UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA KLASIČNO FILOLOGIJO
POLONČA ZUPANČIČ
Pojavi blaznosti pri Evripidu: p...
2
3
ZAHVALA
Zahvaljujem se svojemu mentorju prof. dr. Branetu Senegačniku za vso pomoč in
podporo pri pisanju diplomskega de...
4
5
IZVLEČEK
Pojav blaznosti je v Evripidovih tragedijah Heraklova blaznost in Orest osrednjega
pomena, saj je v obeh primer...
6
KAZALO
ZAHVALA.............................................................................................................
7
UVOD
Blaznost, ki je v grški mitologiji tesno povezana z Erinijami, boginjami
maščevanja, v tragediji zaseda pomembno me...
8
BLAZNOST, MEDICINSKI SPISI IN EVRIPID
Na pojav in opise blaznosti lahko naletimo v raznih zvrsteh grške literature, pri
...
9
kar kaže na to, da je bil seznanjen s sočasnim medicinskim žargonom, aktualnimi
znanstvenimi tematikami in obravnavanjem...
10
VSEBINSKA PREDSTAVITEV DRAM
2.1 Heraklova blaznost
Ko se Herakles po podvigu v Hadu vrne v Tebe k svoji družini, ugotov...
11
OPISI BLAZNOSTI
3.1 Simptomi blaznosti – Herakles:
Theodoru v svojem prispevku izpostavi 8 različnih fizioloških simpto...
12
da mori sinove lastne, dokler moj urok ne mine.
Glej ga: že srdito suče glavo, tek se že pričenja,
že z očmi molče zavi...
13
ἀφρὸν κατέσταζ᾽ εὐτρίχου γενειάδος.
ἔλεξε δ᾽ ἅμα γέλωτι παραπεπληγμένῳ:
Ko baklo prime, da bi jo ugasnil
v obredni vodi...
14
/…/
ἔκ τοι πέπληγμαι: ποῦ ποτ᾽ ὢν ἀμηχανῶ;
ὠή, τίς ἐγγὺς ἢ πρόσω φίλων ἐμῶν,
δύσγνοιαν ὅστις τὴν ἐμὴν ἰάσεται;
σαφῶς γὰ...
15
κεῖται, τὸ μητρὸς δ᾽ αἷμά νιν τροχηλατεῖ
μανίαισιν:
/.../
ἕκτον δὲ δὴ τόδ᾽ ἦμαρ ἐξ ὅτου σφαγαῖς
θανοῦσα μήτηρ πυρὶ καθή...
16
V pogovoru z zborom Elektra ugotavlja, da Orest sicer še diha, a komajda (155).
Nekaj verzov kasneje znova ponovi, da n...
17
Ὀρέστης
κλῖνόν μ᾽ ἐς εὐνὴν αὖθις: ὅταν ἀνῇ νόσος
μανίας, ἄναρθρός εἰμι κἀσθενῶ μέλη.
Orest
Trdno me drži in obriši mi
o...
18
poskuša Elektra zadržati z rokami, se ji izvije iz objema in jo obtoži, da je tudi ona ena
izmed Erinij. Nato skoči s p...
19
DVE PODOBI BLAZNOSTI?
4.1 VLOGA IN PRIKAZ BLAZNOSTI
Čeprav se blaznost pojavi v obeh tragedijah, nima v obeh primerih e...
20
pomiritev. Pri tem se med samim napadom ne pripeti nič hujšega; Orest sicer res grozi
Erinijam in sestri, a do uresniči...
21
simptomi epilepsije. Obema likoma je skupno tudi, da se po koncu napada ničesar ne
spominjata in sta povsem zmedena (He...
22
Herakles med napadom blaznosti v veliki meri podvržen prividom, in to celo izredno
kompleksnim.20
Čeprav oba junaka oči...
23
Tudi Bosman kritizira pogosto pojmovanje Erinij zgolj kot mitološkega izraza
fenomena zavesti. Poudarja, da je Elektra ...
24
4.3 SIMBOLIKA LOVA IN ŽIVALI
Posebno mesto v obeh tragedijah ima simbolika lova saj se oba junaka znajdeta
tako v vlogi...
25
Podobe podivjanih psov, konj oziroma kočij, ki zaidejo s tirnic, ter vsakršno
priganjanje in šibanje (npr. Or. 36, Her....
26
Med podobnostmi, ki jih Padelova izpostavi, je morda najbolj zanimiva omemba
kamenja in povezave kamenjanja z blaznostj...
27
INTERPRETACIJA BLAZNOSTI IN VPRAŠANJE KRIVDE
Interpretacije obeh tragedij se močno razlikujejo med sabo, zato jih je te...
28
Lise v hišo sovpade z njenim vstopom v Herakla, uničenje hiše pa ponazarja Heraklov
propad.
Podobno misel je oblikoval ...
29
svojim prejšnjim jazom. Tudi sama epifanija obeh boginj na odru, ki nima paralele v
ohranjenih grških tragedijah, in to...
30
Heraklov govor o maščevanju (62–82), ki je po eni strani izraz herojske jeze, po drugi pa
manije.48
Verrall je oblikova...
31
vselej na meji med človekom in bogovi ter tako grožnja obojim.55 Iris in Lisa o njem
govorita kot o človeku (npr. 825, ...
32
njegovo družino, je ekvivalenten temu, kako se bolezen, ki zajema celotno mesto, odraža
na Heraklovem telesu. Mesto nam...
33
porušil kozmični red.62 Herakles je namreč s tem segel onkraj tiste poti, ki smrtnikom
omogoča dosego nesmrtnosti, tore...
34
zavedanje oziroma občutek krivde; ker ga Menelaj ne razume, nadaljuje svojo razlago in
pravi, da ga razjeda žalost, hkr...
35
moralnega in racionalnega védenja – se pravi zavedanja lastnih dejanj, medtem ko
substantivi s pomenom zavedanja (συνει...
36
Naval blaznosti namreč povzroči Orestov spomin na mater in sovraštvo do nje – oči se
mu zameglijo ravno v trenutku, ko ...
37
uboja, je sedaj skorajda navdušen nad drugim in to zgolj zato, ker ga narekuje
prijateljstvo, ki pa je v tem trenutku p...
38
na pobudo nekoga drugega: uboj matere nastopi ob popolnem zavedanju lastnega
dejanja, a kljub temu po naročilu boga, pa...
39
Kosakova vidi razvoj v prehodu od »mehkih« do »trdih« metod:88 Menelaja
opredeli kot zagovornika »mehke metode«, saj Or...
40
matere pripeljal Agamemnonova otroka. Ko pa obrnemo zaporedje, pa se zdi uboj
matere le kriminalna predzgodovina zločin...
41
okrog Oresta, v končni fazi pa zajame celotno dogajanje. Po takšni interpretaciji je ravno
Orestova pripravljenost pono...
42
spletka ni podaljšek ali nadaljevanje Orestovega bolezenskega stanja, kajti po sklenitvi
zaveze ni nobenega napada več....
43
KONEC DRAME
Kot opozarja Rileyjeva,104 je razumevanje konca v drami Heraklova blaznost
odvisno predvsem od tega, kako i...
44
položaja je bil Herakles grožnja božanskemu svetu, blaznost pa je po njegovem mnenju
po eni strani predstavljena kot ar...
45
zgolj komentarja na prepir – zgolj ene izjave ne moremo obravnavati kot konec prepira.
Po Seeckovem mnenju naj bi Menel...
46
ZAKLJUČEK
Kot je bilo prikazano v prvem delu, se opisi blaznosti v tragedijah Heraklova
blaznost in Orest kljub nekater...
47
jasno, da v Orestu poteka boj med različnimi občutji, ki očitno povzročajo veliko duševno
stisko, ta pa se na zunaj kaž...
48
Največja razlika med interpretacijami se kaže v tem, da večina Heraklovo zgodbo
jemlje zelo resno, njegovo blaznost pa ...
49
VIRI IN LITERATURA
Kritične izdaje
Di Benedetto, Vincenzo, ur. Euripidis Orestes. Firenze: La Nuova Italia, 1965.
Kovac...
50
Beta, Simone. »Madness on the Čomic Stage: Aristophanes' Wasps and Euripides' Heracles.«
Greek, Roman and Byzantine Stu...
Polonca_Zupancic_Pojavi blaznosti pri Evripidu
Polonca_Zupancic_Pojavi blaznosti pri Evripidu
of 52

Polonca_Zupancic_Pojavi blaznosti pri Evripidu

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Polonca_Zupancic_Pojavi blaznosti pri Evripidu

 • 1. UNIVERZA V LJUBLJANI FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA KLASIČNO FILOLOGIJO POLONČA ZUPANČIČ Pojavi blaznosti pri Evripidu: primerjava lika Oresta in Herakla Diplomsko delo Mentor: doc. dr. Branko Senegačnik Univerzitetni študijski program prve stopnje: Antični in humanistični študiji – smer Grška filologija Ljubljana, september 2015
 • 2. 2
 • 3. 3 ZAHVALA Zahvaljujem se svojemu mentorju prof. dr. Branetu Senegačniku za vso pomoč in podporo pri pisanju diplomskega dela.
 • 4. 4
 • 5. 5 IZVLEČEK Pojav blaznosti je v Evripidovih tragedijah Heraklova blaznost in Orest osrednjega pomena, saj je v obeh primerih neposredno povezan s prelomnim dogodkom v junakovem življenju: v Heraklovi zgodbi napad blaznosti povzroči, da nevede pobije svoje otroke in ženo, pri Orestu pa norost nastopi kot kazen za uboj matere. Toda kljub nekaterim podobnostim med tragedijama je mogoče opaziti več bistvenih razlik v vlogi blaznosti, načinu prikaza in simptomih, ki so pomembno vplivale na interpretacije obeh tragedij. Ključne besede: blaznost, Erinije, bolezen, krivda, kazen ABSTRACT The appearance of madness plays a crucial role in Euripides' tragedies Heracles' madness and Orest, because it is in both cases directly connected to a turning point in the main protagonists’ lives. Thus, in Hercules’ story, madness leads to him unknowingly killing his own children and his wife, while in Orest’s example, madness is the punishment for killing his mother. Despite some similarities between the two tragedies, we can notice several crucial differences regarding the role of madness, the mode of portrayal and the symptoms, which all importantly influenced the interpretations of both tragedies. Key words: madness, Erinyes, disease, guilt, punishment
 • 6. 6 KAZALO ZAHVALA................................................................................................................................................ 3 IZVLEČEK................................................................................................................................................ 5 ABSTRACT.............................................................................................................................................. 5 KAZALO................................................................................................................................................... 6 UVOD....................................................................................................................................................... 7 BLAZNOST, MEDICINSKI SPISI IN EVRIPID......................................................................................... 8 VSEBINSKA PREDSTAVITEV DRAM................................................................................................... 10 2.1 Heraklova blaznost..................................................................................................................... 10 2.2 Orest............................................................................................................................................ 10 OPISI BLAZNOSTI ................................................................................................................................ 11 3.1 Simptomi blaznosti – Herakles:................................................................................................ 11 3.2 Simptomi blaznosti – Orest:...................................................................................................... 14 DVE PODOBI BLAZNOSTI?.................................................................................................................. 19 4.1 VLOGA IN PRIKAZ BLAZNOSTI................................................................................................. 19 4.2 SIMPTOMI .................................................................................................................................. 20 4.3 SIMBOLIKA LOVA IN ŽIVALI..................................................................................................... 24 4.4 GLASBA....................................................................................................................................... 25 4.5 DRUGE PODOBNOSTI OZIROMA RAZLIKE.............................................................................. 25 INTERPRETAČIJA BLAZNOSTI IN VPRAŠANJE KRIVDE................................................................... 27 Heraklova blaznost kot zunanja sila ............................................................................................... 27 Heraklova blaznost kot patološka naravnanost ............................................................................. 29 Heraklova blaznost kot posledica njegovega mejnega statusa ...................................................... 30 Druge interpretacije......................................................................................................................... 31 Vprašanje Orestove krivde pri umoru Klitajmnestre ...................................................................... 33 Mizoginstvo kot povod za blaznost.................................................................................................. 35 Orest kot zgodba o moralni degradaciji.......................................................................................... 38 Skupinska blaznost? ......................................................................................................................... 40 KONEC DRAME .................................................................................................................................... 43 ZAKLJUČEK........................................................................................................................................... 46 VIRI IN LITERATURA........................................................................................................................... 49 IZJAVA O AVTORSTVU......................................................................................................................... 52
 • 7. 7 UVOD Blaznost, ki je v grški mitologiji tesno povezana z Erinijami, boginjami maščevanja, v tragediji zaseda pomembno mesto: samo pri Evripidu lahko zasledimo več poblaznelih likov, med drugimi Herakla, Oresta, Kasandro, Penteja in Agave. Ker bi bila obravnava vseh teh oseb preobširna, se v svoji diplomski nalogi osredotočam le na lika Oresta in Herakla, kot ju v njuni blaznosti prikazuje Evripid. Namen te naloge je raziskati opise blaznosti, ki se pojavljajo v tragedijah Heraklova blaznost in Orest, ter jih primerjati med sabo. Prvi del diplomske naloge je tako posvečen navedbi relevantnih odlomkov oziroma verzov iz omenjenih tragedij, kjer se pojavljajo opisi blaznosti in njenih simptomov, sledi pa primerjava obeh tragedij (glede na vlogo, prikaz blaznosti ter prisotne simptome). Ta primerjava bo osnova za drugi del diplomskega dela, v katerem želim izpostaviti različne interpretacije pojava blaznosti in tragedije kot celote; te interpretacije bom združila v posamezne sklope glede na njihovo osrednjo poanto oziroma glede na tematiko, ki se je lotevajo. Pri tem bom poskušala prikazati mnogovrstnost razlag in s tem opozoriti na večplastnost Evripidovih del. Čeprav namreč lahko v obeh primerih govorimo o blaznosti, gre vendarle za dve različni manifestaciji tega duševnega stanja, ki sta tudi prikazani na dva različna načina.
