Temat Prezentacji:
Proces kształtowania się tożsamości ruchów społecznych w
ujęciu Ernesto Laclau „Rozum Populistyczny"
Pi...
Ernesto Laclau
● ur. 6 października 1935 w Buenos Aires,
● od 1976 Profesor i wykładowca teorii politycznej
na Uniwersytec...
E. Laclau – najważniejsze prace
● Hegemony and Socialist Strategy (1985), polskie wydanie 2007,
● New Reflections on the R...
Hegemonia i strategia socjalistyczna.
Przyczynek do projektu radykalnej polityki demokratycznej.
Kontekst powstania
● Plan...
Pojęcie Hegemonii
● Pojęcie Hegemonii zostaje upowszechione w
teorii marksistowskiej przez Antonio
Gramsciego (1891 – 1937...
Pojęcie Hegemonii
● Wcześni teoretycy marksizmu byli przekonani o tym, że rewolucja jest
nieunikniona i nastąpi samoczynni...
Pojęcie Hegemonii
Główne wnioski z teorii Gramsciego:
● „Rewolucja” może zostać przyspieszona poprzez ideologiczną
walkę s...
Hegemonia u Laclau
● Ostateczne zerwanie z modelem
bazy/nadbudowy. Właściwa walka o
partykularne interesy różnych grup
spo...
Społeczeństwo jest niemożliwe
● Zdaniem Laclau żaden dyskurs nie jest w stanie
uzyskać pełnej Hegemonii, czyli opanować
ca...
Społeczeństwo jest niemożliwe
● Laclau odrzuca holistyczne wizje społeczeństwa i postuluje przyjęcie
założenia o nieskończ...
Społeczeństwo jest konieczne
● Walka o hegemonię oznacza
zatem stałą walkę pomiędzy
dyskursami, której stawką jest
choćby ...
Rozum populistyczny
● Praca jest próbą skonstruowania
teorii populizmu jako „logiki
politycznej”,
● Populizm stanowi zdani...
Rozum Populistyczny – konstrukcja pracy
Praca składa się z 3 części:
Część I. Masom uwłaczanie
Część zawiera przegląd doty...
Masom uwłaczanie
Populizm: dwuznaczności i paradoksy
● Istnieje problem z jasnym
sprecyzowaniem znaczenia
pojęcia „populiz...
Masom uwłaczanie
Populizm: dwuznaczności i paradoksy
Populizm polityczny
1) Populistyczna dyktatura (np.
Peron)
2) Populis...
Masom uwłaczanie
Populizm: dwuznaczności i paradoksy
Słabe punkty typologii M. Canovan:
● Typologii brakuje spójnych kryte...
Masom uwłaczanie
Populizm: dwuznaczności i paradoksy
Autorzy analiz wykluczają możliwość uchwycenia racjonalności
zawartej...
Masom uwłaczanie
Populizm: dwuznaczności i paradoksy
W poszukiwaniu alternatywnego podejścia
Wnioski E. Laclau:
● Problem ...
Masom uwłaczanie
Populizm: dwuznaczności i paradoksy
● Zdaniem Laclau, częścią wspólną analiz dot. zjawiska populistycznyc...
Konstruowanie ludu
Populizm jako mechanizm powstawania „Ludu”
● Populizm to jeden ze sposobów konstytuowania się grupy
spo...
Jak tworzy się lud
(dwa warunki wstępne)
1) Pojawienie się grupy niezaspokojonych „żądań społecznych”
2) Wytworzenie się a...
Łańcuch ekwiwalencji
Logika różnicy i logika ekwiwalencji
● Niezaspokojone żądania pozostają w stosunku do siebie w relacj...
Łańcuch żądań a tożsamość ludowa
● Napięcie pomiędzy logiką różnicy a logiką ekwiwalencji sprawia, że
nowa tożsamość ludow...
Hegemonia, czyli budowanie całości
● Przezwyciężenie napięcia pomiędzy logiką ekwiwalencji a logiką różnicy
wymaga choćby ...
Hegemonia D1
● Przykład przedstawia reżim opresyjny, oddzielony polityczną granicą
żądań od większości sektorów społeczeńs...
Puste miejsce do wypełnienia
Dlaczego dochodzi do obsadzenia pojedynczego żądania w
roli reprezentanta?
● Łańcuch ekwiwale...
