallitusvalta vaihtui ensin Yhdysvalloissa ja Britanniassa, kun monetaristit astuivat valtaan. Nobel-ekonomisti Milton Friedmanin nimeen liitetty monetarismi on antikeynesiläinen oppi, joka asettaa talouspolitiikan ylimmäksi tavoitteeksi rahan arvon vakauden. Yhdysvaltojen keskuspankin, Fedin, monetaristinen aloite määritteli uudelleen valtiollisen vallan jättämällä pääomalle täydellisen toimintavapauden sekä sisäisiä että ulkoisia vihollisia vastaan. Edellisillä tarkoitettiin fordistista työväenluokkaa ja tätä suojaavia palkkojen ja sosiaaliturvan jäykkyyksiä, jälkimmäisillä Yhdysvaltojen globaalia laajentumista jarruttavia,
 • 22. 17 keskuspankin ulottumattomissa olleita öljy- ja eurodollareita. Uudella politiikalla oli tarkoitus turvata sekä amerikkalaisten työntekijöiden kohtaloiden sitominen amerikkalaisen pääoman riskeihin että taata kyseisen pääoman esteetön liikkuvuus ja hegemonia maapallolla. Eläkerahastojen hiljaisen vallankumouksen aloittama säästöjen ohjaaminen pörssimarkkinoille tähtäsi juuri tähän: eliminoimalla pääoman ja työn välisen eron sitomalla työntekijöiden säästöt kapitalistisiin rakennemuutosprosesseihin. Fedin monetaristinen käänne johti palkkastandardien purkamiseen sekä työsopimussuhteiden yksilöllistämiseen. Tällä tavalla niin työntekijöiden kuin esimiestenkin ansiot tulivat sidotuiksi kapitalistiseen riskiin. (Julkunen 2008, 82 – 83.) Britanniassa puolestaan talous ja teollisuuden rakenne olivat liian heikkoja toisen maailmansodan jälkeen syntyneelle sosiaaliselle kompromissille. Tästä seurauksena syntyi sekä taloudellinen että sosiaalinen kriisi. Britannia oli selvitystilassa vuonna 1976 ja IMF joutui puuttumaan tilanteeseen. Tämä antoi uusoikeistolle sekä sen kärjessä toimivalle Margaret Thatcherille tilaisuuden nousta. Thatcherismin ydinsanoma oli antikollektivismi ja –keynesiläisyys, keinoina hän käytti deflaatiota (eli hintojen ja varallisuuden arvon laskemista), täystyöllisyyspolitiikan hylkäämistä, julkisten menojen leikkaamista, ammattiyhdistysten vaikutusvallan nujertamista sekä veropolitiikan muuttamista hyvätuloisia suosivaan suuntaan. Hallituksen katsottiin toteuttavan politiikkaansa välittämättä sosiaalisesta kärsimyksestä ja linjaus saikin osakseen paljon arvostelua. Konservatiivit voittivat kuitenkin vaaleja toisensa perään vetoamalla kunnolliseen keskiluokkaisuuteen. (Julkunen 2008, 83.) Muu maailma seurasi Yhdysvaltojen ja Britannian esimerkkiä rahoitusmarkkinoiden sääntelyn purkamisessa ja uuden talouspoliittisen opin omaksumisessa pienellä viiveellä. Pohjoismaissa ratkaisevat esteet pääomien vapaalta liikkuvuudelta poistettiin 1980-luvun puolivälissä varsin samanaikaisessa aikataulussa. Tämän jälkeen omaksuttiin vakaan valuutan oppi, minkä johdosta valuutat sidottiin ecuun 1990-luvun alussa, ja samalla alettiin orientoitua EU:hun, sen valuuttakurssimekanismiin sekä rahaliittoon. Valuutan kiinnittäminen oli talouden pakkotehostamisen, heikosti kannattavan yritystoiminnan eliminoinnin ja samalla myös työttömyyden kasvun mekanismi. Vaikka Suomessa eläkerahastokapitalismilla tai kansalaisten omien säästöjen ohjaamisella pörssimarkkinoille ei olekaan
 • 23. 18 samanlaista merkitystä kuin Yhdysvalloissa, voi silti väittää, että suomalaiset työntekijät on sidottu tiukemmin suomalaisen pääoman menestykseen – ja sama koskee julkista taloutta, minkä rahoitus tuli riippuvaiseksi globaalien rahoitusmarkkinoiden dynamiikasta, osakkeiden tuoton logiikasta sekä markkinakurista. (Julkunen 2008, 83 – 84.) Tayloristisen politiikan epäkohta korostui, kun massatuotantostrategia ei tuottanutkaan enää riittävää voittoa ja työnantajat alkoivat tavoitella tuotannon modernisointia (Bradley etc. 2000, 34 – 35). Tympääntyneet työläiset omaksuivat vastahakoisen asenteen työnantajaa kohtaan: työnantajan piti ostaa työntekijän suostumus erikseen kaikkiin työn organisoinnin uudistuksiin, työntekijät tekivät pelkästään oman työnkuvauksissa tarkasti määrätyn työnsä eivätkä päästäneet muita omalle reviirilleen sekä kieltäytyivät paljastamasta sellaisia omia tietojaan, joiden avulla työprosessista olisi voitu saada tehokkaampi tai parantaa tuotteita. Kun massamarkkinoille ominainen laaja ja ennustettava kysyntä supistui, yritykset alkoivat asteittain reagoida muun muassa markkinoiden segmetoinnilla, lyhyillä rajoilla, merkkituotteilla, asiakaslähtöisellä räätälöinnillä, jatkuvalla tuoteinnovoinnilla sekä moninaistuvien kulutustyylien markkinoilla. Tämä puolestaan edellytti joustavaa tietotekniikkaan nojaavaa tuotanto- ja jakeluteknologiaa sekä vastaavaa työn organisointia. Jälkifordistisen yritystoiminnan tunnuksiksi muodostuivat jouston monet eri muodot, innovatiivisuus, yritysten reagointinopeus muuttuvissa markkinatilanteissa, kyky tuoda uutuuksia markkinoille ensimmäisenä sekä suurten tehdaslaitosten organisointi pienempiin yksikköihin ja verkostoihin. (Julkunen 2008, 86.) Taylorisoidun työprosessin rajoihin ja kiristymiseen syntyviä vastauksia kutsuttiin 1970-luvulla työn uusiksi organisaatiomuodoiksi (Julkunen 1987). Niille oli ominaista työn humanisoinnin diskurssi. Kyseinen diskurssi esitti työn uudet organisointimuodot vastauksena työntekijöiden kapinaan liukuhihnoja vastaan sekä heidän kasvaviin itsensä kehittämisen tarpeisiin. Uusiksi organisaatiomuodoiksi nimetyt järjestelyt koskivat aluksi lähinnä teollisuustyötä. Ajankohdan keskusteluissa nämä keinot kiteytettiin työn kiertoon, rikastamiseen ja laajentamiseen sekä osittain itseohjautuviin tuotantoryhmiin ja –soluihin. (Julkunen 2008, 88.)
