Naar
Resultaatgerichte
Teams
Ontwerp
Implementatie
Praktijkervaring
2
3
VOORWOORD
Voor u ligt het boek ‘Naar Resultaatgerichte Teams’. Dit boek bieden wij u aan ter gelegen-
heid van het 20-ja...
4
In onze visie levert het invoeren van teams een bijdrage aan wat wordt genoemd ‘de
gezonde onderneming’ in termen van re...
5
INHOUDSOPGAVE
Voorwoord....................................................................................................
6
Inleiding Deel II..........................................................................................................
7
INLEIDING
‘Naar Resultaatgerichte Teams’. Weer een boek over teams zult u misschien denken. Er is al
zoveel geschreven o...
8
liggen grenzen? Wat is de positie en rol van leidinggevenden van teams? Sturen we alleen
op teams of ook op individuen? ...
9
1. WERKEN IN TEAMVERBAND
Dit hoofdstuk begint met een uitleg: Wat wordt verstaan onder teamgericht werken? Wat is
het ve...
10
gingsleven. Het boeit het om iemand te horen praten over diens functie als teamlid: Hoe hij in
teamverband een bijdrage...
11
Figuur 1.1: Drijfveren voor resultaatgerichte teams
In onze optiek gaan een gezonde bedrijfsvoering en een gezond werkk...
12
√ Arbeidsdeling tussen leidinggevenden en uitvoerende medewerkers, tussen
respectievelijke denken en doen;
√ Arbeidsdel...
13
hiertoe alleen in staat ten koste van veel inspanning en inzet van management en staf. De
besturing- en coördinatiebeho...
14
de negatieve effecten hiervan te voorkomen is het vormen van business units die integraal
verantwoordelijk zijn voor bi...
15
1.4 WAT IS EEN TEAM?
Wij omschrijven een team als een groep mensen die werkt aan hetzelfde doel, waarbij de
mensen die ...
16
1.5 SOORTEN TEAMS
Het begrip ‘team’ kent variëteit. Wij beschrijven vier soorten teams en staan kort stil bij hun
speci...
17
2. Het productieteam
Het productieteam definiëren wij als een permanent samenwerkingsverband dat zich richt
op de lever...
18
uitgeoefend en de invloed van de bedrijfscultuur die bepalend is voor teamontwikkeling (zie
hoofdstuk 3: de ‘IK-kant’ e...
19
Figuur 1.3: Teamdoelen en -taken
Bron: D. Ray & H. Bronstein (1995)
Tot slot iets over de werkwijze van het team. Wij z...
20
is. Een team zonder een dergelijk back-up systeem maakt zichzelf te kwetsbaar. In de praktijk
zien wij dikwijls een tus...
2. ORGANISATIEONTWERP EN HET WERKEN IN TEAMS
In hoofdstuk 1 hebben wij aangegeven dat het bij teamgericht werken gaat om d...
22
Figuur 2.1 Taakvolledigheid
Wij ervaren in de praktijk dat voor succesvol teamgericht werken, naast de uitvoerende
take...
23
Figuur 2.2. Teamtaak en teamfunctioneren
Afhankelijkheid
Eén van de grondprincipes voor het goed functioneren van een t...
24
korte inleertijd mogelijk is om alle teamleden op te leiden voor alle taken (all-rounders). Dit
zien wij vaak in produc...
25
2.2 TEAMGERICHTE ORGANISATIEVORMEN
In deze paragraaf bespreken wij enkele organisatievormen met teams. Zoals eerder gez...
26
De belangrijkste bezwaren tegen deze organisatievorm zijn:
• Er is in de afdelingen vooral een focus op het eigen deelr...
27
Het indelen naar combinaties is een organisatievorm die steeds meer navolging vindt.
Hieronder volgen enkele voorbeelde...
28
Figuur 2.5 Organigram Thuiszorg: teamorganisatie naar product/dienst
Het organigram in figuur 2.5 lijkt op de indeling ...
29
Functionele teams
Proces 1: Team 1
Proces 2: Team 2
Proces 3: Team 3
Proces 4: Team 4
Figuur 2.6 Procesgerichte organis...
30
team is duidelijker inzetbaar naar
marktvraag
• Resultaat afspraken betreffen het
gehele proces
moeilijker
• De verschi...
31
3. IMPLEMENTATIE VAN RESULTAATGERICHTE TEAMS
Team o -s (Eng.) 1 (sp) ploeg bijeenhorende
spelers: dames~, heren~; 2 gro...
32
voorbeeld van de bereiding van de chocoladepudding. Hoe goed de ingrediënten ook zijn
uitgezocht en samengesteld, het e...
33
people’. Het machtsperspectief biedt een belangrijk gezichtspunt en raakt aan de besturing
van de organisatie. De voorn...
34
Voor een gebalanceerde aanpak van het implementatieproces kan worden aangesloten bij
de drie invalshoeken, die zijn ont...
35
niet voor zichzelf. De gedachte hierachter is dat alleen wanneer men zich wegcijfert voor het
team, de beste teampresta...
36
komen. Normaal gesproken maakt dit onderdeel uit van een functionerings- en beoorde-
lingscyclus. Niet alleen organisat...
37
waardenscheppende en kaderstellende factoren, zoals budgetbepaling, wetgeving, visie
van de organisatie en het mensbeel...
38
om teams te ondersteunen. Bij een seriële inrichting van teams is de onderlinge afhanke-
lijkheid tussen teams groter, ...
39
Andere factoren die van invloed zijn op het wij-gevoel liggen meer aan de sociale kant van
teams. Indien mensen elkaar ...
40
De TeamAudit® is een meetinstrument dat de kritieke succesfactoren van teamgericht wer-
ken meet. Met de uitkomsten van...
41
R
E
S
U
L
T
A
A
T
G
E
R
I
C
H
T
H
E
I
D
Figuur 3.2 Fases in teamontwikkeling (ontleend aan Hicks & Bone, 1990)
Hoewel e...
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
naar resultaatgerichte teams sant
of 166

naar resultaatgerichte teams sant

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - naar resultaatgerichte teams sant

 • 1. Naar Resultaatgerichte Teams Ontwerp Implementatie Praktijkervaring
 • 2. 2
 • 3. 3 VOORWOORD Voor u ligt het boek ‘Naar Resultaatgerichte Teams’. Dit boek bieden wij u aan ter gelegen- heid van het 20-jarig bestaan van SANT Organisatieadviseurs. In dit boek heeft SANT Organisatieadviseurs veel van haar 20-jarige expertise en praktijk- ervaring op het gebied van teamgericht werken gebundeld. De inhoud is actueel, getoetst aan de recente wetenschappelijke inzichten en nog belangrijker: aan de praktijk. Zoals gezegd bestaan wij dit jaar 20 jaar. Een prestatie waar wij trots op zijn. Het geeft ons het vertrouwen dat wij een praktijk hebben opgebouwd die voorziet in een behoefte bij onze klanten en ons motiveert om door te gaan. Een korte terugblik illustreert dit. In 1983 wordt SANT opgericht als Stichting Arbeid en Nieuwe Technologie. In de eerste jaren is een eigen onderzoek- en adviespraktijk opgebouwd. De aandacht richt zich op de effecten van technologische vernieuwing op bedrijfsprocessen en op de taken en functies van mensen. De gevolgen voor de kwalificatiestructuur en de arbeidsmarkt worden in kaart gebracht. Opdrachtgevers zijn overheid, de vakbonden en brancheorganisaties. In de loop van de jaren ’80 krijgt de adviespraktijk, in de zin van toepassen en implemen- teren, steeds meer nadruk. In die jaren houden veel organisaties zich bezig met de verbe- tering van de kwaliteit van de arbeid en het optimaliseren van de bedrijfsvoering. SANT ontwikkelt vanuit de socio-technische systeembenadering een eigen integrale aanpak. In een groot aantal adviestrajecten verzorgt SANT het ontwerp, de implementatie en de ontwikkeling van resultaatgerichte teams. Het management van dergelijke omvangrijke en complexe veranderingstrajecten krijgt in de jaren ’90 steeds meer accent. Verandermanagement wordt een van onze kerncompeten- ties. Kenmerkend voor deze projecten is het kantelen en duurzaam vereenvoudigen van de organisatie, het herinrichten van de bedrijfsprocessen en de implementatie van teamgerich- te werkvormen. In de loop van de jaren ’90 wordt de adviespraktijk verder uitgebreid met project- en interim- management en met het opleiden en coachen van managers en van managementteams. Eigen onderzoek en productontwikkeling zijn al die jaren onderdeel van onze praktijk gebleven. Op verschillende momenten hebben wij hiervan verslag gedaan. Veel van de ideeën voor het begeleiden van organisatieverandering zijn door oud-collega Jaap Boonstra al in 1991 in zijn proefschrift ‘Integrale organisatieontwikkeling: vormgeven aan fundamentele veranderingsprocessen’ verwoord. Een andere lijn binnen de adviespraktijk wordt in 1993 te boek gesteld o.a. door Anton van Asch, de oprichter van SANT, in het overzichtswerk ‘Personeelsvoorziening in een turbulente arbeidsmarkt’. Bij gelegenheid van het 10-jarig bestaan in 1993, verschijnt het boek ‘Organisatieverandering en technologie’, waarin voor onderwijsdoeleinden beïnvloedingsmogelijkheden bij tech- nologische veranderingen worden belicht aan de hand van bedrijfscases.
 • 4. 4 In onze visie levert het invoeren van teams een bijdrage aan wat wordt genoemd ‘de gezonde onderneming’ in termen van rendabele bedrijfsvoering en gezonde arbeid. Daarom is het niet vreemd dat SANT vanaf 2000 betrokken raakt bij een aantal landelijke projecten, waarbij het verminderen van werkdruk, invoeren van AVR-beleid (Arbeidsomstan- digheden, Verzuim en Reïntegratie) en het terugdringen van verzuim vanwege psychische belasting wordt gecombineerd met modern organiseren en implementatie van verandering. De hier gevolgde benadering vindt haar neerslag in de publicatie voor het Verbond van Verzekeraars ‘Aanpak van werkdruk voor managers’ in 2001 en de uitgave ‘Zelfsturende teams in de thuis- en kraamzorg’ in 2003. En nu dit boek. Dit boek is mede dank zij u tot stand gekomen. Zonder onze klanten hadden wij nooit deze 20-jarige praktijkervaring kunnen opbouwen. Het SANT team wenst u veel leesplezier! Namens de schrijvers: Peter Cüppers Ilse Leeninga Roger Jongen Ronald Molag Jos Posthuma Nico Terra Namens de redactie: Martje Bloot Patricia Can
 • 5. 5 INHOUDSOPGAVE Voorwoord..............................................................................................................................................3 Inhoudsopgave ....................................................................................................................................5 Inleiding Deel I.......................................................................................................................................7 1. Werken in teamverband............................................................................................................9 1.1 Een aanloop naar teams.......................................................................................................9 1.2 Uitdagen en uitgedaagd worden........................................................................................9 1.3 Waarom teamgericht werken?...........................................................................................11 1.4 Wat is een team?..................................................................................................................15 1.5 Soorten teams .......................................................................................................................16 1.6 Teamtaken en werkwijze......................................................................................................18 2. Organisatieontwerp en het werken in teams........................................................................21 2.1 Ontwerpeisen voor de organisatiestructuur......................................................................21 2.2 Teamgerichte organisatievormen ......................................................................................25 2.3 Grondvormen voor teamgericht werken ..........................................................................27 2.4 Tot slot.....................................................................................................................................30 3. Implementatie van resultaatgerichte teams.........................................................................31 3.1 Teams: “The proof of the pudding is in the eating!”.........................................................31 3.2 Implementeren van teams: verschillende perspectieven...............................................32 3.3 Implementeren: is ook verankeren in de praktijk!.............................................................46 4 Leidinggeven aan teams.........................................................................................................49 4.1 Verschillende benaderingen van leidinggeven...............................................................49 4.2 Leiding geven aan teams....................................................................................................53 4.3 Teamontwikkeling als uitgangspunt voor interventies......................................................59 4.4 Dilemma’s van de teamleider............................................................................................64 5 Besturen, de kunst van het balanceren.................................................................................67 5.1 Een toelichting op en werken met besturingstriades .......................................................67 5.2 Interne besturing ...................................................................................................................72 5.3 Externe besturing...................................................................................................................75 5.4 Ontwikkelen en vasthouden van doel en richting ...........................................................79 5.5 De kunst van het balanceren met teams..........................................................................80
