Organizatorzy: I––sze SEMINARIUM NAUKOWO-TECHNICZNE z cyklu
Małłgorzata Maria
Klawiter-Piwowarska
Poszukiwanie i rozpoz...
Inicjatywy Samorząądu Województwa
Pomorskiego
W dniu 24 września 2012 r Sejmik Województwa
Pomorskiego
Uchwałą nr 458/...
MOŻLIWOŚCI ODBIORU WYDOBYTEGO GAZU
Pozostali koncesjonariusze prowadzą w tej chwili wstępne badania sejsmiczne oraz inne ...
Udokumentowane złoża kopalin
Regionalny Program Strategiczny w zakresie
energetyki i środowiska
• Pomorskie jest regionem silnie uzależnionym od zewn...
Regionalny Program Strategiczny w zakresie
energetyki i środowiska
Województwo pomorskie charakteryzuje się
deficytem m...
Regionalny Program Strategiczny w zakresie
energetyki i środowiska
• Zapotrzebowanie na moc cieplną w latach 2010÷2011 k...
Regionalny Program Strategiczny w zakresie
energetyki i środowiska
• Region dysponuje znaczącym potencjałem dla rozwoju ...
Regionalny Program Strategiczny w zakresie
energetyki i środowiska
• Województwo dysponuje potencjałem energii cieplnej ...
Regionalny Program Strategiczny w zakresie
energetyki i środowiska
• Pomorskie dysponuje małą ilością udokumentowanych z...
https://swi.gaz-system.pl/
https://swi.gaz-system.pl/
MAPA KONCESJI w podziale na koncesjonariuszy: www.lupki.mos.gov.pl
MAPA ODWIERTÓW W POMORSKIM
materiały własne UMWP, www.gazlupkowy.pomorskie.eu
KONCESJONARIUSZE – WOJEWÓDZTWO POMORSKIE:
Nazwa firmy/operator Koncesja (razem: 17)
koncesji
Damnica 17/2007/p
Lębork ...
Plan prac w województwie na I i II kwartał 2014
Firma Plany
Szczelinowanie odwiertu Gapowo B-1A, II kwartał 2014 prace z...
DIALOG SPOŁECZNY
• Dialog ze społecznościami lokalnymi na każdym
etapie inwestycji, bezpośrednia pomoc
• Zrozumienie sp...
Inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego
• Pierwsza dotyczy analizy wniosków z przeprowadzenia "Studium
nad problema...
„Studium nad problemami oceny skutków środowiskowo-przestrzennych
eksploatacji gazu z łupków w województwie
pomorskim i ...
„Razem o łupkach” - program aktywnej edukacji
ekologicznej oraz kampania informacyjna
1. program aktywnej edukacji ekolo...
Inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego
Trwają prace (obcenie zawieszone do wejścia w życie nowych przepisów
zapow...
www.gazlupkowy.pomorskie.eu
26 Gaz z łupków
w województwie pomorskim
Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów
Samorządu Województwa Pomors...
SZANSE I KORZYŚCI
• Uzyskanie znaczącej pozycji na europejskim rynku gazowym
• Zmniejszenie uzależnienia od zewnętrznych...
KORZYŚCI BEZPOŚREDNIE
Wpływy do budżetu gminy
• Opłaty eksploatacyjne z tytułu wydobycia gazu
(60% opłaty eksploatacyjn...
KORZYŚCI POŚREDNIE
• Upowszechnienie wykorzystywania gazu do produkcji ciepła
w kotłowniach lokalnych i urządzeniach ind...
Zyski dla skarbu państwa
• źródło: PAP | 14-03-2014 07:24
• W latach 2020-2029 do budżetu może wpłynąć z tytułu
podatku...
POTENCJALNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA
WG PROF. J. MACUDY Z AGH
• Degradacja gleb i pozbawienie terenu zajętego pod
wiertnię...
