Prezentacja wyników badao nt. edukacji ponadgimnazjalnej na terenie Dolnego Śląskarealizowanego w ramachObserwatorium Doln...
Plan prezentacji- Cele badania- Założenia metodologiczne- Wyniki badao- Wnioski i rekomendacje
Główne cele projektu badawczego- Opracowanie kompleksowej diagnozy sytuacji szkolnictwa ponadgimnazjalnego wwojewództwie d...
Zastosowane techniki badawcze- Desk research- CATI z pracodawcami- CATI z absolwentami- Ankieta audytoryjna z uczniami szk...
Wyniki badaniaOsoby bezpośrednio związane z kształceniem zawodowym uważają, że dziś zmiany w szkolnictwiezawodowym idą w b...
Wyniki badaniaRespondenci wywiadów pogłębionych zaproponowali szereg rozwiązao, dzięki którym oferta szkółponadgimnazjalny...
Wyniki badaniaBadani uczniowie twierdzili, że raczej trudno w ich okolicy o zdobycie pracy: 28,6%stwierdziło, że w okolicy...
Wyniki badania59% badanych uczniów po ukooczeniu obecnej szkoły zamierza podjąd pracę. Tylko 11%stwierdziło, że na pewno t...
Wyniki badaniaWiększośd badanych chciałaby pracowad w firmie prywatnej (54,8%), natomiast 30,0% w zakładziepaostwowym. Tyl...
Wyniki badaniaBadani uczniowie mają raczej pozytywne nastawienie odnośnie znalezienia pracy wzawodzie (ponad 40,0% uważa, ...
Wyniki badaniaWiększośd badanych przedstawicieli edukacji oraz pracodawców w ramach indywidualnych wywiadówpogłębionych uw...
Wyniki badaniaBlisko 4 na 10 badanych uczniów zadeklarowało, że do ich szkoły gimnazjalnej przychodziłdoradca zawodowy. Pr...
Wyniki badaniaOkoło 2/3 uczniów nie pamięta, ile dokładnie razy spotkała się z doradcą zawodowym.15,0% stwierdziło, że odb...
Wyniki badania1.1%1.8%.8%4.3%3.0%.6%4.1%14.5%5.5%13.5%11.7%4.6%62.3%54.1%47.7%40.7%42.9%47.0%21.7%22.6%40.3%17.9%16.3%25.3...
Wyniki badaniaW badanej grupie absolwentów przeważają osoby, które po zakooczeniu edukacjiponadgimnazjalnej znalazły zatru...
Wyniki badaniaPonad połowa ankietowanych (52%) pracujących zawodowo przyznaje, że pierwszej pracyposzukiwała dłużej niż mi...
Wyniki badaniaNajczęściej pierwszą pracę w wyuczonym zawodzie udaje się uzyskad absolwentom szkółzawodowych – w tej sytuac...
Wyniki badaniaGłówne źródła informacji nt. wybranej szkoły to znajomi (67,7%), a także rodzina (22,7%)oraz targi edukacyjn...
Wnioski- Zmiany, które zachodzą w szkolnictwie ponadgimnazjalnym postrzegane są jakopozytywne, jednak obrazem idealnym cią...
Wnioski- Oprócz przygotowania do wykonywanego zawodu szkoły zawodowe, podobnie jak pozostałe szkołyponadgimnazjalne, coraz...
RekomendacjeL.p. Obszar problemowy Wniosek Rekomendacja Status i sposóbwdrożenia1. Współpraca szkół orazpracodawcówBrak in...
RekomendacjeL.p. Obszar problemowy Wniosek Rekomendacja Status i sposóbwdrożenia3. Monitorowanie rynkuedukacyjnego i rynku...
RekomendacjeL.p. Obszar problemowy Wniosek Rekomendacja Status i sposóbwdrożenia5. Motywacja wyboru szkołyponadgimnazjalne...
RekomendacjeL.p. Obszar problemowy Wniosek Rekomendacja Status i sposóbwdrożenia7. Rozpoznanie kompetencjizawodowych i klu...
Dziękujemy za spotkanie!Instytut Badawczy IPCul. Ostrowskiego 3053-238 WrocławTel. 71/7949249Mail biuro@instytut-ipc.plwww...
