Zamerané na  rozvojovú spoluprácu
Pontis Digest 2015|1
Rok 2015 zrejme dostane mnoho
prívlastkov, no jeden pozitívny má už...
2 Pontis Digest | 2015–1
logotyporganizáci
prípustnéfarebnévariant
komplementárnefarb
doplnkovéfarb
/94/30–80%
/75/24
89/...
3
dizajn ma
cmyk: 0/0/100/25
rgb: 161/160/33
cmyk: 0/0/0/40
rgb: 170/170/170
cmyk: 0/0/0/80
rgb: 71/71/71
cmyk: 60/35/15/1...
4 Pontis Digest | 2015–1
logotyporganizáci
prípustnéfarebnévariant
komplementárnefarb
doplnkovéfarb
/94/30–80%
/75/24
89/...
5
dizajn ma
cmyk: 0/0/100/25
rgb: 161/160/33
cmyk: 0/0/0/40
rgb: 170/170/170
cmyk: 0/0/0/80
rgb: 71/71/71
cmyk: 60/35/15/1...
6 Pontis Digest | 2015–1
logotyporganizáci
prípustnéfarebnévariant
komplementárnefarb
doplnkovéfarb
/94/30–80%
/75/24
89/...
7
dizajn ma
cmyk: 0/0/100/25
rgb: 161/160/33
cmyk: 0/0/0/40
rgb: 170/170/170
cmyk: 0/0/0/80
rgb: 71/71/71
cmyk: 60/35/15/1...
logotyporganizáci
prípustnéfarebnévariant
komplementárnefarb
doplnkovéfarb
/94/30–80%
/75/24
89/60
cmyk:0/91/94/30–60%
cmy...
of 8

Pontis Digest 1/2015

V prvom vydaní Pontis Digestu v roku 2015 sme sa venovali téme Európskeho roka rozvoja 2015. Nájdete v ňom úvodník od Miroslava Lajčáka, podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, podľa ktorého je Európsky rok rozvoja pre Slovensko príležitos­ťou ako dostať aktivity rozvojovej spolupráce bližšie k širokej verejnosti a prekonať niektoré bariéry, ktoré bránia lepšiemu pochopeniu zmyslu a významu pomoci Slovenska iným krajinám. V rozhovore s Mariánom Čaučíkom, ambasádorom Európskeho roka rozvoja, sa môžete dočítať aj o tom, že v súčasnej zložitej bezpečnostnej situácii vzrastá význam medzinárodnej pomoci v nevojenskej sfére. Jednou z aktuálnych tém Európskeho roka rozvoja je aj koherencia politík, o ktorej píše Andrea Girmanová, projektová koordinátorka Platformy MVRO. V Pontis Digeste sa dočítate aj o tom, aké aktivity a podujatia nás čakajú počas Európskeho roka rozvoja.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Government & Nonprofit      


Transcripts - Pontis Digest 1/2015

  • 1. Zamerané na  rozvojovú spoluprácu Pontis Digest 2015|1 Rok 2015 zrejme dostane mnoho prívlastkov, no jeden pozitívny má už vopred: Európska únia ho vyhlásila za Európsky rok rozvojovej spolupráce (European Year for Development – EYD). Ide o  historicky prvé rozhod- nutie EÚ zaoberať sa témou z oblasti vonkajších vzťahov, a zároveň o histo- rickú príležitosť pomôcť obyvateľom starého kontinentu uvedomiť si, že každé jedno euro a každý jeden cent vynaložený na  rozvojovú spoluprácu priamo ovplyvňuje život konkrétnych ľudí v tých najchudobnejších krajinách sveta, a nepriamo vplýva na život kaž- dého Európana. prejavujú v  rozvojových krajinách, ktoré na  ne nedokážu bez pomoci účinne reagovať. Rozvojový rok má tiež podporiť kohe- renciu politík pre rozvoj, t.j. zosúladiť ciele sektorových politík s cieľmi poli- tiky rozvojovej spolupráce. Pozitívny vplyv rozvojovej spolupráce na  hos- podársky a sociálny rozvoj chudobnej- ších krajín môže byť umocnený naprí- klad vhodným nastavením obchodnej alebo migračnej politiky. Symbolický význam Európskeho roka rozvojovej spolupráce podčiarkuje aj fakt, že práve v tomto roku nás čakajú kľúčo- vé medzinárodné rokovania o  novej, trvalo udržateľnej rozvojovej agende po roku 2015. Pre Slovensko je EYD 2015 príležitos- ťou ako dostať aktivity našej rozvojovej spolupráce (SlovakAid) bližšie k širokej verejnosti, prekonať niektoré bariéry, ktoré bránia lepšiemu pochopeniu zmyslu a  významu pomoci Slovenska iným krajinám – či už v  našom bez- prostrednom susedstve alebo v ďale- kej Afrike. Ako by sme už zabudli na to, že ešte celkom nedávno bolo aj Slovensko v  pozícii krajiny, ktorá bola prijímateľom rozvojovej pomoci. Aj vďaka nej sme dnes vyspelou krajinou a pevnou súčasťou donorskej komuni- ty. Preto je našou morálnou povinnos- ťou vrátiť späť onen príslovečný poži- čaný groš, a dvojnásobne vtedy, keď je o naše skúsenosti v zahraničí záujem. Na Slovensku uvedieme Rok rozvo- jovej spolupráce do života 28. januá- ra v  priestoroch nášho ministerstva. Súčasťou ceremoniálu bude aj vyme- novanie troch ambasádorov EYD, ktorí budú zosobňovať a komunikovať myš- lienky rozvojovej spolupráce smerom k verejnosti v celom rade zaujímavých podujatí s rozvojovou tematikou (foto- súťaž pre amatérov a  profesionálov, súťaž v kreslení pre žiakov základných škôl, vzdelávací týždeň vo  viacerých slovenských mestách atď.) EYD bude tiež leitmotívom už overených formá- tov podujatí, akými sú Rozvojový deň, medzinárodná konferencia o  rozvo- jovej spolupráci alebo filmový festival Jeden svet. Bonusom budú v  roku 2015 aktivity realizované spoločne s krajinami Vyšehradskej štvorky. Teším sa na osobné stretnutia na nie- ktorom z nich ! Miroslav Lajčák Podpredseda vlády a minister zahranič- ných vecí a európskych záležitostí SR EURÓPSKY ROK ROZVOJA 2015 Hlavným zmyslom EYD 2015 je pod- poriť priame zapojenie občanov EÚ do  formulovania politík a  podnietiť verejnú diskusiu o  rozvojovej spo- lupráci, o  konkrétnych aktivitách EÚ a jej členských štátov v partnerských krajinách. Ambície spojené s  touto iniciatívou však idú aj ďalej: chceme posilniť solidaritu a  spoločnú zod- povednosť krajín za riešenie globál- nych výziev, akými sú napríklad zmena klímy alebo potravinová bezpečnosť, pretože ich negatívne účinky sa viac
