10/23/2015
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
1
....
10/23/2015
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
2
കമ്മീഷൻറെ സന്ദേശം
• ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ
തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന്
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയമങ്ങളിലും
ചട്ടങ്ങളിലും
അറിവുണ്ടായിരിക്ക...
P O ‘s P D F –
POWERS,DUTIES,FUNCTIONS
• 1. At the Time of Appointment
• --- Take Rehearsal
• --- Aware about the Postal B...
ഉത്തിഷ്ഠത-ജാഗ്രത
• 3.Poll Day-Before Poll
• --Awake Early Morning
• --- Remember Procedures
• --- Fall in all staff assign...
• --Start MOCK POLL
• --Fill up the Part I of the Form N-
10A,Declaration by Presiding Officer
10/23/2015
RADHAKRISHNAN PG...
4.During Poll
• --- Start Poll at sharp 7.00 AM (CU note it)
• --- Give directions to Staff and Voters
• --- Handle the Ch...
5.End of Poll
--Declare the End of Poll
--Press ‘’’close’’’ button in the CU
--Prepare 24A and give to polling agents
--CU...
6.Return to Home
• Deliver the EVM and Other Covers to
concerned Counters with proper receipt.
10/23/2015
RADHAKRISHNAN PG...
ക്കപാളിംഗ് ഉക്ക്യാഗസ്ഥരുഞ്ഞട
അധികാരങ്ങൾ,കർത്തവയങ്ങൾ,ചുമ
തലകൾ
• ക്കപാളിംഗ് ക്കേഷൻ
ഞ്ഞകട്ടിടവും അതിനു 100
മീ.ചുറ്റളവും പ്പിസ...
ലക്ഷ്മണന്ദേഖ
10/23/2015 11
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
ന്ദക.പ.ോ.നി.46. Appointment of
presiding officers for polling stations.
• - (1) The district election officer shall appoi...
47. General duty of the presiding
officer:
• It shall be the general duty of the
presiding officer at a polling
station to...
48. Duties of a polling officer:
• It shall be the duty of the polling
officers at a polling station to
assist the presidi...
48A. Returning Officer, Presiding Officer etc. be deemed to be on
deputation to the Election Commission.
• - The Returning...
K.P.R Act sec.126
• 126. Officers, etc. at elections not to act for
candidates or to influence voting. – (1) No
person who...
ന്ദക.പ.ോ.നി. വകുപ്പ് 132
• 132. List of officers and staff of the Government
Departments, local self Government instituti...
Guilty
• 133. Breaches of official duty in connection
with elections. –
• (1) If any person to whom this section
applies, ...
138. Other offences and penalties
thereof.
• (2) Any person guilty of an electoral offence under this
section shall, -
• (...
4-11-2015
• വിതേണ ന്ദകഗ്േത്തിൽ ോവിറല
7.00 ന് എത്തിന്ദേേുക.
• 2,3 ന്ദപാളിംഗ് ഉന്ദ്യാരസ്ഥറേ
കണ്ടു പിടിക്കുക.
• യാഗ്താവാഹനം,...
പരിക്കശാധന
• എലലാ ഉക്ക്യാഗസ്ഥരും
ക്കചർന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങിയ
സാധനസാമപ്ഗികളും
ക്കവാട്ടിംഗ് ഞ്ഞമഷീനും
പരിക്കശാധിച്ച്
ഉറപ്പുവരുത്ത...
പരിക്കശാധന
10/23/2015 22
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
Stamp pad VIOLET and RED
Stamp pad
10/23/2015 23
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
ബാലറ്റ് ന്ദലബൽ
10/23/2015 24
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
10/23/2015 25
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
ചിഹ്നവും ബാലറ്റ് യൂണിറ്റിഞ്ഞല
കളങ്ങളിൽ കൃതയമായി വരുന്ന
രീതിയിൽ പ്കമീകരിച്ചിട്ടുക്കണ്ടാ എന്ന്
പരിക്കശാധിക്കുക.
10/23/2015 2...
• Ballot Unit ൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളുഞ്ഞട
എണ്ണം കഴിെുള്ള ക്കവാട്ടിംഗ്
ബട്ടനുകൾ മാസകിംഗ്
നടത്തിയിട്ടുക്കണ്ടാ എന്നും,വലതു
വശം താഞ്ഞ...
ന്ദപാളിംഗ് ബൂത്തിൽ
• 4-11-2015 ഗവകിട്ട് 4 മണി
10/23/2015
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
28
ന്ദപാളിംഗ് ന്ദേഷൻ ഒേുക്കൽ
10/23/2015 29
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
10/23/2015 30
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
Set up of Polling Stations
10/23/2015 31
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
ന്ദപാളിംഗ് ബൂത്തിൽ
• 5-11-2015 ോവിറല 5.30 മണി
10/23/2015
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
32
KPR Act 125. Maintenance of Secrecy
of voting.
• – (1) Every Officer, Clerk, agent or other person
who performs any duty i...
MOCK POLL
10/23/2015 34
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
• 6 steps
• 1.Press “”Clear”” to clear the data of CU
• 2. Cast mock v...
etc
തിരിച്ചറിയൽ ക്കരഖകൾ --
10/23/2015 35
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
ഒന്ാം ന്ദപാ.ഓ
• പരിക്കശാധിച്ച്
ക്കബാധയഞ്ഞപ്പട്ടക്കശഷം
ക്കവാട്ടർ പട്ടികയിഞ്ഞല
പ്കമനമ്പറും ക്കപരും
ഉറഞ്ഞക്ക വായിക്കുക
10/23/...
ഒന്ാം ന്ദപാളിംഗ് ഓഫീസർ
37
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
േണ്ടാം ന്ദപാളിംഗ് ഓഫീസർ
10/23/2015 38
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
No Forefinger..........
10/23/2015 39
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
IInd Polling Officer
10/23/2015 40
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
3rd Polling Officer
10/23/2015 41
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
E V M
10/23/2015 42
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
കള്ളന്ദവാട്ട് തടയാൻ....
10/23/2015 43
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
10/23/2015 44
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
No Entrance to Police
10/23/2015 45
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
M P or MLA
10/23/2015 46
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
ബാധയത
10/23/2015 47
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
10/23/2015 48
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
ന്ദഫാം 10
10/23/2015 49
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
10/23/2015 50
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
10/23/2015 51
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
10/23/2015 52
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
Queue
10/23/2015 53
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
വയാജസമ്മതിരായ
കഞ്ഞനന്ന്
CHALLENGED
VOTE10/23/2015 54
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
തർക്ക ന്ദവാട്ട്
1. തർക്കമുന്യിക്കുന്യാൾ 10 േൂപ
ഫീസ് അടയ്ക്ക്കണം
2. സമ്മതിദായകറന
ആൾമാൊട്ടത്തിനുള്ള
ശിക്ഷറയപ്പറ്റി മുന്െിയി...
K.P.R (Conduct of Election )Rules,1995
• 32. Challenging of identity. —(1) Any Polling agent may challenge
the identity of...
32. Challenging of identity.
• (3) The Presiding Officer shall thereafter hold a summary inquiry
into the challenge and
• ...
32. Challenging of identity.
• (4) If, after the inquiry, the Presiding Officer considers that
the challenge has not been
...