Prezentacja wyników badania "Badanie edukacji ponadgimnazjalnej na terenie Dolnego Śląska
Prezentacja wyników badania "Badanie edukacji ponadgimnazjalnej na terenie Dolnego Śląska
Prezentacja wyników badania "Badanie edukacji ponadgimnazjalnej na terenie Dolnego Śląska
Prezentacja wyników badania "Badanie edukacji ponadgimnazjalnej na terenie Dolnego Śląska
Prezentacja wyników badania "Badanie edukacji ponadgimnazjalnej na terenie Dolnego Śląska
Prezentacja wyników badania "Badanie edukacji ponadgimnazjalnej na terenie Dolnego Śląska
Prezentacja wyników badania "Badanie edukacji ponadgimnazjalnej na terenie Dolnego Śląska
Prezentacja wyników badania "Badanie edukacji ponadgimnazjalnej na terenie Dolnego Śląska
Prezentacja wyników badania "Badanie edukacji ponadgimnazjalnej na terenie Dolnego Śląska
Prezentacja wyników badania "Badanie edukacji ponadgimnazjalnej na terenie Dolnego Śląska
Prezentacja wyników badania "Badanie edukacji ponadgimnazjalnej na terenie Dolnego Śląska
of 36

Prezentacja wyników badania "Badanie edukacji ponadgimnazjalnej na terenie Dolnego Śląska

Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji przez Istytut Badawczy IPC. Prezentacja ta została zaprezentowana na konferencji 20.06.13 przez: Artura Kotlińskiego oraz Jarosława Sawickiego
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacja wyników badania "Badanie edukacji ponadgimnazjalnej na terenie Dolnego Śląska

 • 1. Prezentacja wyników badao nt. edukacji ponadgimnazjalnej na terenie Dolnego Śląskarealizowanego w ramachObserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji
 • 2. Plan prezentacji- Cele badania- Założenia metodologiczne- Wyniki badao- Wnioski i rekomendacje
 • 3. Główne cele projektu badawczego- Opracowanie kompleksowej diagnozy sytuacji szkolnictwa ponadgimnazjalnego wwojewództwie dolnośląskim.- Stworzenie modelu badania szkolnictwa ponadgimnazjalnego ze szczególnymuwzględnieniem szkolnictwa zawodowego.
 • 4. Zastosowane techniki badawcze- Desk research- CATI z pracodawcami- CATI z absolwentami- Ankieta audytoryjna z uczniami szkół ponadgimnazjalnych- IDI z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych, organizacji pracodawców, instytucji odpowiedzialnych zakreowania i nadzór edukacji ponadgimnazjalnej- FGI IDI z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych, organizacji pracodawców, instytucji odpowiedzialnych zakreowania i nadzór edukacji ponadgimnazjalnej- SWOT- analiza treści przekazów medialnych- case study- model statystyczny- CAWI z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych- benchmarking zdawalności egzaminów- panel ekspercki
 • 5. Wyniki badaniaOsoby bezpośrednio związane z kształceniem zawodowym uważają, że dziś zmiany w szkolnictwiezawodowym idą w bardzo dobrym kierunku zwłaszcza jeśli chodzi o programy nauczania idostosowanie ich do rynku pracy. Zmiany te wyrażają się poprzez:silny akcent na przedmioty zawodowe: po okresie pewnej zapaści na początku lat dwutysięcznychnastąpił okres takiego wyraźnego uaktywnienia tego komponentu zawodowego w ofercie;zmiana profilu ucznia szkoły zawodowej: o miejsce w technikum ubiega się młodzież z dużą ilościąpunktów, która również mogłaby zostad przyjęta do liceum ogólnokształcącego, jednak decyduje sięna technikum, które zapewnia zawód;ściślejsze powiązanie tej oferty [szkół] z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy;zmiana oferty kształcenia: technika proponują kształcenie w nowych - nowoczesnych zawodach(technik-logista, spedytor, informatyk), rośnie zainteresowanie tymi zawodami, jednocześnie te staretechnika, stare kierunki są już takie, no uczniowie nie chcą do nich chodzid, wybierają jednak wpierwszej kolejności te nowe, te nowe, najciekawsze (…);wsparcie miasta: miasto mocno dąży do tego, wykłada jakąś większą ilośd pieniędzy, żeby toszkolnictwo zawodowe jak najlepiej się rozwijało.
