Krajowy Raport o RozwojuSpołecznymPolska 2012Rozwój regionalny i lokalnyKamil Wyszkowski, Dyrektor Biura, Biuro Projektowe...
Rozwój społeczny według Iana Morrisa21101001000 14000p.n.e.12000p.n.e.10000p.n.e.8000p.n.e.6000p.n.e.4000p.n.e.3000p.n.e.2...
A. Mickiewicz „Polały się łzy me czyste, rzęsiste...”Polały się łzy me czyste, rzęsisteNa me dzieciństwo sielskie, anielsk...
Filozofia rozwoju społecznego• Przez dziesiątki lat głównym nurtem politycznego myślenia rządziłparadygmat materialny, opa...
Rozwój społeczny i capabilities approach• Rozwój Społeczny jest wzrostem wolności ludzi oraz możliwościżycia w taki sposób...
Wymiary rozwoju społecznego - zdrowie6http://www.flickr.com/photos/dancingwithwords/2318825480/
Wymiary rozwoju społecznego -edukacja7http://www.flickr.com/photos/antmcneill/4686147794/
Wymiaru rozwoju społecznego -zamożność8http://www.flickr.com/photos/chatiryworld/4916147728/
Czym jest Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI)?9• Wskaźnik Rozwoju Społecznego został utworzony w roku 1990 z inicjatywyProg...
Rozwój społeczny Polska vs Grecja100.7200.7400.7600.7800.8000.8200.8400.8600.8802000 2005 2007 2010 2011 2012GrecjaPolskaŹ...
Przesłanki powstania HDIMahbub ul Haq (2003) określił kilka przesłanek, zgodnie z którymitworzony był nowy wskaźnik – HDI ...
Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI)• HDI przeniesiony na szczebel powiatowy pokazuje, jak poszczególnejednostki ad...
Celem był pełen obraz Polski13
Nowe podejście do mierzenia rozwojuspołecznego w ujęciu regionalnym• Zdefiniowanie wskaźników nakładów – oszacowaniewskaźn...
Podział terytorialny15Poziom Liczba jednostekNUTS 2 – Województwa 16LAU 1 – Powiaty i miasta naprawach powiatu314+65
Wskaźniki LHDI16Wymiar Zdrowie Edukacja ZamożnośćWskaźniki cząstkowe LHDI(wskaźniki)Wskaźnik przeciętnegotrwania życia(Ocz...
Metodyka liczenia17
Zależność Wskaźnika Zamożności (WI) ze WskaźnikiemZdrowia (HI) i zależność Wskaźnika Zamożności zeWskaźnikiem Edukacji (EI...
Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI)w województwach w 2010 roku (wskaźnikprzyjmuje wartości od 1 do 100 punktów)193...
Ranking województw ze względu na wartości LHDI wroku 2010 i zmiana w pozycji województw w rankinguw porównaniu do 2007 rok...
Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI) wpowiatach w 2010 roku (wskaźnik przyjmuje wartościod 1 do 100, w punktach)21
Wskaźnik Zdrowia (HI) w 2010 roku wpowiatach22
Wskaźnik Edukacji (EI) w powiatach w2010 roku23
Wskaźnik Zamożności (WI) LHDI wpowiatach w 2010 roku24
Ranking 10 powiatów o najwyższych wartościachLHDI w roku 2010 i zmiana pozycji w rankingu wporównaniu do 2007 roku25Powiat...
Ranking 10 powiatów o najniższych wartościach LHDI w roku2010 i zmiana pozycji w rankingu w porównaniu do 2007 roku26Powia...
Kontekst i nakłady politykpublicznych27
Wymiary i wskaźniki kontekstowerozwoju społecznego28WymiarKapitał ludzki Rynek pracy Ubóstwo AktywnośćobywatelskaAktywność...
Relacje między rozwojem społecznym anakładami polityk publicznych29Wpływ pozostałychczynników: polityki rządu,inflacji, zm...
Wymiary nakładów polityki publicznej ujęte wLokalnym Wskaźniku Rozwoju Społecznego (LHDIPI)30Wymiar Zdrowie Edukacja Zamoż...
Zależność między Lokalnym Wskaźnikiem RozwojuSpołecznego (LHDI) a Lokalnym Wskaźnikiem RozwojuSpołecznego nakładów polityk...