 • 24. 19 Työn kierto on arkijärkinen keino työn yksipuolisten kuormitusten ja yksitoikkoisuuden lievittämiseen. Työn laajentamisella tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että kokoonpanohihnalla muutaman sekunnin tai minuutin mittainen vaiheaika laajennettiin parhaimmillaan puoleksi tai kokonaiseksi tunniksi. Työ oli edelleenkin rutiinia ja toistoa, mutta pidempi työvaihe ja työpisteissä kierto mahdollistivat vaihtelevammat työliikkeet, tasaisemman lihaskuormituksen sekä paremmat mahdollisuudet säädellä omaa työtahtia. Työn laajentamisen käsite otettiin käyttöön 1940-luvulla. Englantilaisen human factor –koulukunnan keskuudessa oli ensimmäisestä maailmansodasta alkaen tutkittu teollisuustyön yksitoikkoisuutta, työn aiheuttamaan väsymystä ja kokeiltu vaihtelun lisäämistä. (Julkunen 1987, 55 – 56, 230; Julkunen 2008, 89.) Vaihetyötutkimuksista suunta jatkui kehittelemään työmuotoiluoppia, minkä pohjana ollut työmotivaatioteoria on saanut eri vaiheissa erilaisia sisältöjä. Koko ajan tarkoitus on ollut muotoilla työtehtävistä mahdollisimman vähän turhauttavia. Tutkijat pyrkivät tunnistamaan tämän mahdollistavan työn ydinpiirteitä, mitä olivat esimerkiksi vaihtelu, tehtäväidentiteetti, tehtävän merkittävyys, itsenäisyys ja palautteen saaminen työsuorituksesta. Näiden katsottiin tuottavan ainakin osalle yksilöistä työn mielekkääksi kokemista ja vastuullisuutta. (Julkunen 2008, 89.) Frederick Herzbergin (Herzberg etc. 1959) työmotivaatio- ja työtyytyväisyysteoria tunnetaan vieläkin. Sen mukaan hyvin järjestetyt työn sisältötekijät lisäävät kannustimia ja motivoitumista sekä työn imua. Sen sijaan puutteet työolosuhteissa ja palkassa aiheuttavat tyytymättömyyttä, mutta hyväkään fyysinen työympäristö tai palkka ei automaattisesti synnytä työn imua. Töitä tulisikin rikastaa eli lisätä niihin vastuun, saavutusten, itsenäisyyden ja tunnustusten kaltaisia motivaatiotekijöitä. Työn tulisi muun muassa taata mahdollisuus oppia uutta, pitäisi olla oikeus kommunikointiin, henkilökohtaisen vastuun tulisi lisääntyä, työntekijällä pitäisi olla oikeus kontrolloida resursseja ja ajoittaa omaa työtään tavoitteiden puitteissa sekä työn muotoilun pitäisi olla omaksi koettu kokonaisuutensa. (Herzberg 1968; Julkunen 1987, 54; Julkunen 2008, 89 – 90.) Seuraavaksi olikin kysyttävä, palkitseeko tällainen työ vai uuvuttaako se. Työn laajentamisen ja rikastamisen opit viime kädessä nojasivat yksilön psykologisia tarpeita ja motivaatiorakennetta koskeviin universaaleihin oletuksiin.
 • 25. 20 Itseohjautuvia työ- ja tuotantoryhmiä perustellut sosiotekninen teoria oli monipuolisempi. Se syntyi 1950-luvulla Tavistock-instituutin ympärille ja oli maailmansotien välisen ihmissuhdekoulukunnan perillinen. Alkuperäiseltä ihmissuhdelinjalta siirryttiin korostamaan tehdasta sosioteknisenä järjestelmänä, jossa sosiaalinen (esim. työtehtävät, yhteistyösuhteet, työntekijöiden tarpeet ja tunteet) ja tekninen järjestelmä (esim. koneet, laitteet, tuotannonkulku) kietoutuivat toisiinsa. Teknistä ja sosiaalista järjestelmää oli käsiteltävä yhdessä. (Julkunen 2008, 90.) Klassisen vaiheen jälkeen sosiotekninen teoria hajaantui moneen suuntaan, joista yksi oli systeemiteoria: miten vastata organisaatiolla stokastiseen teknologiaan ja turbulenttiin ympäristöön (Julkunen 1987, 57 – 60). Sekä uuden teknologian että yritysympäristön muutosten ajateltiin muodostavan yllykkeen kohti yhteistoiminnallista ja itseohjautuvaa työn muotoilua. Käytäntöön ideat siirtyivät kuitenkin melko vaatimattomina aluksi. (Julkunen 2008, 91.) Pikku hiljaa uudet organisaatiomuodot alkoivat yleistyä laajemminkin kuin vain tehdasoloissa. Ne pystyivät omalla sosioteknisellä voimallaan tuottamaan joustavamman, tehokkaamman ja hallittavamman organisaation. Uusien organisaatiomuotojen, erityisesti osittain itseohjautuvien tuotantoryhmien idea tunnusti ja otti käyttöön työntekijöillä olevaa, työn sujumiselle välttämätöntä tietoa ja keskinäistä vuorovaikutusta. Työn uudelleenorganisointi on askel suuntaan, jossa työntekijöiden spontaani yhteistyö muutettiin osaksi virallista organisaatiota. Tällä tavoin työtehtävien kommunikatiivinen luonne paljastuu ja tulee tunnustetuksi. Väljemmät työn puitteet saavat ajan kulumaan paremmin ja ryhmätyö antaa sosiaalisia kontakteja; ne antavat työolojen puutteita ja ikävystymistä kompensoivia subjektiivisen vapauden tunteita. (Julkunen 1987, 170 – 177; Julkunen 2008, 92 – 93.) Uudet periaatteet vähensivät äärimmäistä yksitoikkoisuutta, lisäsivät kontrollia oman työsuorituksen ajoitukseen ja mahdollisesti työmenetelmiinkin, voimistivat vuorovaikutusta ja yhteistyötä, ottivat kykyjä ja taitoja laajemmin käyttöön ja lievensivät detaljikontrollia. Samaan aikaan pätevöityminen uusiin työmuotoihin oli vaatimatonta, uudet työmuodot tuottivat uusia stressitekijöitä eivätkä uudetkaan organisaatioperiaatteet tarjonneet tuotannollista demokratiaa. Näitä kehityssuuntia
 • 26. 21 seuraamalla organisaatiot alkoivat kuitenkin muokkautua pois tayloristisesta tavasta ja pois mekanisaatiosta, ennustettavuudesta, suurista mittakaavoista, jäykkyydestä, rutiininomaisuudesta ja toistosta. (Julkunen 2008, 95.) Siirtymäprosessien avainsanana on ollut joustavuus. Joustavuuden retoriikalla on käyty tosiasiallisia ja kuviteltuja jäykkyyksiä vastaan, synnytetty joustavaa tuotantoa, erikoistumista, markkinoita, työläistä, teknologiaa, työaikaa sekä työn organisointia (Julkunen 2008, 105). Richard Sennett (2002, 54) kertoo flexibility-termin ilmaantuneen englannin kieleen 1400-luvulla. Alkuperäisessä merkityksessään sana kuvasi puun kykyä sekä taipua tuulessa että palautua takaisin alkuperäiseen asentoonsa – ihmisen toiminnassa joustavuuden tulisi merkitä samanlaista sitkeyttä: ihmisen pitäisi pystyä mukautumaan muuttuviin olosuhteisiin antamatta niiden murtaa itseään. Työelämädiskursseissa joustavuus tarkoittaa monikäyttöisyyttä ja dynaamista asettumista aina uusiin asentoihin eikä niinkään palautumista entiseen (Julkunen 2008, 105). Manuel Castellsin (1996) mukaan pääoman vapaa virtuaalinen liikkuvuus, työn siirrettävyys ja tietotekniikan joustavuus luovat edellytykset pääoman joustavuudelle, sen irtaantumiselle tietystä ajasta ja paikasta. Pääoman joustavuus puolestaan luo alituisen paineen työpaikkoja, ammatteja, työsuhteita, palkkoja ja työaikoja suojelevia instituutiota kohtaan. Joustavuuden teema tunkeutui pikkuhiljaa 1980- luvulla talouselämän organisaatioiden vaatimuksiin, yhteiskuntateoriaan ja työelämän tutkimukseen (Julkunen & Nätti 1994, 16 – 28). Joustavuudesta tuli uutta oikeaoppisuutta; se oli vastaus uuden teknologian mahdollisuuksiin, yritysten toimintaympäristön epävarmuuksiin sekä kovenevaan kilpailuun (Julkunen 2008, 106). Joustavuus voitiin liittää melkein mihin tahansa, ja tämän takia tutkijat ovat pyrkineet jäsentämään sitä erilaisiin lajeihin selkiyttääkseen kohdetta, kuten määrälliseen ja laadulliseen joustoon (mt. 106 – 107.) Yllä esitetyistä käännekohdan analyyseistä on jo yli 30 vuotta. Elämmekö nyt siis joustavassa taloudessa, työssä ja markkinoilla? Suomalaisen tutkimushankkeen valossa joustavuudella on ollut pääsääntöisesti positiivisia vaikutuksia. Mutta suomalaisessa julkisuudessa joustavuus on kääntynyt työsuhteiden ja työnteon muotojen epävakaistumiseksi tai työsuhteiden jakoihin tyypillisiin ja epätyypillisiin. Työelämän tutkimus on kutsunut tyypillisiksi tai normaaleiksi työsuhteita, jotka
