Nowe oblicze pomocyspołecznejw Miejskim OśrodkuPomocy Rodziniew GdaoskuGdaosk, kwiecieo 2013
Zakres usług• Pomoc materialna : zasiłki, dożywianie dzieci idorosłych• Pomoc socjalna w różnych aspektach,• Świadczeniaro...
Zakres usług cd.• Opieka nad bezdomnymi i uchodźcami,• Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie iinterwencja kryzysowa,• Organ...
MOPR w liczbachLiczba rodzin objętych pomocą w 2012 roku9.993 / 45 tys.Świadczeniobiorców 8139, o 856 niż w r.ub.Liczba w...
Liczba klientów MOPRw latach 2010 - 2012020004000600080001000012000rok 2010 rok 2011 rok 2012liczba rodzin ogółemświadczen...
reorganizacja w MOPR
Zmiana formuły pracy socjalnej:- bliżej klienta, w 8 CPS[ „pracujący jak lekarz specjalista, a nie pierwszego kontaktu”] ...
Udział w budowaniu społeczeostwaobywatelskiegoOcena zasobów pomocy społecznej w CPS-ach(charakterystyka głównych problemó...
Korzyści dla klientówSiedziby Centrów Pracy Socjalnej na tereniefunkcjonowania, bliżej klientaMożliwośd korzystania z no...
Korzyści dla pracownikówLepsze warunki pracy w CPS-ach w pozyskanych iwyremontowanych lokalach (ul. Lecha, ul.Modrzewskie...
Korzyści dla MiastaRacjonalizacja kosztów usług pomocyspołecznejZmniejszanie się liczby klientów pomocyspołecznej poprze...
Działania wobec rodzinyi dzieckaRozwijanie rodzinnej pieczy zastępczej jakonajbardziej odpowiedniej dla rozwoju dzieckaP...
Działania innowacyjne wobecseniorów i osób niepełnosprawnychTworzenie nowych form wsparcia dla seniorów iosób niepełnospr...
Działania innowacyjne wobec osóbbezdomnychZmniejszająca się liczba osób bezdomnych wGdaosku [o 10 %]. Krajowa tendencja r...
Bezdomni w kilku miastach Polski02004006008001000120014001600Kraków Częstochowa Poznao Gdaosk201020112012Źródło : opracowa...
Wspieranie rozwoju ekonomii społecznejKontynuacja projektu ‚Osiedle Sitowie”Wspieranie Gdaoskiej Spółdzielni SocjalnejU...
Współpraca ze służbami zatrudnieniaDyżury doradcy zawodowego WUP w CentrachPracy SocjalnejWspólny projekt aktywizacji za...
Współpraca ze środowiskiem pracodawcówWspólne przedsięwzięcia MOPR, Stowarzyszeooraz firm [m.in. Federal Mogul Bimet]Udz...
Rozwiązania techniczne ułatwiające pracępracownikomWymiana wszystkich komputerów do rocznika2005 rZakup laptopów dla pra...
Plany na 2013Wprowadzenie innowacyjnego zarządzaniasiecią IT,Ukooczenie szkoleo rezerwy kadrowej i ścieżkiawansu zawodow...
Dziękuję za uwagę
of 21

Pomoc spoleczna mopr_gdansk

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przeszedł restrukturyzację, która przynosi spodziewane efekty. Sięga też po innowacyjne techniki przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom społecznym.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      