Puste znaczące
Partykularne żądanie zajmując miejsce
pustego znaczącego znajduje się w stanie
wewnętrznego rozdarcia:
● Wc...
Co znaczą puste znaczące?
● Modelowym przykładem pustej
znaczącej jest pojęcie
„sprawiedliwość”. Pojęcie to ma
sens tylko ...
Dwa aspekty populizmu a puste znaczące
Literatura odnosząca się do zjawiska populizmu często
podnosi dwa problemy, które n...
Populistyczne symbole
● W literaturze przedmiotu można
spotkać się ze stwierdzeniem, że
niedookreślone symbole
populistycz...
Rola przywódcy
Czy w ramach więzi ekwiwalencji nie
istnieje coś, co już wstępnie zapowiadałoby
kluczowe aspekty roli przyw...
Nazwa
www.occupy.com
Puste znaczące a nazwa
Jak nazwa odnosi się do rzeczy?
Deskryptywizm
(B. Russell)
Nazwa ma treść
daną jej przez
wiązkę cec...
Puste znaczące a nazwa
● Deskryptywiści dążą do ustanowienia stałej relacji między znaczącym a
znaczonym, podczas gdy pode...
Puste znaczące a nazwa
● Zdaniem J. Lacana tożsamość i jedność podmiotu są wynikiem samej
operacji nazywania. Jest to jedn...
Antagonizm konstruujący lud
● Laclau wyznacza granicę antagonizmu pomiędzy formacją
dyskursywną instytucjonalną a formacją...
Antagonizm konstruujący lud
W dyskursie populistycznym:
● Symetria pomiędzy różnicami tworzącymi wspólnotę zostaje złamana...
Antagonizm konstruujący lud
● Czynnikiem, który warunkuje
powstanie antagonizmu, jest
poczucie braku pełni
wspólnoty,
● Br...
Płynne znaczące i społeczna heterogeniczność
● Przedstawiony przykład opiera się na pewnym uproszczeniu, które
należy wyel...
Płynne znaczące i społeczna heterogeniczność
● D1 jest poddane strukturalnej presji dwóch antagonistycznych
łańcuchów ekwi...
Puste i płynne
● Ostateczne znaczenie D1 będzie zależało od wyniku
hegemonicznego starcia pomiędzy wrogimi obozami
● Płynn...
Płynne a puste
Puste znaczące
● Pozwala opisać proces
tworzenia się ludowych
tożsamości i zakłada
istnienie stabilnego,
dy...
Heterogeniczność
● Dane żądanie może nie zostać dopuszczone do łańcucha ze względu
na sprzeczność zachodzącą pomiędzy jego...
Heterogeniczność
● Roszczenia m i n w przeciwieństwie do pozostałych nie są podzielone
na dwie części.
● Ich heterogeniczn...
of 44

Proces kształtowania się tożsamości ruchów społecznych w ujęciu Ernesto Laclau „Rozum Populistyczny"

Prezentacja dotyczy procesu kształtowania się tożsamości ruchów społecznych w ujęciu Ernesto Laclau „Rozum Populistyczny"
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Science      


Transcripts - Proces kształtowania się tożsamości ruchów społecznych w ujęciu Ernesto Laclau „Rozum Populistyczny"

 • 1. Temat Prezentacji: Proces kształtowania się tożsamości ruchów społecznych w ujęciu Ernesto Laclau „Rozum Populistyczny" Piotr Woźniak Niestacjonarne Polsko-Francuskie Europejskie Studia Doktoranckie. IX edycja. Warszawa, 20.11.2013 r.
