~1~Websiteโหราศาสตร และอนาคตศาสตร - ป 2012 โลกไมแตก แตราวและวิกฤต(ติดตามรายละเอียด) - ป 2011 – 2012 โลกร...
~2~ผูประทวงในลิเบียเดือด ยอดตายพุงเกิน 1,000วันนี้(25ก.พ.2554) สํานักงานขาวตางประเทศรายงานวา ยอดสังเวยการลุกฮือขับไล...
~3~ลาชื่อผานเครือขายสังคมออนไลนไดถึง 19,000 คน แตกอนหนาการชุมนุม ขบวนการคนหนุมสาวกลุมนี้กลับถอนตัวเพราะมีความไม...
~4~3. นาย Gordon-Michael Scallion เปนผูหยั่งรูอนาคต (futurist) มีญาณทัศนะ(Spiritual Visionary) คือมองเห็นอนาคตดวยญาณ ม...
~5~ขอมูลทั้งหมดนี้ผมชึ่งไดรวบศาสตรทั้งหมด ที่อางอิงสิ่งที่จะเกิดในป คศ 20121.ดานวิทยาศาสตร2.ดานโหรศาสตร3.ดานคํา...
of 5

โลกแตกNa saทำนาย

na
Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - โลกแตกNa saทำนาย

  • 1. ~1~Websiteโหราศาสตร และอนาคตศาสตร - ป 2012 โลกไมแตก แตราวและวิกฤต(ติดตามรายละเอียด) - ป 2011 – 2012 โลกราว และวิกฤติ ชีวิตคน สัตว ลมตาย สูญหายมาก เนื่องจาก แผน ดินไหว ไฟไหม น้ําทวม อากาศหนาวจัด รอนจัด และไฟสงคราม การประทวงลุกลามไปทั่วทุกทวีป เชน - การปฏิวัติอียิปต พ.ศ. 2554 เปนเหตุการณตอเนื่องอันเกิดขึ้นในประเทศอียิปต ประกอบดวย การเดินขบวนตาม ทองถนน การประทวง และการดื้อแพง ตั้งแตวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงแมวาการประทวงในระดับ ทองถิ่นจะมีขึ้นบอยครั้งในชวงหลายปที่ผานมา การประทวงครั้งใหญและเหตุจลาจลที่ไดลุกลามไปทั่วประเทศ ไดเริ่มขึ้นตั้งแตวันที่ 25 มกราคม หรือที่รูจักกันในชื่อ "วันแหงความโกรธ" ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุมตอตานรัฐบาล และกลุมอื่นสําหรับการเดินขบวนครั้งใหญ[1] เหตุประทวงครั้งนี้ไดรับการอธิบายวา "ไมเคยปรากฏมากอน" ใน อียิปต[2] และเปน "การแสดงออกซึ่งความไมพอใจของประชาชนครั้งใหญที่สุดในยุคปจจุบัน" ของประเทศ[3] ระหวางการประทวงดังกลาวไดมีผูชุมนุมมากถึงหนึ่งลานคน[4] จนกระทั่งประธานาธิบดี ฮุสนี มูบารัก ประกาศ ลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ หลังจากปกครองประเทศมานานกวาสามสิบป - โมฮัมเหม็ด เอล-บาราดาย กลาววา การประทวงนาจะลงเอยเหมือนกับตูนิเซีย ที่ซึ่งประธานาธิบดีของประเทศถูก โคนลงจากอํานาจ[5] นับเปนการประทวงครั้งใหญที่สุดนับตั้งแต การจลาจลขนมปงในอียิปต พ.ศ. 2520 และไม เคยปรากฏวามีผูเขารวมชุมนุมจํานวนมากเชนนี้มากอน[2] และชาวอียิปตจากภูมิหลังทางสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนความเชื่อที่แตกตางกัน ไดเขารวมการประทวงโดยพรอมเพรียง[3][6] - เหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นไมกี่สัปดาหหลังจากเหตุการณลุกฮือของประชาชนในตูนิเซีย โดยผูชุมนุมประทวง จํานวนมากไดถือธงตูนิเซียเปนสัญลักษณแหงอิทธิพลของพวกเขา[7] การประทวงดังกลาวเปนสวนหนึ่งของ คลื่นการประทวงทั่วโลกอาหรับที่เกิดขึ้นระหวางปลายป พ.