 • 6. 6 Inleiding Deel II....................................................................................................................................85 Deel A: Herontwerp en inrichten van teams A1: DE FLEXMATRIX.......................................................................................................................87 A2: HET TEAMPLAN .......................................................................................................................91 A3: DE TEAMAUDIT®.....................................................................................................................97 A4: STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE ...........................................................................................103 Deel B: Resultaatgerichte teams en teamontwikkeling B1: VERZUIM TEAMGERICHT AANPAKKEN ...............................................................................107 B2: VERZUIM VANWEGE PSYCHISCHE KLACHTEN...................................................................117 B3: VERBETEREN IN EN DOOR HET TEAM..................................................................................119 B4: WERKCONFERENTIE .............................................................................................................123 B5: FEEDBACK.............................................................................................................................125 B6: TEAMMORES.........................................................................................................................127 B7: TEAMBIJEENKOMSTEN .........................................................................................................133 B8: KRACHTENVELDANALYSE....................................................................................................139 Deel C: Overige instrumenten voor team, individu en leidinggeven C1: TEAMBUILDING.....................................................................................................................141 C2: TIEN STAPPEN MODEL VOOR INTERVISIE............................................................................145 C3: COACHING..........................................................................................................................149 C4: COACHING ALS MANAGEMENTSTIJL ................................................................................153 C5: COÖRDINATIEMODELLEN VOOR TEAMWERK...................................................................159 C6: IMPLEMENTATIEREGELS........................................................................................................161 LITERATUURLIJST...............................................................................................................................165
 • 7. 7 INLEIDING ‘Naar Resultaatgerichte Teams’. Weer een boek over teams zult u misschien denken. Er is al zoveel geschreven over de zin en onzin van teams en is het hele idee niet achterhaald? Die vragen hebben wij ons uiteraard ook gesteld en wij hebben besloten om dit boek toch te schrijven. Wat voegt dit boek dan toe? In de eerste plaats merken wij in onze praktijk dat het concept van teamgericht werken nog niets aan actualiteit heeft ingeboet, integendeel zelfs! Nog steeds stappen veel organisaties erop over. Wij constateren daarbij een duidelijke behoefte aan praktische modellen en instrumenten. Dit boek wil tegemoetkomen aan die behoefte. In de tweede plaats bestaat er bij veel organisaties de dringende behoefte om – bij een krimpende markt – efficiënter en meer resultaatgericht te gaan werken. Aldus kan het boek een hulpmiddel zijn voor iedereen die het functioneren van zijn of haar organisatie, afdeling of team wil verbeteren. In de derde plaats hebben wij de ervaring dat er, door de individu- alisering van de samenleving en door trends in het werk als flexwerken en thuiswerken, behoefte ontstaat aan meer sociale cohesie en zingeving in het werk. Werken in team- verband kan hiervoor een oplossing zijn. Wij vinden dan ook dat het teamconcept minder aan inflatie onderhevig is dan de afgelopen jaren door critici wordt gesuggereerd. Tot slot zijn onze ideeën en aanpak getoetst in de dagelijkse praktijk. Twintig jaar advieservaring met het implementeren van teamgerichte werken vormt dan ook de basis van dit boek. U kunt in de komende hoofdstukken onze visie lezen over de eisen die het werken met resultaatgerichte teams stelt aan organisaties, leidinggevenden en medewerkers. Wij willen in dit boek in ieder geval duidelijk maken dat: 1. Er verschil bestaat tussen samenwerken en in teams werken; 2. De argumentatie om een teamorganisatie in te voeren goed onderbouwd moet zijn; 3. De keuze voor resultaatgerichte teams niet alleen de structuur maar ook de verhoudingen wijzigt waarin mensen werken; 4. De kunst van veranderkunde ligt in het bouwen van een geïntegreerd geheel van nieuwe structuren (het ‘technische’ systeem) en nieuwe verhoudingen (het ‘sociale’ systeem). Dit vereist van de veranderaar beheersing van methodieken en vaardigheden voor herontwerp én voor het beïnvloeden van gedrag; 5. Het realiseren van succes met ‘werken in teams’, binnen onze opvatting, strikte eisen stelt aan de organisatieleiding. Het invoeren van resultaatgerichte teams is meer dan een ingreep in de structuur van de arbeidsorganisatie en het primaire proces. De afweging voor teams betekent kiezen voor een traject waarin de leiding een aantal complexe vraagstukken krijgt voorgeschoteld. Het komt aan op beïnvloeding van zowel het technische als het sociale systeem. Bij elk weloverwogen verandertraject horen vragen zoals: Wat is de noodzaak van de verandering? Welk doel hebben we voor ogen? En: Wat is het nut voor de verschillende belang- hebbenden? Maar bij de invoering van teams komen nog andere, misschien wel meer fundamentele vraagstukken aan bod zoals: Wat organiseren we centraal en wat decen- traal? Hoe geven we elk team ‘keuzeruimte’ en behouden we tegelijkertijd het zicht op het geheel? Wat is de toegevoegde waarde van teams voor de organisatiebesturing, waar
 • 8. 8 liggen grenzen? Wat is de positie en rol van leidinggevenden van teams? Sturen we alleen op teams of ook op individuen? En: Sluit het bestaande personeelsinstrumentarium voldoende aan? Het zal voor niemand meer een verrassing zijn dat implementatietrajecten lang niet altijd zo succesvol zijn als verwacht. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de oorspronkelijk gestelde doelen meestal niet of slechts gedeeltelijk worden gehaald. In de praktijk blijkt het bijzonder lastig om, omgeven door zoveel fundamentele en complexe vraagstukken, zicht te houden op het einddoel. Daarbij mag niet worden vergeten dat orders en werkvoorraad gewoon doorlopen. Veranderingstrajecten duren relatief lang. Een ontwikkeltijd van twee tot vijf jaar is eerder regel dan uitzondering. In die periode zetten leiding, medewerkers en organisatie soms kleine, soms gigantische stappen in hun ontwikkeling. Deeltaken worden hele taken; individuele verantwoordelijkheid wordt teamverantwoordelijkheid; taakgericht wordt mensgericht; opdrachtsturing (op input) wordt resultaatsturing (op output); standaardisatie van processen wordt standaardisatie van vaardigheden. Aan bovenstaande vraagstukken hebben wij met een groot aantal van onze opdracht- gevers in diverse projecten gewerkt. Deze projecten ervaren wij als een spannende reis waarin wij, samen met de opdrachtgever, gaandeweg steeds innovatieve oplossingen vonden voor nieuwe vraagstukken. Met dit boek blikken wij terug op 20 jaar praktijkervaring met resultaatgerichte teams. Vooralsnog een korte uitleg over de opbouw van het boek. Het boek is opgedeeld in deel I (theorie) en deel II (praktijk). In deel I (hoofdstukken 1 tot en met 5) beginnen wij in hoofdstuk 1 bij de basis: Wij beschrijven de verschillende soorten teams en gaan in op de vragen: Wat is een team? Waarom teamgericht werken? Daarbij richten wij ons specifiek op het concept van resultaatgerichte teams. In hoofdstuk 2 behandelen wij het (her)ontwerp en de teamvor- ming. Wij noemen enkele organisatorische voorwaarden om met resultaatgerichte teams te kunnen werken. In hoofdstuk 3 komt het proces van implementeren aan de orde. Wij belichten de verschillende perspectieven van waaruit naar dit proces kan worden gekeken. Hoofdstuk 4 is gewijd aan het leidinggeven aan teams: Wat betekent het werken in teams voor de leidinggevende? Welke stijlen van leidinggeven kan de teamleider hanteren? In het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 5, gaan wij dieper in op de betekenis van resultaatgerichte teams in het besturingsvraagstuk van de moderne organisatie. In deel II staan instrumenten en methodieken centraal die in de praktijk kunnen worden gebruikt om tot het (her)ontwerpen en implementeren van resultaatgerichte teams te komen. Ook bevat dit deel praktische vragenlijsten, checklists en oefeningen. Dit boek biedt de lezer uiteindelijk geen eenduidige oplossing, maar wel goed inzicht in de vele aspecten rondom het invoeren van en werken met en in resultaatgerichte teams!
 • 9. 9 1. WERKEN IN TEAMVERBAND Dit hoofdstuk begint met een uitleg: Wat wordt verstaan onder teamgericht werken? Wat is het verschil tussen samenwerken en werken in een team? Wat is het voordeel van het werken met teams, waarin ligt de uitdaging? Vervolgens beschrijven wij ontwikkelingen van de laatste jaren, die van invloed zijn geweest op het concept ‘teamwerk’. Welke eisen stelde de markt toen, welke stelt zij nu? We bekijken de ontwikkelingen vanuit meerdere perspectieven: van de klant, de organisatie, de marktpartijen en de medewerker. We gaan dieper in op de vraag wat een team nu precies is, en welke soorten teams wij onderscheiden. Wat zijn hun kenmerken en wat zijn de verschillen? Tot slot staan we stil bij de werkwijze en verdeling van teamtaken. 1.1 EEN AANLOOP NAAR TEAMS Niet zelden vernemen wij van medewerkers bij de start van een implementatietraject ‘Teams’ dat zij al in een team werken of op zijn minst samenwerken. Dit is een belangrijk argument om bij stil te staan. Mensen in organisaties werken zelden solistisch. Zij zijn verbonden in structuren en relationele netwerken van collega’s, afdelingen, chefs, interne dan wel externe klanten. Dit netwerk dwingt hen voortdurend tot afstemming van de activiteiten, hetgeen gezien kan worden als een vorm van samenwerken. Het argument dat het werken in teamverband de samenwerking bevordert is om die reden in de beleving van medewerkers niet sterk. Medewerkers kunnen een dergelijk argument zelfs ervaren als een kwalificatie van onvermogen om in de bestaande situatie ‘samen’ te werken. In dat geval ontstaat eerder weerstand. Toch zien wij dat dit argument regelmatig de kern van de boodschap vormt aan de start van een verandertraject naar een teamorganisatie. Onze boodschap aan de lezers van dit boek, althans degenen die zich met teamgericht werken bezighouden, is om tijdens het lezen de eigen situatie te toetsen aan de hand van een aantal vragen: Wat is de noodzaak voor het veranderen van structuur en verhoudingen? Wat is het nut en de toegevoegde waarde? Waarom juist nú teamwerk als concept invoeren? Wat betekent dit voor medewerkers en leidinggevenden; zijn zij hierop voorbereid? Hoe komen wij binnen de organisatie over bestaande grenzen en belemmeringen heen tot constructieve participatie? Bij dergelijke vragen kunt u de komende paragrafen als leidraad gebruiken. 1.2 UITDAGEN EN UITGEDAAGD WORDEN Wij willen aan de hand van een voorbeeld het verschil schetsen tussen samenwerken en werken in teams. Vrijwel ieder mens heeft wel op de een of andere manier ervaring met het werken in een team. Is het niet op het werk dan wel bij beoefening van sport of hobby of in het vereni-
 • 10. 10 gingsleven. Het boeit het om iemand te horen praten over diens functie als teamlid: Hoe hij in teamverband een bijdrage levert aan het draaiend houden van bijvoorbeeld een amateur voetbalclub in de rol van voorzitter, penningmeester, programmaleider of algemeen bestuurslid. Als de organisatie redelijk in elkaar zit, knalt de passie en het enthousiasme uit het verhaal: ‘We hebben toch weer een groot toernooi georganiseerd!’ Of: ‘De viering van ons 75-jarig bestaan was voor ons een doorslaand succes!’ Dit staat nogal eens in schril contrast met zware verhalen van dezelfde persoon over zijn reguliere werk: ‘Och, het is business as usual’. Die ene collega werkte weer eens niet mee, dus moest ik met een dergelijke fout formulier alle afdelingen opnieuw langs om de problemen op te lossen. Ik vermoed dat het formulier nu op de afdeling administratie wacht op een volgende bewerking’. Aan de hand van dit voorbeeld leggen wij de stelling neer dat deze persoon bij de voetbalclub in een team werkt en op zijn reguliere werk slechts samenwerkt. Wat zijn nu de belangrijkste verschillen? Opvallend is het verschil in energie en enthousiasme. Daarnaast ervaart de persoon als teamlid in zijn bestuursfunctie een gezamenlijk doel (wij realiseren het), uitdaging, een toegevoegde waarde (mijn bijdrage doet er toe), een herkenbare, concrete taak (een toernooi, een feest) en waardering (lof, dankbetuigingen). In de reguliere werksituatie praat hij over beperkingen en belemmeringen. De vraag dringt zich op of het mogelijk is om dergelijke karakteristieken van het hierboven beschreven bestuursteam, over te brengen naar de alledaagse werksituatie? Kunnen wij ook daar de intrinsiek aanwezige energie, enthousiasme en motivatie van mensen mobiliseren? Ofwel, kan een werksituatie zo worden ingericht dat het lijkt op het bestuursteam uit het voorbeeld? Ons antwoord op deze vragen luidt: Ja, in veel gevallen is dat mogelijk. In een weldoordacht teamconcept kunnen de juiste randvoorwaarden worden gecreëerd om mensen niet alleen te laten samenwerken, maar ook in teams te laten werken. Zij werken in dat geval aan een concreet, herkenbaar en gezamenlijk doel, leveren een wezenlijke bijdrage aan de teamprestatie en zetten hun energie en creativiteit gericht in. Als dat op de juiste wijze geschiedt, hebben zij plezier in hun werk, ervaren zij voldoende uitdaging, is het doel en de betekenis van hun werkzaamheden helder en voelen zij zich gewaardeerd. Dus ja, het kan. Maar om zover te komen is een uitgebalanceerd plan nodig, waarin rekening wordt gehouden met de belangen van zowel de organisatie als de medewerkers. Het moet duidelijk zijn wat de veranderingen hen gaat opleveren. Zoals al gezegd staat bij alle betrokkenen een duidelijk gemeenschappelijk doel voor ogen. Voorts is de leiding bereid uit te dagen en zijn de medewerkers bereid zich te laten verleiden om uitgedaagd te worden. Schematisch weergegeven kunnen de drijfveren voor resultaatgerichte teams als volgt worden weergegeven:
 • 11. 11 Figuur 1.1: Drijfveren voor resultaatgerichte teams In onze optiek gaan een gezonde bedrijfsvoering en een gezond werkklimaat hand in hand (zie Deel II, B1en B2). De belangen van de organisatie en die van de medewerkers zijn niet tegengesteld maar complementair. En dan is er nog het belang van de klant, dat voorop dient te staan: Uiteindelijk is het de klant die eist dat de producten en diensten aan bepaalde criteria voldoen. Het op tafel krijgen en productief maken van de verschillende belangen zien wij als een belangrijke stap in de ontwikkeling naar een teamorganisatie. Zij vormen, naast macro- en mesoneconomische factoren de belangrijkste sleutels in het ontwik- kelen en inrichten van zowel het technische als het sociale systeem van de organisatie. 1.3 WAAROM TEAMGERICHT WERKEN? Het idee om in teams te werken is niet uit de lucht komen vallen. Het concept van teamgericht werken is al in de jaren ’50 ontstaan als reactie op de ver doorgeschoten arbeidsdeling en taaksplitsing in de industriële wereld. De menselijke arbeid was het sluitstuk geworden van een ontwerpproces dat werd gedomineerd door het streven naar efficiency en rationalisatie. Onderzoek, o.a. in enkele Engelse kolenmijnen bij Durham, toonde aan dat dergelijk eenzijdige oriëntatie op mechanisering en arbeidsdeling uiteindelijk suboptimale prestaties opleverde. Meer arbeidsdeling bleek juist tot lagere opbrengst te leiden. Ander onderzoek in die periode leidde tot de conclusie dat het lopende bandwerk met zijn uitgeholde eentonige arbeid vervreemding en een gebrek aan motivatie tot gevolg had. Deze manier van werken, die tot in de jaren ’80 gangbaar was, kenmerkt zich door verregaande, maximale arbeidsdeling: Organisatie - Efficiency - Verplatting - Ontstaffing Medewerker - Professionalisering - Ambitieniveau - Kwaliteit van de arbeid Klant - Kwaliteit - Snelheid - Prijs Marktpartijen - Concurrenten - Overheid - Samenwerkingspartners TEAMS
 • 12. 12 √ Arbeidsdeling tussen leidinggevenden en uitvoerende medewerkers, tussen respectievelijke denken en doen; √ Arbeidsdeling tussen lijn- en stafafdelingen, tussen respectievelijk uitvoeren, plannen en controleren; √ Arbeidsdeling tussen afdelingen en binnen afdelingen tussen medewerkers, waar iedere afdeling en medewerker zich concentreerde op de eigen functionele specialisatie. Deze manier van organiseren heeft op het gebied van efficiency veel opgeleverd. Het was een manier om te kunnen voldoen aan de groeiende behoefte aan producten – en vervolgens – diensten. Door de snel groeiende welvaart in het Westen van Europa en de VS was de noodzaak voor producenten om steeds sneller te zorgen voor een groter aanbod. Al decennialang was er sprake van een vraagoverschot. Met de aanwas van aanbieders, de afvlakkende groei van het welvaartsniveau en de komst van aanbieders uit nieuwe landen (waaronder de lagelonenlanden) ontstond een nieuwe situatie. Tijdens en na de oliecrisis van de jaren ’70 sloeg het vraagoverschot om in een aanbodoverschot. Dit stelde consumenten (in eerste instantie in de business-to-business markt en later ook in de business-to-consumer markt) in de gelegenheid om te kiezen tussen aanbieders en dus ook om meer en andere eisen te stellen. Niet alleen de prijs was nog belangrijk, maar ook zaken als kwaliteit, service en profilering. De marktverhoudingen veranderden ingrijpend. De oude zekerheid van organisaties dat zij alles kunnen verkopen wat zij maken is anno 2003 allang verdwenen. Veel organisaties ervaren hun afzetomgeving als complex, turbulent en concurrerend. Ons betoog is dat deze beleving van de omgeving, hoewel wellicht juist en zelfs objectief verklaarbaar, subjectief is. Ook in de jaren ’60 beschreven Emery en Trist (1965, zie het citaat hieronder) de omgeving van organisaties als complex, terwijl wij tegenwoordig, terugkijkend naar die tijd, vinden dat de omgeving (markt) toen stabiel, wellicht zelfs rustig was. “Eén van de belangrijkste problemen bij de studie van organisatieverandering is het feit dat de omgeving waarin organisaties opereren zelf ook verandert, en wel met toenemende snelheid en in de richting van toenemende complexiteit. Dat dit zo is, behoeft eigenlijk nauwelijks nog een toelichting” Bron: Emery en Trist (1965) Deze ervaren complexiteit dwingt organisaties echter tot een herbezinning op het functioneren en vaak ook tot vernieuwing van ideeën over strategie, structuur, systemen en werkwijze. Wij zien dat de aandacht voor waarden als klantgerichtheid, effectiviteit, efficiency, innovatie en snelheid hand over hand toeneemt. Deze waarden nemen een steeds belangrijkere plaats in bij het formuleren van doelstellingen. Ook de kwaliteit van de arbeid staat in de belangstelling, vanwege de voor veel functies nog steeds krappe arbeidsmarkt en de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid. De klassieke verhoudingen, ontstaan vanuit o.a. arbeidsdeling, mechanisatie en een aanbodmarkt, vormen voor de leiding van dergelijke organisaties een fors obstakel om de aandacht voor nieuwe thema’s in een vraagmarkt waar te maken. Vaak zijn organisaties
 • 13. 13 hiertoe alleen in staat ten koste van veel inspanning en inzet van management en staf. De besturing- en coördinatiebehoefte zijn bijzonder groot. Organisaties die volgens klassieke principes van arbeidsdeling zijn ingericht kunnen alleen ten koste van klantgerichtheid en met behulp van staf en management overeind blijven. Eigenlijk voldoen de klassieke structuren en sociale netwerken niet meer aan de eisen van de nieuwe marktsituatie. Overigens gaat het niet alleen om de eisen vanuit de afzetmarkt. Veranderingen op de arbeidsmarkt, zoals de toename in opleidingsniveau en maatschappelijke veranderingen zoals individualisering, stellen nieuwe eisen aan organisaties. Ook wijzigingen in de arbeids- verhoudingen – van een hiërarchische structuur naar een overleg- en medezeggenschaps- structuur – hebben in de achterliggende decennia de organisatie en bedrijfsvoering ingrijpend gewijzigd. Dergelijke veranderingen kunnen niet worden beantwoord met bestaande strategieën, structuren en netwerken. Een alternatieve aanpak om de situatie het hoofd te bieden en die door SANT wordt voorgestaan, is om te ‘herpakken’ vanuit het principe: Van complexe organisaties met relatief eenvoudige functies aan de basis tot eenvoudige organisaties met complexere teamtaken aan de basis. Een belangrijk uitgangspunt van dit alternatief is om de besturing- en coördinatiebehoefte die ontstaat binnen de geschetste klassieke verhoudingen terug te dringen, zelfs te minimaliseren of uit te bannen. Dit verhoogt de effectiviteit en slagvaar- digheid van de organisatie. De behoefte aan een dergelijke omslag en de mogelijkheden voor teams en teamgerelateerde werkvormen kunnen wij schetsen aan de hand van enkele perspectieven, namelijk die van de verschillende betrokken partijen: De klant, de organisatie, de marktpartijen en de medewerker (zie figuur 1.1). 1. De klant (of doelgroep) Klanten maken steeds bewuster hun keuzes, worden kritischer en stellen steeds scherpere eisen aan producten en diensten. Zij verwachten goede service en voldoende aanbod. Klanten worden mondiger en beginnen desnoods een juridische procedure om hun gelijk te halen. Daarnaast willen klanten het liefst één aanspreekpunt om zaken mee te doen. Dit laatste betekent voor een organisatie dat afstemming en coördinatie tussen verschillende afdelingen nu binnen de organisatie komt te liggen in plaats van bij de klant. Teamgericht werken helpt de organisatie deze coördinatie en afstemming intern te realiseren, bijv. door het formeren van teams voor diverse productmarkt combinaties (PMC). Zo leidde deze ontwikkeling in het onderwijs tot steeds meer maatwerk en individuele leerarrangementen. Om dit goed georganiseerd te krijgen worden onderwijsteams geformeerd die elk één opleiding voor een bepaalde groep leerlingen verzorgen. 2. De organisatie Bij bedrijven en instellingen bestaat een duidelijke behoefte aan een efficiënte besteding van middelen. Dit vertaalt zich in de profit-sector tot winstoptimalisatie en in de non-profit sector tot outputmaximalisatie. Marktontwikkelingen hebben geleid tot schaalvergroting door middel van fusies en overnames. Geen bedrijfstak ontkomt hieraan. Door schaalvergroting ontstaat een spanning tussen uitbreiding enerzijds en flexibiliteit anderzijds. Een strategie om
 • 14. 14 de negatieve effecten hiervan te voorkomen is het vormen van business units die integraal verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld een produkt-marktcombinatie. Een stap verder op dit pad van differentiatie richting markt is de vorming van teams, die binnen deze units een bepaald resultaatgebied of klantgroep bedienen. Op deze wijze kan de leiding de structuur van de organisatie relatief plat houden. Dit bevordert de communicatie en slagvaardigheid. Ook biedt het kansen om de overheadkosten te minimaliseren. 3. Marktpartijen Het is onze ervaring dat een goed ingerichte teamorganisatie een groot aantal concur- rentievoordelen heeft ten opzichte van organisaties die dat niet hebben. Zeker als team- organisaties hun teams naar klant, doelgroep of afnemer inrichten. 4. Medewerkers Vanuit het perspectief van de betrokken medewerkers bestaat behoefte aan overzicht en aan een eigen plek binnen de organisatie. De toename van het opleidingsniveau heeft dit verder versterkt. De medewerker wil graag een zinvolle, herkenbare bijdrage leveren aan het bedrijfsresultaat en waardering hiervoor. Als dit het geval is kan worden gesteld dat de medewerker door middel van die bijdrage een zinvol bestaan nastreeft. Of zijn bijdrage ook zinvol is voor de organisatie, is niet in de eerste plaats het vraagstuk van de medewerker. Medewerkers nemen hun belang mee naar het werk; zij hopen daar iets te halen – plezier, zingeving, voldoening, waardering. De leiding van de organisatie moet het als een uitdaging zien om het belang van de medewerker in lijn te brengen met het organisatiebelang. De vraag is dan ook wat de leiding van het organisatiebelang doet om dit actief te bewerkstelligen. Een senior manager schetste ons eens het volgende: “Mijn mensen zijn niet gemotiveerd. Wat kunnen jullie voor mij doen om ze weer te motiveren?” Onze vraag aan de manager was of hij een beeld had wat hij tot dan toe had gedaan om zijn mensen te demotiveren. Indien de organisatie niet kan voldoen aan de behoefte van de medewerker, dan zal deze zijn eigen strategie bepalen om zijn belangen te realiseren. Dit kan leiden tot allerlei vormen van actief of passief (on)zichtbaar destructief gedrag. Door in teams te werken kan dit worden voorkomen. Teams kunnen, zo luidt onze stelling, voorzien in een deel van de behoefte van de medewerker en helpen om diens bijdrage constructief te maken voor het organisatiebelang. Het middel: Creëer voor een groep medewerkers een gezamenlijke, zinvolle uitdaging, geef ze bijpassende ruimte, bevoegd- heden, verantwoordelijkheid en ondersteuning, reik ze handvatten aan voor het versterken van de sociale cohesie en biedt ze voldoende de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden. Als aan de behoefte van de medewerker tegemoet wordt gekomen, zal deze eerder het door de leiding gewenste gedrag vertonen dan zich met destructief gedrag onhoudbaar maken. Werken in teams vergroot de kans op gewenst gedrag en biedt een positieve stimulans aan de zingeving van het werk.
 • 15. 15 1.4 WAT IS EEN TEAM? Wij omschrijven een team als een groep mensen die werkt aan hetzelfde doel, waarbij de mensen die het team vormen, de wil hebben om bij de realisatie van dit doel samen te werken. Het team beschikt daarbij over voldoende maatregelen om alle voorkomende regelproblemen, bij de realisatie van het doel, op te lossen. Wij vinden dat een team daarbij een aantal herkenbare kenmerken bezit: 1. Resultaatgerichtheid: De teamleden hebben binnen de organisatorische kaders een gezamenlijke outputdoelstelling. Wij zijn van mening dat een team zonder een meetbaar doel of resultaat niet goed kan functioneren. Het team is betrokken bij de vertaling van het organisatiebrede beleid naar het eigen werkterrein. Deze vertaalslag mondt uit in een Teamplan (zie Deel II A2), waarin de doelen en werkwijze van het team staan omschreven. Meestal is dit afgeleid van of passend in een bedrijfs-of afdelingsplan. Ook kunnen relaties worden gelegd of afspraken worden gemaakt voor het individueel functioneren van de teamleden (middels functionerings- en beoordelingsgesprekken of een persoonlijk ontwikkelingsplan. Het team stemt dit plan af met de andere teams en met het management, waarna het Teamplan als een contract fungeert. 2. Onderlinge samenwerking: De bijdrage van elk teamlid aan de doelstelling is onontbeerlijk, duidelijk gekaderd en herkenbaar. Teamleden komen regelmatig bij elkaar om de voortgang en de resultaten te bespreken (gestructureerd team- of werkoverleg). Binnen een team wordt een werkwijze afgesproken waarbij rekening wordt gehouden met de inzet van de verschillende individuele competenties enerzijds en met de mogelijkheid om elkaar te vervangen anderzijds. Ook worden er afspraken gemaakt met betrekking tot werkwijze, gedrag en houding. Deze afspraken worden in het Teamplan vastgelegd. 3. Gezamenlijke verantwoordelijkheid: De teamleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het gehele resultaat en elk teamlid is hierop aanspreekbaar. Hier geldt dus het ‘Drie Musketiers’ principe van ‘één voor allen en allen voor één’, in plaats van ‘ieder voor zich en god voor ons allen’. Dit betekent dat de teamleden de verschillende bijdragen kennen en respect hebben voor de rollen van de diverse teamleden. Het verdient aanbeveling dat de leden van een team zowel gemeenschappelijke als elkaar aanvullende kwalificaties bezitten. 4. Faciliteiten: Een team beschikt over de noodzakelijke faciliteiten (budget, apparatuur) en informatie om het werk te kunnen uitvoeren. Gezamenlijke huisvesting is gewenst. 5. Zelfstandigheid en zelfsturing: Een team heeft de bevoegdheid en beslissingsmogelijkheid om op grond van informatie over de voortgang tussentijds in te grijpen en bij te sturen in de werkwijze en taakverdeling. 6. (On)Afhankelijkheid: Maximale onafhankelijkheid van andere teams en maximale afhankelijkheid binnen het team.
