DY1VUHZ:HSRILSPL]LK[OH[
¸.VVKWHYLU[ZNP]L[OLPYJOPS-
KYLUYVV[ZHUK^PUNZ·YVV[Z[V
RUV^^OLYLOVTLPZHUK^PUNZ[V
Å`H^H`HUKL_LYJP...
of 1

Natural Awakenings, We Are Coaches

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Natural Awakenings, We Are Coaches

  • 1. DY1VUHZ:HSRILSPL]LK[OH[ ¸.VVKWHYLU[ZNP]L[OLPYJOPS- KYLUYVV[ZHUK^PUNZ·YVV[Z[V RUV^^OLYLOVTLPZHUK^PUNZ[V Å`H^H`HUKL_LYJPZL^OH[OHZILLU [HNO[[OLT¹)[^OLUKV^LNP]LVY JOPSKYLU[OLZLLUHISPUNNPM[Z0ZP[ILMVYL ZVJJLYWYHJ[PJLVYHM[LYKHUJLYLJP[HS ^OPSL^LOH]LHSVHKPU[OLSHUKY`VY HYLJOLJRPUNVYLTHPS)Z`WHYLU[Z HUKRPKZULLKZWWVY[[OLZLKH`Z[V OLSWNYV^[OVZLYVV[ZHUKZWYV[[OVZL ^PUNZ 7LNPUKPZJOMVUKLYVMWe Are CoachesOLSWZLTWV^LYJOPSKYLU[V NYV^[OLRPUKVM^PUNZ[OH[^PSSZLY]L [OLTHUK[OL^VYSKPUHKS[OVVK (S[OVNOZOLSHUJOLKOLYWYVMLZZPVUHS JHYLLYHZH^H[LYJOLTPZ[Y`LUNPULLY PUKPZJO»ZOLHY[Z[YPUNZ^LYLWSSLKI` OLYJOPSKOVVKWHZZPVU·ILPUN^P[OHUK ZWWVY[PUNJOPSKYLU :VVUHM[LYL_WLYPLUJPUNHULWPWO- HU`^OLUOLYKHNO[LY^HZH[VKKSLY PUKPZJOKP]LYNLKMYVTOLY[LJOUPJHS WYVMLZZPVU[V[YHPUHZHWHYLU[LKJH[VY ¸(Z0^HZJOHZ[PZPUNT`KHNO[LYPU HTPUKSLZZ^H`HIV[U^PUKPUN[OL [VPSL[WHWLYYVSS0ZH^HUPUUVJLU[ MHJLHUKL`LZZ[HYPUNIHJRH[TLHUK 0OLHYKº0UV[IHK4VTT`»¹ZOL YLJVU[Z0U[OH[TVTLU[PUKPZJO YLHSPaLKHUL[LYUHS[Y[O!*OPSKYLU HYLPUOLYLU[S`NVVKHUKPMYHPZLKPUH YLZWLJ[MSTHUULYJHUHUK^PSSYLHJO [OLPYOPNOLZ[WV[LU[PHS -VY`LHYZPUKPZJOOHZILLU [LHJOPUNWHYLU[PUNJSHZZLZHUKZLTP- UHYZ/LY¸9HPZPUN9LZWLJ[MS*OPSKYLU -HTPSPLZ¹^VYRZOVWPZKLZPNULK MVYWHYLU[Z^OV^HU[[OLZRPSSZ[VIL YLZWLJ[MSHUKÄYT^OPSLLTWV^LYPUN [OLPYJOPSKYLU[V[HRLJHYLVM[OLTZLS]LZ HUKV[OLYZ(ZHZPUNSLTVTPUKPZJO ZLK[OLZLZRPSSZ^OPSLYHPZPUNOLY[^V KHNO[LYZ¸0[^HZL`LVWLUPUN[VSLHYU [OH[[OLYL^LYL^H`Z[VYHPZLJOPSKYLU ^P[OV[YLZVY[PUN[VZVTJOVM[OL TPUKSLZZILOH]PVYTHU`L_WLYPLUJLK ^OLU[OL`^LYLRPKZ¹ 9L[YUPUNOLYMVJZ[VJOPSKYLUPU