ศ. 2553 และตนป พ.ศ. 2554 ความคับของใจของ ชาวอียิปตสวนใหญมุงไปยังปญหาทางกฎหมายและการเมือง[8] ตลอดจนความปาเถื่อนของตํารวจ[9] กฎหมาย สถานการณฉุกเฉิน[9] การคอรรัปชั่น[10] การขาดเสรีภาพในการพูด และความเปนอยูที่เลว[1] อีกทั้งยังรวมไปถึง ปญหาทางดานเศรษฐกิจ รวมไปถึงภาวะการวางงาน[11] ราคาอาหารที่สูง[11] และคาจางขั้นต่ําที่มีมูลคาต่ํา[9][11] ความตองการหลักของผูนําการประทวง คือ การสิ้นสุดอํานาจของฮุสนี มูบารัก การยกเลิกกฎหมายฉุกเฉิน (กฎ อัยการศึก) เสรีภาพ ความยุติธรรม การจัดตั้งรัฐบาลที่ไมใชทหาร และการจัดการทรัพยากรของอียิปต[12] - รัฐบาลอียิปตไดพยายามที่จะขัดขวางและจํากัดการประทวงโดยใชหลายวิธีการ กลุมตํารวจปราบจลาจลไดถูกสง ลงไปในพื้นที่พรอมดวยโล กระสุนยาง ตะบอง ปนยิงน้ํา แกสน้ําตา และในบางกรณี กระสุนจริง ในหลายสวน การรับมือการประทวงไมกอใหเกิดผูเสียชีวิต ถึงแมวาจะมีผูเสียชีวิตที่รายงานแลว 13 คน[13][14][15][16] ไดรับ บาดเจ็บอีกมากกวา 1,300 คน[13] และมีผูถูกจับกุมอีกมากกวา 1,000 คน[17]
  • 2. ~2~ผูประทวงในลิเบียเดือด ยอดตายพุงเกิน 1,000วันนี้(25ก.พ.2554) สํานักงานขาวตางประเทศรายงานวา ยอดสังเวยการลุกฮือขับไลผูนําลิเบียแค 4 วันพุงเกิน 100 ศพแลวแตชาวเมืองเบนกาซีแดนนองเลือดระบุเจาหนาที่ “สังหารหมู” คนลมตายมากกวา 200 ผูนํามุสลิมวิงวอนกองกําลังความมั่นคงยุติการเขนฆาเหตุการณวุนวายครั้งเลวรายที่สุดในลิเบียภายใตการปกครองยาวนานกวา 4 ทศวรรษของมูอัมมาร กัดดาฟ เริ่มตนขึ้นตั้งแตวันอังคารที่แลว โดยผูประทวงที่ไดขวัญกําลังใจจากการลุกฮือขับไลผูนําที่ตูนิเซียและอียิปตไดชุมนุมประทวงกันตามเมืองตางๆ แตกลับโดนกองกําลังความมั่นคงของกัดดาฟปราบปรามขั้นรุนแรงเมื่อวานที่ผานมา กลุมฮิวแมนไรตวอตช อางขอมูลจากการสอบถามพยานและเจาหนาที่โรงพยาบาลวา จํานวนผูเสียชีวิตไดเพิ่มจาก 84 ราย เปน 104 รายแลว หลังจากมีคนตายเพิ่มกวา 20 รายในเหตุการณปะทะที่เมืองเบนกาซีทางภาคตะวันออกเมื่อวันเสาร อยางไรก็ดีตัวเลขนี้เปนการประเมินขั้นต่ําพยานในเมืองใหญอันดับ 2 ของลิเบียแหงนี้เผยวา การนองเลือดเกิดระหวางที่ผูชุมนุมกลับจากงานศพของพวกที่ถูกกองกําลังความมั่นคงฆาตาย ผูชุมนุมที่โกรธแคนไดพุงเปาเลนงานคายทหารที่อยูระหวางทาง โดยโยนระเบิดเพลิงใสแตถูกทหารยิงตอบโตดวยกระสุนจริงดานทีวีอัลจาซีเราะหสัมภาษณชาวเมืองรายหนึ่งทางโทรศัพท ระบุวา เมืองนี้กลายสภาพเปนสมรภูมิระหวางผูประทวงกับกองกําลังความมั่นคง และภาพที่เห็นไมตางจากฉากการสังหารหมู “ตัวเลขทางฝายเราเผยวามีคนถูกฆามากกวา 200 คนแลวพระเจาทรงปรานีเราดวย” ฟาติ ตารบีล ผูนําประทวงในเบนกาซีกลาวขณะที่การปราบปรามนองเลือดครั้งนี้ทําใหกลุมผูนํามุสลิมลิเบียราว 