00
01
O czym będziemy mówić ?
1. PRZEDMIOT UJAWNIENIA (UJAWNIANE ZASOBY)
2. KATEGORIE PODMIOTÓW – ODBIORCÓW
WPŁYW NA MOŻLIWOŚ...
01
Przedmiot ujawnienia (1)
l.p. Kategorie ujawnianych zasobów
1. Informacja
2. Zestaw informacji (np. dot. procesu produk...
01
Przedmiot ujawnienia (2)
UJAWNIANE ZASOBY
TP
APM
PWP
01
Kategorie podmiotów
l.p. Kategorie podmiotów – odbiorców
1. Podmioty/osoby, z którymi ujawniający pozostaje w relacjach...
01
Podmioty/osoby, z którymi ujawniający pozostaje w relacjach
negocjacyjnych(1).
l.p. Działania jakie należy podjąć
1. ZA...
01
Podmioty/osoby, z którymi ujawniający pozostaje w relacjach
negocjacyjnych(2).
l.p. Działania jakie należy podjąć
2. Za...
ujawniającym czy też nie.
02
Podmioty/osoby, z którymi ujawniający pozostaje w relacjach
umownych (kontraktowych) – (1).
l...
02
Podmioty/osoby, z którymi ujawniający pozostaje w relacjach
umownych (kontraktowych) – (2).
1. Współzałożyciel (wspólni...
02
Podmioty/osoby, z którymi ujawniający pozostaje w relacjach
umownych (kontraktowych) – (3).
1. Infrastruktura jaka jest...
Partner jest zobowiązany do nie wykonywania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej działalności konkurencyjnej wobec dzia...
03
Niezbędne działania w celu zachowania poufności
DZIAŁANIA
1. Wewnętrzna kategoryzacja zasobów na poufne oraz nie poufne...
03
Tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu u.z.n.k. (1)
1. DEFINICJA:
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje tec...
03
Tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu TRIPS (2)
1. DEFINICJA:
Osoby fizyczne i prawne będą miały możliwość zapobiegan...
03
Tajemnica przedsiębiorstwa - przykłady (3)
l.p. Cytat z orzeczenia
1.
„Na tajemnicę przedsiębiorstwa dotyczącą produkcj...
03
Tajemnica przedsiębiorstwa - przykłady (4)
l.p. Cytat z orzeczenia.
2.
„Fakt, że informacje dotyczące poszczególnych el...
03
Tajemnica przedsiębiorstwa - przykłady (5)
l.p. Cytat z orzeczenia.
3.
Dane o doświadczeniu zawodowym w sektorze prywat...
01
Działania skuteczne wobec wszystkich podmiotów/osób (1)
l.p. Działania
1. Uzyskanie patentu na wynalazek (20 lat od zgł...
01
Działania skuteczne wobec wszystkich podmiotów/osób (2)
l.p. Działania
4. Rejestracja topografii układów scalonych (10 ...
01
Działania skuteczne wobec wszystkich podmiotów/osób (3)
l.p. Działania
7. Patent europejski (nie prawo UE) – stroną KPE...
TML − Kancelaria Gruszecki
tel.: (+48) 530 920 115, mail: office@tml−legal.pl
ul. Zabłocie 25/8, 30−701 Kraków
www.tml-leg...
of 21

Prezentacja_TML_22.10.2015

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja_TML_22.10.2015

 • 1. 00
 • 2. 01 O czym będziemy mówić ? 1. PRZEDMIOT UJAWNIENIA (UJAWNIANE ZASOBY) 2. KATEGORIE PODMIOTÓW – ODBIORCÓW WPŁYW NA MOŻLIWOŚĆ PODEJMOWANIA OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ OCHRONNYCH. Zapobieganie wykorzystaniu. Zapobieganie korzystaniu.
 • 3. 01 Przedmiot ujawnienia (1) l.p. Kategorie ujawnianych zasobów 1. Informacja 2. Zestaw informacji (np. dot. procesu produkcyjnego, składu produktu) 3. Prototyp produktu (np. produkt nie stanowiący przedmiotu żadnych praw, wynalazek, wzór przemysłowy, wzór użytkowy, topografia układów scalonych) 4. Dokument (np. umowa, opracowanie, prezentacja, biznes plan, historyczne dane finansowe, budżet) 5. Oprogramowanie np. w formie kodu źródłowego 6. Baza danych 7. Pomysł, idea, koncepcja Poniższe kategorie mogą stanowić przedmiot APM lub PWP ale nie muszą. Czy na pewno na tym etapie musimy to ujawniać ?