 • 27. 22 solmitaan toistaiseksi, joissa työtä tehdään yhdelle työnantajalle tämän tiloissa (työpaikalla) ja kokoaikaisesti. Epätyypilliset työsuhteet poikkeavat jossain suhteissa tuosta mallista niputtaen erittäin kirjavia työnteon muotoja ja työtilanteita, esimerkiksi määrä- ja osa-aikaiset palkansaajat, freelancerit, vuokratyön, toimeksiantosuhteiset ja apurahoilla työskentelevät. (Julkunen & Nätti 1995; Julkunen 2008, 108 – 109.) 2.3 Muita käsitteitä 2.3.1 Työn imu Viime vuosina työuupumuksen rinnalle ja sen vastakohdaksi on luotu uusi työhyvinvointia kuvaava käsite ”engagement” (Maslach & Leiter 1997; Schaufeli etc. 2002), joka on suomennettu työn imuksi (Hakanen 2002). Työn imusta on olemassa kaksi toisistaan käsitteellisesti ja sisällöllisesti hieman poikkeavaa määritelmaa. Toisesta näkökulmasta katsottuna työn imu nähdään työuupumuksen vastakohtana, joka koostuu työntekijän energisyyden, sitoutuneisuuden ja pystyvyyden kokemuksista. Energisyys toimii vastakohtana uupumusasteiselle väsymykselle, sitoutuneisuus on vastakohta kyynisyydelle ja pystyvyys puolestaan vastakohta ammatillisen itsetunnon heikentymiselle. (Maslach & Leiter 1997.) HollantilainenWilmar Schaufeli tutkimusryhmineen on puolestaan sitä mieltä, että työuupumus ja työn imu ovat vastakkaisia, mutteivat kuitenkaan toisistaan erillisiä ilmiöitä. Heidän määritelmänsä mukaan työn imu nähdään suhteellisen pysyvänä ja myönteisenä tunne- ja motivaatiotilana, jota työntekijän kokemukset tarmokkuudesta, omistautumisesta ja työhön uppoutumisesta kuvaavat. Tämä tunnetila ei kohdistu yksinomaan tiettyyn tehtäväsuoritukseen. Tarmokkuudella viitataan energisyyden ja sinnikkyyden kokemuksiin työssä sekä haluun panostaa työhön. Omistautuminen kuvaa puolestaan kokemusta työn merkityksellisyydestä ja haasteellisuudesta sekä innokkuuden ja ylpeyden kokemuksia työtä tehdessä. Uppoutumisella tarkoitetaan puolestaan syvää keskittymistä, joka on nautintoa tuottava ja josta voi olla vaikea irrottautua. (Schaufeli etc. 2002.) Aion tässä tutkimuksessani viitata työn imun kohdalla Schaufelin määritelmään. Työn imu on yhdistetty myönteisiin työasenteisiin sekä hyvinvoinnin osoittimiin. Yhteys on havaittu muun muassa puhuttaessa hyvästä itsearvioidusta terveydestä,
 • 28. 23 työkyvystä, myönteisestä työasenteesta sekä vähäisistä työpaikan vaihto- ja eläkeaikomuksista. (Mäkikangas ym. 2005, 71.) 2.3.2 Tietotyö Tietotyölle ei ole mitään yhtä selkeää määritelmää, vaan esimerkiksi kirjallisuudessa se määritellään usein asiayhteydestä riippuen. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on määritellyt tietointensiivisen työn seuraavasti: ”Tietointensiiviselle työlle tunnusomaista ovat tiedon vastaanottamiseen, käsittelyyn ja uuden tiedon tuottamiseen liittyvät työn vaatimukset. Tietointensiivistä työtä tehdään usein tieto- ja viestintäteknologian avulla ja työlle ominaista on osaamisen suuri merkitys yksittäisten työntekijöiden, työryhmien ja työorganisaatioiden tasolla.” (Sitra 2000.) Toisin sanoen tietotyöllä yleensä viitataan valloilla olevaan kehitystrendiin, jonka mukaan perinteinen ruumiillinen tai suorittava työ on suurelta osin korvautunut sekä tiedon ja uuden tietotekniikan hallintaa että korkeaa koulutusta edellyttävillä tehtävillä. Pasi Pyöriä (2001, 60) luokittelee tietotyöläisiksi ne palkkatyöntekijät, jotka käyttävät tietotekniikkaa työssään, jotka ovat suorittaneet vähintään ylemmän keskiasteen tutkinnon sekä joiden työ edellyttää suunnittelua ja ideointia. Tiedon merkitys yhteiskunnassamme ja taloudessamme on kasvanut viime vuosikymmeninä niin, että tietoa voidaan pitää jo tärkeimpänä tuotannontekijänä (mm. Drucker, 1993; Cortada, 1998). Tällä hetkellä tietotyö on työn yleisin muoto länsimaissa ja maailman mittakaavassa nopeimmin kasvava työ (Nurmilaukas 2011, 6). Suomen työnäkymä oli erittäin toisen näköinen 60 vuotta sitten. Sodan jälkeen vuonna 1950 lähes puolet ammatissa toimivista suomalaisista työskenteli maa- ja metsätalouden aloilla, 30 vuotta myöhemmin, vuonna 1980, enää joka kahdeksas ja vuonna 2000 vain 6 % väestöstä sai toimeentulonsa maa- ja metsätaloudesta. Vastaavasti kaupan ja palveluelinkeinojen osuus on kasvanut nopeasti, ja nykyisin nämä toimialat työllistävätkin noin kaksi kolmasosaa ammatissa toimivasta väestöstä. Etenkin tietoyhteiskuntatoimialoilla kasvu on ollut nopeaa. (Notkola 2005.)
 • 29. 24 Taulukko 1. Elinkeinorakenteen muutos Suomessa v. 1945–2030. (Notkola 2005.) ”1990-luvulla työpaikkojen määrä kasvoi sosiaali- ja terveyspalvelujen ohella etenkin tietoyhteiskuntatoimialoilla. Konttori- ja tietokoneiden valmistuksessa työskentelevien henkilöiden määrä on yli kolminkertaistunut. Tietojenkäsittelypalveluissa, koulutuksessa, tutkimus- ja kehittämistehtävissä sekä muuta liike-elämää palvelevassa toiminnassa on myös tapahtunut voimakasta kasvua.” (Notkola 2005.) Toisin sanoen juurikin tietotyön alaiset työtehtävät ovat lisääntyneet selkeästi ja nopeasti. Kuten taulukosta 1. havaitaan, fyysisesti raskaat työt ovat vähentyneet ja tilalle ovat tulleet työtehtävät, joissa ne, joilla on tietoa, pärjäävät. Vaikka kaikki yhteiskuntamuodot ja kulttuurit ovat perustuneet ihmisen kykyyn käsitellä ja muodostaa symboleita, korostuu nyky-yhteiskunnassa ja työelämässä kognitiivisten taitojen rooli toisin kuin koskaan aikaisemmin historiassa. Tietotyön kasvutrendi on kuitenkin hidastunut, joiltain osin jopa pysähtynyt. Muuttuneeseen tilanteeseen sopeuduttiin aikoinaan kouluttamalla paljon asiantuntijoita. Nyt kasvun loputtua koulutusta tarjotaan edelleen runsaasti, mutta työtä ei ole enää niin suurissa mittakaavoissa tarjolla. Työpaikkojen määrä ei siis ole enää kasvanut, vaikka työntekijöitä koulutetaan koko ajan enemmän ja enemmän. 2.3.3 Työtyytyväisyys ja –sitoutuneisuus Yksi vanhimmista ja eniten tutkituista myönteisistä työhyvinvoinnin kuvaajista on työtyytyväisyys, jolla yleisesti ottaen kuvataan sitä, missä määrin työntekijät pitävät (työtyytyväisyys) tai eivät pidä (työtyytymättömyys) työstään. Ensimmäiset tutkimukset voidaan ajoittaa 1930-luvulle, jolloin havaittiin, että yksitoikkoiset työt
