Gmina Miasto SzczecinGmina Miasto Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
Budowa torowiska do pętliBudowa torowiska...
• ZAKRES PRZESTRZENNY PROJEKTU
Zachodnia część miasta Szczecina na osiedlu GumieńceZachodnia część miasta Szczecina na osi...
• PRZEDMIOT I CEL PROJEKTU
PrzedmiotemPrzedmiotem projektuprojektu jestjest budowabudowa liniilinii tramwajowejtramwajowej...
• STAN OBECNY INFRASTRUKTURY
Rondo GierosaRondo Gierosa Przystanek ul. KrętaPrzystanek ul. Kręta
Skrzy owanie ul. Kwiatowa...
• STAN OBECNY INFRASTRUKTURY
Skrzy owanie ul. PrzygodnaSkrzy owanie ul. Przygodna W pobli u ul. Marynarzy PolskichW pobli ...
• WARIANTOWANIE KONCEPCJI
KoncepcjaKoncepcja zostałazostała zrealizowanazrealizowana ww trzechtrzech wariantachwariantach:...
PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA
•ODCINEK UL. KRĘTA – UL. RÓ ANA•ODCINEK UL. KRĘTA – UL. RÓ ANA
Wariant 1Wariant 1
Wariant 2Warian...
PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA
• ODCINEK UL. KRĘTA – UL. RÓ ANA• ODCINEK UL. KRĘTA – UL. RÓ ANA
Wariant 3Wariant 3
Wariant 3bWar...
PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA
• ODCINEK UL. KRĘTA – UL. RÓ ANA• ODCINEK UL. KRĘTA – UL. RÓ ANA
Wariant 3cWariant 3c
PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA
• SKRZY OWANIE Z ULICĄ KWIATOWĄ• SKRZY OWANIE Z ULICĄ KWIATOWĄ
Wariant 1Wariant 1
Wariant 2Warian...
PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA
• SKRZY OWANIE Z ULICĄ KWIATOWĄ• SKRZY OWANIE Z ULICĄ KWIATOWĄ
Wariant 3bWariant 3b
PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA
• PRZYSTANEK PRZY UL. MARYNARZY POLSKICH• PRZYSTANEK PRZY UL. MARYNARZY POLSKICH
Wariant 3bWarian...
• PLANOWANA PĘTLA MIERZYN (PRZY CH STER)
Wariant 1Wariant 1
• PLANOWANA PĘTLA MIERZYN (PRZY CH STER)
Wariant 3bWariant 3b
• PLANOWANA PĘTLA MIERZYN (PRZY CH STER)
Budynek socjalnBudynek socjalnyyBudynek socjalnBudynek socjalnyy
• PLANOWANE WIATY NA PRZYSTANKACH
ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO
• WYCINKA DRZEW
RealizacjaRealizacja inwestycjiinwestycji przyczyniprzyczyni sięsię...
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WARIANTÓW
Rozwiązania projektowe w Wariancie 1 ze względu wąski pas rozdziału powodująRozwiązania p...
WARIANT REKOMENDOWANY
Analiza wariantów koncepcyjnych wykazała eAnaliza wariantów koncepcyjnych wykazała e
najkorzystniejs...
KONCEPCJAKONCEPCJA
Budowa torowiska do pętli tramwajowej MierzynBudowa torowiska do pętli tramwajowej MierzynBudowa torowi...
