Pomorski Klaster ICT jako platforma
rozwoju i transferu innowacji
dr inż. Łukasz Kulas
Rada ...
Definicja i struktura klastra
Klaster - to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych
dostawców,...
Przykład działającego klastra:
Dolina Lotnicza
• Klaster powstał w 2003 roku w oparciu o złożony produkt
wymaga...
Geneza powstania Pomorskiego Klastra ICT
• Zawiązanie Klastra jest efektem intensywnej współpracy pomiędzy sferą
nauki ...
Pomorski Klaster ICT jest Klastrem Kluczowym
5
Misja, wizja i cele Klastra
Wizja
Rozpoznawalny w skali światowej, innowacyjny i atrakcyjny pomorski klaster
ICT integ...
Struktura Pomorskiego Klastra ICT
Zgromadzenie Członków
Rada Klas...
Kto tworzy Pomorski Klaster ICT
Pomorski klaster ICT składa się z 3 zasadniczych podsektorów:
• szeroko rozumianego przem...
Klaster w branży ICT – korzyści dla firm
• Przewaga technologiczna dzięki dostępowi do wiedzy i know-
how wypracowanych ...
Klaster jako współpraca w ramach potrójnej
helisy (złotego trójkąta)
biznes
nauka...
Modelowa współpraca dużych przedsiębiorstw z
sektorem MSP w ramach klastra z udziałem
Wydziału ETI
...
Pomorski Klaster ICT jako platforma
rozwoju i transferu innowacji
• Firmy są zainteresowane realnym partnerstwem – pł...
Osiągnięcia Pomorskiego Klastra ICT
[2009-12-14] prezentacja oferty firm Klastra na konferencji Inno3city
[2009-12-15] ...
Najbliższe plany
• ICT DAY - Pierwsze w Regionie spotkanie branży ICT
(Gdański Park Naukowo Technologiczny, 22.04, godz....
Zapraszamy do współpracy
http://www.pomorski-klaster-ict.pl/
15
of 15

Pomeranian ICT Cluster as a platform of innovation transfer

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Pomeranian ICT Cluster as a platform of innovation transfer

 • 1. Pomorski Klaster ICT jako platforma rozwoju i transferu innowacji dr inż. Łukasz Kulas Rada Klastra, Pomorski Klaster ICT Gdańsk, 19 kwietnia 2010 r.
 • 2. Definicja i struktura klastra Klaster - to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji B+R w poszczególnych dziedzinach konkurujących między sobą, ale również współpracujących M. Porter (2001) Firma ICT/ETI Jednostka B+R, instytucja otoczenia biznesu, administracja publiczna Klastry wysokich technologii powstają zwykle wokół dynamicznych ośrodków B+R 2
 • 3. Przykład działającego klastra: Dolina Lotnicza • Klaster powstał w 2003 roku w oparciu o złożony produkt wymagający współpracy wielu kooperantów • Forma prawna klastra to stowarzyszenie, bieżącą działalność częściowo finansują uczestnicy klastra • W klastrze firmy mocno konkurują ze sobą, ale też współpracują – np. opracowywanie nowych technologii • Pozyskano setki milionów euro na realizację celów klastra: – Rozwijanie współpracy z nauką (projekty B+R, fundusze UE) – Tworzenie wspólnej bazy laboratoryjno-technologicznej (fundusze UE) – Wpływanie na system edukacyjny – Wpływanie na politykę gospodarczą rządu i regionu – Rozwijanie bazy kooperantów – Rozwijanie współpracy z przemysłem światowym – Wspólna promocja na rynkach międzynarodowych 3