ഗ്പായം സംശയം
• ഒേു സമ്മതിദായകന് 18
തികഞ്ഞുന്ദവാ എന്് സംശയം
ഉണ്ടായാൽ എൻ-16 ൽ
ഗ്പഖയാപനം ഒപ്പിട്ടു വാേി
ന്ദവാട്ടു റെയ്യാൻ അനു...
അന്ധന്ദോ അവശന്ദോ
• സവയം ന്ദവാട്ടു റെയ്യാൻ
സാധിക്കാത്തവേുറട
ആഗ്രഹഗ്പകാേം 18 വയസ്സിൽ
കുെയാത്ത സഹായിയുറട
ന്ദസവനം ഉപന്ദയാരിക...
Tendered Vote
• ഒേു സമ്മതിദായകൻ ന്ദവാട്ടു
റെയ്യാൻ എത്തുന്ദമ്പാൾ മറ്റാന്ദോ
അയാളുറട ന്ദവാട്ട് റെയ്ക്തു
ന്ദപായ സാഹെേയത്തിൽ ഫ...
Handle with Care
• In case of challenged and
Tendered Votes ,Presiding Officer
only Handle the issue and take
decision pro...
Q after 5’o clock
• പ്പിസസഡിംഗ്
ആഫീസർ ഒപ്പിട്ട
സ്ലിപ്പുകൾ കയൂവിൽ
അവസാനം
നില്ക്ക്കുന്നയാൾ മുതൽ
നല്ക്ക്കകണ്ടതാണ്.
10/23/2015...
ക്കവാട്ടിംഗ് അവസാനം
• അവസാനഞ്ഞത്തയാളും ക്കവാട്ടു ഞ്ഞചയ്ത
ക്കശഷം ക്കവാട്ടിംഗ് അവസാനിച്ചതായി
പ്പഖയാപിക്കക്കണ്ടതാണ്.
•
• PRES...
Forms prepared by P.O
• 1.List of challenged Voters (Form 21)
• 2.Declaration by Presiding Officer (10A) -2
• 3.Presidiing...
Forms prepared by P.O
• 8. Letter of complaint to SHO
• 9.List of Tendered Votes
• 10.List of blind or infirm voters
• 11....
Forms prepared by P.O
• 12.Form for receipt of subsequent EVM
during Poll
• 13.Declaration by the Voter about the
age (For...
ഫാെം 24 എ
• ക്കവാട്ട് ക്കരഖഞ്ഞപ്പടുത്തിയ
കണക്ക് ഫാറം 24 എ(Part I)
യിൽ തയ്യാറാക്കി പകർപ്പ്
എലലാ ക്കപാളിംഗ്
ഏജൻറുമാർക്കും നല...
ആദയം തിേിറക നല്കൽ
• 1.ക്കവാട്ടിംഗ് ഞ്ഞമഷീൻ Attached with 24എ
ഫാറം, ബാലറ്റ് ക്കലബൽ & ക്കപപ്പർ സീൽ
അഞ്ഞക്കൌണ്ട്, (kept in st...
1.ോറ്റയൂട്ടെി കവർ (4)
10/23/2015 70
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
Sealing of Statutory Cover
• ോറ്റയൂട്ടറി കവറുകൾ എന്ന്
പുറഞ്ഞത്തഴുതിയ ഒന്നാമഞ്ഞത്ത
പായ്ക്കറ്റ് സവീകരണ ക്കകപ്രത്തിൽ
വച്ച് അ...
2.ോറ്റയൂട്ടെി അലലാത്തവ
(12)
10/23/2015 72
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
ോറ്റയൂട്ടെി അലലാത്തവ (12)
10/23/2015 73
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
ോറ്റയൂട്ടെി അലലാത്തവ (12)
10/23/2015 74
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
ോറ്റയൂട്ടെി അലലാത്തവ (12)
10/23/2015 75
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
കവർ 3 (8)
10/23/2015 76
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
കവർ 3
10/23/2015 77
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
കവർ 4
• മിേമുള്ളറതലലാം
• 4-)o
കവെിലാക്കുക.
10/23/2015 78
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
No sealing of 2,3,4 covers
• കവർ 2,3,4 എന്ിവ
മുഗ്ദവയ്ക്ന്ദക്കണ്ടതിലലാത്തതും,സവീക
േണന്ദകഗ്േത്തിൽ വേ് ഉള്ളടക്കം
തുെന്് പേിന്...
• 129. Penalty for misconduct at the polling
station. – (1) Any person who during the
• hours fixed for the poll at any po...
• 128. Penalty for disorderly conduct in or near polling stations. – (1) No person
shall on
• the date or dates on which a...
10/23/2015
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
82
• 127. Prohibition of canvassing in or near polling stations. – (1) No person shall, on the
• date or dates on which a pol...
138. Other offences and penalties
thereof.
• (2) Any person guilty of an electoral offence under this
section shall, -
• (...
നരി ,വീണ്ടും കാണാം
2016 നിയമസഭാ
തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി
താമസം വിനാ
തയ്യാഞ്ഞറടുപ്പുകൾ
തുടങ്ങാം
10/23/2015 85
RADHAKRISHNAN PG
944...
10/23/2015
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
86
• FORM 1
• (See Rule 5)
• NOTICE OF ELECTION
• FORM 2
• (See Rule 6)
• NOMINATION PAPER
10/23/2015 87
RADHAKRISHNAN PG
944...
• FORM 3
• (See Rule 9)
• LIST OF NOMINATION PAPER RECEIVED
• FORM 4
• (See Rule 10)
• LIST OF VALIDLY NOMINATED CANDIDATE...
•9447897281
•PG Radhakrishnan
slideshare.com
10/23/2015
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
89
• FORM 6
• (See Rule 13)
• LIST OF CONTESTING CANDIDATES
• FORM 7
• (See Rule 15)
• (For use when a seat is uncontested)
•...
• FORM 8
• (See Rule 16)
• APPOINTMENT OF ELECTION AGENT
• FORM 9
• (See Rule 17)
• REVOCATION OF APPOINTMENT OF ELECTION
...
FORM 10
(See Rule 18)
APPOINTMENT OF POLLING AGENT
• Election to......................................................... ...
• DECLARATION TO BE SIGNED BY THE POLLING AGENT
BEFORE THE PRESIDING
• OFFICER
• I, .........................................
• FORM 11
• (Set Rule 18)
• REVOCATION OF APPOINTMENT OF POLLING
AGENT
10/23/2015 94
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
• FORM 12
• (See Rule 19)
• APPOINTMENT OF COUNTING AGENT
• FORM 13
• (See Rule 19)
• REVOCATION OF APPOINTMENT OF
COUNTIN...
• FORM 14
• (See Rule 20)
• ORDER OF APPOINTMENT OF PRESIDING
OFFICERS
• AND POLLING OFFICERS
10/23/2015 96
RADHAKRISHNAN ...
FORM 15
(See Rule 21)
APPLICATION FOR POSTAL BALLOT PAPER
To The Returning Officer,
Sir,
I am an elector of the constituen...
Contd....
• Necessary particulars are specified below:
• 1. Name
• 2. Address
• 3. Serial number in the electoral roll
• 4...
FORM 17
(See Rule 22)
• DIRECTIONS TO THE P. B. ELECTORS
• (a) The number of members to be elected is one
• (b) You have o...
FORM 18
(See Rule 22)
SMALL COVER
• (NOT TO BE OPENED BEFORE COUNTING)
• Election to.........................................