 • 4. 01 Przedmiot ujawnienia (2) UJAWNIANE ZASOBY TP APM PWP
 • 5. 01 Kategorie podmiotów l.p. Kategorie podmiotów – odbiorców 1. Podmioty/osoby, z którymi ujawniający pozostaje w relacjach negocjacyjnych. 2. Podmioty/osoby, z którymi ujawniający pozostaje w relacjach umownych (kontraktowych). 3. Wszystkie osoby/podmioty bez względu na to czy pozostają w relacjach handlowych z ujawniającym czy też nie. W każdym z przypadków mamy odmienny zakres obowiązków jakie spoczywają na ujawniającym, który zamierza chronić poufność ujawnianych zasobów lub zabezpieczyć się na ewentualność ich kopiowania. 4. Doradcy, konsultanci, podwykonawcy naszego kontrahenta/potencjalnego kontrahenta (due dilligence, audyty wykonania umowy). Czy odbiorca nie ma konfliktu interesów ?
 • 6. 01 Podmioty/osoby, z którymi ujawniający pozostaje w relacjach negocjacyjnych(1). l.p. Działania jakie należy podjąć 1. ZASADA: Jeżeli w toku negocjacji strona udostępniła informacje z zastrzeżeniem poufności, druga strona jest obowiązana do: (A) nieujawniania (B) nieprzekazywania ich innym osobom oraz do (C) niewykorzystywania tych informacji dla własnych celów, chyba że strony uzgodniły inaczej. Przesłanki konieczne do zastosowania: Informacje muszą posiadać wartość majątkową i walor nowości dla otrzymującego. Zastrzeżenie poufności powinno dotrzeć do adresata (brak wymogu szczególnej formy). Forma ustna/pisemna (jednostronne oświadczenie/umowa wzajemna). Brak wykonania zobowiązania: naprawienie szkody + wydanie uzyskanych korzyści.
 • 7. 01 Podmioty/osoby, z którymi ujawniający pozostaje w relacjach negocjacyjnych(2). l.p. Działania jakie należy podjąć 2. Zastrzeżenie wyłączności na prowadzenie negocjacji w danym obszarze.
 • 8. ujawniającym czy też nie. 02 Podmioty/osoby, z którymi ujawniający pozostaje w relacjach umownych (kontraktowych) – (1). l.p. Kategorie 1. Współzałożyciel (wspólnik spółki osobowej lub kapitałowej) 2. Pracownik (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna) 3. Kontrahent (np. podwykonawca, agent – pośrednik)
 • 9. 02 Podmioty/osoby, z którymi ujawniający pozostaje w relacjach umownych (kontraktowych) – (2). 1. Współzałożyciel (wspólnik spółki osobowej lub kapitałowej). 3. Kontrahent (np. podwykonawca, agent – pośrednik). 2. Pracownik (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna) 1. Przeniesienie APM do utworów (w tym oprogramowania) oraz praw pokrewnych do przedmiotów w/w praw. 2. Rejestracja na spółkę praw wyłącznych (patent, znaki, wzory). 3. Niezbędne działania w celu zachowania poufności 1. Przeniesienie APM do utworów (w tym oprogramowania) oraz praw pokrewnych do przedmiotów w/w praw. 2. Rejestracja na spółkę praw wyłącznych (patent, znaki, wzory). 3. Niezbędne działania w celu zachowania poufności. 4. Ograniczenie działalności konkurencyjnej agenta. 5. Wyłączność. Kwestia forgotten founders
 • 10. 02 Podmioty/osoby, z którymi ujawniający pozostaje w relacjach umownych (kontraktowych) – (3). 1. Infrastruktura jaka jest wykorzystywana do pracy na zasobach. (A) posiadanie wiedzy na temat tego gdzie ona jest; (B) zobowiązanie do jej ochrony; (C) zobowiązanie do posiadania dedykowanego stanowiska. 2. Miejsce, w którym zasoby są wykorzystywane. (A) posiadanie wiedzy na temat tego gdzie ono jest; (B) zobowiązanie do jego ochrony; 3. Zasady kontrahenta w zakresie dostępu do zasobów. (A) NEED TO KNOW BASIS; (B) ZAMKNIĘTY i ZIDENTYFIKOWANY ZESPÓŁ 4. Prawo do dokonywania zmian w zasobach (oprogramowanie, baza danych). 5. Zarządzanie przyrostem praw własności intelektualnej (do kogo należą zmienione zasoby np. oprogramowanie ? / konieczność zwrotnego przenoszenia praw). Kontrahent (np. podwykonawca, agent – pośrednik).