Zużycie wody przez rożne źródła energii do
wyprodukowania 1 MWh
Prezentacja pg słupsk_27.06.2014_na_www
Prezentacja pg słupsk_27.06.2014_na_www
Prezentacja pg słupsk_27.06.2014_na_www
Prezentacja pg słupsk_27.06.2014_na_www
Prezentacja pg słupsk_27.06.2014_na_www
Prezentacja pg słupsk_27.06.2014_na_www
of 35

Prezentacja pg słupsk_27.06.2014_na_www

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja pg słupsk_27.06.2014_na_www

 • 1. Organizatorzy: I––sze SEMINARIUM NAUKOWO-TECHNICZNE z cyklu Małłgorzata Maria Klawiter-Piwowarska Poszukiwanie i rozpoznanie złóż gazu z łupków – perspektywa Samorządu Województwa Pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem stanu prac poszukiwawczych w rejonie Słupska Patronat honorowy: 27 czerwca 2014 , Słłupsk PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA „„Pomorskie Perspektywy Wydobycia Gazu z ŁŁupków””
 • 2. Inicjatywy Samorząądu Województwa Pomorskiego W dniu 24 września 2012 r Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 458/XXII/12 zaakceptował Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku 2020 stwarzając tym samym formalne podstawy do opracowania dokumentów wykonawczych - sześciu Regionalnych Programów Strategicznych (RPS). Gaz z łupków jest elementem strategii SRWP 2020 a także RPS Ekoefektywne Pomorze i RPS Pomorski Port Kreatywności www.strategia2020.pomorskie.eu
 • 3. MOŻLIWOŚCI ODBIORU WYDOBYTEGO GAZU Pozostali koncesjonariusze prowadzą w tej chwili wstępne badania sejsmiczne oraz inne analizy i dopiero opracowują dane celem wyznaczenia miejsca na odwiert.
 • 4. Udokumentowane złoża kopalin
 • 5. Regionalny Program Strategiczny w zakresie energetyki i środowiska • Pomorskie jest regionem silnie uzależnionym od zewnętrznych dostaw energii elektrycznej. Produkcja w regionie zapewnia niewiele ponad 30% jej zużycia. W ostatnich latach znacząco rośnie moc źródeł niestabilnych, natomiast moc źródeł elektroenergetyki sektorowej (przemysłowej) jest praktycznie stała. Sytuacja ta może ulec zmianie po wybudowaniu nowych, niskoemisyjnych źródeł oraz wykorzystaniu nowoczesnych technologii dla energetyki rozproszonej.
 • 6. Regionalny Program Strategiczny w zakresie energetyki i środowiska Województwo pomorskie charakteryzuje się deficytem mocy elektrycznej w źródłach energii, posiadając jednocześnie wysoki potencjał dla ich lokalizacji: • energetyka jądrowa, • gazowa, • węglowa, • źródła odnawialne • Jednocześnie budowa nowych źródeł energii w regionie będzie wymagała rozwoju sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Źródło: www.mapy.google.pl
 • 7. Regionalny Program Strategiczny w zakresie energetyki i środowiska • Zapotrzebowanie na moc cieplną w latach 2010÷2011 kształtowało się na poziomie 7800÷7850 MWt, natomiast moc cieplna zainstalowana w źródłach ciepła kształtowała się na poziomie 8800÷9000 MWt. • Największy udział w zapotrzebowaniu na moc cieplną w regionie mają odbiorcy użytkujący indywidualne źródła ciepła (np. jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe) W ogólnym bilansie zużycia paliw pierwotnych i nośników energii, największy udział stanowi 1.węgiel (ok. 64%), 2.paliwa gazowe i olej opałowy (ok. 21%), 3.energia odnawialna (ok. 10%). Udział energii odnawialnej systematycznie rośnie.
 • 8. Regionalny Program Strategiczny w zakresie energetyki i środowiska • Region dysponuje znaczącym potencjałem dla rozwoju energetyki odnawialnej, zwłaszcza energetyki słonecznej i wiatrowej. • Moc nominalna zainstalowanych turbin wiatrowych w województwie pomorskim wynosi ok. 320 MWe i przewiduje się jej systematyczny wzrost. • Rozwój elektrowni wiatrowych na morzu (off-shore) wymaga nowych połączeń kablowych pomiędzy obszarami morskimi i przyległymi obszarami lądowymi. • Pomorze należy także do regionów Polski o stosunkowo dużych zasobach energii wód płynących. Obecnie w województwie funkcjonuje 109 małych elektrowni wodnych o łącznej mocy zainstalowanej 33,75 MWe.
