PREZENTACJA FIRMY EURO-EKO39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3, tel./fax. (017) 788-77-55www.euro-eko.mielec.pl, e-mail: ...
EURO-EKO Sp. z o.o. jest Spółką Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wWarszawie, która posiada 100% udziałów.Została powoła...
Obsługa firm wytwarzających duże ilości ścieków (o wysokiej zawartościzawiesin) przy stosowaniu nowoczesnych metod metod o...
Po wydzieleniu EURO-EKO MEDIA podstawową działalnością SpółkiEURO-EKO jest odzysk odpadów w procesie produkcji paliwaltern...
Działalność Spółki osiągnęła na dotychczasowym terenie SSE EURO –PARK w Mielcu maksimum, tak pod względem techniczno - eko...
Na terenie SSE EURO PARK – Podstrefa Ostrów Spółka EURO-EKO uruchamia działalności:1. Odbioru i przetwarzania odpadów inny...
Przełożenie terminu rozpoczęcia inwestycji ZPPA Kozodrza II zplanowanego wcześniej roku 2008 na drugie ...
Majątek Przychody Wydaj...
Działalność w zakresie produkcji paliw alternatywnych EURO-EKO prowadzi od 2003 roku.Poniższy schemat prezentuje, jak kszt...
POSIADANE POZWOLENIAEURO-EKO Sp. z o.o. posiada wszelkie pozwolenia wymagane do prowadzenia działalności w zakresieodzysku...
1. W miejscowości Kozodrza ze środków ARP S.A. oraz NFOŚiGW przy udziale kredytu z BRE BANK, zrealizowany został I etap...
Kozodrza II Chełm
Firma EURO-EKO Sp. z o. o. otrzymała 50% dotację na projekt: „Rozbudowa instalacji do przetwarzania odpadów w Wytw...
Dofinansowanie projektu:„Zwiększenie potencjału rozwojowego firmy Euro-Ekopoprzez uruchomienie nowego Zakład Produkcji Pal...
Dofinansowanie projektu:„Budowa Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych EURO-EKO Sp. z o. o. w miejsco...
. Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2004 – uczestnik konkursu Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2005 – wyró...
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ PREZES ZARZĄDZU JAN WAIS39-300 Mielec,...
.
Prezentacja firmy Euro-Eko na otwarcie ZPPA Kozodrza II
Prezentacja firmy Euro-Eko na otwarcie ZPPA Kozodrza II
Prezentacja firmy Euro-Eko na otwarcie ZPPA Kozodrza II
Prezentacja firmy Euro-Eko na otwarcie ZPPA Kozodrza II
Prezentacja firmy Euro-Eko na otwarcie ZPPA Kozodrza II
Prezentacja firmy Euro-Eko na otwarcie ZPPA Kozodrza II
Prezentacja firmy Euro-Eko na otwarcie ZPPA Kozodrza II
Prezentacja firmy Euro-Eko na otwarcie ZPPA Kozodrza II
Prezentacja firmy Euro-Eko na otwarcie ZPPA Kozodrza II
Prezentacja firmy Euro-Eko na otwarcie ZPPA Kozodrza II
Prezentacja firmy Euro-Eko na otwarcie ZPPA Kozodrza II
Prezentacja firmy Euro-Eko na otwarcie ZPPA Kozodrza II
Prezentacja firmy Euro-Eko na otwarcie ZPPA Kozodrza II
Prezentacja firmy Euro-Eko na otwarcie ZPPA Kozodrza II
Prezentacja firmy Euro-Eko na otwarcie ZPPA Kozodrza II
Prezentacja firmy Euro-Eko na otwarcie ZPPA Kozodrza II
Prezentacja firmy Euro-Eko na otwarcie ZPPA Kozodrza II
Prezentacja firmy Euro-Eko na otwarcie ZPPA Kozodrza II
Prezentacja firmy Euro-Eko na otwarcie ZPPA Kozodrza II
