25- “pio-Zen
‘Kòàhqfla
utîh’: Cflkîkm l“z‘*°v° u“: <«= « MM Ò"‘S0<b”
, .' _ ‘ èaq
"2_PvcF‘u<'dcd6. m1‘; wkqa
‘4 chfiac...
‘ Îfilîgrfic ggvìgs dcvfistrc‘ ‘co, (‘Fdqcvg Ywwfzùva‘ '18 (k
w“ fèosmas dcVxqqurc. rdkxìw
‘ ‘qpfivìi c) 11G ‘I cdavovq 5°-...
h
‘h; '. . s .
‘ P, “ m‘ “. ‘.ÒG‘SΰCΰLS>6‘5 °L΀‘: °è5°sJc. '<-x xqvrqmqmî, d:
‘H = " drcinnÎl-kxìgìy-îqs {Jm-«Ò...
k l
7.5 hanno zcxs
“ìàiîxyflîtfiîk: efisqwtmìdh"
GÈÒMW éfiucfiyègqvzxtt (vxfd gtxotggq CLQ. (À(/ ICÌLIA_GV‘ g‘,
V‘: 634 <ÌKY...
1G "N3031? ZFKJ
( “x: ah, lÎ’z v’ t” ìkfivfiigv’
‘Î "‘ rì'v: .<"w C‘1(, (._‘; “_-(1 r“ 'n(i (qufi 143-1 C“ s“ ‘U443 x‘ . ...
F.
‘n, ’
. ‘._. — _ ,
__. x«. _ e .9‘
- . 4:. _-
v, . .
05-4,
M" -"e5 Un ccngcp‘>c. che ndffltnrl (1.1 (J Oqveflo...
Lfqy-LCÎO C36; di’ aîjrwjflt GÌ7)op(. ‘Ì“e n-», ‘-_. |z«. .. m) v‘: -
(‘am JO’:
«rum xl qcàlumfl, ’ SUD P0; H x1. 1C, ...
JΑ: ";
Msephembw} Z01‘;
"""î'7‘-‘— '15 "k. {"3 uh gnome-Lo qwe
‘Î"'CC€v-zcn e compoukcamsenàg, de vu
‘"“-<‘*. ‘3"°...
ÈWIZGM Wma coPcrc-dad de u» cuevxx‘ de ‘Sì-est -
‘a’ d9cC>I"‘CA<'OHC". >.€-_Àgdia lo N4000” (“Le ‘Qg
. _ n
(Luco, Opncu...
ZUrPCî'Fu"Î<Î_-| O C‘: d‘ ada de {<1 "VIRHCI cdrccìùnzodc‘
poi [CI Quscrmmq 4010‘ dg vxî, co-: ,.docl, c{_e numero:
‘ q...
445;”
'30 Innhzu ‘r4 m
Iìflnèflhag A0
IMH‘ "1-- 1A;
, .
deìfin un . ha
IL€lv<, ‘v; r_jcu una (V025; ‘î-îlcmo
C450 P...
1km
‘vfxx
Y 612g‘ 5'; 1' n ‘
'*( | ‘—t ‘m- 3:? ‘ A, > 4- ‘Ì ,
P. ‘ — V ' .1 n 1:1 ' 1 ' 1‘ v
‘p c. ì v" r É |
* è , ...
.'—
u
)p"‘ "n .1‘ mah. ..» ‘r: rr- xwÌr. ‘ "h h, prlc, ’
M" Wì_-Î("t« ‘.4 di" uh. ’- (‘h F” 4", A‘ (‘A €1, or, “
‘ "...
‘m5’? UN’! de 9J, 011305 de 0nr<
mi, “ ‘ t __
‘ " > m““*’» "‘ x €2 la ptflach rrìaswo qug
<‘), °'<‘€' un (‘fu-do (ÌVqn...
Mas alla hay dmgùne,
Hace casl so 35o; dnlerentes fumo; rgnlrc 10s que se encomraba al brIlamLo oew "mggs
poslularon l...
1" b{MBYQ ' l 6
"“N‘«‘t«aò= 1 lbìliao
ì 4 _ _ a
a “‘-“°"9 îîwcswvaaalxsaswwsrlcsl una» tram
M <“*""“ “S ‘V “T”? Q...
, g-gefwhawshsèolù
“H . 5 » (R46 1
ù‘ Nqfl
, ‘"°“îc. : EÈwJJ1uVsLAÎìC»
MS ‘yétcìîqd; fin Sa fchc.
èÎ- 3;. ‘ xCflÎs - ,...
Ì. Zîaîhìwmmm. O:M. ,aHWLHL: .WJ NÎVÎFoWLÎW 0K. i
“('*. -l ‘o 3 LDIBCA Î<‘Qì
1 ì<‘-<"« / Î <<ws<5ks meèxanwìc; îifltsuwhfitVît“
‘“9‘Î*“Î*ΰ"3« Y""—4«*. ‘“ì“<ss 4.0 Tbiìftù...
9 54€- ÎOÌS
fòwòfixo (‘e òqgì‘. (‘Aqò
Nw _E w
Vv‘ K ‘Îùcjgîîztn
Ùcba Sîguìtvxk ‘ramo. (Wtyo/ fimd voèuvyèttksìîfl-
0-05
muuaC-‘Vxòc qwahc-«c wwuìvîsîîm “V-“d “5“ΰ
x, ‘v5.1 (r1 ‘tuga Mgcckvx ìxhvusvflfi-‘L 5°5‘5F‘"Ò< “Î
’< 000 ‘Jafitvìa 0”“ "...
