Sammanfattning
 
Pontus
 är
 en
 energisk
 och
 målinriktad
 person
 med
 stor
 social
 kompetens....
Exempel
 på
 uppdrag
 
Online
 Payment,
 Manager
 Cloud
 and
 Middleware
 
(2014
 –
 pågående)
 
E...
Spelbolag,
 linjechef
 
(2012
 –
 2013)
 
Uppdrag
 som
 linjechef
 med
 personalansvar
 för
 25
 s...
att
 på
 ett
 proaktivt
 sätt
 kunna
 hjälpa
 kunden.
 Förhandling
 och
 dialog
 var
 en
 
stor	...
Metoder:
 Props
 samt
 Scrum
 
Tekniker:
 Redhat
 Linux,
 Cisco,
 BigIP,
 Clavister,
 Java,
 MySQL,	...
Framfab,
 systemingenjör
 
(1999
 –
 2001)
 
• Design
 av
 backup-­‐lösning
 för
 framfabs
 servermilj...
of 6

Pontus Burman CV - Swedish

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Pontus Burman CV - Swedish

  • 1.   Sammanfattning   Pontus  är  en  energisk  och  målinriktad  person  med  stor  social  kompetens.  Han   är  en  effektiv  problemlösare  som  har  lätt  att  samarbeta  med  andra  människor   och  har  en  naturlig  ledarinstinkt  som  tillfört  honom  roller  som  just  Chef  och   projektledare.  Han  har  arbetade  som  konsult  mellan  1999  -­‐  2014  och  anställd   i  en  Chefsroll  från  2014.   I  sina  uppdrag  får  han  ofta  en  roll  som  bollplank  även  inom  områden  som   ligger  utanför  det  direkta  uppdraget.  Pontus  breda  kompetens  gör  att  han   agerar  med  lätthet  som  länk  mellan  teknik-­‐  och  verksamheten.     Privat  har  Pontus  tre  barn  är  sambo  bor  i  hus  i  Åkersberga  och  Fritiden   tillbringar  han  genom  att  vara  på  sjön  eller  utöva  saker  som  en  hobby-­‐triathlet   behöver  fokusera  på.   Kompetens  och  erfarenhet   • Linjechef   • Teamledare   • Projektledare   • Infrastruktur   • Affärsutveckling   • Utredningar/Analyser   • Försäljning   Metoder  och  tekniker   • AWS,  Cloudstack,  Citrix  Cloud   platform  and  portal,  interna   moln,  externa  moln   • ITIL  V2  samt  V3   • PEJL,  SMASH,  Scrum   • Trusted  Solaris,  Solaris,  Linux,   Windows  2003  Windows  2000,   windows  XP   • Oracle,  MySQL,  Java   • SAN,  Legato  Networker,  Apache,   F5  lastbalanserare,  Symantec   Gateway  Security,  postfix,  bind,   LDAP,  TCP/IP,  AR  Remedy   Pontus  Burman   1978   Mail:  pontus@burman.cc   Tele:  +46  735  –  35  22  12   http://se.linkedin.com/in/pontusburman   ”Driven  chef  och  projektledare  med  stor   erfarenhet  av  arbete  i  stora  och  komplexa   driftsorganisationer”
  • 2. Exempel  på  uppdrag   Online  Payment,  Manager  Cloud  and  Middleware   (2014  –  pågående)   Efter  15  år  som  konsult  valde  Pontus  att  ta  anställning  och  klev  då  in  i  en  roll   som  chef  för  en  avdelning  med  ansvar  för  alla  Middleware  produkter  samt   deras  satsning  av  att  använda  både  intern  samt  extern  användning  av   molnbaserad  infrastruktur.  Det  interna  molnet  baserades  på  Apache   Cloudstack  och  det  externa  var  AWS.   Pontus  arbete  bestod  i  klassiska  chefsuppgifter  så  som  utvecklingssamtal,   lönesamtal,  semesterplanering,  resursplanering  till  projekt  mm.mm.     Han  hade  även  i  uppgift  att  ta  fram  strategier  och  samordna  utvecklingen  av   tjänsterna.   