 • 8. 8 BLAZNOST, MEDICINSKI SPISI IN EVRIPID Na pojav in opise blaznosti lahko naletimo v raznih zvrsteh grške literature, pri tem pa se načini, kako je blaznost tematizirana, vendarle ne razlikujejo popolnoma med sabo – Bennett namreč ugotavlja, da so se oblikovali ustaljeni vzorci oziroma modeli opisov, ki jih je mogoče združiti v tri večje skupine, v t.i. poetični, filozofski in medicinski model. Za poetični model, ki ga zastopajo Homer in tragiki, naj bi bilo značilno, da so liki upodobljeni v nenavadnih duševnih stanjih, ki jih vselej povzroča neka zunanja sila, navadno božanstvo. Pri tem lahko te sile pri njihovem postopanju vodi nek jasen motiv (npr. maščevanje) ali pa ravnajo na podlagi trenutnih vzgibov in kapric. Kakor vzrok nenormalnega stanja prihaja od zunaj, tako to velja tudi za proces ozdravitve – ta nastopi s posredovanjem božanstva ali človeka. Ta model so zagovorniki drugih dveh modelov zavrnili kot primitivnega in praznovernega, saj temelji na veri v obstoj nekih nadnaravnih sil, ki lahko od zunaj vplivajo na človeka in uravnavajo njegovo življenje. Tovrstnih zunanjih sil ne priznavajo, pri razlagi blaznosti pa se omejujejo na človeka samega. V okviru filozofskega modela so tako duševna stanja opredeljena kot posledice delovanja notranjih dejavnikov; predstavnik Platon npr. trdi, da blaznost nastopi, ker nižji predeli duše nadvladajo racionalne, ozdravitev pa je ponovna vzpostavitev pravilnega razmerja med posameznimi silami. Po medicinskem modelu so mentalna stanja bistveno odvisna od delovanja organov, navadno srca ali možganov. Nenormalna stanja znotraj njih se pojavijo, ker se organi preveč navlažijo, s tem se ravnotežje znotraj njih poruši, kar pa posledično vodi v njihovo nepravilno delovanje. S spremenjenim načinom življenja, pravilno dieto ter zdravili naj bi bilo mogoče ponovno vzpostaviti ravnotežje in tako odpraviti tako fizične kot duševne nepravilnosti.1 Ti trije modeli so seveda shematični in ne izključujejo povezovanja med sabo; tako npr. Collinge v svojem prispevku raziskuje, v kolikšni meri različni literarni pisci, med drugim tudi Evripid, v svojih delih uporabljajo medicinske izraze, ki jih sicer zasledimo v sočasnih »znanstvenih« besedilih. Ugotavlja, da je besedišče pri Evripidu nekakšna mešanica tehničnih in netehničnih izrazov, golega in metaforičnega govora, 1 Simon Bennett, »Mind and Madness in Classical Antiquity,« v: History of Psychiatry and Medical Psychology (Harvard University: Springer US, 2008), 175–176.
 • 9. 9 kar kaže na to, da je bil seznanjen s sočasnim medicinskim žargonom, aktualnimi znanstvenimi tematikami in obravnavanjem boleznimi. Tudi njegovi opisi blaznosti v precejšnji meri sledijo konvencionalnim predstavam o duševni nestabilnosti, kot se pojavljajo v medicinski literaturi – omenjajo se namreč običajni simptomi, kot so zavijanje z očmi, slinjenje, nasilje in izguba zavesti.2 Povezavi med medicinskimi spisi in Evripidovimi dramami se posveča tudi Ferrinijeva, ki na podlagi svoje analize potrjuje trditev, da je Evripid zelo dobro poznal sočasna besedila tega žanra. V svoja dela je namreč vpletal tipične simptome epilepsije, kot so opisani v hipokratskih spisih: ti se pojavijo nenadoma, brez jasnega razloga, prav tako hitro pa tudi minejo; manifestirajo se kot pena na ustih, spremembe v očeh, škripanje z zobmi, nehoteni gibi, vidne ali slušne halucinacije, strah in tesnoba, oteženo dihanje, dizorientacija in izguba spomina, po koncu napada pa sta razvidna šibkost in občutek sramu.3 Kot bomo videli v nadaljevanju, so omenjeni simptomi prisotni v obeh Evripidovih tragedijah, ki sta tema te diplomske naloge, čeprav ne v enaki meri. 2 E. Collinge, »Medical Terms and Clinical Attitudes in the Tragedians,« Bulletin of the Institute of Classical Studies 9, št. 1 (1962), 45 in 48. 3 Fernanda Ferrini, »Tragedia e patologia: Lessico ippocratico in Euripide,« Quaderni Urbinati di Cultura Classica 29 (1978), 51–52. Za obširnejši pregled medicinske terminologije v tragediji glej tudi Harold W. Miller, »Medical Terminology in Tragedy,« Transactions and Proceedings of the American Philological Association 75 (1944).
 • 10. 10 VSEBINSKA PREDSTAVITEV DRAM 2.1 Heraklova blaznost Ko se Herakles po podvigu v Hadu vrne v Tebe k svoji družini, ugotovi, da je v tem času Evbojčan Likos prevzel oblast in jih kljub prošnjam obsodil na smrt. Herakles se mu za to nemudoma maščuje in ga ubije, toda veselje družine je le kratkotrajno, kajti Hera, Herkulova stara sovražnica, pošlje nadenj glasnico bogov Iris in Liso, boginjo blaznosti oziroma njeno personifikacijo, da bi ga spravile v stanje norosti. V deliriju Herakles pobije svojo ženo in otroke, ki jih je še ravnokar rešil, uboj očeta Amfitriona pa prepreči Atena. Ta namreč vanj vrže skalo in povzroči, da Herakles pade v globok spanec. Ko se naposled še prebudi in ugotovi, kaj je storil, si namerava vzeti življenje, a ga od tega odvrne njegov prijatelj, atenski kralj Tezej, ki mu v Atenah ponudi nov dom. 2.2 Orest Uvodni prizor Oresta prikazuje spečega Oresta in Elektro, ki ga vsega obnemoglega zaradi napadov blaznosti neguje. V uvodnem govoru Elektra predstavi dogajanje, ki je pripeljalo do sedanjega stanja: po uboju matere, ki ga je naročil Apolon, so pričele Oresta preganjati Erinije, meščani Argosa pa ju želijo zaradi tega dejanja ubiti. Na prizorišču se nato prikaže Helena in izrazi željo, da bi darovala daritve na grobu svoje sestre Klitajmnestre, a jo Elektra osorno odpravi. Kmalu za njo v mesto prispe tudi Menelaj in se zaplete v pogovor z Orestom, pridruži pa se jima še Tindarej, ki Orestu očita njegovo dejanje in ga okliče za brezbožneža. Čeprav Orest računa na Menelajevo pomoč pri zagovoru pred skupščino, ga tudi ta zavrne. Po njegovem odhodu k Orestu priteče njegov najboljši prijatelj in pajdaš Pilad z vestjo, da je mesto popolnoma zastraženo. Nato skupaj premlevata, kaj naj storita; odločita se, da se bosta poskušala na sodišču oprati krivde, a jima to ne uspe – množica Oresta in Elektro obsodi na smrt še isti dan, dovoli pa jima, da si sama vzameta življenje. Vsi trije nato skujejo načrt, kako bi se maščevali Menelaju, ker jim ni hotel pomagati, in se odločijo ubiti Heleno in njeno hčer Hermiono. Po končnem zapletu se na prizorišču pojavi Apolon, ki razreši situacijo.
 • 11. 11 OPISI BLAZNOSTI 3.1 Simptomi blaznosti – Herakles: Theodoru v svojem prispevku izpostavi 8 različnih fizioloških simptomov, ki se pojavljajo pri Heraklu med napadom blaznosti in so znanilci oziroma pokazatelji nenormalnega duševnega stanja: tišina (867, 930), metanje glave vznak (866), zavijanje z očmi (867, 932, 990), težko, nepravilno, sunkovito dihanje (868), krvave oči oziroma moten pogled (867, 933), slinjenje (934), oglašanje z živalskimi glasovi (869), divji smeh (935).4 Prve opise blaznosti, ki bo zajela Herakla, lahko najdemo že v pogovoru med obema boginjama, ki sta prišli nadenj po Herinem naročilu. Zanimivo je, da o simptomih spregovori prav Lisa, personificirana blaznost v podobi ženske boginje.5 Omenja nekontrolirano tresenje z glavo, zavijanje z očmi, motne krvave oči, izgubo glasu, nepravilno dihanje, ki mu sledi divje rjovenje. Takole pravi: καὶ καταρρήξω μέλαθρα καὶ δόμους ἐπεμβαλῶ, τέκν᾽ ἀποκτείνασα πρῶτον: ὁ δὲ κανὼν οὐκ εἴσεται παῖδας οὓς ἔτικτ᾽ ἐναίρων, πρὶν ἂν ἐμὰς λύσσας ἀφῇ. ἢν ἰδού: καὶ δὴ τινάσσει κρᾶτα βαλβίδων ἄπο καὶ διαστρόφους ἑλίσσει σῖγα γοργωποὺς κόρας. ἀμπνοὰς δ᾽ οὐ σωφρονίζει, ταῦρος ὣς ἐς ἐμβολὴν † δεινός: μυκᾶται † δὲ Κῆρας ἀνακαλῶν τὰς Ταρτάρου. τάχα σ᾽ ἐγὼ μᾶλλον χορεύσω καὶ καταυλήσω φόβῳ. Najprej pomorim otroke: on pa se ne bo zavedel, 4 Z. Theodoru, »Subject to Emotion: Exploring Madness in Orestes,« The Classical Quarterly 43, št. 1 (1993), 34. 5 Blaznost so Grki povezovali z ženskimi lastnostmi, s htoničnim, z nenadzorovanim divjanjem in besnenjem, ki je rušilno in uničevalno, zato so jo navadno upodabljali zelo podobno kot Erinije – kot žensko s pasjimi oziroma kačjimi potezami, tako fizičnimi (zlasti na vaznih upodobitvah je Lisa prikazana s pasjo glavo) kakor značajskimi. Zelo pogosto je imela tudi krila. Prim. Ruth Padel, »Blood in the Mind,« v: In and out of the Mind: Greek Images of the tragic Self (Princeton: Princeton University Press, 1992), 163; Whom Gods destroy: Elements of Greek and Tragic Madness (New Jersey: Princeton University Press, 1995), 17–18.
 • 12. 12 da mori sinove lastne, dokler moj urok ne mine. Glej ga: že srdito suče glavo, tek se že pričenja, že z očmi molče zavija, moten je pogled gorgonski, glej, že sunkovito diha, kakor bik tik pred napadom, strašno rjove, da odmeva Tártar, kliče črne Kere, naj ga spremljajo z blaznečim krikom kakor lovski psi. Kmalu boš še bolj zaplesal ob piščali pesmi grozni.6 Vidik, ki ga Theodoru ne izpostavi posebej, ga pa poudarjajo drugi interpretatorji,7 je prizor lova oziroma pregona nasploh: v tem prizoru boginje podzemlja nastopijo kakor božanska preganjalke, ki so Heraklu stalno za petami in mu ne omogočijo počitka. Ta podoba je pomembna zaradi nadaljevanja zgodbe, ko se vloge preganjalca in preganjanega zamenjajo – Herakles postane tisti, pred komer beži njegova družina. Po Lisinem napadu nastopi sel, ki na prošnjo zbora opiše dogajanje v hiši, pri tem pa že omenjenim simptomom nenormalnega duševnega stanja (tišina, zavijanje z očmi, krvave oči) prida še dva nova: slinjenje in divji smeh. μέλλων δὲ δαλὸν χειρὶ δεξιᾷ φέρειν, ἐς χέρνιβ᾽ ὡς βάψειεν, Ἀλκμήνης τόκος ἔστη σιωπῇ. καὶ χρονίζοντος πατρὸς παῖδες προσέσχον ὄμμ᾽: ὁ δ᾽ οὐκέθ᾽ αὑτὸς ἦν, ἀλλ᾽ ἐν στροφαῖσιν ὀμμάτων ἐφθαρμένος ῥίζας τ᾽ ἐν ὄσσοις αἱματῶπας ἐκβαλὼν 6 Evripid, Heraklova blaznost 864–871. Prevod Brane Senegačnik. 7 Thalia Papadopoulou, Heracles and Euripidean tragedy (Cambridge: Cambridge University Press, 2005)66; Antonietta Provenza, »Madness and Bestialization in Euripides' Heracles,« Classical Quarterly 63, št. 1 (2013), 68.
 • 13. 13 ἀφρὸν κατέσταζ᾽ εὐτρίχου γενειάδος. ἔλεξε δ᾽ ἅμα γέλωτι παραπεπληγμένῳ: Ko baklo prime, da bi jo ugasnil v obredni vodi, je Alkmenin sin molče obstal. Otroci vanj zazro se, a on že nič več ni bil isti: zenice nemirno se mu sučejo, v očeh izstopijo krvave žilice in pena z goste brade mu kaplja. Kot blaznež se zasmeje /... /8 Zlasti pretirano izločanje sline in zavijanje z očmi, ki se omenjata na tem mestu, sta bila tradicionalna in splošna simptoma neobičajnih duševnih stanj, zato ni nenavadno, da ju je Evripid uporabil za vzbujanje večjega vtisa prepričljivosti.9 V nadaljevanju glasnikove pripovedi sledi stanje popolnega delirija, v katerem Herakles halucinira, da jezdi v Megaro, kjer se najprej okrepča, v Istmu se spopade z namišljenim nasprotnikom, nato pa misli, da v Mikenah pobija Evristejeve otroke, a v resnici kolje lastne. Prizor se zaključi z Ateno, ki mu v skalo vrže veliko skalo, služabniki in oče Amfitrion, ki je edini ubežal smrti, pa ga trdno privežejo k stebru. Ko se naposled prebudi, njegovo dihanje še ni pomirjeno, ves je zmeden in se ne spominja ničesar: ὡς ἐν κλύδωνι καὶ φρενῶν ταράγματι πέπτωκα δεινῷ καὶ πνοὰς θερμὰς πνέω μετάρσι᾽, οὐ βέβαια, πνευμόνων ἄπο. 8 Evripid, Heraklova blaznost 928–935. 9 Theodoru, »Exploring Madness,« 34. Glej tudi Uvod.
 • 14. 14 /…/ ἔκ τοι πέπληγμαι: ποῦ ποτ᾽ ὢν ἀμηχανῶ; ὠή, τίς ἐγγὺς ἢ πρόσω φίλων ἐμῶν, δύσγνοιαν ὅστις τὴν ἐμὴν ἰάσεται; σαφῶς γὰρ οὐδὲν οἶδα τῶν εἰωθότων. O, kakšen val viharni mi duha je zmedel! Plitev še in vroč moj dih je, in niso se mi pljuča še umirila. /.../ Kako sem zmeden! O nemoč! O kje sem? Ohej, prijatelji, kjerkoli ste! Kdo te nevednosti me bo ozdravil? Vse tuje je, ničesar ne spoznam.10 3.2 Simptomi blaznosti – Orest: Drama Orest se prične s prizorom Oresta, ki leži v postelji, sestra Elektra pa v začetnem monologu opiše njegovo stanje in simptome: po telesu ga razjeda divja bolezen (34), kri ubite matere ga preganja in žene v blaznost (35–36), že šesti dan je od pokopa, v tem času pa Orest ni zaužil nobene hrane niti se ni okopal, pač pa leži zavit v odeje in joka, kadar je pri zavesti, oziroma podivjano skače naokrog, ko ga zgrabi napad blaznosti (39–45). ἐντεῦθεν ἀγρίᾳ συντακεὶς νόσῳ νοσεῖ τλήμων Ὀρέστης ὅδε πεσὼν ἐν δεμνίοις 10 Evripid, Heraklova blaznost 1091–1093 in 1105–1108.
 • 15. 15 κεῖται, τὸ μητρὸς δ᾽ αἷμά νιν τροχηλατεῖ μανίαισιν: /.../ ἕκτον δὲ δὴ τόδ᾽ ἦμαρ ἐξ ὅτου σφαγαῖς θανοῦσα μήτηρ πυρὶ καθήγνισται δέμας, ὧν οὔτε σῖτα διὰ δέρης ἐδέξατο, οὐ λούτρ᾽ ἔδωκε χρωτί: χλανιδίων δ᾽ ἔσω κρυφθείς, ὅταν μὲν σῶμα κουφισθῇ νόσου. ἔμφρων δακρύει, ποτὲ δὲ δεμνίων ἄπο πηδᾷ δρομαῖος, πῶλος ὣς ὑπὸ ζυγοῦ. Vse od takrat revež Orest tukaj leži, divja bolezen ga razžira in v blaznost ga kri matere peha. /.../ Šest dni je že, kar truplo matere, pod mečem padle, je očistil ogenj, on pa ni niti še grižljaja spravil vase, niti kopeli užil. V trenutkih bistrine, ko bolezen zapusti telo, v odejo joka, hip za tem že skače kot nebrzdan, mlad žrebiček.11 11 Evripid, Orest 34–45. Prevod Jera Ivanc.
