PSYCHOTERAPIAPSYCHOTERAPIABEHAWIORALNO – POZNAWCZABEHAWIORALNO – POZNAWCZA
Psychoterapia jest jednymz rodzajów pomocypsychologicznejCzym jest psychoterapia?
Na czym polega psychoterapia?Psychoterapia polega na stosowaniu przezpsychoterapeutę sprawdzonych oddziałowywańpsychologic...
Cel psychoterapiiGłównym celem psychoterapii jestpomoc pacjentowi w zrezygnowaniuz jego nierealistycznych poglądów.
Cechą specyficzna psychoterapii jestnacisk połozony na relacjęterapeutyczną(więź psychiczna psychoterapeuty apacjenta)
przeniesieniesojusz terapeutyczny czyli dobrawspółpraca terapeuty z pacjentemdobry kontakt psychoterapeutyczny zpacjentemJ...
KognitywizmTerapia kognitywna stara się pomóc osobiew rozpoznaniu i zmianie błędnychwyobrażeń i procesów poznawczych. Chod...
Cztery podstawowe nurtypsychoterapii:1. Psychoanalityczny2. Behawioralny-poznawczy3. Humanistyczno–egzystencjonalny4. Syst...
Nurt behawioralno - poznawczyNurt ten wykorzystuje prawidłowościdotyczace uczenia się przez człowiekazarówno zachowań, jak...
Psychoterapia behawioralnaTerapia ta oparta jest na założeniu, że poznanieżycia psychicznego człowieka jest niemożliwe,poz...
Celem jej jest oduczenie zachowańniekorzystnych i nauczanie nowych,efektywność sposobów radzenia sobie zwymaganiami otacza...
Eksperymentalne prace nad uczeniem sięzwierząt przeprowadzone przez Watsona (1990) iSkinnera (1973) przyczyniły się do wyj...
Fazy terapii behawioralnej1. Diagnostyczna2. Wzbudzania motywacji pacjenta dozmiany3. Zastosowania określonej proceduryter...
1. Wyrównanie braków w zachowaniu,2. Eliminowanie negatywnych cechzachowania,3. Wzmacnianie kontroli zachowania.Trzy eleme...
warunkowanie klasycznewarunkowanie sprawcze (instrumentalne)modelowanie(uczenie się przez obserwację)uczenie się poznawcze...
Rozkład wzmocnień wwarunkowaniu instrumentalnym:rozkład ciągłyrozkład o stałych odstępach czasowychrozkład o zmiennych ods...
Techniki psychoterapiibehawioralnejdesensytyzacjatechniki awersyjnego przewaunkowaniatechniki modelowaniatrening asertywno...
Formy terapii opartej na prawachuczenia się:WygaszanieOdwrażliwianieTerapia implozyjnaWzmocnienie pozytywneTerapie awersyj...
Terapia poznawczaTerapeuci poznawczy zajmują się tym co niejest bezpośrednio obserwowalne, alepozostaje w zasięgu świadomo...
Cele terapii poznawczejCele terapii poznawczej mająpomóc osobom osiągnąć remisjęchoroby i ich zapobieganienawrotom
Schematy poznawcze:powinny być plastycznew największym stopniu dotyczy to przekonań,których cżłowiek tworzy na własny tema...
Techniki psychoterapiipoznawczej:analiza automatycznych myślipojawiającej sie przy okazji konkretnychwydarzen, które budzą...
Czynniki leczące w psychoterapiiwg. YALOM1. Wzbudzanie nadziei na rozwiązanie problemówi pozbycie się objawów2. Poczucie p...
6. Uczenie się społecznych umiejętności7. Naśladowanie reakcji psychoterapeuty iczłonków grupy (sposób mówienia,zachowania...
TERAPIATERAPIAPOZNAWCZO – BEHAWIORALNA WPOZNAWCZO – BEHAWIORALNA WRESOCJALIZACJIRESOCJALIZACJI
O wyborze podejścia wobec antyspołecznejosoby decydować powinna skutecznośćoddziałowywań. Nie istnieją oddziaływaniapsycho...
wydaje się najbardziej użyteczną wzastosowaniu na polu oddziałowywańresocjalizacyjnych ze względu na:specyfikę pracy i wła...
Zasady terapii poznawczo – behawioralnej wresocjalizacji wg. Judith Beck1. Konceptualizacja problemu podopiecznego jestdyn...
6. Terapia poznawcza ma charakter edukacyjny,uczy podopiecznego, jak być własnym terapeutą ipodkreśla znaczenie zapobiegan...
