Andrzej Tyszecki
Wybrane uwarunkowania
formalno-proceduralne
i systemowe eksploatacji
gazu z łupków
Poznań, 15 paździ...
Prezentacja
opiera się na wynikach prac wykonanych w ramach
Zadania WP 1.1 „Opracowanie modelu
konceptualnego wielokryt...
Regulacje prawne - UE
• „Dyrektywa węglowodorowa”
• dyrektywy środowiskowe
• rozporządzenia np. REACH
• Zalecenie Komi...
Regulacje prawne krajowe
• Ustawa Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r.
Nr 163, poz. 981 z późń. zm.) z noweliz...
Ustalenia dokumentów strategicznych
Zagospodarowanie obszaru wydobywania gazu z łupków
w nawiązaniu do polityki rozwoju
Wydobywanie gazu z łupków –
specyficznym projektem inwestycyjnym
Etapowanie:
A. Programowanie
B. Planowanie i lokalizo...
Działania Koncesjonariusza (A)
1. Identyfikacja uwarunkowań strategicznych – na
podstawie dokumentów regionalnych i loka...
Działania Koncesjonariusza (B)
6. Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru
funkcjonalnego związanego z eksploatacją ...
Działania Koncesjonariusza (C)
10. Koncesja na wydobywanie gazu z łupków
11. Ustanowienie obszaru górniczego,
12. Dokum...
Przygotowanie i realizacja
wydobywania gazu z łupków
„Bloki problemowe” którymi będzie zarządzać
Koncesjonariusz
• Pro...
Sekwencja realizacji „bloków
problemowych” związane z
wydobywaniem gazu z łupków
Zarządzanie procesem oceny oddziaływania na
środowisko w procesie przygotowania
wydobywania gazu z łupków
Współzależnoś...
Rozwiązywanie problemów
ochrony środowiska
• Faza strategicznych ocen oddziaływania
na środowisko
• Faza ocen oddziały...
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Andrzej Tyszecki
B.P.D. EKO-KONSULT
80-328 Gdańsk, ul. Kościerska 5
tel. 58/ 554 31 38, fax. 58/554 ...
of 14

Prezentacja poznań 15.10.2014

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja poznań 15.10.2014

 • 1. Andrzej Tyszecki Wybrane uwarunkowania formalno-proceduralne i systemowe eksploatacji gazu z łupków Poznań, 15 października 2014 r.
 • 2. Prezentacja opiera się na wynikach prac wykonanych w ramach Zadania WP 1.1 „Opracowanie modelu konceptualnego wielokryterialnego systemu wspomagania decyzji” w ramach zadania „Gaz z łupków a ochrona środowiska – aspekty społeczno-ekonomiczne” przez J. Zalewską-Bartosz i A. Tyszeckiego (Instytut Nafty i Gazu, Politechnika Gdańska)
 • 3. Regulacje prawne - UE • „Dyrektywa węglowodorowa” • dyrektywy środowiskowe • rozporządzenia np. REACH • Zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie podstawowych zasad rozpoznania i wydobywania węglowodorów (takich jak gaz łupkowy) z zastosowaniem intensywnego szczelinowania hydraulicznego • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca Dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko
 • 4. Regulacje prawne krajowe • Ustawa Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 z późń. zm.) z nowelizacją mająca wejść w życie 1.01.2015 r. • ustawodawstwo związane m.in. z: polityką rozwoju, zagospodarowaniem przestrzennym, realizacją inwestycji, ochroną środowiska • Projekt z dnia 17 września 2014 r. ustawy w sprawie szczególnych zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i transportowania węglowodorów – Ministerstwo Skarbu Państwa
 • 5. Ustalenia dokumentów strategicznych Zagospodarowanie obszaru wydobywania gazu z łupków w nawiązaniu do polityki rozwoju
 • 6. Wydobywanie gazu z łupków – specyficznym projektem inwestycyjnym Etapowanie: A. Programowanie B. Planowanie i lokalizowanie C. Projektowanie D. Realizacja E. Eksploatacja F. Zakończenie i rekultywacja
 • 7. Działania Koncesjonariusza (A) 1. Identyfikacja uwarunkowań strategicznych – na podstawie dokumentów regionalnych i lokalnych 2. Założenia do projektu wydobycia gazu 3. Wstępne studium wykonalności 4. Ustalenie warunków realizacji • Programowanie inwestycji • Koordynacja w czasie – harmonogram • Koordynacja w przestrzeni 5. Studium wykonalności
 • 8. Działania Koncesjonariusza (B) 6. Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego związanego z eksploatacją gazu 7. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 8. Ustalenie lokalizacji inwestycji • Plan zagospodarowania przestrzennego województwa • Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego • Lokalizacja zadań na podstawie przepisów szczególnych 9. Raport OOS – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 • 9. Działania Koncesjonariusza (C) 10. Koncesja na wydobywanie gazu z łupków 11. Ustanowienie obszaru górniczego, 12. Dokumentacja projektowa 13. Pozwolenie na budowę 14. Decyzje, pozwolenia, zgody organów administracyjnych (eksploatacyjne) 15. Plan ruchu zakładu górniczego
 • 10. Przygotowanie i realizacja wydobywania gazu z łupków „Bloki problemowe” którymi będzie zarządzać Koncesjonariusz • Programowanie wydobycia w kontekście polityki rozwoju kraju i regionów • Zagadnienia planistyczno-lokalizacyjne • Zagadnienia środowiskowe ze szczególnym uwzględnieniem ocen oddziaływania na środowisko • Zagadnienia geologiczno-górnicze • Zagadnienia projektowe, techniczno-technologiczne
 • 11. Sekwencja realizacji „bloków problemowych” związane z wydobywaniem gazu z łupków
 • 12. Zarządzanie procesem oceny oddziaływania na środowisko w procesie przygotowania wydobywania gazu z łupków Współzależność procesów programowania i planowania rozwoju z procesem oceny oddziaływania na środowisko
 • 13. Rozwiązywanie problemów ochrony środowiska • Faza strategicznych ocen oddziaływania na środowisko • Faza ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko • Program monitorowania środowiska • Plan zarządzania ochroną środowiska
 • 14. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Andrzej Tyszecki B.P.D. EKO-KONSULT 80-328 Gdańsk, ul. Kościerska 5 tel. 58/ 554 31 38, fax. 58/554 31 39 e-mail atyszecki@ekokonsult.pl www.ekokonsult.pl

Related Documents