norstone europe norstone global
europe
...
of 1

Politik Baeredygtighed (1)

Ud over fordelene ved at bruge natursten som byggemateriale – hvor det har vist sig at være et af de hidtil mest bæredygtige valg – anerkender vi det ansvar, vi har for at anvende bæredygtige produkter, processer og idéer overalt i vores produktionsfaciliteter.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Politik Baeredygtighed (1)

  • 1. norstone europe norstone global europe hoerupvej 14 po box 824 7300 Jelling narrabeen denmark sydney, nsw, 2101 +45 2588 9122 +614 1238 7817 palle@norstone.eu sales@norstone.com.au www.norstone.eu www.norstone.com.au norstone politik for bæredygtighed Norstones politik om bæredygtighed Energi: Vores natursten materialer udvindes i Vietnam, hvor panelerne Vi har investeret i maskiner, udstyr og tilbehør, som er energief- fremstilles og derpå sendes rundt i hele verden. Norstone er fektive for at mindske vores afhængighed af den kommunale bevidst om – og ser velvilligt på – den stigende bekymring for strømforsyning. Hertil kommer – fordi vores produkter over- bæredygtighed. vejende er samlet i hånden – at energien, der forbruges ved fremstillingen Norstone produkter, er ubetydelig sammenlignet Ud over fordelene ved at bruge natursten som byggemateriale – med maskinfremstillede produkter såsom betonsten, keramiske hvor det har vist sig at være et af de hidtil mest bæredygtige valg fliser og lerfliser. – anerkender vi det ansvar, vi har for at anvende bæredygtige pro- dukter, processer og idéer overalt i vores produktionsfaciliteter. Belysning: Vores moderne produktionsanlæg er udviklet med en effektiv Råsten materialet: udnyttelse af sollys til at belyse de indendørs arbejdsområder. Norstone bestiller udelukkende sit råsten materiale fra licens- og Denne naturlige lyskilde bidrager dermed til en betragtelig re- regeringsgodkendte leverandører. Disse stenleverandører og duktion af energiforbruget uden at kompromittere den termiske deres stenbrud overvåges af lokale offentlige organer for at sikre, beskyttelse og komfort. at der kun brydes i hensigtsmæssige og tildelte områder – og at miljøet ikke påvirkes på en negativ måde. Emballage: Vores trækasser er fremstillet af genanvendt tømmer, typisk fra Statslig regulering sikrer, at der er streng kontrol med de områ- kasser og paller, der importeres til Vietnam. Denne genanven- der, der er afsat til brydning og områder som fx nationalparker er delse af tømmer hjælper med at reducere indvirkningen på den beskyttet mod ulovlig minedrift. Selskaber, der driver stenbrud, lokale skovbrugsindustri, især nyere vækstplantager med tøm- skal overholde regler, der fastlægger metoderne til brydning, be- mer. Norstone er imod ulovlig skovhugst eller ødelæggelse af handling og bortskaffelse af affald, restprodukter, arbejdstagerens jomfruelig regnskov. Vi bruger ikke, og tilskynder ikke til brug af, rettigheder, samt genetablering af området, hvor der har været tømmer fra sådanne steder. brudt sten – herunder regenerering af flora og fauna. Affald: Norstone indkøber ikke råsten materialer som småsten fra miljø- Stenaffald og afskårne stykker, der genereres under fremstillings- mæssigt følsomme økosystemer som fx floder. Vi tror så meget på processen, bruges af lokale byggefirmaer til anlæg af veje og i den miljømæssige beskyttelse af naturlige flodsystemer, at vi al- lokalt boligbyggeri. drig vil handle med småsten eller bruge dem i vores produktion. Førende eksperter i bæredygtighed har advaret om, at lægges Vand: der alt for megen vægt på at spare på vandet og reducere CO2- Norstone bruger 3 forskellige vandkilder under fremstillingspro- udslippet kan det komme til at ske på bekostning af andre grønne cessen: initiativer, herunder et stop for brugen af giftige materialer. Mens • Den kommunale forsyning. indsatsen for at spare vand og energi bestemt kan anbefales, bør den være en del af en samlet pakke på bæredygtighed, der også • Regnvand og stormvand. bør omfatte initiativer til at nedbringe brugen af giftige bygge- • Genanvendt vand. materialer som fx coating, glasering, PVC og malinger, der ofte er fyldt med problemer, bl.a. deres langsigtede påvirkning af sund- Vores fabrik har store underjordiske tanke til opsamling og opbe- heden. varing af stormvand, især i regntiden, hvilket udgør den primære vandforsyning til vores produktion. Hos Norstone erkender og forstår vi, at bæredygtighed ikke kun er et spørgsmål om at spare på vand og energi, men en indviklet En af de store vandtanke er konstrueret til at opfange spildevands- problemstilling med et komplekst sæt af løsninger. Det er denne udledningen fra maskinerne og rengøringsområdet. Dette spil- holistiske tilgang til bæredygtighed, der gennemsyrer vores orga- devand bliver derefter behandlet, filtreret og pumpet tilbage til nisation og påvirker hele kredsløbet i vores forretning – fra råsten vandforsyningen. Slammet fra spildevandet bortskaffes og bruges til det færdige produkt. som base for vejbyggeri.

Related Documents