Online  payment,  Head  of  Infrastructure   (2014  –  2014)   Pontus  uppgift  var  att  gå  in  som  Head  of  Infrastructure  då  den  anställda   chefen  var  på  föräldrarledighet.  Gruppen  bestod  av  c:a  25  personer,   uppdelade  i  ett  antal  grupper,  som  hade  till  uppgift  att  drifta  och  förvalta  både   gamla  som  nya  system.  De  uppgifter  grupperna  ansvarade  för  var  var  allt  från   Nätverk  och  hårdvara  till  interna  molnlösningar.   Resebolag,  IT-­‐Operations  Manager   (2014  –  2014)   Uppdrag  som  IT  Operations  manager  med  fokus  på  drift  och  underhåll  av  ett   antal  system  av  en  grupp  på  c:a  20  personer.  Rollen  som  Chef  innebar  bland   annat  att  Pontus  var  kravställare  mot  ett  antal  projekt  samt  klassiska   linjechefsuppgifter.     Spelbolag,  Projektledare   (2013  –  2014)   Uppdrag  som  projektledare  för  två  internationella  projekt.     Projekt  1:  Pontus  fick  i  uppdrag  att  representera  Drift  och  Infrastrukturs  för   detta  internationella  projekt.  Projektet  hade  till  uppgift  att  införa  ett  nytt   Kundtjänstsystem  som  inkluderade  Telefoni,  Webbaserade  stödsystem,  etc.   Pontus  var  ansvarig  för  vitala  delar  i  kravställningen  samt  upphandlingen  med   ett  antal  olika  leverantörer.  Hans  uppdrag  inkluderade  även  att  säkerställa  att   detta  system  kunde  kommunicera  och  implementeras  i  ett  antal  olika  länder.   Till  detta  använde  Pontus  Resurser  från  ett  antal  olika  avdelningar.   Projekt  2:  För  att  säkerställa  tillgängligheten  för  kundens  verksamhet  valde   kunden  att  starta  upp  ett  projekt  som  innehöll  tre  större  delar.  Förbättrad   köhantering  i  de  interna  systemen,  bättre  övervakning  samt  mer  tillförlitlig   Testmiljöer.  Pontus  uppgift  i  detta  projekt  klassiskt  projektledare  arbete  så   som  Work-­‐shops,  tidsestimat  samt  planering.
  • 3. Spelbolag,  linjechef   (2012  –  2013)   Uppdrag  som  linjechef  med  personalansvar  för  25  seniora  personer   lokaliserade  både  i  Sverige  och  utomlands.  Avdelningen  bestod  av  fyra   grupper,  Databasgrupp  (DBA  och  DBD),  Nätverksgrupp  ,  Infrastruktursgrupp   (HW,  Servrar,  OS,  etc)  och  Applikations  tekniker  (Applikationsservrar).   Ansvarsområdet  för  avdelningen  som  Pontus  var  chef  över  hade  till  uppgift  att   • Designa  och  utveckla  infrastrukturen  för  spelplattformen   • Hjälpa  utvecklingsavdelningen  att  designa  och  anpassa  produkterna   utifrån  de  krav  som  ställdes  på  systemet  med  fokus  på  robusthet,   prestanda  och  tillgänglighet.   • Dokumentera  och  skapa  förutsättningar  för  möjliggöra  överlämning   till  Driftsavdelningen  (lokaliserade  i  Indien).   • Agera  3:rd  line  vid  incidenter   I  Pontus  roll  ingick:   • Klassiska  frågor  som  ingår  i  en  roll  med  personalansvar  så  som   o Utvecklingssamtal   o Semesterplanering   o Sjukdom   o Människor  i  allmänhet   • Fördela  och  följa  upp  uppgifter  tilldelade  till  personalen   • Budgetansvar   • Rekrytering   • Hantering  av  konsulter   • Kapacitetsplanering   • Driva  större  projekt,  ex.   o Bygga  upp  infrastruktur  i  olika  länder  för  olika  ändamål  (1-­‐20   rack)   o Avdelningsövergripande  projekt   o Flytta  Produktionssystem  mellan  olika  länder   Diversify,  Affärsutvecklare,  konsultchef  och  konsult     (2010  –  2012)   Pontus  har  under  två  års  tid  arbetat  som  affärsutvecklare  inom  området   infrastruktur  på  Diversify.  