 • 6. Wyniki badaniaRespondenci wywiadów pogłębionych zaproponowali szereg rozwiązao, dzięki którym oferta szkółponadgimnazjalnych będzie jeszcze bardziej dostosowana do potrzeb regionalnego rynku pracy. Ważne są:dobre rozpoznanie rynku pracy i aktualna informacja o stanie rynku pracydiagnoza potrzeb rynku pracy i to z perspektywą paroletnią (...), ponieważ oferta jest zawsze spóźniona, a rynekjest bardziej dynamiczny i wyprzedza średnio 2-3 lata to, na co jest zapotrzebowanie (…)podniesienie świadomości tych młodych ludzi w gimnazjach jak i rodziców dotyczące obieranych zawodów orazkonsekwencji tych wyborówudrożnienie kanałów komunikacji pomiędzy szkołami a urzędami pracy tak, by oferta szkół zachowała równowagępomiędzy zawodami nadwyżkowymi i deficytowymi na rynku pracyściślejsza współpraca pomiędzy organizacjami zrzeszającymi pracodawców i samorządami, które kierują szkołami,prowadzą szkoły, instytucjami oświatowymi, tymi które prowadzą wyższe uczelnie; (…) dobrze, jeśli taka współpracaukłada się w taką triadę szkoła-pracodawca-uczelnia, szkoła-pracodawca-wyższa szkoła zawodowa; w takimukładzie uczeo nie tylko ma możliwośd zdobycia wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu wybranego zawodu,ale też otwartą drogę do edukacji na poziomie wyższym, jeżeli tak zdecyduje.utworzenie bazy szkoleniowej przygotowującej do wykonywania niektórych poszukiwanych zawodów(mechatronik).
 • 7. Wyniki badaniaBadani uczniowie twierdzili, że raczej trudno w ich okolicy o zdobycie pracy: 28,6%stwierdziło, że w okolicy jest trudno pracę, a 41,2% uważa, że można co prawda znaleźd unich pracę, ale tylko w niektórych specjalnościach czy zawodach.28.6%41.2%20.5%9.6%W okolicy jest bardzo trudno o pracęMożna tu znaleźd pracę, ale tylko wniektórych specjalnościach/zawodachNa tym terenie nie ma problemubezrobocia – każdy kto chce znajdzie pracęNie interesuję się sytuacją na lokalnymrynku pracy – nie potrafię odpowiedzied
 • 8. Wyniki badania59% badanych uczniów po ukooczeniu obecnej szkoły zamierza podjąd pracę. Tylko 11%stwierdziło, że na pewno tego nie zrobi. Biorąc pod uwagę liczbę osób, które chcąkontynuowad naukę, oznacza to, że spora częśd z nich chce pogodzid pracę z nauką.59%30%11%Tak Jeszcze nie wiem Nie
 • 9. Wyniki badaniaWiększośd badanych chciałaby pracowad w firmie prywatnej (54,8%), natomiast 30,0% w zakładziepaostwowym. Tylko 14,8% chciałoby prowadzid własną działalnośd gospodarczą. To dośd sporazmiana mentalnościowa. Liczne badania wskazują, że osoby ze starszych pokoleo preferują pracę wpodmiotach publicznych (paostwowych). Obecne pokolenia zmieniają swoje preferencje odnośniezatrudnienia w dośd radykalny sposób.30.0%54.8%14.8%.3%W zakładzie paostwowymW firmie prywatnejChciałbym/abym prowadzid działalnośd nawłasny rachunekTrudno powiedzied
 • 10. Wyniki badaniaBadani uczniowie mają raczej pozytywne nastawienie odnośnie znalezienia pracy wzawodzie (ponad 40,0% uważa, że ją znajdzie). Niemniej jednak całkiem spora grupa znich (46,7%) nie jest w stanie wskazad jednoznacznego stwierdzenia, czy znajdzie pracę wzawodzie.4.2%7.0%46.7%28.8%13.3%Na pewno nie znajdęRaczej nie znajdęTrudno powiedziedRaczej znajdęNa pewno znajdę