  • 2. 2 Pontis Digest | 2015–1 logotyporganizáci prípustnéfarebnévariant komplementárnefarb doplnkovéfarb /94/30–80% /75/24 89/60 cmyk:0/91/94/30–60% cmyk:0/54/56/18 rgb:181/128/95 cmyk:0/91/94/30–40% cmyk:0/36/38/12 rgb:205/168/138 cmyk:0/91/94/30–20 cmyk:0/18/19/6 rgb:230/210/193 0/100–80% 0/80 1/71 cmyk:0/0/0/100–60% cmyk:0/0/0/60 rgb:124/124/124 cmyk:0/0/0/100–40% cmyk:0/0/0/40 rgb:170/170/170 cmyk:0/0/0/100–20% cmyk:0/0/0/20 rgb:214/214/214 logotyporganizá prípustnéfarebnévaria komplementárnefa doplnkovéfa 91/94/30–80% 73/75/24 9/89/60 cmyk:0/91/94/30–60% cmyk:0/54/56/18 rgb:181/128/95 cmyk:0/91/94/30–40% cmyk:0/36/38/12 rgb:205/168/138 cmyk:0/91/94/30– cmyk:0/18/19/6 rgb:230/210/193 0/0/100–80% 0/0/80 /71/71 cmyk:0/0/0/100–60% cmyk:0/0/0/60 rgb:124/124/124 cmyk:0/0/0/100–40% cmyk:0/0/0/40 rgb:170/170/170 cmyk:0/0/0/100–2 cmyk:0/0/0/20 rgb:214/214/214 logotyporganiz prípustnéfarebnévari komplementárnef doplnkovéf 0/91/94/30–80% 0/73/75/24 159/89/60 cmyk:0/91/94/30–60% cmyk:0/54/56/18 rgb:181/128/95 cmyk:0/91/94/30–40% cmyk:0/36/38/12 rgb:205/168/138 cmyk:0/91/94/30 cmyk:0/18/19/6 rgb:230/210/19 0/0/0/100–80% 0/0/0/80 71/71/71 cmyk:0/0/0/100–60% cmyk:0/0/0/60 rgb:124/124/124 cmyk:0/0/0/100–40% cmyk:0/0/0/40 rgb:170/170/170 cmyk:0/0/0/100– cmyk:0/0/0/20 rgb:214/214/214 logotyporgani prípustnéfarebnéva komplementárne doplnkové yk:0/91/94/30–80% yk:0/73/75/24 :159/89/60 cmyk:0/91/94/30–60% cmyk:0/54/56/18 rgb:181/128/95 cmyk:0/91/94/30–40% cmyk:0/36/38/12 rgb:205/168/138 cmyk:0/91/94/ cmyk:0/18/19/ rgb:230/210/ yk:0/0/0/100–80% yk:0/0/0/80 :71/71/71 cmyk:0/0/0/100–60% cmyk:0/0/0/60 rgb:124/124/124 cmyk:0/0/0/100–40% cmyk:0/0/0/40 rgb:170/170/170 cmyk:0/0/0/10 cmyk:0/0/0/20 rgb:214/214/2 logotyporga prípustnéfarebné komplementár doplnko cmyk:0/91/94/30–80% cmyk:0/73/75/24 rgb:159/89/60 cmyk:0/91/94/30–60% cmyk:0/54/56/18 rgb:181/128/95 cmyk:0/91/94/30–40% cmyk:0/36/38/12 rgb:205/168/138 cmyk:0/91/9 cmyk:0/18/1 rgb:230/21 cmyk:0/0/0/100–80% cmyk:0/0/0/80 rgb:71/71/71 cmyk:0/0/0/100–60% cmyk:0/0/0/60 rgb:124/124/124 cmyk:0/0/0/100–40% cmyk:0/0/0/40 rgb:170/170/170 cmyk:0/0/0/ cmyk:0/0/0/ rgb:214/21ROZHOVOR Ambasádor Európskeho roka rozvoja Marián Čaučík: V súčasnej zložitej bezpečnostnej situácii vzrastá význam medzinárodnej pomoci v nevojenskej sfére V  rámci Európskeho roka rozvoja budú v  roku 2015 na  Slovensku prebiehať rôzne podujatia s cieľom propagovať témy rozvojovej spo- lupráce medzi slovenskou laickou i  odbornou verejnosťou. Na aké témy by sa mali tieto podujatia podľa vás zamerať, aby bola zasiah- nutá čo najširšia cieľová skupina a zároveň sa dosiahlo priame zapo- jenie verejnosti do  rozvojových aktivít ? Širokej verejnosti treba priblížiť realitu života v rozvojových krajinách a ukázať ako projekty či iné rozvojové aktivity menia veci k  lepšiemu cez konkrétne príbehy zmeny a osobné svedectvá. Slovenská verejnosť je dosť otvorená podpore rozvojovej spolupráce, zaznie- vajú však stále aj skeptické hlasy, ktoré hovoria, že máme dosť svojich problémov a  spochybňujú to, že malé Slovensko môže vo  svete pomáhať. Úspešné príbehy pomoci spolu s pred- stavením úspešných zbierok a  fundra- isingových aktivít môžu motivovať ľudí na  priame zapojenie sa cez finančný príspevok alebo inú formu podpory. V  súčasnej zložitej bezpečnostnej situ- ácii silnejú hlasy niektorých politikov, že treba navyšovať rozpočet na  obra- nu, modernizovať armádu a pod. Som presvedčený, že práve v takejto situácii vzrastá význam medzinárodnej pomoci v  nevojenskej sfére. Zbrojenie a  silné stanoviská nás môžu priviesť do  novej situácie studenej vojny, nezištná spolu- práca buduje vzťahy a pripravuje pôdu Marián Čaučík stál pri zrode SlovakAid a vo významnej miere prispel k jej formovaniu. Je spoluzakladateľom a bývalým dlhoročným predsedom Platformy mimovládnych rozvojových organizácií, ktorá patrí medzi kľúčových partnerov Ministerstva zahraničných a eu- rópskych záležitostí SR. Od roku 1991 pracuje v treťom sektore pre mimovládnu organizáciu eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí aj ako jej dlhoročný predseda. Od roku 2007 je riaditeľom programu rozvojovej spolupráce eRka „Dobrá novina“. V roku 2013 mu podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák odovzdal Zlatú plaketu za spoluprácu s Ministerstvom zahraničných a európskych záležitostí SR v oblasti oficiálnej rozvojovej pomoci. Minister zároveň ocenil jeho prínos k skvalitneniu systému jej poskytovania.