 • 2. Ernesto Laclau ● ur. 6 października 1935 w Buenos Aires, ● od 1976 Profesor i wykładowca teorii politycznej na Uniwersytecie w Essex, ● kojarzony z nurtem filozofii postmarksistowskiej, ● Inspiracje naukowe: prace Louisa Althussera, pisma Antoniego Gramsci, ● Zainteresowania badawcze: ideologie i analiza dyskursu (twórca „Essex School of discurse analisys”), ● Światową sławę przyniosła mu książka „Hegemonia i strategia socjalistyczna” (1985), przygotowana wspólnie z żoną Chantal Mouffe Źródło: http://www.eurozine.com/
 • 3. E. Laclau – najważniejsze prace ● Hegemony and Socialist Strategy (1985), polskie wydanie 2007, ● New Reflections on the Revolution of our Time (1990), ● The Making of Political Identities (1994), ● Emancipation(s) (1996), polskie wydanie 2004, ● Contingency, Hegemony, Universality (z Judith Butler i Slavojem Žižkiem) (2000), ● On Populist Reason (Verso, 2005), polskie wydanie 2009, ● Elusive Universality (2010)
 • 4. Hegemonia i strategia socjalistyczna. Przyczynek do projektu radykalnej polityki demokratycznej. Kontekst powstania ● Plan dla lewicy wobec demokratycznych przemian bloku wschodnim. ● Okres rozwoju filozofii postmodernistycznej (znaczący wpływ prac Michaela Foucault). Główne tezy ● Odejście od marksistowskiego rozumienia pojęcia klasy. ● Zwrócenie uwagi na dyskursywny charakter konstytuowania się tożsamości klasowej. ● Zakwestionowanie możliwości eksplanacyjnych klasycznego modelu bazy/nadbudowy. ● Rozwinięcie pojęcia Hegemonii, wprowadzonej do marksistowskiego nurtu filozofii przez Antoniego Gramsci.
 • 5. Pojęcie Hegemonii ● Pojęcie Hegemonii zostaje upowszechione w teorii marksistowskiej przez Antonio Gramsciego (1891 – 1937), włoskiego działacza komunistycznego i filozofa, ● Myśl Gramsciego znana jest współczesnym głównie z jego 33 zeszytów więziennych (Quaderni del carcere) opublikowanych po II wojnie światowej. ● Hegemonia oznacza formę przywództwa. Pierwotnie pojęcie to stosowano do oznaczenia przewodniej roli proletariatu w komunistycznej rewolucji. ● Gramsci wykorzystał pojęcie hegemonii do opisu sposobu sprawowania i utrzymywania władzy przez burżuazję. Źródło: wikimedia commons
 • 6. Pojęcie Hegemonii ● Wcześni teoretycy marksizmu byli przekonani o tym, że rewolucja jest nieunikniona i nastąpi samoczynnie na skutek wewnętrznych sprzeczności kapitalizmu, ● Do początku XX wieku, pomimo wysiłków ruchów proletariackich, rewolucja nie wystąpiła w krajach o rozwiniętych gospodarkach, ● Gramsci sformułował tezę, według której system kapitalistyczny utrzymuje kontrolę nad proletariatem nie tylko poprzez przemoc i przymus, ale również narzucając im swoją ideologię. ● System kapitalistyczny, zdaniem Gramsciego, wykształcił hegemoniczną kulturę, która propaguje określone wartości i normy. ● Wartości i normy kultury hegemonicznej obowiązują w społeczeństwie jako składniki tzw. „zdrowego rozsądku”, oczywistych prawd, praw naturalnych etc. ● Zdaniem Gramsciego współcześnie żadna grupa społeczna nie może narzucić innym swojego interesu, jeżeli nie uzyska moralnego przywództwa wśród innych grup.
 • 7. Pojęcie Hegemonii Główne wnioski z teorii Gramsciego: ● „Rewolucja” może zostać przyspieszona poprzez ideologiczną walkę sferze świadomości społecznej, czyli w sferze nadbudowy. ● Walka tego typu wymaga zawiązywania strategicznych sojuszy godzących partykularne interesy grup społecznych (robotnicy, chłopi, grupy wyznaniowe itp.). ● Celem proletariatu musi być zbudowanie własnej hegemonii kulturowej, chroniącej interes ekonomiczny robotników, opartej na intelektualnej i moralnej legitymizacji wśród jak najliczniejszych grup społecznych.