Nakłady na rozwój społeczny• W przypadku inwestycji takich jak ochrona zdrowia, czy edukacja okreszwrotu nakładów inwestyc...
Zależność między sumą wydawanych środków unijnych z budżetówsamorządów gminnych i powiatowych na obszarze danego powiatu w...
Zależność między wartością sumy dofinansowania projektów z ProgramuOperacyjnego Kapitał Ludzki do końca 2010 roku w przeli...
Zależność między średnią liczba lat nauki potrzebną na zdobycieosiągniętego wykształcenia dla osób w wieku powyżej 25 r.ż....
Zależność między udziałem deklaracji podatkowych wysłanych przezsystem e-Deklaracje w ogóle deklaracji wysłanych z danego ...
Miejsce Płocka na mapie rozwojuspołecznego37
Rozwój Płocka 2007-2010382007 2008 2009 2010WI 51.10 58.81 57.79 58.12EI 52.30 61.24 61.65 61.67HI 43.47 49.01 47.08 50.87...
Nakłady na rozwój społeczny 2007-2010392007 2008 2009 2010LEI_PI 34.52 35.57 34.49 40.05EI_PI 31.91 36.15 35.30 42.88HI_PI...
Wnioski i rekomendacje40
Wnioski41MIASTAOBSZARY WIEJSKIESTARZENIE SIĘKAPITAŁ LUDZKIKOMPETENCJECYFROWEPO KLPOLITYKA SPÓJNOŚĆIBIG DATABADANIA JAKOŚCI...
Rekomendacje (1/4)1. Konieczne jest przyjęcie ustawy metropolitalnej umożliwiającej stworzeniefunkcjonalnych obszarów metr...
Rekomendacje (2/4)4. Aby stwarzać endogeniczny potencjał rozwoju regionów należy inwestować winfrastrukturę telekomunikacy...
Rekomendacje (3/4)7. Działania władz centralnych i samorządowych muszą zmierzać doprzeciwdziałania utracie równowagi społe...
Rekomendacje (4/4)8. Zwiększenie ilości dostępnych w sieci zasobów publicznych (m.in. zasobów informacji)w celu zapewnieni...
Cel dalekosiężny: dobrostan 203046http://www.flickr.com/photos/torrelodones/2727949918/
Dziękujemy za uwagęKontakt: registry.pl@undp.org47
of 47

Prezentacja raportu o rozwoju społecznym - Polska 2012 - Płock

Program Seminarium: 11.00 „Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny” Kamil Wyszkowski - Dyrektor Biura Projektowego UNDP w Polsce Piotr Arak - Koordynator projektu 11.40 ”Miejsce Płocka na polskiej i mazowieckiej mapie rozwoju społecznego (wskaźnik LHDI)” dr Krzysztof Buczkowski - Prezes Zarządu CIFAL Płock 12.10 Dyskusja 8 maja 2013 r. (środa), godzina 11.00 Towarzystwo Naukowe Płockie Płock, Plac Narutowicza 8 Wstęp wolny
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja raportu o rozwoju społecznym - Polska 2012 - Płock

 • 1. Krajowy Raport o RozwojuSpołecznymPolska 2012Rozwój regionalny i lokalnyKamil Wyszkowski, Dyrektor Biura, Biuro Projektowe UNDP w PolscePiotr Arak, Koordynator Projektu, Biuro Projektowe UNDP w PolscePłock, 8 maja 2013 r.
 • 2. Rozwój społeczny według Iana Morrisa21101001000 14000p.n.e.12000p.n.e.10000p.n.e.8000p.n.e.6000p.n.e.4000p.n.e.3000p.n.e.2250p.n.e.1750p.n.e.1400p.n.e.1200p.n.e.1000p.n.e.800p.n.e.600p.n.e.400p.n.e.200p.n.e.1p.n.e./n.e.200n.e.400n.e.600n.e.800n.e.1000n.e.1200n.e.1400n.e.1600n.e.1800n.e.2000n.e.Poziomrozwojuspołecznegowpunktach(maks.250pkt.)CzasZachódWschódŹródło: Ian Morris (2013), „The Measure of Civilization: How Social Development Decides the Fate of Nations”, Princeton University Press.