 • 30. 25 aiheuttavat työntekijöille tyytymättömyyden tunteita, kun taas vaihtelevissa töissä oltiin melko tyytyväisiä. Työtyytyväisyystutkimuksen alkuvaiheissa painotettiin niin kutsuttua tarpeiden tyydyttämisen näkökulmaa, jonka mukaan työtyytyväisyyden syntyyn vaikuttaa se, missä määrin työ tyydyttää yksilön tarpeita. Nykyisin työtyytyväisyyden katsotaan olevan työhön kohdistuva myönteinen asenne, jossa tunneperäiset elementit korostuvat. (Mäkikangas ym. 2005, 59 – 60.) Toisin sanoen yksilö ei tee töitä ainoastaan tyydyttääkseen tarpeitaan vaan saavuttaakseen myös niitä tavoitteita, joita hän on työlleen asettanut. Työtyytyväisyyden ohella työsitoutuneisuus on yksi vanhimpia myönteisten työasenteiden kuvaajia. Käsite on syntynyt 1960-luvulla ja sen jälkeen sen eri ulottuvuuksia on tutkittu paljon. (Mäkikangas ym. 2005, 63.) Yleisesti hyväksytyn määritelmän mukaan työsitoutuneisuudella tarkoitetaan yksilön samaistumista työhönsä, jolloin työrooli on keskeinen osa yksilön minäkäsitystä ja elämää (Kanungo 1982). Se, miten hyvin työ pystyy tyydyttämään yksilön siihen kohdistamia tarpeita, on keskeistä työrooliin samaistumisessa; mitä enemmän yksilöllä on mahdollisuus tyydyttää hänelle tärkeitä tarpeita työssään, sitä enemmän hän tulee omistautumaan ja sitoutumaan työhönsä (Mäkikangas ym. 2005, 63 – 64). 2.3.4 Työn epävarmuus Työn epävarmuus ja työttömyys ovat molemmat nykyistä työelämäämme leimaavia piirteitä. Usein työn epävarmuus johtaa työttömyyteen, muttei suinkaan aina, sillä työn epävarmuutta voi esiintyä myös suhteellisen vakaissa olosuhteissa. Työn epävarmuus lisääntyi 1990-luvun laman aikana eikä se ole olennaisesti vähentynyt laman vaihduttua nousukauteen vuosituhannen alussa ja jälleen uuteen taantumaan 2010-luvulla. Työn epävarmuudesta onkin tullut melko pysyvä piirre suomalaisessa työelämässä ja se koskettaa eri ammatti- ja henkilöstöryhmiä asemasta riippumatta. (Mauno & Kinnunen 2005, 167 – 168.) Markkinatalouden muutosten, kiihtyvän globalisaation ja kvartaalitalouden tulosvaatimusten vaikutukset näyttäytyvät yksittäiselle työntekijälle työn epävarmuutena, joka useimmiten tarkoittaa työn menettämisen pelkoa. Tästä johtuen työn epävarmuus kytkeytyy hyvin voimakkaasti myös organisaatioiden kohtaamiin ulkopuolisiin vaatimuksiin ja uhkiin, tyypillisimmin lamaan tai heikentyneisiin
 • 31. 26 taloudellisiin suhdanteisiin. (Mauno & Kinnunen 2005, 168.) Määriteltäessä työn epävarmuutta voidaan erottaa ainakin kolme lähestymistapaa. Ensimmäinen ja käytetyin globaali määritelmä lähtee siitä ajatuksesta, että työn epävarmuus on pelkoa työsuhteen päättymisestä tai mahdollisesta tulevasta työttömyydestä (Mauno & Kinnunen 2005, 168). Toinen määritelmä työn epävarmuudesta lähtee ajatuksesta, että myös muut työssä tai työsuhteessa tapahtuvat olennaiset muutokset ovat tärkeä osa työn epävarmuutta ja niiden tulee siksi sisältyä käsitteen määritelmään (Kinnunen ym. 1999; Mauno ym. 2001). Tämä on ensimmäistä määritelmää hieman moniulotteisempi ja sen taustalta löytyvätkin 1980- luvulla yleistyneet organisaatiomuutokset. Tällaisia epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi lomautukset, fuusiot tai työpaikan siirtyminen toiselle paikkakunnalle. (Mauno & Kinnunen 2005, 169.) Globaalin ja moniulotteisen määrittelyn lisäksi on löydettävissä kolmas työn epävarmuuden määritelmä, jota on käytetty enemmän esimerkiksi sosiologiassa ja taloustieteissä. Tätä näkökulmaa voidaan nimittää objektiiviseksi työn epävarmuuden määritelmäksi erotuksena kahdelle edelliselle määrittelylle, joissa korostuu subjektiivinen näkökulma eli yksilön havainnot ja kokemukset työn epävarmuudesta. Objektiivisen työn epävarmuusmääritelmän lähtökohta on yksilön kokemusten ulkopuolella rakenteellisissa työsuhdetta koskevissa tosiasioissa; toisin sanoen objektiivinen työn epävarmuus korostaa työsuhdetyyppiä ja tässä määrittelyssä työn epävarmuus on yhtä kuin määräaikainen työsuhde. Viime aikoina on myös yhdistetty subjektiivinen ja objektiivinen näkökulma, eli on tarkasteltu työn epävarmuutta koettuina työsuhteeseen liittyvinä muutosuhkina sekä määräaikaisena työsuhteena. (Mauno & Kinnunen 2005, 169 – 170.) Työn epävarmuutta aiheuttavat, sitä lisäävät ja ylläpitävät tekijät voidaan jakaa kolmeen ryhmään yhteiskunnallisiin sekä organisaatioon ja yksilöön liittyviin tekijöihin. Todellisuudessa syyt toki limittyvät voimakkaasti toisiinsa ja ovat vuorovaikutuksessa keskenään, eivätkä esiinny selkeästi eroteltuina. Yhteiskunnallisista työn epävarmuuden syistä tärkeimmät ovat taloudelliset suhdanteet sekä yhteiskunnassa vallitseva työttömyysaste. Niissä tilanteissa, joissa taloudelliset näkymät heikkenevät, lisääntyy yleensä myös työttömyysaste. Yhdessä
 • 32. 27 nämä tekijät ovat omiaan lisäämään palkansaajien kokemaa epävarmuutta työsuhteen jatkumisesta ja työssä tapahtuvista muutoksista. Etenkin määräaikaisten työsuhteiden käyttö (eli objektiivinen työn epävarmuus) on 1990-luvun laman jälkeen yleistynyt. Kuitenkin on huomioitava, että työn epävarmuuden kokemuksiin voi vaikuttaa myös se, miten yhteiskunnassa ennaltaehkäistään ja hoidetaan työttömyyttä. Sellaisissa maissa, joissa työttömyyden hoitoon ja ehkäisyyn kiinnitetään runsaasti huomiota ja joissa työnsä menettäneille on tarjolla useita sosiaalipoliittisia etuuksia (esimerkiksi työttömyyskorvaus, uudelleen koulutus), voidaan perustellusti ajatella esiintyvän vähemmän työn epävarmuutta kuin sellaisissa maissa, joissa etuuksien taso on heikompi tai niitä ei ole lainkaan. Myöskin yhteiskunnassa vallitsevat arvot saattavat vaikuttaa työn epävarmuuden kokemuksiin. (Mauno & Kinnunen 2005, 172 – 173.) Koska työntekijä kuuluu yleensä tiettyyn organisaatioon, on selvää, että erilaiset kielteiset muutokset ja niihin liittyvät menettelytavat organisaatiossa voivat lisätä yksittäisten työntekijöiden ja työyhteisöjen kokemaa epävarmuutta työstä. Merkittävin organisatorinen tekijä, joka liittyy vahvasti edellä kuvattuihin yhteiskunnallisiin tekijöihin, on organisaation toimialan tai toimintaympäristön heikot taloudelliset suhdanteet. (Mauno & Kinnunen 2005, 174.) Organisaation sektori ja sen sisällä toimiala vaikuttavat myös työn epävarmuuden kokemuksiin. Viime vuosina työn epävarmuus, ja erityisesti sen objektiivinen muoto eli määräaikainen työsuhde, on yleistynyt niiden korkeasti koulutettujen nuorten naisten kohdalla, jotka työskentelevät julkisella sektorilla. Tämä johtuu siitä, että julkisella sektorilla on edelleen talousvaikeuksia ja tästä syystä ei ole varaa tai uskallusta palkata henkilöstöä pysyviin vakansseihin. Lisäksi useat julkisen sektorin alat ovat naisvaltaisia, jolloin niillä käytetään runsaasti erilaisia perhevapaita, jotka osaltaan ylläpitävät määräaikaisia työsuhteita sijaisten palkkaamisen vuoksi. (Mauno & Kinnunen 2005, 174 – 175.) Koska usein työn epävarmuuden määrittelyn keskiössä on yksilön subjektiiviset kokemus siitä, kuinka varmana tai epävarmana hän näkee työnsä tulevaisuuden, on selvää, että persoonallisuustekijät voivat vaikuttaa koettuihin tuntemuksiin työn varmuudesta. Työn epävarmuuteen yhteydessä olevina persoonallisuustekijöinä on tarkasteltu ainakin kontrolliorientaatiota, elämänasennetta, elämänhallinnan tunnetta sekä itsearvostusta. Tulokset osoittavat, että ulkoinen elämänorientaatio,