Prezentacja firmy Euro-Eko na otwarcie ZPPA Kozodrza II
Prezentacja firmy Euro-Eko na otwarcie ZPPA Kozodrza II
of 39

Prezentacja firmy Euro-Eko na otwarcie ZPPA Kozodrza II

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja firmy Euro-Eko na otwarcie ZPPA Kozodrza II

 • 1. PREZENTACJA FIRMY EURO-EKO39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3, tel./fax. (017) 788-77-55www.euro-eko.mielec.pl, e-mail: euro-eko@euro-eko.mielec.pl
 • 2. EURO-EKO Sp. z o.o. jest Spółką Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wWarszawie, która posiada 100% udziałów.Została powołana w 2000 r. do obsługi infrastruktury wodno-ściekowej igospodarki odpadami na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec.Misją EURO-EKO Sp. z o.o. jest działalność gospodarcza mająca na celuochronę środowiska naturalnego.Z dniem 1 czerwca 2011 roku ze Spółki EURO-EKO wydzielona zostałazorganizowana część przedsiębiorstwa związana z gospodarką wodno-ściekową o nazwie EURO-EKO MEDIA Sp. z o.o.Spółka EURO-EKO MEDIA przejęła całość działalności związanej zobsługą SSE EURO-PARK Mielec tj.:- dystrybucję wody,- odbiór i neutralizację ścieków sanitarnych, deszczowych, przemysłowych,- usługi w zakresie wykonawstwa i remontów instalacji przemysłowych.
 • 3. Obsługa firm wytwarzających duże ilości ścieków (o wysokiej zawartościzawiesin) przy stosowaniu nowoczesnych metod metod oczyszczaniapowoduje powstanie dużej ilości osadów, które firma EURO-EKO MEDIA wcałości przekazuje do EURO-EKO jako surowiec do produkcji paliwaalternatywnego.Wszystkie prowadzone w Spółce działania realizowane są w oparciu owdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001.
 • 4. Po wydzieleniu EURO-EKO MEDIA podstawową działalnością SpółkiEURO-EKO jest odzysk odpadów w procesie produkcji paliwalternatywnych. Do tego celu wykorzystywane są odpady przemysłowe inneniż niebezpieczne, odpady stałe i płynne niebezpieczne oraz odpadykomunalne.Aktualnie paliwa alternatywne produkowane są z odpadów pozyskiwanychgłównie z terenu SSE EURO-PARK Mielec oraz z terenu województwapodkarpackiego. Większość odpadów pochodzi od producentów płytwiórowych, mebli, materiałów budowlanych, wyrobów gumowych orazdostawców odpadów opakowaniowych i osadów z oczyszczalni ścieków.Proces produkcji paliwa alternatywnego ustalany jest w oparciu o badanialaboratoryjne określające udział ilościowy poszczególnych odpadów wpaliwie oraz jakość wyprodukowanego paliwa, w którym określana jestwartość opałowa, zawartość siarki, chloru, popiołu i wilgotność oraz innewłaściwości fizyko-chemiczne.Linie technologiczne do produkcji paliwa alternatywnego z odpadówprzemysłowych innych niż niebezpieczne składają się z: rozdrabniarkiwstępnej z separatorem magnetycznym, rozdrabniarki końcowej oraz sita pokażdym stopniu rozdrobnienia.Linia technologiczna do produkcji paliwa alternatywnego z odpadówniebezpiecznych składa się z: rozdrabniarki z separatorem magnetycznym,mixera oraz sita.