Transcripts - Pomoc spoleczna mopr_gdansk

 • 1. Nowe oblicze pomocyspołecznejw Miejskim OśrodkuPomocy Rodziniew GdaoskuGdaosk, kwiecieo 2013
 • 2. Zakres usług• Pomoc materialna : zasiłki, dożywianie dzieci idorosłych• Pomoc socjalna w różnych aspektach,• Świadczeniarodzinne, opiekuocze, alimentacyjne, dodatkimieszkaniowe• Ulgi czynszowe• Opieka naddziedmi, niepełnosprawnymi, seniorami
 • 3. Zakres usług cd.• Opieka nad bezdomnymi i uchodźcami,• Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie iinterwencja kryzysowa,• Organizowanie społeczności lokalnej• Aktywizacja zawodowa klientów
 • 4. MOPR w liczbachLiczba rodzin objętych pomocą w 2012 roku9.993 / 45 tys.Świadczeniobiorców 8139, o 856 niż w r.ub.Liczba wydanych decyzji w 2012 roku79.785Wydatki zrealizowane w roku 2012202.861.748WażneMimo znacznego wzrostu [ok.25 %] od 1 października 2012kryterium dochodowego nastąpił spadek liczby klientów wstosunku do roku 2011 o 6,3 %
 • 5. Liczba klientów MOPRw latach 2010 - 2012020004000600080001000012000rok 2010 rok 2011 rok 2012liczba rodzin ogółemświadczeniaczysta praca socjalnaŹródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdao MOPR w Gdaosku
 • 6. reorganizacja w MOPR
 • 7. Zmiana formuły pracy socjalnej:- bliżej klienta, w 8 CPS[ „pracujący jak lekarz specjalista, a nie pierwszego kontaktu”] ze wsparciem konsultantów : psychologów, prawników, ekonomistów, organizatorów społeczności, lokalnej lekarza psychiatry specjalistów od uzależnieo [Wsparcie metodyczne i prawne przy klientachtrudnych]
 • 8. Udział w budowaniu społeczeostwaobywatelskiegoOcena zasobów pomocy społecznej w CPS-ach(charakterystyka głównych problemów wdzielnicach, oraz rekomendacje), cel:w każdej dzielnicywsparcie dzienne dla różnych klientów,Rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi(zadania zlecono 107 organizacjom pozarządowym, 18nowych)Współpraca z 28 Radami Dzielnic , realizacja 14lokalnych projektów we współpracy z Radami DzielnicWspółpraca ze szkołami w zakresie wspierania potrzebmieszkaoców,
 • 9. Korzyści dla klientówSiedziby Centrów Pracy Socjalnej na tereniefunkcjonowania, bliżej klientaMożliwośd korzystania z nowoczesnychnarzędzi profilaktyki i aktywizacjiIndywidualne i bardziej wnikliwe podejściepracowników socjalnych i specjalistów doproblemów klientów
 • 10. Korzyści dla pracownikówLepsze warunki pracy w CPS-ach w pozyskanych iwyremontowanych lokalach (ul. Lecha, ul.Modrzewskiego, ul. Elbląska, ul.Piastowska/Batorego)Likwidacja barier architektonicznych w lokalachCentrów Pracy SocjalnejPoprawienie komunikacji wewnętrznej przezzlokalizowanie większości działów MOPRw budynku przy ul. Leczkowa 1ALepsze wykorzystanie zasobów kadrowych,
 • 11. Korzyści dla MiastaRacjonalizacja kosztów usług pomocyspołecznejZmniejszanie się liczby klientów pomocyspołecznej poprzez intensywne prowadzeniedziałao usamodzielniającychWprowadzanie na rynek pracy osóbuzależnionych od pomocy społecznejDocelowa oszczędnośd w kosztach ponoszonychna rzecz osób zagrożonych wykluczeniemspołecznym
 • 12. Działania wobec rodzinyi dzieckaRozwijanie rodzinnej pieczy zastępczej jakonajbardziej odpowiedniej dla rozwoju dzieckaPrzegląd tzw. trudnych środowisk [apel]Pozyskiwanie asystentów z różnych źródeł fin.Pilotażowy program „Kanapka dla dziecka”Rozszerzenie projektu „Osiedle Sitowie”o grupę usamodzielnianych wychowanków
 • 13. Działania innowacyjne wobecseniorów i osób niepełnosprawnychTworzenie nowych form wsparcia dla seniorów iosób niepełnosprawnych z wygospodarowanychoszczędności, głównie klubów samopomocy wdzielnicach : Śródmieście, Młyniska, NowyPort, Stogi, Orunia,
 • 14. Działania innowacyjne wobec osóbbezdomnychZmniejszająca się liczba osób bezdomnych wGdaosku [o 10 %]. Krajowa tendencja rosnącaUsamodzielnianie się osób bezdomnychW czasie zimy nie zdarzyły się przypadkizamarznięcia osób bezdomnych[4 streetwork.]Realizacja projektów:• „Bezdomnośd do Widzenia”• „Misja przeciwko eksmisji’• „Centrum Treningu Umiejętności Społecznych”• Walka z żebractwem
 • 15. Bezdomni w kilku miastach Polski02004006008001000120014001600Kraków Częstochowa Poznao Gdaosk201020112012Źródło : opracowanie własne na podstawie sprawozdao OPS-ów
 • 16. Wspieranie rozwoju ekonomii społecznejKontynuacja projektu ‚Osiedle Sitowie”Wspieranie Gdaoskiej Spółdzielni SocjalnejUdział w tworzeniu Gdaoskiego ModeluEkonomii Społecznej
 • 17. Współpraca ze służbami zatrudnieniaDyżury doradcy zawodowego WUP w CentrachPracy SocjalnejWspólny projekt aktywizacji zawodowejrealizowany przez PUP i MOPRWspieranie pracowników socjalnych MOPR wzakresie aktywizacji zawodowej przez stażystówPUP , których miejsca pracy są usytuowanew CPS-ach
 • 18. Współpraca ze środowiskiem pracodawcówWspólne przedsięwzięcia MOPR, Stowarzyszeooraz firm [m.in. Federal Mogul Bimet]Udział w projekcie „Trójkąt Pożytku Publicznego”
 • 19. Rozwiązania techniczne ułatwiające pracępracownikomWymiana wszystkich komputerów do rocznika2005 rZakup laptopów dla pracownikówUruchomienie zdalnego zarządzania alarmami icentralami telefonicznymi w lokalizacjach MOPR(10),Wdrożenie Pomost stdWdrożenie nowej strony internetowej oraz BIPUruchomienie platformy e-lerning – obecniewykorzystywanej do szkoleo w zakresiebezpieczeostwa informacji
 • 20. Plany na 2013Wprowadzenie innowacyjnego zarządzaniasiecią IT,Ukooczenie szkoleo rezerwy kadrowej i ścieżkiawansu zawodowego pracowników,zapewnienie możliwości realizacji ustawyo wspieraniu rodziny i rozwoju pieczy zastępczejremont dachu i dobudowa windyw budynku przy ul. Leczkowa 1APrzeniesienie CPS 7 w rejon działaniaAudyt wszystkich stanowisk pracy,
 • 21. Dziękuję za uwagę

Related Documents