 • 33. 28 pessimistinen elämänasenne, alhainen elämänhallinnan tunne ja itsearvostus ovat yhteydessä lisääntyneisiin työn epävarmuuden kokemuksiin. Näissä tutkimuksissa ei kuitenkaan ole pystytty selvittämään, kumpi on syy ja kumpi seuraus. Toisin sanoen, aiheuttaako esimerkiksi heikko itsearvostus työn epävarmuutta vai heikentääkö koettu työn epävarmuus itsearvostusta. (Mauno & Kinnunen 2005, 178.) 3 Aikaisempi empiirinen tutkimus Esittelen tässä luvussa kaksi tutkimusta, toisen kotimaista alkuperää olevan ja toisen laajan kansainvälisen tutkimuksen. Ensimmäisessä tutkimuksessa on haluttu nostaa esille uusia ajatussuuntauksia siitä, mitä hyvä työ ja työelämä ovat eri sukupolville. Jälkimmäisessä puolestaan on tutkittu Y-sukupolven odotuksia muun muassa tulevaa työpaikkaansa kohtaan. 3.1 Työ- ja elinkeinoministeriön kartoitus Työ- ja elinkeinoministeriö on halunnut nostaa esiin uusia ajatussuuntauksia siitä, mitä hyvä työ ja työelämä ovat eri sukupolville. Sitä varten ko. ministeriö keräsi ajatuksia yhteistyössä Demos Helsingin kanssa laajalta joukolta suomalaisia, jotka halusivat jakaa kokemuksensa ja ideansa työelämän laadusta. Välineinä ajatusten keräämiseen toimivat internetissä avoimena julkaisualustana aktiivisesti toiminut blogi ja sitä seurannut suuri työpaja Tieteiden talolla Helsingissä 18.11.2008. (Demos 2009, 4.) Poimin tähän lukuun tutkimukseni kannalta olennaisia teemoja selvityksen työhön koskevista tuloksista. Työ- ja elinkeinoministeriön kartoituksessa käydään siis läpi, millaisissa työoloissa eri sukupolvien edustajat ovat ikään kuin tottuneet olemaan ja millaisia muutoksia pitäisi tapahtua, jotta työt sopisivat tekijöillensä paremmin. Suuret ikäluokat ovat vähitellen poistumassa työelämästä ja työpaikat vilisevät yhä erilaisempia ihmisiä. Sanotaan, että aiemmin oli vain hyviä tai huonoja työntekijöitä. Nyt edessämme on ennen kaikkea eri-ikäisiä ihmisiä, joille työn merkitys ja motivaatio työskennellä voivat olla aivan erilaisia kuin kanssatyöntekijälle. Yksi suomalaisen työelämän vahvuuksista on ollut voimakas luottamus työtovereihin ja
 • 34. 29 näiden kykyihin. Nyt elämme suomalaisen kulttuurin aggressiivisen monimuotoistumisen kierteessä, missä emme voi enää olettaa, että jaamme yhdessä esimerkiksi samat sosiaalisen kanssakäymisen tavat, kielenkäytön, motivaation tai yleisen ymmärryksen sopimisen ja luottamuksen tavoista. Näkyvimmät monimuotoistumisen syyt ovat työssäkäyvien ikääntyminen sekä maahanmuutto ja sen tuoma etninen monimuotoistuminen. (Demos 2009, 5.) Olemme peruuttamattomasti jättäneet taaksemme ajat, jolloin kaikki tunsivat velvollisuutta tehdä ahkerasti mitä tahansa työtä. Sen sijaan yhteiskuntamme on siirtynyt työn velvollisuudesta työn mielekkyyden velvollisuuteen. ”Työ on julkinen tarina meistä ja haluamme, että tarina on hyvä” (Demos 2009, 6). Y-sukupolven edustajat ovat tottuneet parempaan kuin aiemmat sukupolvet: valintaan ja mahdollisuuteen tinkiä, vaihtaa ja arvioida. Tämä ajattelutapa pätee myös työhön. Tämä kehityskulku oli kuitenkin ennakoitavissa. Nyt eläkeikää lähestyvät ihmiset tulivat aivan erilaiseen työelämään kuin työuraansa nyt aloittavat 20 – 30 –vuotiaat. Suomalaisten koulutukseen käyttämä aika on kasvanut nopeammin kuin missään muussa Euroopan maassa 1960-luvulta lähtien. Koulussa istuttu aika lisää odotuksiamme työn suhteen. Tämän nopean muutoksen takia yleinen poliittinen puhe työstä, työpolitiikka ja osasta työpaikoista ovat vanhanaikaisia. Ne on luotu ihmisille, jotka olivat köyhiä, ihmisille, joiden tapa soveltaa ja hankkia tietoa oli hyvin toisenlainen kuin ”meidän” ja ennen kaikkea ihmisille, joiden elämää rytmitti selkeä rakenne: koti, ammatiyhteisö ja tarkkaan rajattu työtehtävä. (mt. 6.) Puhuttaessa johtamisesta tänä päivänä on huomioitava, että ihmiset haluavat vähintään itse johtaa itseään. Suomalaiset organisaatiot on luotu 1960 – 1970 – luvuilla. Johtamiskuluttuurimme on kotoisin samalta ajalta; ajalta, jolloin suuri osa työntekijöistä oli saanut taitonsa käytännön työstä ja esimiesten olettamuksena oli, että kukaan ei osannut tehdä mitään, mitä ei ole aiemmin tehnyt eivätkä työntekijät voineet tehdä muuta kuin sen mikä toimenkuvaan kuului. Hierarkkiset organisaatiot ovat tosiasiassa historiaa ja johtaminen on jo kauan sitten irtaantunut johtajasta. Nykyisin vastuuta otetaan ja strategiaa luodaan ympäri organisaatiota. Johtajuus jakautuu läpi organisaation ja varsinaisen johtajan onkin vaikeaa saada muutoksia tai suunnan vaihteluita aikaiseksi ilman muiden innostamista ja motivointia. Voidaan jopa sanoa, että nykyisin johtaminen jakaantuu kaikkien organisaation jäsenten
 • 35. 30 kesken; kaikki johtavat jotakin – ainakin itseään. Valitettavan monissa organisaatioissa tämä ei vielä näy ja tarvittaisiinkin enemmän avointa johtajuutta. (Demos 2009, 9.) Työn ”muuttuessa” ovat asenteet ja arvot palkkaakin kohtaan muutoksessa: palkka ei tietyn rajan jälkeen motivoi töihin, eikä varsinaisesti saa ihmistä valitsemaan työpaikkaansa. Kyse on enemmänkin hygieniatekijästä, jonka puutteen huomaa mutta joka keskipalkan jälkeen ei enää pysyvästi nosta hyvinvointiamme tai onnellisuuttamme. Vaikka raha ei toimikaan enää ainoana motivaattorina, rahapalkka on silti se, mistä politiikassa puhutaan. Tulotaso säilyttää silti asemansa työpaikkaneuvotteluiden keskeisenä elementtinä, vaikka ihmiset itse asiassa haluaisivat rahaan palautumattomia palkkioita työstään: joustavuutta työaikoihin, enemmän valtaa työtehtäviin ja mahdollisuutta päästä tekemään sitä, mistä nauttii ja minkä kokee haastavaksi. (Demos 2009, 10.) 3.2 Kansainvälinen näkökulma Deloitte on julkaissut vuonna 2014 tutkimuksen, jossa se on tutkinut Y-sukupolven edustajien odotuksia hallitusta, liiketoimintaa sekä tulevaa työpaikkaansa kohtaan. Aineisto on kerätty vuonna 2013 ja siihen on vastannut yli 7 800 kyseisen sukupolven edustajaa ympäri maailman. Yhteistä vastaajille on syntyminen vuonna 1983 tai sen jälkeen, korkeakoulututkinto sekä täysipäiväinen työpaikka. (Deloitte 2014, 9.) Keskityn tässä raportoimaan heidän odotuksiaan lähinnä tulevaa työpaikkaansa kohtaan. Tutkimuksen mukaan Y-sukupolven edustajat tulevat vuoteen 2025 mennessä täyttämään 75 prosenttia globaalista työvoimasta (Deloitte 2014, 2). Tämä on luku, jota on vaikea ohittaa, ja siksi onkin hyvä, että tämän työvoiman odotuksia on tutkittu. Deloitten (2014, 2) tulosten mukaan Y-sukupolvilaiset haluavat työskennellä organisaatioissa, joissa kannustetaan innovatiiviseen ajatteluun, mahdollistetaan omien taitojen kehittyminen ja jotka tekevät positiivisen vaikutuksen ympäröivään yhteiskuntaan. Yli kolme neljäsosaa vastaajista kertoo sillä, kuinka kannustavasti uusiin ajatuksiin ja innovaatioihin suhtaudutaan, olevan vaikutusta heidän päätökseensä työskennellä yrityksessä. Vain puolet kokee työskentelevänsä parasta