 • 5. Działalność Spółki osiągnęła na dotychczasowym terenie SSE EURO –PARK w Mielcu maksimum, tak pod względem techniczno - ekonomicznymjak i ekologicznym. Dotychczas wdrożone na tym terenie działalności wzakresie produkcji paliw alternatywnych z odpadów zlokalizowane w pobliżulotniska oraz utworzonego w tym rejonie parku przemysłowego mogąspowodować problemy wspólnej lokalizacji naszych instalacji zespecjalistycznymi technologiami np. lotniczymi.W celu dostosowania produkcji do warunków lokalnych część produkcji zMielca została przeniesiona do Kozodrzy, gdzie w 2007 roku Spółkawybudowała pilotażowy Zakład ZPPA Kozodrza I.Na terenie specjalnie w tym celu utworzoznej SSE EURO-PARK Mielec –Podstrefa Ostrów EURO-EKO wybudowała Zakład ZPPA Kozodrza II ,który pełną zdolność produkcyjną uzyska w IV kwartale 2011 roku.Ponadto Spółka planuje uruchomić produkcję paliw alternatywnych wZakładzie Produkcji Paliw Alternatywnych w Chełmie oraz w Dębe Wielkiekoło Mińska Mazowieckiego.
 • 6. Na terenie SSE EURO PARK – Podstrefa Ostrów Spółka EURO-EKO uruchamia działalności:1. Odbioru i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na paliwa alternatywne. W ilości 60 000 Mg/rok przy maksymalnej zdolności produkcyjnej maszyn 120 000 Mg/rok.2. Odbioru i przetwarzania odpadów niebezpiecznych na paliwa alternatywne. W ilości 30 000 MG/rok.Po uzyskaniu pełnej zdolności produkcyjnej ZPPA Kozodrza II, Zakład Kozodrza I po zawarciuodpowiednich umów z gminami może bez większych inwestycji spełnić wymogi podstawowego elementuRegionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów „RIPO”.Założenia RIPO przedstawia poniższy schemat:
 • 7. Przełożenie terminu rozpoczęcia inwestycji ZPPA Kozodrza II zplanowanego wcześniej roku 2008 na drugie półrocze 2010 spowodowanebyło kryzysem ekonomicznym w gospodarce, który doprowadził doobniżenia cen odpadów, zmniejszenia ilości odpadów przemysłowych narynku. Jednocześnie na rynku pojawiły się zwiększone ilości odpadówkomunalnych, które w najbliższych latach będą podstawowym surowcemprzy produkcji paliw alternatywnych.Powyższe czynniki spowodowały zmiany parametrów ekonomicznych SpółkiEURO-EKO utrudniające (a przy dalszej eskalacji kryzysuuniemożliwiające) samodzielne przeprowadzenie planowanych inwestycjitak pod względem ekonomicznym jak również ilości odpadówpozyskiwanych do produkcji paliw alternatywnych.Wyżej wymienione czynniki, spowodowały podjęcie działań mających nacelu pozyskanie dla EURO-EKO inwestora branżowego. Prace te rozpoczęłysię od początku 2009 roku i po przeprowadzeniu kilku etapów negocjacjiwykazały, że potencjalni inwestorzy są skłonni podjąć współpracę wzakresie zaangażowania kapitałowego tylko w działalności produkcji paliwalternatywnych z odpadów.Spowodowało to wydzielenie ze Spółki działalności EURO-EKO MEDIA.