  • 3. 3 dizajn ma cmyk: 0/0/100/25 rgb: 161/160/33 cmyk: 0/0/0/40 rgb: 170/170/170 cmyk: 0/0/0/80 rgb: 71/71/71 cmyk: 60/35/15/10 rgb: 122/131/162 cmyk: 100 rgb: 46/ dizajn manu myk: 0/0/100/25 b: 161/160/33 cmyk: 0/0/0/40 rgb: 170/170/170 cmyk: 0/0/0/80 rgb: 71/71/71 cmyk: 60/35/15/10 rgb: 122/131/162 cmyk: 100/6 rgb: 46/68 dizajn manuál 0/0/100/25 161/160/33 cmyk: 0/0/0/40 rgb: 170/170/170 cmyk: 0/0/0/80 rgb: 71/71/71 cmyk: 60/35/15/10 rgb: 122/131/162 cmyk: 100/60/3 rgb: 46/68/9 dizajn manuál – 0/100/25 1/160/33 cmyk: 0/0/0/40 rgb: 170/170/170 cmyk: 0/0/0/80 rgb: 71/71/71 cmyk: 60/35/15/10 rgb: 122/131/162 cmyk: 100/60/30/ rgb: 46/68/99 dizajn manuál – 10 100/25 60/33 cmyk: 0/0/0/40 rgb: 170/170/170 cmyk: 0/0/0/80 rgb: 71/71/71 cmyk: 60/35/15/10 rgb: 122/131/162 cmyk: 100/60/30/30 rgb: 46/68/99 Marián Čaučík s kolegami z eRka po slávnostnom odovzdávaní Zlatej plakety z rúk Minis- tra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. pre regionálne aj globálne mierové rie- šenia. V odborných kruhoch bude dobre adre- sovať témy efektivity rozvojovej pomoci a  zvýšenia rozpočtu pre bilaterálnu zložku ODA, lebo tento komponent má Slovensko dlhodobo poddimenzovaný. Je to dôležité pre dôveryhodnosť našej krajiny, aj pre budovanie vlastných kapacít v oblasti rozvojovej spolupráce. Dôležitou témou v  roku 2015 bude aj klimatická zmena vzhľadom na medzi- národné aktivity smerujúce k decembro- vému klimatickému summitu v Paríži. Ľudia si čoraz viac uvedomujú, že ak chcú priniesť zmenu, musia začať od seba napr. zodpovednými spotrebiteľskými rozhodnutiami a  pod. Mnohí sa však sťažujú, že sú potrebné aj systémové opatre- nia, na ktoré nemajú bežní občania vplyv ani dosah. Prečo by sa mali občania aktívnejšie zapájať do pro- cesov tvorby politík a  vyvíjať tlak na  korektné politické rozhodnu- tia ? Ako môžu občania ovplyvňovať politiku ? Je pravda, že bez systémových opatre- ní síce môžeme pomáhať konkrétnym ľuďom a komunitám ale nedosiahneme plošné odstránenie chudoby a  zmenu pre celé štáty či regióny. Každá väč- šia rozvojová organizácia sa postupne od  projektovej pomoci a  rozvojového vzdelávania dostala aj ku advokačným programom. Ľudia sa stávajú aktívnej- šími, sú si viac a  viac vedomí vzájom- nej prepojenosti, pýtajú sa prečo nie sú po  desaťročiach rozvojovej pomoci vidieť väčšie výsledky. Reálne ovplyv- ňovať systémové politické rozhodnutia je ťažké, ale dá sa to systematickou prácou cez rôzne advokačné progra- my, špecializované a  strešné organi- zácie na  národnej i  medzinárodnej úrovni. Preto sme založili na Slovensku Platformu mimovládnych rozvojových organizácií, ktorá je členom európskej federácie CONCORD a naše organizácie sú členmi ďalších združení. Niekedy je to beh na dlhé trate, ale postupne prináša svoje ovocie. Ak sa hlas občianskej spo- ločnosti stáva silnejším a požiadavky sa nastoľujú opakovane, politici sa nimi nakoniec musia zaoberať a postaviť sa im tvárou v tvár. V septembri 2013 sme v súvislosti s kli- matickým summitom v  OSN mohli vidieť masovú mobilizáciu ľudí v mno- hých krajinách sveta. Desaťtisíce ľudí sa zúčastnili pochodov za klímu, čím dali politikom jasne najavo, že chcú, aby prijali zásadné opatrenia na  to, aby sme klímu zachovali pre ďalšie generácie. Rok 2015 bude významným míľnikom aj kvôli summitu o  klima- tickej zmene COP 21 v Paríži. Od jeho výsledkov bude závisieť ďalšie nastave- nie opatrení na boj so zmenou klímy. Jednou z  najaktuálnejších a  záro- veň najdôležitejších tém v  rozvoji je aj koherencia politík. Prečo je koherencia politík základom pre odstránenie chudoby ? Pretože vyspelé krajiny na jednej strane dávajú rozvojovým krajinám finančné prostriedky a  na  druhej strane inými politikami bránia ich skutočnému roz- voju. Sú to často obchodné politiky, kde bránime prístupu rozvojových krajín na naše trhy a dotujeme vlastné výrob- ky, ktoré sa dostávajú na  trhy v  tých- to krajinách. Takto sa viaceré politiky stávajú navzájom kontraproduktívne. Blokujú napríklad rozvoj poľnohospo- dárstva a  produkcie potravín a  práve tieto sektory sú kľúčové pre budúci rozvoj a potenciálnu sebestačnosť naj- menej rozvinutých krajín. Neraz sú motívom pre poskytovanie rozvojovej pomoci vlastné záujmy lídrov vyspe- lejších krajín, vlastný ekonomický rast a  ochrana týchto záujmov. Toto sa musí zmeniť, potrebujeme byť férovejší- mi a viac počúvať tých, ktorým pomá- hame. Potom uvidíme jasnejšie veci, ktoré treba zmeniť v  nastavení našich politík. Dôležitosť koherencie politík pre roz- voj začíname postupne reflektovať aj na  Slovensku. Naše partnerské orga- nizácie zo  západnej Európy s  niekoľko desaťročnými skúsenosťami z  oblas- ti rozvojovej spolupráce upriamujú pozornosť práve na  témy akými sú zmena klímy, otázky finančných tokov a  daňových únikov, obchodné politi- ky v  neprospech rozvojových krajín, či otázky migrácie. Tieto témy sú dôležité, ak je v našom záujme znižovanie nerov- ností vo  svete a  dosahovanie rozvojo- vých cieľov. Rozvojová spolupráca je potrebná, ale nie je jediným nástrojom znižovania chudoby vo svete. Simona Gembická Nadácia Pontis
