POLJOPRIVREDNOPOLJOPRIVREDNO
HEMIJSKA ŠKOLAHEMIJSKA ŠKOLA
OBRENOVACOBRENOVAC
Osnovna delatnost:Osnovna delatnost:
• Obrazovanje i osposobljavanje u enika učObrazovanje i osposobljavanje u enika uč
ob...
Podru je rada poljoprivreda,čPodru je rada poljoprivreda,č
proizvodnja i prerada hraneproizvodnja i prerada hrane
• Poljop...
Podru je rada poljoprivreda,čPodru je rada poljoprivreda,č
proizvodnja i prerada hraneproizvodnja i prerada hrane
Podru je rada hemija, nemetaličPodru je rada hemija, nemetalič
• Tehni ar za zaštitu životne sredine (IVčTehni ar za zašti...
Podru je rada hemija, nemetaličPodru je rada hemija, nemetalič
ProstorProstor
Za realizaciju obrazovno-vaspitnog rada koriste seZa realizaciju obrazovno-vaspitnog rada koriste se
u ioni...
KabinetiKabineti
Sala za fizi kočSala za fizi koč
BibliotekaBiblioteka
PekaraPekara
Ogledno imanjeOgledno imanje
• Na školskom oglednom imanju koje se nalazi uNa školskom oglednom imanju koje se nalazi u
se...
Ogledno imanje:Ogledno imanje:
Naši učenici su vredni...
• Učešće u brojnim
akcijama čišćenja i
uređenja okoline
Naši učenici su kreativni...
• Često se priređuju
izložbe najlepših
radova
Naučno istraživački rad
• Kroz brojna u eš ač ć
na konkursima i
kroz izrade i
pripreme radova
u enici imajuč
mogu nost bav...
SekcijeSekcije
• Svoje talente u enici razvijaju krozčSvoje talente u enici razvijaju krozč
bogat izbor sekcija- dramska,b...
Me unarodna saradnjađMe unarodna saradnjađ
• Ostvarena jeOstvarena je
saradnja sasaradnja sa
srednjim školama izsrednjim š...
Posete sajmovimaPosete sajmovima
• Organizuju se poseteOrganizuju se posete
sajmovima,sajmovima,
izložbama, festivaluizlož...
Proslavljamo praznike zajednoProslavljamo praznike zajedno
• Na takmi enjima uč
oblasti hemije,
matematike, veterine,
pekarstva i cve arstvać
naši u enici suč
postizali zapažene
rez...
Jedan od pobedni kih cvetnihčJedan od pobedni kih cvetnihč
aranžmanaaranžmana
I još malo cve aćI još malo cve ać
KontaktKontakt
Poljoprivredno-hemijskaPoljoprivredno-hemijska
škola škola 
• Adresa:Adresa:
Miloša Obrenovi a 90ćMiloša Ob...
Kako sti i do nasćKako sti i do nasć
of 25

Poljoprivredna hemijska skola

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Poljoprivredna hemijska skola