FORM 19
(See Rule 23)
LARGE COVER
• FORM 19 ELECTION - IMMEDIATE
POSTAL BALLOT PAPER
For *Constituency ......................
FORM 20
(See Rule 28)
BALLOT PAPER
• (Here print the name of Village/Block/District
Panchayat).
• (Here print the number a...
FORM 21
(See Rule 32)
LIST OF CHALLENGED VOTES
10/23/2015 103
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
FORM 22
(See Rule 36)
LIST OF BLIND AND IN INFIRM VOTERS
10/23/2015 104
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
FORM 23
(See Rule 38)
LIST OF TENDERED VOTES
10/23/2015 105
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
• FORM 25
• (See Rule 48)
• RESULT SHEET
10/23/2015 106
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
• 10[FORM 25 A
• (See Rule 52)
• (For use when a seat is contested)
• DECLARATION OF RESULT OF ELECTION
UNDER SECTION 80 O...
• FORM 26
• (See Rule 15 and 52)
• CERTIFICATE OF ELECTION
10/23/2015 108
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
• FORM 27
• (See sub-rule (2) of Rule 52)
• RETURN OF ELECTION
10/23/2015 109
RADHAKRISHNAN PG
9447897281
• FORM 28
• (See Rule 62)
• AFFIDAVIT (petitioner in the accompanying
• election petition calling in question the
election...
E V M
• EVMs manufactured in 1989-90 were used on
experimental basis for the first time in 16
Assembly Constituencies in t...
• EVMs can cater to a maximum of 64 candidates.
There is provision for 16 candidates in a Balloting
Unit. If the total num...
• In case the number of contesting candidates
goes beyond 64 in any constituency, EVMs
cannot be used in such a constituen...
Checking of Important Polling
Materials
• All the pages in each working copy of the roll
have been serially numbered from ...
Checking of Important Polling
Materials
• The marked copy of the electoral roll does not
contain any remarks other than th...
Annexure IX
(See para 8.6.)
FORM N – L1
State Election Commission, Kerala Election to Panchayat/
Municipality
• List of St...
List of Stationery Materials for Polling
Team
• 4 Sketch Pen (Black) 1 No.
• 5 Ball Point Pen (Blue) 4 Nos.
• 6 Ball Point...
List of Stationery Materials for Polling
Team
• 11 Country Twine 1 ball
• 12 Sealing Wax (15 cm. long) 2 Sticks
• 13 Gum P...
• (1) (2) (3)
• 20 Plastic Badges (Pouch with Plastic Clip for the use 6
Nos. (Blue 1
• + of PollingTeam)
• Black 4 + Red1...
• 24 Candles 2 Nos.
• 25 Banyan Waste 1 Packet (100gm)
• 26 Blade 1 No.
• 27 Match Box 1 No.
• 28 Gem Clip 1 Packet (10 No...
List of Polling Materials for a Polling
Station
• Paper Seals
• 1 Green Paper Seals 3 Nos.
• 2 Strip Seals 3 Nos.
• 3 Spec...
Metal Seals
• 1 Presiding Officers Metal Seal 2 Nos.
• 2 Presiding Officers Rubber Seal 2 Nos.
• 3 Arrow Cross Mark Seal 1...
List of Stationery Materials for Polling
Team
• 1. Indelible Ink (5 ml. Bottle) 3 (Bottles)
• 2. Ballot Labels – 2 Nos. + ...
Forms and other materials
• 8. List of Contesting Candidates (N.8) 4 Copies
• 9. List of Challenged Voters (Form 21) 2/4
•...
List of Stationery Materials for Polling
Team
• 17. Aquittance Roll 2
• 18. Letter of Complaint to SHO of Police 3 Nos.
• ...
List of Stationery Materials for Polling
Team
• 1. Cover for unused Ballot Labels 2/4
• 2. Cover for Tendered Ballot Paper...
Covers
• 1. Cover for unused Paper Seals 2 Nos.
• 2. Cover for Ballot Paper Account (24A (Sky Blue
Colour) 4 Nos.
• 3. Cov...
Covers
• 10. Cover for declaration of companion of blind / infirm
• voters and Presiding Officer’s brief record Under Rule...
Bought in
• Any Essential articles not supplied initially or
required later in any
• emergency may be purchased locally by...
E V M
• Compare the machine number inscribed on
the metal label and the adhesive sticker and
also verify the PS no. indica...
Ballot Papers
• Tendered ballot papers are for the same
constituency in which the polling station
assigned to you is situa...
• Check also that photocopies of specimen
signatures of the contesting candidates and
their election agent
10/23/2015 132
...
Absence of Polling Officer
• If any Polling Officer appointed for your
polling station is absent from the polling
station,...
of 133

Polling officers pdf powers,duties and functions

Polling officers pdf powers,duties and functions
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Polling officers pdf powers,duties and functions

 • 1. 10/23/2015 RADHAKRISHNAN PG 9447897281 1
 • 2. .... 10/23/2015 RADHAKRISHNAN PG 9447897281 2
 • 3. കമ്മീഷൻറെ സന്ദേശം • ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയമങ്ങളിലും ചട്ടങ്ങളിലും അറിവുണ്ടായിരിക്കക്കണ്ടതാണ്. • റിക്കേഴ്സൽ ക്ളാസ്സുകളിൽ നിർബന്ധമായും പഞ്ഞെടുത്ത് സംശയങ്ങൾ തീർക്കുക 10/23/2015 3 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 4. P O ‘s P D F – POWERS,DUTIES,FUNCTIONS • 1. At the Time of Appointment • --- Take Rehearsal • --- Aware about the Postal Ballot • 2. The Day before Election • --- Receiving Polling Materials and EVM • --- Relax at Polling Station and • --- Remember the Procedures • ---Reset the Booth 10/23/2015 4 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 5. ഉത്തിഷ്ഠത-ജാഗ്രത • 3.Poll Day-Before Poll • --Awake Early Morning • --- Remember Procedures • --- Fall in all staff assigned to Duty • --- Take care about Ink,Marked copy of PER,Voters Register, Voters slip,Paper seal,Special Tag,Address tag10/23/2015 5 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 6. • --Start MOCK POLL • --Fill up the Part I of the Form N- 10A,Declaration by Presiding Officer 10/23/2015 RADHAKRISHNAN PG 9447897281 6
 • 7. 4.During Poll • --- Start Poll at sharp 7.00 AM (CU note it) • --- Give directions to Staff and Voters • --- Handle the Challenged,Tendered situation • --- Take % in every 2 hrs,Each Male and Female • --- Examine the situations outside,i e Q 10/23/2015 7 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 8. 5.End of Poll --Declare the End of Poll --Press ‘’’close’’’ button in the CU --Prepare 24A and give to polling agents --CU and BUs put back into the Carrying cases and seal with Address Tag --Prepare all other Forms and Covers 10/23/2015 RADHAKRISHNAN PG 9447897281 8
 • 9. 6.Return to Home • Deliver the EVM and Other Covers to concerned Counters with proper receipt. 10/23/2015 RADHAKRISHNAN PG 9447897281 9