PUKPZJOMVUKLK[OLUVUWYVÄ[ 36 San Diego Edition www.na-sd.com VYNHUPaH[PVUL(YL*VHJOLZ0UJ[V IYPUNLTWV^LYPUNLUQV`HISLJOPSKYLU»Z WYVNYHTZ[V5VY[O*VU[`JVTTUP- [PLZ¸6YJOPSKYLUSLHYUILZ[^OPSL OH]PUNMUZV0[VVRHK]HU[HNLVM^OH[ VYILH[PMSHYLHOHZ[VVMMLY¹ZOL UV[LZPUKPZJOPUJVYWVYH[LKOLYSV]L VM[OLILHJOHUK^H[LY^P[O[LHJOPUN [LHTIPSKPUNHUKJVVWLYH[PVUZRPSSZ MVYOLY(XH(K]LU[YLZ)LHJO :YM WYVNYHTZHUK:^PT(JHKLT`VMMLYLK H[SVJHSILHJOLZHUKWVVSZZPUJL ;OLÄYZ[NVHSVMPUKPZJO»ZWYV- NYHTZ[VRLLWJOPSKYLUZHML^OPSL[OL` LUQV`[OL^H[LYPZHJOPL]LKPUZL]LYHS ^H`Z¸LILNPUI`[LHJOPUNWYP]H[LHUK ZTHSSNYVWZ^PTSLZZVUZ[VPUMHU[ZHUK [VKKSLYZ)`HNLJOPSKYLUJHUQVPUZ H[[OLILHJOMVYIVK`IVHYKPUNZYÄUN ILHJOZHML[`HUKJYLH[P]LZHUKZ[YJ[YL WSH`¹ZOLL_WSHPUZ¸HUKI`HNL[OL` JHUWHY[PJPWH[LPU[OL;LLU)LHJO,_JY- ZPVUJHTW:L]LYHSOH]LTV]LKVU[V ILJVTLJHTWJVUZLSVYZ¹ 3HZ[ZWYPUNPUKPZJOSHUJOLKHU HY[YLSH[LKHM[LYZJOVVSHUK^LLRLUK ^VYRZOVWWYVNYHT2PKZ47V^LY VMMLYLK[OYVNO*HYSZIHK*HYKPMM ,UJPUP[HZ:VSHUH)LHJOHUK+LS4HY ZJOVVSZ(Y[JSHZZLZ^P[OHJVTTUP[` ZLY]PJL[^PZ[OLSWJOPSKYLUKL]LSVW[OLPY JYLH[P]LHUKVYNHUPaH[PVUHSLULYNPLZ [VZLY]LSLZZWYP]PSLNLK`VUNZ[LYZ PUKPZJOJSHYPÄLZ¸*OPSKYLUHUK[LLUZ IYHPUZ[VYT^H`Z[VMUKYHPZLMVY[OLPY JOVZLUJOPSKYLU»ZJHZLKLJPKL^OH[ THYRL[HISLHY[^VYR[OL`^HU[[VJYLH[L HUK[OLU^VYRHZH[LHT[VTHYRL[HUK ZLSS[OLPYJYLH[PVUZ¹ PUKPZJO^OVSLOLHY[LKS`HNYLLZ ^P[O:HSR¸*OPSKYLUHYLVYM[YL ZV^L^HU[[OLT[VILNYVUKLKPU VYZVSPK]HSLZHUKZ[YVUNLUVNO[V ZVHYPUKLWLUKLU[S`HUKJVUÄKLU[S`HZ HKS[Z¹ L(YL*VHJOLZ0UJHUVUWYVÄ[ organization, is based in Cardiff. For more information, call 760-436-1514, or email Peg@WeAreCoaches.com. Visit WeAreCoaches.com. Photo by Tony Ogden Photography. communitynon-profit Teaming Up for Fun Parenting Coach Peg Windisch HELPS EMPOWER KIDS by P. Constance Smith

Related Documents