İnternetten Yararlanmak
İnternetin hayat ım ıza girmesiyle birlikte, hayat ı ızda neler de ğş
m
i medi ki? Kimisi bu
durum...
of 1

Porno izleme ihtiyaç mıdır?

Bu makale Türkiye'de son dönemlerde ortaya çıkan internet yasakları ve porno izleme tartışmalarına değinmektedir.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Porno izleme ihtiyaç mıdır?

  • 1. İnternetten Yararlanmak İnternetin hayat ım ıza girmesiyle birlikte, hayat ı ızda neler de ğş m i medi ki? Kimisi bu durumdan ş kayetçi olsa da internet art ı temel ihtiyaçlar aras ı i k nda yerini al ı yor. İnternetsiz bir hayat ın nas ıl oldu ğ unu dü ş ünmek için ya şm ız ın çok da büyük olmas ı gerek yok. De ğş ı na i ime hep beraber tan ık olduk. İnternetin de ğş i tirdi ğ en önemli ş ylerden bir tanesi televizyon kültürü oldu. Eskiden i e televizyonda ne yay ınlan ırsa onu izlemeye mecburduk. Film izlemeyi seven ki ş ilerse geç saatlere kadar film yay ınlanmas ı ı beklerdi. Ço ğ zaman gece yar ı ından sonra yay ı n u s nlanan filmler bekledi ğ imiz kalitede ya da bekledi ğ imiz türde olmazd ı . Bunun en basit örne ğ televizyonlarda xnxx tarz ında hiç film yay ı i nlanmaz. İnternet bu kadar yayg ınla ş mam ış ken mobil porno türünde film izlemek isteyen pek çok insan cd satan yerlere giderdi. Ancak bu durum pahal ı gelirdi. Ayr ı tek kötü taraf ı da bu de ğ Elimizde ya ca ildi. bulunan filmlerin say ı ı kadar seçene ğ s imiz vard ı . Ancak art ık internet gibi bir kaynak elimizin alt ında duruyor. Bu durumda internetin s ın ırlar ı kadar geni ş bir ar ş ivimiz olmu ş oluyor. Evet, porno izle slogan ıyla bize kendini tan ı tan sitlerin pek ço ğ bak ı u lmaya de ğ meyecek kadar kalitesiz. Ancak bu tür filmler yay ı nlayan sitelerin içinde az da olsa kaliteli sitelere rastlanabiliyor. Siz de bu kaliteli sitelerden bir tanesinden, istedi ğ kategoride film iniz izlemenin tad ın ı ç ı kartmak istiyorsan ı hd porno izle linkinden hemen bir siteye z ula ş abilirsiniz. Sonra ise arama motorlar ı nda saatler harcaman ı gerekmeyecek. z Porno izle sitesi her zaman için erotik ya da porno içerikli film izlemeyi sevenler için çok de ğ bir site olmu ş Çünkü bu kategoride film bulmak gerçekten internet ortam ı erli tur. nda iş kence haline gelebiliyor. Asl ında bu durum yaln ızca bu kategoriye özgü de ğ ama bu sorun il en çok bu kategoride ortaya ç ık ıyor. Porno izle ve bu kategoride yay ın yapan baz ı siteler bu nedenle erotik ya da porno türünde film izlemeyi tercih edenler için herkes için çok farkl ı bir yerde duruyor. Ancak daha öne de söyledi ğ imiz gibi baz ı siteler bu ş kilde de ğ e erlendiriyor. Çünkü her kategoride gibi bu sitelerin de iyisi, çok iyisi kötüsü hatta çok kötüsü oluyor. Ancak siki ş izle sitesi ve bu sitenin alternatifi bu çok kötü s ı ın ı kullanabilece ğ fat imiz sitelerin varl ığn ı bile unutturuyor. ı E ğ siz de erotik ya da porno türünde yay ı yapan bir site ar ı er n yorsan ı adres z çubu ğ una yazman ı gereken siteleri bilmeniz yarar ın ıza olacakt ı Çünkü arama motorlar ı z r. bazen çok u ğ ş ır ıc ı olabiliyor. Ancak e ğ girmeniz gereken adresi biliyorsan ı hiç vakit ra t er z kaybetmiyorsunuz. Porno izle hemen aç ıl ıyor siz hangi filmi izlemek istedi ğ inize karar veriyorsunuz. Hatta belki akl ı ızda olan filmi aç ı n yorsunuz ve film izlemenin tad ı ı ç ı ı n kar yorsunuz. Bunu istedi ğ saatte yapabilirsiniz. Ve e ğ zaman ı ız varsa ard ı ard ı film izlemeniz iniz er n na kaç ın ılmaz. Hem de kesintisiz olarak en yüksek kalitede izleyebilirsiniz.