 • 36. 31 aikaa yrityksessä, joka suhtautuu avoimesti innovaatioihin. Tämän lisäksi monet kokevat, etteivät saa yrityksen puolesta tukea kehittyäkseen professionaalisesti. Yritykset, jotka eivät ole valmiita huomioimaan näitä seikkoja, tulevat tulevaisuudessa kohtaamaan pulaa pätevistä työntekijöistä, kun osaavat tekijät vaihtavat itselleen mieluisempaan ympäristöön – mahdollisesti jopa perustavat oman yrityksen. Reilu 70 prosenttia vastaajista näkeekin itsensä työskentelemässä itsenäisesti ennemmin kuin että he olisivat työllistettyinä perinteisesti strukturoidussa yrityksessä. Tämä sukupolvi on myös edeltäjiään kunnianhimoisempi ja tavoittelee jatkuvasti edellistä vastuullisempia tehtäviä. (Deloitte 2014, 8 – 9.) Jos yritykset pystyvät vastaamaan näihin vaatimuksiin, saavat he vastineeksi innokkaita ja sitoutuneita tekijöitä. 4 Menetelmät ja aineisto Laadullisen tutkimuksen tavoitteena yleensä on pyrkiä ymmärtämään käsiteltävää ilmiötä kokonaisvaltaisesti ja kuvata todellista elämää sekä sen moninaisuutta. Laadulliselle tutkimukselle on lisäksi ominaista induktiivinen päättely; yksityisistä havainnoista siirrytään yleisempiin merkityksiin. (Hirsjärvi et al. 2009, 161, 266.) Tästä lähtökohdasta lähden työstämään omaa aineistoani valitsemallani menetelmällä, jonka esittelen seuraavissa alaluvuissa. 4.1 Syvä- tai avoin haastattelu Laadullisen tutkimuksenteon menetelmistä mietin, sopisiko teema- vaiko syvähaastattelu paremmin tarkoitusperiini. Päädyin siihen tulokseen, että syvähaastatteluita, toiselta nimeltään avoimia haastatteluita, tekemällä saan parhaiten vastauksia kysymyksiini. Käyttämäni menetelmä sijaitsee teemahaastattelun ja avoimen haastattelun rajalla; olen miettinyt valmiiksi avainsanoja, mistä tulisi jossain kohti haastattelua keskustella eli täysin ilman rakennetta en haastattelujani ole toteuttanut. Syvähaastattelu on haastattelumenetelmä, joka tarjoaa mahdollisuuden syvällisempään tietoon kuin esimerkiksi strukturoidut haastattelut. Tämä
 • 37. 32 menetelmämuoto perustuu vapaamuotoiseen vuorovaikutukseen ja syvempiin sosiaalisiin kontakteihin. (Siekkinen 2001, 43.) Tämä haastattelumuoto sopii omaan tutkimukseeni sen takia, että – kuten ensimmäisessä kappaleessa todettiin – avoimet tai syvähaastattelut perustuvat vapaamuotoiseen vuorovaikutukseen ja syvempiin sosiaalisiin kontakteihin. Koska haastateltavat tulevat olemaan opiskelukavereitani, ts. vastaavassa tilanteessa itseni kanssa olevia, on erittäin luontevaa, että haastattelut ovat vuorovaikutuksellisesti erittäin vapaamuotoisia ja rentoja. Syvähaastattelu on täysin strukturoimaton ja käytössä on pelkästään avoimia kysymyksiä. Vain ilmiö, josta keskustellaan, on etukäteen määritelty; tässä tutkimuksessa siis akateemisesti korkeakoulutettujen nuorten aikuisten ajatukset ja odotukset työelämästä. Avoimet kysymykset eivät yksinään vielä tarkoita syvähaastattelua, vaan haastattelijan tehtävänä on syventää tiedonantajien vastauksia rakentamalla haastattelun jatko saatujen vastausten perusteella. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75–76.) Avoin tai syvähaastattelu on ilmiökeskeinen, toisin sanoen tutkimuksen viitekehys ei määrää haastattelun suuntaa. Tutkimuksen viitekehyksen, eli mitä ilmiöstä tiedetään jo, on tarkoitus helpottaa tutkijaa hahmottamaan tutkittavaa ilmiötä. Luonnollisestikin tämä tieto tulee hieman suuntaamaan haastattelua, mutta avoimessa haastattelussa sallitaan tutkijan intuitiiviset sekä kokemusperäiset lähestymiset ja väliintulot. Tutkijan tehtävä on pitää haastattelu aiheessa, mutta antaa haastateltavan puhua vapaasti ja oman ymmärryksensä mukaisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 76– 77.) Tässä kohden siitä on siis jopa etua, että tutkijana minulla saattaa herätä joitain vaistovaraisia väliintuloja ja selvennyksen pyytämisiä haastateltavan kertomuksista. Huomaan myös nopeasti, mikäli aihepiiri lähtee karkuun liiaksi etukäteen suunnittelemistani. Avoimessa haastattelussa haastattelun molemmat osapuolet ovat kielellisessä vuorovaikutuksessa keskenään. Haastattelijan onkin pyrittävä luomaan tilanteesta mahdollisimman luonteva ja avoin. Tietyiltä osin syvä- tai avoin haastattelu muistuttaa tavallista keskustelua, jossa keskustelun etenemistä ei ole lyöty kokonaan lukkoon, vaan sen on tarkoitus edetä tietyn aihepiirin sisällä vapaasti ja paljolti
 • 38. 33 haastateltavan ehdoilla. Toki haastattelussa on tarkoitus puhua erinäisistä, tutkijan etukäteen pohtimista ja määrittämistä, teemoista. Kuitenkin tarkkojen kysymysten sijaan tällaisessa haastattelussa edetään mahdollisimman keskustelunomaisesti ja luonnollisesti antaen tilaa esimerkiksi haastateltavan kokemuksille, mielipiteille ja perusteluille. Kuten jo aikaisemmin on todettu, haastattelun kulkua ei ole suunniteltu etukäteen, vaan se on avoin kaikille mahdollisuuksille tutkimuksen aihepiirin sisällä. Kysymyksiin, joita haastattelija esittää, ei yritetä tarjota valmiita vastauksia. Tarkoituksena siis on antaa haastateltavan puhua asiasta vapaasti. (Eskola & Suoranta 2000, 86–88; Hirsjärvi & Hurme 2001.) Toisin sanoen tässä haastattelumenetelmässä haastattelija on enemmänkin keskustelukumppani, joka tarpeen vaatiessa ohjaa keskustelua hienovaraisesti takaisin käsiteltävään aiheeseen. Keskustelukumppanin ominaisuudessa haastattelija voi myös pyytää tarkennuksia vastauksiin ja täten ohjata keskustelua uuteen suuntaan. Syvähaastatteluja tekevältä haastattelijalta vaaditaan siis herkkyyttä kuunnella ja hänen on osattava tulkita haastateltavan sanomisia ja tarttua niihin samalla vieden keskustelua eteenpäin. Näin voidaan saada mielenkiintoista aiheeseen liittyvää aineistoa. Jokainen haastattelu tulee noudattamaan omaa kaavaa, sillä vaikka teemat on mietittykin valmiiksi, haastateltavien vastauksia ei voi tietää mitenkään etukäteen ja heidän sanomisistaan voi nousta aivan uuden tyyppisiä keskusteluja. Luonnollisestikin myös jokaisen omat kokemukset tulevat vaikuttamaan heidän vastauksiinsa. On siis täysin mahdollista, että haastattelu voi lähteä vähän jopa sivuraiteille esitettyjen tarkentavien kysymysten kautta. On itsestään selvää, että avoimien eli syvähaastatteluiden tekeminen tulee vaatimaan runsaasti aikaa sekä haastattelijalta/tutkijalta aitoa kiinnostusta aiheeseen, koska näissä haastatteluissa haastattelijan oman persoonallisuuden merkitys korostuu haastattelu- ja vuorovaikutustaitojen ohella. Haastattelijan on pystyttävä luomaan haastattelutilanteesta tarpeeksi luonteva, jotta avointa keskustelua pystyy syntymään. 4.2 Kvalitatiivinen sisällönanalyysi Haastatteluiden tekemisen jälkeen toteutin analyysin sisällönanalyysiä hyödyntäen. Sisällönanalyysi nähdään nykyisin lähinnä laadulliseksi aineiston