 • 16. 16 V pogovoru z zborom Elektra ugotavlja, da Orest sicer še diha, a komajda (155). Nekaj verzov kasneje znova ponovi, da nima želje niti po hrani (189). Medtem se Orest prebudi, a se ne spominja, kako je prišel do postelje; pravi, da ga je spomin na prejšnje dogodke povsem zapustil: πόθεν ποτ᾽ ἦλθον δεῦρο; πῶς δ᾽ ἀφικόμην; ἀμνημονῶ γάρ, τῶν πρὶν ἀπολειφθεὶς φρενῶν. Kako prišel sem sèm? Od kod prihajam? Ne spomnim se preteklih stanj zavesti.12 V nadaljevanju pogovora Oresta z Elektro izvemo, da mu zasušena slina prekriva obraz (219–220), da ima zanemarjene, mastne, razmršene in neumite lase (223–224; 225–226) ter je oslabljenega telesa (228). Ὀρέστης λαβοῦ λαβοῦ δῆτ᾽, ἐκ δ᾽ ὄμορξον ἀθλίου στόματος ἀφρώδη πέλανον ὀμμάτων τ᾽ ἐμῶν. /…/ ὑπόβαλε πλευροῖς πλευρά, καὐχμώδη κόμην ἄφελε προσώπου: λεπτὰ γὰρ λεύσσω κόραις. Ἠλέκτρα ὦ βοστρύχων πινῶδες ἄθλιον κάρα, ὡς ἠγρίωσαι διὰ μακρᾶς ἀλουσίας. 12 Evripid, Orest 215–216.
 • 17. 17 Ὀρέστης κλῖνόν μ᾽ ἐς εὐνὴν αὖθις: ὅταν ἀνῇ νόσος μανίας, ἄναρθρός εἰμι κἀσθενῶ μέλη. Orest Trdno me drži in obriši mi oči in peno s teh nesrečnih ust. /…/ Podpri me, bok ob bok, razmršene lase mi z lic odstrani, nič ne vidim. Elektra Uboga glava, te nemarne štrene – pravi divjak si, kadar se ne umivaš. Orest Položi me nazaj. Ko me norost bolezni zapusti, sem kot brez udov.13 Fizična oslabelost in zanemarjenost je v tragediji omenjena še večkrat, npr. v Menelajevem nagovoru (385–389), v verzu 800 ali pa v poročilu sla o zborovanju Argejcev (880–881). Fizičnim simptomov se pridružuje tudi občutje strahu (38, 269– 270, 312, 532) in sramu (281–282). Do tega trenutka je Orest priseben, nato pa pride do prvega napada blaznosti, ki se zgodi neposredno na odru in se prične z zamegljenim pogledom (253), nato pa sledijo halucinacije: Orestu se v blaznosti prikazujejo Erinije, ki naj bi ga prišle pokončat. Ko ga 13 Orest 219–220 in 223–228.
 • 18. 18 poskuša Elektra zadržati z rokami, se ji izvije iz objema in jo obtoži, da je tudi ona ena izmed Erinij. Nato skoči s postelje ter jih prične nadirati in jim groziti z lokom, ko pa se ponovno zave, se znova ne spominja ničesar (255–279). V zadnjem delu tragedije bolezni skorajda ne omenja več. Izjema je npr. prizor, ko se po zborovanju Orest vrne na prizorišče, Elektra pa zdrzne ob pogledu nanj, saj je še najbolj podoben truplu (1018–1019). Namig na blaznost pa lahko zasledimo tudi v govoru frigijskega sužnja, ki Oresta in Pilada primerja z bakhantkami, ki se poženejo za plenom (1493ss).14 14 Za podrobnejšo analizo simptomov glej tudi Suzanne Said, »From Homeric ate to tragic Madness,« v: Mental Disorders in the Classical World, ur. William Harris (Leiden: Brill, 2013) in Papadopoulou, Heracles and Euripidean tragedy, 63–70.
 • 19. 19 DVE PODOBI BLAZNOSTI? 4.1 VLOGA IN PRIKAZ BLAZNOSTI Čeprav se blaznost pojavi v obeh tragedijah, nima v obeh primerih enake vloge. Medtem ko je v Heraklovi zgodbi napad blaznosti postavljen v središče pozornosti, saj do njega pride v osrednjem delu tragedije, pa je nasprotno v Orestu blaznost na začetku zelo izpostavljena, kasneje pa se je skorajda ne omenja več. V prvem primeru je blaznost ključnega pomena za razvoj dogodkov, saj vodi do tragičnega preobrata, ki bo Herakla zaznamoval do konca življenja, medtem ko v Orestu ni bistvenega pomena za potek zgodbe – ta bi se namreč razvila enako tudi brez te epizode. Pomembna razlika med tematizacijo blaznosti je tudi v tem, kako jo avtor predstavi gledalcem oziroma bralcem: v Heraklovi blaznosti o njej izvemo iz komentarja Lise in Amfitriona oziroma sla.15 Čeprav nam je na voljo le posredni opis dejanskega dogajanja, je Evripid pri tem uporabil različne perspektive in napad opisal tako z vidika povzročiteljice še pred samim dogodkom kakor z vidika prič, ki so lahko na lastne oči spremljale dogajanje. Lisa natančno opiše potek napada, pri tem pa deloma govori o prihodnjem dogodku kot o dogodku, ki se bo nedvomno pripetil, deloma pa za dosego večjega dramatičnega učinka uporabi sedanjik. Amfitrionov komentar sledi neposredno po napadu in je oblikovan kot dialog z zborom; sam je bil priča dogodkom, o katerih sedaj pripoveduje, hkrati pa je v dogajanje tudi močno čustveno vpleten, zato na podlagi njegovih besed ni povsem jasno, kaj se pravzaprav dogaja. Jasnejši in bolj detajliran opis nudi šele glasnik, ki dokončno potrdi Amfitrionovo zgodbo. Herakles kot zadnji interpretira in ovrednoti dogodke s svoje perspektive: ko naposled dojame, kaj je storil, se svojega ravnanja sramuje in ga obžaluje.16 V Orestu je situacija bistveno drugačna, saj se napad manifestira tudi neposredno pred gledalci; opazujemo lahko zametke, sprožilce, izbruh blaznosti in končno 15 Glej tudi Simone Beta, »Madness on the Comic Stage: Aristophanes' Wasps and Euripides' Heracles,« Greek, Roman and Byzantine Studies 40 (1999). Beta v svojem članku na podlagi primerjave Evripidove tragedije in Aristofanovih Os izpeljuje tezo, da sta obstajali dve verziji Heraklove blaznosti – v zgodnji naj bi bil poboj družine dejansko prikazan na odru, v drugi verziji pa ga je potem Evripid v skladu s konvencijo umaknil. 16 Thalia Papadopoulou, Heracles and Euripidean tragedy, 60–61.
 • 20. 20 pomiritev. Pri tem se med samim napadom ne pripeti nič hujšega; Orest sicer res grozi Erinijam in sestri, a do uresničitve groženj vendarle ne pride. Kakor v Heraklu nam tudi tukaj Evripid posreduje informacije o Orestovem fizičnem in psihičnem stanju preko komentarjev drugih likov: na začetku tragedije Elektra v monologu opiše njegove simptome, dalje o tem, kakšno je njegovo stanje, izvemo iz pogovora Oresta z Elektro, nekoliko kasneje pa iz dialoga z Menelajem. Poleg tega je v prizoru halucinacije prikazano tudi njegovo lastno občutenje, tako da imamo vpogled v svet, kakršnega vidi in doživlja sam.17 Pomembna razlika je tudi v tem, da pri Heraklu do napada pride enkrat, da ima jasno določen začetek in konec ter je tako še najbolj podoben epileptičnemu napadu, pri Orestu pa se ponavlja v določenih razmakih že nekaj dni zapored. Orestovo stanje je torej nekaj trajnega, pri tem pa se izmenjujejo obdobja prisebnosti in napadov, kar je glede na konvencije nenavadno. Padelova navaja dva razloga, zakaj je prikaz kratkotrajnega stanja blaznosti bolj običajen: po eni strani so pisci kot zgled vzeli bolezni, ki so bile resne, kratkotrajne, z vidnimi simptomi in koncem v ozdravljenju ali propadu. Tudi z literarnega vidika, se pravi funkcije blaznosti v zgodbi, je bila prikladnejša kratkotrajnejša epizoda, kajti to je piscem omogočilo, da se bolj posvetijo spopadu njihovega junaka s spremembami in posledicami, ki jih je epizoda blaznosti prinesla.18 4.2 SIMPTOMI 4.2.1 Fizični simptomi Tako pri Heraklu kot pri Orestu se pojavljajo nekateri podobni in tipični simptomi blaznosti, npr. slinjenje (Heraklu od besa kaplja pena z brade, Orestu pa zasušena slina prekriva obraz), moten pogled pred oziroma med napadom, glasno kričanje oziroma popolna tišina ter zmeda in izguba spomina, ki so po hipokratskih spisih klasični 17 Theodoru, »Exploring Madness,« 33–35. 18 Padel, Whom Gods destroy 42–43.
 • 21. 21 simptomi epilepsije. Obema likoma je skupno tudi, da se po koncu napada ničesar ne spominjata in sta povsem zmedena (Her. 1091–3, Or. 215ss). Pri Orestu se omenjajo simptomi, ki jih pri Heraklu ni: nekontrolirano tekanje in tresenje od strahu, ki jih spisi navajajo kot znake delirija. Poleg tega je v Orestovem primeru zlasti močno poudarjen njegov zanemarjen telesni videz, oslabljeno telo ter zavračanje vsakršne hrane in pijače. Medtem ko je v Heraklu blaznost opisana predvsem s fizičnimi simptomi, pa se v Orestu ti združujejo s podatki o emocionalnem oziroma psihološkem stanju: v teku dogajanja namreč izvemo, da Orest zdaj neutolažljivo joče, zdaj se trese od strahu ali pa se zaradi sramu skriva pred pogledi. Na ta način Evripid poveže čustva in blaznost, saj je »občutenje samega sebe prikazano prej preko emocionalne dejavnosti kakor preko izjav.«19 4.2.2. Halucinacije Oba lika med napadom videvata stvari, ki jih drugi ne (Orest pred sabo najprej vidi mrtvo mater, nato pa še Erinije) oziroma zamenjujeta osebe okrog sebe za nekoga drugega (Herakles verjame, da pobija Evristejevo družino, Orest pa ima svojo sestro za eno od Erinij). Da se Erinije pojavijo le pri Orestu, je pričakovano, saj so v mitologiji nastopale kot maščevalke vsakršnega prestopa naravnega reda, zlasti pa krvnega zločina; v nasprotju z njimi Lisa ni imela vloge maščevalke za zločin, pač pa je kot poosebljena blaznost po naročilu bogov povzročala blodnje. V Heraklovi blaznosti je prikazana kot resnično obstoječe bitje, ki od zunaj vstopi v človeka in nato njegovo telo tudi zapusti. Toda tako kot Erinije je bila tudi Lisa vezana na podzemlje, temo in nočjo, zato ni nenavadno, da v tragediji Heraklova blaznost drži baklo, ki je običajno atribut slednjih. Toda medtem ko so v Orestu halucinacije del napada, ki se vrši pred gledalčevimi očmi, pa o Heraklovih blodnjah zgolj slišimo. Pri tem O'Brien opozori na zanimivo dejstvo, da o halucinacijah pri Heraklu izvemo šele iz poročila sla, medtem ko med simptomi, ki jih napoveduje Lisa, niso omenjene. Šele naknadno torej izvemo, da je bil 19 Theodoru, »Exploring Madness,« 35.
 • 22. 22 Herakles med napadom blaznosti v veliki meri podvržen prividom, in to celo izredno kompleksnim.20 Čeprav oba junaka očitno vidita nekaj drugega kot ostali okrog njiju, večina komentatorjev poudarja, da je med prividi enega in drugega bistvena razlika: pri Heraklu je njegova zabloda prej v napačni zaznavi, saj zamenjuje dejansko obstoječe osebe in reči z drugimi, medtem ko naj bi šlo pri Orestu za privid, ki ga ustvari sam in je resničen le v njegovem umu.21 Pri Orestu namreč Erinije same ne nastopijo, vidi jih samo Orest, pa še to zgolj v trenutkih blaznosti, medtem ko imajo ostali akterji njegova videnja za halucinacije. Padelova opozarja, da povezava med Erinijami in pojavom blaznosti v Orestu vendarle ni povsem enoznačna: za tragedijo naj bi bila bistvena prav ta dvojnost med videnim in nevidenim – videnje Erinij implicira blaznost in je njen simptom, saj pomeni povnanjenje razrvranega duševnega stanja. Toda po drugi strani so po prepričanju Grkov Erinije tiste, ki navdajajo um z blaznostjo in ga razjedajo od znotraj. Pri Orestu jih je priklicala kri ubite matere, od uboja dalje pa so preganjale Oresta in ga mučile tako s fizičnim izčrpavanjem telesa kakor z napadi blaznosti. Erinije torej niso rojene v umu, ampak prihajajo od zunaj, um pa je tisto, kar napadajo – hkrati so zunaj in znotraj posameznika.22 O'Brien opozori, da Orest o boginjah blaznosti ne govori kot o nečem notranjem z ozirom na zavest, pač pa so zanj izvršiteljice kazni, ki vselej nastopijo od zunaj. Pri tem so halucinacije zanj znamenje bolnega uma – Orest je po njegovem mnenju nedvomno blazen, enkrat je v deliriju, drugič pa trpi za epilepsijo.23 Padelova je bolj zadržana in pravi, da Evripid ne daje dokončnega odgovora o tem, ali so Erinije res zgolj halucinacije blazneža ali pa je Orest res kaznovan od boginj, vidnih samo njemu, in še to le takrat, ko ga napadajo.24 20 Ainsworth O'Brien Moore, »Madness in Ancient Literature« (doktorska disertacija, Faculty of Princeton University, 1924), 127–128. 21 Theodoru, »Exploring Madness,« 44; Mercedes Aguirre, »Erinyes as the Creatures of Darkness,« v: Light and Darkness in Ancient Greek Myth and Religion, ur. Menelaos Christopoulos, Efimia Karakantza in Olga Levaniouk (United Kingdom: Lexington Books, 2010), 134; D. J. Conacher, »The Orestes,« v: Euripidean drama: myth, theme and structure (Toronto: University of Toronto Press, 1967), 217; Said, »From Homeric ate to tragic Madness,« 391; O'Brien Moore, »Madness in Ancient Literature« 117–118; Thomas Gärtner, »Der mythische Held in saekularisierter Umgebung: zum Orestes des Euripides,« Prometheus 31 (2005), 4. 22 Padel, »Blood in the Mind,« 181. Prim tudi ibid., 186–189; Hugh Parry, »Euripides' Orestes: The Quest for Salvation,« Transactions and Proceedings of the American Philological Association 100 (1969), 346. 23 O'Brien Moore, »Madness in Ancient Literature« 119 in 122. 24 Padel, »Blood in the Mind,« 188.