of 20

Prezentacja koncepcji budowy torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH Ster)

Prezentacja koncepcji budowy torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH Ster)
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      


Transcripts - Prezentacja koncepcji budowy torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH Ster)

 • 1. Gmina Miasto SzczecinGmina Miasto Szczecin Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Budowa torowiska do pętliBudowa torowiska do pętliBudowa torowiska do pętliBudowa torowiska do pętli tramwajowej Mierzyntramwajowej Mierzyn (przy CH STER)(przy CH STER)(przy CH STER)(przy CH STER)
 • 2. • ZAKRES PRZESTRZENNY PROJEKTU Zachodnia część miasta Szczecina na osiedlu GumieńceZachodnia część miasta Szczecina na osiedlu Gumieńce
 • 3. • PRZEDMIOT I CEL PROJEKTU PrzedmiotemPrzedmiotem projektuprojektu jestjest budowabudowa liniilinii tramwajowejtramwajowej wrazwraz zz infrastrukturąinfrastrukturą technicznątechniczną ii obiektamiobiektami obsługiobsługi podró nychpodró nychobiektamiobiektami obsługiobsługi podró nychpodró nych InwestycjaInwestycja mama nana celucelu:: zwiększeniezwiększenie efektywnościefektywności systemusystemu publicznegopublicznego transportutransportu zbiorowegozbiorowegozwiększeniezwiększenie efektywnościefektywności systemusystemu publicznegopublicznego transportutransportu zbiorowegozbiorowego przeciwdziałanieprzeciwdziałanie zjawiskomzjawiskom ii skutkomskutkom rosnącegorosnącego zatłoczeniazatłoczenia motoryzacyjnegomotoryzacyjnego zapewnieniezapewnienie dostępnościdostępności dodo systemusystemu transportowegotransportowego osobomosobom zz ograniczonąograniczoną sprawnościąsprawnością ruchowąruchową kształtowaniekształtowanie zachowańzachowań komunikacyjnychkomunikacyjnych mieszkańców,mieszkańców, poprzezpoprzez oddziaływanieoddziaływanie nana wybórwybór środkaśrodka lokomocjilokomocji ii zmniejszeniezmniejszenie udziałuudziału samochodusamochodu osobowegoosobowego ww podró achpodró achśrodkaśrodka lokomocjilokomocji ii zmniejszeniezmniejszenie udziałuudziału samochodusamochodu osobowegoosobowego ww podró achpodró ach promowaniepromowanie komunikacjikomunikacji zbiorowejzbiorowej orazoraz ruchuruchu pieszegopieszego ii rowerowegorowerowego OsiągniemyOsiągniemy toto poprzezpoprzez:: budowębudowę torowiskatorowiska tramwajowegotramwajowego wrazwraz zz sieciąsiecią trakcyjnątrakcyjną ii infrastrukturąinfrastrukturą towarzyszącątowarzyszącą budowębudowę pętlipętli tramwajowotramwajowo –– autobusowejautobusowej umo liwiającejumo liwiającej przesiadkęprzesiadkę zz tramwajutramwaju dodo autobusuautobusu nana jednymjednym peronieperonienana jednymjednym peronieperonie organizacjęorganizację ruchuruchu zakładającązakładającą priorytetpriorytet dladla publicznegopublicznego transportutransportu zbiorowegozbiorowego budowębudowę dojśćdojść dodo przystankówprzystanków dladla pieszychpieszych orazoraz dojazdówdojazdów ii parkingówparkingów dladla rowerzystówrowerzystów budowębudowę infrastrukturyinfrastruktury uwzględniającejuwzględniającej potrzebypotrzeby osóbosób niepełnosprawnychniepełnosprawnych
 • 4. • STAN OBECNY INFRASTRUKTURY Rondo GierosaRondo Gierosa Przystanek ul. KrętaPrzystanek ul. Kręta Skrzy owanie ul. KwiatowaSkrzy owanie ul. Kwiatowa