 • 4. Geneza powstania Pomorskiego Klastra ICT • Zawiązanie Klastra jest efektem intensywnej współpracy pomiędzy sferą nauki i przemysłu w obszarze ICT (CD WiComm, październik 2005 r.) • Prace nad zawiązaniem Klastra rozpoczęły się w styczniu 2007 r. • CD WiComm zorganizowało pierwszy warsztat Klastra (kwiecień 2008 r.) • Intensywna mobilizacja naszej inicjatywy klastrowej nastąpiła w czerwcu 2009 r. i związana była z konkursem na klastry kluczowe organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego • Ze względu na wiodącą rolę w procesie organizacja klastra branży ICT/ETI została powierzona Centrum Doskonałości WiComm • Wydział ETI pozyskał 150 tys. zł (40 tys. zł to wkład własny Wydziału) na rozwój klastra: – zawiązanie partnerstwa, – opracowanie strategii klastra i planu działań branży ICT/ETI w ramach klastra • Zwycięstwo w konkursie na Klastry Kluczowe (grudzień 2009 r.) 4
 • 5. Pomorski Klaster ICT jest Klastrem Kluczowym 5
 • 6. Misja, wizja i cele Klastra Wizja Rozpoznawalny w skali światowej, innowacyjny i atrakcyjny pomorski klaster ICT integrujący partnerów biznesowych i naukowych we wspólnych działaniach przy wsparciu władz regionalnych i otoczenia biznesu oraz we współpracy z innymi globalnymi partnerami ICT. Misja Klaster ICT stwarza szczególnie korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw branży ICT w regionie poprzez dostarczanie wiedzy, wspieranie innowacyjności, stymulowanie współpracy firm i instytucji oraz realizowanie wspólnych celów uczestników klastra. Cele strategiczne: • Cel 1: Ułatwianie dostępu do nowej wiedzy i stymulowanie innowacji • Cel 2: Zapewnienie dostępności wykwalifikowanych zasobów ludzkich • Cel 3: Rozwój współpracy między uczestnikami klastra i wsparcie rozwoju przedsiębiorstw • Cel 4: Promocja klastra jako atrakcyjnego i innowacyjnego ośrodka ICT 6
 • 7. Struktura Pomorskiego Klastra ICT Zgromadzenie Członków Rada Klastra Administrator Klastra Animator Klastra Grupy Zadaniowe Projekty 7
 • 8. Kto tworzy Pomorski Klaster ICT Pomorski klaster ICT składa się z 3 zasadniczych podsektorów: • szeroko rozumianego przemysłu elektronicznego produkującego zarówno wyroby gotowe jak i podzespoły elektroniczne, • sektora usług informatycznych (produkcji oprogramowania, jego elementów, usług utrzymania systemów informatycznych, przetwarzania baz danych etc.) • sektora usług telekomunikacyjnych. 8 Obecnie klaster to Politechnika Gdańska + ponad 70 Uczestników Klastra
 • 9. Klaster w branży ICT – korzyści dla firm • Przewaga technologiczna dzięki dostępowi do wiedzy i know- how wypracowanych w klastrze • Dostęp do infrastruktury badawczej i kadry ośrodków B+R • Wpływanie na kierunki kształcenia kadr • Rozwój platform produktowo-technologicznych • Wspólne duże projekty finansowane ze środków UE (niedostępne dla pojedynczych firm, w szczególności MSP): – Budowanie infrastruktury badawczej (np. laboratoria pomiarowe, certyfikacyjne, wspólna przestrzeń do projektów B+R) – Wspólne projekty badawczo-rozwojowe – Rozwój powiązań kooperacyjnych w ramach klastra – Ekspansja na rynki zagraniczne – Wspólna promocja i tworzenie wspólnej marki 9
 • 10. Klaster jako współpraca w ramach potrójnej helisy (złotego trójkąta) biznes nauka administracja 10
 • 11. Modelowa współpraca dużych przedsiębiorstw z sektorem MSP w ramach klastra z udziałem Wydziału ETI Zapotrzebowanie na drogi Duże przedsiębiorstwo innowacyjny produkt, – znaczne zasoby finansowe Udzielenie gwarancji zakupu po – duże możliwości wdrożenia produktu bardzo niskiej cenie – ograniczone/niemożliwe użycie funduszy UE Podpisanie umowy na dostarczenie produktu/usługi Przedsiębiorstwa z sektora MSP Udział WETI – ograniczone zasoby finansowe Pozyskanie funduszy na – ograniczone możliwości wdrożenia produktu opracowanie produktu/usługi – poziom dofinansowania sięgający 80% Opracowanie produktu/usługi W efekcie przy zaangażowaniu niewielkich Dostarczenie produktu/usługi, środków powstał innowacyjny produkt i rozliczenie finansowe będący własnością firm klastra 11