 • 8. Majątek Przychody Wydajność Majątek trwały + Przychody Zysk Wydajność Rok Zatrudnienie na m-c w tys. trwały obrotowy tys. zł tys. zł tys. zł/osobę tys. zł EURO/osobę (aktywa)b.o. 01-03-2000 20,00 500,00 2000 23,50 1 339,00 2 125,00 2 355,00 261,67 1,60 100,21 26,03 2001 24,50 1 361,00 2 304,00 3 051,00 254,25 147,00 124,53 32,35 2002 24,95 1 681,00 3 090,00 4 606,00 383,83 664,10 184,61 47,95 2003 30,04 2 662,00 3 664,00 5 145,00 428,75 415,60 171,27 44,49 2004 33,78 3 001,00 4 561,00 7 290,00 607,50 723,00 215,81 56,05 2005 42,88 5 283,00 7 456,00 10 348,00 862,33 741,00 241,32 62,68 2006 50,98 6 380,00 8 795,00 12 764,00 1 063,67 972,00 250,37 65,03 2007 57,35 8 000,73 11 042,50 15 469,15 1 289,10 626,42 269,73 77,07 2008 61,56 11 951,00 14 824,10 14 580,40 1 215,03 69,50 236,85 67,67 2009 60,67 11 127,00 13 314,00 12 340,70 1 028,39 -590,10 203,41 58,12 2010 60,96 12 320,00 15 004,00 16 246,00 1 353,83 -613,90 266,50 66,63 104 195,25 3 156,22
 • 9. Działalność w zakresie produkcji paliw alternatywnych EURO-EKO prowadzi od 2003 roku.Poniższy schemat prezentuje, jak kształtowały się ilości wyprodukowanego i wywiezionego do Cementownipaliwa alternatywnego w tym okresie: • 2003 • 2004 • 2005 • 900 T • 11 600 T • 18 900 T • 2006 • 2007 • 2008 • 22 100 T • 29 600 T • 29 500 T • 2009 • 2010 • 2011/I poł. • 16 000 T • 21 500 T • 8 300 T
 • 10. POSIADANE POZWOLENIAEURO-EKO Sp. z o.o. posiada wszelkie pozwolenia wymagane do prowadzenia działalności w zakresieodzysku odpadów ZPPA • Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do odzysku odpadów innych niż Mielec niebezpieczne w ilości 133 600Mg/rok oraz odpadów niebezpiecznych w ilości 11 200 Mg/rok. Data wydania 28 listopada 2008. Data obowiązywania 30 listopada 2018 rok. • Pozwolenie na: wytwarzanie odpadów, prowadzenie działalności w zakresie odzysku ZPPA odpadów, prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów. Ilość odpadówKozodrza innych niż niebezpieczne 72 000 Mg/rok. Data wydania 29 czerwca 2007. I Data obowiązywania 26 czerwca 2017. ZPPA • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów, prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów. Ilość odpadówKozodrza innych niż niebezpieczne 60 000 Mg/rok. Data wydania 04 sierpnia 2011. II Data obowiązywania 03 sierpnia 2021. ZPPA • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaKozodrza wydana w dniu 15 grudnia 2008, oraz pozwolenie na budowę z dnia 23 kwietnia 2009. III Zakład odzysku odpadów niebezpiecznych w ilości 30 000 Mg/rok. • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, prowadzenie działalności w zakresie odzysku ZPPA odpadów, prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów. Ilość odpadów Chełm innych niż niebezpieczne 60 000 Mg/rok. Data wydania 28 kwiecień 2010. Data obowiązywania 31 grudzień 2019. ZPPA Dębe • Decyzje w przygotowaniu. Ilość odpadów innych niż niebezpieczne 30 000 Mg/rok. Wlk.