Prawo proguPrawo latencjiPrawo siły reakcjiPrawo powinnościPrawo czasowego sumowaniaPrawa reakcji i odruchu wgSkinner’a:
Prawo efektu SkinneraZachowanie pociągaj ące za sobą karę mamniej sze szanse powt órzenia się. J est t opodej ście do mot ...
of 31

Psychoterapia behawioralno- poznawcza

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Psychoterapia behawioralno- poznawcza

 • 1. PSYCHOTERAPIAPSYCHOTERAPIABEHAWIORALNO – POZNAWCZABEHAWIORALNO – POZNAWCZA
 • 2. Psychoterapia jest jednymz rodzajów pomocypsychologicznejCzym jest psychoterapia?
 • 3. Na czym polega psychoterapia?Psychoterapia polega na stosowaniu przezpsychoterapeutę sprawdzonych oddziałowywańpsychologicznych, które pomagają ludziomzmieniać ich sposób myslenia, przeżywaniaemocji i zachowania. Kierunek zmian, którenastepują pod wpływem psychoterapii, jestuzgadnianie między psychoterapeutą i pacjentem.Psychoterapię określają użyte środki, a nie celedo jakich dążą.
 • 4. Cel psychoterapiiGłównym celem psychoterapii jestpomoc pacjentowi w zrezygnowaniuz jego nierealistycznych poglądów.
 • 5. Cechą specyficzna psychoterapii jestnacisk połozony na relacjęterapeutyczną(więź psychiczna psychoterapeuty apacjenta)
 • 6. przeniesieniesojusz terapeutyczny czyli dobrawspółpraca terapeuty z pacjentemdobry kontakt psychoterapeutyczny zpacjentemJakie zjawiska wyróżniamy wrelacji terapeuta pacjent?
 • 7. KognitywizmTerapia kognitywna stara się pomóc osobiew rozpoznaniu i zmianie błędnychwyobrażeń i procesów poznawczych. Chodzizatem o funkcjonowanie umysłu pacjenta.Człowiek dokonuje interpretacji napodstawie przekonań, czyli pewnychutrwalonych schematów, które mogłypowstać w jego umyśle dawno, nawet wdzieciństwie.
 • 8. Cztery podstawowe nurtypsychoterapii:1. Psychoanalityczny2. Behawioralny-poznawczy3. Humanistyczno–egzystencjonalny4. Systemowy
 • 9. Nurt behawioralno - poznawczyNurt ten wykorzystuje prawidłowościdotyczace uczenia się przez człowiekazarówno zachowań, jak i okreslonychsposobów myślenia i rozumowania.
 • 10. Psychoterapia behawioralnaTerapia ta oparta jest na założeniu, że poznanieżycia psychicznego człowieka jest niemożliwe,pozostać może ono jedynie przedmiotemprzypuszczeń.Behawioryzm zajmuje się badaniem orazleczeniem tego co dostępne jest w obserwacjia więc ludzkiego zachowania.
 • 11. Celem jej jest oduczenie zachowańniekorzystnych i nauczanie nowych,efektywność sposobów radzenia sobie zwymaganiami otaczającego świataCel terapii behawioralnej
 • 12. Eksperymentalne prace nad uczeniem sięzwierząt przeprowadzone przez Watsona (1990) iSkinnera (1973) przyczyniły się do wyjaśnieniamechanizmów powstawania zaburzeń uczłowieka.Twórcy terapii behawioralnej korzystają z wynikówbadań nad uczeniem się ludzi i zwierząt.Według nich objawy zaburzeń emocjonalnych czypsychicznych są efektem uczenia się – inaczej tonabyte zachowania niepożądane lub też brakzachowań poządanych.
 • 13. Fazy terapii behawioralnej1. Diagnostyczna2. Wzbudzania motywacji pacjenta dozmiany3. Zastosowania określonej proceduryterapeutycznej4. Utrwalania zmian powstałychpodczas psychoterapii
 • 14. 1. Wyrównanie braków w zachowaniu,2. Eliminowanie negatywnych cechzachowania,3. Wzmacnianie kontroli zachowania.Trzy elementy terapiibehawioralnej wg. K.Pospiszyla
 • 15. warunkowanie klasycznewarunkowanie sprawcze (instrumentalne)modelowanie(uczenie się przez obserwację)uczenie się poznawczeGłówne mechanizmy, na którychopiera się proces uczenia się, to:
 • 16. Rozkład wzmocnień wwarunkowaniu instrumentalnym:rozkład ciągłyrozkład o stałych odstępach czasowychrozkład o zmiennych odstępach czasowychrozkład o stałych proporcjachrozkład o zmiennych proporcjach
 • 17. Techniki psychoterapiibehawioralnejdesensytyzacjatechniki awersyjnego przewaunkowaniatechniki modelowaniatrening asertywnościtechniki restrukturalizowania poznawczegotechniki nastawione na uczenie sięumiejętności ułatwiających radzenia sobietrening nastawiony na uczenie sięrozwiązywania problemówtrening relaksacyjny (pomoc w fobii)
 • 18. Formy terapii opartej na prawachuczenia się:WygaszanieOdwrażliwianieTerapia implozyjnaWzmocnienie pozytywneTerapie awersyjneNaśladowanie modeliTrening asertywnościEkonomia żetonów
 • 19. Terapia poznawczaTerapeuci poznawczy zajmują się tym co niejest bezpośrednio obserwowalne, alepozostaje w zasięgu świadomosci człowiekatzn. jego sposobem myślenia o sobie iotaczającym świecie.