 • 12. Pomorski Klaster ICT jako platforma rozwoju i transferu innowacji • Firmy są zainteresowane realnym partnerstwem – płacą składki • W projekcie obejmującym rozwój klastra (blisko 2 mln zł) znalazło się m.in.: – Zadanie 3: Rozwój działalności B&R/I klastra (konsultacje, opracowanie metodologii transferu wiedzy nauka-przemysł, opracowanie mechanizmów dla projektów B+R oraz celowych, spotkania) • Opracowane zostaną wzorcowe mechanizmu transferu wiedzy – Udział Politechniki Gdańskiej (Dział Współpracy z Gospodarką) – Udział Wydziału ETI (Centrum Doskonałości WiComm) – Silne wsparcie konsultacyjne firm • Projekt rozwoju klastra zakłada zacieśnienie współpracy pomiędzy Politechniką Gdańską (WETI) a firmami oraz rozwój systemów transferu wiedzy 12
 • 13. Osiągnięcia Pomorskiego Klastra ICT [2009-12-14] prezentacja oferty firm Klastra na konferencji Inno3city [2009-12-15] zacieśnienie współpracy z Kuratorium Oświaty [2009-12-18] zacieśnienie współpracy z Urzędem Marszałkowskim [2009-01-26] warsztaty z pozyskiwania funduszy na działalność B+R (POIG) [2009-02-09] warsztaty z pozyskiwania funduszy na działalność B+R (RPO 1.2) [2010-02-10] nawiązanie współpracy ze szwedzkim klastrem FPX zorientowanym na GIS i usługi szerokopasmowe [2010-02-17] nawiązanie współpracy z Zachodniopomorskim Klastrem ICT [2010-02-19] zgłoszenie branży ICT jako polskiej specjalności eksportowej – konkurs Ministerstwa Gospodarki [2010-02-24] zwycięstwo aplikacji BSR Stars – Mobile Vikings, w której uczestniczył Klaster [2010-03-02] przeprowadzenie mapowania potrzeb szkoleniowych firm Klastra [2010-03-03] złożenie projektu (POKL) związanego z finansowaniem staży studentów branży ICT w pomorskich firmach [2010-03-05] nawiązanie współpracy z Mazowieckim Klastrem ICT [2010-03-12] złożenie projektu ICT INNOVA na sfinansowanie pierwszych dwóch lat działalności Klastra [2010-03-24] organizacja wsparcia współpracy firm z uczelniami w ramach programu „Bon na innowacje” [2010-03-05] protest w stosunku do niesprawiedliwej punktacji projektu pn. „Centrum Przestrzeni Inteligentnych” złożonego do działania POIG 2.1 przez Politechnikę Gdańską stanowiącego wspólną przestrzeń badawczo-laboratoryjną o wartości 40 mln zł – protest uwzględniono [2010-02-08] Misja gospodarcza firm Klastra do Francji [2010-03-27] Wejście Członka Rady Klastra (jako przedstawiciela branży ICT) w skład panelu ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej pracujących nad założeniami reformy kształcenia 201213 (szkoły zawodowe i techniczne)
 • 14. Najbliższe plany • ICT DAY - Pierwsze w Regionie spotkanie branży ICT (Gdański Park Naukowo Technologiczny, 22.04, godz. 9:00) • Udział w przygotowaniu aplikacji Gdańsk 2016 – Europejska Stolica Kultury • Wspólna realizacja projektów dla Regionu integrujące branżę ICT • Misja gospodarcza firm Klastra do USA • Stworzenie przy Pomorskim Klastrze ICT zawodowych centrów kompetencyjnych związanych z branżą ICT (certyfikacja pracowników na poziomie zawodowym i technicznym) (lata 2011-2012) • Zacieśnienie współpracy z 18 europejskimi klastrami ICT basenu Morza Bałtyckiego uczestniczącymi w projekcie BSR 14 Stars – Mobile Vikings (lata 2010-2013)
 • 15. Zapraszamy do współpracy http://www.pomorski-klaster-ict.pl/ 15

Related Documents