Colexio Sagrada Familia2º E.P.
Por que suben e baixan as mareas?Pola gravidade do sol eda lúa. O sol e a lúaatraen ós océanosformando unha olaxigante m...
Por que cambia a forma da lúa?Porque cada catrosemáns a lúa pasade ter unha figura delúa chea a outra deunha nova lúa che...
Por que se formaron as estradas?Porque co aumento dotamaño e densidade daspoboacións nas cidades dasprimeiras civilizac...
Por que hai area?Porque o mar desfaias rochas en anacosmáis pequenos, ataque son como granspequerrechiños.Entón o mar osxu...
Por que hai que limarlle as pezuñas aos cabalos?Porque as pezuñasdo cabalo estáncompostas dequeratina e crecendo mesmo mo...
Por que houbo reloxos?Necesitábase saber conprecisión o tempo.O sol e a lúa foron osprimeiros reloxos que setiveron.Despoi...
Por que hai moita auga no mar?Porque cando secreou o mundo habíamoito frío. Entoncesa auga estaba todaconxelada e amedid...
Por que o ceo é azul?Porque cando a luz solarentra na atmosferaterrestre choca co aire,aerosoles, partículas depo, pequení...
Por que a Terra é redonda?A Terra é redonda polomesmo motivo que o sonunha gota de auga e unhaburbulla.Cando a Terra se f...
Por que os crocodrilos son boas nais?Porque a femiaprotexe o seu niñoata que os ovoseclosionan. Candooen a chamada dassúa...
Por que non podemos voar?Por que non temos ás eplumas. Sí poidéramos,tiñamos que ter moitísimoaire nos pulmóns coma asave...
Por que se gastan as pilas?Cando os materiais completan todo o proceso de oxidación reducción, é decir o material di...
Por que se fixo a Terra?Porque formouseao mesmo tempoca o sol e o restodo sistema solarfai 4540 millónsde anos e a vidafix...
Por que as bolboretas teñen ás?Porque as necesitanpara moverse dunhaflor a outra e asípoder alimentarse.Se non tiveran ás...
Por que medramos?Porque comemosalimentos sobre todo seteñen calcio, e tamén porfacer exercicio.Cando comemos ascélulas des...
Por que hai tecnoloxía?Porque gracias a elatemos máis coñecementosque permiten construirobxectos e máquinas paraadaptar ou...
Por que hai paxaros?Porque o arqueópterixera un dinosauriopertencente a un grupochamado dinosaurio-ave porque o seu corpoe...
Por que se fixeron as rocas?Todas os pedras sairondo interior da terraformando as montañas.As pedras son unhasustancia co...
Por que os dálmatas teñen manchas?A súa raza e conmanchas de cornegras. Tenmoitas manchasnegras aínda quea súa pel e de c...
Por que se extinguiron os dinosaurios?Porque sábese que osdinosauriosdesapareceron faimillóns de anos pero,como?. Ninguén...
Por que os avións se manteñen no aire?O avión cando está naspistas do aeroporto,permanece no solo porquea gravedade o emp...
Por que a gravidade nos atrae ó solo?Cando un obxecto tenmoita masa exerce unhaforza de atracción que éo que chamamosgr...
Por que se fixeron as mochilas?Para que osnenos e nenaspoidamosgardar os libros,por iso candochove, os librosnon se mollan...
of 24

Por que completo

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Por que completo

 • 1. Colexio Sagrada Familia2º E.P.
