Secretaría Xeral Federación de Comercio Hostalería e Turismo Presidencia da Xunt...
of 1

Presidencia da xunta

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Presidencia da xunta

  • 1. Secretaría Xeral Federación de Comercio Hostalería e Turismo Presidencia da Xunta de Galicia Don Alberto Núñez Feijo PresidenteSeñor Presidente:A través da presente queremos transmitirlle a postura da Federación de Comercio,Hostalería e Turismo de Comisións Obreiras de Galicia ante os intentos deampliación dos horarios comerciais en domingos e festivos, así como da xornadade apertura semanal a un mínimo de 84 horas —despois do anuncio do Ministeriode Industria—.Dende o noso Sindicato, FECOHT-CCOO de Galicia, opinamos que o Ministerioutiliza o «falso» argumento de que con estas medidas se mellorará acompetitividade do sector e se prestará un mellor servizo aos consumidores, candoen realidade só se benefician as grandes superficies comerciais á conta dereducir a cota de mercado dos pequenos e medianos comercios que son os quemellor servizo prestan á cidadanía e os que manteñen a maior parte doemprego do sector.Ante esta posible ampliación dos horarios comerciais, desde CCOO queremosmanifestar a nosa oposición a esta medida e solicitarlle ao Goberno da Xunta deGalicia que se sitúe en contra desta proposta e se comprometa a manter en Galiciaos 8 días máximos de apertura en domingos e festivos e as 72 horas semanais, tal ecomo se establece na Lei de Comercio Interior de Galicia, que conta cun amploconsenso das organizacións sindicais, empresariais e de consumidores.CCOO iniciará nos próximos días unha rolda de contactos coas outrasorganizacións sindicais, organizacións de consumidores e asociacións empresariaisdo pequeno e mediano comercio de Galicia co obxectivo de valorar a situación einiciar, de ser o caso, unha campaña conxunta contra a ampliación dos horarios deapertura comercial, por entender que é totalmente prexudicial para a creación deemprego, a supervivencia do pequeno comercio e as condicións laborais dostraballadores e traballadoras galegos. Santiago de Compostela, 9 de xuño de 2011 Asdo.: ISABEL CASTAÑO BECERRA SECRETARIA XERAL FECOHT-GALICIAF EDERACIÓN DE C OMERCIO , H OSTALERÍA E T URISMO DO S.N. DE CCOO DE G ALICIAR / M IGUEL F ERRO C AAVEIRO , 8 – 15707 S ANTIAGO DE C OMPOSTELAT ELÉFONO 981 551860 / F AX 981 551861