 • 23. 23 Tudi Bosman kritizira pogosto pojmovanje Erinij zgolj kot mitološkega izraza fenomena zavesti. Poudarja, da je Elektra zadržana pri izrekanju njihovega imena (37), ker se boji, da bo prebudila te sile, kar kaže, da jim pripisuje objektiven status; tudi zbor jih obravnava kot dejansko obstajajoče v zunanjem svetu (316–331). Po drugi strani pa so med napadom vidne le Orestu, kar implicira subjektivno iluzijo – še več, vidi jih samo ob napadih blaznosti, kar pomeni, da niso zgolj povzročiteljice blaznosti, pač pa tudi njen rezultat. To poigravanje z njihovim objektivnim in subjektivnim obstojem pride najbolj do izraza v dialogu z Menelajem: enkrat jih Orest navede kot vzrok svojega stanja (400), spet drugič še sam ni prepričan o realnosti tega, kar vidi, nato pa se jih boji poimenovati, kar znova kaže na to, da verjame v njihov obstoj. To dvojnost Bosman pripisuje splošni naravnanosti 5. st. pr. Kr., ki je prevpraševala stari mitični svet.25 Drugi komentatorji so izpostavili še nekaj drugih opažanj glede Orestovih halucinacij: Parry je tako npr. tudi prizor, ko Orest svojo sestro označi za Erinijo, označil za ne nepomembnega, saj naj bi razkrival Elektrino »pravo« naravo in že na tem mestu nakazoval, kako se bo zgodba razvila – proti koncu drame namreč Elektra res prevzame nase vlogo krute, maščevalne ženske, ki po svojem obnašanju spominja na eno izmed Erinij.26 Most po drugi strani izpostavlja zanimivo dejstvo, da gre pri Orestu izključno za vidne halucinacije, pri čemer ta bodisi vidi nekaj, česar drugi ne, bodisi si nekaj napačno razlaga, ni pa npr. slišnih ali tipnih halucinacij. Sam vidi razlog deloma v tem, da imajo vidne halucinacije v gledališču večji učinek, poleg tega pa so tudi lažje uprizorljive. Hkrati so takšni prizori primerni za samorefleksijo, saj so implicitno tudi gledalci opomnjeni, da gledajo igro, torej nekaj, kar ne obstaja zares.27 25 P. R. Bosman, »Pathology of a Guilty Conscience: the Legacy of Euripides' Orestes,« Acta Classica 36 (1993), 16–18. 26 Parry, »Euripides' Orestes: The Quest for Salvation,« 346. 27 Glenn Most, »Madness of Tragedy,« v: Mental Disorders in the Classical World, ur. William Harris (Leiden: Brill, 2013), 402 in 406.
 • 24. 24 4.3 SIMBOLIKA LOVA IN ŽIVALI Posebno mesto v obeh tragedijah ima simbolika lova saj se oba junaka znajdeta tako v vlogi žrtve kot preganjalca: Lisa in Erinije najprej preganjajo Herakla in Oresta, ta pa nato napadeta svojo družino oziroma Heleno in Hermiono. Po drugi strani je pomenljiva tudi simbolika živali, s katerimi drugi liki na več mestih primerjajo tako Oresta kakor Herakla in na ta način izpostavljajo njuno divjost. Kot se izrazi Padelova, blaznost ogroža meje med človeškim in živalskim ter jih ukinja.28 Ker Lisa in Erinije utelešajo nečloveško moč, se tudi njihove žrtve v napadih blaznosti spremenijo v nečloveška, divja, živalska bitja. Tudi Baudy izpostavlja povezavo Likosa in Lise: imena obeh namreč koreninita v besedi za volka, s tem pa prevzemata tudi njegove značilnosti.29 Ko Herakles ubije Likosa, stopi na njegovo mesto in prevzame njegovo vlogo – z vstopom Lise v njegovo telo namreč postane podoben divji zveri, volku, kot takšen pa dokonča, kar je nameraval storiti že Likos – ubiti njegovo družino. Smrt družine po tej razlagi potemtakem z nujnostjo sledi smrti Likosa.30 Herakles je dalje predstavljen kot podivjan pes, ki se pripravlja na lov (934), primerjava z bikom (869–870), ki sicer izpostavlja tudi njegovo moč, pa prav tako poudarja divjo naravo in neracionalno nasilje.31 Po drugi strani Elektra o Orestu govori kot o mladem konju, ki se še ni navadil uzd (34), na njegov divji videz opozori Menelaj (384), Tindarej ga primerja z divjo zverjo – Orest iz oči strelja ognjene plamene kot kača (480), njegovi lasje pa spominjajo na kodre iz kač (385, 387, 407), tako da je sam podoben Eriniji, večkrat se pojavi primerjava z divjo zverjo (709–710, 836, 1271–1272), frigijski suženj pa tako Oresta kot Pilada označi za leva (1401–1402) oziroma za divja gorska medveda (1459–1461). Helena in Hermiona sta omenjeni kot žrtvi (1346), Orest pa kot kača (1423–1424, 1554–1555). 28 Padel, Whom Gods destroy 143. Prim. tudi Patricia Neils Boulter, »The Theme of 'Agria in Euripides' Orestes',« Phoenix 16, št. 2 (1962), 105. 29 Gerhard J. Baudy, »Die Herrschaft des Wolfes: Das Thema der 'verkehrten Welt' in Euripides' Herakles,« Hermes 121, št. 2 (1993), 160. 30 Ibid., 169. Prim. tudi razdelek o simboliki živali in lova. 31 Bik je povezan tudi z Dionizom, Zevsom Hero, njenim kultom in žrtvovanjem – Evripid je na ta način povezal mitologijo s simbolizmom. Več o tem v Provenza, »Madness and Bestialization,« 87–91.
 • 25. 25 Podobe podivjanih psov, konj oziroma kočij, ki zaidejo s tirnic, ter vsakršno priganjanje in šibanje (npr. Or. 36, Her. 863, 880–882, 947–949) so prispodoba neke zunanje sile, pa tudi moči, blaznosti, divjosti in nereda, ki presega vse meje in vodi v katastrofo, ki zahteva posredovanje božanstva. Atenin prihod ima brez dvoma ključno vlogo pri nadaljnjem razvoju dogodkov, saj Heraklu prepreči očetomor, njena naglica in uporaba sile pa kažeta na urgentno situacijo in težavnost naloge.32 4.4 GLASBA Zlasti v Heraklu je močno prisotna glasba, ki spremlja preobrat Herakla v poblaznelega divjaka, piščal pa aludira na slovesnosti v čast bogu Dionizu, ki je bil povezan z nenavadnimi stanji. Kot se izrazi Provenza, je Heraklova »manija predstavljena kot degeneracija dionizičnega navdahnjenja.«33 Vsi ključni preobrati so namreč pospremljeni z glasbo in plesom, analizi katerih se Provenza v svojem delu precej posveča; zlasti je ključnega pomena Lisin govor, v katerem pravi, da ga bo ob zvoku piščali pognala v nebrzdan divji ples (871), ki se bo naposled končal s pobojem (877–879). Tudi Padelova nekaj pozornosti nameni analizi glasbe in plesa v povezavi z blaznostjo; med napadom se namreč telo zvija, kar ustvarja videz neharmoničnega, neurejenega plesa, to pa še toliko bolj poudarja kontrast med redom in neredom, prav in narobe, prisebnostjo in blaznostjo.34 4.5 DRUGE PODOBNOSTI OZIROMA RAZLIKE Padelova35 omenja še nekaj razlik (pa tudi podobnosti) med Orestom in Heraklom: medtem ko v drugem primeru le en bog (sc. Hera) pošlje blaznost nad junaka, pa v primeru Oresta blaznost izrašča iz nasprotujočih si zahtev božanskega univerzuma in konflikta znotraj le-tega (Erinije vs. Apolon). 32 Papadopoulou, Heracles and Euripidean tragedy, 126. 33 Provenza, »Madness and Bestialization,« 72. 34 Padel, Whom Gods destroy 132. 35 Ibid., 40–41 in 215–216.
 • 26. 26 Med podobnostmi, ki jih Padelova izpostavi, je morda najbolj zanimiva omemba kamenja in povezave kamenjanja z blaznostjo: ta je vselej nekaj, kaj je družbi tuje, zunanje, saj se nahaja onkraj družbenih norm in pričakovanih vzorcev obnašanja. Skupnost si zato prizadeva, da bi takšno osebo potisnila kar se da daleč od sebe, najbolj konkretna oblika izgona pa naj b predstavljajo prav kamenjanje – element, na katerem temelji civilizacija, naj bi simbolno in fizično ločil pripadnika te civilizacije in tujca, blazneža in človeka pri zdravi pameti.36 V Orestu glavnima junakoma grozi kamenjanje, Heraklovo blaznenje pa Atena pomenljivo zaustavi prav s tem, ko vanj zaluča ogromno skalo. 36 Ibid., 100–101.
 • 27. 27 INTERPRETACIJA BLAZNOSTI IN VPRAŠANJE KRIVDE Interpretacije obeh tragedij se močno razlikujejo med sabo, zato jih je težko predstaviti shematično – vseeno so nekateri komentatorji poskušali določiti kriterije, na podlagi katerih bi lahko sistematizirali obstoječe interpretacije Heraklove blaznosti. Shirley Barlow tako komentatorje glede na to, v čem prepoznavajo enotnost drame, deli v dve skupini: v prvo prišteva tiste, ki so kontinuiteto in razvoj videli v samem junaku oziroma v njegovem etičnem odnosu, medtem ko so interpreti druge skupine iskali ponavljajoče se teme oziroma jezikovne vzorce – zlasti so poudarjali motiv prijateljstva in moči ali pa podobe, kot so lok ali podoba Gorgone.37 Tudi Papadopolou loči med dvema skupinama interpretov. V prvo spadajo tisti, ki so poskušali najti kako Heraklovo karakterno napako in na podlagi tega upravičevati pojav blaznosti, medtem ko so drugi poudarjali njegovo idealizirano podobo, ki je žrtev božanske maščevalnosti.38 V slednjem primeru se torej oblikuje nasprotje med interpreti, ki so zagovarjali poseg neke zunanje sile, in tistimi, ki so izhajali iz delovanja notranjih, duševnih sil, s tem pa krivdo za uboj pripisovali Heraklu. Heraklova blaznost kot zunanja sila Predstavnica prve skupine je na primer Rileyjeva, za katero je blaznost neka drugost, neka tujost oziroma, kot se izrazi sama, zunanje in arbitrarno vsiljevanje tujosti – povzročena je od zunaj, od bogov.39 Lisa tako deluje znotraj Herakla, vendar po njenem mnenju ni podaljšek oziroma manifestacija njegove psihološke strukture, ravno nasprotno: Herakles je tisti, ki manifestira njeno neustavljivo silo in Herino nepomirljivo jezo, s tem pa je prikazana simbolna izguba in preoblikovanje njegovega jaza.40 Vstop 37 Shirley A. Barlow, »Structure and Dramatic Realism in Euripides 'Heracles',« Greece & Rome, Second Series 29, št. 2 (1982), 115. 38 Thalia Papadopoulou, »Herakles and Hercules: The Hero's Ambivalence in Euripides and Seneca,« Mnemosyne, Fourth Series 57, št. 3 (2004), 259. 39 Kathleen Riley, The Reception and Performance of Euripides' Herakles: Reasoning Madness (Great Britain: Oxford University Press, 2008), 14. Prim. tudi Papadopoulou, Heracles and Euripidean tragedy, 61 in 70. 40 Riley, Reasoning Madness, 14.
 • 28. 28 Lise v hišo sovpade z njenim vstopom v Herakla, uničenje hiše pa ponazarja Heraklov propad. Podobno misel je oblikoval tudi Grube, ki je sočasne psihoanalitične razlage označil za neprepričljive in bil mnenja, da je vzrok Heraklove blaznosti povsem zunaj njega, to pa naj bi ponazarjal prav nenaden prihod boginj.41 Da v Heraklu pred prihodom boginje Lise ni nobenega znamenja, ki bi nakazovalo blaznost, trdi tudi Head: dalje pravi, da v Heraklu tudi ni nobenih karakternih lastnosti, ki bi jih Lisa lahko izkoristila in na njih zasnovala Heraklov izpad. Po njegovem mnenju je njegova blaznost nečloveška, zato nujno prihaja z neba.42 Po mnenju interpretov, ki priznavajo neko zunanjo silo, je Herakles prikazan kot nedolžen.43 Na to naj bi napeljevali že uvodni prizori, ki postavljajo uzurpatorja Likosa v kontrast s Heraklom in poudarjajo njegove pozitivne kvalitete – Chalk kontrast predstavi v terminih βία (»bia«) in ἀρετή (»areté«), vendar poudarja, da je nasilje skupno obema, čeprav po drugi strani v njegovih dejanjih ni zaznati nobene ὕβρις (»hybris«), ki bi bila vzrok blaznosti.44 Od trenutka, ko se pojavi na odru, daje Herakles vtis racionalnosti in premišljenosti, v njegovem govoru in obnašanju pa naj ne bi bilo moč zaznati nobenega pokazatelja duševnega neravnovesja.45 Povsem nepričakovana je epifanija boginj na odru, saj so se bogovi tradicionalno pojavili bodisi na začetku bodisi na koncu tragedij, še bolj pomenljiva pa je odsotnost Zevsa, saj je navsezadnje Heraklov oče. Evripid naj bi Heraklovo nedolžnost izrazil tudi s tem, ko celo sama boginja blaznosti Lisa, poosebljena iracionalnost, ugovarja Herinemu naročilu in ga ne izvrši brez obotavljanja, pri tem pa izkaže veliko mero sočutja in racionalnosti (843–863). S tem, ko se Lisi to dejanje upira, je toliko bolj poudarjena neracionalnost maščevanja, ki je ključna za oblikovanje kontrasta med nepravično Hero in nedolžnim Heraklom. Toda v trenutku, ko sprejme nalogo, se zopet poistovesti s 41 G. M. A. Grube, The drama of Euripides (London: Methuen, 1941), 252–256. Povzeto po Riley, Reasoning Madness, 207–216. Prim. tudi Papadopoulou, Heracles and Euripidean tragedy, 80–84. 42 James Head, »Hercules: the Spiritual Emphasis in Euripides,« The Spectrum: A Scholars Day Journal 1, št. 1 (2011), 4. 43 Npr. J. C. Kamerbeek, »Unity and Meaning of Euripides' Heracles,« Mnemosyne, Fourth Series 19, št. 1 (1966)9; H. H. O. Chalk, »Areth and Bia in Euripides' Herakles,« The Journal of Hellenic Studies 82 (1962), 15. 44 »Areth and Bia in Euripides' Herakles,« 15–16. 45 Riley, Reasoning Madness, 24–28; Brooke Holmes, »Euripides' Heracles in the Flesh,« Classical Antiquity 27, št. 2 (2008), 253; Kamerbeek, »Unity and Meaning of Euripides' Heracles,« 12.