 • 3. A. Mickiewicz „Polały się łzy me czyste, rzęsiste...”Polały się łzy me czyste, rzęsisteNa me dzieciństwo sielskie, anielskie,Na moją młodość górną i durną,Na mój wiek męski, wiek klęski;Polały się łzy me czyste, rzęsiste...3
 • 4. Filozofia rozwoju społecznego• Przez dziesiątki lat głównym nurtem politycznego myślenia rządziłparadygmat materialny, oparty na założeniu, że to posiadanieautomatycznie przekłada się na szczęście i rozwój człowieka.„Wzbogać się, a będziesz szczęśliwszy” – znajduje ona swoje odbiciew dominacji PKB jako głównego wskaźnika ludzkiego postępu oraz wasymetrycznym znaczeniu, jakie odgrywa dziś w naszym życiu dochódmierzony w pieniądzu.• W końcu dla każdego najważniejsza jest osiągnięta jakość życia, awięc zdrowie, wykształcenie oraz prowadzenie wartościowego życiawśród kochających i szanujących nas ludzi.• Rozwój społeczny (ang. human development) to proces, w wynikuktórego następuje poprawa warunków społeczno-ekonomicznych wdanej społeczności.• To więcej niż rozwój gospodarczy.4
 • 5. Rozwój społeczny i capabilities approach• Rozwój Społeczny jest wzrostem wolności ludzi oraz możliwościżycia w taki sposób, jaki jest dla nich najlepszy, chodzi zatemo zwiększenie możliwości wyboru.• Amartya Sen (1993) pisał, że rozwój społeczny tworzą dwaskładniki:– kreowanie nowych „możliwości” dla ludzi – takich jak poprawazdrowia, rozwój wiedzy czy kompetencji– użytek, jaki z tych nowo nabytych możliwości robią ludzie – w celachprodukcji, rozrywki, uczestnictwa w kulturze, w sferach społecznychi politycznych.– „capabilities„/”możliwości” powinny być rozumiane jako różnekombinacje postaw i działań jednostki składających się na to, cookreśla „dobre życie” z punktu widzeniajednostki, osiągalnych/dostępnych dla niej• Kładąc nacisk na „możliwości", a nie po prostu osiągnięterezultaty, podkreślone zostaje znaczenie wolności wyboru.5
 • 6. Wymiary rozwoju społecznego - zdrowie6http://www.flickr.com/photos/dancingwithwords/2318825480/
 • 7. Wymiary rozwoju społecznego -edukacja7http://www.flickr.com/photos/antmcneill/4686147794/
 • 8. Wymiaru rozwoju społecznego -zamożność8http://www.flickr.com/photos/chatiryworld/4916147728/
 • 9. Czym jest Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI)?9• Wskaźnik Rozwoju Społecznego został utworzony w roku 1990 z inicjatywyProgramu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (ang. UNDP)• Podnosi świadomość na temat wyzwań, przed którymi stają kraje na różnympoziomie rozwoju oraz mobilizuje poparcie społeczne dla polityk mającychna celu poprawę sytuacji na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.• HDI mówi o potencjale rozwojowym, wskazując na kluczowe kwestie, którepowinny być wspierane przez państwo: warunki życia, poziom edukacji izdrowie obywateli.Do pomiaru rozwoju społecznego UNDP używa: oczekiwanej długość życia, średniejliczby lat edukacji osób w wieku 25+, oczekiwanej liczby lat edukacji dla dziecirozpoczynających proces kształcenia oraz dochodu narodowego per capita (w USDPPP).HDI może być także wykorzystany w polityce regionalnej poprzez obliczeniewskaźnika na poziomie krajów i ich regionów, a także mniejszych jednostekterytorialnych.
