NOVACNOVAC
SS NOVCEM MONOVCEM MOŽŽEEŠŠ
KUPITI KUKUPITI KUĆĆUU
ALI NEALI NE MOMOŽŽEEŠŠ MIR UMIR U
NJOJ.NJOJ.
SS NOVCEM MOŽEŠNOVCEM MOŽEŠ
KUPITIKUPITI SSATAT
ALI NEALI NE MOŽEŠ VRIJEME.MOŽEŠ VRIJEME.
SS NOVCEM MOŽEŠNOVCEM MOŽEŠ
KUPITI KREVETKUPITI KREVET
ALI NEALI NE MOŽEŠMOŽEŠ SSAN.AN.
SS NNOVCEM MOŽEŠOVCEM MOŽEŠ
KUPITI KNJIGUKUPITI KNJIGU
ALI NEALI NE MOŽEŠMOŽEŠ ZZNANJE.NANJE.
SS NOVCEM MOŽEŠNOVCEM MOŽEŠ
KUPITI DOKTORA,KUPITI DOKTORA,
ALI NEALI NE MOŽEŠMOŽEŠ ZZDRAVLJE.DRAVLJE.
SS NOVCEM MOŽEŠNOVCEM MOŽEŠ
KUPITI POLOŽAJKUPITI POLOŽAJ
ALI NEALI NE MOŽEŠ UGLED.MOŽEŠ UGLED.
SS NOVCEM MOŽEŠNOVCEM MOŽEŠ
KUPITI KRVKUPITI KRV
ALI NEALI NE MOŽEŠ ŽIVOTMOŽEŠ ŽIVOT
SS NOVCEM MOŽEŠNOVCEM MOŽEŠ
KUPITIKUPITI SSEKEKSS
ALI NEALI NE MOŽEŠ LJUBAVMOŽEŠ LJUBAV
OVA KINEOVA KINESSKAKA
POPOSSLOVICALOVICA
DONODONOSSII SSREREĆĆUU
ALI POTIALI POTIČČE IE IZZ
HOLANDIJEHOLANDIJE
OVA POOVA POSSLOVICA JE 8LOVICA JE 8
PUTA OBIŠLAPUTA OBIŠLA SSVIJET.VIJET.
SSAD JE NA TEBE DOŠAOAD JE NA TEBE DOŠAO
RED DA...
OVO NIJE VICOVO NIJE VIC
TVOJATVOJA ĆĆEE SSREREĆĆAA SSTITIĆĆII
MAILOM ILI PREKOMAILOM ILI PREKO
INTERNETAINTERNETA
POŠALJI JEDNU KOPIJUPOŠALJI JEDNU KOPIJU
SSVIMA ONIMA KOJIMA JEVIMA ONIMA KOJIMA JE
SSREREĆĆA POTREBNA, NEA POTREBNA, NE
Š...
EVO PAR PRIMJERA ODEVO PAR PRIMJERA OD
LJUDI KOJILJUDI KOJI SSU DOBILIU DOBILI
SSREREĆĆU POU POSSLIJE DOBITKALIJE DOBITKA
...
CONCONSSTANTIN, JE PRVI PUTTANTIN, JE PRVI PUT
DOBIO OVAJ MAIL 1953DOBIO OVAJ MAIL 1953..
GODINE. NAREDIO JEGODINE. NAREDI...
CARLOCARLOSS,, SSLUŽBENIK, DOBIOLUŽBENIK, DOBIO
JE IJE ISSTI MAIL, ALI GA NIKOMTI MAIL, ALI GA NIKOM
NIJE DALJE PONIJE DAL...
GODINE 1967, BRUNO JE DOBIOGODINE 1967, BRUNO JE DOBIO
OVAJ MAIL,OVAJ MAIL, SSMIJAOMIJAO SSE OVOM..E OVOM....
NEKOLIKO DAN...
OVAJ MAIL JE PRVI PUTOVAJ MAIL JE PRVI PUT
POPOSSLAN OD ANTHONYLAN OD ANTHONY
DE CROUD, JEDNOGDE CROUD, JEDNOG
MIMISSIONAR...
PRIJEPRIJE ISTEKA ODISTEKA OD 9696 SSATIATI
MORAŠ OVAJ MAILMORAŠ OVAJ MAIL
POPOSSLATI DALJE.LATI DALJE.
TVOJATVOJA ĆĆEE SSREREĆĆAA SSTITIĆĆII ZZA 4A 4
DANA, OD TOG VREMENA,DANA, OD TOG VREMENA,
KADKAD SSI DOBIO OVAJ MAIL, AKOI...
TO JE ITO JE ISSTINA.TINA.
OVAJ MAIL JE POOVAJ MAIL JE POSSLANLAN ZZAA
SSREREĆĆU.U.
SSREREĆĆA JE VEA JE VEĆĆ
PRED TVOJIM V...
POŠALJI 20 KOPIJA NAPOŠALJI 20 KOPIJA NA
POPOZZNANIKE, PRIJATELJE INANIKE, PRIJATELJE I
FAMILIJU.FAMILIJU.
NAKON NEKOLIKO ...
JAJA ŠŠALJEM OVAJ MAILALJEM OVAJ MAIL
SS OOČČEKIVANJEM, DAEKIVANJEM, DA ĆĆEE
OBIOBIĆĆI CIJELII CIJELI SSVIJET.VIJET.
POŠALJIPOŠALJI SSAMO 20AMO 20
KOPIJA I OKOPIJA I OČČEKUJEKUJ
NOVONOVOSSTITI
U IDUU IDUĆĆIH NEKIH NEKOOLIKOLIKO
DANA.DANA.
VAŽNO:VAŽNO:
NEMOJ MJENJATI OVAJ TEKNEMOJ MJENJATI OVAJ TEKSST,T,
ŠTOŠTO SSAM TI GA POAM TI GA POSSLAO,LAO,
KOPIRAJ GA U O...
of 25