 • 29. 29 svojim prejšnjim jazom. Tudi sama epifanija obeh boginj na odru, ki nima paralele v ohranjenih grških tragedijah, in to na sredini poteka drame, je veliko več kot zgolj scenski efekt, saj se priprava na pojav blaznosti odvija neposredno pred očmi gledalca in kaže, da junakova blaznost ne izrašča iz njega samega; želje po uboju Evristeja in njegovih otrok ne čuti že od vsega začetka, pač pa je rezultat Herine zamere. Pri tem se sklicujejo tudi na Tezeja, ki krivdo za blaznost pripisuje bogovom (1189, 1234, 1315). Dalje je pomenljivo dejstvo, da se blaznost izraža preko junakove vrline – v tem primeru preko fizične moči, ki je zaradi delovanja božanstva potencirana do te stopnje, da se Herakles ne more več obvladati; tragika je v tem, da Herakles svoje otroke in ženo pobije prav z lokom, s pomočjo katerega je pred tem izvršil toliko svojih slavnih del. Parodijo njegovih junaštev vidi Rileyjeva46 tudi v njegovih halucinacijah: v iluziji potovanja, gostitve, rokoborbe in poboja na koncu. In nenazadnje, ko se Herakles naposled zave svojega dejanja, ga obžaluje in sprejme odgovornost zanj ter tako pusti vtis ljubečega očeta. Čeprav med samim pobojem ni bil priseben, se zaveda, da je kljub temu odgovoren za dejanje.47 Heraklova blaznost kot patološka naravnanost Pomemben premik v interpretaciji Heraklove blaznosti označuje nastop t. i. dunajskega modernizma in oblikovanje psihologije kot nove znanosti. Filologi so namreč uporabili dognanja v psihologiji v svojih delih in pričeli obravnavati tragiške prikaze kot klinične primerke. Tako je na primer Wilamowitz v svoji interpretaciji postavil trditev, da so zametki blaznosti v Heraklu še pred prihodom Herinih poslank, in tako »razkril« junakovo patološko naravnanost k maščevanju in pobijanju. Povnanjenje te blaznosti predstavlja le vrh že dlje časa trajajoče motnje, ki se razvija postopoma – Herakla naj bi po njegovi razlagi zaznamovala leta pobijanja, tako da je njegova želja po krvi prestopila meje normale. Dokaz mentalne nestabilnosti in bližajočega se izbruha blaznosti naj bi bil 46 Riley, Reasoning Madness, 37. Prim. tudi Brooke Holmes, The Symptom and the Subject: the Emergence of the Physical Body in Ancient Greece (New Jersey: Princeton University Press, 2010), 244 in »Euripides' Heracles in the Flesh,« 260; E. M. Griffiths, »Euripides' Herakles and the Pursuit of Immortality,« Mnemosyne, Fourth Series 55, št. 6 (2002), 647. 47 Karelisa Hartigan, »Euripidean Madness: Herakles and Orestes,« Greece & Rome 34, št. 2 (1987)126–129. Prim. tudi Riley, Reasoning Madness, 29–34.
 • 30. 30 Heraklov govor o maščevanju (62–82), ki je po eni strani izraz herojske jeze, po drugi pa manije.48 Verrall je oblikoval podobno tezo: Herakles naj bi bil blazen že od prihoda dalje, pojav boginj pa je razložil z racionalističnega vidika kot sanjski privid zbora, ki nato prikladno pozabi na dogodke – Lisa in Iris se namreč prikažeta le zboru, glavni junaki ne vedo ničesar o njiju, pa tudi zbor ju kasneje ne omenja več.49 Njegovo teorijo je kasneje ponovil Norwood, ki je trdil, da Herakles trpi za naraščajočo nagnjenostjo k poblaznelim izpadom, duševna nestabilnost pa bila tisto, kar ga je naposled pripeljalo do poboja svoje družine.50 Murray je v svoji interpretaciji sledil Wilamowitzu; po njegovi razlagi je Herakles sicer dobrosrčen in strasten junak, ki ga pokoplje ravno lastna moč – njegove lastnosti se namreč v novih pogojih razvijejo v eksces, blaznost je posledica njegove megalomanije.51 Dodds52 je Heraklovo blaznost označil kot manično depresijo, Herakla pa za junaka, ki očitno ponazarja nadvlado iracionalnega nad razumom, Blaiklock za epileptični napad (na epilepsijo kažejo prividi, zvijanje telesa, glasen jok, plitvo dihanje, izguba spomina, težko dihanje ter šibkost po napadu),53 Kamerbeek54 pa je umore v racionalistični luči razlagal kot nasilna dejanja preobremenjenega človeka. Heraklova blaznost kot posledica njegovega mejnega statusa Naslednja skupina komentatorjev je izhajala iz Heraklove dvojne narave in v tem videla razlog za pojav blaznosti. Tako je Silk v svojem delu izpostavil zlasti edinstveno Heraklovo naravo polboga, ki se od drugih herojev razlikuje po svoji brutalnosti in nenasitnih apetitih. Je marginalna, prehodna figura, prav zaradi tega pa tudi nestabilna, 48 Ulrich von Wilamowitz, ur., Euripides: Herakles (1895), 128–131. 49 A. W. Verrall, Essays on Four Plays of Euripides: Andromache, Helen, Heracles, Orestes (Cambridge: Cambridge University Press, 1905), 168–174. 50 G. Norwood, Greek Tragedy (London: Methuen, 1920), 232. 51 Gilbert Murray, Greek Studies (Oxford: University Press, 1946), 112. 52 E. R. Dodds, »Euripides the Irrationalist,« The Classical Review 43, št. 3 (1929), 100. 53 E. M. Blaiklock, »The Epileptic,« Greece & Rome 14, št. 41–42 (1945), 48–63. Tudi v antičnih zdravstvenih delih je Heraklovo stanje opisano kot epilepsija oziroma »sveta bolezen«, kakor so jo poimenovali takrat. Zaradi Heraklove zgodbe se je zanjo uveljavil izraz »Heraklova bolezen.« 54 Kamerbeek, »Unity and Meaning of Euripides' Heracles,« .
 • 31. 31 vselej na meji med človekom in bogovi ter tako grožnja obojim.55 Iris in Lisa o njem govorita kot o človeku (npr. 825, 835, 846, 849), zbor pa ga ima enkrat za žrtev bogov, drugič pa ga ima za božansko silo. Do konca drame je Herakles prikazan kot človek, pa tudi sam se ima za nasprotnika bogovom, proti katerim so ljudje nemočni (1243, 1253). Mejni status Herakla in iz tega izvirajočo grožnjo zanj in njegovo družino izpostavlja tudi Papadimitropoulos, a namesto dveh govori o treh dimenzijah: božanski, človeški in živalski, ki se jo predstavlja prav Heraklova podzavest. Papadimitropoulos je mnenja, da so destruktivne sile v Heraklu tako notranje kot zunanje, blaznost pa je tako le eden izmed aspektov Heraklovega karakterja – Lisa naj bi delovala na nezavedni ravni. Da sta Lisa in Herakles pravzaprav zlita eden v drugega, naj bi kazale primerjave obeh z Gorgono (868, 999), bakhantkami (898, 1119, 1122) in uporaba kočije (760, 880).56 Tudi Papadopolou meni, da je Evripid kontrast med Likosom in Heraklom ustvaril zgolj z namenom, da bi ga kasneje izničil in pomešal vrlino in pretiravanje, pozitivno in negativno plat Heraklovega heroizma. Tako v njegovi prisebnosti kakor v blaznosti je izrazito poudarjena njegova nasilnost, zato postane njegovo upravičevanje maščevanja problematično. Dvojna narava njegove moči ga lahko po eni strani povzdigne na raven boga, po drugi pa vrže na raven živali. Pokazatelj asimilacije dobrega in slabega je njegova grožnja, da bo sovražnikom odsekal njihove glave (870), kar ga postavlja na raven divjaka oziroma na mejo med človekom in živaljo. Hkrati je Herkul stalno tudi na meji med človekom in božanstvom, kar ga postavlja v še toliko bolj nestabilen položaj.57 Druge interpretacije Kosakova gre v svoji interpretaciji v povsem svojo smer s tezo, da Heraklova bolezen izvira iz okužbe, okolja in bogov. Pri tem vzporeja politično situacijo v Tebah s Heraklovo boleznijo in pravi, da se zunanje neurejeno stanje v državi materializira kot notranja nestabilnost, ki se kaže kot blaznost: način, kako ta politična situacija vpliva na 55 M. S. Silk, »Heracles and Greek Tragedy,« Greece & Rome, Second Series 32, št. 1 (1985), 6. Prim. tudi Loukas Papadimitropoulos, »Heracles as Tragic Hero,« The Classical World 101, št. 2 (2008), 131 in 134. 56 »Heracles as Tragic Hero,« 134–136. 57 Papadopoulou, »Herakles and Hercules,« 262–266.
 • 32. 32 njegovo družino, je ekvivalenten temu, kako se bolezen, ki zajema celotno mesto, odraža na Heraklovem telesu. Mesto namreč trpi za razpadom na posamezne entitete brez prave centralne oblasti, to pa ogroža Heraklovo družino. Kaos, ki karakterizira Tebe, z Likosovim umorom izgine in se v nadaljevanju preko božanskega posredovanja prenese na Heraklovo telo in duševnost, s tem pa nastopi tudi okužba – tako blaznost kot okužba ga izolirata od družbe, a iz različnih razlogov. Medtem ko blaznost bolnika odreže iz okolja, ker ga ta ne zaznava več tako, kakor ostali, pa je okužba v tej vlogi zaradi svoje narave – je namreč nalezljiva.58 Shirley Barlow59 v nasprotju s Kosakovo ne vidi nobene očitne povezave med umorom Likosa in pojavom blaznosti; prepričana pa je, da dogodki sledijo eden drugemu z namenom, da bi bil kontrast med tremi stopnjami nasilja (junaškimi deli, ubojem Likosa in ubojem družine) čim večji. Posebno pozornost nameni prvi zborovski pesmi in poročilu sla, ki ju je Evripid umestil prav pred nastopom pomembnih dogodkov, Heraklovo vrnitvijo in prizorom rehabilitacijo. V prvi zborski pesmi ni moralnega razmisleka ali emocialnih izjav, prav tako namenoma ni omembe fizičnega napora, strahu, bolečine ali grozot; pri tem so junaška dela reducirana zgolj na dekorativni element. Poročilo sla je temu nasprotno, saj je v njem veliko aktivnosti, gibanja, sprememb, pa tudi jezik postane epsko vzvišen. Umor Likosa služi kot prehod med obema drugima deloma.60 Omembe vredna je tudi Griffithsova interpretacija,61 po kateri so figure otrok pomemben namig za razumevanje pomena tragedije: medtem ko ne vidi nobene povezave med ubojem Likosa in otrok, pa označi poboj otrok za ironijo, saj naj bi se Evripid poigraval z idejo prihoda in odhoda v Hades – svoje otroke bo poslal tja, od koder je sam ravnokar prišel (838). Poleg tega naj bi povezavo med troglavim Kerberjem in otroci nakazovala tudi Evripidova inovacija, da ima Herakles tri otroke, medtem ko jih je v drugih verzijah več. Pri tem ima prav Heraklovo poslednje junaško delo, ko je pripeljal Kerberja iz podzemlja, za tisto dejanje, ki je Heri dalo razlog za preganjanje Herakla, saj je z vstopom v Had prestopil mejo med ljudmi in bogovi ter 58 Jennifer Clarke Kosak, Heroic Measures: Hippocratic Medicine in the Making of Euripidean Tragedy, ur. John Scarborough et al., vol. 30, Studies in Ancient Medicine (Boston: Brill, 2004), 151–152 in 169–170. 59 Barlow, »Structure and Dramatic Realism in Euripides 'Heracles',« 116. 60 Ibid., 188–124. 61 Griffiths, »Euripides' Herakles,« .
 • 33. 33 porušil kozmični red.62 Herakles je namreč s tem segel onkraj tiste poti, ki smrtnikom omogoča dosego nesmrtnosti, torej seksualne reprodukcije, problem pa je po Griffithsu nastal, ker naravni in nenaravni način doseganja nesmrtnosti ne moreta hkrati obstajati v eni osebi. Vprašanje Orestove krivde pri umoru Klitajmnestre Tudi Orest je bil deležen raznolikih interpretacij, razlog za to pa se nahaja v kompleksni tematizaciji Orestove blaznosti, vprašanja krivde in primerne kazni. Že sami liki v tragediji nimajo enotne predstave: Tindarej je tako prepričan, da so napadi blaznosti pravična kazen, ki je Oresta doletela zaradi njegovih dejanj (531–533). Orest sam sicer obžaluje strahotne posledice uboja lastne matere, krivde pa v trenutkih prisebnosti (razen na enem samem mestu) vendarle ne izrazi oziroma jo prelaga na Apolona (28–31, 579–580, 591–599). Prav tako je pomembna njegova trditev, da bi v nasprotnem primeru (se pravi, če ne bi maščeval očeta) ta poslal Erinije nadenj (582) – blaznost je bila potemtakem iz njegove perspektive neizbežna. V opravičenje uboja matere navede različne razloge: spoštovanje očeta, ki je vendarle pomembnejši izmed obeh staršev, skrb za nadaljevanje kraljevske krvi in seveda pokornost Apolonovemu naročilu. Gärtner govori o t.i. defenzivnem, ofenzivnem in absolutnem argumentu: prvi se nanaša na Apolonovo naročilo (285–287, 414), drugi se nanaša na to, da je Orest s svojim dejanjem preprečil ženskam nekaznovan uboj svojih mož (564ss), zadnji pa prikazuje materino smrt kot nekaj koristnega za vse Grke (932ss).63 Elektra prav tako krivi boga (28–30, 162–165, 191–194), pa tudi zbor sočustvuje z njima in je prepričan o njuni nedolžnosti (153, 160–161, 194), blaznost pa tradicionalno pojasnjuje z napadom Erinij (316–327, 365–369, 835). V pogovoru z Menelajem, ki ga Kosakova64 opredeli kot pogovor med bolnikom in zdravnikom, saj Menelaj izpostavi njegovo fizično zanemarjenost (387, 389, 391) in ga povpraša po razlagi, Orest našteje tri vzroke za svoje stanje: naprej omeni σύνεσις (396), 62 Prim. Chalk, »Areth and Bia in Euripides' Herakles,« 13; Papadimitropoulos, »Heracles as Tragic Hero,« 131, 134. 63 Gärtner, »Der mythische Held,« 6–7. 64 Clarke Kosak, Heroic Measures 84.