Portafolio de física
Portafolio de física
Portafolio de física
Portafolio de física
of 27

Portafolio de física

Pedro Manuel Rodriguez Figueroa
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Portafolio de física

 • 1. 25- “pio-Zen ‘Kòàhqfla utîh’: Cflkîkm l“z‘*°v° u“: <«= « MM Ò"‘S0<b” , .' _ ‘ èaq "2_PvcF‘u<'dcd6. m1‘; wkqa ‘4 chfiaclòmò ‘ "Cfi B; ÒVOÒ i L';5î<‘9"9*“>—5*î Cui; s‘s*>*. fi=xaÎÎÎdcl. c. 17k»? ha Î ‘jpzîàfigîs è; «WCHÒ-ÈÀ; 54:0 ‘mese: °. <s. sg_(; îxl: g N‘ &°"Z4Ò€ Qlohrìé‘ O {W541}; - ‘ CC“ {Rand Co CJCVuVKCCxS ‘Q 5x6 ì‘ Yfig HM. - POS "f4"à. 54450144 30W? hfiqs do "VWcvr-g ‘iflkvahcka s<wevq Cm? ‘ ùvavxòo ON» garage-uh vkîìq ègvwwm , ,CV. ’(I«, N uh-aswcx- g’ “Cmocdos («x/ omo gvsjvîrìos MoÀWìCq su» da d" 9t €' CmcCW “V1 Van/ V“ ÒIMO’ C0 Q ‘—s5c CCWCIÉWKVÙG ì pwégtflèvaî m, QLm/ wo cm 4A qw Lwvdea 5c (04005 ‘l Cc, *a 6x 3" WÒHQ 1‘*b°d°* F‘°h‘“°'3 V «no; ’<""-—xwî‘o*‘ cxmh kcs osgxrîws w eewqxn. bìhvxqxxzq o" ‘r1 cw-whîn La. ‘rackovcxàxb 1"‘ S‘ Mm 01 5V km! » ‘ òx, 5051.36"! 5D Q‘: x 06% iV‘r°"F“**‘ ‘ì ‘"31 “"49” ("°’v'*. ’v“wy6 ‘m 'ò? 5,1, 3x4.“ 400-3443143 m‘. r. ‘(N4656 lcg “(ho micdîas x, ì vgxfigvùcb CyEVOGìQAca . . , r Ì "u: r) (A ‘w ‘ Y‘Q À.6V #9. KFV K’ QVVhK L x1 Îwan; s-Haca v«*sc= w‘= '‘<‘-° = > <3‘r<«*“"""
 • 2. ‘ Îfilîgrfic ggvìgs dcvfistrc‘ ‘co, (‘Fdqcvg Ywwfzùva‘ '18 (k w“ fèosmas dcVxqqurc. rdkxìw ‘ ‘qpfivìi c) 11G ‘I cdavovq 5°- “Wwxc. <42 «riva ev- cqv‘ gas axwrsgs_ ÙQV°FCWL “qvuv ca 4,, sdwcìovmv èe L“°'-<vdo un cxrso 4c q: u“ pl"<; 7"‘<= . 034,59“. c5540 i-Î-(Ls C} CM (‘v1 sgscs ÌC“"Y‘*""<‘3°SV àîòfflîkcgrcs è: h‘: ‘: ‘°‘C'I°3‘e1{: gV3". vfT<k3 i pduΑ<")<V, resa-Wc, x, snkvqcnîzc, le. HM’ “qd c»; mvq “S F<"<<"’ <4 («mawhu da ceromcv cxmìzàîcc K0’! {xfi ‘Gb4"‘x‘5 VYJQVQVI Tg5 X VQJÎLVQÌG ‘ C19,_s. r_/ 4Vì'c3 ‘, _&, —,: ‘VL, A ì—<si C>“F"(I+C«‘ M5 VxcCn-evxcb (rtwjîìxaîT-«S CNQ. SKÀÌWTÈ“ {ma FVOC-‘Sq; Fwqìq îqlucàou &Fmmc3 Qoìidcvm j wwyîka pvobhmù}, ‘(VÒrWHJQ {N53* “ha; ò; Ccnlqfif" wcxzwìfiî-‘CÒ l CAGWTQQ Hjpofgsìs V(5(3q“(13 #0‘ e» n; g: <V dxvìcs . gfesbduc GVoM/ VÙ‘ <S+WU<CÌàé Q ‘R 0115‘ À; SU 4'+C)’(, UÎ"’L<: AV(Ò [<45 (‘x-(WC; C.5 'C À F01" “MWÎV ‘c5 p4p: o. L. coAfWchcîc“ xx “M3044 ÀU “"9”
 • 3. h