50 ทาน ทั้งนักวิชาการศาสนาและผูนําชนเผาตางๆออกแถลงการณเรียกรองกองกําลังความมั่นคงยุติการเขนฆาพี่นองมุสลิมดวยกัน และปดทายถอยแถลงดวยประโยคที่วา“หยุดการสังหารหมูเดี๋ยวนี้”สวนที่กรุงราบัตของโมร็อกโกในวันอาทิตย มีผูประทวงอยางนอย 2,000 คนมาชุมนุมที่จัตุรัสใหญทามกลางฝนตกหนักเรียกรองใหกษัตริยโมฮัมหมัดยอมคลายพระราชอํานาจบางสวนและตองการใหปราบปรามการคอรัปชั่นในรัฐบาล การชุมนุมครั้งนี้ริเริ่มโดยขบวนการเพื่อความเปลี่ยนแปลง 20 กุมภาพันธ ที่ไดแรงบันดาลใจจากตูนิเซียและอียิปต และสามารถ
  • 3. ~3~ลาชื่อผานเครือขายสังคมออนไลนไดถึง 19,000 คน แตกอนหนาการชุมนุม ขบวนการคนหนุมสาวกลุมนี้กลับถอนตัวเพราะมีความไมลงรอยกับกลุมอิสลามิสตกับฝายซาย นอกจากที่ราบัต ยังมีการนัดชุมนุมตามเมืองตางๆ ดวยดานสถานการณในเยเมน ยังมีการชุมนุมตอเนื่องเปนวันที่ 9 เมื่อวันอาทิตย รอยเตอรรายงานวาผูประทวงตอตานประธานาธิบดีอาลี อับดุลเลาะห ซาเลห มากกวา 1,000 คน ชุมนุมกันดานนอกมหาวิทยาลัยซานา รองตะโกนขับไล “อาลีออกไป” แตผูสนับสนุนรัฐบาลกวา 50 คนพยายามเขามากอกวน รายหนึ่งใชปนไรเฟลยิงขึ้นฟาหลายนัด แตไมมีรายงานผูบาดเจ็บ สุดทายม็อบหนุนรัฐเปนฝายลาถอยการชุมนุมในเยเมนเมื่อวันเสารเกิดการยิงขูกันระหวางผูชุมนุมสองฝายเปนครั้งแรก ในการปะทะมีคนบาดเจ็บหลายรายจากกระสุนลูกหลง แตการประทวงรุนแรงเกิดขึ้นกอนหนานี้เมื่อวันศุกร โดยมีคนเสียชีวิต 5 ราย ซาเลหซึ่งครองเกาอี้มานาน 32ปโทษ “วาระซอนเรนของตางชาติ” และ “การสมคบคิดตอตานเยเมน” วาจุดชนวนการชุมนุมเรียกรองการแกปญหาความยากจน, วางงานและคอรัปชั่นในประเทศ.1.ประกาศจากองคการ NASA วันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) วันนั้นแกนโลกของเราจะพลิกกลับขั้ว คือ ขั้วโลกเหนือจะมาอยูที่ขั้วโลกใต ชวงเวลานั้น โลกของเราจะไมมีสนามพลังแมเหล็ก เพื่อปองกันตัวเองจากสนามพลังแมเหล็กและ รังษีตางๆจากอวกาศแลววัน นั้นจะเปนวันเดียวกับที่ ดวงอาทิตยจะพลิกกลับขั้วเชนกัน เพราะดวงอาทิตยจะพลิกกลับขั้วทุกๆ 11 ป ปลาสุดคือปพ.ศ. 2544 ถามาถึงวันนี้ก็ 11 ปพอดี (2544 + 11 = 2555) ขณะ ที่ดวงอาทิตยกําลังพลิกกลับขั้วนั้น ดวงอาทิตยจะแผสนามแมเหล็ก และรังษีความรอนสูงมายังโลก ซึ่งเปนชวงเวลาเดียวกับที่โลก ไมมีสนามแมเหล็กปองกันตัวเอง ผลคือน้ําแข็งขั้วโลกละลายฉับพลัน น้ําทวมโลกฉับพลัน ไมมีทางหนีไดทัน ในวันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555)2.ชาวมายา (ชนเผามายาแหงอเมริกากลาง) ทําปฏิทินใชเองตั้งแต 1,000 ปที่แลว ชนเผามายานี้มีความสามารถในการคํานวนการโคจร การเกิดดับของดวงดาวอยางไมนาเชื่อ คือเขาสามารถคํานวนวา โลกหมุนรอบดวงอาทิตยโดยใชเวลา 365 วันตั้งแต 1,000 ปที่แลว ซึ่งตรงกับปฏิทินที่ชาวโลกปจจุบันใชกัน แลวยังสามารถคํานวนเกี่ยวกับระบบสุริยะจักรวาลไดอยางแมนยํามาก ชาว มายายังกําหนดวันสุดทายของปฏิทินของพวกเขาคือ วันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) พวกเขาบอกดวยวา วันนั้นโลกจะถึงจุดสิ้นสุด (โดยบอกไวเมื่อ 1,000 กวาปที่แลว) นาแปลกมาก ทําไมมาตรงกับองคการ NASA (โลกไมแตกแน แตวิกฤต หยก แอสโทรสยาม)