 • 34. 34 zavedanje oziroma občutek krivde; ker ga Menelaj ne razume, nadaljuje svojo razlago in pravi, da ga razjeda žalost, hkrati pa ga preganjajo Erinije, ki hočejo zadoščenje za materino smrt (398–400). Medtem ko Menelaj žalost označi za ozdravljivo, pa se zdi, da ima Erinije za resnični vzrok bolezni. Theodore vidi razlog za nenehne navale blaznosti v prvem razlogu, ki ga Orest navede: ko bi Orest zavestno priznal svojo krivdo, bi se lahko pozdravil, ker pa svoja čustva tlači, se ta manifestirajo kot izbruhi blaznosti. Njegovo obžalovanje se potemtakem izraža podzavestno in čustveno, ne pa tudi zavestno, čeprav se povsem zaveda strahovitosti svojega dejanja – v trenutku lucidnosti svojo bolezen opiše kot zavest o lastnem zločinu. Orestovo zavedanje je potemtakem pravi vzrok njegovega duševnega stanja, medtem ko so po tej interpretaciji Erinije zgolj njegove halucinacije.65 Namesto delovanja bogov je Evripid na odru prikazal samorazkrivanje duše, ki jo vznemirja in muči zavest o zločinih. Tej razlagi se pridružuje tudi Čonacher in jo razvija dalje: če so Erinije zgolj projekcija Orestovega občutka krivde, potemtakem Apolon predstavlja njegovo zavedanje lastne odgovornosti.66 Bosman v svoji razpravi vzporeja Elektrin in Orestov prikaz njegovega bolezenskega stanja in ugotavlja, da sta si podobna; medtem ko Elektra v prologu govori o »bolezni uma«, ki jo po Bosmanu Orest eksplicitno predstavi kot λύπη (»lýpe«; 398), direktni vzrok bolezni pa je uboj matere, saj Elektra pove, da ga ravno kri matere poganja v blaznost (338) – Orest ta aspekt izrazi z μανίαι (»maniai«; 400). Oba vidika naj bi bila povezana in vsebovana v σύνεσις (»súnesis«), pri čemer Bosman poudarja, da moramo biti pazljivi, da pri razumevanju tega pojma kot zavedanja Evripidu ne pripisujemo modernih pojmovanj – ločevati moramo med ustaljenimi termini za opisovanje nekega pojava, ki so nujno historično zaznamovani, ter med drugimi izrazi za izražanje nekega fenomena. Pri tem neobstoj koncepta v določeni zgodovinski dobi ne izključuje obstoja fenomena, ki so ga kasneje poimenovali s tem izrazom.67 V nadaljevanju sledi analiza historičnega razvoja izrazov za zavedanje, pri čemer je sčasoma povsem prevladal izraz »súnesis«, ki ga uporablja tudi Evripid. Bosman ugotavlja, da ima glagol že od 5. st. pr. Kr. dalje sicer pomen samorefleksije, a tudi 65 Theodoru, »Exploring Madness,« 37–40. Enako tudi Thomas M. Falkner, »Coming of Age in Argos: Physis and Paideia in Euripides Orestes,« The Classical Journal 78, št. 4 (1983), 290. Glej tudi poglavje o simptomih. 66 Conacher, »The Orestes,« 218. 67 Bosman, »Pathology of a Guilty Conscience: the Legacy of Euripides' Orestes,« 12–13.
 • 35. 35 moralnega in racionalnega védenja – se pravi zavedanja lastnih dejanj, medtem ko substantivi s pomenom zavedanja (συνειδεσις »syneídesis«, συνειδός »syneidós« in σύνεσις »sýnesis«) refleksivnost in moralno konotacijo pridobijo precej pozno, šele v 1. st. pr. Kr. Po njegovem mnenju je s tega vidika nekoliko prenagljeno govoriti o »sýnesis« pri Evripidu kot o zavedanju v modernem pomenu besede, saj mu umanjka ravno moralna komponenta. V Orestu naj bi imel ta izraz pomen intelektualnega oziroma uvida, ravno zato pa je nadaljevanje vrstice, v katerem se pojavi glagolska oblika, toliko bolj pomembno. Poleg tega naj bi Evripid emocionalno, neracionalno komponento izrazil v drugih dveh vzrokih za bolezensko stanje, v uničevalski žalosti in neracionalnih silah.68 Tudi Parry meni, da je Orestova blaznost nekaj več kot zgolj fizična bolezen, pri tem pa bolj od Orestovega dejanja poudarja nujnost takega razvoja dogodkov, ki se vleče že od Tantala dalje in povzroča moralno šibkost vsake nadaljnje generacije. Ta patologija se pri Orestu kaže kot nezmožnost, da bi ločil videz od resničnosti, in vključuje tako mentalno, moralno pa tudi fizično šibkost.69 Falkner njegovo tezo kritizira in pravi, da strašna preteklost Orestovega rodu dogodkom sicer prida poetični kontekst in tragično noto, a jih vendarle ne razlaga.70 Padelova nasprotno močno nasprotuje stališču, da blaznost povzročajo potlačeni občutki krivde in trdi, da je blaznost vselej zunanjega izvora, vselej poslana od bogov, saj je že po svojem bistvu nekaj tujega, bolezenskega in zato ločuje človeka od ostalih ljudi.71 Mizoginstvo kot povod za blaznost Medtem ko Said v svoji razlagi vzrokov blaznosti upošteva tako tradicionalno razlago, ki blaznost pripisuje Erinijam, maščevalnemu duhu oziroma nekemu bogu, kakor tudi notranje in psihološke razloge,72 pa Holmesova zaključi, da so napadi posledica notranjega boja med različnimi silami znotraj Oresta, občutkom krivde in žalosti, pa tudi sovraštva in želje po maščevanju, ne pa posledica nekih zunanjih sil.73 68 Ibid., 14–16. 69 Parry, »Euripides' Orestes: The Quest for Salvation,« 340–342. 70 Falkner, »Coming of Age,« 294. 71 Padel, Whom Gods destroy 231. 72 Said, »From Homeric ate to tragic Madness,« 329–400. 73 Holmes, The Symptom and the Subject 249 in 252.
 • 36. 36 Naval blaznosti namreč povzroči Orestov spomin na mater in sovraštvo do nje – oči se mu zameglijo ravno v trenutku, ko sestro opozarja, naj ne posnema ženskih sorodnic (253). Na ta način je Evripid povezal nepričakovano nasilje z občutki strahu in sovraštva, ki jih Orest občuti do svoje matere in Helene. Na drugem mestu je Holmesova skeptična do ideje, da je blaznost v celoti povzročena od emocij, in dopušča možnost, da je poskušal Evripid poskušal prikazati delovanje podzavesti oziroma področja, ki se izmika zavestnemu nadzoru.74 Tudi Padelova vzrok za Orestovo bolezen pripisuje njegovi izkušnji z agresivnimi ženskami, ki so se gnale za svojimi cilji. Zato se v trenutkih, ko napade ženske oziroma si to domišlja, njegova bolezen pokaže kot paranoidna psihoza, pa tudi obdobja prisebnosti po njenem razkrivajo njegovo nezmožnost normalne interakcije z ljudmi.75 Čeprav Oresta, Elektro in Pilada povezuje prijateljstvo, sta po Parryju prav prijatelja tista, ki dokončata Orestovo moralni propad, kajti prav s sklenitvijo zaveze se odpovedo razumskemu delovanju; v želji, da bi se rešili, jih žene samo še nasilje. Orestova pripravljenost za uboj ženske je po njegovem mnenju pokazatelj tega, kako veliko moč ima njegova želja po rešitvi, zaradi katere se Orest odpove vsem notranjim vrednotam in moralni presoji.76 Mullens pravi, da je Orest tako zlahka pristal na uboj zaradi svoje mizoginske naravnanosti do žensk in nasploh do Helene, ki je zanj utelešala vso zlo, ki ga ženski spol premore. Vendar pa Elektra ravno s predlogom o ugrabitvi Hermione postane zločinska in se tako prelevi ravno v tisti tip ženske, ki ga Orest tako sovraži.77 Po Greenbergu je Evripid Orestovo odločitev za uboj Helene zasnoval kot ironično aluzijo na uboj matere: čeprav je pri prvem uboju ravnal po ukazu božanstva, za drugi zločin pa se je odločil na podlagi »sekularnih« motivov, ti naj ne bi umanjkali niti pri prvem zločinu.78 Poleg tega Orest hitro pristane na umor, obotavlja pa se zaradi praktičnih, ne moralnih razlogov (1106) – človek, ki je še ravnokar trpel zaradi enega 74 Ibid., 251. 75 Padel, Whom Gods destroy 230. Prim. tudi H. G. Mullens, »The Meaning of Euripides' Orestes,« The Classical Quarterly 34, št. 3–4 (1940), 153–154. 76 Parry, »Euripides' Orestes: The Quest for Salvation,« 339–340 in 343. 77 Mullens, »The Meaning of Euripides' Orestes,« 156. 78 Nathan A. Greenberg, »Euripides' Orestes: An Interpretation,« Harvard Studies in Classical Philology 66 (1962), 167.
 • 37. 37 uboja, je sedaj skorajda navdušen nad drugim in to zgolj zato, ker ga narekuje prijateljstvo, ki pa je v tem trenutku precej podobno blaznosti.79 Falkner izpostavi še drugo primero, ki poudarja Orestovo ironično »herojstvo«: kakor njegov oče, je tudi sam pripravljen za dosego svojega cilja žrtvovati novo Ifigenijo – Hermiono.80 Gärtner vidi povezavo med ubojem Klitajmnestre in zaroti proti Heleni v panhelenski ideji koristi: v prvem primeru bo Orest z ubojem preprečil podobna dejanja žensk v prihodnosti, v drugem pa bo kaznoval Heleno, ki je povzročila smrt toliko Grkov. V pogovoru z Menelajem Orest pravi, da je vselej pripravljen ubiti zle ženske (1590), že prej pa ju je označil za brezbožnici (518). Tudi za razsodnike ni bistveno vprašanje pravičnosti, pač pa to, kako bo njegovo dejanje vplivalo na celotno skupnost – Gärtner vidi v tem vpliv sofistov.81 Po njegovem mestu je pri vsem tem najbolj problematično to, da bo Orest nase prevzel še en uboj sorodnice – Menelaj mu očita prav to in ga sprašuje, ali mu ni bila dovolj že materina kri (1587, 1589). To misel je prej izpostavil že Tindarej, ko je sam rekel, da si je njegova hči res zaslužila smrt, a vseeno ni bilo pravično, da jo je ubil lastni sin (538ss). Tudi Helena bi si morda zaslužila smrt, vprašanje pa je, ali je res Orest tisti, ki naj bi si vzel to pravico. Zlasti pa je problematična njegova odločitev, da bo škodoval Hermioni, ki je »kriva« le zato, ker je Menelajeva in Helenina hči. To resno postavlja pod vprašaj Orestovo in Piladovo trditev, da ubijata le zle ženske (1132 in 1590).82 Gärtner navaja dva odgovora na vprašanje, zakaj bi se Evripid odločil za oblikovanje takšne zgodbe: če bi se intriga osredotočila in končala le pri ugrabitvi, bi bila analogija med ubojem matere in Helene močno oslabljena. Hkrati pa naj bi bil Evripidov cilj prikazati Orestova dejanja kot bistveno problematična. Hermionina ugrabitev poleg tega rabi dvema ciljema: po eni strani se lahko tako Orest maščuje Menelaju, po drugi pa si preko tega zagotovi njegovo pomoč in doseže rešitev – oba cilja Orest opiše s τιμωρία (»timoría«) in σωτηρία (»sotería«; 1102, 1188).83 Analogija med obema ženskama je torej tudi v tem, da sta obe Orestovi sorodnici, poleg tega pa v nobenem primeru Orest ne deluje na podlagi lastnega razmisleka, pač pa 79 Ibid., 184. 80 Falkner, »Coming of Age,« 297. 81 Gärtner, »Der mythische Held,« 12–14. 82 Ibid., 18. 83 Ibid., 19–20.
 • 38. 38 na pobudo nekoga drugega: uboj matere nastopi ob popolnem zavedanju lastnega dejanja, a kljub temu po naročilu boga, pa tudi intriga se oblikuje po predlogu Pilada oziroma kasneje tudi Elektre – njegova prijatelja se znajdeta na mestu Apolonovega oraklja. Greenberg je po njegovem mnenju intrigo po pravici poimenoval sekularizacija uboja matere, sam pa pravi, da gre ta sekularizacija še dlje: svet, v katerem se odvija Evripidova zgodba, je namreč povsem drugačen od prvotnega mitičnega sveta, saj sedaj bogovi ne igrajo nobene vloge več pri vprašanju pravice oziroma krivice. Vprašanje krivde ni več osrednje vprašanje tragedije, Orest pa je postavljen v politični kontekst tedanjih Aten.84 Orest kot zgodba o moralni degradaciji Znaten delež komentatorjev je tragedijo razlagal kot postopno moralno degradacijo glavnega lika, ki se vrši v dveh ali treh fazah. Tako je Mullens Oresta označil za študijo kriminalnega uma; nekonsistentnost Orestove krivde naj bi bila pokazatelj razkola v Orestovem umu, ne pa nekonsistentnosti avtorja, tako da se pred našimi očmi odvija proces in ne stanje demoralizacije glavnega junaka.85 Tudi Boulterjeva86 govori o dveh polovicah tragedije, od katerih je prva osredotočena na opis usode Agamemnonovih otrok, ki so v kontrastu s srečnejšo usodo Menelajeve družine, izpostavljeno pa je upanje na rešitev. V drugem delu je poudarek na intrigi, maščevanju in rešitvi, pri tem pa smo priča postopni degradaciji glavnega junaka, kar v končni fazi vodi do tega, da pričnemo simpatizirati z njegovimi žrtvami. Pri tem se izmenjujeta temi rešitve (»sôteria«) in divjosti (»agría«); slednja se pojavlja v opisih Orestove bolezni in poleg fizičnega implicirajo tudi moralno obolenje, ki vodi v obsesijo z maščevanjem. Bolezen, ki se je pričela z ubojem matere, ga je sprva ločila od družbe, nato pa se je pojavila divjost, ki se je stopnjevala do te mere, da je Orest v svojem ravnanju izgubil vso človeškost in pričel spominjati na zver.87 84 Ibid., 21–25. 85 Mullens, »The Meaning of Euripides' Orestes,« 153. Prim. tudi Neils Boulter, »The Theme of 'Agria in Euripides' Orestes',« 105. 86 »The Theme of 'Agria in Euripides' Orestes',« 102. 87 Ibid., 106.
 • 39. 39 Kosakova vidi razvoj v prehodu od »mehkih« do »trdih« metod:88 Menelaja opredeli kot zagovornika »mehke metode«, saj Orestu priporoča previdnost in prijaznost v odnosih s skupnostjo, pravega zdravila zanj pa nima. Tudi Pilad mu ne more pomagati drugače kakor s tem, da mu obljubi, da bo v primeru napada pazil nanj (792– 794). Po zagovoru na sodišču Orest preide od »mehkejših« k »trdim« metodam, od prepričevanja do nasilja, saj Pilad verjame, da se bo prijateljevo stanje izboljšalo, če se bo znebil naziva morilca matere, to pa naj bi dosegel ravno z novim ubojem. Grožnja z ubojem Helene naj bi »omehčala« Menelaja, da bi naposled le pomagal in ju rešil: Hermiona in Helena naj bi postali zdravilo, ki bo imelo svoje učinke na Menelaju.89 Dalje je Conacher na primer izpeljal teorijo o treh fazah drame, ki nakazujejo prehod glavnega junaka od »pacienta«, ki utrpeva napade blaznosti, do branitelja samega sebe in končno do nasilneža. Drama naj bi bila študija tega, kako občutek krivde in javne sodbe vplivata na Oresta, gledalec, ki je priča prehodu od obžalovanja do maščevalnega nasilja, pa naj bi postopoma občutil vse manj empatije do Oresta in njegovih pajdašev, ki počasi izgubljajo občutek za čast in moralo. Konkreten primer je npr. Orestov in Elektrin odpor do matricida na začetku drame (191–194, 285–293, zlasti pa 286), medtem ko se Orest kasneje z njim celo baha (1588–1590).90 Falkner vidi dokaz za napredovanje Orestove moralne degeneracije poleg njegovega pogovora z Tindarejem tudi v govor na sodišču; opozarja, da pri svojem zagovoru uboja Orest nikjer ne omenja pravičnosti ali božanskega posredovanja, pač pa lahko povsod vidimo le lastno korist.91 Tudi Gärtner ugotavlja podobno in pravi, da se govori na sodišču sučejo zgolj okrog tega vprašanja, kako bo Orestovo dejanje vplivalo na prihodnost, kajti lahko bi postal slab zgled drugim v odnosih do svojih staršev (892ss) – vprašanje pravičnosti dejanja ne igra nobene vloge.92 Sicer pa Gärtner prav tako ločuje tragedijo na dva dela, pri čemer se prvi konča z razmišljanjem o smrti. Zanj je interpretacija drame odvisna predvsem od tega, kako razumemo povezavo obeh delov: če drugi del razlagamo v luči prvega, potem vidimo, do kakšnih grozljivih dejanj je uboj 88 Clarke Kosak, Heroic Measures 146. 89 Ibid., 146–150. 90 Conacher, »The Orestes,« 213–218 in 223. 91 Falkner, »Coming of Age,« 296. 92 Gärtner, »Der mythische Held,« 7–8.