Arbetsuppgifterna  innefattade  mycket   kundkontakter  samt  bearbetning  av  nya  och  befintliga  affärer.  Rollen  innebar   även  konstant  dialog  mellan  konsulter  och  kunder.  En  viktig  del  i  detta  arbete   innebar  en  förståelse  för  underliggande  faktorer  som  styr  kundens  behov  för
  • 4. att  på  ett  proaktivt  sätt  kunna  hjälpa  kunden.  Förhandling  och  dialog  var  en   stor  del  av  det  arbetet.   Pontus  klev  även  under  denna  period  flertalet  gånger  in  som  konsult  för  att   ha  en  rådgivande  roll  inför  vissa  projekt.     I  sin  roll  har  Pontus  även  fått  agera  tf.  konsultchef  för  infrastrukturgruppen   under  c:a  6  månader  då  ordinarie  konsultchef  varit  föräldraledig.   Spelbolag,  Online  Gaming,  Projektledare   (2008  –  2010)   Huvud-­‐projekt/programledare  med  projektmedlemmar  både  i  Sverige  och   utomlands.  Pontus  roll  var  att  samordna,  resurssäkra  och  leda  arbetet  i   programmet  samt  agera  Projektledare  i  ett  par  av  Projekten.  Till  sin  hjälp   hade  Pontus  ett  antal  delprojektledare.  Hans  ansvar  var  även  att  sätta  upp,   förbereda  samt  hålla  i  projektledningsmöten  samt  styrgruppsmöten.   Produkten  byggde  på  en  Javaplatform  med  Redhat  Linux  i  botten  och  där   utvecklingen  skedde  enligt  Scrum.   Programmet  hade  ett  antal  större  projekt:   1. Bygga  upp  samt  förbereda  för  Disaster  Recovery.   2. Bygga  nytt  Datacenter  utomlands.   3. Hantera  legala  frågor  runt  Spel  på  internet.   4. Customer  Support   5. NOC   Under  samma  period  hade  han  även  ansvar  att  se  till  att  ett  antal  olika   testmiljöer  byggdes  om  utan  att  för  den  delen  minska  kapaciteten  för   systemverifiering.     Metoder:  Props  samt  Scrum   Tekniker:  Redhat  Linux,  Cisco,  BigIP,  Clavister,  Java,  MySQL,  mm.   Spelbolag,  Online  Gaming,  Projektledare   (2007  –  2008)   Pontus  var  projektledare  med  fokus  runt  Infrastrukturfrågor  i  ett  antal   komplexa  projekt.  Hans  ansvarsområden  sträckte  sig  i  att  säkerställa  att   samtliga  nödvändiga  arbetspaket  var  identifierade  och  säkrade  upp  med   resurser  samt  att  acceptanskriterier  och  kravbilden  stämde  överens  med   linjechefernas  behov   I  uppdraget  ingick  även  att  förbereda  driftsorganisationen  för  mottagande  av   projekten.  Han  jobbade  hela  tiden  aktivt  med  att  konsolidera  kunden  runt   processer  och  krav  som  de  behövde  för  att  komma  i  mål.  Pontus  hade  under   samma  period  även  en  roll  som  mentor  för  andra  projektledare  där  han   stödde  dem  i  deras  jobb  och  fick  agera  bollplank  samt  områdesexpert.  I  rollen   som  projektledare  ingick  även  att  agera  som  change-­‐  och  release-­‐koordinator   inom  projektens  ramar.