 • 11. Wyniki badaniaWiększośd badanych przedstawicieli edukacji oraz pracodawców w ramach indywidualnych wywiadówpogłębionych uważa, że oferta szkół zawodowych odpowiada potrzebom rynku pracy. Jest tak dlatego, że szkołystarając się podążad za rynkiem pracy dostosowują swoją ofertę na bieżąco, cały czas albo jest uaktualniane sąkierunki w szkołach, albo jeżeli chodzi o treści to też są dopasowywane (…).W dyskusji pojawiły się też głosy przeciwne, że szkoły zawodowe nie spełniają dobrze swojej funkcji w kontekścierynku pracy. Ważnym argumentem jest ten, że oferta szkół budowana jest na podstawie błędnie postawionejdiagnozy rynku pracy – na podstawie tego, co się teraz, co jest chwytliwe, co jest na topie, ale rynek pracy nie jestwłaściwie rozpoznany. Przede wszystkim używane są do tego niewłaściwe wskaźniki: Jeżeli byśmy przestali sięopierad tylko na ofertach pracy, które wpływają do urzędu i na tym, jacy ludzie się rejestrują, a zaczęlibyśmy to*zawody nadwyżkowe i deficytowe+ badad tak jakoś bardziej globalnie i podchodzid do tego właśnie przez innewskaźniki, dochodzid do tego, jakie jest faktyczne zapotrzebowanie na rynku pracy, no to byśmy wiedzieli, jakiekierunki otwierad. Ponadto, nawet kierunki najbliższe tym zapotrzebowaniom nie wyposażająuczniów, absolwentów szkół w niezbędne w ramach danych zawodów umiejętności, czyli jest zapotrzebowanie nadany zawody, na dane kierunki absolwentów, natomiast nie mają ci absolwenci tego wszystkiego, czego oczekująpracodawcy (… ). Aby to zmienid, należy zweryfikowad programy nauczania i położyd szczególny nacisk naumiejętności właściwe dla zawodu, w którym kształceni są uczniowie. Umiejętności te z kolei określone są wprogramach nauczania, które nie są aktualizowane według potrzeb rynku pracy.
 • 12. Wyniki badaniaBlisko 4 na 10 badanych uczniów zadeklarowało, że do ich szkoły gimnazjalnej przychodziłdoradca zawodowy. Prawie jedna piąta badanych uczniów (18,2%) nie wiedziała nawet, żetaka osoba w ogóle miała się w szkole pojawid.39.8%42.0%18.2%TakNieNie wiem
 • 13. Wyniki badaniaOkoło 2/3 uczniów nie pamięta, ile dokładnie razy spotkała się z doradcą zawodowym.15,0% stwierdziło, że odbyło jedno takie spotkanie, 8,7% dwa, a 6,0% stwierdziło, żeodbyło kilka takich spotkao.15.0%8.7%6.0%3.2%0.2%66.8%1 raz 2 razy kilka razy wiele razy bardzo wiele razy Nie pamiętam
 • 14. Wyniki badania1.1%1.8%.8%4.3%3.0%.6%4.1%14.5%5.5%13.5%11.7%4.6%62.3%54.1%47.7%40.7%42.9%47.0%21.7%22.6%40.3%17.9%16.3%25.3%10.8%7.1%5.7%23.6%26.1%22.5%.0%.0%.0%.0%.0%.0%WykształcenieZnajomośd języków obcychObsługa komputeraDoświadczenie zawodoweUmiejętności, kwalifikacje, uprawnienia („umiejętnościtwarde”)Cechy osobowościowe (cechy miękkie)Trudno powiedzied Bardzo dobrze Raczej dobrze Raczej dobrze Źle Bardzo źle
 • 15. Wyniki badaniaW badanej grupie absolwentów przeważają osoby, które po zakooczeniu edukacjiponadgimnazjalnej znalazły zatrudnienie jako pracownicy najemni – w sytuacji tej znalazłosię 60% respondentów. Więcej niż jedna trzecia (38%) pozostaje bezrobotna, a zaledwie1,5% zdecydowało się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.60.1%1.5%38.4%Praca najemnaWłasna działalnośd gospodarczaBrak pracy
 • 16. Wyniki badaniaPonad połowa ankietowanych (52%) pracujących zawodowo przyznaje, że pierwszej pracyposzukiwała dłużej niż miesiąc po zakooczeniu edukacji w szkole ponadgimnazjalnej; wkrótszym czasie udało się zdobyd zatrudnienie 29% respondentów. Zróżnicowanie to niebyło uzależnione od miejsca zamieszkania ani płci badanych.7.5%28.8%51.5%12.2%Nie dotyczy – pracował w trakcie naukiPoniżej 1 miesiąca1 miesiąc lub dłużejNie dotyczy - kontynuował naukę nastudiach