  • 4. 4 Pontis Digest | 2015–1 logotyporganizáci prípustnéfarebnévariant komplementárnefarb doplnkovéfarb /94/30–80% /75/24 89/60 cmyk:0/91/94/30–60% cmyk:0/54/56/18 rgb:181/128/95 cmyk:0/91/94/30–40% cmyk:0/36/38/12 rgb:205/168/138 cmyk:0/91/94/30–20 cmyk:0/18/19/6 rgb:230/210/193 0/100–80% 0/80 1/71 cmyk:0/0/0/100–60% cmyk:0/0/0/60 rgb:124/124/124 cmyk:0/0/0/100–40% cmyk:0/0/0/40 rgb:170/170/170 cmyk:0/0/0/100–20% cmyk:0/0/0/20 rgb:214/214/214 logotyporganizá prípustnéfarebnévaria komplementárnefa doplnkovéfa 91/94/30–80% 73/75/24 9/89/60 cmyk:0/91/94/30–60% cmyk:0/54/56/18 rgb:181/128/95 cmyk:0/91/94/30–40% cmyk:0/36/38/12 rgb:205/168/138 cmyk:0/91/94/30– cmyk:0/18/19/6 rgb:230/210/193 0/0/100–80% 0/0/80 /71/71 cmyk:0/0/0/100–60% cmyk:0/0/0/60 rgb:124/124/124 cmyk:0/0/0/100–40% cmyk:0/0/0/40 rgb:170/170/170 cmyk:0/0/0/100–2 cmyk:0/0/0/20 rgb:214/214/214 logotyporganiz prípustnéfarebnévari komplementárnef doplnkovéf 0/91/94/30–80% 0/73/75/24 159/89/60 cmyk:0/91/94/30–60% cmyk:0/54/56/18 rgb:181/128/95 cmyk:0/91/94/30–40% cmyk:0/36/38/12 rgb:205/168/138 cmyk:0/91/94/30 cmyk:0/18/19/6 rgb:230/210/19 0/0/0/100–80% 0/0/0/80 71/71/71 cmyk:0/0/0/100–60% cmyk:0/0/0/60 rgb:124/124/124 cmyk:0/0/0/100–40% cmyk:0/0/0/40 rgb:170/170/170 cmyk:0/0/0/100– cmyk:0/0/0/20 rgb:214/214/214 logotyporgani prípustnéfarebnéva komplementárne doplnkové yk:0/91/94/30–80% yk:0/73/75/24 :159/89/60 cmyk:0/91/94/30–60% cmyk:0/54/56/18 rgb:181/128/95 cmyk:0/91/94/30–40% cmyk:0/36/38/12 rgb:205/168/138 cmyk:0/91/94/ cmyk:0/18/19/ rgb:230/210/ yk:0/0/0/100–80% yk:0/0/0/80 :71/71/71 cmyk:0/0/0/100–60% cmyk:0/0/0/60 rgb:124/124/124 cmyk:0/0/0/100–40% cmyk:0/0/0/40 rgb:170/170/170 cmyk:0/0/0/10 cmyk:0/0/0/20 rgb:214/214/2 logotyporga prípustnéfarebné komplementár doplnko cmyk:0/91/94/30–80% cmyk:0/73/75/24 rgb:159/89/60 cmyk:0/91/94/30–60% cmyk:0/54/56/18 rgb:181/128/95 cmyk:0/91/94/30–40% cmyk:0/36/38/12 rgb:205/168/138 cmyk:0/91/9 cmyk:0/18/1 rgb:230/21 cmyk:0/0/0/100–80% cmyk:0/0/0/80 rgb:71/71/71 cmyk:0/0/0/100–60% cmyk:0/0/0/60 rgb:124/124/124 cmyk:0/0/0/100–40% cmyk:0/0/0/40 rgb:170/170/170 cmyk:0/0/0/ cmyk:0/0/0/ rgb:214/21ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA JE STÁLE POTREBNÁ, NO NIE JE NAJVÝZNAMNEJŠÍM TOKOM FINANCIÍ MEDZI KRAJINAMI „SEVERU“ A „JUHU“ V  roku 2015 vstupujeme do Európ­ skeho roka rozvoja. Od prvého Európskeho roku, ktorý EÚ vyhlásila v  roku 1983, ide o  historicky prvý rok, ktorý je venovaný zahraničnej politike a bude mať silný globálny roz- mer. Jeho cieľom bude nielen zvyšo- vať povedomie občanov o rozvojovej spolupráci EÚ a  jej členských štátov, ale zároveň aktívne ich zapojiť do dis- kusií o globálnych témach a zabezpe- čiť širšie pochopenie súladu rôznych politík na  podporu rozvoja. To by malo prispieť k budovaniu zmyslu pre spoločnú zodpovednosť a  solidaritu v meniacom sa a čoraz viac vzájomne prepojenom svete. Pri diskusiách o agende po roku 2015 a  tvorbe Udržateľných rozvojových cieľov volajú mimovládne organizá- cie naprieč Európou i  za jej hranica- mi po  koherencii politík pre rozvoj. Rozvojová spolupráca sama o  sebe v  ostatnom polstoroční nedokázala vyriešiť problém chudoby vo  svete. V dobe globalizácie majú mnohé ďal- šie politiky rozvinutých krajín, najmä EÚ, závažné pozitívne i  negatívne dopady na  menej rozvinuté krajiny. Koncept koherencie politík pre rozvoj spočíva v  zosúladení politík v  oblasti klímy, obchodu, energetiky, poľnohos- podárstva, financií či migrácie s cieľmi rozvojovej politiky. Rozvojové krajiny prichádzajú napríklad kvôli daňovým únikom každoročne o  približne 115 miliárd eur, čo je dvojnásobok rozvo- jovej spolupráce zo strany EÚ. Výška remitencií migrantov do  rozvojových krajín trojnásobne prevyšuje objem oficiálnej rozvojovej pomoci krajín OECD. Preto i  keď je rozvojová spo- lupráca v  súčasnosti stále potrebná, nie je najvýznamnejším tokom financií medzi krajinami „Severu“ a „Juhu“. Koncept koherencie politík pre rozvoj v ostatných dvoch rokoch začali reflek- tovať mimovládne organizácie združe- né v  Platforme MVRO i  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych zále- žitostí SR. K implementácii koncepcie koherencie politík pre rozvoj sa člen- ské štáty EÚ, vrátane SR, zaviazali vstu- pom do platnosti Lisabonskej zmluvy (článok 208). Koherencia politík pre rozvoj je súčasťou zákona o oficiálnej rozvojovej pomoci z roku 2007, záro- veň sa stala súčasťou Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce na  roky 2014  –  2018, popri efektív- nosti ako jeden z  dvoch