 • 4. ‘h; '. . s . ‘ P, “ m‘ “. ‘.ÒG‘SΰCΰLS>6‘5 °L΀‘: °è5°sJc. '<-x xqvrqmqmî, d: ‘H = " drcinnÎl-kxìgìy-îqs {Jm-«Òìfhlb pygbkbfig t‘ — “""°ìÒ'°Ì (‘N H35 (HYNCIQ, ‘z1p‘__, _p‘. mcèy}wfl°_ CVPÈHY“"QB {sìabîtfîdcs ‘qvmks (h, su . »( — D, ‘ bì'(G'VaG îjqs c‘4v-, (f. q-3 1x'F_<v“n-_‘“Hk> pyyfl Ìîa ? _<"‘! __f-Γxh<CvVS vlqgòa, a gh Mzsflc J', &Lq, <(: 'q ì aghi. ‘ v“ ,33 pìkgìcrzfl. ’ L'('Q“°v(‘ 4‘ vwqjk -U €5: "" ““'-‘«. ‘d, C-d tÎv}(_'L: .}"(-, CQQQgILA" 3,1 ’Î(_>""’Y; Î(; <}Ic. . ‘ìz ’î<"“gî. «“rcfi<—"'v. 1 i ("NBCÒÎ “s .4 Te, m; {Î, ,., Y‘M, C_ 1a, _ x’ É. É, 114W ‘ I '<, >- a L, fa. " -'-n. r_, _, C‘ '“ 2d’: «(ma (sewgv go: ‘ì , . , ' ‘ » ì ‘ ‘ r a) 393€’ ‘"5““"“"'""5 “ ‘ÈVCC-nw -'*v<'“rÌ«-x L‘ “h-îoq vakxrau b “f. i‘ “L” (‘VYJL L - A“. ’.Cj i n.71:. 14:“; (N: ,- (mvî, . p . .—‘r'_“. ,,u<' 4" ’—’m’(x/ <( M. « . rV'x)(* ‘gu bfbd NVQ fìOx ‘_ s". o«. .;(_ (un) V FJC, É,Î. C JQIL‘. I;(YY‘À ( ‘A pmfiòavw ‘k C1 La» f". V (‘L VÎC’ ÎCCLQR. g3+qkkîîvdgfi D) a:
 • 5. k l
 • 6. 7.5 hanno zcxs “ìàiîxyflîtfiîk: efisqwtmìdh" GÈÒMW éfiucfiyègqvzxtt (vxfd gtxotggq CLQ. (À(/ ICÌLIA_GV‘ g‘, V‘: 634 <ÌKY‘—><=5 {vxàhbwîmùî lima (V, (city). rum» (o <n. vq(<3f d)! “ Î Yfgbplx. (m ((5: (‘S1 («se îèdcs Mcuìàykkxìés fîq<skc. dc's A °"Î0<»cs. m, ( ton" C°”° (îuvk ÒL Cq LN<3ìF4<<'vrC' («wavxdlflsmgc ‘1 la 0,00 WsfruVsnk{-‘. (C. ò: 3d “WÒJVVVu, 63V. Cqî-uwîc-ÒQ Cxcchdu csxwìwfly ‘a cwmrcar So homo» <MbT"‘°(‘)cî. q mgwur Ésv due CCWàÎÉWVÎC“ X0!»- mc. (Y. (‘w3c wxp-cxjqp" “(Canoa un < “Wfluîake (‘H <“4<"“&‘7“CÌ èv-o-‘Iìî. e ‘ÒCSLAÌQWO Òfi <_4 xjnÌÀC-(x Làsfa a‘, CCÎQQQ" F. o’5;-«; —« <*é""î“"‘° L3 «week» GM. 'î<-“°“ 9% “; "“"“ Q1}. .0 (QL px‘—% fgfqygào‘ j > YXCA (mnkìg Qdxrcvcnît‘, paîîìbqfydc K? ’ web (wc, boxed umgîYcsV «A x) u, «axîflacîsn (k Ala/ usa: èzchxvîdsscks èc! ewmèlm 1L Emu; ca crva Msìwmvfln ògexmxuqalux (m *"; Q«_K (GVb(4|y-À. ‘_<V*0 q 493mm le. hì. .'wm(6y fwctfîufibmtùa
 • 7. 1G "N3031? ZFKJ ( “x: ah, lÎ’z v’ t” ìkfivfiigv’ ‘Î "‘ rì'v: .<"w C‘1(, (._‘; “_-(1 r“ 'n(i (qufi 143-1 C“ s“ ‘U443 x‘ . -,3: , ‘ ‘J, si». C -. I ‘ÎÙWON s! ) {mm tnv- a m m! iwèflhcìarcun t‘/ frubflòg’ o Liwrav-FQ ‘r " (“’VV("-_ tu‘ “"7” " frac-day; quow 11a ‘<15 WWW»: "3 “r” “H”; 11W 5,- uùw pvdzz s5îtymb s) Q43"V("| c, -L}(V qLq (gu"u; _‘, -T(uu: ‘<î‘ “ì www-nana a; <V‘5*‘, (Ìc«5.