 • 5. • STAN OBECNY INFRASTRUKTURY Skrzy owanie ul. PrzygodnaSkrzy owanie ul. Przygodna W pobli u ul. Marynarzy PolskichW pobli u ul. Marynarzy Polskich Teren pod planowaną pętlę przy CH STERTeren pod planowaną pętlę przy CH STER
 • 6. • WARIANTOWANIE KONCEPCJI KoncepcjaKoncepcja zostałazostała zrealizowanazrealizowana ww trzechtrzech wariantachwariantach:: WariantWariant 11 zakładałzakładał budowębudowę liniilinii dwutorowejdwutorowej nana odcinkuodcinku odod RondaRonda GierosaGierosa dodo planowanejplanowanej pętlipętli przyprzy centrumcentrum handlowymhandlowym STERSTER.. PoszerzeniePoszerzenie pasapasa rozdziałurozdziału pomiędzypomiędzy jezdniamijezdniami ulicyulicy KuKu SłońcuSłońcu dodo minimumminimum 88 mm.. OgraniczonoOgraniczono ilośćilość przystankówprzystanków dodo dwóchdwóch.. ZakresZakres przebudowyprzebudowy infrastrukturyinfrastruktury drogowejdrogowej orazoraz technicznejtechnicznej ograniczonyograniczony zostałzostał dodo minimumminimumprzebudowyprzebudowy infrastrukturyinfrastruktury drogowejdrogowej orazoraz technicznejtechnicznej ograniczonyograniczony zostałzostał dodo minimumminimum WariantWariant 22 zakładałzakładał przebudowęprzebudowę liniilinii tramwajowejtramwajowej jednotorowejjednotorowej nana odcinkuodcinku odod RondaRonda GierosaGierosa dodo skrzy owaniaskrzy owania zz ulicąulicą KwiatowąKwiatową orazoraz budowębudowę liniilinii jednotorowejjednotorowej odod ulicyulicy KwiatowejKwiatowej dodo planowanejplanowanej pętlipętli przyprzy centrumcentrum handlowymhandlowym STERSTER ww obrębieobrębie istniejącegoistniejącego pasapasa rozdziałurozdziału..planowanejplanowanej pętlipętli przyprzy centrumcentrum handlowymhandlowym STERSTER ww obrębieobrębie istniejącegoistniejącego pasapasa rozdziałurozdziału.. PrzyjętoPrzyjęto budowębudowę trzechtrzech przystankówprzystanków WariantWariant 33 zakładałzakładał budowębudowę liniilinii dwutorowejdwutorowej nana odcinkuodcinku odod RondaRonda GierosaGierosa dodo planowanejplanowanej pętlipętli przyprzy centrumcentrum handlowymhandlowym STERSTER.. PoszerzeniePoszerzenie pasapasa rozdziałurozdziału pomiędzypomiędzy jezdniamijezdniami ulicyulicy KuKupętlipętli przyprzy centrumcentrum handlowymhandlowym STERSTER.. PoszerzeniePoszerzenie pasapasa rozdziałurozdziału pomiędzypomiędzy jezdniamijezdniami ulicyulicy KuKu słońcusłońcu dodo 1717 mm.. PrzyjętePrzyjęte parametryparametry geometrycznegeometryczne torutoru tramwajowegotramwajowego umo liwiająumo liwiają płynnąpłynną ii komfortowąkomfortową jazdę,jazdę, aa szerokiszeroki paspas rozdziałurozdziału pozwalapozwala nana swobodnąswobodną lokalizacjęlokalizację peronówperonów ii innychinnych urządzeńurządzeń technicznychtechnicznych.. PrzyjętoPrzyjęto lokalizacjęlokalizację 33 przystankówprzystanków PodwariantPodwariant 33bb posiadałposiadał zmienionyzmieniony ww stosunkustosunku dodo WariantuWariantu 33 wjazdwjazd nana pętlępętlę odod stronystrony Mierzyna,Mierzyna, dodatkowydodatkowy przystanekprzystanek przyprzy ulul.. MarynarzyMarynarzy Polskich,Polskich, przystanekprzystanek zz peronamiperonami naprzeciwległyminaprzeciwległymi przyprzy ulul.. KwiatowejKwiatowej ii mo liwośćmo liwość jazdyjazdy autobusówautobusów popo torowiskutorowisku odod ulul.. KwiatowejKwiatowej dodo RondaRonda GierosaGierosaKwiatowejKwiatowej dodo RondaRonda GierosaGierosa
 • 7. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA •ODCINEK UL. KRĘTA – UL. RÓ ANA•ODCINEK UL. KRĘTA – UL. RÓ ANA Wariant 1Wariant 1 Wariant 2Wariant 2