základných princípov. V  roku 2014 uskutočnilo Ministerstvo zahraničných a  európ- skych záležitostí SR významné kroky k uvedeniu tohto konceptu do praxe. Koherencia politík pre rozvoj sa stala témou diskutovanou na zasadnutiach Koordinačného výboru pre rozvo- jovú spoluprácu SR (poradný výbor ministra zahraničných vecí a  európ- skych záležitostí). Na jeseň 2014 bola zároveň pod Koordinačným výbo- rom vytvorená medzirezortná pra- covná skupina ku  koherencii politík pre rozvoj, ktorej členmi sú zástup- covia 9 rezortov a  bude pracovať na  tvorbe stratégie pre koherenciu politík pre rozvoj SR. Podľa aktuálnej Strednodobej stratégie oficiálnej roz- vojovej spolupráce by mala byť prijatá do roku 2016. V súvislosti s členstvom SR vo  výbore DAC OECD bude napĺ- ňanie záväzku ku  koherencii politík hodnotené OECD v rámci peer review. Rok 2015 bude významným míľnikom v boji proti chudobe a zabezpečovaní udržateľného rozvoja. Najpálčivejšími otázkami budú reforma medzinárod- ných finančných a obchodných systé- mov tak, aby podporovali udržateľné rozvojové ciele. Kľúčovú úlohu bude zohrávať práve konferencia o financo- vaní rozvoja, ktorá sa uskutoční v júli 2015 v Addis Abeba. Mobilizácia domácich zdrojov je dôle- žitá pre zvýšenie príjmov do štátnych rozpočtov rozvojových krajín. Podľa organizácie Eurodad, na každý dolár, ktorý rozvojové krajiny získali od roku 2008, stratili 2,07 USD. Pri riešení problému nezákonných finančných Fotografia zachytáva účastníčku projektu SOS Sahel, ktorý je zameraný na spoluprá- cu s extrémne chudobnými vidieckymi komunitami v Burkine Faso. Tie sa mnohokrát nevedia chrániť pred potravinovými krízami, a to najmä kvôli slabému pestovateľskému potenciálu pôdy, ako aj kvôli zastaranému technickému vybaveniu obyvateľstva. Z. Urbanová, Yatenga, Burkina Faso, 2014
  • 5. 5 dizajn ma cmyk: 0/0/100/25 rgb: 161/160/33 cmyk: 0/0/0/40 rgb: 170/170/170 cmyk: 0/0/0/80 rgb: 71/71/71 cmyk: 60/35/15/10 rgb: 122/131/162 cmyk: 100 rgb: 46/ dizajn manu myk: 0/0/100/25 b: 161/160/33 cmyk: 0/0/0/40 rgb: 170/170/170 cmyk: 0/0/0/80 rgb: 71/71/71 cmyk: 60/35/15/10 rgb: 122/131/162 cmyk: 100/6 rgb: 46/68 dizajn manuál 0/0/100/25 161/160/33 cmyk: 0/0/0/40 rgb: 170/170/170 cmyk: 0/0/0/80 rgb: 71/71/71 cmyk: 60/35/15/10 rgb: 122/131/162 cmyk: 100/60/3 rgb: 46/68/9 dizajn manuál – 0/100/25 1/160/33 cmyk: 0/0/0/40 rgb: 170/170/170 cmyk: 0/0/0/80 rgb: 71/71/71 cmyk: 60/35/15/10 rgb: 122/131/162 cmyk: 100/60/30/ rgb: 46/68/99 dizajn manuál – 10 100/25 60/33 cmyk: 0/0/0/40 rgb: 170/170/170 cmyk: 0/0/0/80 rgb: 71/71/71 cmyk: 60/35/15/10 rgb: 122/131/162 cmyk: 100/60/30/30 rgb: 46/68/99 tokov a  daňových únikov je preto nevyhnutná spolupráca na  medziná- rodnej úrovni. V  otázke daní hovoria mimovládne organizácie naprieč kon- tinentmi o potrebe vytvoriť medzivlád- ny orgán na globálnej úrovni, ktorý by sa zaoberal daňovou spravodlivosťou. Medzinárodný obchod zohráva dôležitú úlohu v  rozvojovej agende. Súčasný obchodný režim však tlačí rozvojové krajiny k  otváraniu svojich trhov, jednak cez Svetovú obchod- nú organizáciu a  tiež cez regionálny a bilaterálny obchod ako i investičné zmluvy, ktoré znižujú ich schopnosť adresovať domáce potreby. Dohoda v  týchto i  ďalších oblastiach, vráta- ne financovania rozvoja prostredníc- tvom rozvojovej spolupráce, budú na  programe konferencie v  Addis Abeba. Jej výsledky určia, či udrža- teľné rozvojové ciele, ktoré by mali byť prijaté na  septembrovom sum- mite OSN budú mať realistický základ k naplneniu. V  decembri 2015 sa v  Paríži bude konať konferencia OSN ku  zmene klímy (COP 21), ktorej cieľom bude dospieť k právne záväznej a univerzál- nej dohode o klíme. Klimatické zmeny sa najviac dotýkajú krajín subsahar- skej Afriky, ktorých obyvatelia sú za ne najmenej zodpovední. Odhaduje sa, že v  roku 2020 bude v  Afrike vysta- vených 75 až 250 miliónov ľudí váž- nemu nedostatku vody. V New Yorku sa v  septembri 2014 zúčastnilo viac ako 400 000 ľudí pochodu za klímu Aféra, ktorá v Indii spustila masu protestov, súvisela s osudom mladej ženy znásilnenej šiestimi mužmi. Občania Indie vyšli do ulíc, aby vyjadrili svoj nesúhlas s konaním vlády. D. Martincová, India, 2013 Ženy z Burkiny Faso na obrázku sa práve učia vysievať nový druh cibule, ktorý je určený pre obdobie dažďov. Tento experiment im umožní zvýšiť rodinné príjmy, zlepšiť potravi- novú bezpečnosť a uľahčí prácu, keďže v porovnaní s „obyčajnou“ cibuľou, túto netreba takmer vôbec zavlažovať. M. Furjelová, Burkina Faso 2011 (The People’s Climate March). Ďalšie desiatky tisícok ľudí v  150 krajinách apelovalo na  svetových lídrov, aby prijali ambiciózne ciele v  boji proti zmene klímy. Ako povedal generálny tajomník OSN Ban Ki-moon: „Plán B neexistuje, pretože nemáme planétu B.