 • 10. ക്കപാളിംഗ് ഉക്ക്യാഗസ്ഥരുഞ്ഞട അധികാരങ്ങൾ,കർത്തവയങ്ങൾ,ചുമ തലകൾ • ക്കപാളിംഗ് ക്കേഷൻ ഞ്ഞകട്ടിടവും അതിനു 100 മീ.ചുറ്റളവും പ്പിസസഡിംഗ് ആഫീസറുഞ്ഞട പൂർണ്ണ നിയപ്രണത്തിലായിരിക്കും. 10/23/2015 10 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 11. ലക്ഷ്മണന്ദേഖ 10/23/2015 11 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 12. ന്ദക.പ.ോ.നി.46. Appointment of presiding officers for polling stations. • - (1) The district election officer shall appoint a presiding officer for each polling station and such polling officer or officers as he thinks necessary, but he shall not appoint any person who has been employed by or on behalf of, or has been otherwise working for, a candidate in or in relation to the election. Provided that if a polling officer is absent from the polling station, the presiding officer may appoint any person who is present at the polling station other than a person who has been employed by or on behalf of, or has been otherwise working or, a candidate in or in relation to the election, to be the polling officer during the absence of the former officer, and inform the district election officer accordingly: Provided further that nothing in this sub-section shall prevent the district election officer from appointing the same person to be presiding officer for more than one polling station in the same premise 10/23/2015 12 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 13. 47. General duty of the presiding officer: • It shall be the general duty of the presiding officer at a polling station to keep order there at and to see that the poll is fairly taken. 10/23/2015 13 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 14. 48. Duties of a polling officer: • It shall be the duty of the polling officers at a polling station to assist the presiding officer for such station in the performance of his functions. 10/23/2015 14 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 15. 48A. Returning Officer, Presiding Officer etc. be deemed to be on deputation to the Election Commission. • - The Returning Officer, the Assistant Returning Officer, the Presiding Officer, the Polling Officer, any other Officer and any Police officer designated for the time being to conduct a general election or bye-lection under the provisions of this Act shall be deemed to be on deputation to the State Election Commission for the period from the date of the notification for such election to the date of declaration of the result of such election and accordingly, such officers shall be subject to the control, supervision and command of the State Election Commission during that period. 10/23/2015 15 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 16. K.P.R Act sec.126 • 126. Officers, etc. at elections not to act for candidates or to influence voting. – (1) No person who is a district election officer or a returning officer or an assistant returning officer or a presiding or polling officer at an election, or an officer or employee performing any duty in connection with an election shall in the context or the management of the election do any act (other than the giving of vote) for the furtherance of the prospects of the election of a candidate. (2) No such person as aforesaid, and no member of police force, shall endeavour – (a) to persuade any person to give his vote at an election, or (b) to dissuade any person from giving his vote an election, or (c) to influence the voting of any person at an election, in any manner. (3) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) or sub-section (2) shall be punishable with imprisonment which may extend to three years or with fine or with both. (4) An offence punishable under sub-section (3) shall be cognisable. 10/23/2015 RADHAKRISHNAN PG 9447897281 16
 • 17. ന്ദക.പ.ോ.നി. വകുപ്പ് 132 • 132. List of officers and staff of the Government Departments, local self Government institutions or other authorities [and educational institutions] to be furnished.– (1) • Every head of office or department [and headmasters of aided schools and principals of private affiliated colleges] [including] [‘Every head of] educational institutions of the Government and every local self Government institution or other authority shall, on requisition by the State Election Commission or an officer authorised by him furnish to him a list of officers and staff of such office’ [or educational institution] within such time as may be specified in the requisition, for performing any duty in connection with an election to a Panchayat. 10/23/2015 RADHAKRISHNAN PG 9447897281 17
 • 18. Guilty • 133. Breaches of official duty in connection with elections. – • (1) If any person to whom this section applies, is without reasonable cause guilty of any act or omission in breach of his official duty, he shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees. 10/23/2015 RADHAKRISHNAN PG 9447897281 18
 • 19. 138. Other offences and penalties thereof. • (2) Any person guilty of an electoral offence under this section shall, - • (a) if he is a retuning officer or an assistant returning officer or a presiding officer of a constituency or any other officer or employee on official duty in connection • with the election, be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine or with both; • (b) if he is any other person, be punishable with imprisonment for a term which may • extend to six months or with fine or with both. 10/23/2015 RADHAKRISHNAN PG 9447897281 19
 • 20. 4-11-2015 • വിതേണ ന്ദകഗ്േത്തിൽ ോവിറല 7.00 ന് എത്തിന്ദേേുക. • 2,3 ന്ദപാളിംഗ് ഉന്ദ്യാരസ്ഥറേ കണ്ടു പിടിക്കുക. • യാഗ്താവാഹനം,ഗരഡ്,റസക്ടെൽ ആഫീസർ --- കറണ്ടത്തുക 10/23/2015 20 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 21. പരിക്കശാധന • എലലാ ഉക്ക്യാഗസ്ഥരും ക്കചർന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങിയ സാധനസാമപ്ഗികളും ക്കവാട്ടിംഗ് ഞ്ഞമഷീനും പരിക്കശാധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുക. 10/23/2015 21 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 22. പരിക്കശാധന 10/23/2015 22 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 23. Stamp pad VIOLET and RED Stamp pad 10/23/2015 23 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 24. ബാലറ്റ് ന്ദലബൽ 10/23/2015 24 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 25. 10/23/2015 25 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 26. ചിഹ്നവും ബാലറ്റ് യൂണിറ്റിഞ്ഞല കളങ്ങളിൽ കൃതയമായി വരുന്ന രീതിയിൽ പ്കമീകരിച്ചിട്ടുക്കണ്ടാ എന്ന് പരിക്കശാധിക്കുക. 10/23/2015 26 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 27. • Ballot Unit ൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളുഞ്ഞട എണ്ണം കഴിെുള്ള ക്കവാട്ടിംഗ് ബട്ടനുകൾ മാസകിംഗ് നടത്തിയിട്ടുക്കണ്ടാ എന്നും,വലതു വശം താഞ്ഞഴയും മുകളിലും മുപ്ര വച്ച അപ്ഡസ്സ് ടാഗ് ഉക്കണ്ടാ എന്നും പരിക്കശാധിക്കുക. 10/23/2015 27 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 28. ന്ദപാളിംഗ് ബൂത്തിൽ • 4-11-2015 ഗവകിട്ട് 4 മണി 10/23/2015 RADHAKRISHNAN PG 9447897281 28
 • 29. ന്ദപാളിംഗ് ന്ദേഷൻ ഒേുക്കൽ 10/23/2015 29 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 30. 10/23/2015 30 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 31. Set up of Polling Stations 10/23/2015 31 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 32. ന്ദപാളിംഗ് ബൂത്തിൽ • 5-11-2015 ോവിറല 5.30 മണി 10/23/2015 RADHAKRISHNAN PG 9447897281 32
 • 33. KPR Act 125. Maintenance of Secrecy of voting. • – (1) Every Officer, Clerk, agent or other person who performs any duty in connection with the recording or counting of votes at an election shall maintain, and aid in maintaining, the secrecy of the voting and shall not (except for some purpose authorised by or under nay law) communicate to any person any information calculated to violate such secrecy. • (2) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine or with both. 10/23/2015 33 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 34. MOCK POLL 10/23/2015 34 RADHAKRISHNAN PG 9447897281 • 6 steps • 1.Press “”Clear”” to clear the data of CU • 2. Cast mock vote for each candidate • 3.Press “”Close”” • 4.Press “”Result 1”” • 5.Convine the agents about the result shown • 6.Again Press “”Clear”” • 7.Press ‘’’Total’’’ (Assure the result 0)