 • 17. Wyniki badaniaNajczęściej pierwszą pracę w wyuczonym zawodzie udaje się uzyskad absolwentom szkółzawodowych – w tej sytuacji jest ponad połowa (52%) tej grupy respondentów. Poprzeciwnej stronie lokują się natomiast absolwenci liceów ogólnokształcących – ażczterech na pięciu badanych w tej grupie pierwszą pracę wykonywało w zawodziezupełnie niezwiązanym z kierunkiem kształcenia.39%14%35%52%9%5%13%4%52%81%52%45%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%Szkoła policealnaLiceum ogólnokształcąceTechnikumSzkoła zawodowaZawód wyuczony Zawód pokrewny Inna
 • 18. Wyniki badaniaGłówne źródła informacji nt. wybranej szkoły to znajomi (67,7%), a także rodzina (22,7%)oraz targi edukacyjne (15,4%). Jak widad najczęściej wymieniane źródła informacji o danejszkole nie mają charakteru oficjalnego, tj. przekazują je zwykle znajomi lub rodzina.Wynika z tego, że szkoły nie prowadzą zbyt intensywnych działao informacyjno-promocyjnych swojej oferty..5%1.4%9.3%15.4%22.7%67.7%99.5%98.6%90.7%84.6%77.3%32.3%Z mediów (telewizja, prasa itp.)Z reklamyZ innego źródła,Z targów edukacyjnychOd rodzinyOd znajomychWskazano Nie wskazano
 • 19. Wnioski- Zmiany, które zachodzą w szkolnictwie ponadgimnazjalnym postrzegane są jakopozytywne, jednak obrazem idealnym ciągle pozostaje jego kształt jeszcze przed reformyedukacyjnej (szczególnie dotyczy to kształcenia zawodowego).- Oferta szkół zawodowych w województwie dolnośląskim jest stale dostosowywana dozapotrzebowania regionalnego rynku pracy, a absolwenci tych szkół są zwykle dośddobrze przygotowani do podjęcia pierwszej pracy w zawodzie. Niemniej jednakzapóźnienia w tej sferze są dośd duże.- Nie każda szkoła ponadgimnazjalna w województwie dolnośląskim zatrudnia doradcęzawodowego. Najczęściej są oni zatrudnieni w szkołach zawodowych, natomiastnajwiększe zapotrzebowanie na ich pracę jest w szkołach gimnazjalnych.Licea ogólnokształcące również potrzebują wsparcia w zakresie doradztwa zawodowegooraz lepszego kontaktu z pracodawcami.
 • 20. Wnioski- Oprócz przygotowania do wykonywanego zawodu szkoły zawodowe, podobnie jak pozostałe szkołyponadgimnazjalne, coraz częściej kładą nacisk na kształcenie miękkich kompetencji i umiejętności uswoich wychowanków, a także przekazywanie wiedzy na temat rynku pracy i sposobów poruszaniasię po nim.- Publikacje i opracowania prezentujące najnowsze wyniki badao i wskaźniki dotyczące aktualnejsytuacji lokalnego rynku pracy przyczyniają się do poprawy jakości oferty edukacyjnej szkół.Najbardziej pomocne są te, które zawierają diagnozę kondycji rynku pracy w regionie wperspektywie kilkuletniej.- Szkoły zawodowe oraz pracodawcy bardzo wysoko cenią sobie wzajemną współpracę, w obecnymkształcie. Nie jest ona regulowana żadnymi przepisami, lecz oparta w głównej mierze na woli izaangażowaniu obydwu stron. Niemniej jednak potrzebne są przepisy regulujące warunki tejwspółpracy zwłaszcza w kwestiach merytorycznych i finansowych.- Powołanie platformy informacyjnej nie jest postrzegane jako koniecznośd, ale może byd korzystnegłównie ze względu na ucznia, który za jej pośrednictwem zostanie włączony do istniejącego jużobiegu informacji pomiędzy szkołą, pracodawcami i instytucjami związanymi z zatrudnieniem. Ważnejest by platforma nie wykraczała swoim zasięgiem poza obszar regionu.
