PUNE ME PROJEKT
LENDA: KIMI
TEMA:
KIMIA ORGANIKE
ALKINET
 Kimia organike është degë e kimisë, qe
studion konponimet e karbonit.Ne
komponimet organike te karbonit bëjnë pjesë
jo v...
 Konponimet organike i karakterizojnë disa
veti fizike dhe kimike që i dallojnë nga
konponimet organike(tretshmerinë,pika...
 Hidrokarburet, Komponimet organike me
oksigen dhe azot (alkoolet) dhe komponimet
organike me rëndësi jetsore.
 Kimia or...
 Kimia organike si shkencë më vete është
themeluar vonë, në gjysmën e parë të shek.
XIX.
 Kimistët para dyqind vjetësh s...
 . Sipas tij komponimet organike përbëhen
nga po ato elemente , që përbëjnë
komponimet inogranike, mirëpo komponimet
orga...
 Tani numri i komponimeve organike të
sintetizuara është shume më i madh. Viti
1828 merret si bazë e fillimit të kimisë
o...
ALKINET
 Alkinet janë hidrokarbure që
kanë të paktën një lidhje trefishe
në mes të dy atomeve të
karbonit, me formulë CnH...
VETITE KIMIKE
 Ndryshe nga alkanët, dhe
ndryshe në një shkallë më
të vogël
nga alkenët, alkinët janë
të paqëndrueshme dhe...
EMERTIMI
 Ngjajshëm si
dhe hidrokarburet tjera
edhe alkinet
emërtohen në bazë
të numrave greko-
latin duke ju shtuar
prap...
REAKSIONET
 Alkinet janë të përfshirë në shumë reaksione organike.
 Reaksionet elektrofile të shtimit
 Shtimin e hidrog...
REAKSIONET
 Shtimin e halogjeneve për t'i dhënë alkil
halid(halogjenalkanë)
 Shtimin e hidrogjenit halidet(halogjenalkan...
ALKINET 3D modeli i acetilenit, shembull
i alkineve
punuan:
Elvis Kurti
Elisabeta Kurti
of 15

Kimia organike

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Kimia organike

 • 1. PUNE ME PROJEKT LENDA: KIMI
 • 2. TEMA: KIMIA ORGANIKE ALKINET
 • 3.  Kimia organike është degë e kimisë, qe studion konponimet e karbonit.Ne komponimet organike te karbonit bëjnë pjesë jo vetëm ato komponime që gjenden ne botën e gjallë, por edhe ato konponime qe perfitohen ne monimeve inorganike në ato organike)dhe përfitimi i amoaniakut nga metani(shëndrrimi i konponimeve organike në ato inorganike).
 • 4.  Konponimet organike i karakterizojnë disa veti fizike dhe kimike që i dallojnë nga konponimet organike(tretshmerinë,pika e vlimit dhe e shkrirjes,djegëshmëria,struktura kimike,reaksionet kimike)etj.Konponimet organike i paraqesim me formulë molekulare,racionale te strukturës etj. Në kiminë organike bëjnë pjesë: Komponimet organike të karbonit,
 • 5.  Hidrokarburet, Komponimet organike me oksigen dhe azot (alkoolet) dhe komponimet organike me rëndësi jetsore.  Kimia organike është degë e kimise, që studion përbërjen, strukturën, vetitë, reaksionet dhe sintezën e komponimeve të karbonit. Në kiminë organike nuk merren të gjitha komponimet e karbonit su oksidet e karbonit (CO,CO2), kripërat karbonate etj. që bëjnë pjesë në kiminë oraganike
 • 6.  Kimia organike si shkencë më vete është themeluar vonë, në gjysmën e parë të shek. XIX.  Kimistët para dyqind vjetësh substancat kimike i ndanin në dy grupe: në substanca inorganike që fitoheshin nga bota jo e gjallë dhe organike që fitoheshin nga bota e gjallë. Kimisti suedez Bercelius për herë të parë në vitin 1806 e pëmendi termin kimi organike.
 • 7.  . Sipas tij komponimet organike përbëhen nga po ato elemente , që përbëjnë komponimet inogranike, mirëpo komponimet organike përfitohen vetëm nga organizmat e gjallë.kjo u quajt ndryshe "teoria vitaliste" Por këtyre mendimeve u dha fund shkenctari gjerman Friedrich Wöhler ku thot qe ai mund ta fitoi uren nga cianati i amoniumit(NH4OCN (aq) -nxehje-> CO(NH2)2(aq)).
 • 8.  Tani numri i komponimeve organike të sintetizuara është shume më i madh. Viti 1828 merret si bazë e fillimit të kimisë organike si shkencë. Termi kimi organike përdoret sot e atëditë dhe ka të bëjë jo vetëm me komponimet organike por edhe me ato komponime inorganike që mund të kthehen në organike me sintetizim në laborator. Numri i komponimeve organike sot është rritur në 19 milion.
 • 9. ALKINET  Alkinet janë hidrokarbure që kanë të paktën një lidhje trefishe në mes të dy atomeve të karbonit, me formulë CnH2n-2. Të alkinet janë historikisht të njohur si acetilen ose acetileni në varg, edhe pse emri acetilen po përdoret edhe për t'iu referuar posaçërisht anëtar i vargut të thjesht, i njohur si etin (C2H2) duke përdorur nomenklaturë zyrtare të IUPAC.
 • 10. VETITE KIMIKE  Ndryshe nga alkanët, dhe ndryshe në një shkallë më të vogël nga alkenët, alkinët janë të paqëndrueshme dhe reaktive . Përfundimi i alknëve dhe acetilenit janë acide të forta dhe kanë konstantë (pKa) me vlerave (25) në mes të amoniakut me (35) dhe etanolit me (16).
 • 11. EMERTIMI  Ngjajshëm si dhe hidrokarburet tjera edhe alkinet emërtohen në bazë të numrave greko- latin duke ju shtuar prapashtesat IN për alkinët dhe INIL për alinët radikal.
 • 12. REAKSIONET  Alkinet janë të përfshirë në shumë reaksione organike.  Reaksionet elektrofile të shtimit  Shtimin e hidrogjenit për të dhënë alkenë apo alkanë . Një katalizator efektiv është për shembull Lindlar katalizator (katalizator homogjen) , në konvertimin e fenilacetilenit dhe stirenit.
 • 13. REAKSIONET  Shtimin e halogjeneve për t'i dhënë alkil halid(halogjenalkanë)  Shtimin e hidrogjenit halidet(halogjenalkanë) përkatëse për t'i dhënë alkil halid(halogjenalkanë)  Reagimi Nikolas etj.
 • 14. ALKINET 3D modeli i acetilenit, shembull i alkineve
 • 15. punuan: Elvis Kurti Elisabeta Kurti

Related Documents