 • 10. Rozwój społeczny Polska vs Grecja100.7200.7400.7600.7800.8000.8200.8400.8600.8802000 2005 2007 2010 2011 2012GrecjaPolskaŹródło: UNDP2939
 • 11. Przesłanki powstania HDIMahbub ul Haq (2003) określił kilka przesłanek, zgodnie z którymitworzony był nowy wskaźnik – HDI (Human Development Index)1. znalezienie wskaźnika, który by wykraczał poza przychód, przyzachowaniu jego wiarygodności pod względem metodologicznym,2. ograniczenie liczby zmiennych składowych wskaźnika w celuzachowania jego prostoty i funkcjonalności,3. stworzenie jednego, syntetycznego wskaźnika, a nie rozbudowanegoich zestawu oraz4. połączenie we wskaźniku składowych społecznych i ekonomicznych(ul Haq 2003).Od 1990 roku HDI był stopniowo modyfikowany, lecz jego głównezałożenia pozostały niezmienione.11
 • 12. Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI)• HDI przeniesiony na szczebel powiatowy pokazuje, jak poszczególnejednostki administracyjne pozycjonują się względem siebie, jakie sąich mocne i słabe strony.• Nie chodzi tylko o stworzenie rankingu jednostek terytorialnych ipozycjonowanie ich w układzie „lepsza-gorsza”.• Celem jest ukazanie na podstawie jakich składowych poszczególneregiony osiągnęły daną wartość wskaźnika LHDI – czy były to dobrewyniki gospodarcze, zdrowie ludności, czy wysoka jakość edukacjikompensująca opóźnienia w innych dziedzinach.• Do jego obliczenia wykorzystano szereg czasowy 2007-2010.12
 • 13. Celem był pełen obraz Polski13
 • 14. Nowe podejście do mierzenia rozwojuspołecznego w ujęciu regionalnym• Zdefiniowanie wskaźników nakładów – oszacowaniewskaźników o charakterze ilościowym iwartościującym, podzielonych ze względu na typnakładów: finansowych, infrastrukturalnych i innychzasobów polityk publicznych.• Zdefiniowanie wskaźników efektów – oszacowaniewskaźników o charakterze ilościowym oceniającychefekty w obszarze interwencji publicznej (mniejszaumieralność, większy poziom wiedzy obywateli i lepszedochody).14
 • 15. Podział terytorialny15Poziom Liczba jednostekNUTS 2 – Województwa 16LAU 1 – Powiaty i miasta naprawach powiatu314+65
 • 16. Wskaźniki LHDI16Wymiar Zdrowie Edukacja ZamożnośćWskaźniki cząstkowe LHDI(wskaźniki)Wskaźnik przeciętnegotrwania życia(Oczekiwane trwanie życianoworodka)Wskaźnik edukacjiprzedszkolnej(Odsetek dzieci w edukacjiprzedszkolnej: przedziałwiekowy 3-4 lata)Wskaźnik zamożności(Średni poziom zamożnościmieszkańców)Zagregowany współczynnikzgonów(Zagregowany współczynnikzgonów z powodunowotworów i chorób układukrążenia)Wskaźnik wynikówegzaminu gimnazjalnego(Średnia z wyników egzaminugimnazjalnego: tylko dla częścimatematyczno-przyrodniczej)Wskaźniki grupowe LHDI Wskaźnik Zdrowia Wskaźnik Edukacji Wskaźnik ZamożnościLokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI) - powiat i województwoRozwój społeczny w ujęciu lokalnym i regionalnym
 • 17. Metodyka liczenia17
 • 18. Zależność Wskaźnika Zamożności (WI) ze WskaźnikiemZdrowia (HI) i zależność Wskaźnika Zamożności zeWskaźnikiem Edukacji (EI) w 2010 roku według powiatów18R² = 0.49R² = 0.0501020304050607080901000 20 40 60 80 100WartośćWskaźnikaEdukacji(EI)iWartośćWskaźnikaZdrowia(HI)Wartość Wskaźnika Zamożności (WI)Wskaźnik Edukacji - EIWskaźnik Zdrowia - HILinear (Wskaźnik Edukacji - EI)Linear (Wskaźnik Zdrowia - HI)
 • 19. Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI)w województwach w 2010 roku (wskaźnikprzyjmuje wartości od 1 do 100 punktów)1936.839.3 39.6 41.2 42.3 42.9 43.8 44.4 44.4 46.3 47.049.5 50.2 51.1 51.960.2010203040506070