 • 8. Hegemonia u Laclau ● Ostateczne zerwanie z modelem bazy/nadbudowy. Właściwa walka o partykularne interesy różnych grup społecznych odbywa się w tej sferze, która uprzednio odpowiadała pojęciu nadbudowy. ● Laclau wykorzystuje pojęcie Hegemonii do narysowania struktury w ramach której wyłaniają się zbiorowe tożsamości, ● Walka klasowa jest tylko jednym z wielu przykładów możliwych antagonizmów, ● Rozwija koncepcję Gramsciego w duchu poststrukturalistycznym, tworząc z niej teorię dyskursu ● Rzeczywistość społeczna u Laclau jest determinowana przez konkurujące dyskursy, które dążą do uzyskania hegemonii, czyli pełną kontrolę nad polem dyskursu ● Źródło:http://globalperambulator.wordpress .com/category/foucault/
 • 9. Społeczeństwo jest niemożliwe ● Zdaniem Laclau żaden dyskurs nie jest w stanie uzyskać pełnej Hegemonii, czyli opanować całego pola dyskursu. DLACZEGO? Sytuacja taka byłaby możliwa u Marksa i Hegla, jednak... ● Warunkiem spoistości dialektycznego systemu są wykluczenia. ● Dialektyka Heglowska „pracuje” wyłącznie kiedy wyłączymy elementy niemieszczące się w logicznej strukturze teorii (np. ludy bez historii), ● Podobnie żaden dyskurs nie jest w stanie objąć wszystkich elementów rzeczywistości społecznej, tak aby pozostać wewnętrznie spójnym, ● Rzeczywistości społecznej nie można sprowadzić do zbioru uzgadniających się na wyższym poziomie sprzeczności (teza/antyteza/synteza). Źródło: http://bezsensopedia.wikia.com/wiki Społeczeństwo jest niemożliweSpołeczeństwo jest niemożliwe
 • 10. Społeczeństwo jest niemożliwe ● Laclau odrzuca holistyczne wizje społeczeństwa i postuluje przyjęcie założenia o nieskończoności tego co społeczne, ● Żaden strukturalny system teoretycznych nie jest w stanie objąć rzeczywistości społecznej, gdyż co do zasady system taki jest ograniczony. ● w konsekwencji «społeczeństwo» jako jednolity i zrozumiały obiekt, warunkujący swe własne cząstkowe procesy, jest niemożliwością (E. Laclau „Niemożliwość społeczeństwa”. Tłum. L. Rosiński [w:]Nowa Krytyka ● Powyższa niemożliwość odnosi się zarówno do dziedziny porządku społecznego, jak i dziedziny każdego podmiotu.
 • 11. Społeczeństwo jest konieczne ● Walka o hegemonię oznacza zatem stałą walkę pomiędzy dyskursami, której stawką jest choćby częściowe utrwalenie znaczeń i narzucenie porządku temu co „społeczne” ● Laclau za strukturalistami przyjmuje relacyjny charakter wszelkich społecznych tożsamości. ● W tym ujęciu to co społeczne stanowiłyby jednak wyłącznie „nieskończoną grę różnic”. ● Pojawia się konieczność utrwalenia znaczeń, próba oswojenia nieskończoności, wtłoczenia jej w skończoność porządku. Źródło: http://www.yletai.ru/
 • 12. Rozum populistyczny ● Praca jest próbą skonstruowania teorii populizmu jako „logiki politycznej”, ● Populizm stanowi zdaniem autora fundament tego co polityczne, ● Rozum populistyczny uzupełnia teorię przedstawioną w Hegemonii i strategii socjalistycznej o wnikliwą analizę procesu kształtowania się tożsamości społecznych, ● Wzbogaca teorię o kontekst psychoanalityczny, odnosząc się przede wszystkim do prac Jacquesa Lacana Źródło:http://libcom.org/
 • 13. Rozum Populistyczny – konstrukcja pracy Praca składa się z 3 części: Część I. Masom uwłaczanie Część zawiera przegląd dotychczasowych teorii odnoszących się do zjawiska populizmu. Autor przedstawia różnorodność proponowanych typologii i ich nieadekwatność w stosunku do złożoności problemu. Część II. Konstruowanie ludu Autor przedstawia kompletny wykład teorii dot. procesu konstruowania się tożsamości populistycznej. Teoria rozstrzyga problemy sformułowane w Części I. Cześć III. Odmiany populizmu Część stanowi przegląd ruchów społecznych wzbogacony o analizę w oparciu o zaproponowany w Części II model teoretyczny.
 • 14. Masom uwłaczanie Populizm: dwuznaczności i paradoksy ● Istnieje problem z jasnym sprecyzowaniem znaczenia pojęcia „populizm”, ● Teza: „Impas, którego teoria polityczna doświadcza względem populizmu (…) ma swe źródła w ograniczoności instrumentów ontologicznych aktualnie dostępnych analizie politologicznej”.