 • 35. etc തിരിച്ചറിയൽ ക്കരഖകൾ -- 10/23/2015 35 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 36. ഒന്ാം ന്ദപാ.ഓ • പരിക്കശാധിച്ച് ക്കബാധയഞ്ഞപ്പട്ടക്കശഷം ക്കവാട്ടർ പട്ടികയിഞ്ഞല പ്കമനമ്പറും ക്കപരും ഉറഞ്ഞക്ക വായിക്കുക 10/23/2015 RADHAKRISHNAN PG 9447897281 36
 • 37. ഒന്ാം ന്ദപാളിംഗ് ഓഫീസർ 37 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 38. േണ്ടാം ന്ദപാളിംഗ് ഓഫീസർ 10/23/2015 38 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 39. No Forefinger.......... 10/23/2015 39 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 40. IInd Polling Officer 10/23/2015 40 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 41. 3rd Polling Officer 10/23/2015 41 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 42. E V M 10/23/2015 42 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 43. കള്ളന്ദവാട്ട് തടയാൻ.... 10/23/2015 43 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 44. 10/23/2015 44 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 45. No Entrance to Police 10/23/2015 45 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 46. M P or MLA 10/23/2015 46 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 47. ബാധയത 10/23/2015 47 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 48. 10/23/2015 48 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 49. ന്ദഫാം 10 10/23/2015 49 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 50. 10/23/2015 50 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 51. 10/23/2015 51 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 52. 10/23/2015 52 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 53. Queue 10/23/2015 53 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 54. വയാജസമ്മതിരായ കഞ്ഞനന്ന് CHALLENGED VOTE10/23/2015 54 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 55. തർക്ക ന്ദവാട്ട് 1. തർക്കമുന്യിക്കുന്യാൾ 10 േൂപ ഫീസ് അടയ്ക്ക്കണം 2. സമ്മതിദായകറന ആൾമാൊട്ടത്തിനുള്ള ശിക്ഷറയപ്പറ്റി മുന്െിയിപ്പ് നല്ന്ദകണ്ടതാണ്. 3.ആൾമാൊട്ടം റതളിയാത്തപക്ഷം 21-ംം നമ്പർ ഫാെത്തിൽ ഒപ്പ് വാന്ദേണ്ടതാണ് 10/23/2015 55 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 56. K.P.R (Conduct of Election )Rules,1995 • 32. Challenging of identity. —(1) Any Polling agent may challenge the identity of a • person claiming to be a particular elector by first depositing a some of rupees ten in cash with • the Presiding Officer for each such challenge. • (2) In the case of challenge made under sub-rule (1) the Presiding Officer shall — • (a) warn the person challenged of the penalty for personation; • (b) read the relevant entry in the electoral roll in full and ask him whether he is the person • referred to in that entry; • (c) enter his name and address in the list of challenged votes in Form No. 21; and • (d) require him to affix his signature in the said list. 10/23/2015 RADHAKRISHNAN PG 9447897281 56
 • 57. 32. Challenging of identity. • (3) The Presiding Officer shall thereafter hold a summary inquiry into the challenge and • may for that purpose, — • (a) require the challenger to adduce evidence in proof of the challenge and the person • 5. Sub-rule (4) added by S.R.O. No. 888/2000, w.e.f 26-10-2000 • challenged to adduce evidence in proof of his identity; • (b) put to the person challenged any questions necessary for the puipose of establishing • his identity require him to answer them on oath; and • (cj administer an oath to the person challenged and any other person offering to give • evidence. 10/23/2015 RADHAKRISHNAN PG 9447897281 57
 • 58. 32. Challenging of identity. • (4) If, after the inquiry, the Presiding Officer considers that the challenge has not been • established he shall allow the person challenged to vote; and if he considers that the • challenge has been established, he shall debar the person challenged from voting. • (5) If the Presiding Officer is of the opinion that the challenge is frivolous or has not been • made in good faith, he shall direct that the deposit made under sub-rule (1) be forfeited to • Government, and in any other case, he shall return to the challenger at the conclusion of the • inquiry. 10/23/2015 RADHAKRISHNAN PG 9447897281 58
 • 59. ഗ്പായം സംശയം • ഒേു സമ്മതിദായകന് 18 തികഞ്ഞുന്ദവാ എന്് സംശയം ഉണ്ടായാൽ എൻ-16 ൽ ഗ്പഖയാപനം ഒപ്പിട്ടു വാേി ന്ദവാട്ടു റെയ്യാൻ അനുവദിക്കണം. 10/23/2015 59 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 60. അന്ധന്ദോ അവശന്ദോ • സവയം ന്ദവാട്ടു റെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവേുറട ആഗ്രഹഗ്പകാേം 18 വയസ്സിൽ കുെയാത്ത സഹായിയുറട ന്ദസവനം ഉപന്ദയാരിക്കാം. • സഹായി 22 ംം നമ്പർ ഫാെത്തിൽ ഒപ്പിട്ടു നല്കണം 10/23/2015 60 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 61. Tendered Vote • ഒേു സമ്മതിദായകൻ ന്ദവാട്ടു റെയ്യാൻ എത്തുന്ദമ്പാൾ മറ്റാന്ദോ അയാളുറട ന്ദവാട്ട് റെയ്ക്തു ന്ദപായ സാഹെേയത്തിൽ ഫാെം 23 ൽ ഗ്പഖയാപനം ഒപ്പിട്ടുവാേി ബാലറ്റു ന്ദപപ്പെിൽ ന്ദവാട്ടു ന്ദേഖറപ്പടുത്തി വാേി ഗ്പതയകം കവെിലിട്ടു സൂക്ഷിക്കണം. 10/23/2015 61 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 62. Handle with Care • In case of challenged and Tendered Votes ,Presiding Officer only Handle the issue and take decision promptly so as to uninterrupted voting process(മറ്റുള്ളവർ ഇടഞ്ഞപഞ്ഞടണ്ടതിലല.) 10/23/2015 62 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 63. Q after 5’o clock • പ്പിസസഡിംഗ് ആഫീസർ ഒപ്പിട്ട സ്ലിപ്പുകൾ കയൂവിൽ അവസാനം നില്ക്ക്കുന്നയാൾ മുതൽ നല്ക്ക്കകണ്ടതാണ്. 10/23/2015 63 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 64. ക്കവാട്ടിംഗ് അവസാനം • അവസാനഞ്ഞത്തയാളും ക്കവാട്ടു ഞ്ഞചയ്ത ക്കശഷം ക്കവാട്ടിംഗ് അവസാനിച്ചതായി പ്പഖയാപിക്കക്കണ്ടതാണ്. • • PRESS ‘’’ CLOSE’’’ button in CU and Shut the opening with Cap. 10/23/2015 64 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 65. Forms prepared by P.O • 1.List of challenged Voters (Form 21) • 2.Declaration by Presiding Officer (10A) -2 • 3.Presidiing Officers Diary -3 • 4.Form of Accounts of Votes (Form 24A)-20 • 5.Form for Paper seal Account (14A) -1 • 6.Form for appointment of Polling agents • 7.Form of Declaration by companion of blind or Infirm voters 10/23/2015 65 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 66. Forms prepared by P.O • 8. Letter of complaint to SHO • 9.List of Tendered Votes • 10.List of blind or infirm voters • 11.Receipt for Return of Election Materials after poll (Form N 22) 10/23/2015 66 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 67. Forms prepared by P.O • 12.Form for receipt of subsequent EVM during Poll • 13.Declaration by the Voter about the age (Form N 16) • 14.List of voters from whose declaration as to their age have been obtained(Form N18) 10/23/2015 67 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 68. ഫാെം 24 എ • ക്കവാട്ട് ക്കരഖഞ്ഞപ്പടുത്തിയ കണക്ക് ഫാറം 24 എ(Part I) യിൽ തയ്യാറാക്കി പകർപ്പ് എലലാ ക്കപാളിംഗ് ഏജൻറുമാർക്കും നല്ക്കുക 10/23/2015 68 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 69. ആദയം തിേിറക നല്കൽ • 1.ക്കവാട്ടിംഗ് ഞ്ഞമഷീൻ Attached with 24എ ഫാറം, ബാലറ്റ് ക്കലബൽ & ക്കപപ്പർ സീൽ അഞ്ഞക്കൌണ്ട്, (kept in strong room) • 2.ക്കവാട്ട് അഞ്ഞക്കൌണ്ട് ഫാറം 24A(triplicate) • 3. പ്പിസസഡിംഗ് ആഫീസറുഞ്ഞട പ്പഖയാപനം(R O s table) • 4. പ്പിസസഡിംഗ് ആഫീസറുഞ്ഞട ഡയറി (Ro s table)-3 • 5. അകവിറ്റൻസ ക്കറാൾ അടങ്ങുന്ന കവർ (AROs table)10/23/2015 69 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 70. 1.ോറ്റയൂട്ടെി കവർ (4) 10/23/2015 70 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 71. Sealing of Statutory Cover • ോറ്റയൂട്ടറി കവറുകൾ എന്ന് പുറഞ്ഞത്തഴുതിയ ഒന്നാമഞ്ഞത്ത പായ്ക്കറ്റ് സവീകരണ ക്കകപ്രത്തിൽ വച്ച് അതിൻഞ്ഞറ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ(4) പരിക്കശാധിക്കഞ്ഞപ്പട്ടതിനു ക്കശഷം പ്പിസസഡിംഗ് ആഫീസർ മുപ്രവയ്ക്കക്കണ്ടതാണ്. സകപുസതകം 15.9 10/23/2015 RADHAKRISHNAN PG 9447897281 71
