ПРОФЕСИОНАЛНАГИМНАЗИЯПО СТРОИТЕЛСТВО,АРХИТЕКТУРАИ ГЕОДЕЗИЯ „ВАСИЛЛЕВСКИ“-БЛАГОЕВГРАД
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА• да подпомогнем подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придоб...
ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна...
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА• да увеличим стимулите на учениците и студентите за участие в допълнително практическо обучение в реа...
Участници в проекта• Проекта „Ученически практики” обхваща всички училища от системата на професионалното образование...
Управление на проекта на ниво училище инж.ДочкаФункционален експ...
Уеб-базирана система• Планира се да бъдат реализирани онлайн: – Основните дейности по набиране на работодатели и мент...
of 7

Prez predst

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prez predst

  • 1. ПРОФЕСИОНАЛНАГИМНАЗИЯПО СТРОИТЕЛСТВО,АРХИТЕКТУРАИ ГЕОДЕЗИЯ „ВАСИЛЛЕВСКИ“-БЛАГОЕВГРАД
  • 2. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА• да подпомогнем подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на учениците от професионалните гимназии в съответствие с потребностите на пазара на труда;• да улесним прехода от образователните институции към работното място и повишим успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;• да подпомогнем и насърчим изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;
  • 3. ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
  • 4. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА• да увеличим стимулите на учениците и студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;• да стимулираме нарастването на броя на учениците, които си намират работа непосредствено след дипломирането;• да осигурим предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;• да подпомогнем създаването на устойчиви механизми и възможности на работдателите за подбор на ученици, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.
  • 5. Участници в проекта• Проекта „Ученически практики” обхваща всички училища от системата на професионалното образование и обучение.• За успешно завършено ще се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа.• След приключването и отчитането на практиката на ученика се изплаща стипендия в размер от 300 лв.• В бюджета на проекта са заложени и средства за възнаграждение на наставници в училищата и от страна на работодателя.• Бюджетът на проект “Ученически практики” е 28 000 000 лева.
  • 6. Управление на проекта на ниво училище инж.ДочкаФункционален експерт организатор ученически практики Караджова Училищен финансист Емилия Кирилова инж.Лилка Консултант на учениците за избор на практика Томанова Наблюдаващи учители Юлия Лепичева
  • 7. Уеб-базирана система• Планира се да бъдат реализирани онлайн: – Основните дейности по набиране на работодатели и ментори, – публикуването на свободни позиции, – процеса на кандидатстване за практическо обучение, – набирането на преподаватели за наставници, – модули за е-обучения, е-обслужване и е-удостоверяване на проведената практиката – електронни формуляри, договори за практическото обучение, методически и обучителни документи, отчетни и други документи, – справочни данни за контрол на извършените практически обучения, – индивидуални профили на учениците, работодателите, професионалните гимназии.

Related Documents