Secretaría de Política Social Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de GaliciaPRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGAMENT...
Secretaría de Política Social Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de GaliciaTIPO DE AXUDA E CONTÍAA prestación consi...
of 2

Prestación económica de pagamento único por fillas

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prestación económica de pagamento único por fillas

  • 1. Secretaría de Política Social Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de GaliciaPRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGAMENTO ÚNICO PORFILLAS/OS MENORES DE 3 ANOS (Orde do 30 de decembro.DOG 31 de 15 de febreiro de 2011.)http://www.xunta.es/dog/Dog2011.nsf/0e5fb445f3681a75c1257251004b10d7/d92fa86e062bfd6cc125783700553d2d/$FILE/03100D009P039.PDFPERSOAS BENEFICIARIAS 1. Persoas que teñan fillas e fillos menores de 3 anos a data 1 de xaneiro de 2011 (nacidos entre o 2-1-2008 e o 1-1-2011, inclusives) e que, por razón dos ingresos obtidos durante o 2009, nin elas nin ningún membro da unidade familiar estivesen obrigados a presentar declaración da renda correspondente a ese período, nin a tivesen presentado de xeito voluntario aínda sen estar obrigados a iso. No caso de descendentes adoptados ou acollidos entre o 31 de decembro de 2009 e o 31 de decembro de 2010, a prestación concederase durante os tres anos posteriores á data de resolución xudicial ou administrativa que a declare. 2. Nos supostos de nulidade, separación ou divorcio dos proxenitores, o beneficiario da prestación será o pai ou a nai que teña a custodia dos menores, de acordo co establecido no convenio regulador ou sentenza de separación ou divorcio. 3. Os estranxeiros que residan en Galicia poderán beneficiarse desta prestación sempre que cumpran as condicións establecidas.REQUISITOS 1. Que os proxenitores teñan a súa residencia habitual en Galicia. 2. Que na data de solicitude os menores convivan coa persoa solicitante.
  • 2. Secretaría de Política Social Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de GaliciaTIPO DE AXUDA E CONTÍAA prestación consistirá nun pagamento único por cada filla/o menor de 3 anos,a contía da prestación será de 360€ por cada un/ha das fillas/os.SOLICITUDES E DOCUMENTACIÓN 1. Novas solicitudes a. Anexo I b. Fotocopia do libro de familia ou certificación literal de nacemento do Rexistro Civil de cada un dos fillos/as menores de 3 anos. c. Certificado de empadroamento conxunto de toda a unidade familiar. d. Copia da sentenza de nulidade, separación ou divorcio e do convenio regulador, de ser o caso. e. Nos supostos de adopción ou acollemento, copia da resolución xudicial ou administrativa que a declare. f. Fotocopia da folla da cartilla de aforros na que se desexe recibir o ingreso. Poderá presentarse un certificado de conta bancaria. g. Declaración do conxunto de todas as axudas solicitadas ou concedidas por este concepto (anexo II). 2. Solicitudes para persoas anteriormente beneficiarias a. Anexo I sempre que non se modificasen as circunstancias persoais, xurídicas e económicas.LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDESO prazo rematará o 28 de marzo de 2011. Poderanse presentar por vía escritaen calquera rexistro, ou telemática a través da aplicación informáticaestablecida no seguinte enderezo da internethttp://www.xunta.es/aplicacions/pfc

Related Documents