“ Rok 2015 bude teda kľúčovým a  ukáže do  akej miery prijmú politici na  svetovej úrovni koherentné roz- hodnutia nielen v  prospech rozvojo- vých krajín, ale aj každého obyvateľa tejto planéty. Súčasná bezpečnostná, ekonomická, politická i sociálna situácia v mnohých krajinách sveta núti obyvateľov opúš- ťať svoje domovy. V roku 2014 prišlo o život na ceste do Európy viac ako 3 000 migrantov, čo predstavuje najvyš- šie číslo v doterajšej histórii. Európska únia a  jej členské štáty aj v  kontex- te nedávnych udalostí v  Paríži hovo- ria o potrebe väčšieho zamerania sa na migračnú a azylovú politiku Únie. V Európskej únii existujú príklady kra- jín, ktoré sa pri tvorbe stratégií, či akč- ných plánov implementácie princípu koherencie politík pre rozvoj zamerali práve na politiky EÚ, ktorých sú sami tvorcami a ktoré sú transponované aj do ich národnej legislatívy. Slovenská republika je na svetovej scéne malým hráčom, avšak ako súčasť zoskupení krajín ako V4, EÚ, či OECD môžu byť jej hlasy vypočuté a svojim zodpoved- ným prístupom a záujmom môže pri- spieť k pozitívnym zmenám vo svete. Je to predsa len náš svet, naša dôstoj- nosť, aj naša budúcnosť. Andrea Girmanová Projektová manažérka Platformy MVRO
  • 6. 6 Pontis Digest | 2015–1 logotyporganizáci prípustnéfarebnévariant komplementárnefarb doplnkovéfarb /94/30–80% /75/24 89/60 cmyk:0/91/94/30–60% cmyk:0/54/56/18 rgb:181/128/95 cmyk:0/91/94/30–40% cmyk:0/36/38/12 rgb:205/168/138 cmyk:0/91/94/30–20 cmyk:0/18/19/6 rgb:230/210/193 0/100–80% 0/80 1/71 cmyk:0/0/0/100–60% cmyk:0/0/0/60 rgb:124/124/124 cmyk:0/0/0/100–40% cmyk:0/0/0/40 rgb:170/170/170 cmyk:0/0/0/100–20% cmyk:0/0/0/20 rgb:214/214/214 logotyporganizá prípustnéfarebnévaria komplementárnefa doplnkovéfa 91/94/30–80% 73/75/24 9/89/60 cmyk:0/91/94/30–60% cmyk:0/54/56/18 rgb:181/128/95 cmyk:0/91/94/30–40% cmyk:0/36/38/12 rgb:205/168/138 cmyk:0/91/94/30– cmyk:0/18/19/6 rgb:230/210/193 0/0/100–80% 0/0/80 /71/71 cmyk:0/0/0/100–60% cmyk:0/0/0/60 rgb:124/124/124 cmyk:0/0/0/100–40% cmyk:0/0/0/40 rgb:170/170/170 cmyk:0/0/0/100–2 cmyk:0/0/0/20 rgb:214/214/214 logotyporganiz prípustnéfarebnévari komplementárnef doplnkovéf 0/91/94/30–80% 0/73/75/24 159/89/60 cmyk:0/91/94/30–60% cmyk:0/54/56/18 rgb:181/128/95 cmyk:0/91/94/30–40% cmyk:0/36/38/12 rgb:205/168/138 cmyk:0/91/94/30 cmyk:0/18/19/6 rgb:230/210/19 0/0/0/100–80% 0/0/0/80 71/71/71 cmyk:0/0/0/100–60% cmyk:0/0/0/60 rgb:124/124/124 cmyk:0/0/0/100–40% cmyk:0/0/0/40 rgb:170/170/170 cmyk:0/0/0/100– cmyk:0/0/0/20 rgb:214/214/214 logotyporgani prípustnéfarebnéva komplementárne doplnkové yk:0/91/94/30–80% yk:0/73/75/24 :159/89/60 cmyk:0/91/94/30–60% cmyk:0/54/56/18 rgb:181/128/95 cmyk:0/91/94/30–40% cmyk:0/36/38/12 rgb:205/168/138 cmyk:0/91/94/ cmyk:0/18/19/ rgb:230/210/ yk:0/0/0/100–80% yk:0/0/0/80 :71/71/71 cmyk:0/0/0/100–60% cmyk:0/0/0/60 rgb:124/124/124 cmyk:0/0/0/100–40% cmyk:0/0/0/40 rgb:170/170/170 cmyk:0/0/0/10 cmyk:0/0/0/20 rgb:214/214/2 logotyporga prípustnéfarebné komplementár doplnko cmyk:0/91/94/30–80% cmyk:0/73/75/24 rgb:159/89/60 cmyk:0/91/94/30–60% cmyk:0/54/56/18 rgb:181/128/95 cmyk:0/91/94/30–40% cmyk:0/36/38/12 rgb:205/168/138 cmyk:0/91/9 cmyk:0/18/1 rgb:230/21 cmyk:0/0/0/100–80% cmyk:0/0/0/80 rgb:71/71/71 cmyk:0/0/0/100–60% cmyk:0/0/0/60 rgb:124/124/124 cmyk:0/0/0/100–40% cmyk:0/0/0/40 rgb:170/170/170 cmyk:0/0/0/ cmyk:0/0/0/ rgb:214/21AKÉ PODUJATIA A AKTIVITY NÁS POČAS EURÓPSKEHO ROKA ROZVOJA 2015 ČAKAJÚ ? Zahájenie ERR 2015 Oficiálne otvorenie Európskeho roka rozvoja na  Slovensku v  spoluprá- ci s  Ministerstvom zahraničných vecí a  európskych záležitostí SR, Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a CARDO sa bude konať v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí za účasti pozvaných hostí a médií v spo- jení s  podujatím Dobrovoľník roka. Otvorenie ERR ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a vyhlásenie ambasádorov ERR sa uskutoční 28. 1. 2015. Slohová súťaž EUSTORY pre študentov stredných škôl Aktivita organizovaná Slovenským centrom pre komunikáciu a rozvoj je zameraná na študentov stredných škôl s cieľom stimulácie ich samostatného kritického spra- covania témy národnej histórie z perspektívy rozvojovej spolupráce. Súťažiaci budú viesť samostatný akademický výskum a svoje vlastné kritické závery zhrnú do záve- rečnej výskumnej práce v  rámci konzultácií s  ich učiteľmi dejepisu a  odborníkmi v oblasti rozvojovej spolupráce. Téma súťaže úzko súvisí s témou ERR – 90. výročie prvej iniciatívy slovenskej rozvojovej spolupráce – INTERHELPO. Súťaž prebieha počas školského roka 2014 / 2015. Výtvarná súťaž ERR 2015 pre žiakov základných škôl Súťaž bude organizovaná Platformou MVRO v  spolupráci s  eRko-HKSD a  ZMOS v  mesiacoch marec – máj 2015. Cieľom je priviesť myšlienku prepojeného a  glo- balizovaného sveta hravou formou medzi žiakov základných škôl. Súťaž bude propagovaná v časopise