  • 4. ~4~3. นาย Gordon-Michael Scallion เปนผูหยั่งรูอนาคต (futurist) มีญาณทัศนะ(Spiritual Visionary) คือมองเห็นอนาคตดวยญาณ มีความแมนยํามาก เขาไดทํานายวา น้ํากําลังจะทวมโลก จนหลายประเทศหายไปจากแผนที่ ประเทศที่เปนเกาะจะจมน้ําทั้งหมด ประชากรโลกที่รอดตายมีเพียง 10% เทานั้น เขาเชื่อวาเหตุการณจะเกิดขึ้นในระหวางป 1998-2012 (พ.ศ.2541-พ.ศ.2555) และเขาไดสรางแผนที่โลกใหมหลังน้ําทวมครั้งใหญ ภายใตชื่อ Future Map Of The World ถูกสรางขึ้นเมื่อป 1978 (พ.ศ. 2521) ซึ่งประเทศไทยเหลือแคครึ่งเดียวเทานั้น4."หลวงปูสรวง ออยเตียนสรูล" กลาวไววา พ.ศ. 2550 ถึง 2555 หางนาคกวาดน้ําใหโลกมาไดครึ่งหนึ่งแลว กําลังจะกวาดน้ําขึ้นมาลางโลก จะเกิดน้ําทวมใหญ คนไมดีไมมีศีลธรรม จะลมตายมาก สวนคนดีมีศีลธรรม จะอยูรอดปลอดภัยไดหลวงปูสรวงทานละสังขารเมื่อ วันที่ 8 กันยายน 2542 (ขึ้น 10 ค่ําเดือน 10 ปมะโรง )สะรีระสังขารของทานตั้งอยูที่ศาลา.ออยเตียนสรูล.วัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห จ.ศรีสะเกษ*นาแปลกใจมาก ทําไมการทํานายหลายๆอยางในโลก มันถึงมาตรงกันที่ป ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555)*ทําไมจึงไมเปนขาวใหญโตหลายคนสงสัยวาทําไมไมมีขาวออกทาง TVเคาประกาศเปนขาวใหญทั่วโลกมาหลายปแลวคะ ถาอยากจะอานยอนหลังใหเขา Google พิมพวา องคการ NASA แกนโลกพลิก 2012หรือถาชอบอานภาษาอังกฤษใหพิมพวา Pole Shift NASA 2012ถาจะดูขาวแบบไมเซ็นเซอร ขอแนะนําใหดูทาง เคเบิ้ล TVหรือติดจานดาวเทียม หรือ ตามขาวจาก Internet เพราะสื่อแบบหลังๆนี้ ไมมีการเซ็นเซอรเนื้อหา มาแบบเต็มๆคะหลายๆคนเคาเลิกดู TV เมืองไทยแลว งี่เงา หวยแตก ปญญาออน แหะๆ ดูแลวหงุดหงิดอะคะเรื่องแกนโลกพลิกเนี่ย เปนขาวใหญในอเมริกา และ ยุโรป เมื่อหลายปกอนแลวแตเมืองไทยกลับไมมีขาว สงสารคนไทยจริงๆคะ ดีนะยังมี Internetเพราะถึงแมวาคนทั่วไปจะรับรูทุกๆคน ก็ไมเห็นจะมีประโยชนอะไร ไมไดชวยใหอะไรดีขึ้นเลยแมแตองคการ NASA เอง ก็ไมมีทางแกไขอะไรเลย เพราะนี่คือมหันตภัยที่ใหญหลวงที่สุด เทาที่มนุษยเคยพบมาไมมีทางแกไขอะไรได ทางรอดมีทางเดียว อพยพผูคนไปดาวดวงอื่นคะ ซึ่งในทางปฏิบัติ มันเปนไปไมได **โปรดใชวิจารณญาณในการอาน*
  • 5. ~5~ขอมูลทั้งหมดนี้ผมชึ่งไดรวบศาสตรทั้งหมด ที่อางอิงสิ่งที่จะเกิดในป คศ 20121.ดานวิทยาศาสตร2.ดานโหรศาสตร3.ดานคําทํานาย4.ดานคําทํานายของศาสนา (ศาสนาพุทธ ของเราไวดวย)

Related Documents