Inicjatywa lokalna
Konsultacje projektu uchwały
Cele spotkania:
- przedstawienie projektu uchwały;
- uzyskanie opinii o proponowanym
mechanizmie inicjatywy obywatelskiej;
Inicjatywa lokalna
Forma realizacji zadań przez samorząd
z udziałem mieszkańców
Uchwała w sprawie w sprawie określenia trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w r...
Ustawa reguluje
zakres działań podejmowanych
w ramach inicjatywy lokalnej.
W ramach inicjatywy lokalnej
można realizować działania
dotyczące:
1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i
społecz...
2) działalności charytatywnej;
3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji
narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoj...
5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego;
6) promocji i organizacji wolontariatu;
7) edukacji, oś...
8) działalności w sferze kultury fizycznej
i turystyki;
9) ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach
i wsiach;
10) porząd...
Schemat funkcjonowania
inicjatywy lokalnej w Lublinie
Mieszkańcy występują z wnioskiem o realizację
zadania.
Wniosek można...
Wniosek zawiera:
- dane wnioskodawców;
- opis merytoryczny zadania;
- termin realizacji;
- koszt zadania, w tym wkład wnio...
Przed złożeniem wniosku o realizację inicjatywy
lokalnej istnieje możliwość skonsultowania jego
treści pod kątem wymogów f...
Kryteria oceny wniosku
Oceniane w skali od 1 do 5 punktów:
- celowość realizacji zadania publicznego ze
względu na potrzeb...
- koszt utrzymania wnioskowanego zadania
po jego realizacji;
- trwałość zadania;
- forma udziału mieszkańców w realizacji
zadania, w tym wielkość wnoszonego wkładu
własnego przez wnioskodawców:
a) wkład ...
- stopień zaangażowanie środków budżetu
miasta w realizację zadania:
a) od 0% do 20% wartości zadania – 5 pkt.;
b) od 21% ...
Ostatecznej oceny i wyboru
złożonych wniosków
w ramach inicjatywy lokalnej
dokonuje Prezydent Miasta Lublin.
W przypadku pozytywnego
rozpatrzenia wniosku,
Prezydent Miasta Lublin
zawiera z wnioskodawcami
umowę o realizacji zadania.
Dziękuję za uwagę
www.partycypacja.lublin.eu
Piotr Choroś
pchoros@lublin.eu
Prezentacja inicjatywa - spotkania
of 20

Prezentacja inicjatywa - spotkania

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja inicjatywa - spotkania

 • 1. Inicjatywa lokalna Konsultacje projektu uchwały
 • 2. Cele spotkania: - przedstawienie projektu uchwały; - uzyskanie opinii o proponowanym mechanizmie inicjatywy obywatelskiej;
 • 3. Inicjatywa lokalna Forma realizacji zadań przez samorząd z udziałem mieszkańców
 • 4. Uchwała w sprawie w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej jest tworzona na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • 5. Ustawa reguluje zakres działań podejmowanych w ramach inicjatywy lokalnej.
 • 6. W ramach inicjatywy lokalnej można realizować działania dotyczące: 1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności budowy, rozbudowy lub remontów dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury;
 • 7. 2) działalności charytatywnej; 3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 4) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • 8. 5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 6) promocji i organizacji wolontariatu; 7) edukacji, oświaty i wychowania;
 • 9. 8) działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki; 9) ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach; 10) porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 • 10. Schemat funkcjonowania inicjatywy lokalnej w Lublinie Mieszkańcy występują z wnioskiem o realizację zadania. Wniosek można złożyć na specjalnym formularzu.
 • 11. Wniosek zawiera: - dane wnioskodawców; - opis merytoryczny zadania; - termin realizacji; - koszt zadania, w tym wkład wnioskodawców; - ewentualne koszty eksploatacji; - uzasadnienie.
 • 12. Przed złożeniem wniosku o realizację inicjatywy lokalnej istnieje możliwość skonsultowania jego treści pod kątem wymogów formalnych. Oceny wniosku dokonuje zespół powołany przez Prezydenta.
 • 13. Kryteria oceny wniosku Oceniane w skali od 1 do 5 punktów: - celowość realizacji zadania publicznego ze względu na potrzeby mieszkańców miasta ; - spójność wnioskowanego zadania z zadaniami własnymi, polityką i dokumentami strategicznymi Miasta;
 • 14. - koszt utrzymania wnioskowanego zadania po jego realizacji; - trwałość zadania;
 • 15. - forma udziału mieszkańców w realizacji zadania, w tym wielkość wnoszonego wkładu własnego przez wnioskodawców: a) wkład pieniężny – maks. 5 pkt.; b) pracy społecznej na rzecz wnioskowanego zadania – maks. 3 pkt.; c) świadczenia rzeczowego – maks. 2 pkt. (przyznawane w przypadku, gdy stanowi ono minimum 10% wartości zadania);
 • 16. - stopień zaangażowanie środków budżetu miasta w realizację zadania: a) od 0% do 20% wartości zadania – 5 pkt.; b) od 21% do 40% wartości zadania – 4 pkt.; c) od 41% do 60% wartości zadania – 3 pkt.; d) od 61% do 80% wartości zadania – 2 pkt.; e) powyżej 80% wartości zadania – 1 pkt.
 • 17. Ostatecznej oceny i wyboru złożonych wniosków w ramach inicjatywy lokalnej dokonuje Prezydent Miasta Lublin.
 • 18. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Prezydent Miasta Lublin zawiera z wnioskodawcami umowę o realizacji zadania.
 • 19. Dziękuję za uwagę www.partycypacja.lublin.eu Piotr Choroś pchoros@lublin.eu

Related Documents