 • 8. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA • ODCINEK UL. KRĘTA – UL. RÓ ANA• ODCINEK UL. KRĘTA – UL. RÓ ANA Wariant 3Wariant 3 Wariant 3bWariant 3b
 • 9. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA • ODCINEK UL. KRĘTA – UL. RÓ ANA• ODCINEK UL. KRĘTA – UL. RÓ ANA Wariant 3cWariant 3c
 • 10. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA • SKRZY OWANIE Z ULICĄ KWIATOWĄ• SKRZY OWANIE Z ULICĄ KWIATOWĄ Wariant 1Wariant 1 Wariant 2Wariant 2
 • 11. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA • SKRZY OWANIE Z ULICĄ KWIATOWĄ• SKRZY OWANIE Z ULICĄ KWIATOWĄ Wariant 3bWariant 3b
 • 12. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA • PRZYSTANEK PRZY UL. MARYNARZY POLSKICH• PRZYSTANEK PRZY UL. MARYNARZY POLSKICH Wariant 3bWariant 3b
 • 13. • PLANOWANA PĘTLA MIERZYN (PRZY CH STER) Wariant 1Wariant 1
 • 14. • PLANOWANA PĘTLA MIERZYN (PRZY CH STER) Wariant 3bWariant 3b
 • 15. • PLANOWANA PĘTLA MIERZYN (PRZY CH STER) Budynek socjalnBudynek socjalnyyBudynek socjalnBudynek socjalnyy
 • 16. • PLANOWANE WIATY NA PRZYSTANKACH
 • 17. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO • WYCINKA DRZEW RealizacjaRealizacja inwestycjiinwestycji przyczyniprzyczyni sięsię dodo poprawypoprawy czystościczystości powietrzapowietrza poprzezpoprzez:: zwiększeniezwiększenie udziałuudziału publicznegopublicznego transportutransportu zbiorowegozbiorowego ww tymtym główniegłównie tramwajowegotramwajowego zwiększeniezwiększenie udziałuudziału publicznegopublicznego transportutransportu zbiorowegozbiorowego ww tymtym główniegłównie tramwajowegotramwajowego zmniejszeniezmniejszenie ilościilości samochodówsamochodów osobowychosobowych wje d ającychwje d ających dodo miastamiasta BudowaBudowa torowiskatorowiska tramwajowegotramwajowego wymagawymaga wycinkiwycinki drzewdrzew ii wykonaniawykonania nasadzeńnasadzeń rekompensacyjnychrekompensacyjnych ww ilościachilościach:: BudowaBudowa torowiskatorowiska tramwajowegotramwajowego wymagawymaga wycinkiwycinki drzewdrzew ii wykonaniawykonania nasadzeńnasadzeń rekompensacyjnychrekompensacyjnych ww ilościachilościach:: WariantWariant 11 -- wycinkawycinka 158158 drzewdrzew WariantWariant 22 -- wycinkawycinka 8484 drzewdrzewWariantWariant 22 -- wycinkawycinka 8484 drzewdrzew WariantWariant 33 -- wycinkawycinka 158158 drzewdrzew
 • 18. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WARIANTÓW Rozwiązania projektowe w Wariancie 1 ze względu wąski pas rozdziału powodująRozwiązania projektowe w Wariancie 1 ze względu wąski pas rozdziału powodują mniej kolizji z infrastrukturą techniczną w stosunku do wariantu 3 oraz mniejszymniej kolizji z infrastrukturą techniczną w stosunku do wariantu 3 oraz mniejszymniej kolizji z infrastrukturą techniczną w stosunku do wariantu 3 oraz mniejszymniej kolizji z infrastrukturą techniczną w stosunku do wariantu 3 oraz mniejszy zakres przebudowy ulicy Ku Słońcu. Jednocześnie brak jest wystarczającej ilościzakres przebudowy ulicy Ku Słońcu. Jednocześnie brak jest wystarczającej ilości miejsca na lokalizację przystanku przy ul. Krętej oraz innej infrastrukturymiejsca na lokalizację przystanku przy ul. Krętej oraz innej infrastruktury technicznej. Pętla autobusowa i tramwajowa nie kolidują ze sobą, ale nie matechnicznej. Pętla autobusowa i tramwajowa nie kolidują ze sobą, ale nie ma mo liwości zawrócenia autobusów wewnątrz pętli.mo liwości zawrócenia autobusów wewnątrz pętli.mo liwości