  • 5. Metoder:  Props  samt  Scrum   Tekniker:  Redhat  Linux,  Cisco,  BigIP,  Clavister,  Java,  MySQL,  mm.   Försvarsmakten,  Systemingenjör   (2006  –  2007)   Tekniskt  ansvarig  för  ett  antal  system  baserat  på  Trusted  Solaris  och  Oracle.  I   ansvaret  ingick  att  tillsammans  med  hela  avdelningen  se  till  att  systemet   byggdes  och  förvaltades  på  ett  av  organisationens  bestämt  och  anpassat  sätt.   På  grund  av  uppdragets  natur  kan  ej  mer  detaljerad  information  lämnas.   Tekniker:  Trusted  Solaris,  Unix,  Linux,  Perl,  Oracle   Bank/Finans,  Utredare   (2005  -­‐  2006)   Ett  uppdrag  där  Pontus  hjälpte  kunden  att  se  över  sina  behov  gällande   datasäkerhet  samt  att  ta  fram  handlingsplan  för  säkerhetskopiering  och   återställning.  Arbetet  utfördes  enligt  de  riktlinjer  som  anges  av  ITIL.   Pontus  agerade  även  i  rollen  som  Capacity  Manager  enligt  ITIL  för  att  skapa   planer  för  hantering  av  ökade  datamängder  samt  integration  av  nya  system.   Regeringskansliet,  Projektledare/IT-­‐arkitekt   (2003  –  2005)   Ett  projekt  där  Pontus  agerade  som  teknisk  projektledare  med  assistans  av  en   projektadministratör.  Projektet  syftade  till  att  skapa  en  ny  plattform  för   regeringskansliets  externa  webbplats  med  följande  aktiviteter:   • Ta  fram  en  ny  design  av  plattformen  för  Nya  regeringen.se   • Ta  fram  nödvändig  Dokumentation   • Utvärdera  samt  upphandla  ett  CM  system   • Skapa  kravspecifikation   • Se  till  att  installation  och  optimering  av  hård-­‐  och  mjukvara  utfördes  på   ett  korrekt  sätt.   Projektet  styrdes  av  metodiken  PEJL.   Tekniker:  Solaris,     Regeringskansliet,  Systemadministratör   (2001  –  2003)   Pontus  fungerade  som  systemadministratör  av  regeringen.se.  Uppgiften  var   bl.a.  att  garantera  hög  tillgänglighet  och  säkerhet  rörande  regeringskansliets   externa  webbplats.   I  uppdraget  ingick  även  att  utföra  förstudie  gällande  nästa  generations   webbplats.   Husman  Hagberg,  systemingenjör   (2001)   Uppdraget  bestod  av  att  bygga  upp  ett  mindre  kontorsnät  med  tillbehör  såsom   Datorer,  Skrivare,  Brandvägg,  mm.
  • 6. Framfab,  systemingenjör   (1999  –  2001)   • Design  av  backup-­‐lösning  för  framfabs  servermiljö  i  Stockholm.   • SAN  lösning  för  projektkataloger,  hemkataloger,  mm.  Migrering  från   gammal  miljö  till  den  nya.   • Konfiguration/administration  av  NT  4  miljö.  DNS,  DHCP,  DC.  Även  en  del   Sun  Solaris  och  Redhat  Linux  administration   Utbildningar  och  certifieringar   • 2014  AWS  Foundation     • 2007  ITIL-­‐foundation  v3   • 2006  Symantec  Gateway  Security   • 2005  ITIL-­‐foundation  v2   • 2005  PEJL,  projektstyrning   • 2000  SMASH,  Semcons  metod  att  styra  helheten  I  Projekt   • 1999  Legato  Networker   • 1998  MCP  NT4   • 1998  Systemingenjör,  KTH.   Arbetsgivare   Klarna  AB     2014  -­‐     Diversify  AB     2008  -­‐  2014   Init  AB     2007  –  2008     Qbranch  Consulting  AB   2005  –  2007     TTL  Consulting  AB  (eget  bolag)   2001  –  2005     Boar  Consulting  AB       1999  –  2001     Vattenfall  Data  AB       1998  –  1999

Related Documents