 • 20. Ranking województw ze względu na wartości LHDI wroku 2010 i zmiana w pozycji województw w rankinguw porównaniu do 2007 roku20WojewództwoPozycja wgLHDI 2010Zmiana pozycjiw porównaniudo 2007 r.LHDI HI EI WIMazowieckie 1 0 60,21 58,18 61,68 60,84Małopolskie 2 0 51,93 69,10 57,65 35,15Pomorskie 3 0 51,14 71,28 47,16 39,79Wielkopolskie 4 0 50,22 63,32 50,19 39,86Śląskie 5 0 49,54 48,39 53,92 46,59Opolskie 6 0 46,95 59,76 55,94 30,96Dolnośląskie 7 0 46,34 47,61 48,79 42,84Podlaskie 8 1 44,40 66,08 51,60 25,67Lubuskie 9 2 44,36 54,72 47,21 33,79Podkarpackie 10 0 43,77 72,28 48,15 24,09Zachodniopomorskie 11 -3 42,89 52,31 42,51 35,48Warmińsko-Mazurskie 12 0 42,33 58,61 41,85 30,93Kujawsko-Pomorskie 13 0 41,22 49,17 42,31 33,67Lubelskie 14 1 39,55 48,61 46,46 27,40Łódzkie 15 1 39,28 31,48 52,25 36,85Świętokrzyskie 16 -2 36,78 45,95 39,18 27,62
 • 21. Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI) wpowiatach w 2010 roku (wskaźnik przyjmuje wartościod 1 do 100, w punktach)21
 • 22. Wskaźnik Zdrowia (HI) w 2010 roku wpowiatach22
 • 23. Wskaźnik Edukacji (EI) w powiatach w2010 roku23
 • 24. Wskaźnik Zamożności (WI) LHDI wpowiatach w 2010 roku24
 • 25. Ranking 10 powiatów o najwyższych wartościachLHDI w roku 2010 i zmiana pozycji w rankingu wporównaniu do 2007 roku25PowiatPozycjawg LHDI2010Zmiana pozycji wporównaniu do2007 r.LHDI HI EI WIWarszawa 1 0 87,63 68,97 97,75 99,83Piaseczyński 2 0 80,75 68,01 83,74 92,44Pruszkowski 3 0 72,92 59,95 78,93 81,96Warszawski Zachodni 4 1 72,48 67,39 70,88 79,72Kraków 5 -1 72,05 69,00 88,47 61,27Poznań 6 0 71,52 62,35 85,83 68,37Rzeszów 7 0 71,22 85,90 83,24 50,52Sopot 8 10 69,78 52,86 88,38 72,74Gdynia 9 2 69,55 75,60 77,53 57,40Legionowski 10 3 69,09 66,35 73,76 67,37
 • 26. Ranking 10 powiatów o najniższych wartościach LHDI w roku2010 i zmiana pozycji w rankingu w porównaniu do 2007 roku26PowiatPozycja wgLHDI2010Zmiana pozycji wporównaniu do 2007r.LHDI HI EI WIMoniecki 369 5 23,31 53,11 33,64 7,09Skierniewicki 370 -18 23,24 13,07 37,20 25,80Janowski 371 -6 22,78 30,51 30,77 12,60Opatowski 372 -19 22,67 21,39 26,66 20,43Przysuski 373 -3 21,30 23,11 28,52 14,66Kolneński 374 4 20,47 66,39 25,00 5,16Chełmski 375 2 20,46 29,67 17,13 16,86Łomżyński 376 3 18,69 57,26 16,82 6,78Pińczowski 377 -79 18,11 9,67 29,07 21,13Kazimierski 378 -5 17,91 17,18 29,29 11,41Suwalski 379 -3 17,24 54,53 6,89 13,65
 • 27. Kontekst i nakłady politykpublicznych27
 • 28. Wymiary i wskaźniki kontekstowerozwoju społecznego28WymiarKapitał ludzki Rynek pracy Ubóstwo AktywnośćobywatelskaAktywnośćcyfrowaUpełnomocnieniekobietOchronaśrodowiskaWskaźnikŚrednia liczbalat potrzebnana zdobycieosiągniętegopoziomuwykształceniaprzez osobypowyżej 25 r.ż.(NSP2002)StopabezrobociarejestrowanegoOdsetekosóbkorzystających zewsparciapomocyspołecznejw gospodarstwachdomowychw stosunkudo liczbymieszkańców ogółemFrekwencjaw wyborachsamorządowych (RadaGminy)OdsetekdeklaracjipodatkowychskładanychprzezInternetMandatypełnionew samorządach przezkobietyZmieszaneodpadykomunalnezebranez gospodarstw domowychper capitaKontekst Lokalnego Wskaźnika Rozwoju SpołecznegoRozwój Społeczny na poziomie powiatu i województwa
 • 29. Relacje między rozwojem społecznym anakładami polityk publicznych29Wpływ pozostałychczynników: polityki rządu,inflacji, zmian zjawiskdemograficznych,ukształtowaniaprzestrzennego, położeniageograficznego, zaszłościhistorycznych etc.