 • 8. F. ‘n, ’ . ‘._. — _ , __. x«. _ e .9‘ - . 4:. _- v, . . 05-4, M" -"e5 Un ccngcp‘>c. che ndffltnrl (1.1 (J Oqveflo . w‘(lqhl‘x. tì dg cugac‘cv fìlqrco qLC’ Penvnxc ‘h ‘Ca, [a carflujod de rnuxcflc, conhmucjc. 6h un Qnelpo. l‘ l‘: vn‘- fzmhdad (hCrru «k -‘ "ÌI. ""7‘À"*C qklìm‘ ‘ n qui‘ ÌACWK} t-m-Jrnk n , "HFWÌHI ‘(In gfl‘ 15km‘ ("(y. —jd9,(1d(3 i _», ',‘_ "ìlhw jqì. f 5 -Ir. .rr«, . «HVJÒL: C01‘ rhndc "nw n lìnx ‘r ‘ - « u- ‘u. I r ‘I v ACUHOHQ‘, lì» ‘ ‘xv n: I1 y ' ['1"5""' ‘ .1 {xjh CL a( ‘n ‘fìyrwjuu t (ku Ìc . ‘ r -< A L ‘ "' "‘ 0V‘ e ggflb‘ h‘ de? h f‘; l C c‘ L, hm, j, i 4__ ‘.2: un: 7L (‘La ‘d Q h salì‘ (‘ad (La mult‘. p. qmL p; , . J" m. ‘ a p» maenhgw. 4,6" e‘ pei m, “m. "w ghfir» di h; (da r" (‘KXÎ C‘; (ama-tao Fx-bk‘ v5 (‘uwpît ‘T: r: (ì)"&lylx(lkc)l"cn "jr (jtîpuìPh (1 {PC lflrt‘. L L4Ll _ Ci. ', * L; Chi: flÎktd (‘(:4'"t'; ( I‘, ‘L’. S pur J pcmcvt’! xl ("6' * C > C10 v , “ punk‘ ‘j “ < I w - I’ CCÌ‘. ,VìÈ"IN'J‘L'CÀC (i6 H48?‘ (fnqgjep/ ruqî de FGW“ ‘hqj/ {k de Vévm x1 r‘ v Fdcnxxrcjo (Cmfiohcc: ywpvvHutdc 00g. 4325060 de cqflrjczrwcvw da 0 molemc, (m 6-) CLGLÎOCIJC‘ (‘W305 cohdvfxcuììe; de ‘Îxrîìpflfgaxmlfl 31V“; l 6:71 "n.45 hfloìecuhfis nfiàcxg Ìuuq ("- . ._ C 1 4L . debÀrwPvfle mhv spznn Îcvmnv mbw-a.
 • 9. Lfqy-LCÎO C36; di’ aîjrwjflt GÌ7)op(. ‘Ì“e n-», ‘-_. |z«. .. m) v‘: - (‘am JO’: «rum xl qcàlumfl, ’ SUD P0; H x1. 1C, ‘; . ‘i’ ‘>"CK«L’I""OV‘ julj‘og Y Crdencdo) sbhdo €510 dé‘ GQWÎjCIC-òzyopone îvwzlycnt‘ q C1 (ambra-z, de (ramo xl wosum€n C», pugwx)”: Hîcgenìrqn unìa‘. x} Crdenfldfl‘. Condfixgzfio de emsfiefl 9.3 «À (‘do df (“y93061013 da ‘o molerua qua «.0 da m 08-103 Inlkîvxcfie; q lennpcîrcvlurcì‘; (‘€l'(‘r, nc—,3 a Crac 0530x031" Concl-ensado [ermmnnco P», uh €60 ÒC figueîjuub/ de lq rvmhnn (m c-‘Ì qut la mnkévm Odqwevo c, » p” ( ì/ (lGZ (7.3
 • 10. JΑ: "; Msephembw} Z01‘; """î'7‘-‘— '15 "k. {"3 uh gnome-Lo qwe ‘Î"'CC€v-zcn e compoukcamsenàg, de vu ‘"“-<‘*. ‘3"° ekìshcopeguux ‘ù dìvegmévfi en k‘ q»? 2€ gphco pnc. (L (3710 ‘C: (cÒ (‘A0 rLgÌ< ‘ (‘k [DÙVJ d” c} {O, .3 AL evo 7 CC‘ 7 ‘r5 ‘i. A ; »'Yw .0 7 C: Z rì C mctuo 6x5 2 ICH- Pbrwmqdrî 3C: - îa q C- <; ÎWocÌccn (È 9C kMJCUU C! l<IC5 p: - a («Àrrcm q) Ì C1‘: eh. (JJN/ ‘h 1. g». "j jm‘ x ie qpìicu una: t<"»'0"vW, ;‘. , vOLmtfi ho cumbwî’. un hflkwdc-Lx‘ ‘-‘t‘»| u‘m€fl H0 Son-wc? thmbro‘; Ccru-gderaîok‘; curando e-Jan en YWC5unm| efì4C-‘ À CQH'YXPH"; HCÎ"‘ x, (‘7-'-P’ΑV‘, ;1C‘l' cmncÌc» aun “q; de. sfi g; yt‘ ciedoàg eh gran Ccmhdoclrpl dpVCczwxcs N‘ CfinflbvQ d‘? kempeyoìuro CI un ‘(qwciòpgxu xCLmen n: sdrxvc} congderabfltx Cwmdo Koz uvxcìcîfiùs di? km2. noleggia» e36 m laqmdo OufipflLCl ÒL/ Jk-‘mìcî da 3205 rholerulas