Rebrík a počas rôznych sprievodných verejných podujatí ako Dni Afriky (najmenej 3 mestá po Slovensku). Víťazné práce budú prezentované na Rozvojovom dni 2015 v Bratislave. Celá aktivita bude organizovaná pod hlavičkou spoločnej aktivity s  V4 partnermi, ktorí vo  svojich krajinách usporiadajú obdobné súťaže. Víťazné práce zo všetkých V4 krajín budú finálne prezentované v elektro- nickej forme na  webovej stránke a  vytlačené lokálne na  účely putovnej výstavy po Slovensku. Konferencia samospráv krajín V4 Cieľom konferencie, organizovanej Zastúpením miest a  obcí Slovenska je priviesť k diskusii reprezentantov samospráv z krajín V4 a vytvorenie platformy pre debatu zameranú na rámec rozvojovej spolupráce V4 s krajinami Východného partnerstva a krajín Balkánu. Konferencia sa uskutoční v júni 2015. Fotografická súťaž pre amatérov a profesionálov Platforma MVRO pripraví už 5. ročník fotosúťaže, ktorej tematický záber je zameraný na ľudské práva v rozvojovej spolupráci a myšlienky kampane ŽI FÉR. Fotosúťaž bude v rámci ERR 2015 orientovaná na priblíženie úspechov Miléniových rozvojových cie- ľov, ktoré uplynú v roku 2015. Autori budú mať možnosť priradiť fotografie k podka- tegórii EuropeAid – úspechy EÚ ako najväčšieho rozvojového partnera na svete alebo SlovakAid – fotografie zobrazujúce slovenské rozvojové projekty a ŽI FÉR – fotografie mierené na širokú verejnosť s cieľom predstaviť jej myšlienky férového životného štýlu a globálnej spravodlivosti. Fotosúťaž bude organizovaná pod hlavičkou spoloč- nej aktivity s V4 partnermi, ktorí vo svojich krajinách usporiadajú obdobné súťaže. Víťazné práce zo všetkých V4 krajín budú finálne prezentované v elektronickej forme na  webovej stránke a  vytlačené lokálne na  účely putovnej výstavy po  Slovensku. Vyhlásenie výsledkov prebehne počas Rozvojového dňa v Bratislave v októbri 2015. Viac informácií o fotosúťaži: http://fotosutaz.mvro.sk
  • 7. 7 dizajn ma cmyk: 0/0/100/25 rgb: 161/160/33 cmyk: 0/0/0/40 rgb: 170/170/170 cmyk: 0/0/0/80 rgb: 71/71/71 cmyk: 60/35/15/10 rgb: 122/131/162 cmyk: 100 rgb: 46/ dizajn manu myk: 0/0/100/25 b: 161/160/33 cmyk: 0/0/0/40 rgb: 170/170/170 cmyk: 0/0/0/80 rgb: 71/71/71 cmyk: 60/35/15/10 rgb: 122/131/162 cmyk: 100/6 rgb: 46/68 dizajn manuál 0/0/100/25 161/160/33 cmyk: 0/0/0/40 rgb: 170/170/170 cmyk: 0/0/0/80 rgb: 71/71/71 cmyk: 60/35/15/10 rgb: 122/131/162 cmyk: 100/60/3 rgb: 46/68/9 dizajn manuál – 0/100/25 1/160/33 cmyk: 0/0/0/40 rgb: 170/170/170 cmyk: 0/0/0/80 rgb: 71/71/71 cmyk: 60/35/15/10 rgb: 122/131/162 cmyk: 100/60/30/ rgb: 46/68/99 dizajn manuál – 10 100/25 60/33 cmyk: 0/0/0/40 rgb: 170/170/170 cmyk: 0/0/0/80 rgb: 71/71/71 cmyk: 60/35/15/10 rgb: 122/131/162 cmyk: 100/60/30/30 rgb: 46/68/99 Stánok ERR 2015 na festivale Bažant Pohoda 2015 Európsky rok rozvoja bude samostatne prezentovaný aj vo  festivalovom stánku Európskej komisie v spolupráci s Platformou MVRO v rámci jedného z najväčších a najlepších hudobných a multikultúrnych festivalov v strednej Európe – Pohoda. Stánok bude obsahovať materiály o európskej a slovenskej rozvojovej spolupráci. Pre účastníkov festivalu bude pripravený program krátkych vzdelávacích a informač- ných aktivít s cieľom poukázať na to ako súvisíme so zvyškom sveta a čo môžeme urobiť pre to, aby bol život v ňom o čosi férovejší. Medzinárodná konferencia Rozvoj a Demokracia 2015 Štvrtý ročník medzinárodnej konferencie, ktorej organizátorom je Nadácia Pontis v  spolupráci s  MZVaEZ SR, sa uskutoční aj počas ERR 2015. Na podujatie bude pozvaných okolo 200 medzinárodných aktérov a expertov v rozvojovej spolupráci a  globálnom vzdelávaní. Jednou z  hlavných tém konferencie bude hľadanie vízie a inovatívnych postupov pre agendu rozvojovej spolupráce po roku 2015. Viac infor- mácií o konferencii: www.nadaciapontis.sk/medzinarodna-konferencia Rozvojový deň 2015 Rozvojový deň bol v  roku 2014 desiatym obdobným podujatím organizovaným Platformou MVRO na Slovensku a stal sa úvodným podujatím, kde sa ohlásila prípra- va ERR a jeho ciele. V rámci celodenného podujatia sa Platforma MVRO snaží dostať pod jednu strechu členské organizácie Platformy MVRO spoločne s  rozvojovými odborníkmi, akademikmi a inými relevantnými aktérmi zaoberajúcimi sa rozvojovou spoluprácou, ale tých, ktorých aktivity súvisia s  globálnym vzdelávaním a  témami férovejšieho sveta. Nosnou témou podujatia Rozvojový deň v roku 2015 budú hlav- né myšlienky a tematické okruhy ERR 2015 ako aj vyhlásenie víťazov oboch súťaží ERR (výtvarnej a fotografickej). Viac informácií o Rozvojovom dni: http://rozvojovy- den.mvro.sk Týždeň globálneho vzdelávania – regionálne Rozvojové dni ERR 2015 Regionálne Rozvojové dni budú v  roku 2015 zorganizované v  3 ďalších mestách na Slovensku (Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach), pričom budú súčasťou širšej