 • 15. Masom uwłaczanie Populizm: dwuznaczności i paradoksy Populizm polityczny 1) Populistyczna dyktatura (np. Peron) 2) Populistyczna demokracja (tj. wzywająca do referendów i partycypacji ) 3) populizm reakcyjny (np. George Wallach i jego zwolennicy 4) Populizm polityków (tj. szeroka koalicja pozbawiona ideologi, która buduje się na hasłach odwołujących się do ludu. Podejście opisowe Przykładowa typologizacja (M. Canovan, 1981) Populizm agrarny 1) Radykalizm farmerski (np. US People's party) 2) Ruchy chłopskie (np. w Europie Wschodniej 3) Intelektualny socjalizm agrarny (np. ruch narodnicki)
 • 16. Masom uwłaczanie Populizm: dwuznaczności i paradoksy Słabe punkty typologii M. Canovan: ● Typologii brakuje spójnych kryteriów dystynkcji ● Kategorie nie są jasne i wyraźne, często pokrywają się ze sobą Inne stosowane podejście – próba przypisania pojęciu populizmu konkretnej treści. Przykład – koncept populizmu przedstawiony przez P. Wilesa w „A syndrom, not a Doctrine”, gdzie pojęciu „populizm” przypisano 24 cechy, będące jego wyznacznikami. P. Wiles druga część swojego eseju poświęca na analizę wyjątków.
 • 17. Masom uwłaczanie Populizm: dwuznaczności i paradoksy Autorzy analiz wykluczają możliwość uchwycenia racjonalności zawartej w politycznej logice populizmu. Populizm najczęściej opisywany jest przez nich w kategoriach: ● Niejasności ● Nieprecyzyjności ● Nędzy intelektualnej ● Czystej retoryki ● Zwykle jako przemijające zjawisko ● Zjawisko manipulacyjne ● Rzadziej jako typ kultury politycznej ● Zjawisko stawiane w opozycji do „normalnej polityki”
 • 18. Masom uwłaczanie Populizm: dwuznaczności i paradoksy W poszukiwaniu alternatywnego podejścia Wnioski E. Laclau: ● Problem ze zdefiniowaniem pojęcia wynika z tego, ze racjonalność politycznej logiki populizmu zostaje odrzucona a priori. ● Nieokreśloność dyskursu populistycznego jest konsekwencją rzeczywistości społecznej będącej w niektórych sytuacjach nieokreśloną i niezdeterminowaną. ● „Odrzucenie populizmu jest częścią dyskursywnej konstrukcji pewnej normalności, ascetycznego uniwersum politycznego, z którego niebezpieczna logika musiała zostać wykluczona”. Wobec powyższego proponuje: ● Potraktować populizm jako akt performatywny mający swoją własną racjonalność. ● Przyjąć, że populizm nie jest momentem przejściowym mającym swoje źródło w niedojrzałości aktorów społecznych, lecz stałym wymiarem działania politycznego, które pojawia się we wszystkich dyskursach politycznych.
 • 19. Masom uwłaczanie Populizm: dwuznaczności i paradoksy ● Zdaniem Laclau, częścią wspólną analiz dot. zjawiska populistycznych ruchów społecznych jest zwrócenie uwagi na dualizm pomiędzy społeczną homogenicznością a społeczną dyferencjacją. ● Marginalizacja populizmu podyktowana jest niezgodą na uznanie racji bytu niezróżnicowanego „tłumu” czy też „ludu” w imię społecznej strukturyzacji raz instytucjonalizacji. Źródło: http://www.nytimes.com/ ● Zdaniem Laclau, częścią wspólną analiz dot. zjawiska populistycznych ruchów społecznych jest zwrócenie uwagi na dualizm pomiędzy społeczną homogenicznością a społeczną dyferencjacją. ● Marginalizacja populizmu podyktowana jest niezgodą na uznanie racji bytu niezróżnicowanego „tłumu” czy też „ludu” w imię społecznej strukturyzacji raz instytucjonalizacji.