 • 11. Partner jest zobowiązany do nie wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności konkurencyjnej wobec działalności prowadzonej przez Dającego zlecenie. Pod pojęciem działalności konkurencyjnej należy rozumieć sprzedaż, dystrybucję, najem, dzierżawę, licencjonowanie lub jakiekolwiek inne czynności handlowe oraz niehandlowe w zakresie _______________ lub pośredniczenie/pomaganie w sprzedaży, dystrybucji, najmie, dzierżawie, licencjonowaniu lub innej czynności handlowej oraz niehandlowej mającej za przedmiot ______________ na rzecz osoby innej niż Dający zlecenie. Powyższe ograniczenie działalności konkurencyjnej obowiązuje również przez okres (2) dwóch lat po wypowiedzeniu/wygaśnięciu/rozwiązaniu Umowy. 03 Ograniczenie działalności konkurencyjnej „agenta – pośrednika” lub „agenta – pełnomocnika”.
 • 12. 03 Niezbędne działania w celu zachowania poufności DZIAŁANIA 1. Wewnętrzna kategoryzacja zasobów na poufne oraz nie poufne. 2. Wewnętrzne oznaczenie zasobów jako poufne oraz ich zabezpieczenie przed dostępem każdego zainteresowanego. 3. Ujawnianie zasobów jedynie po uprzednim zawarciu umowy o poufności/ umowy zawierającej klauzulę o poufności (względnie zastrzeżeniu poufności w sposób możliwy do udowodnienia). 4. Oznaczanie, które z ujawnianych wobec odbiorcy zasobów mają charakter poufny. 5. Zobowiązanie odbiorcy do stosowania określonych zasad dostępu do ujawnianych poufnych zasobów.
 • 13. 03 Tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu u.z.n.k. (1) 1. DEFINICJA: nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 2. CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI: Czynem nieuczciwej konkurencji jest (A) przekazanie, (B) ujawnienie lub (C) wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich (D) nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy. Powyższe stosuje się również do osoby, która świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego - przez okres trzech lat od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy.
 • 14. 03 Tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu TRIPS (2) 1. DEFINICJA: Osoby fizyczne i prawne będą miały możliwość zapobiegania temu, aby informacje pozostające w sposób zgodny z prawem pod ich kontrolą nie zostały (A) ujawnione, (B) nabyte lub (C) użyte bez ich zgody przez innych, w sposób sprzeczny z uczciwymi praktykami handlowymi, tak długo, jak takie informacje: a) są poufne w tym sensie, że jako całość lub w szczególnym zestawie i zespole ich elementów nie są ogólnie znane lub łatwo dostępne dla osób z kręgów, które normalnie zajmują się tym rodzajem informacji; b) mają wartość handlową dlatego, że są poufne; i c) poddane zostały przez osobę, pod której legalną kontrolą informacje te pozostają rozsądnym, w danych okolicznościach, działaniom dla utrzymania ich poufności
 • 15. 03 Tajemnica przedsiębiorstwa - przykłady (3) l.p. Cytat z orzeczenia 1. „Na tajemnicę przedsiębiorstwa dotyczącą produkcji określonego urządzenia może składać się i zazwyczaj się składa wiedza i doświadczenie, które obejmują cały zespół elementów tworzących proces technologiczno-produkcyjny, w tym rozwiązania konstrukcyjne urządzenia, dokumentację techniczną, sposób (metodę) produkcji, użyte materiały itp. Tajemnicą przedsiębiorstwa jest w takim przypadku cały proces produkcyjny i okoliczność, że jeden z jego elementów, np. konstrukcja urządzenia, jest łatwy do poznania na podstawie informacji powszechnie dostępnych dla osób, które zazwyczaj tym się zajmują, nie pozbawia przedsiębiorcy możliwości objęcia całego procesu poufnością. Na proces taki składa się bowiem wiedza, doświadczenie oraz użyte środki i nakłady, które pozwoliły konkretnemu przedsiębiorcy na wykorzystanie powszechnie dostępnych informacji dotyczących budowy urządzenia i stworzenie, już na podstawie własnych prób i doświadczeń, dokumentacji technicznej, określonego sposobu produkcji, linii technologicznej i użytych materiałów.” (podkr. Kancelaria). (Wyrok SN z 13.02.2014r., sygn. V CSK, 176/13).
 • 16. 03 Tajemnica przedsiębiorstwa - przykłady (4) l.p. Cytat z orzeczenia. 2. „Fakt, że informacje dotyczące poszczególnych elementów urządzenia są jawne nie decyduje o odebraniu zespołowi wiadomości o produkcie przymiotu poufności.” „(…) drugie spośród wymienionych unormowań wyraźnie traktuje jako tajemnicę przedsiębiorstwa (informację nieujawnioną) również samo tylko, szczególne zestawienie elementów informacji poufnej, nawet jeżeli poszczególne elementy tego zestawienia zostały udostępnione publicznie (art. 39 ust. 2 lit. a TRIPS).” (Wyrok SN z 28 lutego 2007 r., sygn.. V CSK 444/06).