 • 30. Wymiary nakładów polityki publicznej ujęte wLokalnym Wskaźniku Rozwoju Społecznego (LHDIPI)30Wymiar Zdrowie Edukacja ZamożnośćWskaźniki cząstkowe(wskaźniki)Wskaźnik Opieki Lekarskiej iLekarsko-Dentystycznej(Liczba lekarzy i lekarzydentystów wg podstawowegomiejsca pracy, na 100 tys.osób)Wskaźnik Wydatków naEdukację(Wydatki na edukację naucznia ogółem: przedszkola,szkoły podstawowe, gimnazja iśrednie)Wskaźnik WydatkówLokalnych(Suma wydatków z budżetówgmin i powiatów, na tereniedanego powiatu bez wydatkówz UE oraz pozycjibudżetowych sfinansowanychze środków unijnychw budżetach samorząduterytorialnego podzielonaprzez liczbę mieszkańców)Wskaźnik OpiekiPielęgniarskiej i Położniczej(Liczba pielęgniarek ipołożnych wg podstawowegomiejsca pracy, na 100 tys.osób)Wskaźnik Liczby Uczniów naNauczyciela(Liczba uczniów przypadającana jednego nauczyciela: szkołypodstawowe i gimnazjalne)Wskaźniki grupowe LHDIPI Wskaźnik NakładówZdrowotnychWskaźnik NakładówEdukacyjnychWskaźnik WydatkówLokalnychLokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego nakładów polityki (LHDIPI) - powiat i województwoNakłady polityk publicznych na poziomie lokalnym i regionalnym w ujęciu rozwoju społecznego
 • 31. Zależność między Lokalnym Wskaźnikiem RozwojuSpołecznego (LHDI) a Lokalnym Wskaźnikiem RozwojuSpołecznego nakładów polityki publicznej (LHDIPI) w 2010 rokuwedług powiatów31R² = 0.17010203040506070800 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100LokalnyWskaźnikRozwojuSpołecznegonakładówpolitykipublicznej(LHDIPI)Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI)
 • 32. Nakłady na rozwój społeczny• W przypadku inwestycji takich jak ochrona zdrowia, czy edukacja okreszwrotu nakładów inwestycyjnych w postaci zwiększonego poziomurozwoju społecznego może być dłuższy niż perspektywa 4 lat objętych tymbadaniem.• Potwierdza to fakt, że współczynnik korelacji liniowej LHDIPI z 2007 roku zwartościami LHDI w 2010 roku wynosi 0,538 i jest większy niż wprzypadku korelacji LHDIPI dla 2010 roku. Oznacza to, że zależnośćmiędzy nakładami z roku 2007 a poziomem rozwoju społecznego w roku2010 jest silniejsza niż zależność z bieżącymi nakładami.• Należy także pamiętać, że rok 2007 był kulminacyjnym momentemrozliczania środków z perspektywy finansowej 2004-2006, w którymsamorządy inwestowały większość zakontraktowanych inwestycji iprojektów.32
 • 33. Zależność między sumą wydawanych środków unijnych z budżetówsamorządów gminnych i powiatowych na obszarze danego powiatu wlatach 2006-2010 w przeliczeniu na mieszkańca (w zł, nominalnie) awartością Lokalnego Wskaźnika Rozwoju Społecznego (LHDI) w 2010 rokuwedług powiatów33R² = 0.000500100015002000250030000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Sumawydawanychśrodkówunijnychzbudżetówsamorządówgminnychipowiatowychnaobszarzedanegopowiatuwlatach2006-2010wprzeliczeniunamieszkańca(wzł,nominalnie)Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI)
 • 34. Zależność między wartością sumy dofinansowania projektów z ProgramuOperacyjnego Kapitał Ludzki do końca 2010 roku w przeliczeniu namieszkańca (w zł, nominalnie) a wartością Lokalnego Wskaźnika RozwojuSpołecznego (LHDI) w 2010 roku według powiatów34R² = 0.34-10001002003004005006007000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100WartośćsumydofinansowaniaprojektówzProgramuOperacyjnegoKapitałLudzkidokońca2010rokuwprzeliczeniunamieszkańca(wzł,nominalnie)Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI)
