Nowy System gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Lublin
Podstawowe cele nowego systemu objęcie wszystkich mieszkańców systemem gospodarki odpada...
Schemat działania poprzedniego systemu gospodarowania odpadami Wytwórca od...
Informacja o masie i sposobie zagospodarowania odpadów komunalnych z Lublina w 2011 roku Około 110 000 ton - ma...
Podział miasta na sektory SEKTOR I Abramowice ...
Jak będzie działał systemwspólnie ustalimy stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów,a także tryb, sposób i ...
Schemat działania nowegosystemu gospodarowania odpadami Odpady komunalne umow...
Dane liczbowe odnoszące się do miasta LublinaLiczba ludności Lublina Masa odpadów ...
Selektywna zbiórka odpadów w Lublinie Frakcja sucha • papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło Odpady ...
Regulamin utrzymania czystości i porządkuna terenie Miasta Lublin określi szczegółowezasady dotyczące m.in.:Selektywnej zb...
Obowiązki właścicieli nieruchomości wynikające z nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: ...
Jak selektywnie zbierać odpady komunalne na terenie nieruchomości Frakcja sucha Odpady zielone...
Właściciele nieruchomościniezamieszkałych, tak jak obecniebędą zobowiązani do zawieraniaindywidualnych umów na odbiórodpad...
Postępowanie z odpadami zielonymi: mogą być nieodpłatnie dostarczane we własnym zakresie do miejsc w...
Właściciel nieruchomości powinien:Udostępnić pracownikom przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne dostęp do p...
Poziomy odzyskuOgraniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do dnia ...
Zbiórka Odpadów Odpady Pozostałe ...
Metody naliczania stawki opłaty Od ilości mieszkańców Od powierzchni lokalu Od iloś...
Naliczanie stawki opłaty na podstawie ilości mieszkańców Zalety ...
Naliczanie stawki opłaty na podstawie powierzchni lokalu Zalety ...
Naliczanie stawki opłaty na podstawie zużytej wody Zalety ...
Naliczanie stawki opłaty od gospodarstwa domowego Zalety ...
Harmonogram prowadzenia prac nad nowym systemem gospodarowania odpadami • Spotkanie informa...
Dziękuję za uwagę
of 24

Prezentacja konsultacje społeczne

Prezentacja założeń nowego systemu odbioru odpadów od mieszkańców Miasta Lublin.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacja konsultacje społeczne

 • 1. Nowy System gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Lublin
 • 2. Podstawowe cele nowego systemu objęcie wszystkich mieszkańców systemem gospodarki odpadami komunalnymi ograniczenie składowania odpadów, upowszechnienie segregacji „u źródła”, zwiększenie recyklingu i odzysku odpadów likwidacja nielegalnych praktyk pozbywania się odpadów, w tym tworzenia „dzikich składowisk”, spalania w piecach, poprawa stanu środowiska organizacja systemu i zarządzanie nim spoczywa na gminie gmina przejmuje kontrolę nad przepływem środków finansowych związanych z gospodarowaniem odpadami
 • 3. Schemat działania poprzedniego systemu gospodarowania odpadami Wytwórca odpadów GMINA Opłata Odpady Umowa Ewidencja umów Decyzja Podmiot Regulamin utrzymania odbierający odpady czystości i porządku Opłata Odpady Umowa Górne stawki za odbiór odpadówWymogi dla przedsiębiorców Instalacja odzysku/ - uchwała unieszkodliwiania
 • 4. Informacja o masie i sposobie zagospodarowania odpadów komunalnych z Lublina w 2011 roku Około 110 000 ton - masa odpadów wytworzonych w Lublinie w 2011 roku Około 35 tys. ton - masa odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi… Około 75 tys. ton - masa odpadów skierowanych na składowisko w 2011 roku
 • 5. Podział miasta na sektory SEKTOR I Abramowice Głusk Dziesiąta Kośminek Bronowice SEKTOR II Kalinowszczyzna Tatary Hajdów - Zadębie Felin Ponikwoda SEKTOR III Czechów Północny Czechów Południowy Sławin SEKTOR IV Stare Miasto Wieniawa Śródmieście Za Cukrownią SEKTOR V Czuby Północne Węglin Północny Węglin Południowy SEKTOR VI SEKTOR VII Konstantynów Czuby Południowe Sławinek Wrotków Szerokie Zemborzyce Rury
 • 6. Jak będzie działał systemwspólnie ustalimy stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów,a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszeniastawka opłaty będzie zależna od: liczby mieszkańców lub od powierzchni nieruchomościlub od ilości zużytej wody lub będzie stawką ryczałtową dla gospodarstwa domowegoopłata za odpady posegregowane będzie niższa, opłaca się więc segregować odpadyw zamian za uiszczoną opłatę, przedsiębiorca będzie zobowiązany do odebrania z terenównieruchomości zamieszkałych każdej ilości odpadów selektywnie zebranych orazzmieszanych odpadów komunalnychpowstaną punkty selektywnego zbierania odpadów, do których wszyscy mieszkańcy będąmogli oddawać swoje odpadygmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadówprzez przedsiębiorcę odbierającego je od mieszkańców