 • 20. Konstruowanie ludu Populizm jako mechanizm powstawania „Ludu” ● Populizm to jeden ze sposobów konstytuowania się grupy społecznej (jeden z wielu). ● „Lud” nie jest kategorią ideologiczną, lecz rzeczywistą relacją zachodzącą pomiędzy podmiotami społecznymi. ● Najmniejszą jednostką analizy populizmu jest pojedyncze „żądanie społeczne” Źródło: wikimedia commons
 • 21. Jak tworzy się lud (dwa warunki wstępne) 1) Pojawienie się grupy niezaspokojonych „żądań społecznych” 2) Wytworzenie się antagonizmu pomiędzy władzą a podmiotami zgłoszonych żądań. Ośrodek władzy Antagonizm Niezaspokojone żądania
 • 22. Łańcuch ekwiwalencji Logika różnicy i logika ekwiwalencji ● Niezaspokojone żądania pozostają w stosunku do siebie w relacji różnicy ● Do wyłonienia się ludu konieczne jest pojawienie się relacji ekwiwalencji ● Ekwiwalencje osłabiają lecz nie znoszą różnic. Różnica pozostaje i działa wewnątrz ekwiwalencji, jednocześnie stanowiąc jej podstawę i pozostając z nią w napięciu. = = = =
 • 23. Łańcuch żądań a tożsamość ludowa ● Napięcie pomiędzy logiką różnicy a logiką ekwiwalencji sprawia, że nowa tożsamość ludowa nie może się ukonstytuować. ● Uzyskujemy niedomkniętą całość, nieosiągniętą pełnię, która jest jednocześnie niemożliwa i konieczna. ● Niemożliwa – ponieważ napięcie pomiędzy ekwiwalencją i różnicą nie może zostać przezwyciężone. ● Konieczna – ponieważ bez jakiegoś rodzaju domknięcia nawet prowizorycznego, niemożliwy byłby proces konstytuowania się tożsamości Źródło: http://shutteredintentions.com/
 • 24. Hegemonia, czyli budowanie całości ● Przezwyciężenie napięcia pomiędzy logiką ekwiwalencji a logiką różnicy wymaga choćby częściowego domknięcia tożsamości grupy zgłaszającej żądania. ● Takie domknięcie jest możliwe, kiedy jedna z różnic, nie tracąc swojej partykularności, przyjmuje rolę reprezentanta, niemożliwej do ogarnięcia całości. ● Operacja przechwytywania przez partykularność funkcji reprezentowania nieuchwytnej całości nazywana jest hegemonią
 • 25. Hegemonia D1 ● Przykład przedstawia reżim opresyjny, oddzielony polityczną granicą żądań od większości sektorów społeczeństwa (D1, D2, D3,... itd.), żądania różnią się od siebie nawzajem, są jednak równoważne w swoim sprzeciwie wobec władzy. ● Jedno z żądań zajmuje miejsce znaczące całego łańcucha. Jest to element D1 Ts D1 = = = D1 D2 D3 D4 …......
 • 26. Puste miejsce do wypełnienia Dlaczego dochodzi do obsadzenia pojedynczego żądania w roli reprezentanta? ● Łańcuch ekwiwalencji musi być wyrażany przez obsadzenie (kateksję) pojedynczego elementu, ponieważ nie istnieje możliwość znalezienia abstrakcyjnej cechy wspólnej znajdującej się u podstaw wszelkich krzywd społecznych. ● Obsadzenie elementu stanowi jednocześnie performatywną operację konstruującą łańcuch jako taki. ● Obsadzony, integrujący łańcuch element, zajmuje pozycję tzw. „pustego znaczącego” Źródło: http://footage.shutterstock.com
 • 27. Puste znaczące Partykularne żądanie zajmując miejsce pustego znaczącego znajduje się w stanie wewnętrznego rozdarcia: ● Wciąż zachowuje swój partykularny charakter, ● Jego własna partykularność zaczyna znaczyć coś całkiem innego: pełny łańcuch ekwiwalentnych żądań. Przykład: wolny rynek przez krótki czas po 1989 roku oznaczał w Europie wschodniej więcej niż czysto ekonomiczny układ. Pojęcie to objęło m.in.: koniec biurokratycznego panowania, wolność obywateli, doganianie Zachodu itd..)
 • 28. Co znaczą puste znaczące? ● Modelowym przykładem pustej znaczącej jest pojęcie „sprawiedliwość”. Pojęcie to ma sens tylko dlatego, że nie istnieją sytuacje społeczne w których nie mielibyśmy do czynienia z jakąś niesprawiedliwością. Sprawiedliwość określa zatem niezróżnicowaną pełnię niemającą pojęciowej treści. Nie jest pojęciem abstrakcyjnym, lecz w ścisłym sensie pustym. ● Puste znaczące są tym mniej związane ze swoimi pierwotnymi, partykularnymi żądaniami, im bardziej wydłużony jest łańcuch, który reprezentują. ● Semantyczną rolą tych pojęć nie jest wyrażanie pozytywnych treść lecz funkcjonowanie jako nazwy pewnej całości, która jest istotowo nieobecna.