 • 20. Cele terapii poznawczejCele terapii poznawczej mająpomóc osobom osiągnąć remisjęchoroby i ich zapobieganienawrotom
 • 21. Schematy poznawcze:powinny być plastycznew największym stopniu dotyczy to przekonań,których cżłowiek tworzy na własny tematDLACZEGO OSOBA, KTÓRA KIEDYŚ DOZNAŁAW PRACY NIEPOWODZENIA, ALE OD KILKULAT STALE ODNOSI SUKCESY NADAL OCENIASIEBIE JAKO ZŁEGO PRACOWNIKA,KTÓREMU NIC SIĘ NIE UDAJE?
 • 22. Techniki psychoterapiipoznawczej:analiza automatycznych myślipojawiającej sie przy okazji konkretnychwydarzen, które budzą negatywne emocjepacjenta
 • 23. Czynniki leczące w psychoterapiiwg. YALOM1. Wzbudzanie nadziei na rozwiązanie problemówi pozbycie się objawów2. Poczucie podobieństwa3. Dostarczanie pacjentowi informacji przezterapeutę i osoby w grupie4. Czynnik altruizmu5. Kolektywne odtwarzanie rodziny pierwotnej
 • 24. 6. Uczenie się społecznych umiejętności7. Naśladowanie reakcji psychoterapeuty iczłonków grupy (sposób mówienia,zachowania), zachowania imitacyjne8. Spójność grupy9. Odreagowanie10. Czynnik egzystencjalny
 • 25. TERAPIATERAPIAPOZNAWCZO – BEHAWIORALNA WPOZNAWCZO – BEHAWIORALNA WRESOCJALIZACJIRESOCJALIZACJI
 • 26. O wyborze podejścia wobec antyspołecznejosoby decydować powinna skutecznośćoddziałowywań. Nie istnieją oddziaływaniapsychokorekcyjne, które można by uznać zauniwersalne co do skuteczności. O skutecznościdanej metody powinno się mówić w odniesieniudo określonego rodzaju zaburzenia.Oddziaływania psychokorekcyjne wobecosób niedostosowanych społecznie
 • 27. wydaje się najbardziej użyteczną wzastosowaniu na polu oddziałowywańresocjalizacyjnych ze względu na:specyfikę pracy i właściwości osóbniedostosowanych;modyfikację zachowań, która powinna wiązać sięze zwiększeniem samokontroli osóbniedostosowanych społęcznie;koncentruje się na jednostce a nie naspołeczeństwie.Poznawczo-behawioralnakoncepcja człowieka
 • 28. Zasady terapii poznawczo – behawioralnej wresocjalizacji wg. Judith Beck1. Konceptualizacja problemu podopiecznego jestdynamicznie tworzona i wciąż ewoluująca.2. Terapia poznawcza korzysta z intensywnejrelacji między podopiecznym a terapeutą.3.Współpraca i czynne uczestnictwo w procesieterapeutycznym (formułowanie celów, zadań).4. Terapia poznawcza jest zorientowana na cel ikoncentruje się na problemie.5. Terapia poznawcza w swej poczatkowej faziekładzie szczególny nacisk na teraźniejszość.
 • 29. 6. Terapia poznawcza ma charakter edukacyjny,uczy podopiecznego, jak być własnym terapeutą ipodkreśla znaczenie zapobiegania nawrotom.7. Terapia poznawcza ma być ograniczona wczasie.8. Sesje terapii poznawczej mają okreslonąstrukturę.9. Terapia poznawcza uczy podopiecznegorozpoznawać, weryfikować i reagować nanieprzystosowacze myśli i przekonania.10. Podczas terapii poznawczej korzysta się zwielu technik mających na celu zmianę wzorcówmyślenia, emocji i zachowań.
 • 30. Prawo proguPrawo latencjiPrawo siły reakcjiPrawo powinnościPrawo czasowego sumowaniaPrawa reakcji i odruchu wgSkinner’a:
 • 31. Prawo efektu SkinneraZachowanie pociągaj ące za sobą karę mamniej sze szanse powt órzenia się. J est t opodej ście do mot ywacj i, zgodnie z kt órymzachowanie wywołuj ące nagrodę będzieprawdopodobnie powt arzane, aprawdopodobieńst wo powt órzenia się zachowańpociągaj ących za sobą karę mniej sze.

Related Documents