 • 16. 16 1.5 SOORTEN TEAMS Het begrip ‘team’ kent variëteit. Wij beschrijven vier soorten teams en staan kort stil bij hun specifieke kenmerken. Wij maken het onderscheid tussen teams op basis van twee assen (zie onderstaande figuur). De verticale as geeft de mate van sturing aan, met als uitersten strategische sturing en operationele sturing. De horizontale as geeft de tijdsduur van samenwerking aan, met als uitersten permanente samenwerking en tijdelijke samenwerking. Om de verschillende teams te typeren gebruiken wij de voorgaande inzichten om de verschillen in teamontwikkeling te beschrijven. Sturen Tijdelijk Permanent Uitvoeren Figuur 1.2: Soorten teams, gebaseerd op Vroemen (1995) 1. Het projectteam Het projectteam kent een tijdelijk samenwerkingsverband. De tijdelijkheid kan op twee manieren worden geïnterpreteerd. De eerste manier is de meest voor de hand liggende. Het project heeft een duidelijk doel en is tijdsgebonden: het heeft een kop en een staart. Het bereiken van het doel betekent meestal het einde van het projectteam. De tweede manier van tijdelijkheid is te ontdekken in de manier van samenwerken. Veel organisaties kiezen ervoor om medewerkers niet volledig vrij te maken voor een project. Zodoende hebben medewerkers naast hun reguliere taak een tijdelijke taak binnen het projectteam. Projectteams werken over het algemeen vrij snel als een team. Je zou kunnen zeggen dat zij de fasen van teamontwikkeling sneller doorlopen dan bijvoorbeeld productieteams. Dit heeft een aantal oorzaken: Allereerst is er vaak sprake van een duidelijk doel, dat binnen beperkte tijd moet worden gehaald. Ten tweede speelt mee dat de projectteamleden vaak gemotiveerd zijn om aan de bestaande situatie iets te veranderen. Dankzij deze motivatie is het project door hen opgestart. Een derde factor die meespeelt, is dat ieder teamlid binnen een project aangesproken wordt op zijn/haar specifieke expertise. Hierdoor ontstaat binnen de groep een sterke onderlinge afhankelijkheid. De vierde factor die meespeelt, is dat het project enigszins ‘los’ staat van de staande organisatie: Eigen budgetten, eigen ruimte, eigen sfeer en sterke focus. Ontwikkelteam Managementteam Projectteam Productieteam
 • 17. 17 2. Het productieteam Het productieteam definiëren wij als een permanent samenwerkingsverband dat zich richt op de levering van een product of van een dienst. Veel literatuur omtrent teamgericht werken concentreert zich met name op de vormgeving van productieteams. Het productieteam heeft als voordeel dat de resultaten van teamgericht werken duidelijk zichtbaar zijn binnen de organisatie. Het nadeel van productieteams is dat de ontwerpregels zeer bepalend zijn voor het resultaat en de mogelijkheden voor teamgericht werken. Daarnaast vraagt de omslag naar teamgericht werken bij productieteams vaak om forse investeringen in de technische infrastructuur. 3. Het managementteam Het managementteam is een permanent samenwerkingsverband met een sturende functie. Binnen een managementteam zien wij dat de druk die vanuit andere teams of afdelingen wordt uitgeoefend en de samenstelling van het managementteam (zie ook hoofdstuk 3: de ‘ZIJ-kant’en de ‘WIJ-kant’) bepalend is voor het tempo waarin de ontwikkelfasen van het management team worden doorlopen. Naarmate de druk hoger wordt en de verwachtingen van de samenwerking groter, kunnen de fasen sneller worden doorlopen. In de praktijk komen wij regelmatig managementteams tegen die eigenschappen vertonen van wat in de literatuur ook wel een pseudo-team wordt genoemd. Dit doet zich met name voor bij managementteams die uit professionals bestaan. Hiervoor kunnen wij een aantal oorzaken aanwijzen. Allereerst het ontbreken van een duidelijk, gemeenschappelijk doel. Hierdoor vertoont het overleg van een managementteam vaak meer eigenschappen van een bijeenkomst van fractievertegenwoordigers dan van teamleden. Een manager wordt eerder afgerekend op doelstellingen die voor zichzelf (en zijn team) gelden dan op zijn bijdrage aan het grotere geheel binnen het managementteam. Hierdoor ontstaat vaak een cultuur waarin de manager in de eerste plaats zijn ‘eigen straatje schoonveegt’. Ten tweede noemen wij de frequentie waarmee leden van het management team bij elkaar komen: naarmate de frequentie lager ligt, is de kans op een pseudo-team groter, omdat men niet van elkaars werkzaamheden op de hoogte is en taken niet op elkaar afstemt. Een derde factor is dat de meeste managers binnen een organisatie moeten voldoen aan dezelfde competenties, de zogenaamde leiderschapskwaliteiten. In dat geval ontstaat een managementteam dat weinig diversiteit in competenties kent, waardoor er weinig verdeling is over de benodigde teamrollen. Dit frustreert de teamvorming. En dan tot slot: bestaat het managementteam uit professionals, dan betekent dit in de regel dat zij niet gewend zijn hun werkzaamheden met anderen af te stemmen, maar wel het gehele werkproces zelfstandig en naar eigen zienswijze uit te voeren – het zogenaamde ‘op een eilandje werken’. Ook dit belemmert de teamvorming. 4. Het ontwikkelteam Het ontwikkelteam is een tijdelijk samenwerkingsverband met een sturende functie. Binnen een ontwikkelteam is het vooral de druk die door de verschillende teamleden zelf wordt
 • 18. 18 uitgeoefend en de invloed van de bedrijfscultuur die bepalend is voor teamontwikkeling (zie hoofdstuk 3: de ‘IK-kant’ en de ‘WIJ-kant’). De wijze waarop de persoonlijke ambities een plaats krijgen in een gemeenschappelijk doel is doorslaggevend voor het succesvol doorlopen van de fasen van teamontwikkeling. Indien persoonlijke ambities en de onderlinge afhankelijkheid niet op één of andere manier op één lijn komen, vertraagt de teamvorming of komt er in het geheel geen team tot stand. In de praktijk zien wij dat binnen ontwikkelteams de zogenaamde sterke ego’s een struikelblok vormen om tot teamvorming te komen. In dergelijke situaties is het gevaar groot dat het ontwikkelteam uit elkaar valt of doodbloedt in de vorm van formeel overleg. 1.6 TEAMTAKEN EN WERKWIJZE Een heldere taakverdeling is een voorwaarde om goed te kunnen functioneren als team. Daarbij gaat het zowel om de taakverdeling binnen het team, als de taakverdeling tussen teams onderling. Een hulpmiddel bij het totstandkomen van een goede taakverdeling is de Flexmatrix. Deze wordt beschreven in Deel II A1. Het principe bij de taakverdeling binnen het team is dat deze bijdraagt aan het bereiken of realiseren van de doelen. Een goede taakverdeling maakt het team minder kwetsbaar. Daarbij maken wij onderscheid tussen twee soorten taken: de uitvoerende taken en regelende taken. De uitvoerende taken bedoelen wij de dagelijkse taken die betrekking hebben op het primaire proces: de kernactiviteit binnen de organisatie. Met regeltaken bedoelen wij de taken die nodig zijn om het primaire proces te ondersteunen. Het principe bij de taakverdeling tussen teams is dat processen en mensen zodanig worden gegroepeerd, dat het team maximaal onafhankelijk kan functioneren en voor de voortgang van het werk dus zo min mogelijk afhankelijk is van anderen. Bij de taakverdeling binnen het team geldt dat teamleden elkaar aanvullen en qua samenwerking, waardering en werkplezier maximaal afhankelijk zijn van andere teamleden. Belangrijk voor teamleden is taakvolwassenheid: in staat zijn zelfstandig en op professionele wijze de taken uit te kunnen voeren. Dit wordt in hoofdstuk 3 nader toegelicht. In figuur 1.3 ziet u dat teamdoelen, uitvoerende en regelende taken een onderlinge samenhang hebben.
 • 19. 19 Figuur 1.3: Teamdoelen en -taken Bron: D. Ray & H. Bronstein (1995) Tot slot iets over de werkwijze van het team. Wij zijn van mening dat elk teamlid zowel een voorbereidende, uitvoerende als een regeltaak in het team heeft en dat elk teamlid zijn rol professioneel vervult. Bij deze taken staat de kwaliteit van inhoud van het werk en de vakmatige uitvoering ervan centraal. Deze komen primair in de uitvoerende taken tot uitdrukking. Voor wat betreft de regeltaken stellen de teamleden zelf vast wat de belangrijkste regeltaken zijn en hoe ze deze onderling verdelen. Soms kiezen teams ervoor om de regeltaken in relatief korte periodes te rouleren over de teamleden. Denk daarbij aan notuleren, formulieren invullen, post wegbrengen. Soms kiezen teams ervoor om regeltaken voor een langere periode toe te bedelen aan één persoon. Hiervoor zijn geen harde richtlijnen te geven. Teamleden moeten zelf ontdekken wat zij prettig vinden. De discussies hierover binnen het team vormen een onderdeel van het leerproces. De mate waarin de uitvoerende taken over de teamleden rouleren, hangt af van de situatie, de complexiteit van de uit te voeren werkzaamheden en de benodigde expertise (zie ook deel II C5 en C6). In sommige situaties is het niet efficiënt om zeer specialistische taken te laten rouleren over meerdere medewerkers. Het uitgangspunt is dat elk teamlid inzicht heeft in het gehele proces waarvoor het team verantwoordelijk is. Dit betekent echter niet dat elk teamlid over de zelfde specialismen dient te beschikken. Wij stellen in de praktijk wel vast dat het belangrijk is dat er voor elke taak naast één eerste medewerker minimaal een tweede medewerker beschikbaar TEAM DOEL Opleiding & training Uitvoerende taken Leidinggeven Overdragen t Kwaliteit Regeltaken Sociaal Commu- nicatie Verslag- legging Logistiek Uitvoerende taken
 • 20. 20 is. Een team zonder een dergelijk back-up systeem maakt zichzelf te kwetsbaar. In de praktijk zien wij dikwijls een tussenvorm ontstaan, waarbij teamleden op meerdere plaatsen inzetbaar zijn, maar hun eigen specialisme behouden. Tot slot nog een indicatie voor de omvang van een team: wij adviseren een minimum van vijf en een maximum van twintig teamleden. De ideale teamgrootte is onder andere afhankelijk van opleidingsniveau en variëteit van het werk.
 • 21. 2. ORGANISATIEONTWERP EN HET WERKEN IN TEAMS In hoofdstuk 1 hebben wij aangegeven dat het bij teamgericht werken gaat om de optimale afstemming van de technische en sociale aspecten van de organisatie. De vraag is nu aan de orde welke organisatorische voorwaarden nodig zijn om van teamgericht werken te komen tot resultaatgericht werken. Teamgericht werken is geen doel op zichzelf. Het is een hulpmiddel, een strategie om de doelstellingen van een organisatie op verschillende resultaatgebieden te bereiken. Veel gekozen resultaatgebieden zijn: winst, tevredenheid van klanten en medewerkers en waardering door de samenleving. Niet elke organisatiestructuur leent zich zondermeer voor het werken met teams. In veel bedrijven en instellingen is het werk zo georganiseerd dat medewerkers hun werk geregeld met collega’s in andere afdelingen moeten afstemmen, wat veel tijd en soms ook de nodige ergernissen kost. Daarnaast krijgen medewerkers slechts met veel moeite zicht op het eindresultaat, hetgeen bijsturen moeilijk maakt. Het invoeren van teamgericht werken in een dergelijke setting vraagt veel coördinatie, energie en onderhoud en verloopt veelal moeizaam. Teamgericht werken behoeft daarom volgens ons eerst een ontwerpvraagstuk. In dit hoofdstuk besteden wij apart aandacht aan de organisatorische voorwaarde (de ontwerpeis) voor het kunnen werken in en met resultaatgerichte teams. 2.1 ONTWERPEISEN VOOR DE ORGANISATIESTRUCTUUR Aan het einde van hoofdstuk 1 beschreven wij al het verschil tussen uitvoerende taken en regeltaken. Hieronder gaan wij nader in op de voorwaarden voor een teamontwerp: domein, taakvolledigheid, regelnoodzaak, regelmogelijkheden, onafhankelijkheid. Wij leggen uit wat deze begrippen inhouden en beschrijven de samenhang (de balans) daartussen. Domein Het is belangrijk dat een team een eigen domein heeft met duidelijke grenzen en een meetbaar resultaat. Een domein kan niet alleen een specifieke omgeving zijn, maar ook een proces voor het vervaardigen van een product of dienst, of een klant(groep). De afbakening wordt duidelijk wanneer de organisatie wordt ingericht naar resultaatgebied(en). Wij komen hier later aan het einde van deze paragraaf nog op terug. Taakvolledigheid Om te kunnen werken aan en sturen op resultaat is het belangrijk dat alle relevante facetten van het werk in de teamtaak zitten. Dit stelt teamleden in staat om te sturen in het verloop van het proces. Van het begin tot het einde betekent dat: De voorbereiding en planning, de feitelijke uitvoering, de ondersteuning, de facilitering en de besturing. In figuur 2.1 is dit schematisch weergegeven.