 • 11. ÈWIZGM Wma coPcrc-dad de u» cuevxx‘ de ‘Sì-est - ‘a’ d9cC>I"‘CA<'OHC". >.€-_Àgdia lo N4000” (“Le ‘Qg . _ n (Luco, Opncudo, a lo: (b‘3'r)(}45 mlIf'*)PÌ‘_r, -d'(’5;() Cl {a ddccmflclòrì -'rv i: ‘ r Rmaîzneu . A 4 E-‘°'-"<‘doc}"fitnptvrr ’. < Cng-pcuì Ck("d" xv dcfcmgdo F'°°_]'| 'Îd. °“'VU»‘c΀ 'C"‘P(I. .c vrv "">''. ;>{'r flutti-c‘- pusd‘ A: rnyodc. pc. 01m Ùgleîcn-(‘u dane (HJuvjk) H3 fììélî’. bìùndo E! » x00’ medvdo (muro pc: xuT-dnd de Òlrt, qug CCn/ II ‘L: de (o: mucuc n ‘ . 4 qpunk; hguu 65.49:64 di‘. {a ‘, "(’(.5r*_]v0kîr. c:c q] eìcmmlc‘ (jflahgfidb Cmndc dt‘ 85h10: u CfiYS-Î C43, k4: I , Qpunkl 0173041 30 "nffbflnlìllgîkfllYki da (j. (‘A {Kenrgnlo cyrwq'Ì. :g(-. r_Ì(. i‘ Ìr: lfrakîllcìrvlg‘ n.1; }t‘vvu*-rwr“—- c pwz-c-nc". qut Crazltî“ cìewîuc di m Ì. (Ì c: Òt‘ L< r Wìgîlfih" _' . V J’ . 3. V . ; «_ r" ' ' . ? v b. k: muovo, ‘ ueìcn/ wz: 0g Ìmw_-, '—_1._, rj . ._‘. t Ejskabti‘? qu‘; C‘ G. LÌ"3C"IVH3C- x-PJCJIIC Î ‘ .1 qua qvpxmmqnhy un mg 1.03 ckuflmg c: ghrcddmîvig P| OPw{_1{_‘| !f Cx l| o (9151 Zu OP‘ cndq . " g E», ‘C! Ìfngtcfih ma nmo de uV male: no‘ HasL-co 594.436 23m ‘m dek- manda fa: nîcxvwnh-î
 • 12. ZUrPCî'Fu"Î<Î_-| O C‘: d‘ ada de {<1 "VIRHCI cdrccìùnzodc‘ poi [CI Quscrmmq 4010‘ dg vxî, co-: ,.docl, c{_e numero: ‘ quefln un CHCQÌO Canada “curia rnIe/ "Mflqbfithîfink 3Ìì P! «CK ‘j D}_Î, CIYC| ' I 4 7 eprc, c.eso fisco (O/ ‘Igcgfie en e‘ cambfo dg È de ‘q rwrlenq/ Cìe‘ eukîdo Sohdo q‘ Ìfqugdo 1 .1, A4». q" nanbrt. ‘ rcuba- e‘ Vroceso en e! Cudx gru Ovicìfì pauw dei (‘Clc Mqu-CÎO qìgoscuìo x! "'3'! ‘ ‘A ‘ c"; C PfC<<’: '_(— , € ‘Òupuado de ‘fa îcMdiÎiCcKu, e-. demyun Lqudc 4 VL(’CI gajhdo A €1.49 1:. prcfevno en eÌ ma‘ r»: prodqcflî‘ h Cambio da CAC ‘(J rvwalvhc, 3c PPLQQyy-JIC] V €71 erîc gnzyzîzc‘ x; pezza c; (iqwdo 95064550 qpe (mangi: Gn e! anvybzo de CI gagetî‘ 3C» , LI n edo Séìhdo pagar per eri Hqynrlo . ,_{, u, H’ , »' Prcp » knde: e» 4.6 n xas ' qgEr 90h Comune; c1 lcvd a rvo Jq qw ne. P? ‘ tu? !” r0 €04 40o! q la huh zalezq de‘: enden de "-4 ‘basa x, 025m d: la {WC Pficîîc‘ ad; 1 50h aquc Hoc (‘Orco-Lei {s} Icfls ‘x va V , m” 9g. Q ‘flop-edad per eì cuoi lo; Cgyfiflpoî. OCQPCIH uh ‘gigi f” C? ‘ Cfipqgng 63/ erjpuuo que ocupuh se Homa vobmen Îes la propaqdacj po. fa 020' = ‘c! mah-w. » hg piede («mimmi ‘L. ’ €60 189050 0 wbv
 • 13. 445;” '30 Innhzu ‘r4 m Iìflnèflhag A0 IMH‘ "1-- 1A; , . deìfin un . ha IL€lv<, ‘v; r_jcu una (V025; ‘î-îlcmo C450 PNHTVJQC‘ Îg i‘ lfljù‘ (‘cppudo ‘Dm ». _. "35 VFXÎ ah ".5 mcchnnlg <1»- yurcjws. — . s.-. Lemf’? pcu 04-0 I w ‘ " ** " 3‘ 5"°’P‘É‘‘ÌA pur {a c3411 Ìcdc: k‘: Cwìpc‘? Aj-ÙSÎÙ‘ U0 nîlfimu‘; [46 2.; É-Éapilclc‘. qvC se HOhNQn P015", Ìnlfiqngwifitv‘Clip; L ” 4" ‘KM’ Fycpwèchd P“ '44 ma‘ ‘€1 IYLÙCHG pcxeàe: diV-d-clr; en pagaia; (oda Vi, m5 Dcîquerìcuîr. ‘>r’ park‘: 3“, Popìcdodc} l ‘k s PKOPIÉÒOÒ p0: ' 041:‘ HW-(g- WWPO 902m d‘ Mm. pvogv-eclczìe; ck‘: 51!: cnitxcrx ‘ k p‘: "" rtì rYuV/ VM. 010ml hm. 3 «go q (n x ‘Jurju, xc a ‘C, ’ 0La, (Me, PC .3 I" ' ‘ ‘ ‘ | e"! #0 ‘>1 O PKÎdQd "A. ‘Xfigfì (h ‘ ( P: . n ( . puQ (k fra (‘m- n42‘: VCK‘ ncvw n46 ‘(ì