 • 72. 2.ോറ്റയൂട്ടെി അലലാത്തവ (12) 10/23/2015 72 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 73. ോറ്റയൂട്ടെി അലലാത്തവ (12) 10/23/2015 73 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 74. ോറ്റയൂട്ടെി അലലാത്തവ (12) 10/23/2015 74 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 75. ോറ്റയൂട്ടെി അലലാത്തവ (12) 10/23/2015 75 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 76. കവർ 3 (8) 10/23/2015 76 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 77. കവർ 3 10/23/2015 77 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 78. കവർ 4 • മിേമുള്ളറതലലാം • 4-)o കവെിലാക്കുക. 10/23/2015 78 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 79. No sealing of 2,3,4 covers • കവർ 2,3,4 എന്ിവ മുഗ്ദവയ്ക്ന്ദക്കണ്ടതിലലാത്തതും,സവീക േണന്ദകഗ്േത്തിൽ വേ് ഉള്ളടക്കം തുെന്് പേിന്ദശാധിക്കുന് റസൌകേയത്തിന്ദലയ്ക്ക്കായി പിന്ദന്ാ െേന്ദടാ ഉപന്ദയാരിേ് ബന്ധിോൽ മതിയാകും. 10/23/2015 RADHAKRISHNAN PG 9447897281 79
 • 80. • 129. Penalty for misconduct at the polling station. – (1) Any person who during the • hours fixed for the poll at any polling station misconducts himself or fails to obey the • lawful directions of the presiding officer may be removed from the polling station by the • presiding officer or by any police officer on duty or by any person authorised in this • behalf by such presiding officer 10/23/2015 RADHAKRISHNAN PG 9447897281 80
 • 81. • 128. Penalty for disorderly conduct in or near polling stations. – (1) No person shall on • the date or dates on which a poll is taken at any polling station, - • (a) use or operate within or at the entrance of the polling station, or in any public or • private place in the neighbourhood thereof, any apparatus or amplifying or • reproducing the human voice such as a megaphone or a loudspeaker, or • (b) shout or otherwise act in a disorderly manner within or at the entrance of the • polling station or in any public or private place in the neighbourhood thereof, • so as to cause annoyance to any person visiting the polling station for the poll, or so as to • interfere with the work of the officers and other persons on duty at the polling station. • (2) Any person who contravenes, or wilfully aids or abets the contravention of, the • provisions of sub-section (1) shall be punishable with imprisonment which may extend to • three months or with five which may extend to five hundred rupees or with both. 10/23/2015 RADHAKRISHNAN PG 9447897281 81
 • 82. 10/23/2015 RADHAKRISHNAN PG 9447897281 82
 • 83. • 127. Prohibition of canvassing in or near polling stations. – (1) No person shall, on the • date or dates on which a poll is taken at any polling station, commit any of the following • acts within the polling station or in any public or private place within a distance of two • hundred metres of the polling station namely: - • (a) canvassing for votes; or • (b) soliciting the vote of any elector; or • (c) persuading any elector not to vote for any particular candidate; or • (d) persuading any elector not to vote at the election; or • (e) exhibiting any notice or sign (other than an official notice) relating to the election. • (2) any person who contravenes the provisions of sub-section (1) shall be punishable with • imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may • extend to one thousand rupees. 10/23/2015 RADHAKRISHNAN PG 9447897281 83
 • 84. 138. Other offences and penalties thereof. • (2) Any person guilty of an electoral offence under this section shall, - • (a) if he is a retuning officer or an assistant returning officer or a presiding officer of a constituency or any other officer or employee on official duty in connection • with the election, be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine or with both; • (b) if he is any other person, be punishable with imprisonment for a term which may • extend to six months or with fine or with both. 10/23/2015 RADHAKRISHNAN PG 9447897281 84
 • 85. നരി ,വീണ്ടും കാണാം 2016 നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി താമസം വിനാ തയ്യാഞ്ഞറടുപ്പുകൾ തുടങ്ങാം 10/23/2015 85 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 86. 10/23/2015 RADHAKRISHNAN PG 9447897281 86
 • 87. • FORM 1 • (See Rule 5) • NOTICE OF ELECTION • FORM 2 • (See Rule 6) • NOMINATION PAPER 10/23/2015 87 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 88. • FORM 3 • (See Rule 9) • LIST OF NOMINATION PAPER RECEIVED • FORM 4 • (See Rule 10) • LIST OF VALIDLY NOMINATED CANDIDATES • FORM 5 • (See Rule 11) • NOTICE OF WITHDRAWAL OF CANDIDATE 10/23/2015 88 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 89. •9447897281 •PG Radhakrishnan slideshare.com 10/23/2015 RADHAKRISHNAN PG 9447897281 89
 • 90. • FORM 6 • (See Rule 13) • LIST OF CONTESTING CANDIDATES • FORM 7 • (See Rule 15) • (For use when a seat is uncontested) • DECLARATION OF RESULT OF ELECTION UNDER SUB-SECTION (2) OF • SECTION 69 OF THE KERALA PANCHAYAT RAJ ACT, 1994 (13 OF 1994). 10/23/2015 90 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 91. • FORM 8 • (See Rule 16) • APPOINTMENT OF ELECTION AGENT • FORM 9 • (See Rule 17) • REVOCATION OF APPOINTMENT OF ELECTION AGENT 10/23/2015 91 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 92. FORM 10 (See Rule 18) APPOINTMENT OF POLLING AGENT • Election to......................................................... * Village Panchayat/Block Panchayat/ • District Panchayat from Constituency ......................... • To • The Presiding Officer. • Polling Station No ..................................... • Constituency........................................... • I,.............................................. a candidate/election agent of Shri/Smt .............................. • ............................................................ who is a candidate at the above said election do hereby • appoint Shri/Srnt ............................................................................................ as a Polling agent at • Polling Station No ................................. at ............................................................ (place) • Place: Signature of candidate/Election Agent • Date; • 1 agree to act as Polling agent • Place: Signature of the Polling Agent 10/23/2015 92 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 93. • DECLARATION TO BE SIGNED BY THE POLLING AGENT BEFORE THE PRESIDING • OFFICER • I, ............................................. polling agent of Shri/Smt.................................................. • do hereby declare that at the election for constituency..................................... (No.