 • 40. 40 matere pripeljal Agamemnonova otroka. Ko pa obrnemo zaporedje, pa se zdi uboj matere le kriminalna predzgodovina zločinskega tria.93 Skupinska blaznost? Hartinganova v svojem prispevku opozarja, da lahko v Orestu zasledimo še eno obliko blaznosti: povnanjenje blaznosti na trojico Orest, Elektra, Pilad. Čeprav so tesno povezani med sabo in na nek način utelešajo ideal philie, je to njihovo prijateljstvo sprevrženo, saj jih pokaže v njihovi najslabši luči: Pilad, ki je prikazan kot najzvestejši Orestov prijatelj, predlaga uboj Helene, Elektra pa razkrije svojo temno plat s tem, ko ju pri tem spodbuja in jima svetuje, naj ugrabita še Helenino hčer Hermiono. Evripid pokaže, da zločin rodi nadaljnji zločin in vodi v blaznost, ki se sprva kaže kot divjanje in halucinacije, nato pa zajame vse, ki so povezani z zločinom. Ta blaznost se kaže v obliki dejanj, ki lahko vodijo samo v katastrofo – Orest je svojo mater res ubil po Apolonovem naročilu, toda drugega zločina ni zaukazal; zanj se je Orest odločil zavestno, z napadom na Heleno pa je ponovil uboj matere. In tako kot sta Elektra in Pilad soudeležena pri tem dejanju, se nanju prenese tudi delež blaznosti.94 Podobno misel razvija npr. tudi Smith, ki opaža, da se Elektra in Orest že na začetku nahajata v podobnem psihičnem stanju; oba sta namreč potrebna neg, kopeli, hrane in spanca, le da je Orestovo stanje precej hujše – kar niti ni nenavadno: pri umoru matere nista bila udeležena v enaki meri, zato se tudi njuna bolezen kaže različno intenzivno.95 Kot ugotavlja Porter, vidijo tudi sodobni interpreti96 tragedije v Orestovi blaznosti metaforo za njegovo moralno zmedenost, nezmožnost presoje med pravilnim in napačnim. Orestova blaznost se ne kaže zgolj v posameznih napadih, ampak gre tu za neko bolj temeljno slabost, ki se izrazi kot nagnjenost k zločinu in se širi najprej na osebe 93 Ibid., 3. 94 Hartigan, »Euripidean Madness,« 131; prim. tudi Greenberg, »Euripides' Orestes: An Interpretation,« 179 in Clarke Kosak, Heroic Measures 86. 95 Wesley D. Smith, »Disease in Euripides' Orestes,« Hermes 95, št. 3 (1967), 299. 96 Več o posameznih različicah v John R. Porter, »Appendix two: Madness and SYNESIS in Orestes,« v: Studies in Euripides' Orestes (Leiden: Mnemosyne, 1994), 303–306.
 • 41. 41 okrog Oresta, v končni fazi pa zajame celotno dogajanje. Po takšni interpretaciji je ravno Orestova pripravljenost ponoviti uboj tisti pravi izvor blaznosti.97 Porter se s to tezo ne strinja in trdi, da je precej malo verjetno, da bi antično občinstvo dogajanje v zadnjih prizorih dojemalo kot izbruh skupne blaznosti; poleg tega ni v dejanjih Elektre in Pilada po njegovem mnenju ničesar, kar bi nakazovalo na to, da sta tudi onadva zblaznela – kdor njuno spletko označi za noro, jo vrednoti z vidika sodobnega in ne antičnega pojmovanja blaznosti. Če odmislimo napad, tudi pri Orestovem obnašanju ni ničesar, kar bi antični gledalec, vajen pogleda na heroje v še veliko hujši agoniji, opredelil kot znamenje blaznosti. Interpretacije, ki izhajajo iz blaznosti kot bistvene karakterizacije Oresta in celotne drame nasploh, po njegovem mnenju tragedijo nujno preinterpretirajo in uvajajo koncepte, ki jih antično gledališče ni poznalo.98 Porter nasprotje med poudarjenim prikazom blaznosti in doživljanju glavnega junaka v prvem delu ter odsotnostjo teh tem v drugem delu razlaga kot tipično Evripidovo postopanje, ki ga lahko zasledimo tudi v njegovih drugih delih: Evripid je namreč nagnjen k temu, da (zlasti ženske) like sprva prikaže v stanju izrazitega duševnega vznemirjenja, v nadaljevanju pa ti liki ravnajo in se obnašajo dokaj prisebno. S tem, ko pesnik izpostavi emocionalno doživljanje junaka in ga prikaže psihično in fizično skrušenega, ta po eni strani pridobi naklonjenost gledalca, po drugi strani pa to pesniku omogoča, da v nadaljevanju gledalce šokira z uvedbo novih in nepričakovanih zapletov, ki odstopajo od uveljavljene različice zgodbe.99 Glede Oresta, Pilada in Elektre tudi Erbse v nasprotju z večino interpretov meni, da jih Evripid ni v celoti prikazal kot negativne like – bralec bi se po njegovem moral osvoboditi predstave, da so nekakšna zarotniška skupina, njihovo dejanje pa krvoločno maščevanje, kajti za atenske gledalce zarotniki ne počnejo ničesar neobičajnega, ko poplačujejo zlo z drugim zlom in se maščujejo Menelaju. Nič nenavadnega ni, da obsojeni na smrt v ekstremni situaciji uporabijo ekstremna sredstva – intrigo lahko s psihološkega vidika razumemo tudi kot samoobrambo. Pri tem Erbse verjame, da 97 Ibid., 303–304. 98 Ibid., 312– 313. 99 Ibid., 307–308.
 • 42. 42 spletka ni podaljšek ali nadaljevanje Orestovega bolezenskega stanja, kajti po sklenitvi zaveze ni nobenega napada več.100 Theodoru je eden izmed redkih komentatorjev, ki je primerjal lika Oresta in Herakla in na podlagi tega postavil tezo o dveh različnih podobah blaznosti: Heraklova blaznost je povzročena zunanje in se zato manifestira kot divje zavijanje z očmi, blaznost pri Orestu pa naj bi bila posledica notranjega duševnega neravnovesja in se zato tudi izražala drugače. Svojo tezo še nadalje podkrepi z opazko, da lahko Orest ravno zaradi tega v nasprotju s Heraklom občuti, kdaj se blaznost približuje (npr. v prizoru 255– 258).101 Da je Orestova blaznost notranjega izvora, potrjuje tudi opažanje, da si Orest v teku dogajanja sicer opomore od posameznih napadov, popolnoma pa vseeno ne ozdravi. Orestova blaznost ni nekaj kratkotrajnega, ampak je bolezensko stanje, ki je prav zaradi tega veliko bolj kompleksno in trdovratno – opisana je kot neutolažljiva žalost (λύπη), ki jo spremljajo posamezni napadi. Heraklova blaznost pa je po drugi strani zunanjega izvora, zato ni predstavljena kot bolezensko stanje102 ali protagonistova karakteristika kot v primeru Oresta – po Theodorujevem mnenju je blaznost del Orestove njegove osebnosti, njegovega bistva, saj prihaja iz njega samega. Erinije so halucinacije, ki imajo svoj izvor v občutku slabe vesti zaradi uboja matere. »Do strašnega Heraklovega zločina pride zaradi tega, ker zblazni. Orest pa popolnoma zblazni zaradi strašnega zločina, ki ga je zagrešil.«103 100 Hartmut Erbse, »Zum 'Orestes' des Euripides,« Hermes 103, št. 4 (1975), 445 in 447. 101 Theodoru, »Exploring Madness,« 34–35. 102 Sama beseda »bolezen« se v Orestu pojavi precej pogosto (34, 211ss, 227, 232, 282, 314, 395, 407, 791, 800, 831) in že s tem nakazuje, da je Orestova blaznost drugačna kot Heraklova. 103 Theodoru, »Exploring Madness,« 36.
 • 43. 43 KONEC DRAME Kot opozarja Rileyjeva,104 je razumevanje konca v drami Heraklova blaznost odvisno predvsem od tega, kako interpretiramo junakovo zavrnitev samomora – se ponovno prebudi njegov »stari« heroizem ali pa se nastopi neka nova vrsta heroizma? Sama se nagiba k drugi razlagi: po njenem mnenju se drama zaključi z rehabilizacijo Herakla kot junaka in njegovo humanizacijo, pri tem pa se vrednote »starega« herojstva, ki sta jih utelešala lok in sulice, zamenjajo z vrednoto prijateljstva. Še pred svojim padcem je bil Herakles prikazan kot netipičen sofisticiran junak, ki je poudarjal vrednost pravega prijateljstva – konec drame tako ne prikazuje preloma s Heraklovim prejšnjim jazom, pač pa postopni razvoj oziroma dozorevanje tega jaza, ki se prej kot na fizično opira na duševno moč. Na to kaže njegova odločitev, da bo orožje obdržal, čeprav (in ker) ga bosta vselej spominjala na njegovo poslednje delo. Kamerbeek v nasprotju z Rileyjevo trdi, da ta njegova odločitev implicira, da Herakles ne zavrača svojih prejšnjih junaških del in vendarle ostaja isti človek kakor prej.105 Papadopoulou njegovo odločitev razlaga v luči dvojnosti: kakor lahko lok uporablja za dobro in slabo, tako ga bo spominjal prav na ambivalenco njegovega heroizma. Ta odločitev poudarja njegovo emocialno in mentalno moč. Na ta način je Evripid povabil občinstvo k razmisleku o nestabilni naravi moči in lastnih omejitvah.106 Tudi Chalk je naklonjen teoriji Heraklovega razvoja, saj pravi, da Heraklova ἀρετή (»areté«) v zadnjem delu vključuje veliko več kot »areté« prvega dela, razlikujeta pa se, ker se oblikujeta v različnih okoliščinah.107 Po njegovem mnenju je Evripid lik Likosa (ki je bil dejansko njegova invencija) vpeljal le zato, da bi ta predstavljal vidik surove sile, poboj otrok pa sledi junaškim delom z namenom, da izrazi neizogiben padec vrline, ki jo potem prijateljstvo vodi dalje.108 Silk nasprotuje tezi o kontinuiranem razvoju med prejšnjim in sedanjim Heraklom; pravi, da obstaja kvečjemu metafizična kontinuiteta med Heraklom in božanskim kraljestvom, ki mu pripada tudi pojav blaznosti. Zaradi svojega vmesnega 104 Riley, Reasoning Madness, 40. 105 Kamerbeek, »Unity and Meaning of Euripides' Heracles,« 7. 106 Papadopoulou, »Herakles and Hercules,« 267. 107 Chalk, »Areth and Bia in Euripides' Herakles,« 12. 108 Ibid., 18.
 • 44. 44 položaja je bil Herakles grožnja božanskemu svetu, blaznost pa je po njegovem mnenju po eni strani predstavljena kot arbitrarna odločitev bogov, v metafizičnem smislu pa nastopi kot nujnost – na ta način namreč Herakles, ki je na začetku človek-bog, postane popolni človek, s tem pa je odstranjena vsakršna poprejšnja grožnja svetu bogov.109 Večina komentatorjev se strinja, da v Orestu konec drame ne daje dokončne pomiritve: Kosakova v zaključku vidi sporočilo, da so ob srečanju z blaznostjo (pa tudi pohlepom, ljubosumnostjo in strahopetnostjo) vse človeške institucije, ki naj bi utelešale pravičnost, nemočne. Le bogovi lahko zaustavijo človeško zlo.110 Erbse v tragediji vidi nekoliko drugačno sporočilo; gledalci naj bi ugotovili, da bogovi postavljajo le okvirje, znotraj katerih potekajo človeška dejanja, ki pa so vselej negotova.111 Čeprav Apolon oprosti Oresta in mu zagotovi varnost in srečo (1667–1670), ni jasno, ali to pomeni, da bo končno rešen tudi blaznosti. Kljub Apolonovim besedam je po mnenju Theodorouja komajda verjetno, da se bo Orestova situacija res razrešila tako, kot je napovedano v epilogu.112 S tem se strinja tudi Parry, ki dopušča možnost, da gre v primeru Oresta morda vendarle za ironično epifanijo. Čeprav se zgodba približuje neki končni razrešitvi, nima pravega konca v skladu s pričakovanji – resda smo priča prihodu Apolona, a njegova epifanija pravzaprav ne reši ničesar.113 Za Seecka je prihod Apolona prav tako ironičen: prepir med Orestom in Menelajem lahko razreši le bog, saj se zdi, da pesnik sam nima rešitve oziroma je noče predlagati.114 Verjame, da je to, kako resno vzamemo Orestove in Menelajeve izjave, povsem subjektivno in odvisno od interpreta. Lahko jih razumemo kot popolnoma resne namere ali pa kot poigravanje z nasprotnikom in manipulacijo z namenom, da bi dosegli svoj cilj. Orestova grožnja, da bo zažgal palačo, v tem primeru služi zastraševanju, kar potrjuje dejstvo, da jo Orest izreče, preden navede svoje pogoje. Vendar je tudi Menelajev odgovor, da ga Orest drži v pesti, mogoče razumeti tako v smislu predaje kot 109 Silk, »Heracles and Greek Tragedy,« 17–18. Podobno tudi Riley, Reasoning Madness, 43–45. 110 Clarke Kosak, Heroic Measures 133. 111 Erbse, »Zum 'Orestes' des Euripides,« 457–458. 112 Theodoru, »Exploring Madness,« 42–43. 113 Parry, »Euripides' Orestes: The Quest for Salvation,« 338–339. Prim. tudi Gustav Adolf Seeck, »Rauch im Orestes des Euripides,« Hermes 97, št. 1 (1969), 9 in Erbse, »Zum 'Orestes' des Euripides,« 457. 114 Seeck, »Rauch im Orestes des Euripides,« 9.