 • 39. 34 analyysimenetelmäksi, jossa korostetaan tekstin sisällöllisiä ja laadullisia merkityksiä (Seitamaa-Hakkarainen 2000, 1). Sen avulla tutkitaan lähinnä kielellistä aineistoa, jossa tutkija pyrkii erilaisten sisällöllisten luokittelujen avulla analysoimaan tutkittavaan ilmiöön liittyviä rakenteita ja sisältöjä (Chi 1997). Sisällönanalyysin avulla pyritään kattavaan ja systemaattiseen kuvaukseen aineistoon liittyvistä sisällöistä. Sisällönanalyysi voidaan toteuttaa kvantitatiivisen tai kvalitatiivisen tutkimusotteen mukaisesti. Tutkimusongelma ja teoreettinen viitekehys muodostavat lähtökohdan sisältöluokkien valinnalle ja määrittelylle. Sisältöluokat voidaan rakentaa myös tutkittavan aineiston pohjalta tai ne voidaan muodostaa ulkopuolista käsitejärjestelmää, viitekehystä tai teoriaa käyttäen. (Seitamaa-Hakkarainen 2000, 1). Sisällönanalyysi on tekstianalyysia ja se etenee koodituskaavion mukaisesti – kuten muutkin positivistiset tekstianalyysit. Kaikkia tutkimusaineistoja analysoidaan systemaattisesti ja objektiivisesti, jotta tutkimustulokset vastaavat tutkimusaineistojen sisältöä mahdollisimman hyvin ja jotta tutkimustulokset on mahdollista poimia johtopäätöksiä varten. Tässä menetelmässä ei pidä rajoittua pelkästään tiettyjen sanojen tai sanontojen tarkasteluun, vaan huomio on kiinnitettävä myös niiden välisien yhteyksien tarkasteluun. Tutkimusaineisto hajotetaan ensin analyysissa osiin, jotka käsitteellistetään ja kootaan uudella tavalla loogiseksi kokonaisuudeksi. Tutkimusaineistojen analyysissa tapahtuu pelkistäminen, ryhmittely ja teoreettisten käsitteiden luominen, jonka jälkeen edetään tulkinnan sekä päättelyn kautta teoreettisempaan käsitykseen tutkittavasta ilmiöstä. Analyysimuotoja ovat aineistolähtöinen, teorialähtöinen ja teoriaohjaava sisällönanalyysi. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä käsitteet luodaan aineistosta, teorialähtöisessä analyysissa teema, käsitekartta tai analyysirunko ohjaavat analyysia ja puolestaan teoriaohjaavassa käsitteet ovat jo valmiina. (Grönfors 1982, 160 – 173; Tuominen & Sarajärvi 2009, 103 – 124.) Teoriaohjaava analyysi sopii tarkoitusperiini paremmin kuin aineisto- tai teorialähtöinen. Analyysiyksiköt valitaan suoraan aineistosta, mutta aikaisempi tieto ohjaa tai auttaa analyysiä. Kaikkiaan analyysistä on tunnistettavissa aikaisemman tiedon vaikutus, mutta aikaisemman tiedon merkitys ei ole teoriaa testaavaa, vaan paremminkin uusia ajatusuria avaava. Aineiston hankinta, eli miten tutkittava ilmiö
 • 40. 35 käsitteenä määritellään, on vapaata suhteessa teoriaosan jo tiedettyyn tietoon tutkittavasta ilmiötä. Raportointivaiheessa palataan taas teoriaohjautuvaan muotoon. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 96–99.) Otan analyysini tueksi valitsemiani teoreettisia käsitteitä, mutta haluan eri teemojen nousevan melko vapaasti aineistostani. Tutkija Timo Laineen (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91–92) ohjeita hyödyntäen, työvaiheet tulevat olemaan seuraavat: 1. Päätös, mitkä asiat aineistossa kiinnostavat. 2. Aineiston läpikäyminen ja sieltä kiinnostuksen kohteisiin sisältyvien asioiden erottaminen ja merkitseminen. Kaikki muu jää pois tästä tutkimuksesta. Merkityt asiat kerätään yhteen ja erilleen muusta aineistosta 3. Aineiston luokittelu, teemoittelu tai tyypittely. 4. Yhteenvedon kirjoitus. Laadullisten aineistojen analyysia ei yleensä nähdä tutkimusprosessin viimeisenä vaiheena vaan tutkimus toteutetaan luonteensa puolesta syklisenä ja aineiston analyysi alkaa jo aineistonkeruun yhteydessä. Yleensä aineiston analysointi alkaa koko aineiston lukemisella, jolloin siitä saadaan yleiskuva. Aineistoon perehtyminen ja luokittelun kehittäminen tapahtuu siis syklisesti. Kvalitatiivisessa sisällönanalyysissa luokittelukategoriat muuttuvat ja kehittyvät analyysiprosessin aikana sekä mahdollisen lisäaineiston keruun myötä. Toisin sanoen luokittelukategoriat ovat joustavia välineitä aineiston hahmottamiseen. Analyysivaihe päättyy yleensä vasta, kun aineistosta ei enää löydy uusia näkökulmia. Kvalitatiivinen aineiston analyysi on luonteeltaan varsin eklektistä: ei ole olemassa yhtä tiettyä oikeaa tapaa tehdä luokittelukategorioita eikä toiseen aineistoon kehitetty luokittelujärjestelmä sovi välttämättä toisenlaiseen aineistoon. Tutkijat ovatkin varsin varovaisia tutkimusproseduureja koskevien ohjeiden tai standardointien kanssa ja tästä syystä he korostavatkin yksittäisen tutkijan luovaa työskentelyä luokittelun kehittämisessä. (Seitamaa-Hakkarainen 2000, 3.) Analyysiprosessi on luonteeltaan systemaattista ja koko aineiston kattavaa, muttei jäykkä tai etukäteen määriteltyjä luokitusluokkia tiukasti noudattavaa. Uusia analyysiluokkia on mahdollista syntyä analyysin edetessä sekä vuorovaikutuksessa aineistonkeruun kanssa. Sisällönanalyysissa voidaan yhdistää sekä laadullinen että
 • 41. 36 määrällinen tutkimusote, tällöin molemmat lähestymistavat voivat täydentää toisiaan ennemmin kuin olla toisilleen vastakkaisia. Kvantifiointiin pyrkivissä sisällönanalyyseissa pyritään kehittämään mahdollisimman selkeä ja yksiselitteinen luokittelurunko ja analyysisäännöt. (Moilanen & Roponen 1994; Seitamaa- Hakkarainen 2000, 3.) ”Sisältöluokkien valinta ja määrittely on tärkein sisällönanalyysiin vaiheista ja luokittelurunko harvoin syntyy suoraviivaisesti.. Teksti voidaan koodata ennalta määriteltyihin luokitteluluokkiin tai luokittelurunko luodaan analyysivaiheessa sisällöllisen merkityksen mukaan. Tutkimuksen luonteesta ja lähtökohdista riippuu, nojaudutaanko etukäteen määriteltyihin luokkiin, syntyvätkö ne analyysin yhteydessä ja millaista tilastollista analyysia tarvitaan. Lähtökohtana luokittelulle on aina jonkinlaiset luokittelukategoriat: muuttujat (eli luokat) / teema-alueet, kuitenkin usein niin, että luokat ovat toisistaan riippumattomia. Yhden tapauksen / alkion luokittelu yhden muuttujan suhteen ei tulisi vaikuttaa sen luokitteluun muiden muuttujien suhteen. Lisäksi aineiston analysointiin vaikuttaa se toteutetaanko analyysi laadullisia analyysiohjelmia käyttäen ja siitä päättäminen on tärkeä tehdä ennen aineiston tekstualisoimista.” (Seitamaa-Hakkarainen 2000, 4.) Luotettava analyysi edellyttää, että aineisto ositetaan. Aineisto voidaan osittaa joko kielen ulkoisia piirteitä noudattaen tai merkityssisältöihin perustuen:  Strukturaalinen osittaminen perustuu kielellisen raportin ulkoisiin piirteisiin esim. taukoihin, hiljaisuuteen, lauseisiin tai kappaleisiin jne.  Semanttinen osittaminen perustuu merkityssisällölliseen osittamiseen, jolloin analyysiyksikkönä on ajatuksellinen kokonaisuus, idea tai yhtenäinen toiminnallinen kokonaisuus. (Seitamaa-Hakkarainen 2000, 6.) ”Luokittelun toteuttaminen eli koodaaminen perustuu vertailuun. Vertailua ja vastakkainasettelua käytetään koko analyysin ajan aineiston luokittelussa kategorioihin. Sisällönanalyysissa on tavoitteena etsiä käsitteellisiä samankaltaisuuksia, jota muodostuvat luokkaan kuuluvista samanlaisista alkioista. Sisällönanalyysissa yhdistyy analyysi ja synteesi: kerätty aineisto hajotetaan