 • 9. Regionalny Program Strategiczny w zakresie energetyki i środowiska • Województwo dysponuje potencjałem energii cieplnej uzyskiwanej z biomasy, na którą składają się: słoma odpadowa, siano, drewno odpadowe, rośliny z plantacji energetycznych. • Zasoby biomasy są szacowane na ok. 17 tys. TJ/rok (4,7 tys. GWh/rok) energii cieplnej, co pozwoliłoby na zaspokojenie przeszło 20% zapotrzebowania na ciepło na cele grzewcze w województwie. • Z kolei ilość energii elektrycznej możliwej do uzyskania z odchodów zwierzęcych, odpadów ze składowisk oraz roślin z plantacji energetycznych to ok. 1,8 tys. GWh/rok. Jest to wielkość, która mogłaby zaspokoić ok. 23% zapotrzebowania na energię elektryczną regionu.
 • 10. Regionalny Program Strategiczny w zakresie energetyki i środowiska • Pomorskie dysponuje małą ilością udokumentowanych zasobów surowców energetycznych, jednak prawdopodobne jest występowanie gazu ziemnego zalegającego w tzw. złożach łupkowych. • Różnorodność kierunków oraz wielkości dostaw gazu mogą stworzyć korzystne warunki dla rozwoju regionu i podnoszenia jakości życia. • Jednakże jego zagospodarowanie w regionie może skutkować występowaniem konfliktów przestrzennych i środowiskowych, wynikających z konieczności szybkiej rozbudowy systemów przesyłu i dystrybucji gazu. • Ponadto Pomorskie dysponuje największymi w Polsce udokumentowanymi złożami soli kamiennej, które z racji spełniania wymagań dla budowy podziemnych magazynów węglowodorów (gazowych i płynnych), mogą w niedalekiej przyszłości zostać przeznaczone pod tę funkcję.
 • 11. https://swi.gaz-system.pl/
 • 12. https://swi.gaz-system.pl/
 • 13. MAPA KONCESJI w podziale na koncesjonariuszy: www.lupki.mos.gov.pl
 • 14. MAPA ODWIERTÓW W POMORSKIM materiały własne UMWP, www.gazlupkowy.pomorskie.eu
 • 15. KONCESJONARIUSZE – WOJEWÓDZTWO POMORSKIE: Nazwa firmy/operator Koncesja (razem: 17) koncesji Damnica 17/2007/p Lębork 16/2007/p Karwia 11/2008/p Cedry Wielkie 20/2007/p Stegna 18/2007/p Godkowo 45/2010/p Wejherowo 4/2009/p Kartuzy-Szemud 72/2009/p Stara Kiszewa 1/2011/p Trzebielino 16/2010/p Bytów 17/2010/p Słupsk 34/2009/p Gdańsk W 71/2009/p Gniew 29/2010/p Czersk 17/2012/p Lane Energy Poland Sp. z o.o. Lane Energy Exploration Poland Sp. z o.o. LP Inwestor 3Legs Resources + ConnocoPhillips 1 2 PGNiG SA PGNiG SA Indiana Investments Sp. z o.o. Saponis Investments Sp. z o .o. Baltic Oil & Gas Sp. z o.o. Helland Investments Sp. z o.o. San Leon Czersk Sp. z o.o. BNK Petroleum (Saponis: wraz z Esrey Energy Ltd.) 3 4 San Leon Energy Esrey Energy Ltd. Joyce Investements Sp. z o.o. Iława 28/2010/p (wraz z San Leon Energy) 5 6 Mac Oil Mac Oil (Poland) Sp. Z o.o. Gdynia 52/2011/p
 • 16. Plan prac w województwie na I i II kwartał 2014 Firma Plany Szczelinowanie odwiertu Gapowo B-1A, II kwartał 2014 prace zakończone (gmina Stężyca, powiat kartuski, woj. pomorskie) BNK Polska 1 Koncesja GdańskW - odwiert Lewino 2H planowane odwiert horyzontalny planowany na III-IV kw. 2014 (gmina Linia, powiat wejherowski, woj. pomorskie) San Leon 1 Koncesja Lębork - odwiert Jackowo LEP-1 planowane pionowy (gmina Choczewo, powiat wejherowski, woj. pomorskie) 3 Koncesja Lębork – odwiert Lublewo LEP-1ST1H wiercenie zakończone pionowy i horyzontalny (gmina Choczewo, powiat wejherowski, woj. pomorskie) 2 Koncesja Karwia – odwiert Sławoszyno LEP-1 wiercenie zakończone pionowy (gmina Krokowa, powiat pucki, woj. pomorskie) Lane Energy 1 Koncesja Kartuzy-Szemud - odwiert Hopowo-1 planowane (gmina Somonino, powiat kartuski, woj. pomorskie) 5 Koncesja Stara Kiszewa - odwiert Będomin planowane (gmina Nowa Karczma, powiat kościerski, woj. pomorskie) 4 Koncesja Kartuzy-Szemud - odwiert Miłowo-1 w trakcie wiercenia (gmina Przywidz, powiat gdański, woj. pomorskie) 3 KoncesjaWejherowo - odwiert Tępcz-1 wiercenie zakończone (miejscowość Wyszecino, gm. Luzino, powiat wejherowski, woj. pomorskie) 2 KoncesjaWejherowo - odwiert Opalino-4 wiercenie zakończone (miejscowość Rybno, gm. Gniewino, powiat wejherowski, woj. pomorskie) Polskie 1 Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Prace techniczne na terenie koncesji – rok 2014 stan prac Rejon Słupski: firmy nie zgłaszają zamiaru wiercenia otworów poszukiwawczych za gazem z łupków w najbliższym czasie.