 • 7. Schemat działania nowegosystemu gospodarowania odpadami Odpady komunalne umowa rejestr Gmina opłata przetwarzanie recykling, odzysk
 • 8. Dane liczbowe odnoszące się do miasta LublinaLiczba ludności Lublina Masa odpadów Masa odpadów średnio produkowanych w Lublinie na osobę około 348 567 110 tys. 317 kg/os. osób ton rocznie Zabudowa wielorodzinna 80% Struktura Zabudowa jednorodzinna zamieszkania w 16% poszczególnychtypach zabudowy Zabudowa zagrodowa 4%
 • 9. Selektywna zbiórka odpadów w Lublinie Frakcja sucha • papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło Odpady zielone trawa, liście, gałęzie, choinki itp.. Odpady niebezpieczne baterie, akumulatory, świetlówki, pozostałości farb, tuszy, środki ochrony roślin, chemia gospodarcza itp.. Meble i inne odpady wielkogabarytowe Odpady budowlane i rozbiórkowe • beton, gruz betonowy, gruz ceglany, materiały ceramiczne, szkło okienne, drewno, papa Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Zużyte baterie i akumulatory Przeterminowane leki i chemikalia Zużyte opony z samochodów osobowych, motocykli, skuterów
 • 10. Regulamin utrzymania czystości i porządkuna terenie Miasta Lublin określi szczegółowezasady dotyczące m.in.:Selektywnej zbiórki odpadów komunalnychSposobu pozbywania się odpadówCzęstotliwości odbierania odpadówRodzaju, ilości i rozmieszczeniapojemników na odpady
 • 11. Obowiązki właścicieli nieruchomości wynikające z nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, w szczególności z Regulaminem realizację innych obowiązków określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie
 • 12. Jak selektywnie zbierać odpady komunalne na terenie nieruchomości Frakcja sucha Odpady zielone Odpady zmieszane Odpady wielkogabarytowe Pojemniki na terenie Odpady budowlane i rozbiórkowe nieruchomości Przeterminowane leki Przeterminowane chemikalia Zużyte baterie i zużyte akumulatory Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Miejsca wskazane Zużyte opony przez gminę
 • 13. Właściciele nieruchomościniezamieszkałych, tak jak obecniebędą zobowiązani do zawieraniaindywidualnych umów na odbiórodpadów komunalnych Zabronione jest zbieranie odpadów komunalnych z terenów nieruchomości niezamieszkałych: w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz terenach przeznaczonych do użytku publicznego
 • 14. Postępowanie z odpadami zielonymi: mogą być nieodpłatnie dostarczane we własnym zakresie do miejsc wskazanych przez gminę Lublin pod warunkiem, że odpady posiadają właściwości umożliwiające ich dalsze zagospodarowanie - dotyczy zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej mogą być kompostowane na potrzeby własne przy spełnieniu odpowiednich warunków tj. kompostowanie wyłącznie odpadów zielonych pochodzących z danej nieruchomości w specjalnych kompostownikach wykorzystywane urządzenie oraz ilość odpadów poddawanych kompostowaniu podlega zgłoszeniu gminie Lublin powstały kompost będzie w całości wykorzystany na terenie nieruchomości, na której jest prowadzone kompostowanie
 • 15. Właściciel nieruchomości powinien:Udostępnić pracownikom przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne dostęp do pojemników W zabudowie jednorodzinnej poprzez wystawienie pojemnika lub worka przed posesję W zabudowie wielorodzinnej poprzez wystawienie pojemników lub worków w miejscach odbioru umożliwiających dojazd pojazdem przewidzianym do transportu odpadów
 • 16. Poziomy odzyskuOgraniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do dnia 16 lipca 2013 r. - do do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 50% wagowo nie więcej niż 35% wagowo w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Do dnia 31 grudnia 2020 roku należy osiągnąć poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo poziomu recyklingu i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne: odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo
 • 17. Zbiórka Odpadów Odpady Pozostałe Substancja Surowce niebezpieczne odpady Gruz organiczna wtórne – zbiórka do Zmieszane materiały Odpady Frakcja sucha specjalnych odpady budowlane zielone pojemników komunalne Zakład przeróbki Unieszkodliwianie gruzu Pozostałości Regionalna Instalacja z sortowaniaSortownia Frakcji Przetwarzania Odpadów Stabilizat Składowisko Suchej Komunalnych Tworzywa sztuczne szkło, metale, Kompost papier Odzysk, recykling
 • 18. Metody naliczania stawki opłaty Od ilości mieszkańców Od powierzchni lokalu Od ilości zużytej wody Od gospodarstwa domowego
 • 19. Naliczanie stawki opłaty na podstawie ilości mieszkańców Zalety Wadyszybki szacunek ilości wytwarzanych niedoszacowanie liczby mieszkańców w danejodpadów w dowolnej zbiorowości, o ile nieruchomości, trudno ustalić faktyczną ilośćznamy prawdziwą liczbę osób ją tworzącą osób w lokalu (w perspektywie zniesienieoraz mamy wiarygodne dane obowiązku meldunkowego)rozdzielenie strumienia wytworzonych liczba mieszkańców łatwa do zmanipulowaniaodpadów po równo, „na głowę”, niezależnieod ilości realnie wytwarzanych odpadów baza opłat, czyli liczba mieszkańców, może się kurczyć, co przy względnie stałej masie odpadów musi powodować stały wzrost stawek, silny wzrost stawek – rekompensata wysokich strat
 • 20. Naliczanie stawki opłaty na podstawie powierzchni lokalu Zalety Wadybaza naliczania opłaty jest stała, stabilna i wymaga dobrego rozeznania w terenie co dodobrze dostępna rzeczywistych rozmiarów powierzchni mieszkalnych, a w razie potrzeby – dokonania niezbędnych pomiarów tych powierzchniprzejrzystość naliczania opłaty liczba rzeczywistych mieszkańców (a co za tym idzie – potencjał do wytwarzania odpadów komunalnych) w poszczególnych przypadkach może znacząco odbiegać od średniej (np. jeden mieszkaniec w dużym lokalu lub kilkunastu w bardzo małym)
 • 21. Naliczanie stawki opłaty na podstawie zużytej wody Zalety Wadymetoda warta rozważenia w gminach akademickich ewentualne sumowanie ilości wody w sytuacji zainstalowania kilku licznikówkryterium bardzo obiektywne – gdy w 100% nie wynagradza wytwórców odpadów niższymnieruchomości są założone liczniki wody poziomem opłat, jeżeli efektywnie segregują swoje odpadydostępna baza danych statystycznych dot. średniego wysokość opłaty zależy wprost proporcjonalnie odzużycia wody na mieszkańca w danej gminie ilości zużytej wody: (więcej wody – wyższa opłata, mniej wody – niższa) brak związku z sortowaniem domowego strumienia odpadów, - zaniżanie zużycia wodydość dobrze przybliża rzeczywistą liczbę "manipulowanie" przy licznikachmieszkańców nieruchomościindywidualny szacunek ilościowy wytwarzanych kto oszczędza wodę, będzie mniej płacił zaodpadów wytwarzane odpady, choć niekoniecznie będzie ich mniej wytwarzałpoziom zużycia wody jest najpełniejszą, mierzalnąmiarą aktywności życiowej mieszkańcówgospodarstwa domowego
 • 22. Naliczanie stawki opłaty od gospodarstwa domowego Zalety Wadymożliwa i zasadna do zastosowania w gminach o zerwanie z zasadą liczenia kosztówmniej więcej zbliżonym jednostkowymwskaźniku wytwarzania odpadów przezmieszkańcówzrównanie opłaty dla wszystkich „gospodarstw Potencjalnie negatywny na świadomośćdomowych”, a nie nieruchomości, jak w ekologicznej mieszkańcówpozostałych przypadkach, niezależnie od ilościwytworzonych odpadów, czyli kosztówzwiązanych z ich pozyskiwaniem iprzetworzeniem, ponoszonych przezprzedsiębiorstwoszybki przyrost masy odbieranych odpadów wszyscy płacą "tyle samo" za "nie tyle samo” niejasność interpretacyjna co znaczy „gospodarstwo domowe” dużo wątpliwości typu:. czy podnajemca części mieszkania stanowi osobne gospodarstwo domowe?
 • 23. Harmonogram prowadzenia prac nad nowym systemem gospodarowania odpadami • Spotkanie informacyjne15 listopada • o godz. 17:00, Ratusz, Plac Łokietka 1, Sala Obrad Rady Miasta Lublin 2012 roku • Spotkanie podsumowujące dyskusję 3 grudnia •o godz. 17:00, Ratusz, Plac Łokietka 1, Sala Obrad Rady Miasta Lublin 2012 roku20 grudnia • Sesja Rady Miasta2012 roku •Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin •Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę •Uchwała w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę z zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wysokości cen za te usługi •Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty •Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi •Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
 • 24. Dziękuję za uwagę