Kineska poslovica

Kineska poslovica
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Art & Photos      


Transcripts - Kineska poslovica

 • 1. NOVACNOVAC
 • 2. SS NOVCEM MONOVCEM MOŽŽEEŠŠ KUPITI KUKUPITI KUĆĆUU ALI NEALI NE MOMOŽŽEEŠŠ MIR UMIR U NJOJ.NJOJ.
 • 3. SS NOVCEM MOŽEŠNOVCEM MOŽEŠ KUPITIKUPITI SSATAT ALI NEALI NE MOŽEŠ VRIJEME.MOŽEŠ VRIJEME.
 • 4. SS NOVCEM MOŽEŠNOVCEM MOŽEŠ KUPITI KREVETKUPITI KREVET ALI NEALI NE MOŽEŠMOŽEŠ SSAN.AN.
 • 5. SS NNOVCEM MOŽEŠOVCEM MOŽEŠ KUPITI KNJIGUKUPITI KNJIGU ALI NEALI NE MOŽEŠMOŽEŠ ZZNANJE.NANJE.
 • 6. SS NOVCEM MOŽEŠNOVCEM MOŽEŠ KUPITI DOKTORA,KUPITI DOKTORA, ALI NEALI NE MOŽEŠMOŽEŠ ZZDRAVLJE.DRAVLJE.
 • 7. SS NOVCEM MOŽEŠNOVCEM MOŽEŠ KUPITI POLOŽAJKUPITI POLOŽAJ ALI NEALI NE MOŽEŠ UGLED.MOŽEŠ UGLED.
 • 8. SS NOVCEM MOŽEŠNOVCEM MOŽEŠ KUPITI KRVKUPITI KRV ALI NEALI NE MOŽEŠ ŽIVOTMOŽEŠ ŽIVOT
 • 9. SS NOVCEM MOŽEŠNOVCEM MOŽEŠ KUPITIKUPITI SSEKEKSS ALI NEALI NE MOŽEŠ LJUBAVMOŽEŠ LJUBAV
 • 10. OVA KINEOVA KINESSKAKA POPOSSLOVICALOVICA DONODONOSSII SSREREĆĆUU ALI POTIALI POTIČČE IE IZZ HOLANDIJEHOLANDIJE
 • 11. OVA POOVA POSSLOVICA JE 8LOVICA JE 8 PUTA OBIŠLAPUTA OBIŠLA SSVIJET.VIJET. SSAD JE NA TEBE DOŠAOAD JE NA TEBE DOŠAO RED DA IMAŠRED DA IMAŠ SSREREĆĆU, KADU, KAD JE JEDNOM DOBIJEŠJE JEDNOM DOBIJEŠ
 • 12. OVO NIJE VICOVO NIJE VIC TVOJATVOJA ĆĆEE SSREREĆĆAA SSTITIĆĆII MAILOM ILI PREKOMAILOM ILI PREKO INTERNETAINTERNETA
 • 13. POŠALJI JEDNU KOPIJUPOŠALJI JEDNU KOPIJU SSVIMA ONIMA KOJIMA JEVIMA ONIMA KOJIMA JE SSREREĆĆA POTREBNA, NEA POTREBNA, NE ŠALJI NOVAC, JERŠALJI NOVAC, JER SSREREĆĆUU NENE MOŽEŠ KUPITI, NEMOŽEŠ KUPITI, NE ZZADRŽAVAJ JE KODADRŽAVAJ JE KOD SSEBEEBE VIŠE OD 96VIŠE OD 96 SSATIATI (4 DANA)(4 DANA)
 • 14. EVO PAR PRIMJERA ODEVO PAR PRIMJERA OD LJUDI KOJILJUDI KOJI SSU DOBILIU DOBILI SSREREĆĆU POU POSSLIJE DOBITKALIJE DOBITKA OVE POOVE POSSLOVICE:LOVICE:
 • 15. CONCONSSTANTIN, JE PRVI PUTTANTIN, JE PRVI PUT DOBIO OVAJ MAIL 1953DOBIO OVAJ MAIL 1953.. GODINE. NAREDIO JEGODINE. NAREDIO JE SSVOMVOM SSEKRETARU DA POŠALJE 20EKRETARU DA POŠALJE 20 KOPIJA.KOPIJA. 99 SSATI POŠLIJE DOBIO JE 99ATI POŠLIJE DOBIO JE 99 MILIONA NA LOTU UMILIONA NA LOTU U SSVOJOJVOJOJ ZZEMLJI.EMLJI.