 • 42. 37 käsitteellisiksi osiksi ja synteesin avulla osat kootaan uudelleen tieteellisiksi johtopäätöksi.” (Grönfors 1982.) Sisällönanalyysissa tutkimusaineisto järjestetään siihen muotoon, että sen perusteella tehdyt johtopäätökset voidaan vaiheittain irrottaa yksittäisistä henkilöistä, tapahtumista, lausumista ja siirtää yleisemmälle teoreettisemmalle sekä käsiteellisemmälle tasolle (Seitamaa-Hakkarainen 2000, 7). Yhteenvetona käytän siis tutkimuksessani teoriaohjaavaa kvalitatiivista sisällönanalyysia. Haastattelurunkoa tehdessäni en ole nojannut liikaa valitsemaani teoreettiseen viitekehykseen, vaan tarkoituksena on, että haastateltavat saavat kertoa mahdollisimman rajoittamattomasti aiheeseen liittyviä omia ajatuksiaan. Aineiston keräämisen jälkeen olen käyttänyt semanttista osittamista teemoitellessani sekä jälleen palannut teorioideni pariin. 4.3 Tutkimuksen luotettavuus Koska kaikessa tutkimustoiminnassa pyritään välttämään virheitä, yksittäisessäkin tutkimuksessa on arvioitava tehdyn tutkimuksen luotettavuutta (Tuomi & Sarajärvi 2009, 134). Metodikirjallisuudessa tutkimusmenetelmien luotettavuutta käsitellään yleensä validiteetin (tutkimuksessa on tutkittu sitä, mitä on luvattu) ja reliabiliteetin (tutkimustulosten toistettavuus) käsittein. Näitä termejä kritisoidaan kuitenkin laadullisen tutkimuksen piirissä, koska ne ovat syntyneet määrällisen tutkimuksen piirissä ja käsitteinä niiden ala vastaa lähinnä vain määrällisen tutkimuksen tarpeita. (mt., 136.) Laadullisen tutkimuksen on oltava myös objektiivista, jolloin on erotettava toisistaan havaintojen luotettavuus ja niiden puolueettomuus. Puolueettomuus nousee kysymykseksi esimerkiksi siinä, pyrkiikö tutkija ymmärtämään haastateltavaa itsenään vai suodattuuko tiedonantajan kertomus tutkijan oman kehyksen läpi. Periaatteessa laadullisessa tutkimuksessa myönnetään, että näin on väistämättäkin, koska tutkija on tutkimusasetelman luoja ja tulkitsija. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 135 – 136.) Kuten edellä on käynyt ilmi, laadullisessa tutkimuksessa luotettavuuden arvioinnista ei ole olemassa minkäänlaisia yksiselitteisiä ohjeita. Tutkimusta arvioidaan kokonaisuutena, jolloin sen sisäinen johdonmukaisuus painottuu. Tutkijat Jouni Tuomi ja Anneli Sarajärvi (2009, 140 – 141) ovat kehittäneet listan, josta saattaa olla
 • 43. 38 jonkin verran apua luotettavuuden arvioinnissa. On kuitenkin muistettava, että vaikka kaikki listan kohdat olisivat erillisinä loistavasti täytetty, on niiden oltava sitä myös suhteessa toisiinsa. Tässä listassa käydään läpi paloitellen jokainen tutkimuksen osa- alue siitä lähtien, mitä tutkitaan ja miksi päätyen konkreettisten toteutustapojen kautta tutkimuksen raportoinnin luotettavuuden pohtimiseen. Oman tutkimuksen luotettavuutta on arvioitava jokaisessa vaiheessa. Erittäin tärkeää on pohtia omaa asemaa tutkimusasetelmassa, millaisia vaikutuksia sillä on esimerkiksi analyysiin tai valittuihin viitekehyksiin ja miten nämä yhdistää. Tutkijalla on kuitenkin melko vapaat kädet hänen päättäessään, mihin suuntaan lähtee tutkimustaan viemään. Olen itse pohtinut omaa asemaani ja sitoumustani tutkijana tässä tutkimuksessa enemmän alaluvussa 4.4.1 ja muuten sivunnut aihetta johdannossa sekä johtopäätöksissä. 4.4 Aineiston kuvaus 4.4.1 Tutkimusasenteen omaksuminen Oma tutkimusprosessini lähti liikkeelle aihepiiriä koskevan mielenkiinnon heräämisestä suunnilleen vuotta aikaisemmin ennen kuin itse tutkimuksen tekeminen käytännössä pääsi alkamaan. Itselleni oma (tuleva) urani on aina merkinnyt paljon ja olen valmis näkemään sen eteen myös vaivaa. Koen itse työn olevan merkittävä asia elämässäni ja uskon sen aseman vain nousevan, mitä pidemmälle urallani etenen. Tästä innostuneena halusin selvittää, mitä muut vastaavassa asemassa olevat ”kollegani” asiasta ajattelevat. Päästyäni nuoriin asiantuntijoihin erikoistuneeseen rekrytointiyritykseen töihin kiinnostukseni vain syveni, sillä pääsin aivan aitiopaikalta seuraamaan, kuinka itseni kanssa samassa elämäntilanteessa olevat (eli suunnilleen saman ikäiset korkeakouluopiskelijat) saivat itseään ammatillisesti kehittäviä työtehtäviä ja osalla oli jo monipuolinenkin ura takana. Tuntui luontevalta ajatukselta tutkia aihepiiriä hieman tarkemmin ja näin lähtökohtainen pro gradu -aiheeni oli syntynyt, mitä lähdin jalostamaan ja täsmentämään. Isona haasteena koin aluksi välimatkan ottamisen aiheeseen, koska itse kuulun kuitenkin niin selkeästi tutkimaani kohderyhmään. Kaikkia ennakkokäsityksiä oli
 • 44. 39 käytännössä mahdotonta poistaa ja joka käänteessä oli varottava, etten johdattele aihetta liikaa omien mielikuvieni mukaisesti. Tästä syystä valitsinkin kaikista strukturoimattomimman menetelmän aineistonkeruuseen, jolloin pystyin tarjoamaan haastateltaville mahdollisimman vapaan kentän kertoa, mitä he ajattelevat. Kuitenkin tietty haastattelurunko oli luotava, jotta pystyimme kaikkien kanssa käsittelemään noin suunnilleen samanlaisia asiakokonaisuuksia. Tutkijana omasin kuitenkin sen verran valtaa, että sain päättää etukäteen käsittelemistämme aiheista enkä pelkästään antanut haastateltavilleni kokonaan vapautta puhua täysin, mistä halusivat. 4.4.2 Aineisto sekä analysoitavien valinta: kriteerit ja esittely Mietin pitkään, millä perusteella etsisin haastateltavani. Olisiko parasta laittaa haastattelukutsu lähimmille ystävistäni, jotka tunnen jo todella hyvin ja olisin voinut osin jo aavistaa heidän vastauksiaan, vai vastaavasti yrittää löytää itselleni täysin tuntemattomia henkilöitä, joiden vastausten laadusta en voisi mennä takuuseen. Päädyin näiden välimuotoon, ikään kuin: pyysin haastateltavikseni ihmisiä lähipiiristäni varmistaen, että jätän ulkopuolelle kuitenkin ne kaikista läheisimmät ja tutuimmat. Omat verkostoni ovat melko poikkitieteelliset ja säästin näin aikaa, kun löysin haastateltavani jo tuttujen ihmisten joukosta ja joiden tiesin jo etukäteen täyttävän kaikki ehtoni. Aineistoni koostuu 10 syvähaastattelusta. Haastattelut on toteutettu keväällä 2014 huhti-kesäkuun välisenä aikana kasvokkaisina haastatteluina, jotka olen nauhoittanut ja myöhemmin litteroinut auki. Litteroituna haastatteluista tuli 96 liuskaa ja yhden haastattelun kesto vaihteli 30 – 50 minuutin välillä. Yhteensä haastateltavaa materiaalia on noin 5,5 tuntia. Aikaa litteroimiseen meni noin 18 tuntia. Analyysini kannalta ei ollut relevanttia litteroida auki taukoja, äänensävyjä tai vastaavia. Auki kirjoitettu aineistoni koostuu siis ainoastaan puhutuista sanoista. Koska olen valinnut menetelmäkseni avoimen eli syvähaastattelun, ei minulla ollut strukturoitua haastattelulomaketta käytössä vaan olin miettinyt valmiiksi teemoja, joiden halusin nousevan tavalla tai toisella haastatteluista esille mutta ei välttämättä missään tietyssä järjestyksessä. Nämä löytyvät lopusta, lähdeluettelon jälkeen liitteistä (Liite 1). Annoin haastateltavien kertoa asioita omassa järjestyksessään ja

Related Documents