zawrócenia autobusów wewnątrz pętli.mo liwości zawrócenia autobusów wewnątrz pętli. Rozwiązania projektowe w Wariancie 2 powodują najmniej kolizji z infrastrukturąRozwiązania projektowe w Wariancie 2 powodują najmniej kolizji z infrastrukturą techniczną oraz wymagają najmniejszych nakładów. Rozwiązanie pętlitechniczną oraz wymagają najmniejszych nakładów. Rozwiązanie pętlitechniczną oraz wymagają najmniejszych nakładów. Rozwiązanie pętlitechniczną oraz wymagają najmniejszych nakładów. Rozwiązanie pętli autobusowej jest podobne jak w Wariancie 1. Torowisko jednotorowe jestautobusowej jest podobne jak w Wariancie 1. Torowisko jednotorowe jest niefunkcjonalne i ograniczające ruch tramwajowy.niefunkcjonalne i ograniczające ruch tramwajowy. Rozwiązania projektowe w Wariancie 3 (oraz równowa nym Wariancie 3b) zeRozwiązania projektowe w Wariancie 3 (oraz równowa nym Wariancie 3b) zeRozwiązania projektowe w Wariancie 3 (oraz równowa nym Wariancie 3b) zeRozwiązania projektowe w Wariancie 3 (oraz równowa nym Wariancie 3b) ze względu szeroki pas rozdziału gwarantują swobodną lokalizację urządzeńwzględu szeroki pas rozdziału gwarantują swobodną lokalizację urządzeń infrastruktury i obsługi podró nych. Nieznaczne zwiększenie kosztów inwestycjiinfrastruktury i obsługi podró nych. Nieznaczne zwiększenie kosztów inwestycji pozwala na zastosowanie bardziej komfortowych i bezpiecznych rozwiązańpozwala na zastosowanie bardziej komfortowych i bezpiecznych rozwiązań projektowych. Drogi wewnętrzne w obrębie pętli autobusowej krzy ują się zprojektowych. Drogi wewnętrzne w obrębie pętli autobusowej krzy ują się zprojektowych. Drogi wewnętrzne w obrębie pętli autobusowej krzy ują się zprojektowych. Drogi wewnętrzne w obrębie pętli autobusowej krzy ują się z torowiskiem tramwajowym oraz występują wspólne przystanki. Istnieje mo liwośćtorowiskiem tramwajowym oraz występują wspólne przystanki. Istnieje mo liwość zawrócenie autobusów na pętli oraz lokalizacji du ej liczby miejsc postojowych dlazawrócenie autobusów na pętli oraz lokalizacji du ej liczby miejsc postojowych dla autobusów. Z punktu widzenia komfortu podró nych oraz funkcjonalności Wariantautobusów. Z punktu widzenia komfortu podró nych oraz funkcjonalności Wariant III jest optymalnyIII jest optymalny -- geometria układu torowego oraz zastosowanie dodatkowegogeometria układu torowego oraz zastosowanie dodatkowegoIII jest optymalnyIII jest optymalny -- geometria układu torowego oraz zastosowanie dodatkowegogeometria układu torowego oraz zastosowanie dodatkowego przejścia rozjazdowego na pętli tramwajowej w znaczny sposób podniosą komfortprzejścia rozjazdowego na pętli tramwajowej w znaczny sposób podniosą komfort jazdy i funkcjonalność zaprojektowanego układu.jazdy i funkcjonalność zaprojektowanego układu.
 • 19. WARIANT REKOMENDOWANY Analiza wariantów koncepcyjnych wykazała eAnaliza wariantów koncepcyjnych wykazała e najkorzystniejsze rozwiązania projektowe zawieranajkorzystniejsze rozwiązania projektowe zawieranajkorzystniejsze rozwiązania projektowe zawieranajkorzystniejsze rozwiązania projektowe zawiera Wariant 3 bWariant 3 b
 • 20. KONCEPCJAKONCEPCJA Budowa torowiska do pętli tramwajowej MierzynBudowa torowiska do pętli tramwajowej MierzynBudowa torowiska do pętli tramwajowej MierzynBudowa torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn Dziękujemy za uwagęDziękujemy za uwagę

Related Documents