rvsu H‘. m. c4; C 1K’: m g. da‘) 4L yf '17. ‘C. 2,4 m —, . . ‘ -, - da . ‘4 '. “f” una 501M‘ (‘f v (trîfi tg1‘ ("u «up t} ‘o’ {rrxo N‘ k. ho») " qua. PmmÀCn durcncrwrwìa u. 10s ‘>‘—J'y‘CÎh(ÈÙ3,TC' dgpenden de la r‘r': ;(4,r« cjczuu de. h: Plupuxdorl C161. l ‘VQ zmclnvànr‘ {"6 1’) Ì“'. IV‘C'W f‘ (Lui ‘V d“ H”! {n'a kwg 1x Àvrfl p-‘n ‘r’ '0' pflî-Ìywfijvkk dg h- hWJLQwv p‘ "—glr'ur Un (‘L| g'î_| («; "« ìì‘ " A ZÙIW IV' "("'( (‘Jr ‘ h“) CJtCJìWJ i A 4 i» . r‘ — n ‘ r)'or){t: drfd Prr r‘ (r) ' Jflvll-‘I’! ‘)«€'(‘( Se‘ dgkg , 3.ì(cÌ. ’1’. ;1_< ‘ f‘c*_ uygp A” " a“ ‘I fJw‘ i Î’ KÎ. ' 0L. buky».
 • 14. 1km ‘vfxx Y 612g‘ 5'; 1' n ‘ '*( | ‘—t ‘m- 3:? ‘ A, > 4- ‘Ì , P. ‘ — V ' .1 n 1:1 ' 1 ' 1‘ v ‘p c. ì v" r É | * è , r. ' b ‘x I‘ ‘ l. f A . fin‘ u! u ‘fihjwrh; - . J —. v . P ‘b .5 »; x74 . y, ì" , q. . t ; , . . . ‘4,. ._ p j ‘mi k ‘ N "Vlgî 4 bu C! x .7 1 ‘ . 1 I Ù__ ì i L, (r. '53, (. L, (. k ' ‘ ' 1m“ , (n r . _, m5’: ‘ "L L‘ Ì. ‘_ Ax r‘ , _, , , {Igmmu
 • 15. .'— u )p"‘ "n .1‘ mah. ..» ‘r: rr- xwÌr. ‘ "h h, prlc, ’ M" Wì_-Î("t« ‘.4 di" uh. ’- (‘h F” 4", A‘ (‘A €1, or, “ ‘ "" ! “"“", r, m. ‘un n. În‘, (fu: .' SIC: Mg‘. Mir. " una: h; mtzhcv uvir-r. dal] l “o, ” q“; vn '17,; m- uxlr- vu KÌÎÎÎÎ ‘nqpwk fipcnk; “l W101} ‘ ì uîjflìd {HCÒICÌLÌ L! [t-“)l(_n<‘ r4 (PC Vn ‘ “t” ‘-_. 'r‘î h lpv «L ‘H5 ‘y. < ' i ‘ r‘ In (-6 d‘- rvJC/ E; ‘u , fimîjfiflw "r (30 ‘n: I 1A“ I1 Xv‘, r‘; pHax u‘ [l , ,“. . , ( "" «gWuLÀ r‘ “) i— “Il-Fin”, ‘M lv‘ ì 1 ‘ 5 4 ’l'[""r'({(_) W. ) ÎMH» ‘(, w_ x ‘ ‘ ‘i (‘r5 H‘ Ifir , ‘ . ‘ 1. ,., ', _| ‘m m. ‘ j, ,. . i H L, . x_ H‘‘>‘I 1). “) '* j‘ K . 4 mlx ' ‘x . n V ‘ L ì lx ì 07411 ‘. ‘u; "ÎIVK KM: 1 , 4 in H (‘o (‘a P. ‘ m ‘ agì; x‘ u k Hrtlgt L H) H | ' Ì v‘ V ‘ Up‘ l “W 4 ‘vìr n 1:. ‘ h TL 1 x {x O x, ‘ ‘-‘ ; "'-. —‘" (A r [n ‘ N1 (www h, ‘ w t. ‘ fifìî-"V ‘J v ")'. k ( x Q| y? X I k
 • 16. ‘m5’? UN’! de 9J, 011305 de 0nr< mi, “ ‘ t __ ‘ " > m““*’» "‘ x €2 la ptflach rrìaswo qug <‘), °'<‘€' un (‘fu-do (ÌVqnC‘(‘ c: 9m. ) a, vnÌor depfid; C18 ‘C! Q t-îsnofl 6t Ì e. ha .1 “ _ ‘M "‘ H ‘L "‘ P/ ("MOH '117‘ qui‘ ‘x ÙìkVC" ghîk vn punk) Kdado
 • 17. Mas alla hay dmgùne, Hace casl so 35o; dnlerentes fumo; rgnlrc 10s que se encomraba al brIlamLo oew "mggs poslularon la exnslent-è di U" CNDDD flu? se ha îìamado campo de Praga que pemeru cl espsc-c l‘ ama“? efèflivamente de masa a la; partrculas elemenlales que la twenen, dderenccandolas de las q“ "° ‘è ""10" v vialan a la velocòdac de la kuz, come el lotòn El mavor laboratorio de fisica de Danîîulaî del nìundo, cl CERN, anuncio. en [UÎDO de 2012 que dos colaboracnones nnternacionales de mrîos de lusncos habian descubneno un bosòn. que podria sezr la Danbcular meduadora del campo de higgs. Era un descubrimiento de gran lfflmfiànflla para la fosnca. Finalmente parete que se ha encomrado loque se buszaba Eslaba clero qua se ha descubieno un campo nuevo de