 • 17. 03 Tajemnica przedsiębiorstwa - przykłady (5) l.p. Cytat z orzeczenia. 3. Dane o doświadczeniu zawodowym w sektorze prywatnym zasługują na ochronę, jako tajemnica przedsiębiorstwa i nie podlegają w związku z tym odtajnieniu i ujawnieniu. Zbudowanie maszyny według projektu, do którego prawa autorskie ma inna firma, a także wykorzystywanie bez uzyskania zgody baz danych o jej klientach i dostawcach to czyny nieuczciwej konkurencji. Wyrok SO w Gliwicach (sygn. X GC 30/06). Stanowią w szczególności tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dane obrazujące wielkość produkcji i sprzedaży, a także źródła zaopatrzenia i zbytu. Postanowienie Sądu Antymonopolowego z 15.05.1996r. (XVII Amt 1/96).
 • 18. 01 Działania skuteczne wobec wszystkich podmiotów/osób (1) l.p. Działania 1. Uzyskanie patentu na wynalazek (20 lat od zgłoszenia) - nowe rozwiązanie o charakterze technicznym charakteryzujące się nieoczywistością w światowym stanie techniki i nadające się do przemysłowego stosowania. Wyróżnia się cztery kategorie wynalazków: produkty, urządzenia, sposoby, zastosowania. Ponadto patent europejski (EUP) i procedura PCT. 2. Rejestracja wzoru przemysłowego (25 lat od zgłoszenia) / wzoru wspólnotowego (5-25 lat) / korzystanie z praw wynikających z tzw. niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego (3 lata - prawo chroniące wyłącznie przed kopiowaniem). Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego część (np. cechy linii, konturów, kształtów, kolorystyka, struktura, materiał, ornamentacja). 3. Rejestracja wzoru użytkowego (10 lat od zgłoszenia). Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne (tj. służące do osiągnięcia celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów) rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.
 • 19. 01 Działania skuteczne wobec wszystkich podmiotów/osób (2) l.p. Działania 4. Rejestracja topografii układów scalonych (10 lat od końca roku, w którym była wprowadzona do obrotu albo zgłoszona) – oryginalne rozwiązanie polegające na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób, rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym, oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego. 5. Rejestracja znaku towarowego (10 lat od zgłoszenia, możliwość przedłużania), wspólnotowego znaku towarowego – każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które w sposób graficzny można wyrazić, jeżeli nadaje się do odróżniania towarów (lub usług) jednego przedsiębiorstwa od towarów (lub usług) innego przedsiębiorstwa. Przykładowe znaki to: znak słowny, słowno-graficzny, graficzny, przestrzenny, dźwiękowy. 6. Rejestracja oznaczenia geograficznego (bezterminowe) – oznaczenie słowne odnoszące się bezpośrednio albo pośrednio do nazwy miejsca, regionu, kraju z którego pochodzi dany towar. Zgłoszenia może dokonać jedynie organizacja lub organ administracji samorządowej. Prawo dotyczy tylko towarów przemysłowych (do produktów rolnych oraz środków spożywczych zastosowanie znajdują odrębne przepisy). Liczy się identyfikacja produktu z terenem oraz uzależnienie jakości z jego pochodzeniem.
 • 20. 01 Działania skuteczne wobec wszystkich podmiotów/osób (3) l.p. Działania 7. Patent europejski (nie prawo UE) – stroną KPE jest 38 państw (EU + np. Szwajcaria, Norwegia, Turcja). Regulacja KPE na poziomie EUP dotyczy tylko: (A) zdolności patentowej, (B) trybu zgłaszania patentu oraz (C) zasad jego udzielania. Po udzieleniu patentu przez EUP podlega on już regulacjom krajowym (np. ograniczenia ochrony i czas trwania) 8. Procedura PCT (Międzynarodowe Zgłoszenie Patentowe) – zgłoszenia można dokonać w UP RP / EUP / Biuro WIPO (najpierw krajowe). W pierwszej kolejności Faza międzynarodowa (zgłoszenie), a następnie Faza kraju docelowego (uiszczenie opłat przed lokalnymi organami, dostarczenie tłumaczenia). Lokalne organy ocenią zgłoszenie i przyjmą je lub oddalą. PCT dotyczy tylko sposobu zgłaszania.
 • 21. TML − Kancelaria Gruszecki tel.: (+48) 530 920 115, mail: office@tml−legal.pl ul. Zabłocie 25/8, 30−701 Kraków www.tml-legal.pl

Related Documents