 • 45. 45 zgolj komentarja na prepir – zgolj ene izjave ne moremo obravnavati kot konec prepira. Po Seeckovem mnenju naj bi Menelaj hotel reči, da ga je Orest ujel v kočljivem položaju in ne, da se dokončno predaja. Brez Apolona potemtakem ne bi moglo priti do razrešitve.115 Gärtner pozornost usmerja drugam in pravi, da je končno vprašanje, ki ga Evripid zastavlja gledalcu: »Bi tak človek kot Orest v sodobnem času uspel?«, pri tem pa naj bi konec tragedije dopuščal obe možnosti: po eni strani bi lahko Orest uveljavil svojo voljo, saj je naposled Menelaj pričel razmišljati o njegovih zahtevah in mu pričel popuščati (1617), čeprav se mu vendarle ni dokončno predal.116 Po drugi strani pa bi bilo brez posredovanja boga tudi povsem mogoče, da bi Orest izgubil potrpljenje, ubil Hermiono ter zažgal palačo. Konec tragedije je za bralca neprijeten, ker mu ne daje dokončnega namiga o tem, kako bi se zgodba končala. Namesto tega ga takšen zaključek lahko zadovolji zgolj s tem, da zadosti uveljavljenemu mitu.117 Tudi Greenberg odgovor najde v precej očitni razlagi, da je moral Evripid vendarle slediti tradicionalnemu mitološkemu okvirju, hkrati pa oblikovati takšen zaključek, ki bo bralce zadovoljil tudi z estetskega in umetniškega vidika.118 115 Ibid., 13. 116 Gärtner, »Der mythische Held,« 25–26. Prim tudi Seeck, »Rauch im Orestes des Euripides,« 12–13. 117 Gärtner, »Der mythische Held,« 26. 118 Greenberg, »Euripides' Orestes: An Interpretation,« 158.
 • 46. 46 ZAKLJUČEK Kot je bilo prikazano v prvem delu, se opisi blaznosti v tragedijah Heraklova blaznost in Orest kljub nekaterim podobnostim precej razlikujejo, prav te razlike pa so po mojem mnenju ključne pri razumevanju obeh dram. Obema junakoma so skupni tipični simptomi blaznosti (slinjenje, moten pogled, zmeda), poleg tega pa je v obeh primerih poudarek na divjosti, živalskosti, neredu in nasploh izstopanju iz človeškosti v negativnem smislu. Toda medtem ko je pri Heraklu napad blaznosti postavljen v središče dogajanja in je le nekaj enkratnega, pa je pri Orestu blaznost predstavljena prej kot trajno stanje oziroma del njegove osebnosti, se pravi kot integralni del osebnosti, ki ga določa in vpliva na njegova nadaljnja dejanja. Pri tem je emocionalni vidik toliko močneje poudarjen; Herakla tako pogosto opisujejo kot epileptika, Oresta pa kot delirika. Interpretacije vzrokov za njune napade so precej raznolike; pri obeh tragedijah lahko zasledimo tako razlage, ki vidijo vzroke za blaznost v delovanju nekih zunanjih, božanskih oziroma nadnaravnih silah, kakor tudi psihoanalitične in racionalistične interpretacije, ki iščejo pojasnila v junakovi psihi in patološki naravnanosti. Nadrobnejši pretres argumentov je pokazal, da so v Heraklovem primeru precej bolj prepričljivi avtorji, ki pojav blaznosti pojasnjujejo z njegovim mejnim statusom, ki se mora izčistiti, da bi se kozmično ravnovesje lahko zopet vzpostavilo – razlog za nastop blaznosti tu potemtakem izhaja iz nečesa, na kar Herakles pravzaprav sploh ne more vplivati; kot polbog se je namreč že rodil. V prid tej razlagi govori nastop samih boginj na odru in Lisin govor, v katerem se predstavi kot zunanja sila, ki bo delovala znotraj Heraklovega telesa, po uboju pa odšla iz njega. Prav tako je dejstvo, da se poboj družine zgodi med samim napadom, medtem ko je Orest svojo mater ubil pri polni zavesti, blaznost pa je nastopila šele kasneje, kot posledica in ne vzrok za poboj. Racionalistične, predvsem pa psihoanalitične razlage se mi tako zdijo veliko bolj utemeljene v primeru Oresta; tudi obravnavani komentatorji se tu bolj složno nagibajo k razlagi, da njegovo stanje povzročata potlačena krivda in zavest o zločinu oziroma žalost, čeprav nekateri opozarjajo tudi na determiniranost s preteklostjo. Navsezadnje se Erinije na odru ne pojavijo in potemtakem niso nedvomno predstavljene kot objektivno obstoječe, blaznost je očitno nastopila šele po uboju, poleg tega pa je iz izrečenih besed
 • 47. 47 jasno, da v Orestu poteka boj med različnimi občutji, ki očitno povzročajo veliko duševno stisko, ta pa se na zunaj kaže kot blaznost. S tem je povezano tudi vprašanje krivde, ki do neke mere ostaja nerešeno: znotraj obeh tragedij je namreč mogoče zaznati nihanje med prevzemanjem odgovornosti in prelaganjem krivde na zunanjo silo. Medtem ko oba junaka načeloma sprejemata odgovornost za svoja dejanja, pa jih Herakles v nasprotju z Orestom tudi (vsaj na videz) iskreno obžaluje in poskuša storjeno krivico izravnati s samomorom. Ob branju drame se zares zdi, da nam Evripid ne daje nobenega razloga, da bi podvomili v pristnost Heraklovih čustev in poboj lastne družine razumeli kot izraz notranjega sovraštva; tudi v primeru, če njegovo blaznost razumemo kot povnanjenje njegove (prave) patološke narave, ne moremo trditi, da ga žene sovraštvo oziroma kakršno koli negativno čustvo do družine. Nasprotno pa pri Orestu dobimo vtis, da glavni junak kljub kasnejšemu duševnemu razkolu naročilo boga izrabi za upravičenje zločina, ki ga je želel zagrešiti tudi neodvisno od Apolonovega posredovanja. Zares je v drami močno izpostavljena Orestova sovražna naravnanost do žensk, ki jo mnogi vidijo kot glavni razlog za njegova dejanja – tudi uboj Helene razlagajo kot ponovitev uboja Klitajmnestre, ki pa tokrat nima božanskega blagoslova in je storjeno povsem zavestno. Zaradi vseh teh navedenih razlogov mnogi zagovarjajo teorijo o postopni moralni degradaciji tako Oresta kakor ostalih likov, o razvoju kriminalnega uma in prehodu od pasivnosti k aktivnosti oziroma od utrpevanja do povzročanja zla. Nekateri so šli celo tako daleč, da so govorili o skupinski blaznosti, ki naj bi zajela vse, ki so bili udeleženi pri zločinu. Medtem ko se mi zdi ta teza vendarle nekoliko pretirana, pa se tudi sama pridružujem razlagi, po kateri je poskušal Evripid ponazoriti propad glavnega junaka – medtem ko prav napad blaznosti potrjuje, da se očitno bori sam s sabo in čuti, da njegovo dejanje ni bilo pravilno, pa v nadaljevanju vendarle podleže sovraštvu in negativnim čustvom. Ključen za razumevanje drame se mi zdi prav njegov odnos do lastnih dejanj in če lahko po uboju Klitajmnestre še zaznamo občutje krivde in obžalovanja, tega pri drugem uboju očitno ni več. Ta vidik pride morda še toliko bolj do izraza prav pri primerjavi obeh dram. Razvojne teorije lahko sicer srečamo tudi pri Heraklovi blaznosti, a so te veliko bolj optimistične; interpreti govorijo bodisi o nadgradnji junakove vrline bodisi trdijo, da je »končni« Herakles enak Heraklu na začetku, nikakor pa v zgodbi ne vidijo degradacije.
 • 48. 48 Največja razlika med interpretacijami se kaže v tem, da večina Heraklovo zgodbo jemlje zelo resno, njegovo blaznost pa označuje za tragično, medtem ko pri Orestu veliko bolj poudarjajo ironiziranje zgodbe in avtorjevo poigravanje z različnimi perspektivami, ki bralcu/gledalcu ne nudijo dokončnih odgovorov in končne pomiritve, pač pa ga pustijo v suspenzu. Glavni razlog za tak odnos do te drame vidim v Orestovi pripravljenosti, da ponovi zločin. Z zavestnim ponavljanjem napak namreč po eni strani postavi pod vprašaj pristnost vsega prejšnjega obžalovanja in ga razvrednoti, četudi je bilo morda iskreno, po drugi strani pa pokaže, da se pravzaprav niti ne želi oddolžiti za storjeno, tako pa hitro izgubi naklonjenost zunanjega opazovalca. En zločin bi mu morda še lahko oprostili oziroma ga nekako upravičili z voljo božanstva, toda dva? Pri tem seveda ne smemo pozabiti, da je morebitne nadaljnje Orestove zločine s svojim prihodom preprečil prav Apolon – če ne bi bilo posredovanja božanstva, bi se zgodba nedvomno končala mnogo bolj tragično. Potem ko je Orest enkrat prestopil mejo med pravilnim in napačnim, ni zanj nobene omejitve več. Če pojav blaznosti vidimo kot razkol znotraj junakove psihe, lahko tako zares rečemo, da je pri Heraklu prevladala njegova virtus, pri Orestu pa se nasprotno zdi, da je dokončno prišla na plano njegova prava narava, ki se ji je sprva še nekoliko upiral in je ni hotel priznati. Ko pa jo je enkrat sprejel in ni imel več nobenih pomislekov za nadaljnji zločin, je izginil tudi občutek krivde. Tako je bil uboj Klitajmnestre morda res tragedija, uboj Helene pa le še farsa. Ne glede na to, h kateri razlagi se nagibamo, vendarle ni dvoma o tem, da je Evripid očitno problematiziral tematiko (ne)svobode v svetu in s tem povezanega vprašanja človekove odgovornosti za svoja lastna dejanja. Pri tem ni podal nedvoumnega odgovora na vprašanje, kaj pravzaprav vodi posameznika pri njegovem delovanju – gre res za zunanje namige oziroma nadnaravne sile, ki lahko posegajo v človekovo življenje in nanj vplivajo, ali pa je človek popolnoma svoboden in takšne razlage prikladno uporabi za upravičevanje svojih dejanj ter si tako zatiska oči pred svojo pravo naravo? Seveda je odgovor na to odvisen od vsakega posameznika in njegovega pogleda na svet, zato tudi ni nič presenetljivega, da se je izoblikovalo toliko različnih interpretacij obeh dram.
 • 49. 49 VIRI IN LITERATURA Kritične izdaje Di Benedetto, Vincenzo, ur. Euripidis Orestes. Firenze: La Nuova Italia, 1965. Kovacs, David, ur. Helen; Phoenician women; Orestes. Cambridge: Harvard University Press, 2002. Kovacs, David, ur. Suppliant women; Electra; Heracles. Cambridge: Harvard University Press, 1998. Murray, Gilbert, ur. Evripidis fabulae 2. Oxford: Clarendon Press, 1937. Murray, Gilbert, ur. Evripidis fabulae 3. Oxford: Clarendon Press, 1969. Wilamowitz-Moellendorf, Ulrich von, ur. Griechische Tragoedien. Bd. 1. Berlin: Weidmann, 1904. Prevodi Evripid. Heraklova blaznost. Prevod Brane Senegačnik. Ljubljana: Družina, 2000. Evripid. Medeja; Ifigenija pri Tavrijcih. Prevod Marko Marinčič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2000. Evripid. Orest. Prevod Jera Ivanc. Ljubljana: Littera picta, 2014. Sekundarna literatura Aguirre, Mercedes. »Erinyes as the Čreatures of Darkness.« V: Light and Darkness in Ancient Greek Myth and Religion, ur. Menelaos Christopoulos, Efimia Karakantza in Olga Levaniouk, 133–141. United Kingdom: Lexington Books, 2010. Barlow, Shirley A. »Structure and Dramatic Realism in Euripides 'Heracles'.« Greece & Rome, Second Series 29, št. 2 (1982): 115–125. Baudy, Gerhard J. »Die Herrschaft des Wolfes: Das Thema der 'verkehrten Welt' in Euripides' Herakles.« Hermes 121, št. 2 (1993): 159–180. Bennett, Simon. »Mind and Madness in Člassical Antiquity.« V: History of Psychiatry and Medical Psychology, 175–197. Harvard University: Springer US, 2008.
 • 50. 50 Beta, Simone. »Madness on the Čomic Stage: Aristophanes' Wasps and Euripides' Heracles.« Greek, Roman and Byzantine Studies 40 (1999): 135–157. Blaiklock, E. M. »The Epileptic.« Greece & Rome 14, št. 41–42 (1945): 48–63. Bosman, P. R. »Pathology of a Guilty Čonscience: the Legacy of Euripides' Orestes.« Acta Classica 36 (1993): 11–25. Čhalk, H. H. O. »Areth and Bia in Euripides' Herakles.« The Journal of Hellenic Studies 82 (1962): 7–18. Clarke Kosak, Jennifer. Heroic Measures: Hippocratic Medicine in the Making of Euripidean Tragedy. Ur. John Scarborough, Philip Van der Eijk, Ann Hanson in Nancy Siraisi. Vol. 30, Studies in Ancient Medicine. Boston: Brill, 2004. Čollinge, E. »Medical Terms and Člinical Attitudes in the Tragedians.« Bulletin of the Institute of Classical Studies 9, št. 1 (1962): 43–55. Čonacher, D. J. »The Orestes.« V: Euripidean drama: myth, theme and structure, 213–224. Toronto: University of Toronto Press, 1967. Dodds, E. R. »Euripides the Irrationalist.« The Classical Review 43, št. 3 (1929): 97–104. Erbse, Hartmut. »Zum 'Orestes' des Euripides.« Hermes 103, št. 4 (1975): 434–459. Falkner, Thomas M. »Čoming of Age in Argos: Physis and Paideia in Euripides Orestes.« The Classical Journal 78, št. 4 (1983): 289–300. Ferrini, Fernanda. »Tragedia e patologia: Lessico ippocratico in Euripide.« Quaderni Urbinati di Cultura Classica 29 (1978): 49–62. Gärtner, Thomas. »Der mythische Held in saekularisierter Umgebung: zum Orestes des Euripides.« Prometheus 31 (2005): 1–28. Greenberg, Nathan A. »Euripides' Orestes: An Interpretation.« Harvard Studies in Classical Philology 66 (1962): 157–192. Griffiths, E. M. »Euripides' Herakles and the Pursuit of Immortality.« Mnemosyne, Fourth Series 55, št. 6 (2002): 641–656. Grube, G. M. A. The drama of Euripides. London: Methuen, 1941. Hartigan, Karelisa. »Euripidean Madness: Herakles and Orestes.« Greece & Rome 34, št. 2 (1987): 126–135. Head, James. »Hercules: the Spiritual Emphasis in Euripides.« The Spectrum: A Scholars Day Journal 1, št. 1 (2011): 1–6. Holmes, Brooke. »Euripides' Heracles in the Flesh.« Classical Antiquity 27, št. 2 (2008): 231–281. ———. The Symptom and the Subject: the Emergence of the Physical Body in Ancient Greece. New Jersey: Princeton University Press, 2010. Kamerbeek, J. Č. »Unity and Meaning of Euripides' Heracles.« Mnemosyne, Fourth Series 19, št. 1 (1966): 1–16. Miller, Harold W. »Medical Terminology in Tragedy.« Transactions and Proceedings of the American Philological Association 75 (1944): 156–167. Most, Glenn. »Madness of Tragedy.« V: Mental Disorders in the Classical World, ur. William Harris, 395–412. Leiden: Brill, 2013. Mullens, H. G. »The Meaning of Euripides' Orestes.« The Classical Quarterly 34, št. 3–4 (1940): 153–158. Murray, Gilbert. Greek Studies. Oxford: University Press, 1946. Neils Boulter, Patricia. »The Theme of 'Agria in Euripides' Orestes'.« Phoenix 16, št. 2 (1962): 102–106. Norwood, G. Greek Tragedy. London: Methuen, 1920.

Related Documents