สอบก่อนเรี ยน ข้ อ 11 - 20 คะแนน ช ั นม ั ธยมศึ กษาปี ที5/1 ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึ กษา 2554นักเรียนชาย จํานวน …7.....
สอบก่อนเรี ยน ข้ อ 11 - 20 คะแนน ช ั นม ั ธยมศึ กษาปี ที5/2 ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึ กษา 2554 นักเรียนชาย จํานวน …7....
สอบก่อนเรี ยน ข้ อ 11 - 20 คะแนน ช ั นม ั ธยมศึ กษาปี ที5/3 ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึ กษา 2554นักเรียนชาย จํา...
สอบก่อนเรี ยน ข้ อ 11 - 20 คะแนน ช ั นม ั ธยมศึ กษาปี ที5/4 ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึ กษา 2554นักเรียนชาย จํานวน …1...
of 4

Pretest 11 20

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Pretest 11 20

  • 1. สอบก่อนเรี ยน ข้ อ 11 - 20 คะแนน ช ั นม ั ธยมศึ กษาปี ที5/1 ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึ กษา 2554นักเรียนชาย จํานวน …7... คน นักเรียนหญิ ง จํานวน …16... คน ครูทีปรึ กษา 1. ครูอ ้ อยใจ 2. ครูเอกลักษณ์ ที รหัส ชื อ - สกุล สอบก่อนเรียน11-20 1 02534 นาย ชั ญภัสท์ บุญเจือจันทร์ 6 2 02561 นาย ภัทรวิ น เขื อนล ้ อม 2 3 02565 นาย รชตะ ศิ ร ิ ก ุลชั ย 3 4 02566 นาย รักษ์ศ ิ ลป์ คําเงิ น 3 5 02569 นาย วิ ชา อุ่ยอุทัย 4 6 03277 นาย ณัฐณรงค์ เจริ ญสุขศิ ร ิ ก ุล 5 7 03278 นาย ไตรภพ เดชอุดม 4 8 02602 นางสาว ณัฐนรี แก ้ วศิ ร ิ 3 9 02619 นางสาว บุศริ นทร์ ประทุมโทน 2 10 02626 นางสาว ปรียาภรณ์ ฟูเถิ ม 3 11 02632 นางสาว พัฒนพร อิ นต๊ะเสน 1 12 02650 นางสาว วลัยพรรณ มณีดุลย์ 2 13 02653 นางสาว ศศิ ธร ศิ ร ิ เทพ 3 14 02661 นางสาว สุธาสิ นี สายทอง 2 15 03280 นางสาว ฐิ ต ิ ยากร แสนเขี ยววงค์ 4 16 03281 นางสาว ณัฏฐาพร ศรีช ั ยคํา 5 17 03282 นางสาว ณัฐชนก ชื นใจ 6 18 03285 นางสาว นภาพรรณ ใจดี 3 19 03287 นางสาว พนิตนันท์ โรจนศุภมิ ตร 3 20 03288 นางสาว พิ ชญา ชาญพานิชกิ จโชติ 3 21 03290 นางสาว รัตนาภรณ์ สุปันต๋า 3 22 03293 นางสาว วิ ลาสิ นี ใหม่ต๊ะ 4 23 03296 นางสาว สุจ ิ ตรา ปั ญเชื อ 4