 • 17. DIALOG SPOŁECZNY • Dialog ze społecznościami lokalnymi na każdym etapie inwestycji, bezpośrednia pomoc • Zrozumienie społeczności lokalnych • Odnoszenie się do obaw społeczności lokalnych • Bycie odpowiedzialnym reprezentantem społeczności lokalnych
 • 18. Inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego • Pierwsza dotyczy analizy wniosków z przeprowadzenia "Studium nad problemami oceny skutków środowiskowo-przestrzennych eksploatacji gazu z łupków w województwie pomorskim i przyległych obszarach morskich”. Studium dostępne jest do pobrania na stronie: www.gazlupkowy.pomorskie.eu • Druga inicjatywa to kampania dialogowo-informacyjna „Razem o Łupkach” pod patronatem marszałków województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz pod patronatem Głównego Geologa Kraju – Sławomira Brodzińskiego. Szczegóły dostępne na stronie: •www.gazlupkowy.pomorskie.eu oraz www.razemolupkach.org • Trzecia inicjatywa: ankieta dotycząca gazu z łupków oraz jego postrzegania, przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski wśród samorządów lokalnych województwa pomorskiego oraz wśród instytucji partnerskich. Wyniki dostępne na ww. stronie internetowej. • Cykl konferencji i seminariów tematycznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego m.in. Dot. postępu prac poszukiwawczych, kwestii związanych z odpadami wydobywczymi, dialogiem społecznym, dostępem do informacji nt. niekonwencjonalnych złóż węglowodorów itp.
 • 19. „Studium nad problemami oceny skutków środowiskowo-przestrzennych eksploatacji gazu z łupków w województwie pomorskim i przyległych obszarach morskich”
 • 20. „Razem o łupkach” - program aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampania informacyjna 1. program aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampania informacyjna w zakresie procesu wydobywania gazu łupkowego oparta o model partycypacji społecznej. Program powstał z inicjatywy i inspiracji Marszałka Mieczysława Struka. Realizowany jest pod patronatem marszałków województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz pod patronatem Głównego Geologa Kraju – Sławomira Brodzińskiego. 2. W czerwcu odbędzie się kolejna, dziewiąta już tura spotkań Lokalnych Komitetów Dialogu w powiatach: kartuskim, lęborskim, wejherowskim (woj. pomorskie), radziejowskim, rypińskim (woj. kujawsko-pomorskie) oraz braniewskim i elbląskim (woj. warmińsko-mazurskie). 3. Do tej pory w spotkaniach wzięło udział ponad 750 osób. 4. Nieprzerwanie od paru miesięcy działa Live Chat z Ekspertem, czyli rozmowy na żywo przez Internet ze specjalistami z dziedzin związanych z eksploatacją gazu łupkowego. Do tej pory użytkownicy serwisu mogli „spotkać” się z adwokatem, geologiem, ekspertem ds. rynku gazu łupkowego oraz oczyszczania wody. Łącznie wszystkie dyskusje trwały ponad 80 h. 5. Prężnie działa serwis razemolupkach.org, który codziennie dostarcza świeże informacje o projekcie, doniesieniach prasowych, raportach i zmianach w prawie. Stronę odwiedziło prawie 50 tys. osób, z czego większość robi to regularnie, wysłano 38 newsletterów, które dotarły do około 10 tys. osób. W serwisie pojawiło się ponad 650 wpisów, artykułów raportów. 6. Zespół projektowy aktualnie skoncentrowany jest na organizacji konkursu fotograficznego skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 • 21. Inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego Trwają prace (obcenie zawieszone do wejścia w życie nowych przepisów zapowiadanych przez rząd) nad samorządową księgą dobrych praktyk. • UMWP planuje przygotowanie studium uwarunkowań geologicznych i hydrogeologicznych województwa pomorskiego pod kątem gazu z łupków – jako źródło informacji dla samorządów i mieszkańców. • Udział w wizycie studyjnej w USA (2012r.), gdzie delegaci zapoznali się z praktyką poszukiwania i wydobycia gazu z łupków. Fot. Małgorzata Maria Klawiter-Piwowarska