 • 16. CARLOCARLOSS,, SSLUŽBENIK, DOBIOLUŽBENIK, DOBIO JE IJE ISSTI MAIL, ALI GA NIKOMTI MAIL, ALI GA NIKOM NIJE DALJE PONIJE DALJE POSSLAO. NAKONLAO. NAKON NEKOLIKO DANA INEKOLIKO DANA IZZGUBIO JEGUBIO JE POPOSSAO.AO. PAR DANA KAPAR DANA KASSNIJENIJE PROMJENIO JEPROMJENIO JE SSVOJEVOJE MIŠLJENJE, POMIŠLJENJE, POSSLALAO JEO JE OVOOVO DALJE I KADALJE I KASSNIJE JE PONIJE JE POSSTAOTAO BOGAT.BOGAT.
 • 17. GODINE 1967, BRUNO JE DOBIOGODINE 1967, BRUNO JE DOBIO OVAJ MAIL,OVAJ MAIL, SSMIJAOMIJAO SSE OVOM..E OVOM.... NEKOLIKO DANA KANEKOLIKO DANA KASSNIJENIJE RARAZZBOLI MUBOLI MU SSEE SSIN.IN. ONON SSEE SSJETI OVOG MAILA,JETI OVOG MAILA, I POI POSSLA 20 KOPIJA. NAKON 9LA 20 KOPIJA. NAKON 9 DANADANA SSIN MU OIN MU OZZDRAVI.DRAVI.
 • 18. OVAJ MAIL JE PRVI PUTOVAJ MAIL JE PRVI PUT POPOSSLAN OD ANTHONYLAN OD ANTHONY DE CROUD, JEDNOGDE CROUD, JEDNOG MIMISSIONARA IIONARA IZZ JUŽNEJUŽNE AFRIKE.AFRIKE.
 • 19. PRIJEPRIJE ISTEKA ODISTEKA OD 9696 SSATIATI MORAŠ OVAJ MAILMORAŠ OVAJ MAIL POPOSSLATI DALJE.LATI DALJE.
 • 20. TVOJATVOJA ĆĆEE SSREREĆĆAA SSTITIĆĆII ZZA 4A 4 DANA, OD TOG VREMENA,DANA, OD TOG VREMENA, KADKAD SSI DOBIO OVAJ MAIL, AKOI DOBIO OVAJ MAIL, AKO SSE TI BUDEŠE TI BUDEŠ SSAA SSVOJIMVOJIM ŽELJAMA U POTPUNOŽELJAMA U POTPUNOSSTITI SSLAGAOLAGAO SS OVOMOVOM POPOSSLOVICOM.LOVICOM.
 • 21. TO JE ITO JE ISSTINA.TINA. OVAJ MAIL JE POOVAJ MAIL JE POSSLANLAN ZZAA SSREREĆĆU.U. SSREREĆĆA JE VEA JE VEĆĆ PRED TVOJIM VRATIMA.PRED TVOJIM VRATIMA.
 • 22. POŠALJI 20 KOPIJA NAPOŠALJI 20 KOPIJA NA POPOZZNANIKE, PRIJATELJE INANIKE, PRIJATELJE I FAMILIJU.FAMILIJU. NAKON NEKOLIKO DANANAKON NEKOLIKO DANA DOBIDOBIT ĆT ĆEŠ RADOEŠ RADOSSNUNU VIJEVIJESST ILI JEDNOT ILI JEDNO IIZZNENANENAĐĐENJE.ENJE.
 • 23. JAJA ŠŠALJEM OVAJ MAILALJEM OVAJ MAIL SS OOČČEKIVANJEM, DAEKIVANJEM, DA ĆĆEE OBIOBIĆĆI CIJELII CIJELI SSVIJET.VIJET.
 • 24. POŠALJIPOŠALJI SSAMO 20AMO 20 KOPIJA I OKOPIJA I OČČEKUJEKUJ NOVONOVOSSTITI U IDUU IDUĆĆIH NEKIH NEKOOLIKOLIKO DANA.DANA.
 • 25. VAŽNO:VAŽNO: NEMOJ MJENJATI OVAJ TEKNEMOJ MJENJATI OVAJ TEKSST,T, ŠTOŠTO SSAM TI GA POAM TI GA POSSLAO,LAO, KOPIRAJ GA U OVOM OBLIKUKOPIRAJ GA U OVOM OBLIKU KAKOKAKO SSI GA I DOBIO OD MENE.I GA I DOBIO OD MENE. PUNOPUNO SSREREĆĆE.E. J.J. A.A. B.B.

Related Documents