fuerxas, pero lo: frsicos del CERN fueron muy cauto: La3 Colaboraciones ATLAS y (MS del LHC suguieron analizando los datos. en particolar las propvedades cuànucas de la nueva paniculfy (odo srgue spuntando a que la pamcula encomrada es e! bosòn de hìgss. Queda per saber come interaclùa con oxras paniculas, si lo hace de forma propomonal a SU M353 al Cuadrado, su huella daclilar quedara defmxlwvamente regislrada come Hnggs Hace ma’: de 80 allo: que en cosmologia se habla de materia oscura. La eslabilidad de los cùmulos de galaxìas y de las propnas galaxias no se puede explicar con la fisica qua conocemos y aceptamos come valida sin recurrir a la idea de un universo dominado por e! lado oscuro. Se postulé. D01 primera vez, la exisiencia de materia oscura. su contrìbuciòn a la masa lolal del cumulo seria muy superìor a la suma de la masa de las gaìaxias cue lo componen. Recentemente olro componente lodavia rnas misterioso parecc- necesario para poder exphcar las observacnones mas espectaculares que nos llegan del unwerso lepno El tHC no las ha descubierlo todavia. nues seguramenxe han escapado de sus limite: de detecciòn. pero cuando e! LHC se reattive con mucha mas energia podria dar con ellas o, al menos sus coimones podrian Hevamos a inferir la estancua de tandidalos a materia oscura. Muchos flsucos en lodo cl mondo lrabajan para elio. El éxlto negata. pero lambìén podria ocumr qur: ralgùn dra descubramos qu»? no existe (al entidad V aqux vnene bien recordar el tonselo del poeta mgle‘. dei s xvm, Alqandvo pope, cuando decén. "No seas el primero en probar Eas cosa: nuevas, m cl olumo en dejar a un Iado lo vnelo" En cìencias la imaginacion es fundamental. Alberl Einslem decia que es incluso mas imporlanle que el conocìmìenzo, pero tamtnen son cructales los recursos que pcrmilen investugar Iibremenle y sin ataduras
 • 18. 1" b{MBYQ ' l 6 "“N‘«‘t«aò= 1 lbìliao ì 4 _ _ a a “‘-“°"9 îîwcswvaaalxsaswwsrlcsl una» tram M <“*""“ “S ‘V “T”? Q, Ì.L<*É‘A<]: "’ "_, L4,Z= «€<, Î: <‘4An(i 9,3,, _C_nì(%‘. c l QÎAÒQMÉ1_W Pmgfîgd g‘; (“(6,0 (m g‘ q“, Qwk/ fitx» V ‘x ( » . A l x 7 . -. . » l l . w/ ÌY-ekhc m. tywxo da , sayknhs una gati una; ùsanqfl 46k» L, ‘ ÌCWQ‘; (le -. -_(rl_{x_. _nr'. C1 (àeflgycd 60h31. (‘Llvgvxd/ w, CKQCÒ E4_, Ì. ''Ò Qìfèfifi A1 v/ fiqvxyq gìxfîl (d Yflqxléx‘ ‘C? À CC"<"y. «/‘lvv< l L. , 3., L l fin‘! (le x (xv l 0-3 (s, g_, v'“«1f7:--è( l. i ‘U1’ "AL, vlujèifiîîcx lfi>l">î1x<uahîc. la xyxixjuw’ ‘rflucwîh r‘ a pi. “ L, V (t, ((Qr" (‘k/ W 0;‘ g»; (bus/ ‘Î La‘; (XL (o; <—, L ‘f’, C . (.ì}, ‘l’, (‘c 4 ‘ 5 «Ma lawàc l'9‘ “Fks Nualacgvvît: un Kévulîéqvìxk‘ Òxgoivw WÌLs À‘ PÉI'J". V(V‘C€3_ Fl- lgglaxg; y (. (; x. o‘L}; VL_l; (j‘1Tl. '4(l__è, < {legpifvx x! - d»; l w1c, o‘ dl KAJ“ lÙ‘) 4> x F39‘ (VVÎCÉ) ÎÎÎhCQ Y d l N‘ C F“4(1LC5 Cguf lèfvun. xl’<. c. ltî«<în {mfhl uvlgrjlrxd NOÎL. u‘: À k ‘a I . h’ . . K x ’_ a.