 • 22. 22 Figuur 2.1 Taakvolledigheid Wij ervaren in de praktijk dat voor succesvol teamgericht werken, naast de uitvoerende taken, ook de daarbij behorende regeltaken in het team moeten worden ondergebracht. Denk hierbij aan: • Voorbereidende taken, zoals intake of planning of, bijvoorbeeld in de industrie, het afroepen van onderhanden werk of materiaal; • Ondersteunende taken, zoals rapporteren over resultaten, opleiden en administreren die in klassieke organisaties overwegend door stafafdelingen worden uitgevoerd; • Bestuurstaken, waarmee we regeltaken bedoelen die in een klassieke situatie doorgaans tot het domein van de manager behoren. Regelnoodzaak en regelmogelijkheden Uit onderzoek blijkt dat het niet zozeer de complexiteit van de taak (de regelnoodzaak) is wat leidt tot werkdruk, disfunctioneren, demotivatie en uiteindelijk tot verzuim of arbeidsongeschiktheid, maar eerder beperkingen in de organisatie: belemmeringen om de taak uit te voeren en aan de eisen te voldoen die de taak stelt (onvoldoende regelmogelijkheden). Denk bijvoorbeeld aan beperkingen die voortkomen uit de organisatie van het werk, of uit regels en procedures. Een team met voldoende regelmogelijkheden kan complexere taken aan, wat bij een zekere mate van regelnoodzaak uit kan groeien tot uitdagend werk. Wanneer er sprake is van een behoorlijke mate van regelnoodzaak en een gelijkwaardige hoeveelheid regelmogelijkheden in het team, heeft zowel de organisatie als de medewerker daar baat bij. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn dan in balans; het team kan bijtijds bijsturen in een proces. Voor de organisatiestructuur betekent dit dat verantwoordelijkheden en bevoegdheden lager in de organisatie worden belegd en dat de organisatie platter wordt. De samenhang tussen regelnoodzaak en regelmogelijkheden staan weergegeven in figuur 2.2, een model dat ontleend is aan Karasek. Een goede balans tussen beide is de sleutelvariabele in het goed functioneren van een team. Hoog Uitgeholde functie Uitdagende Functie Motivatie, leren, ontwikkelen Bevoegdheden Besturing RESULTAATVoorbereiding Ondersteuning UITVOERING
 • 23. 23 Figuur 2.2. Teamtaak en teamfunctioneren Afhankelijkheid Eén van de grondprincipes voor het goed functioneren van een team is dat het team maximaal onafhankelijk is van andere teams (externe onafhankelijkheid) en dat de team- leden onderling maximaal afhankelijk van elkaar zijn (interne afhankelijkheid) voor het neerzetten van een prestatie. Indien teamleden onderling niet of nauwelijks van elkaar afhankelijk zijn voor het bereiken van de teamdoelen, dan is er sprake van een groep individuen en is het gevaar groot dat het team in subgroepen uiteen valt. Het gaat erom de teamleden tot een vergaande vorm van samenwerken te brengen, en uiteindelijk tot resultaatgericht werken. Dit betekent voor een individuele werknemer dat hij zijn binnen organisatiegrenzen ingeperkte autonomie inruilt voor een binnen teamgrenzen ingeperkte autonomie. Dit noemen we wel het vraagstuk van de ‘gereguleerde’ autonomie. Voor de individuele werknemer ontstaat een keuzeproces. In welke teamsamenstelling krijgt hij de meeste persoonlijke autonomie en groeikansen? Dit beïnvloedt (on)bewust de houding van de medewerker bij de implementatie van teamgericht werken. Teamsamenstelling Gezamenlijk is het team in staat alle teamtaken uit te voeren. Daarvoor hoeft niet ieder teamlid over dezelfde vaardigheden en deskundigheden te beschikken. De deskundig- heden dienen complementair te zijn. Het kan gaan om vakdeskundigheid, maar ook om organisatiedeskundigheid. Een veel gehoord misverstand is dat in een team alle teamleden alle taken moeten kunnen vervullen. In sommige situaties is dit mogelijk, bijvoorbeeld wanneer het om gelijksoortige taken gaat en de inleertijd niet te lang is. In situaties waarin teamleden ongelijksoortige taken verrichten die bovendien een betrekkelijke lange inleertijd vragen is het doorgaans niet efficiënt om iedereen alle taken te laten uitvoeren. In figuur 2.3 staan vier varianten voor teamsamenstelling, op basis van inleertijd en gelijksoor- tigheid van werkzaamheden. Wij zien bijvoorbeeld dat het bij gelijksoortige taken en een
 • 24. 24 korte inleertijd mogelijk is om alle teamleden op te leiden voor alle taken (all-rounders). Dit zien wij vaak in productie en administratieve werkomgevingen. Wanneer de werkzaamheden sterk verschillenen de inleertijd relatief lang zien we een grotere differentiatie in functies (specialisten). De zorgbranche is hier een goed voorbeeld van. Bij een langere inleertijd en relatief gelijksoortige werkzaamheden zien we mixteams ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan overheidsinspectiediensten. Ook in werkomgevingen met uiteen- lopende werkzaamheden en een relatief korte inleertijd ontstaan mixteams. Wij hebben dit bijvoorbeeld ervaren in verkooporganisaties waarbij de back-office en de front-office in regionale teams worden geïntegreerd. Verschillend Mix Specialisten Werkzaamheden Gelijksoortig All-rounders Mix Kort Lang Inleertijd Figuur 2.3 Teamsamenstelling (ontleend aan Van Amelsvoort en Scholtes) Eén van de ontwerpprincipes die wij handhaven luidt: ontwerp op maximale afhankelijkheid binnen het team en maximale onafhankelijkheid ten opzichte van de omgeving (bijv. andere teams). Kortom: Zorg dat teamleden niet zonder elkaar kunnen presteren, maar dat het team onafhankelijk van haar omgeving kan presteren. Daarbij is het hebben van een eigen teamdomein van groot belang. Bij een teamontwerp krijgt de maximale interne afhankelijkheid vorm door te kiezen tussen drie ordeningsprincipes, aan de hand waarvan tevens het eigen domein kan worden bepaald. Deze zijn: • Ordenen op klantgroep(en) • Ordenen op product of dienst • Ordenen op de aard van de technologie Een eigen domein vergroot de herkenbaarheid en identiteit van het teamlid met zijn werk en met zijn team. Daarnaast biedt een eigen domein goede mogelijkheden om per team doelen op verschillende resultaatgebieden op te stellen. Dit vergroot de mogelijkheden voor resultaatgericht werken. Ook de maximale externe onafhankelijkheid kan door een goed ontwerp worden ondersteund. Denk hierbij aan het delegeren van bevoegdheden aan het team, het ontwikkelen van competenties en kwalificaties van teamleden en het uitbreiden van middelen waarmee het team de doelen moet realiseren.
 • 25. 25 2.2 TEAMGERICHTE ORGANISATIEVORMEN In deze paragraaf bespreken wij enkele organisatievormen met teams. Zoals eerder gezegd leent niet elke organisatievorm zich voor het werken met resultaatgerichte teams. Een voorbeeld ter verduidelijking: Een woningbouwvereniging had veel problemen met het naar tevredenheid afhandelen van klachten van de huurders. Het duurde lang voordat een klacht in behandeling werd genomen en het kwam regelmatig voor dat de klacht niet afdoende werd afgehandeld. Aan de motivatie en betrokkenheid van de medewerkers lag het niet. Iedereen die bij de afhandeling van klachten betrokken was deed zijn uiterste best. Daarom was het teleurstellend dat uit het tevredenheidsonderzoek onder huurders steeds weer bleek dat de afwikkeling van klachten een onvoldoende kreeg. Een aantal jaren terug was reeds een cultuurveranderingtraject ingezet. Op afdelingen die bij de afwikkeling van klachten waren betrokken werden teams geformeerd en het teamgericht werken gestimuleerd. De medewerkers kregen een teamtraining en ook de managers van de betrokken afdelingen werden getraind. Het hielp wel, maar niet voldoende. Daarom werd gekeken naar de wijze waarop de klachtafhandeling was georganiseerd. Een klacht doorliep verschillende afdelingen voordat deze verholpen was: 1 Bij de receptie werd de klacht genoteerd. 2 De administratie verwerkte de klacht en maakte er een opdracht van voor de technische dienst. 3 Bij de technische dienst werd de klacht ingepland en op een bepaald moment verholpen. 4 De opdrachtbon ging terug naar de administratie. 5 De receptie informeerde tenslotte bij de huurder of de klacht naar tevredenheid was afgehandeld. Als dit niet zo was begon het hele proces van voor af aan. Het bedrijfsproces ‘klachtafhandeling’ voor het resultaatgebied ‘klanttevredenheid’ was versnipperd over verschillende afdelingen. De individuele prestatie binnen de eigen afdeling bleek niet voldoende om ook voor de klant een goed eindresultaat te boeken. In veel bedrijven en instellingen is het werk zo georganiseerd dat processen versnipperd zijn en verschillende afdelingen doorlopen. In figuur 2.4 is dit schematisch weergegeven. Figuur 2.4 Procesversnippering Staf Diensten Produkt1 Dienst2 Patient3 FunctieA Produkt1 Dienst2 Patient3 FunctieB Produkt1 Dienst2 Patient3 FunctieC Produkt1 Dienst2 Patient3 FunctieD Produktie Management
 • 26. 26 De belangrijkste bezwaren tegen deze organisatievorm zijn: • Er is in de afdelingen vooral een focus op het eigen deelresultaat in plaats van op het eindresultaat voor de klant. • De afdelingen zijn van elkaar afhankelijk voor het bereiken van een eindresultaat. • Er is veel coördinatie nodig die buiten en over de afdelingen heen moet gebeuren. • Er ontstaat gemakkelijk een wij-versus-zij cultuur. In de Horeca is het systeem van procesversnippering fraai zichtbaar. Op een terras of in een restaurant tref je nogal eens de situatie aan, dat de ene ober de bestelling opneemt, een collega-ober de bestelling uitserveert (waarbij vaak nog een verdere arbeidsdeling plaatsvindt in de zin dat de ene ober de drankjes uitserveert en de andere het eten), en een derde ober afruimt en een vierde overal afrekent. De klant krijgt drie of vier verschillende obers aan zijn tafel. Het risico is groot dat er iets fout gaat. Het alternatief is, dat elke ober alle werkzaamheden verricht (opnemen bestelling, uitserveren, afruimen en afrekenen). Als in de ‘functionele’ setting van figuur 2.4 teamgericht werken wordt geïntroduceerd leidt dat vrijwel altijd tot een suboptimaal eindresultaat. Om teams goed, dat wil zeggen resultaatgericht te kunnen laten functioneren is dan ook dikwijls een kanteling – een herontwerp – van de organisatie nodig. Zie daarvoor nog eens de criteria uit paragraaf 2.1. Als wij het hebben over een herontwerp van de structuur van een organisatie dan hebben wij het over een ontwerpproces dat zich richt op de klanten, de belangrijkste resultaatgebieden en over de wijze waarop het werk uiteindelijk over de teams wordt verdeeld. Het betreft hier dus vooral een verdelingsvraagstuk. Onze stelling is dat het proces van verdeling van de arbeid een proces van keuzes maken is. Werk is enerzijds zo te organiseren dat het de medewerkers belemmert om de doelstellingen te bereiken (zie het voorbeeld van de woningbouwvereniging), en anderzijds dat het medewerkers juist faciliteert om doelstellingen te bereiken. De kunst is om de organisatie zodanig in te richten dat dit laatste Het doel is om met het herontwerp beter te kunnen inspelen op de complexiteit van de omgeving. Dit kan langs twee lijnen: Enerzijds door het terugdringen van de regelnoodzaak, anderzijds door het vergroten van de interne regelcapaciteit (zie hiervoor ook hoofdstuk 5). Het is belangrijk om niet de hele organisatie te confronteren met de complexiteit van de omgeving. Door de eisen vanuit de omgeving als het ware te filteren en op te delen in combinaties, bijvoorbeeld een klant-product combinatie of een product-proces combinatie, daalt de regelnoodzaak. Aan de hand van dergelijke combinaties kunnen teams worden samengesteld. Voorwaarde daarbij is dat teams over voldoende autonomie en middelen (regelcapaciteit) beschikken om voor een specifieke combinatie het werk te kunnen uitvoeren. Daarnaast krijgt de organisatie grip op haar omgeving door middel van het managen van verwachtingen.
