Nowy System Gospodarki Odpadami Komunalnymi
POJEMNIKI Właściciel Nieruchomości ...
DEKLARACJE Deklaracja o wysokości opłaty za gos...
Właściciel Nieruchomości Zamieszkałej 1 lipca 2013 roku Gdy umowa zawarta z ...
Właściciel Nieruchomości Niezamieszkałej Umowa na korzystanie z ...
METODA I STAWKA WłaścicielRada Miasta Nieruchomości ...
Samodzielne dostarczenie do miejsc wskazanych przez gminę Zagospodarowani...
EFEKTYWNOŚĆ Poziomy odzysku Ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających ...
SYSTEMY INNYCH MIASTBiałystok ŁódźOd liczby osób zamieszkują...
SYSTEMY INNYCH PAŃSTW Czechy od osoby ok....
MOCNE SŁABE STRONY ...
MOCNE SŁABE STRONY ...
MOCNE SŁABE STRONY ...
MOCNE SŁABE STRONY ...
of 14

Prezentacja ze spotkania dla Radnych Miasta Lublin

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja ze spotkania dla Radnych Miasta Lublin

 • 1. Nowy System Gospodarki Odpadami Komunalnymi
 • 2. POJEMNIKI Właściciel Nieruchomości Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych Usługa dodatkowa w Wykorzystanie Samodzielne zakresie odbierania obecnie stosowanych wyposażenieodpadów komunalnych pojemników Utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
 • 3. DEKLARACJE Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi WłaścicielNieruchomości Prezydent Miasta Deklaracja w przypadku zmiany danych Wątpliwości co Prawidłowa do danych Niezłożenie deklaracja zawartych w Deklaracji deklaracji Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Decyzja o wysokości opłaty za Właściciel Nieruchomości gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • 4. Właściciel Nieruchomości Zamieszkałej 1 lipca 2013 roku Gdy umowa zawarta z Rozwiązanie przedsiębiorcą ulegniedotychczasowych umów rozwiązaniu lub zawartych z wygaśnięciu przed 1 lipca przedsiębiorcą 2013 roku Pierwsza deklaracja o wysokości opłaty za Informacja do Prezydenta gospodarowanie o wygaśnięciu lubodpadami komunalnymi z rozwiązaniu umowy dołączoną kopią przed terminem poprzedniej umowy Uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy od 1 lipca 2013 roku.
 • 5. Właściciel Nieruchomości Niezamieszkałej Umowa na korzystanie z usług odbioru odpadów komunalnych Przedsiębiorca odbierający odpady komunalneOpłata za usługi odbioru odpadów komunalnych
 • 6. METODA I STAWKA WłaścicielRada Miasta Nieruchomości Metoda naliczania Stawka Opłata za opłaty od liczby Opłaty gospodarowanie mieszkańców odpadami komunalnymi Metoda naliczania opłaty Stawka Opłata za od ilości Opłaty gospodarowanie zużytej wody , odpadami komunalnymi Metoda naliczania opłaty Stawka Opłata za od powierzchni lokalu Opłaty gospodarowanie mieszkalnego odpadami komunalnymi Metoda naliczania opłaty Stawka Opłata za od gospodarstwa Opłaty gospodarowanie domowego odpadami komunalnymi
 • 7. Samodzielne dostarczenie do miejsc wskazanych przez gminę Zagospodarowanie we własnymOdbiór z terenu nieruchomości zakresie PSZOK przeterminowane pojemniki w frakcja sucha leki aptekach odpady zielone przeterminowane pojemniki na odpady zielone chemikalia terenie miasta kompostowanie we własnym zakresie w comiesięczne przydomowych zużyte baterie i zbiórki, stałe zmieszane odpady zużyte akumulatory punkty zbierania kompostownikach komunalne , odpady zielone wykorzystanie odpady budowlane i kompostu we rozbiórkowe (do 1 m3 własnym zakresie cykliczne akcje, na gospodarstwo zużyte opony zbiórki domowe) odpady budowlane i rozbiórkowe meble i inne odpady wielkogabarytowe meble i inne odpady wielkogabarytowe SELEKTYWNA zużyty sprzęt comiesięczne elektryczny i zbiórki, stałe ZBIÓRKA elektroniczny punkty zbierania
 • 8. EFEKTYWNOŚĆ Poziomy odzysku Ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do dnia 16 lipca 2013 r. - do do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 50% wagowo nie więcej niż 35% wagowo w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Do dnia 31 grudnia 2020 roku należy osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo poziom recyklingu i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne: odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo
 • 9. SYSTEMY INNYCH MIASTBiałystok ŁódźOd liczby osób zamieszkujących Za segregowane-39,80 zł Trwają konsultacje społeczne - Za segregowane-18,12 złlub od gospodarstwa domowego Za niesegregowane-59,70 zł od liczby osób Za niesegregowane-36złBydgoszcz PoznańOd liczby osób zamieszkujących Za segregowane-18 zł Od liczby osób zamieszkujących Prawdopodobnie 20 zł RzeszówGdańsk Od liczby osób zamieszkujących 10,35 zł/os.Trwają konsultacje społeczne Za segregowane-37,5 zł lub zużycia wody albo(prawdopodobnie od Za niesegregowane-76zł powierzchni lokalu mieszkalnegogospodarstwa domowego) SzczecinKatowice Od zużycia wody Za segregowane-4,94 zł/m3od osoby konsultacje do 6 Za segregowane-18,08 zł Za niesegregowane-6,43zł/m3grudnia 2012 r. Za niesegregowane-24,41zł opłaty naliczane co 2 miesiąceGdynia WrocławOd gospodarstwa domowego Za segregowane-35 zł Od powierzchni lokalu 1,2 zł za 1 m2 (bez segregacji) za niesegregowane-52zł zbierane selektywnie:Kraków 80 gr za 1 m2 w przedziale 0-70 m2Zamieszkałe od liczby osób lub 60 gr za 1 m2powierzchni w przedziale 70-140 m2 0 gr za 1 m2Opole ponad 140 m2 alternatywnie 25 zł/os.Od powierzchni lokalu Za segregowane-0,55 zł x m2 Za niesegregowane- 0,8 zł x m2
 • 10. SYSTEMY INNYCH PAŃSTW Czechy od osoby ok.. 80 zł rocznie, co pokrywa zaledwie połowę kosztów Litwa od gospodarstwa domowego ok. 30 zł miesięcznie Dania od powierzchni ok. 1000 koron równocześnie z podatkiem od nieruchomości mieszkańcy mają jednakowe możliwości korzystania z usług wywozu i utylizacji odpadów i w związku z tym ponoszą jednakowe opłaty. Wielka Brytania od powierzchni składowa podatku lokalnego Flandria (Belgia) od gospodarstwa domowego „podatek śmieciowy” różny w różnych gminach średnio 55 euro Francja od wartości mieszkania Holandia od wielkości gospodarstwa domowego 165 euro/rok dla gospodarstwa jednoosobowego 275 euro/rok dla gospodarstwa wieloosobowego O sposobie uiszczania opłat decydują właściciele gospodarstw: opłaty można wnosić na rok z góry, albo kwota ta jest rozłożona na miesięczne raty. Ewentualne zmiany miejsca zamieszkania oraz zmiany wielkości gospodarstwa domowego w ciągu roku nie mają wpływu na wysokość należnych opłat.
 • 11. MOCNE SŁABE STRONY STRONY• Teoretycznie łatwy dostęp do danych dotyczących osób • System oparty na deklaracjach właścicieli nieruchomości, wzameldowanych związku z tym trudna weryfikacja liczby osób• Prosta zależność między liczbą osób i ilością wytwarzanych • Trudność w ustaleniu liczby osób zamieszkujących,odpadów, pełne wdrożenie zasady „zanieczyszczający płaci” • Bardzo duża zmienność danych w ujęciu całe miasto i• Niewielka zmienność kryterium, z punktu widzenia właściciela nieruchomości wielolokalowe (ruch naturalny, migracje, wynajem),nieruchomości jednorodzinnej, dzięki czemu deklaracja korygująca • Wysokie koszty obsługi systemu, związane głównie znie musi być często składana. zapewnieniem osób do obsługi deklaracji i kontroli,• Prosty system naliczania opłaty, każdy właściciel nieruchomości • Planowane zniesienie obowiązku meldunkowego,płaci tyle samo • Wysokie koszty dla wielodzietnych gospodarstw domowych, • Konieczność pokrycia deficytu, •Nie każdy wytwarza tyle samo odpadów Ilość Mieszkańców • Brak akceptacji społecznej w związku z przerzuceniem• Stosunkowo proste ustalenie liczby pojemników koniecznych kosztów odbierania odpadów od osób nieujętych ww systemie deklaracjach na osoby zadeklarowane,• Ułatwione planowanie inwestycji w zakresie gospodarki • Zniesienie obowiązku meldunkowego od 2014 rokuodpadami komunalnymi dzięki stałemu, dzięki dużej ilości uniemożliwi ustalenie danych na podstawie gminnychdanych dotyczących ludności (GUS, badania statystyczne) ewidencji• Przewidywalny poziom wpływów do budżetu gminy • Możliwość składania wniosków o ulgi i umorzenia, z uwagi na• Opłata obliczona na tej podstawie przy założeniu dużej ścisłą zależność w tej metodzie między osobą (i jejściągalności pokryje koszty funkcjonowania systemu majętnością) oraz odpadami, których zagospodarowanie kosztuje tyle samo SZANSE ZAGROŻENIA