& Name) I will no do anything that may violate the secrecy of the election or any provision of the Act or rules • regarding this election. • Signature of Polling Agent (date) • Signed before me. • Place: Presiding Officer • Dale: 10/23/2015 93 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 94. • FORM 11 • (Set Rule 18) • REVOCATION OF APPOINTMENT OF POLLING AGENT 10/23/2015 94 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 95. • FORM 12 • (See Rule 19) • APPOINTMENT OF COUNTING AGENT • FORM 13 • (See Rule 19) • REVOCATION OF APPOINTMENT OF COUNTING AGENT 10/23/2015 95 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 96. • FORM 14 • (See Rule 20) • ORDER OF APPOINTMENT OF PRESIDING OFFICERS • AND POLLING OFFICERS 10/23/2015 96 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 97. FORM 15 (See Rule 21) APPLICATION FOR POSTAL BALLOT PAPER To The Returning Officer, Sir, I am an elector of the constituency ...... of ......................... *Village Panchayat/Block Panchayat/District Panchayat and I am entitled to vote on..................at................. Polling Station. I have been posted on election duty on ............. at .......... Polling Station No .....of .......................... constituency/ward of ............ municipality/Panchayat. l am therefore unable to vote in person at the Polling Station mentioned above.Under Rule 21 of the Kerala Panchayat Raj (conduct of election) Rules, 1995.I request that I may be allowed to vote by postal ballot and issue the postal ballot paper. 10/23/2015 97 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 98. Contd.... • Necessary particulars are specified below: • 1. Name • 2. Address • 3. Serial number in the electoral roll • 4. Serial number ot the part ot the electoral roll • Place; Signature • Date: Designation 10/23/2015 98 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 99. FORM 17 (See Rule 22) • DIRECTIONS TO THE P. B. ELECTORS • (a) The number of members to be elected is one • (b) You have only one vote • (c) You should not vote for more than one candidate. If you do so, your vote will be invalid. • (d) Record your vote by placing clearly a mark opposite to the name of the candidate and near to his symbol. • (e) The mark should be so placed as to indicate clearly and beyond doubt • (f) Your vote is secret. You should not put your signature on the ballot paper 10/23/2015 99 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 100. FORM 18 (See Rule 22) SMALL COVER • (NOT TO BE OPENED BEFORE COUNTING) • Election to........................................................ *Village Panchayat/Block Panchayat/ • Districl Panchayat at from **Constituency.................... • POSTAL BALLOT PAPER • Serial number of ballot paper .......................... 10/23/2015 100 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 101. FORM 19 (See Rule 23) LARGE COVER • FORM 19 ELECTION - IMMEDIATE POSTAL BALLOT PAPER For *Constituency ........................................ (No. and Name) of...................... *Village Panchayat/Block Panchayat/ District Panchayat (NOT TO BE OPENED BEFORE COUNTING To • The Returning Officer, • **........................................................... • ................................................................ • ................................................................ • Signature of sender......... • {Contains P.B Cover(18)+Declaration Form} 10/23/2015 101 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 102. FORM 20 (See Rule 28) BALLOT PAPER • (Here print the name of Village/Block/District Panchayat). • (Here print the number and name of Constituency) • Electoral roll part No .................................................... • Serial No. of elector ..................................................... • (Here print the number of ballot paper) • Signature/Thumb impression of the elector • (Here 10/23/2015 102 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 103. FORM 21 (See Rule 32) LIST OF CHALLENGED VOTES 10/23/2015 103 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 104. FORM 22 (See Rule 36) LIST OF BLIND AND IN INFIRM VOTERS 10/23/2015 104 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 105. FORM 23 (See Rule 38) LIST OF TENDERED VOTES 10/23/2015 105 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 106. • FORM 25 • (See Rule 48) • RESULT SHEET 10/23/2015 106 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 107. • 10[FORM 25 A • (See Rule 52) • (For use when a seat is contested) • DECLARATION OF RESULT OF ELECTION UNDER SECTION 80 OF • THE KERALA PANCHAYAT RAJ ACT, 1994 (13 OF 1994) 10/23/2015 107 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 108. • FORM 26 • (See Rule 15 and 52) • CERTIFICATE OF ELECTION 10/23/2015 108 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 109. • FORM 27 • (See sub-rule (2) of Rule 52) • RETURN OF ELECTION 10/23/2015 109 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 110. • FORM 28 • (See Rule 62) • AFFIDAVIT (petitioner in the accompanying • election petition calling in question the election) 10/23/2015 110 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 111. E V M • EVMs manufactured in 1989-90 were used on experimental basis for the first time in 16 Assembly Constituencies in the States of Madhya Pradesh (5), Rajasthan (5) and NCT of Delhi (6) at the General Elections to the respective Legislative Assemblies held in November, 1998. • EVMs can record a maximum of 3840 votes. As normally the total number of electors in a polling station will not exceed 1500, the capacity of EVMs is more than sufficient. 10/23/2015 111 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 112. • EVMs can cater to a maximum of 64 candidates. There is provision for 16 candidates in a Balloting Unit. If the total number of candidates exceeds 16, a second Balloting Unit can be linked parallel to the first Balloting Unit. Similarly, if the total number of candidates exceeds 32, a third Balloting Unit can be attached and if the total number of candidates exceeds 48, a fourth Balloting Unit can be attached to cater to a maximum of 64 candidates 10/23/2015 112 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 113. • In case the number of contesting candidates goes beyond 64 in any constituency, EVMs cannot be used in such a constituency. The conventional method of voting by means of ballot box and ballot paper will have to be adopted in such a constituency. 