 • 29. Dwa aspekty populizmu a puste znaczące Literatura odnosząca się do zjawiska populizmu często podnosi dwa problemy, które nie zostały dotąd zadowalająco wyjaśnione: 2) Centralna pozycja przywódcy w ruchach populistycznych 1) Problem nieścisłości/ niedookreśloności symboli populistycznych
 • 30. Populistyczne symbole ● W literaturze przedmiotu można spotkać się ze stwierdzeniem, że niedookreślone symbole populistyczne często maskują niedojrzałość programową tych ruchów. ● Zdaniem Laclau, pusty charakter znaczących, dzięki któremu obóz ludowy buduje jedność, nie jest wynikiem ideologicznego czy politycznego niedorozwoju. ● Jest wynikiem tego, iż populistyczne zjednoczenie odbywa się na radykalnie heterogonicznym terenie społecznym.
 • 31. Rola przywódcy Czy w ramach więzi ekwiwalencji nie istnieje coś, co już wstępnie zapowiadałoby kluczowe aspekty roli przywódcy? ● Jeżeli łańcuch ekwiwalencji istnieje o tyle, o ile jedno z jego ogniw odgrywa rolę skupiającą resztę, to w tym przypadku jedność dyskursywnej formacji zostaje przeniesiona z porządku pojęciowego (logiki różnic) do nominalnego. ● W tych warunkach nazwa zaczyna stanowić podstawę rzeczy. ● Kolekcja heterogenicznych elementów utrzymywanych w ekwiwalencji przez nazwę staje się czymś jednostkowym. ● Logika ekwiwalencji prowadzi do pojedynczości, a pojedynczość do identyfikacji jedności grupy z imieniem lidera.
 • 32. Nazwa www.occupy.com
 • 33. Puste znaczące a nazwa Jak nazwa odnosi się do rzeczy? Deskryptywizm (B. Russell) Nazwa ma treść daną jej przez wiązkę cech Deskryptywnych. Nazwy własne Stanowią Skrócone opisy. Anty- Deskryptywizm (Saul Kripke) Nazwa z rzeczą związana jest przez „pierwotny chrzest”
 • 34. Puste znaczące a nazwa ● Deskryptywiści dążą do ustanowienia stałej relacji między znaczącym a znaczonym, podczas gdy podejście antydeskryptywne pociąga za sobą wyzwolenie znaczącego od niewoli znaczonego. ● Podążając za podejściem antydeskryptywnym S. Żiżek stawia nowe pytanie: „Jeżeli podmiot pozostaje taki sam mimo wszystkich deskryptywnych zmian, to co dokładnie pozostaje takie samo? . Czym jest „X”, które przyjmuje kolejno przydzielane mu opisy?” ● Odpowiedź: „X” jest działającym wstecz skutkiem nazwania”
 • 35. Puste znaczące a nazwa ● Zdaniem J. Lacana tożsamość i jedność podmiotu są wynikiem samej operacji nazywania. Jest to jednak możliwe jedynie wtedy, gdy nazywanie nie jest podporządkowane ani żadnemu opisowi, ani uprzednimu znaczeniu obiektu. ● Do odegrania tej roli znaczące musi być przypadkowe i puste. ● Nazwa, gdy stanie się znaczeniem tego co heterogeniczne w konkretnym społeczeństwie, będzie nieodparcie przyciągała każde żądanie , które nie jest spełnione i nadmiarowe wobec istniejącej struktury symbolicznej. ● Nie da się ostatecznie określić jaki rodzaj żądań wejdzie w zakres łańcucha, ● „nazwy ludu” nigdy nie będą w stanie kontrolować jakie żądania ucieleśniają.
 • 36. Antagonizm konstruujący lud ● Laclau wyznacza granicę antagonizmu pomiędzy formacją dyskursywną instytucjonalną a formacją dyskursywną populistyczną. ● W konstrukcji obu formacji funkcjonują relacje różnicy i ekwiwalencji, przy czym: W dyskursie instytucjonalnym: ● Granice formacji dyskursywnej pokrywają się z granicami wspólnoty, ● Wszystkie różnice postrzegane są jako równie uzasadnione wewnątrz szerszej całości.