  • 2. สอบก่อนเรี ยน ข้ อ 11 - 20 คะแนน ช ั นม ั ธยมศึ กษาปี ที5/2 ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึ กษา 2554 นักเรียนชาย จํานวน …7... คน นักเรียนหญิ ง จํานวน …27.... คน ครูทีปรึ กษา 1. ครูธัญชิ ตา 2. ครูมยุรีเลขที รหัส ชื อ - สกุล ก่อนเรี ยน 11- 20 1 02528 นาย จตุพล เพิ มพูล 2 2 02545 นาย ธนาธิ ป แสนวงค์ 5 3 02560 นาย ภัทรพล อนันต์ ชั ยพัทธนา 4 4 02564 นาย มนัสกร อภิ ภัชผ่องใส 2 5 02576 นาย สิ ทธิ นันท์ อัศพันธุ์ 4 6 02579 นาย อติ คุณ พุฒ ิ พ ิ พัฒน์ช ู พงศ์ 2 7 02580 นาย อัครชั ย สติ ราษฏร์ 3 8 02585 นางสาว กุลจิ รา อัครเสถี ยรวงศ์ 1 9 02588 นางสาว แคทเทอรี น แพลนเนอร์ 5 10 02593 นางสาว ณั ฐธยาน์ โครงกาบ 3 11 02594 นางสาว ชั ญญาณ์ภัช รื นเริ ง 3 12 02600 นางสาว ชิ ษณุชา จาอิ นต๊ะ 3 13 02601 นางสาว กฤตัชญา เบญจาภิ วัฒน์ 2 14 02606 นางสาว ดรุณรัตน์ อรุณานันท์ 2 15 02610 นางสาว ธัญญาภรณ์ ไชยแก ้ ว 5 16 02611 นางสาว ธัญวลัย กองอาริ นทร์ 0 17 02617 นางสาว นันท์ นภัส บุญแรง 3 18 02621 นางสาว เบญจวี แสนเงิ น 4 19 02629 นางสาว ปาลิ ตา วงศ์ ม่าน 2 20 02633 นางสาว พัทธ์ ธ ี รา เทพวงค์ 4 21 02637 นางสาว พิ มพ์ ชนก ต๊ะแปงปั น 22 02638 นางสาว ภัทราภรณ์ โรจนสกุลพิ สุ ทธิ 1 23 02645 นางสาว ลี ลาวันต์ พรมคํา 3 24 02647 นางสาว วรรณพร เลาหะวี ร ์ 7 25 02648 นางสาว วราภรณ์ แสงศรี จันทร์ 3 26 02649 นางสาว วริ นทร ธนะกูลวัฒนา 4 27 02656 นางสาว สลิ ลทิ พย์ แสงศรี จันทร์ 4 28 02658 นางสาว สุ ชญา มี ศรี 4 29 02662 นางสาว สุ ธ ี รา ขุนนาม 2 30 02666 นางสาว อมราพร สื บจิ ตย์ 4 31 03289 นางสาว พิ มพ์ ว ิ ภา สุ วรรณกาศ 3 32 03292 นางสาว วนิ ดา ไฝเครื อ 6 33 03298 นางสาว อพัชราภรณ์ เดี ยวตระกูลชั ย 2 34 03299 นางสาว อัจฉรา กันสิ ทธิ 3
  • 3. สอบก่อนเรี ยน ข้ อ 11 - 20 คะแนน ช ั นม ั ธยมศึ กษาปี ที5/3 ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึ กษา 2554นักเรียนชาย จํานวน …13.... คน นักเรียนหญิ ง จํานวน …21..... คน ครูทีปรึ กษา 1. ครูคุณากร 2. ครูประภัสสร 3. ครูอัญชลิ การ เลขที รหัส ชื อ - สกุล ก่อนเรี ยน 1 02522 นาย กรวิ ชญ์ ดอนชั ย 0 2 02535 นาย ณั ฏฐ์ รัตนรมย์ 3 3 02538 นาย ณั ฐภัทร วุ ฒ ิ การณ์ 1 4 02547 นาย นคริ นทร์ หวายบุตร 2.00 5 02555 นาย พงศ์ เศรษฐ์ โชติ วรรณ์ 5.00 6 02557 นาย พัชรดนย์ มากอยู่ 6 7 02571 นาย ศุภโชค ใจดี 1 8 02572 นาย ศุภฤกษ์ กันเขี ย 3 9 02574 นาย สรณั ฐ ใจนันท์ 1.00 10 02575 นาย สรัญพงษ์ ใจแก ้ ว 0 11 03275 นาย กิ ตติ พงศ์ จรัสดํารงโชค 4 12 03276 นาย ชยกฤตย์ ลิ ข ิ ตานุส ิ ทธิ 4.00 13 03279 นาย ชนาธิ ป สุ ประภากร 1 14 02582 นางสาว กวิ ตา สุ ร ิ ยะไชย 4.00 15 02586 นางสาว กุลธิ ดา มาแสน 2 16 02592 นางสาว จิ ราพัชร แสงศรี