 • 11. 1. W miejscowości Kozodrza ze środków ARP S.A. oraz NFOŚiGW przy udziale kredytu z BRE BANK, zrealizowany został I etap inwestycji Kozodrza II umożliwiający odzysk 60 000 ton odpadów innych niż niebezpieczne. Wartość inwestycji 9,0 mln zł.2. Aktualnie trwają prace nad uruchomieniem I etapu inwestycji Kozodrza III, który umożliwi w 2012 roku odzysk 30 000 ton odpadów niebezpiecznych. Wartość inwestycji 3,5 mln zł.3. EURO-EKO Sp. z o.o. oraz ARP S.A. pracują nad utworzeniem wspólnie z Urzędem Gminy Ostrów oraz z Gminami z części województwa podkarpackiego spółki zależnej, która pełnić będzie rolę Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów „RIPO” Kozodrza. EURO-EKO planuje włożyć do tej spółki zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci ZPPA Kozodrza I. Wartość inwestycji 1,5 mln zł.4. Inwestycja EURO-EKO w Chełmie jest realizowana na wydzierżawionym terenie w sąsiedztwie Cementowni. Jest to projekt budowy kolejnej instalacji do wytwarzania paliw alternatywnych uzyskiwanych z odpadów pozyskiwanych z terenu województwa lubelskiego i mazowieckiego. Uruchomienie w/w zakładu planowane jest w terminie do 31 grudnia 2011 roku. Wartość inwestycji 5,5 mln zł.5. W latach 2007-2008, EURO-EKO prowadziło prace nad uruchomieniem ZPPA w miejscowości Dębe Wielkie k/ Mińska Mazowieckiego. Na bazie tych prac oraz przy wykorzystaniu posiadanych maszyn EURO-EKO planuje wspólnie ze Spółdzielnią Pracy CHEMA zawiązanie spółki, której podstawowym zadaniem będzie odbiór odpadów z metropolii Warszawskiej i województwa mazowieckiego. Produkty finalne wyprodukowane w Dębe Wielkie w postaci paliw alternatywnych lub ich półproduktów będą w całości odbierane przez ZPPA EURO-EKO w Chełmie. Wartość inwestycji I etap 0,5 mln zł.
 • 12. Kozodrza II Chełm
 • 13. Firma EURO-EKO Sp. z o. o. otrzymała 50% dotację na projekt: „Rozbudowa instalacji do przetwarzania odpadów w Wytwórni Paliw Alternatywnych w Mielcu” Projekt był realizowany w latach 2006-2007 i dotyczył zakupu trzech maszyn na potrzeby ZPPA Mielec : (rozdrabniacz wolnoobrotowy DW-3060 Doppstadt, rozdrabniacz szybkoobrotowy AK-430 PROFI Doppstadt, mikser DM-215 Doppstadt). Kwota Dotacji – 1 339 343,00 zł W 2008 r. nastąpiło rozliczenie uzyskania zakładanego efektu ekologicznego.
 • 14. Dofinansowanie projektu:„Zwiększenie potencjału rozwojowego firmy Euro-Ekopoprzez uruchomienie nowego Zakład Produkcji PaliwAlternatywnych w Kozodrzy”Uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach ProgramuOperacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IV -Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa dowymogów ochrony środowiska, Działanie 4.6 - Wsparcie dlaprzedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresieodzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne.Określona w umowie zawartej z Narodowym FunduszemOchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wysokośćdofinansowania wynosi: 2 442 000,00 zł
 • 15. Dofinansowanie projektu:„Budowa Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych EURO-EKO Sp. z o. o. w miejscowości Chełm” Uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IV - Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska, Działanie 4.6 - Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne. Projekt jest w trakcie realizacji.Określona w umowie zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wysokość dofinansowania wynosi: 1 552 500,00 zł
 • 16. . Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2004 – uczestnik konkursu Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2005 – wyróżnienie Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2006 – wyróżnienie Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2007 – wyróżnienie „firma pięciolecia” Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2008 – wyróżnienie FIRMA BLISKA ŚRODOWISKU 2006 – laureat FIRMA BLISKA ŚRODOWISKU 2007 – laureat FIRMA BLISKA ŚRODOWISKU 2008 – laureat FIRMA BLISKA ŚRODOWISKU 2008 – „Ekostrateg” dla firm najbardziej zaangażowanych w opracowanie, wprowadzenie i ciągłe doskonalenie strategii ekologicznej FIRMA BLISKA ŚRODOWISKU 2009 – laureat INWESTOR ROKU 2010 – honorowy tytuł za realizację inwestycji gospodarczych stanowiących o rozwoju Gminy Ostrów
 • 17. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ PREZES ZARZĄDZU JAN WAIS39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3, tel./fax. (017) 788-77-55www.euro-eko.mielec.pl, e-mail: euro-eko@euro-eko.mielec.pl
 • 18. .

Related Documents