 • 35. Zależność między średnią liczba lat nauki potrzebną na zdobycieosiągniętego wykształcenia dla osób w wieku powyżej 25 r.ż. w 2002 roku(w latach) a wartością Lokalnego Wskaźnika Rozwoju Społecznego (LHDI)w 2010 roku według powiatów35R² = 0.7602468101214160 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Średnialiczbalatnaukipotrzebnychnazdobycieosiągniętegowykształceniadlaosobwwiekupowyżej25r.ż.w2002rokuLokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI)
 • 36. Zależność między udziałem deklaracji podatkowych wysłanych przezsystem e-Deklaracje w ogóle deklaracji wysłanych z danego powiatu (wproc.) a wartością Lokalnego Wskaźnika Rozwoju Społecznego (LHDI) w2010 roku według powiatów36R² = 0.220.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Udziałdeklaracjipodatkowychwysłanychprzezsysteme-Deklaracjewogóledeklaracjipodatkowychzłożonychwdanympowiecie(wproc.)Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI)
 • 37. Miejsce Płocka na mapie rozwojuspołecznego37
 • 38. Rozwój Płocka 2007-2010382007 2008 2009 2010WI 51.10 58.81 57.79 58.12EI 52.30 61.24 61.65 61.67HI 43.47 49.01 47.08 50.87LHDI 48.79 56.09 55.15 56.710.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.00
 • 39. Nakłady na rozwój społeczny 2007-2010392007 2008 2009 2010LEI_PI 34.52 35.57 34.49 40.05EI_PI 31.91 36.15 35.30 42.88HI_PI 53.05 54.54 54.51 53.97LHDI_PI 38.81 41.24 40.49 45.260.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00
 • 40. Wnioski i rekomendacje40
 • 41. Wnioski41MIASTAOBSZARY WIEJSKIESTARZENIE SIĘKAPITAŁ LUDZKIKOMPETENCJECYFROWEPO KLPOLITYKA SPÓJNOŚĆIBIG DATABADANIA JAKOŚCIOWE
 • 42. Rekomendacje (1/4)1. Konieczne jest przyjęcie ustawy metropolitalnej umożliwiającej stworzeniefunkcjonalnych obszarów metropolitalnych. W efekcie łatwiejsze będziekoordynowanie transportu publicznego, rozbudowy infrastruktury transportu i ochronyśrodowiska, zapewnienie spójności zagospodarowania przestrzennego, efektywnościsystemu świadczeń i usług publicznych, infrastruktury ochrony środowiska orazinfrastruktury kultury.2. Należy powiązać obszary wiejskie, które są słabiej rozwinięte z regionalnymi ilokalnymi ośrodkami wzrostu, czyli ze średnimi miastami, a te z kolei należy powiązaćz dużymi miastami i metropoliami. Należy wspierać rozwój sieci miast – zezwiększenia potencjału rynku pracy (dostęp do zasobów pracy z obszarówwiejskich), instytucji edukacyjnych, kulturalnych, społecznych, infrastrukturytransportowej itd., będą mogły korzystać obszary peryferyjne.3. Polityka rozwojowa powinna uwzględniać kluczowe znaczenie kapitału ludzkiego(także w aspekcie zdrowia publicznego) dla rozwoju gospodarczego i społecznego.Jest to opisane w rządowej Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego. Prowadząc politykimające na celu poprawę stanu zdrowia należy brać pod uwagę determinantyróżnicujące stan zdrowia w regionach. Wyróżniają się zwłaszcza trzy odrębne typyobszarów – słabo zurbanizowane obszary rolnicze, obszary na których zachodząprocesy suburbanizacji oraz obszary relatywnie zamożne. W ramach tych działańnależy dostosować do potrzeb regionów efektywne wydawanie środków, promocjęzdrowego trybu życia oraz badań profilaktycznych. Należy rozważyć regionalizacjęsystemu ochrony zdrowia oraz wprowadzenie systemu efektywnościowegoewaluującego działanie świadczeniodawców na każdym etapie leczenia.42