aktivi- ty Platformy MVRO a jej členov – Týždňa globálneho vzdelávania 2015. Ich tematické zameranie bude orientované na ERR a špecificky tiež tému Týždňa GV, ktorá sa bude niesť v duchu podpory občianskej participácie na pozitívnych zmenách, o ktorých sa zmieňuje kampaň ŽI FÉR ako aj predpokladaná rozvojová agenda po roku 2015. Filmový festival Jeden svet – sekcia ERR 2015 Člen Platformy MVRO – o. z. Človek v ohrození, zorganizuje v roku 2015 už 16. roč- ník medzinárodného filmového festivalu Jeden svet, v ktorom uverejní aj špeciálnu sekciu filmov zameraných na hlavné témy ERR 2015. Festival bude po jeho prezen- tácii v Bratislave putovať po celej krajine a podľa očakávaní sa dostane do 25 miest na Slovensku. Jeho priebeh budú dopĺňať výstavy fotografií, prednášky a diskusie s rôznymi hosťami z oblasti rozvojovej spolupráce a globálneho vzdelávania. Viac informácií o festivale Jeden svet: www.jedensvet.sk
  • 8. logotyporganizáci prípustnéfarebnévariant komplementárnefarb doplnkovéfarb /94/30–80% /75/24 89/60 cmyk:0/91/94/30–60% cmyk:0/54/56/18 rgb:181/128/95 cmyk:0/91/94/30–40% cmyk:0/36/38/12 rgb:205/168/138 cmyk:0/91/94/30–20 cmyk:0/18/19/6 rgb:230/210/193 0/100–80% 0/80 1/71 cmyk:0/0/0/100–60% cmyk:0/0/0/60 rgb:124/124/124 cmyk:0/0/0/100–40% cmyk:0/0/0/40 rgb:170/170/170 cmyk:0/0/0/100–20% cmyk:0/0/0/20 rgb:214/214/214 logotyporganizá prípustnéfarebnévaria komplementárnefa doplnkovéfa 91/94/30–80% 73/75/24 9/89/60 cmyk:0/91/94/30–60% cmyk:0/54/56/18 rgb:181/128/95 cmyk:0/91/94/30–40% cmyk:0/36/38/12 rgb:205/168/138 cmyk:0/91/94/30– cmyk:0/18/19/6 rgb:230/210/193 0/0/100–80% 0/0/80 /71/71 cmyk:0/0/0/100–60% cmyk:0/0/0/60 rgb:124/124/124 cmyk:0/0/0/100–40% cmyk:0/0/0/40 rgb:170/170/170 cmyk:0/0/0/100–2 cmyk:0/0/0/20 rgb:214/214/214 logotyporganiz prípustnéfarebnévari komplementárnef doplnkovéf 0/91/94/30–80% 0/73/75/24 159/89/60 cmyk:0/91/94/30–60% cmyk:0/54/56/18 rgb:181/128/95 cmyk:0/91/94/30–40% cmyk:0/36/38/12 rgb:205/168/138 cmyk:0/91/94/30 cmyk:0/18/19/6 rgb:230/210/19 0/0/0/100–80% 0/0/0/80 71/71/71 cmyk:0/0/0/100–60% cmyk:0/0/0/60 rgb:124/124/124 cmyk:0/0/0/100–40% cmyk:0/0/0/40 rgb:170/170/170 cmyk:0/0/0/100– cmyk:0/0/0/20 rgb:214/214/214 logotyporgani prípustnéfarebnéva komplementárne doplnkové yk:0/91/94/30–80% yk:0/73/75/24 :159/89/60 cmyk:0/91/94/30–60% cmyk:0/54/56/18 rgb:181/128/95 cmyk:0/91/94/30–40% cmyk:0/36/38/12 rgb:205/168/138 cmyk:0/91/94/ cmyk:0/18/19/ rgb:230/210/ yk:0/0/0/100–80% yk:0/0/0/80 :71/71/71 cmyk:0/0/0/100–60% cmyk:0/0/0/60 rgb:124/124/124 cmyk:0/0/0/100–40% cmyk:0/0/0/40 rgb:170/170/170 cmyk:0/0/0/10 cmyk:0/0/0/20 rgb:214/214/2 logotyporga prípustnéfarebné komplementár doplnko cmyk:0/91/94/30–80% cmyk:0/73/75/24 rgb:159/89/60 cmyk:0/91/94/30–60% cmyk:0/54/56/18 rgb:181/128/95 cmyk:0/91/94/30–40% cmyk:0/36/38/12 rgb:205/168/138 cmyk:0/91/9 cmyk:0/18/1 rgb:230/21 cmyk:0/0/0/100–80% cmyk:0/0/0/80 rgb:71/71/71 cmyk:0/0/0/100–60% cmyk:0/0/0/60 rgb:124/124/124 cmyk:0/0/0/100–40% cmyk:0/0/0/40 rgb:170/170/170 cmyk:0/0/0/ cmyk:0/0/0/ rgb:214/21 Vydala Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08, Bratislava, Slovensko. Telefón: (421 2) 5710 8111, fax: (421 2) 5710 8125, pontis@nadaciapontis.sk,pontis@pontisfoundation.sk, www.nadaciapontis.sk Pontis Digest je financovaný zo zdrojov SlovakAid. Názory autorov prezentované v Pontis Digeste nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne názory SlovakAid. DIVADELNÉ PREDSTAVENIE ZACHRÁŇ SI SVOJHO AFRIČANA Komický večer plný polemiky s márnou snahou o benefíciu ! Všetci by sme radi nejako pomohli Afrike. Je to však sku- točná pomoc, alebo iba snaha odľahčiť naše svedomie ? 36. repríza najúspešnejšej inscenácie a vy ste ju ešte nevideli ? Päť hviezd pripravuje večer pre Afriku. Pomedzi africké klišé, búrlivé emó- cie a  ich vlastné politické stratégie sa pokus o  charitatívny večer mení do  komického a  pálčivého väzenia. Potrebuje to hnaciu silu v prominen- toch ? Ani hudobné číslo Africké imig- ranta by nebolo zlé ? Alebo je toto už rasizmus ? Herci sa snažia zostať zúfalo uvoľnení, všetko by malo bežať profesionálne. Pokus urobiť dobrý benefičný večer sa však stále viac a  viac vymyká spod kontroly a  vyvíja sa do módnej prehliadky ich vlastnej ješitnosti. Hra o  chybných snahách politickej korektnosti, túžby po  lepšom svete a  nebezpečenstve našej charitatívnej spoločnosti ! Režisér Roman Maroš balansuje na  tenkej čiare a  nešetrí ani jednu stranu. Ani stranu aktérov benefičných zbierok, ani stranu najdô- ležitejšiu, ľudí, ktorí na zbierku prispie- vajú. Prehodnocuje slová ako adekvát- ny, korektný, normálny, či morálny. Pripravte sa na večer falošných obáv, skutočného problému a  inscenova- ných rozpakov. 29. januára o 19:00 v Divadle Lab. Divadlo Lab, Svoradova 4, 813 01 Bratislava Divadelná fakulta VŠMU

Related Documents