10/23/2015 113 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 114. Checking of Important Polling Materials • All the pages in each working copy of the roll have been serially numbered from No.1 onwards. • Printed serial numbers of the voters are not corrected with ink or otherwise and no new numbers are substituted 10/23/2015 114 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 115. Checking of Important Polling Materials • The marked copy of the electoral roll does not contain any remarks other than those used for issuing postal ballot papers such as ‘PB’ • Electoral roll is duly signed by one of the AEROs and certificate signed in ink by the RO 10/23/2015 115 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 116. Annexure IX (See para 8.6.) FORM N – L1 State Election Commission, Kerala Election to Panchayat/ Municipality • List of Stationery Materials for Polling Team • 1 Ordinary Pencil (Lead) 1 No. • 2 Self Inking Pad (Purple) 1 No. • 3 Self Inking Pad (Red) 1 No. 10/23/2015 116 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 117. List of Stationery Materials for Polling Team • 4 Sketch Pen (Black) 1 No. • 5 Ball Point Pen (Blue) 4 Nos. • 6 Ball Point Pen (Red) 1 Nos. • 7 Blotting Paper 1 Sheet • 8 Writing Paper (Foolscap Size) 4 Sheets • 9 Pin 1 Sheet with 25 Pin • 10 White Twine (Small ball -¼ • of the usual Size) 1 ball 10/23/2015 117 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 118. List of Stationery Materials for Polling Team • 11 Country Twine 1 ball • 12 Sealing Wax (15 cm. long) 2 Sticks • 13 Gum Paste (Small Bottle) 25 ml 1 bottle • 14 Brown Casing Paper 3 Sheets • 15 Tag 1 Packet (10 Nos.) • 16 Pencil Carbon Paper 2 Sheets • 17 Material for portable voting Compartments 1 Set. • 18 Gum Tape (for fixing voting compartment) • 2 ½ inch x 4 M 1 Nos. • 19 Labels for Voting Compartments (1 for each tier) 3 Nos. 10/23/2015 118 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 119. • (1) (2) (3) • 20 Plastic Badges (Pouch with Plastic Clip for the use 6 Nos. (Blue 1 • + of PollingTeam) • Black 4 + Red1) • 21 Cup for Setting the Indelible Ink 1 Nos. • 22 Polythene bag/gunny bag to contain Polling • Materials 1 No. • 23 Waste Basket 1 No. • 1. Indelible Ink (5 ml. Bottle) 3 (Bottles) 10/23/2015 119 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 120. • 24 Candles 2 Nos. • 25 Banyan Waste 1 Packet (100gm) • 26 Blade 1 No. • 27 Match Box 1 No. • 28 Gem Clip 1 Packet (10 Nos) • 29 Rubber Band 1 Packet (10 Nos.) • 30 Dummy Ballot (for 3 Tier Panchayats) 1 No. 10/23/2015 120 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 121. List of Polling Materials for a Polling Station • Paper Seals • 1 Green Paper Seals 3 Nos. • 2 Strip Seals 3 Nos. • 3 Special Tag 3 Nos. • . • 5 Address Tag for CU (for Panchayat) 3 Nos. • 7 Address Tag for BU (for Panchayat) 9 Nos. 10/23/2015 121 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 122. Metal Seals • 1 Presiding Officers Metal Seal 2 Nos. • 2 Presiding Officers Rubber Seal 2 Nos. • 3 Arrow Cross Mark Seal 1 No. • 4 Distinguishing Mark Seal 1 Nos. 10/23/2015 122 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 123. List of Stationery Materials for Polling Team • 1. Indelible Ink (5 ml. Bottle) 3 (Bottles) • 2. Ballot Labels – 2 Nos. + Tendered Ballot Paper – 10 Nos. • 3. Marked copy of the Electoral Roll 3/5 • 4. EVMs (1CU + 3BU for Panchayats) • 5. Pass to Polling Agents 20 Nos • 6. List of Contesting Candidates in Form No. 6 2/4 • 7. Notice Specifying Polling Area (N.7) 4 Copies 10/23/2015 123 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 124. Forms and other materials • 8. List of Contesting Candidates (N.8) 4 Copies • 9. List of Challenged Voters (Form 21) 2/4 • 10. Declaration by the Presiding Officer (10 A) 2 No. • 11. Presiding Officers Diary 3 Nos. • 12. Form of Accounts of Votes (Form 24 A) 10/20 • 13. Form for Paper Seal Account (14 A) 2 • 14. Form for appointment of Polling Agents 20 • 15. Form of Declaration by companion of blind • or Infirm Voters 10 • 16. Receipt book for deposit of challenged votes 1 Book 10/23/2015 124 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 125. List of Stationery Materials for Polling Team • 17. Aquittance Roll 2 • 18. Letter of Complaint to SHO of Police 3 Nos. • 19. List of Tendered Votes 2 • 20. List of Challenged Votes (Form 21) 2 • 21. Vote Register (21 A) 1 No. • 22. List of Tendered Votes (21 B) 2 Nos. • 23. List of Blind or Infirm Voters (Form No. 22) 2 Nos. • 24. Certificate of Attendance ( N. 21) 10 Nos. • 25. Receipt for Return of Election Materials after Poll (Form-N 22)2 Nos. • 26. Form for receipt of subsequent EVM During Poll 3 Nos 10/23/2015 125 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 126. List of Stationery Materials for Polling Team • 1. Cover for unused Ballot Labels 2/4 • 2. Cover for Tendered Ballot Papers 2 Nos. • 3. Cover for Tendered Ballot Papers and list of Tendered Votes 2 Nos. 10/23/2015 126 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 127. Covers • 1. Cover for unused Paper Seals 2 Nos. • 2. Cover for Ballot Paper Account (24A (Sky Blue Colour) 4 Nos. • 3. Cover for Paper Seal Accounts (14 A) 3 Nos. • 4. Cover for Marked Copies of Electoral Roll 4 • 5. Cover for other Copies of Electoral Roll 2 • 6. Cover for list of Challenged Votes (21) 1/3* • 7. Cover for Letters of Appointments of Polling Agents 1/3* • 8. Cover for Presiding Officers Diary 2 Nos. • 9. Cover for Receipt Book and Cash Forfeited 2 Nos. 10/23/2015 127 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 128. Covers • 10. Cover for declaration of companion of blind / infirm • voters and Presiding Officer’s brief record Under Rule 36 2 Nos. • 11. Cover for declaration by the Presiding Officer 2 Nos. • 12. Cover for Aquittance Roll 2 Nos. • 13. Cover for Vote Register(Big Cover) 2 Nos • 14. Plain Cover (Big) 4 Nos. • 15. Plain Cover (Small) 7 Nos. • 16. Statutory Covers Packet No. I 2 Nos. • 17. Statutory Covers Packet No. II 2 Nos. • 18. Statutory Covers Packet No. III 2 Nos. • 19. Statutory Covers Packet No. IV 2 Nos. 10/23/2015 128 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 129. Bought in • Any Essential articles not supplied initially or required later in any • emergency may be purchased locally by Presiding Officer. The cost will be met • by the State Election Commission, Kerala. 10/23/2015 129 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 130. E V M • Compare the machine number inscribed on the metal label and the adhesive sticker and also verify the PS no. indicated on the sticker compared with PS no. mentioned in the address tag before accepting the EVM 10/23/2015 130 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 131. Ballot Papers • Tendered ballot papers are for the same constituency in which the polling station assigned to you is situated and that they are not defective in any respect. You should also check that their serial numbers tally with the details supplied to you 10/23/2015 131 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 132. • Check also that photocopies of specimen signatures of the contesting candidates and their election agent 10/23/2015 132 RADHAKRISHNAN PG 9447897281
 • 133. Absence of Polling Officer • If any Polling Officer appointed for your polling station is absent from the polling station, you may appoint any person who is present at the polling station, to be the polling officer to take his place and inform the District Election Officer 10/23/2015 133 RADHAKRISHNAN PG 9447897281