 • 43. Rekomendacje (2/4)4. Aby stwarzać endogeniczny potencjał rozwoju regionów należy inwestować winfrastrukturę telekomunikacyjną i rozwój kompetencji cyfrowych tak starszych, jak imłodszych Polaków.5. Należy dokładniej przeanalizować wydawane środków z Programów Operacyjnych wodniesieniu do bezpośrednio obserwowalnych efektów interwencji. Konieczna jestdalsza analiza struktury projektów oraz obszarów i typów działań podejmowanych wramach wszystkich programów operacyjnych. Należy rozważyć powołanie zespołuzadaniowego, który stworzyłby i wprowadził algorytm przeliczania inwestycji liniowychna niższy poziom terytorialny. Konieczne wydaje się stworzenie jednolitego systemuewaluacyjnego opierającego się na danych dotyczących przepływówfinansowych, korzyści w postaci zatrudnienia, zaprzestania korzystania z pomocyspołecznej, czy długości trwania projektu oraz przy wykorzystaniu rejestrówadministracyjnych pochodzących z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, MinisterstwaFinansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa RozwojuRegionalnego.6. Usprawnienie systemu edukacyjnego na obszarach wiejskich, poprzez m.in.podniesienie jakości dostosowanego do potrzeb lokalnego rynku pracy szkolnictwazawodowego i technicznego. Rozważenie wprowadzenie dualnego systemu kształceniazawodowego w oparciu na środkach EFS i działanie firm rodzinnych. Wsparcie dla osóbpodejmujących pracę na odległość, w tym techniczne, szkoleniowe i prawne przywykorzystaniu środków EFS.43
 • 44. Rekomendacje (3/4)7. Działania władz centralnych i samorządowych muszą zmierzać doprzeciwdziałania utracie równowagi społecznej i ekonomicznej zewzględu na prawdopodobne utrwalenie zarówno problemówfinansowych, jak i ludnościowych będących wynikiem starzenia sięspołeczeństwa. Pewną szansą może być profilowanie w celuprzyciągania pożądanych mieszkańców do miast, w tym takich, dlaktórych przestanie być atrakcyjna strefa podmiejska. Mogą to być zatemdziałania takie jak:a) kreowanie atrakcyjności i tym samym konkurencyjności ofertyzamieszkania w mieście – dostępność atrakcyjnej (w tym cenowo i dziękiprzekształceniom jakościowym) substancji budowlanej oraz przestrzeni,łatwo dostępnych terenów do inwestycji;b) tworzenie przestrzeni odpowiadającej na potrzeby potencjalnychmieszkańców poszczególnych części aglomeracji, w tym śródmieścia(osoby starsze, samotne, czasowi mieszkańcy miasta: studenci,pracownicy czasowi);c) preferowanie typów i form zabudowy zapewniającej odpowiedniągęstość zaludnienia (budownictwo wielorodzinne, zabudowa niskaintensywna).44
 • 45. Rekomendacje (4/4)8. Zwiększenie ilości dostępnych w sieci zasobów publicznych (m.in. zasobów informacji)w celu zapewnienia podaży treści wysokiej jakości. Opracowanie otwartychstandardów udostępniania informacji publicznych, uwzględniając kwestieprawne, techniczne oraz finansowe, w celu zapewnienia m.in. możliwościmaszynowego przetwarzania informacji. Wprowadzenie zasad ponownegowykorzystania informacji publicznej, wraz z systemem repozytoryjnymudostępniającym publiczne zasoby informacyjne (w tym statystykę publiczną) wsposób otwarty i zestandaryzowany dla wszystkich podmiotów. Udostępnienie zgodnieze standardami otwartości istniejących publicznych zasobów ze sfer edukacji, naukioraz kultury, a w tym zasobów mediów publicznych, efektów publicznych programówcyfryzacji treści, programów instytucji naukowych i badawczo-rozwojowychfinansowanych ze środków państwowych oraz zasobów publicznych instytucjistatystycznych i rejestrów administracyjnych.9. Wykonanie dalszych szczegółowych badań jakościowych obszarów, które są„odstające”, jeżeli chodzi o poziom rozwoju społecznego. Zanalizować szczegółowojakie czynniki, których nie da się zaobserwować przez dane ilościowe, mogły wpłynąćna sytuację zdrowotną, edukacyjną lub na poziom zamożności danego powiatu.Należy także zweryfikować jakie interwencje publiczne w opinii samorządowcównajbardziej związane są z poziomem rozwoju społecznego na danym obszarze.45
 • 46. Cel dalekosiężny: dobrostan 203046http://www.flickr.com/photos/torrelodones/2727949918/
 • 47. Dziękujemy za uwagęKontakt: registry.pl@undp.org47

Related Documents