 • 2. Por que suben e baixan as mareas?Pola gravidade do sol eda lúa. O sol e a lúaatraen ós océanosformando unha olaxigante mentras que aterra xira. Cando amarea sube chámasepleamar e cando baixabaixamar Adrián Budiño Martínez 2º EP
 • 3. Por que cambia a forma da lúa?Porque cada catrosemáns a lúa pasade ter unha figura delúa chea a outra deunha nova lúa chearepetíndose o ciclo. Alúa en realidade noncambia a súa figura.A medida que semove arredor daTerra diferentespartes dela sonilumiñadas polo sol.Só vemos as partes Eva Canosa Juncalilumiñadas. 2º EP
 • 4. Por que se formaron as estradas?Porque co aumento dotamaño e densidade daspoboacións nas cidades dasprimeiras civilizacións e anecesidade de comunicacióncon outras rexións tornousenecesaria para facer chegarsubministraciónsalimenticias outransportalos a outrosconsumidores é alí ondexorden as estradas.Os mesopotámicos foron undos primeiros constructoresde estradas cara ao ano tres Lucía Castro Piñeiromil cincocentos antes de 2º EPCristo. Seguíronlle oschineses.
 • 5. Por que hai area?Porque o mar desfaias rochas en anacosmáis pequenos, ataque son como granspequerrechiños.Entón o mar osxunta todosformando as praias,dunas e o fondo domar. O quedar todosos grans xuntiñosforman a area. Carmen Costas Nogueira 2º EP
 • 6. Por que hai que limarlle as pezuñas aos cabalos?Porque as pezuñasdo cabalo estáncompostas dequeratina e crecendo mesmo modo queas nosas uñas, poloque hai quelimpialas erecortalas cadacerto tempo. Comoson moi sensibles, aspezuñas protéxensecon unhasferraduras. Corina Costas Nogueira 2º EP
 • 7. Por que houbo reloxos?Necesitábase saber conprecisión o tempo.O sol e a lúa foron osprimeiros reloxos que setiveron.Despois seguiulles o desol , o de area e máistarde o de péndulo queera o máis exacto da súaépoca.Patek Philipe foi oinventor do reloxo demuñeca que é o máisutilizado no mundo. Carla Dacosta Iglesias 2º EP
 • 8. Por que hai moita auga no mar?Porque cando secreou o mundo habíamoito frío. Entoncesa auga estaba todaconxelada e amedida quepasaban os anos, aterra foisequentando eformáronse osmares e os océanos. Yeray Gil Costa 2º EP
 • 9. Por que o ceo é azul?Porque cando a luz solarentra na atmosferaterrestre choca co aire,aerosoles, partículas depo, pequenísimas gotas devapor de auga e todosestes choques fan que aluz dispérsese en todasdireccións xerando cores,vermellas, violetas, azuis.O ceo durante o día é enrealidade violeta pero oollo humán só capta a corazul por iso temos a Alicia Giraldez Rialsensación de ver o ceo 2º EPazul.
 • 10. Por que a Terra é redonda?A Terra é redonda polomesmo motivo que o sonunha gota de auga e unhaburbulla.Cando a Terra se formou,era candente e líquida, aoestar flotando no espacio,volveuse redonda. Nointerior da Terra aíndahai unha capa de rocalíquida, chamada núcleoexterno.No centro da Terraatópase o núcleo esterno e Claudia Gómezcreese que pode chegar a Fernándezalcanzar unha 2º EPtemperatura de ata 4500grados.