 • 12. MOCNE SŁABE STRONY STRONY• Łatwy dostęp do danych wyjściowych, prostsze wdrożenie – • Wysokie koszty dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych i• Niewielka zmienność danych stanowiących podstawę naliczania, zabudowy zagrodowej w przypadku braku zróżnicowania stawki od• Przejrzysty sposób naliczania opłaty, wielkości gospodarstwa.• Łatwy sposób weryfikacji należności, • Brak akceptowalnego związku pomiędzy ilością odpadów a• Niższe koszty obsługi systemu - mniej osób do obsługi deklaracji i metrami kw.kontroli, •Brak akceptowalnego związku pomiędzy wysokością opłaty, a• System korzystny dla dużych spółdzielni i zarządców normatywem dotyczącym wielkości pojemnikównieruchomości, którzy posiadają dane na temat powierzchni lokali • Brak zdefiniowana rodzaju powierzchni lokalu do celów obliczeniamieszkalnych w swoich zasobach, opłaty (całkowita, mieszkalna, użytkowa)• Możliwość utrzymania dotychczasowego sposobu rozliczania •Trudna weryfikacja rzeczywistej powierzchni lokalu w przypadkukosztów (na osobę) w nieruchomościach wielolokalowych zgłaszanych uwag dotyczących wysokości opłaty Powierzchnia lokalu• Opłata obliczona na tej podstawie przy założeniu dużejściągalności pokryje koszty funkcjonowania systemu • Brak akceptacji społecznej ze względu na wyrażany brak• Ułatwione planowanie inwestycji w zakresie gospodarki zależności między ilością odpadów a powierzchniąodpadami komunalnymi dzięki stałemu, z góry wiadomemu • Brak możliwości , w tym kryterium, obiektywnego ustaleniapoziomowi wpływów do budżetu gminy liczby koniecznych pojemników.• Ochrona rodzin wielodzietnych, gospodarstwzamieszkujących przez większą niż statystyczna ilość osób SZANSE ZAGROŻENIA
 • 13. MOCNE SŁABE STRONY STRONY• Objęcie opłatą wszystkich faktycznie przebywających na terenie • Zużycie wody do celów gospodarczych innych niż bytowe będzie gminy, a nie tylko zameldowanych/ zamieszkałych osób, wpływało na wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami• Łatwość wykrycia zmian dzięki okresowym i częstym spisom • Konieczność stosunkowo częstego korygowania deklaracji ze licznika względu na zmienność danych• 99,9% zwodociągowanych gospodarstw domowych • Wielkość bazy danych i skomplikowane oprogramowanie• Istnieje statystyczny związek między zużyciem wody i ilością • Konieczność ciągłej współpracy z wodociągami celem ustalenia• wytwarzanych odpadów, choć wystąpią także rzeczywiste faktycznego zużycia wody• odstępstwa, • Uzależnienie systemu dostarczania wody i odbioru ścieków oraz• Indywidualne szacowanie ilości wytwarzanych odpadów, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych • Osoba „przypisana” do licznika, nie musi być właścicielem nieruchomości Ilość zużytej wody • Trudne obiektywne ustalenie niezbędnej ilości pojemników• Opłata obliczona na tej podstawie przy założeniu dużej • Niechęć mieszkańców do częstego korygowania deklaracji ściągalności pokryje koszty funkcjonowania systemu. • Efekt „spirali niedoborów finansowych” - oszczędzanie wody• Dynamiczne „pojawianie się i znikanie” w systemie przez mieszkańców co spowoduje spadek przychodów z opłaty wytwarzających odpady. za gospodarowanie odpadami i konieczność częstych zmian opłat a także wzrost cen jednostkowych wody • Zagrożenie dla budżetu Miasta w przypadku składania deklaracji przy zmniejszonym zużyciu wody (miernik malejący – zmienny), konieczność prowadzenia postępowań wyjaśniających • Możliwe trudności w przesyle danych między podmiotem zarządzającym systemem a wodociągami (ochrona danych osobowych SZANSE ZAGROŻENIA
 • 14. MOCNE SŁABE STRONY STRONY• Łatwość rozliczenia opłat,• Niewielka zmienność danych stanowiących podstawę naliczania • Brak uwzględnienia nierównej liczby osób w gospodarstwie• Łatwość wypełnienia deklaracji– nie będzie konieczne składanie domowym. Gospodarstwo jednoosobowe zapłaci tyle samo co deklaracji korygującej rodzina wieloosobowa.• Łatwość akceptacji wysokości opłaty, ze względu na uśrednioną • Trudność w zidentyfikowaniu ilości gospodarstw domowych, stawkę (wszyscy płacą jednakową stawkę i mają taki sam dostęp ponieważ brak definicji „gospodarstwa domowego” (lokal do usług odbioru i zagospodarowania odpadów). mieszkalny??) • Trudność w obiektywnym określeniu wymaganej liczby pojemników , z uwagi na brak prostej zależności między gospodarstwem domowym a ilością odpadów Gospodarstwo domowe• Ułatwione planowanie inwestycji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi dzięki stałemu, z góry wiadomemu • Trudność w obiektywnym określeniu wymaganej liczby poziomowi wpływów do budżetu gminy pojemników.• Opłata obliczona na tej podstawie przy założeniu dużej • Brak akceptacji społecznej ze względu na różną ilość osób ściągalności pokryje koszty funkcjonowania systemu zamieszkujących gospodarstwo domowe• Ochrona rodzin wielodzietnych, gospodarstw zamieszkujących przez większą niż statystyczna ilość osób SZANSE ZAGROŻENIA

Related Documents