 • 27. 27 Het indelen naar combinaties is een organisatievorm die steeds meer navolging vindt. Hieronder volgen enkele voorbeelden: • Bij een woningbouwvereniging zijn teams ingedeeld naar wijk. Zodoende is elk team verantwoordelijk voor de afhandeling van de klachten in één bepaalde wijk. • In het beroepsonderwijs is een trend gaande om onderwijsteams te formeren die elk één geheel opleidingstraject verzorgen, in plaats van dat docenten verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van één vak binnen de opleiding. • Bij een gemeentehuis is één team verantwoordelijk voor de uitgifte van documenten en uittreksels. Voorheen waren diverse ambtenaren op verschillende afdelingen verantwoordelijk voor het proces van aangifte, verwerking, financiële afhandeling en uitgifte. Wij onderscheiden hierbij drie grondvormen, die wij in paragraaf 2.3 nader toelichten: • De klantgerichte organisatie; • De product- of dienstgerichte organisatie; • De procesgerichte organisatie. 2.3 GRONDVORMEN VOOR TEAMGERICHT WERKEN De klantgerichte organisatie In een klantgerichte organisatie zijn teams ingedeeld naar klant of klantgroep. Hieronder volgt een voorbeeld. Een uitzendketen deelde de organisatie in naar een klant (branche). Per regiokantoor werden teams samengesteld die elk voor één bepaalde klantgroep (financiële dienstverlening, technische sector, zorg, onderwijs, etc.) de intake, bemiddeling en nazorg verzorgden. Zodoende bouwde elk team voor één specifieke branche expertise op. Deze organisatiewijze heeft naast voordelen ook nadelen: Voordelen: Nadelen: • Snel aanpassen aan eisen van de klant • Focus op klant(groep) • Motivatie en betrokkenheid • Organisatiebelang lastig te bewaken • Horizontale coördinatiebehoefte • Efficiency • Subculturen De Product- of dienstgerichte organisatie Een voorbeeld van een teamorganisatie naar product kan goed worden gegeven aan de hand van een organogram van de Thuiszorg:
 • 28. 28 Figuur 2.5 Organigram Thuiszorg: teamorganisatie naar product/dienst Het organigram in figuur 2.5 lijkt op de indeling zoals die nu al vaak te zien is binnen de Thuiszorg. Toch zijn er verschillen. Het belangrijkste verschil zit niet in de verdeling van de teams, maar in de verdeling van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en regeltaken. De teams zijn niet alleen verantwoordelijk voor de uitvoering, maar voor het gehele proces van zorgverlening, vanaf indicatie tot en met evaluatie. Bij deze indeling vraagt de coördinatie van cliënten die meerdere producten afnemen extra aandacht. De reductie van complexiteit leidt in deze situatie tot optimalisatie van de productie. Dit betekent dat alles erop is gericht om de gedefinieerde producten zo efficiënt mogelijk te leveren. Te twisten valt over het bestaansrecht van het team ANW (Avond, Nacht, Weekenddienst). Het product en het werk is hetzelfde als van het team Verzorgende, alleen het tijdstip van de dienstverlening is anders. Deze organisatiewijze heeft naast voordelen ook nadelen: Voordelen: Nadelen: • Optimale efficiency • Economische rationaliteit • Inzicht specifieke marktsegmenten • Slagvaardigheid • Snelle doorstroming • Identificatie • Motivatie • Ondernemersklimaat • Integraal management • Kwetsbaar voor omgevingsveranderingen • Verkokering • Overcapaciteit van middelen • Subculturen • Mismatch lokale en centrale doelstellingen De procesgerichte organisatie Bij de derde variant zijn teams georganiseerd naar type proces. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vleesverwerkingsbedrijf, waarbij de verwerking van het product (vlees) meerdere stadia doorloopt (processen). ZORGMANAGER ZUID Team ANW (Avond, Nacht en Weekend) Verzorgende C-D Team GGV (Gespecialiseerde Gezinsverzorging) Maatsch. werker Team Wijkverpleging Verplegende E Team Verzorgende Verzorgende C-D Team HHD (Huishoudelijke Dienst) Verzorgende A-B
 • 29. 29 Functionele teams Proces 1: Team 1 Proces 2: Team 2 Proces 3: Team 3 Proces 4: Team 4 Figuur 2.6 Procesgerichte organisatie Bovenstaand figuur toont aan hoe de verschillende producten het proces doorlopen. De teams verzorgen, na het snijden, het gehele proces van binnenkomst tot verpakken. Het team is verantwoordelijk voor het realiseren van de volledige procesgang (tot aan distri- butie). Zaken die een organisatie kunnen doen besluiten de organisatiestructuur in te richten naar proces: • De eindproducten. In bovengenoemd voorbeeld kan men bijvoorbeeld denken aan gevogelte, waarbij het proces wordt bepaald door verschillende soorten eindproduct, bijv. kip (kippenbouillon, kippenbouten, kipnuggets), en ander gevogelte (eendenborst, kalkoenfilet, ganzenpaté). • De klant(vraag). Bijvoorbeeld: het zelfde product komt in verschillende verpakkingen terecht, elk met een eigen klantlabel. Sommige klanten stellen bijvoorbeeld sterke eisen aan het productieproces. • Omgeving. De markt is grillig en verandert snel, de organisatie dient snel te kunnen ingrijpen in het proces. Denk hierbij aan wetgeving betreffende hygiënenormen, milieueisen en de publieke opinie, veelal beïnvloed door calamiteiten zoals vogelpest, economische recessie of bedrijfsschandalen (gifstoffen in het vlees aangetroffen). Let wel: Een procesgerichte organisatie vertoont vaak veel overeenkomsten met een pro- ductgerichte organisatie, aangezien product en proces nauw met elkaar verbonden zijn. Zo kan bovenstaande figuur gemakkelijk worden gekanteld naar product. Zij kan ook naar klant worden gekanteld. Aldus kan met bovenstaande figuur de drie soorten ordenings- principes goed worden aangetoond. Een teamorganisatie die naar proces is ingericht, kent voor- en nadelen: Voordelen: Nadelen: • Het team werkt multifunctioneel en hierdoor is onderlinge uitwisseling makkelijk te realiseren • Vraagsturing is beter mogelijk; het • De verschillende procesgangen kunnen eilanden worden • Afstemming tussen productie en andere afdelingen (sales, marketing en logistiek) is Kruiden Koken Invetten Mengen Invriezen Grillen Stoven Verpakken Verpakken Verpakken Verpakken Klant Kruiden Klant Klant Klant Klant Klant Klant Klant Klant Klant Slachten Snijden
 • 30. 30 team is duidelijker inzetbaar naar marktvraag • Resultaat afspraken betreffen het gehele proces moeilijker • De verschillende procesgangen stelt hoge eisen aan de technische infrastructuur 2.4 TOT SLOT Teamgericht werken heeft diverse voordelen voor organisaties, vooral wanneer teams ook worden gefaciliteerd om resultaatgericht te werken. In dit hoofdstuk hebben wij laten zien hoe een ontwerp van een teamorganisatie er uit kan zien. Een goed ontwerp vereenvoudigt de besturing van de processen. Ons inziens dient een herontwerp ertoe om van een complexe organisatie met eenvoudige taken, te komen tot een eenvoudige organisatie met complexe taken. Dit heeft legio voordelen voor zowel de organisatie als de individuele medewerker. Ook deze hebben wij voor u op een rijtje gezet: Organisatie: • Versterking van de marktpositie • Toename efficiëntie: minder kosten, meer omzet • Toename klanttevredenheid • Toename medewerkerstevredenheid Medewerker: • Koppeling individueel belang met organisatiebelang, waardoor: • Grotere betrokkenheid bij doelstellingen • Meer transparantie betreffende eigen rol en verantwoordelijkheid • Meer bevoegdheden • Professionalisering • Grotere arbeidssatisfactie Zoals wij in hoofdstuk 1 al aangaven: het koppelen van het technische en het sociale systeem heeft voordelen voor iedereen!
 • 31. 31 3. IMPLEMENTATIE VAN RESULTAATGERICHTE TEAMS Team o -s (Eng.) 1 (sp) ploeg bijeenhorende spelers: dames~, heren~; 2 groep samenwerkers, een medisch ~; ~spirit (m) (Eng.) geest van samenwerking, ploeggeest; ~verband o groepsorganisatie: werken in – gezamenlijk: ~work o (Eng.)1 door groep of ploeg verricht werk, groepsarbeid; (fig.) samenwerking of samenspel 3.1 TEAMS: ‘THE PROOF OF THE PUDDING IS IN THE EATING!’ U hoeft geen boekenkasten vol te lezen om een idee te hebben van wat de essentie van het werken in teams is. De meeste lezers hebben een tamelijk overeenstemmende notie en gedeelde opvatting over teams. Sla een woordenboek open en voilá! De beginselen van het teamgericht werken worden in een notendop gepresenteerd: groep of ploeg, gekoppeld aan arbeid of prestaties en in samenwerking of samenspel. Toch zullen velen van mening zijn dat de werkelijkheid toch wat complexer is dan wat een woordenboek te vertellen heeft. Natuurlijk. Maar laten wij eens kijken welke ingrediënten deze invalshoek oplevert. U zult zien dat het ontwerpen en implementeren van resultaatgerichte teams in uw organisatie kan worden vergeleken met het klaarmaken van een chocoladepudding. De heerlijkheid van dit dessert bewijst zich pas bij het consumeren ervan: Is zij smaakvol, zonder vel, niet te vet, smaakt zij naar chocola, ligt zij na consumptie niet te zwaar op de maag, en geeft zij na consumptie een ‘goed’ gevoel. Net als bij een chocoladepudding kan een productieproces, een dienst of zelfs een ingrijpend veranderingsproces uiteindelijk maar op één manier worden beoordeeld, namelijk op het resultaat. Het resultaat is geen éénduidig begrip. Het kan, net als bij de chocoladepudding, gepaard gaan met een subjectieve beleving. De criteria waarop het resultaat wordt beoordeeld kunnen verschillen. Het gaat bij een resultaat om een veelheid van factoren en deelresultaten die gezamenlijk bepalen of het product goed is en de dienstverlening geslaagd mag worden genoemd. In onze benadering leggen wij dan ook de nadruk op een afgewogen en genuanceerd beeld van (deel)resultaten. Resultaten die de klanten of afnemers van diensten of producten beoordelen. Als de klant of gebruiker tevreden is, is dit een belangrijk gegeven, maar niet het enige criterium voor een goed resultaat. Dat leidinggevenden een belangrijke rol spelen in het bepalen van en betekenis geven aan al deze (deel)resultaten spreekt voor zich. Een veelgebruikte formule voor het succesvol implementeren van vernieuwingen is: Effect = Kwaliteit x Acceptatie x Management. Het resultaat van een geplande verandering (= Effect) wordt bereikt door een combinatie van de kwaliteit van voorbereiding en uitvoering, (= K), van de mate van acceptatie door betrokkenen (= A) en de wijze waarop dit proces wordt geleid (= M). Dit geldt ook voor het
 • 32. 32 voorbeeld van de bereiding van de chocoladepudding. Hoe goed de ingrediënten ook zijn uitgezocht en samengesteld, het effect hangt in belangrijke mate af van de acceptatie. Om bij de beeldspraak te blijven: Wisten uw gasten wel dat zij een dessert te eten kregen en hadden ze daar wel trek in? Dat daarbij ‘het op tijd opdienen’ (het managen) van groot belang is, is evident. Leidinggevenden zijn een spil in het veranderingsproces en vervullen een belangrijke functie. Dit geldt zeker voor onze visie op de implementatie van teamgericht werken. Het implementeren en ontwikkelen van teams is een veelbesproken onderwerp. In de praktijk, zo is de ervaring van SANT, strandt de implementatie van een organisatieontwerp vaak bij het samenstellen van de teams. Teams worden ontwikkeld zonder dat de ontwerpvraag aan de orde komt. Ons inziens loopt de ontwerpvraag parallel met de teamontwikkeling: zij wordt voortdurend bijgesteld. Wij gaan daarbij uit van verschillende organisatietheorieën, onze eigen praktijk en state of the art ontwikkelingen op dit gebied. Zo komen wij tot een soort van eclectische aanpak – een verzameling van de beste theorieën, werkvormen en methodieken. De weerbarstige wereld buiten het woordenboek? We zullen zien! 3.2 IMPLEMENTEREN VAN TEAMS: VERSCHILLENDE PERSPECTIEVEN De implementatie van teams wordt in grote mate bepaald door de manier van kijken naar organisaties. Onder andere Morgan laat dit zien in zijn boek ‘Images of Organizations’ (1997), waarin hij een aantal metaforen beschrijft van organisaties, en daarmee ook de betekenis van de manier van kijken aangeeft voor de operationele bedrijfsvoering. Ook de implementatie van teamgericht werken kan vanuit verschillende perspectieven worden bekeken. Bijvoorbeeld vanuit het perspectief dat Jaap Boonstra aanreikt in zijn boek ‘Ontwerpen en ontwikkelen van organisaties’ (1998) of ‘Lopen over water’ (2000). Hierin geeft hij aan dat ieder organisatievraagstuk vanuit een ontwerp- en ontwikkelingsperspectief kan worden bezien en aangepakt. Tevens beschrijft hij dat de aard van het vraagstuk (mate van duidelijkheid over het resultaat, complexiteit en ambiguïteit) bepalend is voor de keuze uit een ontwerpaanpak of ontwikkelaanpak. Vanuit de praktijk merken wij dat een wisselwerking tussen beide aanpakken goed werkt. Voor het groeiontwerp is een ontwerpaanpak vaak het beste, terwijl voor de detailinrichting de ontwikkelingsgerichte aanpak vaak het beste werkt. Een ander perspectief wordt ons aangereikt door o.a. Mastenbroek(2000) die de organisatie benadert vanuit een machtsoogpunt. Of om in termen van Mintzberg (1983) te spreken: Organisatieverandering is als een ‘strijdtoneel’, waarin zowel interne als externe partijen met de hun beschikbare middelen trachten hun doelen te realiseren. Een organisatie is derhalve, zoals ook andere uitvoerig hebben aangetoond, ‘een voortdurend streven naar een dynamisch evenwicht van realisatie van doelen en belangen en van machtsverhoudingen’ . Wat gebeurt er met de bestaande machtsverhoudingen op het moment dat een organisatie teamgericht gaat werken? Vaak ervaren medewerkers het gevoel van ‘power to the
 • 33. 33 people’. Het machtsperspectief biedt een belangrijk gezichtspunt en raakt aan de besturing van de organisatie. De voornaamste verandering betreft immers de beslissingsbevoegdheid en de bestuurlijke vrijheid: deze komen lager in de organisatie te liggen. Bijvoorbeeld: Een accountmanager hoeft niet meer naar zijn baas om toestemming te vragen, maar kan een klant direct antwoorden, doordat zijn team een grotere bandbreedte heeft om besluiten te nemen. Hiermee kan de besturing van een dergelijk team meer op hoofdlijnen plaatsvinden. In dit hoofdstuk beschrijven wij de verschillende perspectieven van waaruit naar het implementeren van resultaatgerichte teams kan worden gekeken. Het eerste perspectief kent vier invalshoeken en kan het beste worden geïllustreerd aan de hand van het hieronder volgende ‘IK-, WIJ-, ZIJ- en HET-’-model. Dit model (Ofman en Coppolse) leent zich goed om het implementatieproces (breder gezegd: het veranderingsproces) als een bijzondere vorm van het balanceren met – en afwegen van – interne en externe belangen te bezien. 3.2.1 HET ‘IK-, WIJ-, ZIJ-, HET-’ MODEL Het implementeren van het werken in teams heeft een substantiële impact op de organi- satie. Zoals u hebt kunnen lezen in de voorgaande hoofdstukken heeft teamgericht werken nagenoeg altijd consequenties voor de inrichting van de organisatie, voor de werkprocessen en voor de mensen die direct en indirect zijn betrokken bij (het resultaat van) deze verandering. Als leidinggevende vervult u een belangrijke rol bij het implementeren van teamgericht werken. Zowel voor wat betreft het enthousiasmeren van mensen als het bewaken van de voortgang en de kwaliteit van het proces. Daarvoor is het nodig dat verbinding wordt gelegd tussen het beoogde resultaat (datgene wat het werken in teams moet opleveren) en de gewenste verandering in de houding van de mensen in de organisatie. Vanuit onze visie op implementeren vinden wij de betrokkenheid van leidinggevenden van cruciaal belang. Externe adviseurs kunnen faciliteren, begeleiden en waar nodig forceren, maar de echte veranderingen moeten van binnenuit komen. Een optimaal samenspel tussen de vertaling van de doelen van bovenaf en het realiseren van de ambities en wensen van onderop in een organisatie is hiervoor nodig. Het is de leidinggevende die vanuit zijn formele positie en betrokkenheid de teamleden stimuleert. Wanneer dit op een effectieve wijze wordt gedaan is of ontstaat hiervoor draagkracht en kunnen beoogde veranderingen in besturing, in de organisatiestructuur of de cultuur binnen een organisatie worden gerealiseerd. Dit geldt ook voor het invoeren van vormen van teamgericht werken. Pas als de leidinggevende én de teamleden duidelijk voor ogen hebben staan wat teamgericht werken inhoudt en daarvoor warmlopen, ontstaat draagvlak voor de implementatie. Het is een proces van vallen en opstaan waarbij noodzakelijke veranderingen en vernieuwing vaak onder lastige condities moeten worden gerealiseerd. Het teamgericht werken of doen realiseren van resultaat- gerichte teams is geen doel op zich, maar moet worden gezien als een middel om doelstellingen beter te realiseren.