 • 11. Por que os crocodrilos son boas nais?Porque a femiaprotexe o seu niñoata que os ovoseclosionan. Candooen a chamada dassúa crias, acuden aabrir o niño eaxúdalles a saír docascarón. Logo astransporta ata abeira con coidadodentro da súa boca. Carlota González Herbello 2º EP
 • 12. Por que non podemos voar?Por que non temos ás eplumas. Sí poidéramos,tiñamos que ter moitísimoaire nos pulmóns coma asaves. E as aves, teñen oesqueleto máis lixeiro canós. O que tamén llesaxuda ás aves a voar é aforma do seu corpoporque ofrece menosresistencia ó aire, a istochámase aerodinámica.Isto é o que sei sobre porque non podemos voar. Pablo González López 2º EP
 • 13. Por que se gastan as pilas?Cando os materiais completan todo o proceso de oxidación reducción, é decir o material dispoñible oxídase por completo e a pila gástase. Iván Gregorio Hermelo 2º EP
 • 14. Por que se fixo a Terra?Porque formouseao mesmo tempoca o sol e o restodo sistema solarfai 4540 millónsde anos e a vidafixo a súaaparición na súasuperficie logoduns 1000millóns de anos. José Lemos González 2º EP
 • 15. Por que as bolboretas teñen ás?Porque as necesitanpara moverse dunhaflor a outra e asípoder alimentarse.Se non tiveran ás nonpoderían subir ásflores. E coas corestan bonitas que teñennas ás, chaman aatención da súaparella. Taménutilizan as cores e osmovementos das áspara asustar aos Raquel López Baqueiroseus enimigos. 2º EP
 • 16. Por que medramos?Porque comemosalimentos sobre todo seteñen calcio, e tamén porfacer exercicio.Cando comemos ascélulas destructivas colleno calcio que forma o óso,destrueno e o envian ósangue onde as célulasconstructoras xuntannocon vitaminas e nutrientespara que crezan os ósos.Tamén crecen ao crecer, osmúsculos ó facer exercicio. Adriana Marcelino Docío 2º EP
 • 17. Por que hai tecnoloxía?Porque gracias a elatemos máis coñecementosque permiten construirobxectos e máquinas paraadaptar ou medir esatisfacer as nosasnecesidades. Consideraseque unha tecnoloxía éapropiada cando os seusefectos son beneficiosospara as persoas e omedioambiente. Osdesafíos tecnolóxicoslogrados pola David Martínez Oterohumanidade permitiron a 2º EPexploración do mundoexterior
 • 18. Por que hai paxaros?Porque o arqueópterixera un dinosauriopertencente a un grupochamado dinosaurio-ave porque o seu corpoestaba cuberto porplumón. Os seus brazosparecían ásqueprotexían as súasgarra. Estabacomprobado que nonpodían voar. Non tiñanmoita altura medianuns 92 cm. Como xanon existen ahora están Melisa Martínez Soliñoos paxaros e as 2º EPgaivotas por todo omundo.
 • 19. Por que se fixeron as rocas?Todas os pedras sairondo interior da terraformando as montañas.As pedras son unhasustancia composta pordistintos minerais que seencontran na natureza,pero aínda que hai moitostipos de pedras, todassaen do interior da terra.As pedras estánclasificadas en tresgrandes grupos: pedrasmagmáticas, David Otero Reysedimentarias e 2º EPmetamórficas.
 • 20. Por que os dálmatas teñen manchas?A súa raza e conmanchas de cornegras. Tenmoitas manchasnegras aínda quea súa pel e de corbranca no rabo epode ter unha oudúas manchasporque o rabo écorto. Tania Pérez Gómez 2º EP
 • 21. Por que se extinguiron os dinosaurios?Porque sábese que osdinosauriosdesapareceron faimillóns de anos pero,como?. Ninguénpode explicaloexactamente. Moitoscientíficos pensanque debeuse á caídadun xigantescometeorito na nosamesma Terra. Nonse sabe o que ocorreuen realidade, pero iso Laura Piñeiro Gómez.é o que estudaron os 2º EPcientíficos.
 • 22. Por que os avións se manteñen no aire?O avión cando está naspistas do aeroporto,permanece no solo porquea gravedade o empuxacara abaixo mentresneutralízase aquela. Portanto para que o avión seeleve, debe recibir unhaforza maior que agravitatoria. En principio,o aire parece demasiadopouco para logralo. Siaxitamos a nosa man, oaire a penas se nota, pero David Pousada Rialsi a sacamos pola 2º EPventanilla dun coche sí.
 • 23. Por que a gravidade nos atrae ó solo?Cando un obxecto tenmoita masa exerce unhaforza de atracción que éo que chamamosgravidade pero ademáisesta forza que exerce aterra sobre as laranxasou sobre ti resulta que secomplementa. Diego Pousada Rial 2º EP
 • 24. Por que se fixeron as mochilas?Para que osnenos e nenaspoidamosgardar os libros,por iso candochove, os librosnon se mollan easí non seestropean.A mochila é moi Claudia Rodríguezcómoda. Oliveira 2º EP