 • 19. , g-gefwhawshsèolù “H . 5 » (R46 1 ù‘ Nqfl , ‘"°“îc. : EÈwJJ1uVsLAÎìC» MS ‘yétcìîqd; fin Sa fchc. èÎ- 3;. ‘ xCflÎs - , ‘rvîwîvavt -Se-. .S€’Y? (!}Shl‘ 52* ÉKÉÎÈÎSÌKÎÎ-îflîxîuîc‘ 7”‘- ‘W334. Cxm-Jòsnpxcmgfèwfl A5. xAKc-‘n. .A. r«. '&"r‘-t- "v? WLYÙLJ J. <‘+>: »J<‘V‘s (4,4; , g4- ‘_ag. ,rg4_4,. , VLÌL, 4 , fi’. . W‘ gas LAÒCÈKVJÎKÉ (“}; XÌ__‘—J"_L»" (ÀÎÎÒÈQQ _. <‘. i.s; ,;5}5i. - ÎÎÎTE-L-ÀÎÌM La3 _V: 159/35 ("qxfl-‘sîxcqs, 904. kvflzavdtwx LI‘. 94004155 9%. ,“ ha a. __‘qrx_x. “. _ ‘"5 Éîmìuéîefi LL<. <. “. C4’, V4‘;5 . 4 4 - . ‘ , ‘ ("’"«‘(. Vu L (x (‘-, Sx'. 'a«»< Òhwîw 60-1 ‘uNWÎWÌ; ‘fio. ‘Òèqa QLKASAHÒQ u! vu. 6:. vw ' "lw‘Jx"<fl) wfiwfl‘ ' U? ‘ 4 ‘K“C"*‘-"‘ÎÌ‘ÎC ‘»"""*‘b ‘ _ 1 P. “ (3 ‘_ X. {un 5L», -" “P4 ‘L3’ ‘l ‘m’ ( « MUÌLVXÙN )(‘LV‘É_. >A x‘ Gay‘ 3 3J" il‘! MQ ÒQ 5 ‘ÎLQÉHJLÎH wìcuxpnxìq. 1:. ’ wcu ‘AMO <. ‘ Q wSC CNL Îb< 50m . ‘ "LCÀ C? “ m‘) ‘A “d d” C 1} 4_)v‘ò‘. wqu
 • 20. Ì. Zîaîhìwmmm. O:M. ,aHWLHL: .WJ NÎVÎFoWLÎW 0K. i
 • 21. “('*. -l ‘o 3 LDIBCA Î<‘Qì 1 ì<‘-<"« / Î <<ws<5ks meèxanwìc; îifltsuwhfitVît“ ‘“9‘Î*“Î*ΰ"3« Y""—4«*. ‘“ì“<ss 4.0 Tbiìftùr. V ( <"" Q VU un qnxd ‘(Q- {xxgyw i LVW: {Fyfiu ‘ (m, ÎQ Vflcnîcxyfi, P‘ ‘ ‘Γ“. .<Γ‘<“> 2M. N“ ‘WÎKÌ: < svxkkìv» .1“"<<*7“‘V? “r ‘9 UN. ” ‘Îfîp/ ‘LM Èu. “YVÒK ‘C31 CNN‘. cyì; "( ‘<. v-jlx‘ Ù h) Qpc sÌ QÀCÎ) . CHAÉ; ÎAVVÎ ‘(A 3, €VMV <‘(N"'""C' , V4"k. ‘{3 hcm ) 9La c». ‘((3 S i. “ AU- òg Q ‘cNkug Qxk‘, m(‘flkgkîé , )'34_wcn" -Zc, y, ’-; "" 51ML“ (A g1k. >._1v'—v> (h; C r «Ex-h Y MHVKN L(; L—JÎL"- ‘x. in’. r‘ uflfiî“ ' q, ( <_4s“», '<4.‘'’: r t 1x H . N.1 p x. <4- v . w n 51K | . ‘ _ __ _ ‘ ‘v “ ‘C ‘ L. ‘x 6x1‘ - ÎVLLÌ) » M4“ ‘ad QL C‘( L, ‘ ‘, su , {Àqìjy 4.01 ‘1 V": €’Kì b)“ 95gg, (. S “ ‘finì. — ‘ . Α7y‘ì%g_1 (xx (ìNMS. ‘, ’I“‘CV‘. .., (K}HQÈA C ‘W Òî‘ 4241M van‘ ( v MQ‘ xxguurflì. ‘ H L l {Q1 Xx) ; A ‘L 1mm ‘x5, ,45 <5 u cf‘ m w C: Vnn) 0A "Z 51g ‘gay-y’: X hv-LNL w. xmyz 5,343 ‘Ram; s"; l hwaa 0.<L mm‘ q ‘L: “W m‘
 • 22. 9 54€- ÎOÌS fòwòfixo (‘e òqgì‘. (‘Aqò Nw _E w Vv‘ K ‘Îùcjgîîztn Ùcba Sîguìtvxk ‘ramo. (Wtyo/ fimd voèuvyèttksìîfl- 0-05
 • 23. muuaC-‘Vxòc qwahc-«c wwuìvîsîîm “V-“d “5“ΰ x, ‘v5.1 (r1 ‘tuga Mgcckvx ìxhvusvflfi-‘L 5°5‘5F‘"Ò< “Î ’< 000 ‘Jafitvìa 0”“ "'“'>‘- 3* éwk“: N‘ wsqke ‘“ 60'” o vwmo hgww vwvu ‘C0 Mo ak-bNW/ n‘ (“A a : > aknqqrvucwb c, u c. » www wrì-'*» 7' . _ xyl ‘ . ."’«_ I . x l, ‘i. c. ‘ 3 v ì‘

Related Documents