 • 34. 34 Voor een gebalanceerde aanpak van het implementatieproces kan worden aangesloten bij de drie invalshoeken, die zijn ontleend aan het boek van Daniël Ofman ‘Bezieling en kwaliteit in organisaties’ (1992). Ofman behandelt in zijn boek de kernkwaliteiten vanuit het IK-, WIJ- en HET-perspectief. Voor wat betreft teamgericht werken voegen wij, in navolging van Coppoolse en Ofman daar de ZIJ-kant aan toe, omdat deze kant een sterke invloed uitoefent op de effectiviteit van een team. Figuur 3.1 Het ‘Ik-, Wij-, Zij- en Het-model’ Het doel of resultaat van teamgericht werken kan vanuit deze vier deelaspecten worden bezien. De HET-kant van het implementatieproces betreft de instrumentele kant, en betreft de ‘hoe’ vraag zoals de plannen, de formele communicatie, de besluitvorming, het ontwerp van de nieuwe structuur en de inrichting van de nieuwe organisatie. Dit zijn vraagstukken die vooral in de ontwerpfase worden belicht. Het betreft vooral de hoe en gedeeltelijk de ‘wat geconcretiseerde’ vragen. De ZIJ-kant betreft de factoren die buiten het team liggen, maar van wezenlijke invloed zijn op de organisatie als geheel. De WIJ-kant belicht de vraag: Met wie ga ik dit doen? en heeft vooral betrekking op de samenwerking en cultuur: Hoe gaan wij met elkaar om? Denk daarbij aan zaken als vertrouwen, openheid, respect, integriteit. De IK-kant gaat over individuele kwaliteiten, persoonlijke inzet, motivatie en de motivatie. Het betreft de vraag: Wat wil ik bereiken of vormgeven en wat kan ik bijdragen? Hieronder lichten wij de vier perspectieven nader toe. De ‘IK’- kant De IK-kant van het teammodel lijkt een taboe. In de meeste literatuur over teamvorming wordt het niet belicht. De vraag wat ‘IK’ kan halen uit het team, leidt meestal tot het stempel egoïst. De gangbare opvatting is dat men zich inzet voor het team – het grotere doel – en Het Wij Ik Hoe doen we dat? Plannen Formele communicatie Faseren Beheersen Besluitvorming Met wie doen we dat? Samenwerking Teamgeest Identiteit Cultuur Wat wil ik? Persoonlijk leiderschap Bezinning & inspiratie Verantwoordelijkheid Commitment Zij Waarom en voor wie? Omgevingsfactoren Kansen en bedreigingen Visie van de organisatie Andere teams
 • 35. 35 niet voor zichzelf. De gedachte hierachter is dat alleen wanneer men zich wegcijfert voor het team, de beste teamprestatie wordt geleverd. Vooral in teamsporten doen deze mores zijn opgang. Echter, de individuele wens om goed te presteren is een uiterst sterke drijfveer. Deze drijfveer moet niet worden ontkend, maar juist benut! Uit onderzoek en praktijk valt af te leiden dat teamgericht werken op termijn leidt tot betere prestaties dan een klassieke, hiërarchische arbeidsdeling. Echter, om tot betere prestaties – lees: resultaten – te komen heeft het team een lange weg te gaan. Veel onderzoekers zoals Katzenbach, Scholtes en Van Amelsvoort beschrijven de ontwikkelcurve vanuit het groepsproces. De IK-kant wordt niet genoemd. Dat is jammer, want juist de IK-kant biedt interessante perspectieven als het om presteren gaat. Teamprestaties kunnen ons inziens niet worden losgekoppeld van individuele prestaties. Bij de start van een groep geldt dat niemand de groep blanco binnenkomt. Iedereen neemt ervaringen, competenties, kennis en vaardigheden mee. Een groep kan dan ook worden gezien als een bundeling van verschillende, doch aanvullende talenten. Het wel of niet behoren bij een groep kent zeer diepe wortels binnen ons bestaan. Het is een zoektocht naar veiligheid, erkenning, herkenning en zingeving. Het grijpt diep in het gevoelsleven van een individu in. Bij een bundeling van individuen (de eerste fase in bij teamontwikkeling) komen vele krachten vrij. Indien men geacht wordt als een team te functioneren, leidt dat in eerste instantie tot de vraag: Wat betekent teamgericht werken voor mij? Het teamgericht werken tast de individuele autonomie aan; hiervoor komt gemeenschappelijke verantwoordelijkheid in de plaats. Ook wel uitgelegd als ‘rekenschap moeten afleggen’. Indien dit door de individuele medewerker positief wordt uitgelegd, bijvoorbeeld doordat het teamdoel de individuele ambitie aanspreekt of doordat de noodzaak voor teamgericht werken hoog is, conformeert deze medewerker zich sterker aan de groep. Onze ervaring is echter dat de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid in eerste instantie als een bedreiging wordt ervaren: plotseling moet de medewerker zich schikken naar een andere werkwijze, zijn werk met anderen afstemmen en komen ‘privileges’ te vervallen. Niet iedereen is blij met het concept ‘team’! Aldus is het zaak om reeds in een vroeg stadium van de teamontwikkeling de IK-kant te belichten, waarbij wordt ingegaan op vragen als: • ‘Heb IK contact met de andere individuen?’ • ‘Wat heb IK gemeen met de andere individuen?’ • ‘Welke steun kan IK verwachten?’ • ‘Wat kan IK hier halen?’ • ‘Wat wil ik inbrengen?’ Bij deze vragen gaat het om het bestaande spanningsveld tussen de belangen van een individu en die van een organisatie. Mensen treden vrijwillig toe tot een arbeidsorganisatie en kunnen deze ook weer (al dan niet vrijwillig) verlaten. Het is van belang dit gegeven in acht te nemen bij organisatieveranderingen. Voortdurend bekijkt de medewerker of zijn wensen, doelen en ambities nog wel binnen zijn organisatie, afdeling, team of functie tot hun recht
 • 36. 36 komen. Normaal gesproken maakt dit onderdeel uit van een functionerings- en beoorde- lingscyclus. Niet alleen organisaties ontwikkelen zich, maar ook medewerkers. Zolang de richting van beide ontwikkelingen parallel lopen treden en er geen grote discrepanties op. Indien mensen zich niet meer in de ontwikkelingen herkennen of er niet meer mee kunnen instemmen, ontstaat weerstand en zullen individuen trachten om macht en invloed uit te oefenen, hetzij individueel, hetzij collectief. Daarbij worden zowel de formele wegen (werkoverleg, teamvergaderingen, ondernemingsraad) als de informele wegen (de wandelgangen, persoonlijk onderhoud, etc.) bewandeld. Bij macht en invloed worden doorgaans drie strategieën toegepast: ‘Voice’, ‘Laissez-fair’ en ‘Quit’.  Bij ‘Voice’ (verhef uw stem) is sprake van gericht en actief optreden om de eigen doelen zo goed mogelijk te verwezenlijken in relatie tot de organisatie- en teamdoelen. Bij de totstandkoming van teamplannen en tijdens het werkoverleg is sprake van een actieve inzet die doorgaans tot (tijdelijk) aanvaarbare compromissen of (deel-)resultaten leidt. Voor organisatie en individu is dit productief.  Bij Laissez-faire (laat maar gaan) worden ongenoegens niet geuit en wordt niet duidelijk of voorstellen, plannen etcetera kunnen rekenen op acceptatie en draagvlak. Het uitblijven van reacties en ontbreken van actieve bemoeienis is doorgaans niet productief.  Bij ‘Quit’ (opgeven) ontstaat wanneer het individu zich niet meer inspant om de eigen belangen af te stemmen met die van de organisatie. Het kan ook het resultaat zijn van de constatering dat de in de organisatie gevraagde kwalificaties niet meer overeen- stemmen met de aanwezige of te ontwikkelen kwalificaties bij de medewerker. Het (al dan niet vrijwillig) vertrek is doorgaans het gevolg. Vaak is het (blijkend uit beoordelings- of functioneringsgesprekken) zowel voor medewerker, als voor het team of het bedrijf, beter dat de wegen scheiden. Bij het opstellen van teamplannen moet nadrukkelijk aandacht worden gegeven voor ieders individuele perspectief (de IK-kant) en de collectieve afweging van belangen en hantering van strategieën van invloed. Daarmee kan tevens worden bijgedragen aan het ontwikkelen van nieuwe ‘teammores’ en kunnen ook gewenste cultuurveranderingen in gang worden gezet. (Zie ook deel II B5 en B6 ) Zowel van bovenaf door management of stafdiensten (top- down), als van onderop door de individuele medewerkers gezamenlijk binnen of vanuit een team (bottom-up). Het is de kunst om van een bundeling van individuen tot een team te komen. Daartoe is het noodzakelijk dat men een gezamenlijk doel voor ogen heeft, maar dat bij het nastreven daarvan ruimte blijft voor individuele prestaties. De ‘ZIJ’-kant De ZIJ kant betreft alle (omgevings-)factoren die niet direct deel uitmaken van het team. Primair gaat het hier om de vragen: Voor wie en waarom produceren wij? Vanuit dit perspectief wordt de organisatie gestuurd en gevoed. Het betreft daarnaast de voor-
 • 37. 37 waardenscheppende en kaderstellende factoren, zoals budgetbepaling, wetgeving, visie van de organisatie en het mensbeeld binnen de organisatie. Tevens vallen onder de ZIJ-kant voorwaardenscheppende en ondersteunende kaders en activiteiten ten behoeve van het team. Ook andere teams in de directe omgeving van het team vallen onder deze ZIJ-kant. In deze paragraaf zullen we de verschillende aspecten van de ZIJ-kant toelichten. De voorwaardenscheppende ZIJ-kant legt de basis voor de ruimte die een team heeft om haar resultaten te boeken. Zowel in het teamontwerp als in de teamontwikkeling speelt dit een rol. Indien er bijvoorbeeld geen ruimte is voor het volgen van opleidingen, wordt het moeilijker om uitvoeringstaken te laten rouleren of om regeltaken uit te voeren. Medewerkers zijn immers onvoldoende toegerust. Bij het ontwerp is het zaak om duidelijk te formuleren welk resultaat het team moet leveren en hoe de besturing is geregeld. Binnen de teamontwikke- ling is het zaak om nauw voeling te houden met de plannings- en controlcycli of met het jaarplanproces. Het is van belang om voor de gezamenlijke ambitie en doelstelling randvoorwaarden vast te leggen. De ondersteunende ZIJ-kant kent tevens een ontwerp- en ontwikkelaspect. Binnen het teamontwerp wordt bepaald in hoeverre staffuncties (ondersteunende functies) binnen het team worden verzorgd. In de praktijk zien wij vaak dat deze functies niet binnen het team worden belegd, maar worden gecentraliseerd. Dit leidt ertoe dat teams zich gaan opstellen als klant, terwijl staf- en ondersteuningsdiensten hierop niet zijn ingericht in de zin van procuratie, rapportage en dienstverlening. Het is zaak om in deze situatie de staffuncties die niet binnen het team liggen, wel bij de teamontwikkeling te betrekken. Andere teams in de omgeving van het eigen team maken eveneens deel uit van de ZIJ-kant. Ook hier komt de ontwerpvraag weer om de hoek kijken: Betreft het parallelle teams (teams met gelijke doelstellingen en hetzelfde werkproces) of seriële teams (teams die in het werk- proces elkaar volgen en waarbij de één afhankelijk is van de resultaten van de ander). Bij seriële teams is de afhankelijkheid van elkaar groot. In de praktijk zien we dat daar waar seriële teams aan de slag zijn, de storingsgevoeligheid hoger ligt, en men eerder geneigd is het eigen straatje schoon te vegen. Een voorbeeld ter verduidelijking: Indien een aanvraag- formulier verkeerd is ingevuld (bijv. Afleveradres) dan zal dit bij serieel ingerichte teams meer correctie vergen (naarmate de order/dienstverlening dichter bij leverdatum is), dan bij een team dat alle functies in zich heeft en het gehele leverproces dekt. Zoals uit de verschillende aspecten van de ZIJ-kant blijkt, wordt de mate waarin de ZIJ-kant invloed uitoefent op het team al bij het organisatieontwerp bepaald. De keuze tussen parallelle teams of seriële teams, is een typische ontwerpvraag. De keuze die men maakt is sterk bepalend voor de onderlinge relaties tussen teams, de verdeling van staftaken en de relatie tussen het team en ondersteunende afdelingen. Uit de praktijk blijkt dat parallelle teams doorgaans een sterkere competitiedrang hebben, dat staftaken in de teams onderling zijn belegd en ondersteunende afdelingen zijn ingericht