จันทร์ 4 17 02598 นางสาว ชนิ กาญจน์ สื บต่อ 4 18 02604 นางสาว ณิชา จิ รกาลนุกุล 3 19 02608 นางสาว ทักษพร เขตต์ มาส 4 20 02613 นางสาว ธิ ดาศิ ลป์ มูลใจทราย 5 21 02622 นางสาว ปฐมาภรณ์ เคร่งครัด 6 22 02623 นางสาว ปพิ ชญา งอกขึ น 4 23 02628 นางสาว ปาริ ฉัตร อิ นทยุง 0 24 02630 นางสาว พรพิ ทยา มหามิ ตร 1 25 02634 นางสาว พัทธนันท์ ศรี อ่อนทอง 2.00 26 02646 นางสาว วนัชพร คําวังพฤกษ์ 3 27 02654 นางสาว ศิ ร ิ รัตน์ โอบอ ้ อม 4 28 02657 นางสาว สิ ร ิ วรรณ นันทสุ วรรณ 3 29 02660 นางสาว สุ ทธิ ดา ใส่ ยะ 2 30 02664 นางสาว อนงค์ พร ทิ ศหล ้ า 5 31 02668 นางสาว อัฉรา จุฑาวราราษฎร์ 2 32 03284 นางสาว ณิศาชล ประธานราษฎร์ 0 33 03286 นางสาว วรรธนันท์ ศรี พรรณ์ 2 34 03294 นางสาว ศรี สกุล โพธิ 5
  • 4. สอบก่อนเรี ยน ข้ อ 11 - 20 คะแนน ช ั นม ั ธยมศึ กษาปี ที5/4 ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึ กษา 2554นักเรียนชาย จํานวน …18... คน นักเรียนหญิ ง จํานวน …15.... คน ครูทีปรึ กษา 1. ครูพัชราภรณ์ 2. ครูนวมิ นทร์ เลขที รหัส ชื อ - สกุล ก่อนเรี ยน 11-20 1 02523 นาย กฤษฏาภิ วัตน์วงศ์ ใหญ่ 1 2 02526 นาย กิ ตวริ นทร์ นาปรัง 4 3 02529 นาย จารุพล ประสมทรัพย์ 4 4 02530 นาย จิ รายุส เจนใจ 4 5 02532 นาย เจษฎา นันไชยวงค์ 2 6 02539 นาย ดิ ลก อิ นต๊ะสิ น 1 7 02541 นาย ถวิ พัฒน์ สุ ภาษิต 2 8 02542 นาย ทักษ์ ทราปั ญ 3 9 02550 นาย ประกาญจน์ อุ่นนันกาศ 3 10 02552 นาย ปริ ญญา อุ่นแก ้ ว 11 02553 นาย ปั ณณรักษ์ สิ งสิ น 3 12 02556 นาย พรหมพล ภู่ประภากร 2.00 13 02562 นาย ภาสกร วงศ์ ใหญ่ 0 14 02567 นาย วชิ รวิ ทย์ ชิ นะข่าย 1.00 15 02568 นาย ยศวัฒน์ คําสมุทร 1 16 02570 นาย ศวัสกร คําฮอม 3 17 02573 นาย ณั ฐสิ ทธิ จันทร์ เปล่งแสง 2 18 02577 นาย สุ ทธิ ส ิ ทธิ บัณฑิ ตชู สกุล 0 19 02587 นางสาว ขวัญฤทัย ใจคํา 4 20 02589 นางสาว จตุพร งดงาม 2 21 02595 นางสาว เจนจิ รา รุจ ิ วรกุล 3 22 02605 นางสาว ดรัลพร ยอดสุ วรรณ 3 23 02614 นางสาว ธี รานุช วงศ์ ษา 3 24 02616 นางสาว นัฎฐิ พร แซ่ ซ ื อ 1 25 02625 นางสาว ปริ ญญารักษ์ จรเอ ้ กา 4 26 02627 นางสาว ปานชี วา เทพา 3 27 02635 นางสาว พิ ชญ์ ส ิ นี สิ ร ิ ลัง 1 28 02651 นางสาว วิ รัฐญา พรหมตัน 3 29 02667 นางสาว อริ สรา ลวดเงิ น 2 30 03291 นางสาว รุจ ิ มาศ สาปาน 3 31 03295 นางสาว ศุภกานต์ วงศ์ จักร์ 2 32 03300 นางสาว อัญชิ ษฐา โพธิ 0

Related Documents