 • 1. POLJOPRIVREDNOPOLJOPRIVREDNO HEMIJSKA ŠKOLAHEMIJSKA ŠKOLA OBRENOVACOBRENOVAC
 • 2. Osnovna delatnost:Osnovna delatnost: • Obrazovanje i osposobljavanje u enika učObrazovanje i osposobljavanje u enika uč obrazovnim profilima III i IV stepena uobrazovnim profilima III i IV stepena u dva podru ja radačdva podru ja radač : poljoprivreda,: poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane i hemija,proizvodnja i prerada hrane i hemija, nemetali.nemetali. • Obrazovanje vanrednih u enika krozčObrazovanje vanrednih u enika krozč dokvalifikaciju i prekvalifikaciju udokvalifikaciju i prekvalifikaciju u obrazovnim profilima III i IV stepena uobrazovnim profilima III i IV stepena u dva podru ja rada: poljoprivreda,čdva podru ja rada: poljoprivreda,č proizvodnja i prerada hrane i hemija,proizvodnja i prerada hrane i hemija,
 • 3. Podru je rada poljoprivreda,čPodru je rada poljoprivreda,č proizvodnja i prerada hraneproizvodnja i prerada hrane • Poljoprivredni tehni ar (IV godine)čPoljoprivredni tehni ar (IV godine)č • Tehni ar hortikulture (IV godine)čTehni ar hortikulture (IV godine)č • Veterinarski tehni ar (IV godine)čVeterinarski tehni ar (IV godine)č • Cve ar- vrtlar (III godine)ćCve ar- vrtlar (III godine)ć • Mesar (III godine)Mesar (III godine) • Pekar (III godine)Pekar (III godine)
 • 4. Podru je rada poljoprivreda,čPodru je rada poljoprivreda,č proizvodnja i prerada hraneproizvodnja i prerada hrane
 • 5. Podru je rada hemija, nemetaličPodru je rada hemija, nemetalič • Tehni ar za zaštitu životne sredine (IVčTehni ar za zaštitu životne sredine (IVč godine)godine) • Tehni ar za industrijsku farmaceutskučTehni ar za industrijsku farmaceutskuč tehnologiju (IV godine)tehnologiju (IV godine)
 • 6. Podru je rada hemija, nemetaličPodru je rada hemija, nemetalič
 • 7. ProstorProstor Za realizaciju obrazovno-vaspitnog rada koriste seZa realizaciju obrazovno-vaspitnog rada koriste se u ionice, kabineti i laboratorije koje se nalaze uču ionice, kabineti i laboratorije koje se nalaze uč staroj i novoj zgradi škole:staroj i novoj zgradi škole: • 22 u ioniceč22 u ioniceč • Specijalizovane u ionice za biologiju, matematiku ičSpecijalizovane u ionice za biologiju, matematiku ič fizikufiziku • Laboratorije za hemijsko-tehnološku grupuLaboratorije za hemijsko-tehnološku grupu predmetapredmeta • Kabineti za poljoprivrednu grupu predmeta,Kabineti za poljoprivrednu grupu predmeta, ra unarstvo i informatiku, veterinu, poljoprivrednučra unarstvo i informatiku, veterinu, poljoprivrednuč tehnikutehniku • Multimedijalni kabinetMultimedijalni kabinet • Fiskulturna sala i sportski tereniFiskulturna sala i sportski tereni • Biblioteka sa itaonicomčBiblioteka sa itaonicomč • U eni ki klubč čU eni ki klubč č
 • 8. KabinetiKabineti
 • 9. Sala za fizi kočSala za fizi koč
 • 10. BibliotekaBiblioteka
 • 11. PekaraPekara
 • 12. Ogledno imanjeOgledno imanje • Na školskom oglednom imanju koje se nalazi uNa školskom oglednom imanju koje se nalazi u selu Grabovac, udaljenom oko 7 kilometara odselu Grabovac, udaljenom oko 7 kilometara od Obrenovca, obavlja se deo prakse i prakti nečObrenovca, obavlja se deo prakse i prakti neč nastave za neke obrazovne profile u podru jučnastave za neke obrazovne profile u podru juč rada poljoprivreda, proizvodnja i preradarada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane.hrane. Na površini od 5ha nalaze se zasadi raznihNa površini od 5ha nalaze se zasadi raznih biljnih kultura, vo njak, povrtnjak, vinograd,ćbiljnih kultura, vo njak, povrtnjak, vinograd,ć cvetne površine, parkovske površine,cvetne površine, parkovske površine, plastenik, vinarija, dve u ionice i štala sa dvačplastenik, vinarija, dve u ionice i štala sa dvač konja.konja.
 • 13. Ogledno imanje:Ogledno imanje:
 • 14. Naši učenici su vredni... • Učešće u brojnim akcijama čišćenja i uređenja okoline
 • 15. Naši učenici su kreativni... • Često se priređuju izložbe najlepših radova
 • 16. Naučno istraživački rad • Kroz brojna u eš ač ć na konkursima i kroz izrade i pripreme radova u enici imajuč mogu nost bavljenjać ozbiljnim nau no-č istraživa kim radomč i tako se pripremiti za fakultete
 • 17. SekcijeSekcije • Svoje talente u enici razvijaju krozčSvoje talente u enici razvijaju krozč bogat izbor sekcija- dramska,bogat izbor sekcija- dramska, likovna, recitatorska, muzi ka...člikovna, recitatorska, muzi ka...č
 • 18. Me unarodna saradnjađMe unarodna saradnjađ • Ostvarena jeOstvarena je saradnja sasaradnja sa srednjim školama izsrednjim školama iz Finske i Norveške,Finske i Norveške, pa su posetepa su posete profesora i u enikačprofesora i u enikač tim zemljamatim zemljama este.česte.č
 • 19. Posete sajmovimaPosete sajmovima • Organizuju se poseteOrganizuju se posete sajmovima,sajmovima, izložbama, festivaluizložbama, festivalu naukanauka
 • 20. Proslavljamo praznike zajednoProslavljamo praznike zajedno
 • 21. • Na takmi enjima uč oblasti hemije, matematike, veterine, pekarstva i cve arstvać naši u enici suč postizali zapažene rezultate NagradeNagrade
 • 22. Jedan od pobedni kih cvetnihčJedan od pobedni kih cvetnihč aranžmanaaranžmana
 • 23. I još malo cve aćI još malo cve ać
 • 24. KontaktKontakt Poljoprivredno-hemijskaPoljoprivredno-hemijska škola škola  • Adresa:Adresa: Miloša Obrenovi a 90ćMiloša Obrenovi a 90ć 11500 Obrenovac11500 Obrenovac • Telefon:Telefon: 011/8721-375011/8721-375 • FaksFaks:: 011/8721-532011/8721-532 • Website:Website: http://polj-hemskola.edu.rs/http://polj-hemskola.edu.rs/ • E-mail:E-mail: office@polj-hemskola.edu.rsoffice@polj-hemskola.edu.rs
 • 25. Kako sti i do nasćKako sti i do nasć