 • 38. 38 om teams te ondersteunen. Bij een seriële inrichting van teams is de onderlinge afhanke- lijkheid tussen teams groter, zijn staftaken gecentraliseerd en is de ondersteuning vooral gericht op de leidinggevende van een team. Tijdens de implementatie van teamgericht werken kan het zo zijn dat er ongewenste effecten optreden die zijn terug te voeren op keuzes in de ontwerpfase. Het is geen schande om deze zonodig aan te passen of te herzien door het voortschrijdende inzicht dat men opdoet. Daar ligt juist de kracht, want hoe was het ook alweer: The proof of the pudding is in the eating? Het is dus zaak om de ZIJ-kant dusdanig in te richten dat partijen in de ZIJ-kant gaan helpen om de doelstelling van het team halen. De ‘WIJ’-kant De WIJ-kant gaat in op de gebruiken, gewoontes en manier van omgaan met elkaar. De WIJ-kant beslaat cultuuraspecten van teams en de gevolgen daarvan voor de samen- werking. Omtrent het ontstaan van een teamcultuur bestaan er twee polariserende bewegingen. De ene beweging verklaart cultuur als iets dat ontstaat wanneer mensen elkaar ontmoeten en dat gebaseerd is op de persoonlijke waarden en normen van de leden van een team. De andere beweging verklaart cultuur als een gevolg van de structuren die een team omringen. Om het verschil tussen beiden aan te geven twee voorbeelden: • Indien een team de opdracht heeft om het werk te verdelen, dan zal dit bij de meeste teams in samenspraak gaan met elkaar, waarbij ieder teamlid criteria in mag brengen die de werkverdeling beïnvloeden. De criteria kunnen variëren van kennis: degene met de meeste kennis van een onderwerp krijgt het werk betreffende dat onderwerp, tot parttime dienstverband: werkverdeling op basis van aanwezigheid. • Indien het team functiedifferentiatie kent, bijvoorbeeld het team heeft een planner, verloopt de werkverdeling anders. Het is nu niet meer het team dat onderling het werk verdeelt, maar een planner die de werkverdeling regelt en de medewerkers inroostert. Een structuuroplossing (namelijk functiedifferentiatie) bepaalt in hoge mate de teamcultuur voor wat betreft de besluitvorming rondom werkverdeling. Naar onze mening sluiten beide bewegingen elkaar niet uit. Echter in de praktijk zien wij dat medewerkers negatieve cultuurkenmerken snel toeschrijven aan de persoon (zijnde een persoonskenmerk) die een bepaalde functie bekleedt en niet aan de structuur die een dergelijke opstelling afdwingt. De WIJ kant, en daarmee het wij-gevoel, komt sterk naar boven door in het teamontwerp rekening te houden met ontwerpregels als afhankelijkheid en gemeenschappelijk doel. Beide regels versterken het wij-gevoel binnen het team. Indien er geen sprake is van onderlinge afhankelijkheid, en dit komt nogal eens voor binnen professionele organisaties, is de kans op het ontstaan van een zogenaamd pseudo-team groter. Als je als jurist zelfstandig al je zaken afhandelt, wat bindt jou dan aan je teamleden? Vanuit de gedachte dat de structuur de cultuur stuurt, is dit een factor om rekening mee te houden.
 • 39. 39 Andere factoren die van invloed zijn op het wij-gevoel liggen meer aan de sociale kant van teams. Indien mensen elkaar beter kennen en elkaars ambities delen is de kans op een wij- gevoel groter. Door het wij-gevoel te versterken wordt het team versterkt. Dit heeft sterke invloed op de duur van de tweede fase in teamvorming: die van groep naar team. De ‘HET’-kant De HET-kant heeft betrekking op vormgeving en de instrumentele kant van de implementatie (het ‘Hoe’) van teamgericht werken. Enkele veelgebruikte instrumenten om teamgericht werken te implementeren en verder teamontwikkeling te ondersteunen zijn de Flexmatrix (Deel II, A1), De Teamplanmethodiek (Deel II, A2), de TeamAudit® (Deel II, A3) en de Werkconferentie (Deel II, B4). Ook de inhoudelijk-instrumentele kant van de vormgeving zoals functieomschrijvingen, werktijden, roosters, beoordeling en beloning kunnen hiertoe worden gerekend. Wij typeren hieronder kort de drie meest geëigende instrumenten voor het implementeren van resultaatgerichte teams. De flexmatrix betreft een overzicht waarin de uitvoerende taken en regeltaken over de medewerkers worden verdeeld. De flexmatrix kan eenvoudig worden ingezet om aan te geven wie waarvoor verantwoordelijk is. Er kan ook voor worden gekozen om het deskundigheidsniveau, de opvang bij ziekte of afwezigheid (de back-up) en persoonlijke ambitie in de flexmatrix te verwerken. Tevens kan de flexmatrix worden gebruikt als basis voor het opleidingsplan. De flexmatrix heeft gevolgen voor de informatievoorziening van het team en de rapportagelijnen. De verantwoordelijke voor een regeltaak is tevens ontvanger van allerlei informatie betreffende die regeltaak. Het is zaak om dit goed in de gaten te houden. In de praktijk merken wij dat dit nogal eens wordt vergeten, waardoor de manager nog steeds wordt belast met de regeltaak, en de medewerker maar niet toekomt aan het zich daadwerkelijk verantwoordelijk voelen voor de regeltaak. Een uitgebreide beschrijving van het gebruik van de flexmatrix vindt u in Deel II, A1. Met betrekking tot het omvormen van afdelingen en teams naar resultaatgerichte teams bestaat er een veelheid aan instrumenten. Veelal wordt gewerkt met de Business Balanced Score Card (BBSC; Kaplan & Norton, 1997). Hiervan afgeleid heeft SANT de Teamplanmetho- diek ontwikkeld. In deel II, A2 vindt u een nadere beschrijving van deze Teamplanmethodiek. De Teamplanmethodiek biedt zowel een stappenplan als hulpmiddelen om teams tot een goed Teamplan te laten komen. Een Teamplan is een document waarin de afspraken die de teamleden met elkaar en met de organisatie maken zijn vastgelegd. Aldus kan een Teamplan worden gezien als een contract tussen teamleden onderling en tussen team en management. Met behulp van een Teamplan kan een team organisatiedoelen vertalen naar teamdoelstel- lingen. Het Teamplan heeft gewoonlijk een looptijd van een jaar en sluit aan op de planning- en controlecyclus van een organisatie. Periodiek wordt een voortgangsrapportage opge- steld waarin gemaakte afspraken worden getoetst. In sommige gevallen kan het Teamplan worden gekoppeld aan een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en de beoordelingscyclus.
 • 40. 40 De TeamAudit® is een meetinstrument dat de kritieke succesfactoren van teamgericht wer- ken meet. Met de uitkomsten van de TeamAudit® kan het team zelf beoordelen op welke punten het zich verder dient te ontwikkelen en wat het team moet doen om tot betere pres- taties te komen op het gebied van zelfstandigheid, resultaatgerichtheid, samenwerking, cultuur, initiatief en klantgerichtheid. Metingen met de TeamAudit® blijken in de praktijk een goede impuls voor acties en verbeteringen. In deel II, A3 vind u een nadere beschrijving van de TeamAudit®, die door SANT Organisatieadviseurs ook in elektronische versie wordt aangeboden. Zie hiervoor: www.teamaudit.nl Een in de praktijk veelgebruikt en bijzonder effectief instrument is de werkconferentie. Het is de bedoeling dat alle medewerkers van een team hierbij worden betrokken. De kracht van een werkconferentie ligt in de afwisseling van werkvormen en de wisseling van samenstelling van groepen waarmee aan opdrachten wordt gewerkt. Hierdoor kan in relatief korte tijd veel worden bereikt. Een werkconferentie is voornamelijk een effectief instrument omdat inhoud en proces aan elkaar worden gekoppeld. Het inhoudelijke resultaat wordt vanaf de start door de groep gedragen. De inhoud van een werkconferentie kan sterk variëren: van het maken van plannen tot het analyseren van problemen. Ook kan een werkconferentie betrekking hebben op het delen van elkaars beleving of ambities. Wij gebruiken werkconferenties in het bijzonder om te komen tot een Teamplan, de resultaten van de TeamAudit® te bespreken of als kick-off voor teamgericht werken. In Deel II, B4) kunt u meer lezen over het instrument ‘Werkconferentie’. 3.2.2 FASEN VAN TEAMONTWIKKELING Naast de HET-, ZIJ-, WIJ- en IK-kant kan ook op een andere wijze naar teamontwikkeling worden gekeken en wel vanuit de diverse fases van teamontwikkeling: De verschillende stadia die afdelingen of groepen medewerkers doorlopen om van een bundeling van individuen te komen tot een resultaatgericht team. Zoals uit het voorgaande blijkt is het omschakelen van een afdeling naar een teamorga- nisatie een proces dat niet van de ene op de andere dag wordt gerealiseerd. Daarom is het van belang om dit omschakelingsproces vanuit een ontwikkelingsperspectief te bekijken. Hierbij staat het collectief leren binnen de organisatie centraal. Doorgaans wordt in de literatuur dit ontwikkelingsproces in vier fasen verdeeld. Deze schetsen wij aan de hand van figuur 3.2.
 • 41. 41 R E S U L T A A T G E R I C H T H E I D Figuur 3.2 Fases in teamontwikkeling (ontleend aan Hicks & Bone, 1990) Hoewel een dergelijke fasering in de praktijk moeilijk is vast te stellen, biedt het model toch aanknopingspunten voor de focus die een team zou moeten ontwikkelen. Per fase verschilt die focus. Hieronder belichten wij per fase de naar onze mening belangrijkste focuspunten op het gebied van taakverdeling, samenwerking en resultaatgerichtheid. Fase 1: Bundeling van Individuen In de eerste fase staat de IK-kant centraal bij de teamontwikkeling. Veel zaken die in de vorige paragraaf onder de IK-kant staan beschreven, zult u in deze fase herkennen. Samenwerking De eerste fase start met een aftastingsritueel: Hoe zitten de anderen in elkaar en wat is mijn plek tussen die anderen? Men reageert onwennig op elkaar. De meeste mensen zijn vooral voorzichtig; zij voelen zich veilig door zich niet duidelijk te profileren. Een tendens die zich vooral in de eerste fase voordoet is die van de terughoudendheid. Men is ongenegen de eigen gevoelens te tonen, maar heeft wel de verwachting dat anderen zich blootgeven. Het gevaar bestaat dat niemand zich durft open te stellen en iedereen zich op de vlakte houdt. Daarentegen voelen anderen zich veiliger door zich juist wél te profileren. Al snel werpen enkele medewerkers zich op als leiders. Een dergelijk verkenningsproces op groepsniveau legt de basis voor een eerste invloedsverdeling. Op basis van de manier waarop met bijdragen van eenieder wordt omgegaan wordt de eerste sociale structurering bepaald: Wie legt welk gewicht in de schaal. Deze sociale structuur is de basis voor de groepsrolverdeling. Met behulp van de TeamAudit® (Zie Deel II, A3)kan een groep snel inzicht krijgen in de BUNDELING INDIVIDUEN GROEP TEAM RESULTAATGERICHT TEAM TEAMONTWIKKELING

Related Documents