 • 37. Antagonizm konstruujący lud W dyskursie populistycznym: ● Symetria pomiędzy różnicami tworzącymi wspólnotę zostaje złamana, ● Pewna część danej wspólnoty („lud”) aspiruje do tego, by być postrzeganym jako jedyna prawomocna całość. ● Plebs (warstwa nieuprzywilejowana) rości sobie prawo do bycia jedynym i prawomocnym populus (ciało wszystkich obywateli Pojawia się pytanie: Co jest przyczyną wyłonienia się z dyskursu instytucjonalnego dyskursu populistycznego?
 • 38. Antagonizm konstruujący lud ● Czynnikiem, który warunkuje powstanie antagonizmu, jest poczucie braku pełni wspólnoty, ● Brak ten jest przyczyną dla której jednostki nie widzą możliwości zaspokojenia swoich żądań w ramach społecznego porządku, ● Lud jest próbą nadania nazwy tej nieobecnej (utraconej całości). ● Ci, którzy odpowiedzialni są za to niespełnienie nie mogą być częścią wspólnoty, co konstytuuje nieodwracalny, dychotomiczny podział.
 • 39. Płynne znaczące i społeczna heterogeniczność ● Przedstawiony przykład opiera się na pewnym uproszczeniu, które należy wyeliminować. ● Uproszczenie zakłada, że wewnętrzna granica dzieląca społeczeństwo na obozy nie ulega przemieszczeniom ● Co się jednak stanie, jeśli dychotomiczna granica będzie nieczytelna na skutek próby przekształcenia się reżimy opresyjnego w siłę hegemoniczną? Ts D1 = = = D1 D2 D3 D4 …......
 • 40. Płynne znaczące i społeczna heterogeniczność ● D1 jest poddane strukturalnej presji dwóch antagonistycznych łańcuchów ekwiwalencji (line czerwone), ● Linia pozioma odpowiada obozowi ludowemu, ● Linia ukośna tworzy ekwiwalentne połączenie pomiędzy D1, należącym do obozu ludowego, a dwoma innymi żądaniami (b, c), którym tenże obóz był przeciwny. D1 = = = D1 D2 D3 D4 …...... = b c
 • 41. Puste i płynne ● Ostateczne znaczenie D1 będzie zależało od wyniku hegemonicznego starcia pomiędzy wrogimi obozami ● Płynne znaczące to znaczące znajdujące się w stanie zawieszenia pomiędzy konkurującymi o nie łańcuchami ekwiwalencji. ● „Płynne znaczące” będzie więc najlepiej widoczne w momentach organicznego kryzysu, gdy system symboliczny podlega radykalnym przekształceniom Źródło: theguardnian.com
 • 42. Płynne a puste Puste znaczące ● Pozwala opisać proces tworzenia się ludowych tożsamości i zakłada istnienie stabilnego, dychotomicznego podziału pola społecznego Płynne znaczące ● Przybliża logikę rządzącą przemieszczeniami granicy podziału
 • 43. Heterogeniczność ● Dane żądanie może nie zostać dopuszczone do łańcucha ze względu na sprzeczność zachodzącą pomiędzy jego celami a celami żądań w łańcuchy obecnych ● Łańcuch ekwiwalencji stoi w opozycji nie tylko wobec antagonistycznej władzy, ale również wobec tego co nie uzyskuje dostępu do przestrzeni reprezentacji. ● To co „na zewnątrz” reprezentacji, w żaden sposób nie określa tożsamości tego co do niej należy ● U Marksa przypisanie lumpenproletariatowi charakteru zewnętrznego, było warunkiem możliwości zaistnienia tego co wewnętrzne – historii o spójnej strukturze.
 • 44. Heterogeniczność ● Roszczenia m i n w przeciwieństwie do pozostałych nie są podzielone na dwie części. ● Ich heterogeniczność wiąże się z tym, że nie mogą być reprezentowane przez żadne strukturalne umiejscowienie w ramach antagonistycznych obozów ● Nie występuje tu dialektyczna negacja , w której element negowany definiuje tożsamość negującego Ts D1 = = = D1 D2 D3 D4 …...... m n

Related Documents