 • 21. RekomendacjeL.p. Obszar problemowy Wniosek Rekomendacja Status i sposóbwdrożenia1. Współpraca szkół orazpracodawcówBrak instytucji, którakoordynowałabywspółpracę szkół orazpracodawcówUtworzenie formalnejorganizacji koordynującejwspółpracę firm zinstytucjami kształceniazawodowego, pozwoliłybyna wprowadzenierozwiązań uznawanychprzez lokalnychpracodawców zaskuteczneUtworzenie wspólnejplatformy współpracypomiędzyprzedstawicielami apracodawcami2. Wizerunek szkolnictwaponadgimnazjalnego, w tymszczególnie zawodowegoSzkoły zawodowe mają zływizerunek, szczególniewśród młodzieży oraz ichrodziców. Ponadto istniejebłędny stereotypZwalczanie negatywnegowizerunku szkolnictwazawodowegoProwadzenie kampaniiinformacyjnej nt. edukacjizawodowej na terenieDolnego Śląska
 • 22. RekomendacjeL.p. Obszar problemowy Wniosek Rekomendacja Status i sposóbwdrożenia3. Monitorowanie rynkuedukacyjnego i rynku pracyStan bieżącej wiedzy nt.edukacjiponadgimnazjalnej niejest na bieżącomonitorowany, a co zatym idzie nie możnapodejmować działańzaradczych opartych narealnej wiedzyProwadzenie regularnychbadań monitorującychstan edukacjiponadgimnazjalnejwedług modeluzaproponowanego przezWykonawcęOpracowanie systemumonitoringu edukacjiponadgimnazjalnej nabazie modeluzaproponowanego przezWykonawcę i coroczneprowadzenie badań wtym zakresie4. Monitorowanie rynkuedukacyjnego i rynku pracyBrak jest dobrej ikompletnej wiedzy natemat zapotrzebowaniana konkretne zawody ikwalifikacje, a co za tymidzie szkoły nie są wstanie dobrzeprzystosować swojejoferty edukacyjnej.Regularne monitorowaniezapotrzebowania nakonkretne zawody ikwalifikacje za pomocą wmiarę częstych (np. dwarazy w roku) badańwśród pracodawców napoziomie każdegopowiatuPowołanie i wdrożenieObserwatorium Zawodówi Kwalifikacji, które będziena bieżąco monitorowaćzapotrzebowania nakonkretne zawody ikwalifikacje
 • 23. RekomendacjeL.p. Obszar problemowy Wniosek Rekomendacja Status i sposóbwdrożenia5. Motywacja wyboru szkołyponadgimnazjalnej wśródmłodzieżyDuża popularność wśródpotencjalnych uczniówkierunkówNadwyżkowych. Skutkujeto zwiększoną liczbąuczniów, którzy niemając pracy kontynuująnaukę na studiach, cowcale nie zwiększa ichszans na rynku pracyProwadzenie działańinformacyjno-promocyjnychzachęcających do wyboruszkół, po których ma sięzdecydowanie większeszanse na rynku pracyZaprojektowanie iprzeprowadzeniekampanii informacyjno-promocyjnej skierowanejdo uczniów gimnazjóworaz ich rodziców6. Funkcjonowanie i zakresdoradztwa zawodowego wszkołach gimnazjalnychi ponadgimnazjalnych wwoj. dolnośląskimZdecydowany deficytdoradztwa zawodowegona poziomie szkolnictwagimnazjalnego skutkujezłym wyborem szkółponadgimnazjalnychprzez uczniów. Łańcuchzłych wyborów skutkujeproblemami zeznalezieniem pracy wśródabsolwentówUdoskonalenie instytucjidoradztwa zawodowegona poziomie szkółgimnazjalnychDoradcy zawodowipowinni być specjalistamiw tej dziedzinie. Powinnozrezygnować się zpiastowania funkcjidoradcy zawodowegoprzez nauczycieli wramach dodatkowychgodzin
 • 24. RekomendacjeL.p. Obszar problemowy Wniosek Rekomendacja Status i sposóbwdrożenia7. Rozpoznanie kompetencjizawodowych i kluczowychumiejętności uczniów szkółponadgimnazjalnychw województwiedolnośląskimUczniom i absolwentombrak jest kwalifikacjiniezbędnych na rynkupracy, które sąposzukiwane przezpracodawcówPołożyć większy naciskna kształcenieustawiczne, które jestjednym z najlepszychnarzędzi dostosowywaniakwalifikacji pracowników ipotencjalnychpracowników do potrzebrynku pracyDziałania informacyjno-promocyjne kształceniaustawicznego
 • 25. Dziękujemy za spotkanie!Instytut Badawczy IPCul. Ostrowskiego 3053-238 WrocławTel. 71/7949249Mail biuro@instytut-ipc.plwww.instytut-ipc.pl