 • 22. www.gazlupkowy.pomorskie.eu
 • 23. 26 Gaz z łupków w województwie pomorskim Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Wyniki ankiety do pobrania na stronie: www.gazlupkowy.pomorskie.eu
 • 24. SZANSE I KORZYŚCI • Uzyskanie znaczącej pozycji na europejskim rynku gazowym • Zmniejszenie uzależnienia od zewnętrznych dostawców • Zwiększenie udziału gazu w procesach wytwarzania energii (obniżenie krajowej emisji CO2) • Rozwój infrastruktury przesyłowej i rozdzielczej • Zwiększenie dochodów samorządów • Stworzenie nowych stanowisk pracy dla lokalnych mieszkańców (nie tylko pojedynczych stanowisk na samych odwiertach, lecz później, w fazie wydobycia, gdy bliskość źródła energii spowoduje zwiększenie zainteresowania inwestorów lokalizacją swoich firm na terenie województwa) • Stworzenie dodatkowego rynku dla lokalnych towarów i usług
 • 25. KORZYŚCI BEZPOŚREDNIE Wpływy do budżetu gminy • Opłaty eksploatacyjne z tytułu wydobycia gazu (60% opłaty eksploatacyjnej, liczonej od każdego 1000 m3 wydobytego gazu, jednostkowa cena orientacyjna: 24PLN*. Typowe dobowe wydobycie w dobrym otworze: 40 000-80 000 m3/dobę, co dać może ok. ~576-1152 PLN dziennie dla gminy z jednego odwiertu) • Opłaty za poszukiwanie/rozpoznanie kopalin • Podatek od nieruchomości • Opłaty (jednorazowa i roczne) za wieczyste użytkowanie gruntów Powiaty – 15%* opłaty eksploatacyjnej (~144-288 PLN dziennie dla powiatu z jednego odwiertu) *(według projektu ustawy przyjętej przez rząd)
 • 26. KORZYŚCI POŚREDNIE • Upowszechnienie wykorzystywania gazu do produkcji ciepła w kotłowniach lokalnych i urządzeniach indywidualnych. • Obecnie na obszarach wiejskich i małych miast podstawowym paliwem do produkcji ciepła jest węgiel, a jego udział w zapotrzebowaniu na ciepło stanowi ok. 65 – 70 %. • Zastąpienie węgla – gazem może przynieść wymierne korzyści ekonomiczne i ekologiczne: zmniejszenie kosztów ogrzewania, zmniejszenie emisji dwutlenku siarki, dwutlenku węgla i pyłu w tzw. „niskiej emisji”
 • 27. Zyski dla skarbu państwa • źródło: PAP | 14-03-2014 07:24 • W latach 2020-2029 do budżetu może wpłynąć z tytułu podatku od gazu ziemnego, ropy naftowej i specjalnego podatku węglowodorowego 10-16,1 mld zł - szacuje resort finansów. • Według MF polski system opodatkowania węglowodorów powinien zachęcić inwestorów.
 • 28. POTENCJALNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA WG PROF. J. MACUDY Z AGH • Degradacja gleb i pozbawienie terenu zajętego pod wiertnię i prowadzące do niej drogi dojazdowe możliwości pełnienia jego normalnych funkcji • Lokalne zanieczyszczenie powierzchni ziemi i gruntów, • Zanieczyszczenie wód powierzchniowych • Zaburzenia równowagi hydrogeologicznej •Zanieczyszczenie wód podziemnych płuczką •Emisja hałasu •Emisja do atmosfery •Awaryjne zrzuty do środowiska •Migracje gazu
 • 29. Zużycie wody przez rożne źródła energii do wyprodukowania 1 MWh

Related Documents